Качан Євген Петрович

Опубліковано: 01 грудня 2011

kachan

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: Заслужений працівник народної освіти України, кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки

Публікції:

СТАТТІ:

 1. Качан, Є. Державне регулювання сільського ринку праці / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 90-95.
 2. Качан, Є. Деякі напрями досягнення збалансованого розвитку регіональних ринків праці / Є. Качан, О. Обухівський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 106-111.
 3. Качан, Є. Кафедрі управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету - 40 / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2009. – № 14. – С. 107-114.
 4. Качан, Є. Напрями і пріоритети регулювання зайнятості населення в умовах посилення кризових явищ в економіці / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2008. – № 13. – С. 64-68.
 5. Качан, Є. Нові підходи у дослідженні людського потенціалу / Є. Качан, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 159-161.
 6. Качан, Є. Основні напрямки проведення моніторингу соціально-трудової сфери / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 97-100.
 7. Качан, Є. Причинно-наслідковий характер сучасних міграційних процесів населення України / Є. Качан, Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 136-142.
 8. Качан, Є. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 25-29.
 9. Качан, Є. Проблеми забезпечення кадрами національної економіки в умовах трансформаційних процесів / Є. Качан, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 63-67.
 10. Качан, Є. Регіональні аспекти формування і розвитку соціально-трудових відносин на підприємствах, що виробляють товари народного споживання / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 158-161.
 11. Качан, Є. Фінансово-кредитні важелі реалізації регіональної політики ринку праці / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 39-43.
 12. Качан, Є. Регіональна політика ринку праці: суть, особливості та проблеми формування / Є. Качан, О. Обухівський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 135-145.
 13. Качан, Є. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 49-55.
 14. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. Качан, О. Дяків, В. Файфура, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 108-114.
 15. Качан, Є. Підготовка кадрів з управління персоналом і економіки праці на Тернопіллі / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 115-117.
 16. Качан, Євген Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Євген Качан // Вільне життя. – 2011. – 16 берез. (№ 20). – С. 1, 5.
 17. Качан, Є. Зайнятість населення як складова ринку праці [Електронний ресурс] / Євген Качан, Віктор Островерхов.
 18. Качан, Є. П. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як основа формування конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 170-174.
 19. Качан, Є. П. Проблеми збалансованого розвитку і розміщення продуктивних сил АПК регіону / Є. П. Качан, Л. С. Кузів // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 61-70.
 20. Качан, Є. П. Суть і розвиток концепції безперервної освіти населення / Є. П. Качан, С. І. Паламарчук // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 4-12.
 21. Качан, Є. Регіональні особливості та резерви розвитку продуктивних сил середніх міст України / Євген Качан, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 9-16.
 22. Качан, Є. Самозайнятість населення : сутність і сучасні чинники розвитку / Євген Качан, Оксана Грабовецька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 97-100.
 23. Качан, Є. П. Ефективне використання ресурсного потенціалу регіону як чинник подолання депресивного стану його економіки [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.55-61.
 24. Качан, Є. П. Вплив колективно-договірного регулювання на ефективне використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, С. А. Прохоровська // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 3 т. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2010. – Т. 1. – С.330-337.
 25. Качан, Є. П. Прогнозування галузевої структури занятості населення — передумова раціонального використання людських ресурсів [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, О. Є. Цісецький // Проблеми формування ринкової економіки: міжвід. наук. зб. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.. – 2001. – С.242-247.
 26. Качан, Є. П. Мотивація та рівні регулювання оплати праці в хлібопекарській галузі України [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, С. М. Коцелко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. –Т. 1. – 2012. – С. 513 - 520.
 27. Качан, Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Євген Качан, Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 88-96.
 28. Качан, Є. До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування об'єднаних територіальних громад / Євген Качан, Дмитро Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 5-8.
 29. Качан, Е. П. Научно-технический прогресс и его влияние на воспроизводство трудо­вых ресурсов в сельской местности. – Донецк, 1976. – Из содержания : Качан, Е. П. Социально-экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в свете решений ХХV съезда КПСС (теория, прак., перспек.) / Є. П. Качан
 30. Качан, Е. П. Вопросы методики выявления резер­вов труда в сельском хозяйстве / Е. П. Качан, И. В. Белоконь, В. Р. Оникиенко и др. // Проблемы региональной экономи­ки. – Киев, 1976.
 31. Качан, Е. П. Формирование урбанизированной зоны г. Тернополя / Е. П. Качан, О. В. Корж // Экономико - географ, исследова­ния в Юго-Западном экономическом районе. – Ленинград, 1977.
 32. Качан, Е. П. Трудовые ресурсы сельского хозяйства. – Киев, 1977. – Из содержания : Качан, Е. П. Схема районной планировки Тернопольской обл. ГИПРОГРАД Госстроя УССР / Є. П. Качан
 33. Качан, Е. П. Вопросы территориальной организации трудовых ресурсов в сельской мес­тности / Е. П. Качан // Проблемы использования трудовых ресурсов. – Киев, 1975.
 34. Качан, Є. П. Особливості формування і реалізації регіональної політики ринку праці / Є. П. Качан // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецьк, Т. 3.
 35. Качан, Є. П. Сучасні завдання суспільно-географічного аналізу для потреб регіональної економіки. / Є. П. Качан // Україна: географічні проблеми сталого розвитку : зб. наук. праць. – К. : ВГЛ Обрій, 2004. – Т. 2. – С. 180-181.
 36. Качан, Є. П. Деякі питання вдосконалення організації навчального процесу і використання випускників вищих навчальних закладів. / Є. П. Качан // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 1, ч. І. спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.
 37. Качан, Є. П. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 5-9.
 38. Качан, Є. Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації / Євген Качан, Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 5-13.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Качан, Є. П. Регіональна політика ринку праці [Текст] : монографія / Є. П. Качан, О. О. Обухівський. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 176 с.
 2. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 3. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Електронний ресурс] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 440 с.
 4. Качан, Є. П. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону [Текст] / Є. П. Качан // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 359-366.
 5. Качан, Є. П. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку [Текст] / Є. П. Качан, І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 384-408.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 800 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 4. Качан, Є. П. Міжгалузеві комплекси України : проблеми розвитку і розміщення [Текст] / Є. П. Качан, Т. Є. Царик. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 216 с.
 5. Качан, Є. П. Практикум з курсу " Розміщення продуктивних сил " [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан. – К. : ІСДО, 1994. – 192 с.
 6. Качан, Є. П. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан ; Е. П. Качан , М. О. Ковтонюк , М. О. Петрига. – К. : ІСДО, 1993. – 520 с.
 7. Качан, Є. П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Юридична книга, 2003. – 258 с.
 8. Качан, Є. П. Розміщення продуктивних сил СРСР [Текст] / Є. П. Качан. – К. : НМК ВО, 1990. – 256 с.
 9. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 408 с.