Біла (Судин) Юлія Анатоліївна

Опубліковано: 23 березня 2018

1517308918 sudyn-yu.-sКафедра обліку і оподаткування 

Науковий ступінь:кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Судин, Юлія Анатоліївна Облік і аналіз гудвілу підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Юлія Анатоліївна Судин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 193 с.
 2. Судин Юлія Анатоліївна Облік і аналіз гудвілу підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Юлія Анатоліївна Судин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2017.– 24 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Судин Ю. А. Порівняльний аналіз МСФЗ та П(С)БО: загальні вимоги до фінансової звітності / Ю. А. Судин // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2013. – Вип. 19. – С. 207-212.
 2. Судин Ю. А. Концептуально-практичні підходи до відображення внутрішнього гудвілу в системі бухгалтерського обліку / Ю. А. Судин // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2014. – № 46. – С. 177-181.
 3. Судин Ю. А. Облік гудвілу як чинник забезпечення релевантності інформації / Ю. А. Судин // Вісник волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – Вип. 11. – С. 271-279.
 4. Судин Ю. А. Парадигма поняття «гудвіл»: бухгалтерський, юридичний та економічний аспект / Ю. А. Судин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 1 – С. 98-106.
 5. Судин Ю. А. Стратегічний аналіз гудвілу в обліково-аналітичній системі підприємства / Ю. А. Судин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 156-163.
 6.  Судин Ю. А. Облік гудвілу підприємств: теорія і практика / Ю. А. Судин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 2 (46). – С. 368-371.
 7. Судин Ю. А. Гудвіл у системі бухгалтерського обліку: компоненти і класифікація / Ю. А. Судин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2 – С. 168-177.
 8. Sudyn Y. А. Сomparative analysis of accounting for goodwill: domestic practice and international experience / Y. A. Sudyn // International Journal of Economics & Society. Memphis, USA –  2015. – Issue 1.Volume 1. – P. 57-61.
 9. Судин Ю. А. Оцінка гудвілу: фактори, методи та шляхи розвитку / Ю. А. Судин // Evropský časopis ekonomiky a managementu, Brno, Česká republika. – 2015. – Svazek 1. Vydání 2. – S. 184-189.
 10. Sudyn Y. А. Innovative methods of evaluating goodwill in increasing the competitiveness of the company / Y. A. Sudyn // Przedsiebiorstwo i region. Współpraca, konkurencyjność, rozwój. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow. – 2015. – Vydani 7. – S. 105-112.
 11. Судин, Ю. Генезис терміну "гудвіл" у системі фінансового та управлінського обліку / Юлія Судин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 2. – С. 74-83.
 12. Задорожний, З. В. Управлінський облік як елемент налагодження відносин з контрагентами в інноваційному середовищі ділових комунікацій / З. В. Задорожний, В. В. Муравський, О. А. Шевчук, Ю. А. Судин // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2018. – № 2. – С. 103-112.
 13. Задорожний, З. В. Витрати на формування внутрішнього гудвілу як об’єкт управлінського обліку / З. В. Задорожний, Ю. А. Судин // Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2018. – № 3. – С. 90-95.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Судин Ю.А. Критичний погляд на відповідність національної облікової системи міжнародним вимогам / Ю. А. Судин // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 100-118.
 2. Sudyn Y. A. Recognition of goodwill in the accounting system of the company / Y. A. Sudyn // Conceptual approach to reforming of the national accounting system: monograf. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et. Al.] – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p.
 3. Судин Ю.А. Інституціональний підхід до обліку гудвілу у контексті впровадження міжнародних стандартів / Ю. А. Судин // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 5. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 294 с.
 6. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.