Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна

havrylyuk-jensen

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан Україно-Нідерландського факультету економіки та менеджменту

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гаврилюк-Єнсен, Л. Актуальні проблеми становлення та розвитку українського єврооблігаційного корпоративного ринку / Людмила Гаврилюк-Єнсен, Наталія Стрельбіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2.– С. 27-34.
 2. Спільник, І. Складові фаховості у консультаційній діяльності / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 30-33.
 3. Спільник, І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1.– С. 28-33.
 4. Сохацька, О. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі / О. Сохацька, Л. Гаврилюк-Єнсен // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 217-224.
 5. Гаврилюк-Єнсен, Л. Аналіз факторів формування мікроструктури фондового ринку / Людмила Гаврилюк-Єнсен // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. Зберегти – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 56-59.
 6. Гаврилюк-Єнсен, Л. Аналіз сучасних тенденцій світових ринків капіталу / Л. Гаврилюк-Єнсен // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 237-239.
 7. Гаврилюк-Єнсен, Л. Сучасні консалтингові інструменти як ефективний ресурс в управлінні змінами / Людмила Гаврилюк-Єнсен, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 37-40.
 8. Гаврилюк-Єнсен, Людмила Можна виграти і не вміючи грати : [про найцікавіші спогади канд. екон. наук, декана українсько-нідерландського факультету ТНЕУ] / Людмила Гаврилюк-Єнсен // Тернопіль вечірній. – 2010. – 17листоп. (№ 51). – С. 9.
 9. Гаврилюк, Л. Нові тенденції розвитку зарубіжного фінансового ринку [Електронний ресурс] / Людмила Гаврилюк, Ірина Спільник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 49-53.
 10. Гаврилюк-Єнсен, Л. Проблеми розвитку фондового ринку у перехідній економіці / Людмила Гаврилюк-Єнсен // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 127-131.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гаврилюк-Єнсен, Л. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності: консп. лекц. / Л. В. Гаврилюк-Єнсен, Н. Є. Стрельбіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 55 с.
 2. Аналіз ділових ситуацій [Текст] : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 352 с.
 3. Гаврилюк-Єнсен, Л. В. Ситуаційна вправа "Мрія, що стала реальністю" [Текст] / Л. В. Гаврилюк-Єнсен // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 280-296.
 4. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 

Гавришків Ірина Романівна

gavruschkivКафедра фінансів ім. С.І.Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавришків, Ірина Романівна Облік та контроль доходів і витрат діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) /Ірина Романівна Гавришків.– К.: ДАСОК, 2008.– 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гавришків, І. Специфіка класифікації доходів і витрат діяльності для побудови їх обліку і контролю на підприємствах санаторно-курортного комплексу [Електронний ресурс] / І. Гавришків // Економіка і регіон. – 2009. - № 1. – С.159-160.
 2. Гавришків, І. Вільні економічні зони : аргументи «за» і «проти» [Електронний ресурс] / І. Гавришків.
 3. Гавришків, І. Особливості визнання групування і формування об’єктів витрат у санаторно-курортній галузі економіки / І. Гавришків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2006. - Вип. 4. – С. 74-83.
 4. Мех, Ярослав Проблеми інформаційного забезпечення управління рекреаційним туризмом у контексті інтеграції України у світовий ринок послуг / Ярослав Мех, Ірина Гавришків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 242-246.
 5. Мех, Я. Регіональні властивості економіки України: їх системне дослідження як передумова виявлення ефективності внутрішніх резервів / Я. Мех, І. Гавришків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– 2003.– Вип. 8.– С.7-15.
 6. Мех, Я. В. Моніторинг в системі виявлення і використання внутрішніх резервів /Я. В. Мех, І. Р. Гавришків //Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу.– Тернопіль: Економічна думка, 2004.– Випуск 13: Ч.1.– С. 19-21.
 7. Гавришків, І. Р. Перспективи розвитку ринку опціонів в Україні [Електронний ресурс] / І. Р. Гавришків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 32-35.
 8. Гавришків, І. Пріоритети забезпечення інвестиційної привабливості Тернопільського регіону / Ірина Гавришків // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 272-275.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Мех, Я. В. Статут незалежного аудиту [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. В. Мех, С. І. Саченко, І. Р. Гавришків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 142 с.
 

Гавура Ольга Миколоїівна

olga_havura 2736x3648

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Біловус, Л. Dura Necessitas: дистанційне навчання як інноваційна форма мовної підготовки в тернопільському національному економічному університеті [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Ольга Гавура, Наталія Ліщинська // Проблеми розвитку інформаційного суспільства : міжнар. форум [Київ, 12-15 жовт. 2010 р.].  – К.  : УкрІНТЕІ, 2010. – Ч. І  – С. 188-193.
 2. Papusha, O. Тranslation as adaptation: the winnie-the- pooh stories as children’s and adult reading [Електронний ресурс] / Olga Papusha.
 3. Папуша, О. Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об’єкта [Електронний ресурс] / Папуша Ольга // Вісник Львівського ун-ту. Сер. Філол. – Львів, 2004. – Вип. 33., ч. 2. – С. 172-183.
 4. Папуша, О. Наративна комунікація в дитячому тексті [Електронний ресурс] / О. Папуша // Studia Methodologica: Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19. – С. 86-96.
 5. Гавура, О. М. Евристичний потенціал структурно-семантичних досліджень соціальної комунікації [Електронний ресурс] / О. М. Гавура // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь : Таврический нац. университет им. В. И. Вернадского, 2009. – № 176. – C. 233-236.
 6. Гавура, О. М. Дитяча література в епоху глобалізації: Гаррі Поттер і проект гомогенізації читача [Електронний ресурс] / О. М. Гавура // Наукові записки Кримського гуманітарного університету. Сер. Гуманітарні науки. – 2008. – № 1. – С. 66-77.
 7. Гавура, О. М. Быть или не быть: украинская детская литература и ее теория [Електронний ресурс] / О. М. Гавура // Acta humanitarica universitatis Saulensis. Mokslo darbai. – T. 5 (2007). Vaikas lietuvių ir pasaulio kultūrose. Sud. Džiuljeta Maskuliūnienė. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008. – С. 171-178.
 8. Гавура, О. Public Data driven social life: новітні виклики інформаційної доби та інформаційна діяльність органів державної влади та місцевого самоуправління в Україні / О. Гавура // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [21-22 берез. 2013 р.].  – К. : НАУ, 2013.
 9. Гавура, О. М. Актуальні завдання підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Тернопільському національному економічному університеті / О. М. Гавура // Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти : Міжнар. наук.-практ. конф. [13-14 листоп. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012.
 10. Гавура, О. М. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі / О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали IІI Міжнар. наук.-практ. конф. [3 квіт. - 05 квіт. 2013 р.]. – Донецьк : ДНУ, 2013.
 11. Гавура, О. М. Гуманітарні засади курсу «Соціальні комунікації» для спеціалістів та магістрів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Тернопільському національному економічному / О. М. Гавура // Культурологія та соціальні комунікації інноваційні стратегії розвитку : матеріали Міжнар. наук. конф. [22-23 листоп. 2012 р.].  – Харків : ДДАК, 2012. – С. 165-167.
 12. Гавура, О. М. Дитяча книга і дитяче читання / О. М. Гавура // Studia Methodologica. – Тернопіль :  Підручники і посібники, 2012. – Вип. 34. – С. 57-62.
 13. Гавура, О. М. Організація документообігу у банківських установах: сучасний етап / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, Т. Т. Вількова, О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 78-81.
 14. Гавура, О. М. Поняття «комунікативної грамотності» державного службовця / О. М. Гавура, Л. І. Біловус, О. І. Конопліцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. V Ювіл. Міжнар. конф. молод. учених та студ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 281-283.
 15. Гавура, О. М. Професійні вимоги до інформаційних фахівців / О. М. Гавура, Л. І. Біловус // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : тези доп. I  Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2011. – С. 98-99.
 16. Гавура, О. М. Розвиток комунікаційного середовища туристичного сектору України / О. М. Гавура, М. Залипська // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення ЄВРО-2012 : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [20 трав. 2011 р.]. – Тернопіль : ТНТУ. – С. 97-100.
 17. Гавура, О. М. Роль комунікацій у проектному менеджменті / О. М. Гавура // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : матеріали ІУ Всеукр. наук.-практ. конф. [16-17 трав. 2013 р.]. – Луцьк, 2013.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гавура, Ольга Соціальні комунікації [Текст] : навч. посіб. / Ольга Гавура. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 252 с. – (Документознавство та інформаційна діяльність).
 2. Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 524 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Гавура, О. М. Ділова українська мова : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» / О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2011. – 198 с.
 4. Ліщинська, Н. М. Українська література : практ. посіб. для студ. коледжу / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, О. Гавура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012.  – 192 с.
 5. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Вількова Т. Т. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 87 с.
 2. Гавура, О. М. Методичні вказівки до вивчення курсу «Документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням)» / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
 3.  Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту випускної науково-дослідної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр» у галузі знань 0201 «Культура» із напряму підготовки 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» : навч.-метод. матеріали / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір, 2010. – 164 с.
 4.  Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / уклад. : О. М. Гавура, І. Б. Дацків, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
 5. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 6.  Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с. 
 

Гайда Тарас Юрійович

taras-yuryovich-gayda

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гайда, Тарас Юрійович Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.04 / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.
 2. Гайда, Тарас Юрійович Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гайда, Т. Ю. Бенчмаркінг та бізнес-аналітика: порівняльний аналіз використання на підприємствах / Т. Ю. Гайда // Інноваційна економіка.– 2012.– № 7.– С. 289-293.
 2. Гайда, Т. Інформаційні основи впровадження бізнес-розвідки на підприємствах / Тарас Гайда // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 77-83.
 3. Гайда, Т. Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств / Тарас Гайда // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 121-131.
 4. Гайда, Ю. І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Юрій Іванович Гайда, Мар'яна Богданівна Свинтух, Тарас Юрійович Гайда // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-38.
 5. Гайда, Т. Ю. Метод дерева решений в системе информационного обеспечения ВЭД предприятий пищевой промышленности [Электронный ресурс] / Т. Ю. Гайда // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва : Литера, 2014. – № 4 (63). – С. 186-189.
 6. Гайда, Т. Ю. Проблеми вимірювання ефективності систем інформаційного забезпечення підприємств [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гайда // Ефективна економіка. – 2014. – №9. 
 7. Haida, T. Structural Model of Food Enterprise’s Foreign Economic Activities as the Basis of Its Information Support [Electronic resource] / T. Haida // Eastern European Scientific Journal. – Düsseldorf :AurisVerlag, 2014. – P. 61-64.
 8. Гайда, Т. Джерела економічних даних для інформаційно-аналітичних систем підприємства [Електронний ресурс] / Тарас Гайда // Галицький економічний вісник. – Тернопіль :ТНТУ, 2014. – №3, т. 46 – С.61-68.
 9. Гайда,Т. Ю. Вплив діяльності міжнародних компаній українського походження на економіку України [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гайда, М. Є. Лазорко // Ефективна економіка.
 10. Haida, T. Y. Competitor of economic cybernetics and information science department / Taras Y. Haida // Ternopil national economic university; Lvovskaya str, 11.
 11. Haida, T. Economic data sources for enterprise’s information and analytical support systems [Electronic resource] / Taras Haida // Галицький економічний вісник – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Том 46. – № 3. – С. 61-68.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 

Гайда Юрій Іванович

gayda

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гайда, Юрій Іванович. Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України [Текст] : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Гайда Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2012. - 493 с.
 2. Гайда, Юрій Іванович. Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Гайда Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2012. - 40 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гайда, Ю. Комунальні лісогосподарські підприємства в Тернопільській області: сучасний стан і перспективи розвитку / Ю. Гайда, Т. Кухарський, М. Книш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 54-58.
 2. Деякі підсумки розвитку клонованого лісового насінництва хвойних порід у Передкарпатті [Електронний ресурс] / Р.М. Яцик, В.І. Ступар, Ю.І. Гайда [та ін.] // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 114. – С. 240-248.
 3. Гайда, Ю. Динаміка росту потомств адафотипів дуба в еколого- популяційних культурах [Електронний ресурс] / Ю. Гайда // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 115. – С. 28-33.
 4. Мінливість фертильності клонів і генетична різноманітність та на клонових насінних плантаціях в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда, В. М. Гудима, Д. М. Лешко [та ін.] // Наукові праці Лісівничої академії наук україни : зб. наук. Праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2010. – С. 77-82.
 5. Результати розвитку плюсової селекції і клонового лісового насінництва в Передкарпатті та Закарпатті [Електронний ресурс] // Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, В.С. Феннич [та ін.] // Наукові праці Лісівничої академії наук україни : зб. наук. Праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2009. – С. 41-43.
 6. Гайда, Ю. Щодо доцільності створення й культивування генетично модифікованих дерев [Електронний ресурс] / Ю. Гайда, Р. Яцик // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 116. – С. 183-189.
 7. Гайда, Ю. І. Проблеми оцінювання економічної ефективності збереження лісових генетичних ресурсів / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.8 – С. 31-39.
 8. Генетична мінливість показників росту півсібсів quercus robur l. у випробних культурах західного поділля / Ю. І. Гайда, С. А. Лось, Л. І. Терещенко [та ін.] // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.2. – С. 23-32.
 9. Генетична мінливість форми стовбура півсібсів Quercus robur L. у 23-річних випробних культурах західного Поділля [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, С. А. Лось [та ін.] // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2011. – № 164, ч. 1. – С. 157-167.
 10. Гудима, В. М. Насінна продуктивність рамет на клоновій насінній плантації ялини європейської (Picea Abies (L.) Karsten) в Передкарпатті [Електронний ресурс] / В. М. Гудима, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 48-56.
 11. Гайда, Ю. І. Екологічна стабільність та пластичність показників росту Quercus robur L. і Pinus sibirika DU TOUR. у географічних культурах [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, М. М. Сіщук, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 101-109.
 12. Штогрин, А. С. Генетико-селекційний аналіз клонової насінної плантації псевдотсуги тисолистної в Передкарпатті [Електронний ресурс] / А. С. Штогрин, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 123. – С. 46-54.
 13. Сіщук, Н. М. Генетико-селекційний аналіз клонової насінної плантації модрини європейської в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Н. М.Сіщук, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 55-62.
 14. Гайда, Ю. І. Збереження генофонду дуба звичайного і скельного в генетичних резерватах західного регіону України [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Лісівництво та декоративне садівництво. – 2014. – № 198(2). – С. 22-31.
 15. Гайда, Ю. І. Географічні культури як інструмент вивчення реакції лісових деревних видів на зміни клімату [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 8-15.
 16. Гайда, Ю. І. Методика комплексного оцінювання генетичних резерватів лісових деревних порід [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 8-15.
 17. Гайда, Ю. І. Національні стратегії збереження та сталого використання лісових генетичних ресурсів у європейських країнах: досягнення та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 9-17.
 18. Гайда, Ю. І. Лісівничо-екологічні особливості формування мережі об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. І. Парпан // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 9-17.
 19. Гайда, Ю. І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Юрій Іванович Гайда, Мар'яна Богданівна Свинтух, Тарас Юрійович Гайда // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-38.
 20. Берницька, Д. Оцінка інноваційного потенціалу: регіональний аспект / Д. Берницька, Ю. Гайда, О. Собко // Галицький економічний вісник. – 2007. - № 3(14). – С. 20-27.
 21. Патлай, И. Н. Результаты исследований государственной сети географических культур дуба черешчатого на Украине / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Урожай, 1988. – Вып. 77. – С. 39-44.
 22. Гайда, Ю. И. Изучение зимней облиственности дуба черешчатого в географических культурах / Ю. И. Гайда // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Урожай, 1990. – Вып. 81. – С. 56-70.
 23. Патлай, И. Н. Испытание климатических и почвенных экотипов дуба черешчатого в Приазовской степи / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Урожай, 1990. – Вып.81. – С. 66-70.
 24. Патлай, І. М. Відбір і попередня оцінка кандидатів в сорти головних лісоутворюючих порід на Україні / І. М. Патлай, П. Т. Журова, Ю. І. Гайда // Лісівництво і агролісомеліорація. – К. : Урожай, 1992. – Вип. 85. – С. 7-11.
 25. Гайда, Ю. І. Сезонний ритм вегетации Quercus robur L. різного географічного походження / Ю. І. Гайда // Український ботанічний журнал. – 1992. – Т. 49, № 5 – С. 22-29.
 26. Парпан, В. І. Псевдоядро у рівнинних букових лісах і його вплив на якість і вартість деревини [Електронний ресурс] / В. І. Парпан, Ю. І. Гайда, Р. М. Вітер [та ін.] // Лісовий і мисливський журнал. – № 6. – 2001. – С. 12-13.
 27. Патлай, І. М. Селекція і генетика лісових деревних порід в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Патлай, Г. Т. Криницький, Ю. І. Гайда [та ін.] // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : в 4 т. – Київ : Логос, 2001. – Т. 4. – С. 394-410.
 28. Гайда, Ю. Збереження лісових генетичних ресурсів в Тернопільській області [Електронний ресурс] / Ю. Гайда, Р. Яцик, І. Швадчак [та ін.] // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття : зб. наук. праць природ. заповідника “Медобори.” – Гримайлів, 2003. – С. 229-238.
 29. Яцик, Р. Розповсюдження і проблеми збереження деревостанів цінних малопоширених лісових видів на Заході України [Електронний ресурс] / Р. Яцик, Ю. Гайда, В. Ступар [та ін.] // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття : зб. наук. праць природ. заповідника “Медобори”. – Гримайлів, 2003. – С. 425-432.
 30. Яцик, Р. Генетичні лісові породоресурси Карпат і прилеглих територій [Електронний ресурс] / Р. Яцик, В. Ступар, Ю. Гайда, В. Феннич // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. праць. – К. : Аграрна наука, 2004. – Т. 2. – С. 390-395.
 31. Гайда, Ю. І. Ліси Тернопільщини / Ю. І. Гайда, І. Р. Гуменюк, Т. В. Кухарський, В. В. Трентовський // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК ”Збруч”, 2005. – Т. 2. – С. 374-376.
 32. Яцик, Р. М. Актуальні проблеми збереження лісового генетичного різноманіття у карпатському регіоні України / Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда, В. І. Парпан [та ін.] // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2007. – Т. 2. – С. 431-436.
 33. Яцик, Р. Збереження лісового-генетичного різноманіття і його використання з селекційно-насінницькою метою / Р. Яцик, Ю. Гайда, В. Парпан [та ін.] // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сер. Біологія. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – Вип. УІІ-УІІІ. – С. 10-15.
 34. Гайда, Ю. І. Зміни клімату: що чекає на ліси? [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. В. Трентовський // Лісовий і мисливський журнал. – К., 2007. – № 6. – С. 8-9.
 35. Патлай, І. М. Сортовипробування лісових порід в Україні / І. М. Патлай, П. Т. Журова, Ю. І. Гайда [та ін.] // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 1999. – Вип. 96. – С. 3-9.
 36. Яцик, Р. Стан генетичних ресурсів малопоширених лісових видів у карпатському регіоні і на прилеглих територіях / Р. Яцик, В. Ступар, Ю. Гайда, В. Феннич // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 165-171.
 37. Федорович, Р. В. Організаційно-методичні підходи та умови аналізу ефективності інвестиційного проекту / Р. В. Федорович, Л. А. Ляхович, Ю. І. Гайда // Галицький економічний вісник : наук. журнал ТДТУ ім. І. Пулюя. – 2005. – № 2 (6). – 139-143.
 38. Гайда, Ю. І. Економічні аспекти збереження та використання лісових генетичних ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. І. Парпан // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвід. наук.-техн. зб. Національного лісотехнічного ун-ту України. – Львів, 2006. – Вип. 30. – С. 200-210.
 39. Яцик, Р. Збереження лісового фіторізноманіття in situ та ex situ в українських Карпатах [Електронний ресурс] / Р. Яцик, Ю. Гайда, В. Ступар [та ін.] // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – № 15-17. – С. 147-158.
 40. Яцик, Р. М. Сучасна парадигма лісової селекції [Електронний ресурс] / Р. М. Яцик, В. І. Парпан, Ю. І. Гайда // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – № 122. – С. 80-90.
 41. Патлай, И. Н. Географические культуры дуба черешчатого вто­рого поколения / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесной журнал. – 1992. – № 3. – С. 109-112.
 42. Патлай, И. Н. Географическая изменчи­вость биохимических по­казателей дуба черешча­того / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесоведение. – 1993. – № 1. – С. 42-51.
 43. Патлай, И. Н. Селекция и сортоиспытание дуба на Украине / И. Н. Патлай, С. А. Лось, Ю. И. Гайда, Р. М. Яцик // Дуб – порода ІІІ-го тысячелетия : сб. научн. тр. Института леса НАН Беларуси. – Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 1998. – Вып. 48. – С. 177-183.
 44. Кудра, В. С. Влияние ложного ядра на качество буковой древесины [Електронний ресурс] / В. С. Кудра, Р. М. Витер, Ю. И. Гайда // Лесное хозяйство. – 2003. – № 5. – С. 23-24.
 45. Яцик, Р. М. Сучасний стан генетико-селекційно-насінницьких ресурсів дубів звичайного і скельного в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда, Ю. Д. Кацуляк [та ін.] // Науковий вісник НЛТУУ. – 2008. – № 19.4. – С. 45-55.
 46. Гайда, Ю. І. Основні етапи реалізації процесу збереження та використання лісових генетичних ресурсів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, О. О. Марчук, В. І. Парпан // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип.18.10. – С. 33-41.
 47. Гайда, Ю. І. Оптимізація величини об’єктів цінного генофонду лісових деревних порід in situ [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. – 2009. – № 19.9. – С. 36-45.
 48. Гайда, Ю. І. Структурно-просторова організація об’єктів цінного генофонду лісових деревних порід in situ [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. – 2010. – № 20.3 – С. 28-35.
 49. Сіщук, Н. М. Мінливість фертильності клонів і їх вплив на генетичну різноманітність насіння на клоновій насінній плантації модрини європейської в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Н. М. Сіщук, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.7. – С. 23-31.
 50. Гайда, Ю. І. Мінливість фенотипових ознак дуба звичайного у географічних культурах на Закарпатті [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. С. Феннич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21.4 – С. 22-33.
 51. Гайда, Ю.І. Генетико-селекційні дослідження ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) на північному мегасхилі Українських Карпат [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, В. М. Гудима, Р. М. Яцик, // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2012. – Вип. 121. – С. 73-81.
 52. Гайда, Ю. І. Плюсові дерева дуба звичайного та скельного як об'єкти збереження генетичних ресурсів in situ [Електронний ресурс] / Ю.І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. – 2014. – № 24.11 – С. 20-26.
 53. Гайда, Ю. І. Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Галицький економічний вісник : наук. журнал ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2014. – № 4 (47). – С. 76-83.
 54. Гудима, В. Д. Природне відновлення ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) у лісах північного мегасхилу Українських Карпат [Електронний ресурс] / В. Д. Гудима, Ю. І. Гайда, В. М. Гудима, Р. М. Яцик // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2014. – Вип. 125. – С. 3-10.
 55. Гайда, Ю. І. Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Ефективна економіка. – 2015. – № 1.
 56. Гайда, Ю. І. Cталий розвиток: концепції кількісної і якісної оцінки [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Агросвіт. – 2015. – № 2. – С. 3-9.
 57. Гайда, Ю. Аналіз ринку готельно-туристичних послуг з позиції сезонних коливань попиту [Електронний ресурс] / Ю. Гайда, Ю. Новак // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 9–16.
 58. Генетичні ресурси лісів в Україні [Електронний ресурс] / C. А. Лось, В. Г. Григорьєва, Ю. І. Гайда [та ін.] // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. збірник. – 2015. – Т. 1. – С. 373-386.
 59. Патлай. И. М. Постоянная лесосеменная база основных лесообразующих и интродуциро­ванных пород Украины на селекционно-генетической основе / И. М. Патлай, П. И. Молотков, Ю. И. Гайда [и др.] // Лесоводство и лесоразведение. Обзорная информация. – М. : ВНИИЦлесресурс, 1994. – Вып.1. – 32 с.
 60. Гайда, Ю. І. Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом / Юрій Іванович Гайда, Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 18-27.
 61. Козюк, В. Типологія держав добробуту, якість інститутів та екологічних благ у постсоціалістичних країнах / Віктор Козюк, Юрій Гайда, Оксана Шиманська // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 1. – С. 3-19.
 62. International mobility of students: good practices from other universities [Text] / Andriy Krysovatyy, Yuriy Hayda, Olha Sobko [et al.] // Pannon Management Review. – 2021. – Vol. 10, iss. 1-2, June. – P. 49–61.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 2. Генетико-селекційні та насінницькі об'єкти в лісах Буковини [Електронний ресурс] : монографія / Р. Яцик, В. Воробчук, В. Парпан [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 325 с.
 3. Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Гайда, І. Попадинець, Р. Яцик [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 311 с.
 4. State of forest genetic resources in Ukraine [Електронний ресурс] / S. A. Los, L. I. Tereshchenko, Yu. І. Gayda [et al.]. - Kharkiv : PLANETA-PRINT, 2014. - 138 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст]= Mikrookonomie: навч. посіб. /У. Броль, Ю. Гайда, О. Помазанська [et al.].– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 92 с.
 2. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Гайда, Ю. І. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. Кембриджська школа неокласики [Текст] / Ю. І. Гайда // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 334-343.
 4. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 

Галай Андрій Олександрович

галайКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права, Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галай, Андрій Олександрович Адміністративно-правові засади діяльності громадських об'єднань юридичного спрямування в Україні [Текст] : дис. ... доктора юридичних. наук : 12.00.07 / Андрій Олександрович Галай. - Київ : Національна академія прокуратура України, 2015. - 446 с.
 2. Галай, Андрій Олександрович Адміністративно-правові засади діяльності громадських об'єднань юридичного спрямування в Україні [Текст] : автореферат дис. ... доктора юридичних. наук : 12.00.07 / Андрій Олександрович Галай. - Київ : Національна академія прокуратура України, 2015. - 38 с.
 3. Галай, Андрій Олександрович Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович ; Київський ін-т внутрішніх справ. - К., 2003. – 229.
 4. Галай, Андрій Олександрович Організайіно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2003. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галай, Андрій Умови взаємодії органів місцевої влади та недержавних організацій у контексті децентралізації влади в Україні / Андрій Галай // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №7. – С. 30-33.
 2. Галай, А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України / А. Галай // Право України. – 2009. – №1 : Додаток: Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини. – С. 16-21.
 3. Галай, А. О. Юридична клініка як суб'єкт адміністративних правовідносин / А. О. Галай // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 4. – С. 66-73.
 4. Галай, А. Концепція рівноправності недержавних організацій з державними інститутами у публічному управлінні: питання теорії [Електронний ресурс] / Андрій Галай // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 2 – С. 41-45.
 5. Галай А. Спеціалізація юридичних клінік в Україні: quo vadis? [Електронний ресурс] / А. Галай // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 1. – С. 10–18.
 6. Galai, A. Arten und Tätigkeitsspektrum ukrainischer Menschenrechtsorganisationen / Andrej Galai // Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 02/14.‒ 2014.‒ №2.‒ S. 91-103.
 7. Galai, A. The development of clinical legal education on a global dimension and in some European countries / Andrii Galai // KLINIKA.‒ 2015.‒ №18(22).‒ S. 18-22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав : монографія / О. С. Конопляник, С. К. Гречанюк, В. О. Галай.– К: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016.– 182 с.
 2. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління / Андрій Олександрович Галай: [Монографія]. — К.: КНТ, 2015. — 408 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. / А. О. Галай, С. Г. Стеценко, С. М. Тимченко, О. Ф. Штанько. – К. : Правова єдність, 2008. – 208 с.
 2. Юридична дидактика [Текст] : посіб. із викл. права та юрид. дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. – К. : СПД Юсип'юк В. Д., 2009. – 191 с. 
 3. Human Rights Certification of Regions : analytical review [Електронний ресурс] / compiler А. Galai, O. Martynenko ; editors A. Buschenko, V. Lutkovska. - Kyiv : Ukrainian Helsinki Human Rights Union, 2016. - 33 p.
 4. Правозахисна паспортизація областей : аналітичний огляд [Електронний ресурс] / авт.-уклад. А. О. Галай, О. А. Мартиненко ; за заг. ред. А.Бущенка, В. Лутковської. - К. : Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2016. - 33 с.
 5. Звільнення засуджених від відбування покарання: сутність і зміст, основні проблеми виконання / Андрій Олександрович Галай [Навчальний посібник]. — К.: КНТ, 2015. — 70 с.
 

Галак Ярослава Михайлівна

Галак12

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галак, Я. М. Аналіз впливу чинників на визначення рівня конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2010. – № 10. – С. 345-349.
 2. Галак, Я. М. Аналіз заборгованості із виплати заробітної плати за типами підприємств в Україні / Я. М. Галак // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Сер. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2012. – Вип. 15, № 1. – С. 44-48.
 3. Галак, Я. М. Аналіз формування попиту на робочу силу як механізм розвитку соціально-трудових відносин / Я. М. Галак // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль-Чортків, 26-27 квіт. 2012 р. ]. – Чортків, 2012. – С. 216-218.
 4. Галак, Я. М. Аспекти підвищення експортного потенціалу в молокопродуктовомупідкомплексі в умовах забезпечення його конкурентоздатності / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 73-75.
 5. Галак, Я. М. Вплив потенціалу конкурентоспроможності та організаційного механізму конкуренції на рівень конкурентоспроможності в молочній галузі [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І .М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 309-314.
 6. Галак, Я. М. Економічний підхід щодо визначення категорії «конкурентоспроможність» [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 86-88.
 7. Галак, Я. М. Економічні засади використання виробничих потужностей в молокопереробному сегменті на регіонально-національному рівні: сучасний стан та прогноз [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2009. – № 9. – С. 45-49.
 8. Галак, Я. М. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу: основні напрями / Я. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2011. – № 12. – С. 80-85.
 9. Галак, Я. М. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств молочної галузі: основні напрями [Електронний ресурс] / Я. М. Галак.
 10. Галак, Я. М. Основні напрямки і фактори формування конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Василенка. – 2009. – № 2. – С 76-82.
 11. Галак, Я. М. Основні підходи щодо визначення інтегрального показника конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу АПК / Я. М. Галак, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 86-88.
 12. Галак, Я. М. Оцінка реальних доходів населення в Україні: економічний підхід / Я. М. Галак / Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : матеріали IV Міжнар. наук. конф. [Харків, 11-14 квіт. 2012 р.]. – Харків, 2012. – С. 212-213.
 13. Галак, Я. М. Стратегічні орієнтири розвитку та підвищення конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2011. – № 5. – С. 115-120.
 14. Галак, Я. М. Тенденції виробництва продукції в сільському господарстві на фоні інших галузей національної економіки України [Електронний ресурс] / Я. М. Галак // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 241-245.
 15. Галак, Я. М. Теоретичні основи формування підходів до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2009. – № 6. – С. 80-85.
 16. Галак, Я. М. Формування трудомісткості виробничих процесів в домогосподарствах населення при виробництві товарного молока / Я. М. Галак / Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика : зб. тез доп. Всеукраїн. наук.- практ. конф. [Тернопіль-Чортків, 12-13 берез. 2009 р.]. –Тернопіль, 2009. – Ч. 1. – С. 28-29.
 17. Галак, Я. Ресурсний потенціал агро-промислового комплексу Чортквіського району : проблеми і перспективи використання / Я. Галак, М. Бех // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2002. – Вип. 7. – 37-40.
 18. Галак, Я. Удосконалення напрямів реформування сільскогосподарських підприємств з врахуванням змін власності на землю / Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 106-107.
 19. Галак, Я. Економічний розвиток виробництва цукру на Чортківському цукровому заводі [Текст] / Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 118-119.
 20. Білецька, Л. Про позитивний і нормативний аспекти економічної теорії / Л. Білецька, О. Білецький, Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 5-7.
 21. Галак, Я. Проблеми використання ресурсного потенціалу в АПК України і Чортківщини / Я. Галак, Ї. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 91-93.
 

Галасюк Олена Володимирівна

galasyuk

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галасюк, О. Страховий маркетинг теоретико-концептуальні засади [Електронний ресурс] / Олена Галасюк // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 30-37.
 2. Галасюк, О. В. Особливості процессу продажу страхових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2, ч. І. – С. 204-205.
 3. Галасюк, О. Аналіз фінансової звітності страхових компаній / Олена Галасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 400-403.
 4. Галасюк, О. В. Страхування - складова частина фінансової діяльності держави / О. В. Галасюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 282-284.
 5. Галасюк, О. В. Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 219-224.
 6. Галасюк, О. Маркетингова стратегія страхової компанії у здійсненні страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів [Електронний ресурс] / Олена Галасюк.
 7. Галасюк, О. В. Особливості Інноваційної моделі страхового продукту [Електронний ресурс] / О. В. Галасюк // Інноваційна економіка.– С. 206-209.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 

Галещук Світлана Михайлівна

галещук світлана михайлівна

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галещук, Світлана Михайлівна  Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с.
 2. Галещук, Світлана Михайлівна  Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галещук, С. Окремі питання обліку експортно-імпортних операцій на вітчизняних підприємствах / Світлана Галещук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 339-343.
 2. Галещук, Світлана Єврооблігації: дослідження сутності боргового інструменту, відображення у фінансовій звітності емітента та облік курсових різниць /Світлана Галещук //Журнал європейської економіки.– 2012.– Т. 11, № 2: черв.– С. 243-253.
 3. Галещук, С. Проблеми використання колективних валют у контексті регулювання валютного курсу і забезпечення стабільності єврозони / С. Галещук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 121-128.
 4. Галещук, Світлана Перспективи оптимізації основних інструментів проведення валютної політики в Україні [Текст] / Світлана Галещук // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. [Тернопіль, 22-23 берез. 2012 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 504-506.
 5. Галещук, С. Статус Національного банку України в сучасних умовах [Текст] / С. Галещук // Бюлетень Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи <<Банкківський аналітик>>. – 2010. – Вип. 2. – С. 40-42.
 6. Кундеус, О. М. Шляхи удосконалення обліку авансів в іноземній валюті на вітчизняних підприємствах / О. М. Кундеус, С. М. Галещук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – № 2. – C. 102-109.
 7. Галещук, С. Штучні нейронні мережі у прогнозуванні валютного ринку / Світлана Галещук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 3. – С. 101-114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Галещук, С. М. Аналіз підходів до відображення операцій в іноземній валюті у фінансовій звітності підприємства [Текст] / С. М. Галещук // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 79-92.
 2. Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с. – Із змісту : Галещук, С. М. – Особливості обліку безготівкових розрахунків у іноземній валюті в умовах інтеграції України в світовий економічний простір. С. 35-42.
 3. Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с.
 4. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 

Галин Богдан Олексійович

1517323908 galn b.oКафедра податків та фіскальної політики

Посада: старший викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галин, Б. Оптимізація фіскальної політики держави: аналіз макроекономічних наслідків / Богдан Галин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 88-94.
 2. Стефанів, Ігор. Проблема оптимізації системи оподаткування і фіскального регулювання в Україні [Текст] / Ігор Стефанів, Богдан Галин // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 324-328.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методичні вказівки та завдання з курсу «Фіскальні технології реєстрації розрахунків» / А. І. Крисоватий, Б. О. Галин. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 63 с.
 2. Галин, Б. О. Фіскальні технології реєстрації розрахунків [Текст]: Навчально-методичний посібник /Б. О. Галин, В. П. Солтис.– Тернопіль: б/в, 2005.– 282 с.
 3. Фіскальні технології реєстрації розрахунків [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, М. П. Чорний, В. П. Солтис, Б. О. Галин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с.
 

Галіцейська Юлія Миколаївна

Юлія Миколаївна Галіцейська

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галіцейська, Юлія Михайлівна Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 249 с.
 2. Галіцейська, Юлія Михайлівна Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галіцейська, Ю. Вплив світової економічної глобалізації на присутність іноземного капіталу в банківській системі України [Електронний ресурс] / Ю. Галіцейська.
 2. Галіцейська, Ю. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи / Юлія Галіцейська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 76-82.
 3. Галіцевська, Ю. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрямки оптимізації / Ю. Галіцевська // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 124-130.
 4. Галіцейська, Ю. Оптимізація роботи банків із залучення депозитів населення в умовах фінансової кризи / Юлія Галіцейська // Банківська справа. – 2009. – № 6. – С. 85-91.
 5. Галіцейська, Ю. Формування ресурсів комерційних банків / Ю. Галіцейська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 161-163.
 6. Малахова, О. Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій / О. Малахова, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 18-30.
 7. Галіцейська, Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку / Ю. Галіцейська // Банківська справа. – 2012. – № 5. – С. 13-21.
 8. Галіцейська, Ю. Теоретичні основи формування ресурсної політики комерційних банків та її особливості в сучасних економічних умовах / Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 94-101.
 9. Галіцейська, Ю. М. Теоретичні основи та зміст грошово-кредитного регулювання [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 285-290.
 10. Леськів, О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України / О. Леськів, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 78-88.
 11. Галіцейська, Ю. Перспективи розвитку депозитної політики банків [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 38-43.
 12. Галіцейська Ю. Структура ресурсів комерційного банку та методи вирівнювання дисбалансів в процесі їх розміщення [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 75-82.
 13. Галіцейська Ю. М. Перспективи розвитку банківської системи України в умовах світових глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. – Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2008. – Вип. 1(69). – С. 207-214.
 14. Галіцейська, Ю. М. Стан та домінуючі тенденції розвитку світової банківської системи [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 23-27.
 15. Галіцейська, Ю. М. Формування залучених ресурсів банками України [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 6, т. 1. – С. 95-100.
 16. Галіцейська, Ю. Особливості прояву карткового ризику в сфері банківської діяльності: міжнародні аспекти та вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська, Оксана Леськів // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/5. – С. 118-122.
 17. Галіцейська, Ю. М. Співробітництво України зі Світовим банком [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. № 8.
 18. Галіцейська, Ю. Перспективи розвитку депозитної політики комерційних банків[Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська.
 19. Дзюблюк, О. В. Проблеми фінансової стійкості в контексті формування ресурсів комерційних банків / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська // Фінансова політика України: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць І Всеукраїнської Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Том ІІ. – Хмельницький, 2008. – с. 41-43.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Галіцейська, Ю. М. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку та підвищення їх якості. – С. 218–236.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 384 с.
 5. Дзюблюк, О. В. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 208 с.
 6. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 7. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Галіцейська, Ю. М. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 219 с.
 2. Галіцейська, Ю. М. Ресурсна політика комерційних банків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Астон, 2014. – 185 с.
 3. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 

Галущак Валентина Володимирівна

galuschak

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галущак, Валентина Володимирівна Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Валентина Володимирівна Галущак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 227 с.
 2. Галущак, Валентина Володимирівна Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Валентина Володимирівна Галущак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дудар, Т. Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 84-90.
 2. Галущак, В. До питання оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та їх продукції / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 139-142.
 3. Галущак, В. Економічна ефективність виробництва у фермерських господарствах / В. Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 189-193.
 4. Галущак, В. Форми страхування кредитів / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 159-161.
 5. Галущак, В. До питання фінансової стійкості та фінансової стратегії підприємства в умовах ринкової економіки / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 156-158.
 6. Галущак, В. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Валентина Галущак // Наукові записки. – 2002. – № 12. – С. 146-148.
 7. Галущак, В. Завдання управління основними фондами в сучасних умовах / В. Галущак // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. – С. 21-23.
 8. Дудар, Т. Г. Агрохолдинги у системі агропромислової інтеграції, оцінка їх потенціалу та ринкових позицій [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Інноваційна економіка . – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (21). – С. 3-9.
 9. Галущак, В. В. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських виробничих структур [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Економічний простір. – 2009. - № 23/1. – С. 170-176.
 10. Галущак, В. В. Основні тенденції кооперування в аграрному секторі [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – Вип. ІV. – С. 150-156.
 11. Галущак, В. В. Розвиток орендних відносин у нових господарських структурах на селі [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. – Вип. 4, т. 1. – С. 132-138.
 12. Галущак, В. В. Основні тенденції формування і функціонування нових господарських структур в аграрному секторі / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ, т. 2. – С. 409-412.
 13. Галущак, В. В. Сучасні проблеми становлення та перспективи розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 8, т. 1. – С. 99-104.
 14. Галущак, В. В. Перспективи розвитку фінансового ринку України [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2013. – Вип. 9, т. 2. – С. 283-288.
 15. Галущак, В. В. Значення фондового ринку в процесі трансформації та накопичення капіталу [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Економічний простір. – Дніпропетровськ : ПДАБ, 2013. – № 69. – С.156-162.
 16. Галущак, В. В. Фінансова стійкість та фінансова стратегія підприємства як ефективне формування та використання фінансових ресурсів [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. видання. – 2015. – Вип. № 4. - С. 810-813.
 17. Галущак, В. В. Страхування кредитних ризиків [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 105-107.
 18. Галущак, В. Розвиток страхування та перестрахування в умовах трансформаційної економіки [Електронний ресурс] / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 13. – С. 96-98.
 19. Галущак, В. Деякі аспекти управлінського обліку витрат [Електронний ресурс] / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 195-198.
 20. Галущак, В. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу [Електронний ресурс] / Валентина Галущак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – №11. – С. 36-38.
 21. Галущак, В. В. Особливості функціонування фінансового ринку [Електронний ресурс] / В. В. Галущак // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2012. – Вип. 6 (16). – С. 310-313.
 22. Галущак, В. В. Роль ринку позичкового капіталу в процесі трансформації в інвестиційні ресурси / В. В. Галущак // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 233-236.
 

Галько Людмила Романівна

galko l r

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галько, Людмила Романівна Забезпечення та підтримка економічної стійкості промислового підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галько Людмила Романівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 220 с.
 2. Галько, Людмила Романівна Забезпечення та підтримка економічної стійкості промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галько Людмила Романівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - О., 2010. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галько, Л. Р. Напрямки відновлення економічної стійкості підприємств швейної промисловості / Л. Р. Галько // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 122-127.
 2. Попович, Л. Особливості використання інтегрального показника для оцінки рівня економічної стійкості підприємства / Людмила Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - Вип. 1. - С. 255-258.
 3. Галько, Л. Проблеми забезпечення економічної стійкості підприємства швейної промисловості в умовах євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Людмила Галько.
 4. Галько, Л. Р. Механізм формування економічної стійкості промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Галько.
 5. Галько, Л. Р. Мотиваційні аспекти створення інтегрованих структур маркетингового типу в системі управління економічною стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Галько.
 6. Галько, Л. Р. Порушення економічної стійкості підприємства: причини та шляхи відновлення [Електронний ресурс] / Л. Р. Галько.
 7. Гринчуцький, В. І. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства / В. І. Гринчуцький, Л. Р. Попович // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 5. – С. 27-31.
 8. Попович, Л. Р. Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення економічної стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 9. Попович, Л. Р. Капіталізація в системі управління економічною стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 10. Попович, Л. Р. Роль вертикальних маркетингових систем формуванні стійких конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 11. Попович, Л. Р. Роль фінансової складової економічної стійкості підприємства у формуванні його конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 12. Попович, Л. Р. Сегментування ринку одягу: галузеві особливості та критерії відбору цільової групи споживачів [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 

Гандзола Наталя Дем’янівна

Наталя Дем’янівна ГалапупКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галапуп, Н. Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів / Наталія Галапуп, Валентина Топоровська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 118-122.
 2. Сегін, А. Інформаційні моделі руху матеріальних і нематеріальних потоків у банківській діяльності / Андрій Сегін, Наталія Галапуп // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 59-62.
 3. Галапуп, Н. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: особливості функціонування та шляхи вдосконалення / Н. Галапуп, А. Бобанич // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 58-68.
 4. Гандзола, Н. Особливості діяльності Європейського центрального банку в сучасних умовах турбулентності фінансових ринків / Наталія Гандзола, Михайло Бобко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 22-26.
 5. Галапуп, Н. Вплив фінансової кризи на діяльність банківських установ України / Наталія Галапуп, Галина Головач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 360-363.
 6. Галапуп, Н. Д. Теоретичні основи процесу аналізу ризиків / Н. Д. Галапуп // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 114-116.
 7. Гандзола, Н. Кредитний ризик банку: особливості мінімізації на рівні позичальника [Текст] / Наталія Гандзола // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 40-41.
 8. Галапуп, Н. До питання оцінки кредитного ризику [Електронний ресурс] / Н. Галапуп.
 9. Галапуп, Н. Тимчасова адміністрація: особливості впровадження та реалії функціонування в банківських установах України [Електронний ресурс] / Н. Галапуп, Т. Сівчук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 35-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Гандзола, Н. Д. Розвиток нових кредитних продуктів як необхідна умова підвищення дієвості кредитного впливу на реальний сектор економіки. – С. 144–157.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст] : підручник / за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 696 с.
 2. Галапуп, Н. Д. Операції банків з формування власного капіталу [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 75-92.
 3. Галапуп, Н. Д. Операції банків із залучення коштів [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 93-110.
 4. Галапуп, Н. Д. Операції банків із запозичення коштів [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 111-134.
 5. Галапуп, Н. Д. Операції банків з векселями [Текст] / Н. Д. Галапуп // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 367-388.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 

Гарбера Ольга Євгенівна

gerberaКафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гарбера, Ольга Євгенівна Розвиток міжнародного туризму у світовій економічній системі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гарбера Ольга Євгенівна ; Тернопільський. нац. екон. ун-т. - Тернопіль 2012. - 203 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гарбера О. Є. Турпродукт як предмет діяльності туроператора / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: економічні науки, Черкаси, 2014.
 2. Гарбера О. Є. Концепция территориального бренда в стратегическом развитии современного города/ Ольга Євгенівна Гарбера //Journal of Economy and entrepreneur ship. – Москва, 2013. – №8(37). – С. 156-160.
 3. Гарбера О. Є. Емпіричне дослідження впливу розвитку туристичної дестинації на якість життя резидентів / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». –  Тернопіль, 2012. – №  18. – С. 123-129.
 4. Гарбера О. Є. Конкурентоспроможність України на світовому туристичному ринку та шляхи її підвищення / Ольга Євгенівна Гарбера // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. –  Донецк: ДонНУ, 2012. – Т.2. – С. 83-87.
 5. Гарбера О. Є. Дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародного туризму в Україні / Ольга Євгенівна Гарбера // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2011. – №2 (4). – С.111–115.
 6. Гарбера О. Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії / Ольга Євгенівна Гарбера // Економічний часопис-XXI. – 2010. – № 11-12. – С.37-41.
 7. Гарбера О. Є. Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 86–89.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гарбера О. Є. Організація анімаційної діяльності в структурі комплексного туристичного обслуговування / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення. – кол.мон.–Харків, 2014.
 2. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 3. Гарбера, О. Є. Туристичний продукт як предмет діяльності туроператора [Текст] / О. Є. Гарбера // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 53-104.
 4. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 5. Гарбера, О. Є. Організація анімаційної діяльності в туризмі [Текст] / О. Є. Гарбера // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 278-284.
 

Гаргула Денис Васильович

gargula-d.v

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: старший викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гаргула, Д. Окремі аспекти економічних і структурних реформ у народному господарстві Словацької республіки / Д. Гаргула // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-2.– С. 101-107.
 2. Гаргула, Д. Наступ "нової економіки" у глобалізованому світі: наслідки для України / Д. Гаргула, Р. Степанян // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 8-2.– С. 51-54.
 3. Окрепкий, Р. Методичні аспекти виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії веб-сайту / Ростислав Окрепкий, Денис Гаргула // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 145-149.
 4. Окрепкий, Р. Методика виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії web-сайту [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула.
 5. Окрепкий, Р. Б.Механізм просування інтернет-бренду на електронному ринку / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 208-212.
 6. Гаргула, Д. В. Тенденції розвитку маркетингу в ХХІ столітті /Д. В. Гаргула, Р. Б. Окрепкий //Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 213-217.
 7. Гаргула, Д. Визначення факторів впливу на інноваційну діяльність підприємств хлібопекарської галузі України [Електронний ресурс] / Д. Гаргула // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 43-49.
 8. Гаргула, Д. Використання досвіду ФРН щодо стимулювання створення нових робочих місць в Україні [Електронний ресурс] / Д. Гаргула // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 6. – С. 28-29.
 9. Гаргула, Д. Вступ Словацької республіки в Європейський Союз: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Д. Гаргула // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001.
 10. Гаргула, Д. Особливості впливу окремих факторів макросередовища на діяльність підприємств хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / Д. Гаргула, Р. Окрепкий // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 37-44.
 11. Окрепкий, Р. Б. Кон'юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 197-203.
 12. Гаргула, Д. Поліпшення сервісу клієнтів для підвищення конкурентоспроможності в сфері роздрібної торгівлі /Денис Гаргула //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 226-228.
 

Гарматій Тетяна Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гарматій, Т. Стан та перспективи розвитку особового страхування в Україні /Тетяна Гарматій //Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль : Економічна думка, 2002.– Вип. 11, ч. 1.– С. 102-103.
 2. Гарматій, Т. Аналіз стану та перспективи розвитку страхового ринку України / Тетяна Гарматій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 83-85.
 3. Гарматій, Тетяна Особливості здійснення та шляхи вдосконалення економічного аналізу діяльності страхових компаній / Тетяна Гарматій // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Голов. ред. Шкарабан С.І. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Випуск 14. – С. 33-35.
 4. Гарматій, Т. Аналіз стану, проблеми та перспективи формування фінансових ресурсів страхової компанії / Т. Гарматій // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 111-113.
 5. Гарматій, Т. Місце та роль особистого страхування в економічному розвитку України / Т. Гарматій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №2. – С. 28-31.
 6. Гарматій, Т. Проблемні питання оподаткування прибутку страхових компаній / Т. Гарматій // Наукові записки. – Чортків, 2002. – № 1. – С. 19-21.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гарматій, Т. О. Облік та аудит в страхових компаніях [Текст]: навч. посіб. /Т. О. Гарматій.– Тернопіль: Економічна думка, 2004.– 180 с.
 2. Гарматій, Т. О. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Страхування" [Електронний ресурс] / Т. О. Гарматій. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 92 с.
 

Сторінка 1 із 5