Гуменна-Дерій Марія Василівна

derii mv

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дерій, Марія Василівна Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Марія Василівна Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 215 с.
 2. Дерій, Марія Василівна Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Василівна Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дерій, М. В. SWOT-аналіз автоматизації контролю грошових коштів і розрахунків у будівництві / М. В. Дерій // Облік і фінанси. - 2013. - № 2. - С. 106-112.
 2. Микитюк, Н. Я. Грошові кошти у системі фінансового обліку / Н. Я. Микитюк, М. В. Дерій // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 288-291.
 3. Дерій, М. В. Контроль за відповідністю вкладених грошових коштів якості об’єкту будівництва [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Сер. Економічні науки – 2012. – Вип. 3 (69). – т. 2. – С. 288–291.
 4. Дерій, М. В. Грошові кошти і розрахунки у планах рахунків будівельних підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 3. – С. 48–53.
 5. Дерій, М. В. Дефініції «грошові кошти » і «грошові потоки»: відмінності та взаємозв’язок [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 6.– С. 60–64.
 6. Дерій, В. А. Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі [Електронний ресурс] / Василь Антонович Дерій, Марія Василівна Дерій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, Сер. Економічні науки. – 2014. –№ 2. – С. 95-103.
 7. Дерій, М. В. Мотивація розвитку обліку грошових коштів [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2009. – Вип. 6 (24), ч. 1. – С. 166-171.
 8. Дерій, М. В. Проблеми розвитку житлового будівництва та їх вплив на облік грошових розрахунків / М. В. Дерій // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2011. – Вип. 35. – С. 124-128.
 9. Дерій, М. В. Особливості обліку грошово-розрахункових операцій у інститутах спільного інвестування (на прикладі підприємств житлового будівництва) [Електронний ресурс] / М. В. Дерій // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 3 (37). – С. 155-159.
 10. Дерій, М. В. Генезис контролю за грошовими коштами і розрахунками та його вплив на сучасні тенденції житлового будівництва / М. В. Дерій // Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.  – 2013. – Вип. № 20/4. – С. 206-211.  
 11. Derij, M. V. Features of Homebuilding and it’s impact on accounting and control of monetary settlement operations / M. V. Derij // European Applied Sciences. – Німеччина, 2013. – № 4. – С. 90-92.
 12. Дерій, М. В. Проблеми та моделювання контролю за системою обліку грошово-розрахункових операцій в будівництві [Електронний ресурс] // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон,  2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 206-212.
 13. Дерій, М. Інформатизація вітчизняного бізнесу в контексті проблем та вимог обліку / M. Дерій // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - С.283-284.
 14. Дерій, Марія Проблеми і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : економічні і соціальні підходи [Текст] / Марія Дерій, Марина Садлій // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - С. 208-209.
 15. Znak, Nicholas Automation of accounting and control of cash flows and settlement operations in Ukraine and abroad [Текст] / Nicholas Znak, Maria Derij // Тенденції розвитку обліку і аналізу як складових інформаційної системи менеджменту підприємства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 29-30 листоп. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, З. В. Гуцайлюк [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - С. 190-192.
 16. Znak, Nicholas Prospects for the introduction of the canadian experience in ukrainian accounting system [Текст] / Nicholas Znak, Maria Derij // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 11 трав. 2016 р.] / редкол. : З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій, Г. П. Журавель [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - С. 23-24.
 17. Гуменна-Дерій, М. В. Фактори впливу на формування системи обліку грошово-розрахункових операцій в будівництві / М. В. Гуменна-Дерій // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. - Вип. 18. - 2017. - С. - 520-525.
 18. Гуменна-Дерій, М. В. Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку / М. В. Гуменна-Дерій // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. - 2016. - Вип. 5. - С. 168-172.
 19. Гуменна-Дерій, М. В. Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку / М. В. Гуменна-Дерій // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 168-172.
 20. Гуменна-Дерій, М. В. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку на вітчизняному та зарубіжних рівнях (на прикладі будівельних підприємств) / М. В. Гуменна-Дерій, П. В. Гуменний // Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – Вип. 24. – С. 31-42.
 21. Дерій, В. А. Управлінський облік і аналіз бізнес-процесів у підприємстві / В. А. Дерій, М. В. Гуменна-Дерій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – Вип. 2 (40). – С. 12-18.
 22. Дерій В. А. Трансформація бухгалтерського обліку і фінансової звітності та її місце в українських економічних реформах / В. А. Дерій, М. В. Гуменна-Дерій // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: моногр. [Задорожний З.-М. В., Крупка Я. Д., Дерій В. А. та ін.]; за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – С. 147-156.
 23. Гуменна-Дерій, М. Випускники ТНЕУ - переможці власних очікувань! / Марія Гуменна-Дерій // Університетська думка. – 2019. – 1 червня (№ 6). – С. 7.
 24. Гуменна-Дерій, М. Системний підхід до побудови обліку та його автоматизації в підприємствах з альтернативними джерелами енергії [Текст] / Марія Гуменна-Дерій, Петро Гуменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 4. – С. 90-102.
 25. Дерій, В. Контроль за витратами та економією ресурсів у процесі логістичної діяльності будівельних підприємств: методика, організація / Василь Дерій, Марія Гуменна-Дерій, Людмила Кручак // Вісник економіки. – 2021. – Вип. 1. – С. 111-127.
 26. Гуменна-Дерій, М. Фінансові ресурси у житловому будівництві: обліково-звітний аспект / Марія Гуменна-Дерій, Уляна Івасечко // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 4. – С. 118-130.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дерій, М. В. Інформаційне поле обліку грошових коштів / М. В. Дерій // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 67-78.
 2. Дерій, Марія Василівна Короткі історії про місто Ринок: Економічні казки для дітей / Дерій Марія Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. — 16 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 4. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.
 

Давидович Ігор Євгенович

davydovych

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Давидович, І. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю підприємств і організацій / І. Давидович // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 2. – С. 85-95.
 2. Давидович, І. Організаційні аспекти впровадження контролінгу / І. Давидович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 2. – С. 48-57.
 3. Давидович, І. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу / І. Давидович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 4. – С. 156- 162.
 4. Бакалюк, О. Україна і Євросоюз: специфіка кризових явищ, соціальні та медичні шляхи співпраці / І. Давидович О. Бакалюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 157-163.
 5. Давидович, І. Калькулювання собівартості будівельної продукції та напрямки його удосконалення / І. Давидович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 224-230.
 6. Давидович, Ігор. Аспекти управління регіональною інноваційною діяльністю : [інноваційна діяльність у промисловості Тернопільської області за 2000-2003 рр.] / Ігор Давидович // Збірник наукових праць професорсько- викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. Б.М.Литвина. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 14-23.
 7. Давидович, І. Є. Аспекти управління витратами, пов'язаними з експлуатацією виробничого устаткування, машин і механізмів / І. Є. Давидович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 145-148.
 8. Давидович, І. Методи обліку виробничих затрат та їх використання в контролінгу [Електронний ресурс] / Ігор Давидович.
 9. Давидович, І. Є. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Є. Давидович, О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Освіта і наука в умовах глобальних викликів. – 2013. – С.45-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Давидович, І. Є. Системи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції [Текст] / І. Є. Давидович // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 119-150.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 552 с.
 2. Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : курс лекц. / І. Є. Давидович. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 184 с.
 3. Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : Навч. посіб. / І. Є. Давидович. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 440 с.
 4. Давидович, І. Є. Управління витратами [Текст] : Навч. посіб. / І. Є. Давидович. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 264 с.
 5. Давидович, І. Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.
 6. Задорожний З.-М. В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 148 с.
 7. Гарасим, П. М. Управлінський облік на підприємстві [Текст] : Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. / П. М. Гарасим, І. Є. Давидович, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 270 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Давидович, І. Є. Бухгалтерський облік [Текст] : курс лекц. / І. Є. Давидович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 225 с.
 2. Давидович, І. Є. Управління витратами [Текст] : курс лекцій / І. Є. Давидович. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 209 с .
 

Давидовська Галина Іванівна

1490254631 davydovskaКафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: старший викладач

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Давидовська, Г. Електронні гроші та електронні платіжні системи в Україні / Галина Давидовська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 152-154.
 2. Давидовська, Г. Сучасне банківське обслуговування / Галина Давидовська // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 334-337.
 3. Давидовська, Г. І. Внесок С. О. Макарова у розвиток гідрологічних досліджень (остання чверть ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 32. – С. 77-84.
 4. Давидовська, Г. І. Адмірал С. О. Макаров – основоположник вітчизняної океанографії [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 35. – С. 48-56.
 5. Давидовська, Г. І. Історично-науковий аналіз праць адмірала С. О. Макарова з військово-морської проблематики [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 36. – С. 124-129.
 6. Давидовська, Г. І. С. О. Макаров як адмірал [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 37. – С. 103-112.
 7. Давидовська, Г. І. Адмірал С. О. Макаров – видатний діяч вітчизняного флоту [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Питання історії науки і техніки. – 2008. – № 4. – С. 45-48.
 8. Давидовська, Г. І. Проблеми розвитку мікрокредитування [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 292-295.
 9. Давыдовская, Г. И. Кредитный потенциал региона в структуре финансового потенциала [Електронний ресурс] / Г. И. Давыдовская // Экономика и социум : электрон. науч.-практ. издание. – Институт управления и социально-экономического развития, 2013. – Вып. – № 4 (9).
 10. Сидор, Г. В. Інвестиційна привабливість регіонів [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 (27). – С. 184–189.
 11. Сидор, Г. В. Казначейский контроль как средство повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. И. Давыдовская // Экономика и социум : электрон. науч.-практ. издание. – Институт управления и социально-экономического развития, 2015. – Вып. 3 (16).
 12. Сидор, Г. В. Інвестиційна привабливість регіонів [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 (27). – С. 184-189.
 

Даниленко-Кульчицька Вікторія Анатоліївна

danylenko-kultchutska

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Даниленко-Кульчицька, Вікторія Анатоліївна Управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Вікторія Анатоліївна Даниленко-Кульчицька.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 189 с.
 2. Даниленко-Кульчицька, Вікторія Анатоліївна Управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами /Вікторія Анатоліївна Даниленко-Кульчицька.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Даниленко-Кульчицька, В. А. Методичні підходи до оцінювання ефективності рекламної діяльності редакцій друкованих засобів масової інформації [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Економічні науки. Сер. Економіка та менеджмент. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (26), ч. 1.– C. 300-311.
 2. Данилюк, М. О. Формування друкованими ЗМІ цінової політики у сфері рекламних послуг [Електронний ресурс] / М. О. Данилюк , В. А. Кульчицька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – Вип.7. – С. 45-51.
 3. Кульчицька, В. А. Розробка стратегії рекламної діяльності друкованих засобів масової інформації [Електронний ресурс] / В. А. Кульчицька // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009. – № 3. - С. 81-85.
 4. Даниленко, В. Маркетинг як інструмент ринкової поведінки друкованих ЗМІ України / В. Даниленко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 186-188.
 5. Даниленко-Кульчицька, В. А. Соціальна реклама в контексті підвищення якості життя населення /В. А. Даниленко-Кульчицька // Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 191-195.
 6. Даниленко-Кульчицька, В. А. Взаємозалежність рекламної діяльності друкованих засобів масової інформації та процесів конвергенції медійного ринку України [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька.
 7. Даниленко-Кульчицька, В. Інтерпретація базових підходів до управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації [Електронний ресурс] / Вікторія Даниленко-Кульчицька // Галицький економічний вісник. – 2011. – №4(3). – с.130-137.
 8. Даниленко-Кульчицька, В. Особливості рекламування продукту туристичного підприємства [Електронний ресурс] / Вікторія Даниленко-Кульчицька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.– 2010.– № 2.– С. 160-165.
 9. Даніленко-Кульчицька, В. А. Особливості розвитку міжнародного туризму в світі [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Наукові праці Кіровоградського Національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – Кіровоград, 2011. ­– Вип. 20, ч.1. – С. 388-392.
 10. Даниленко, Т. Шляхи вдосконалення управління рекламною діяльністю періодичних видань України [Електронний ресурс] / Теодозія Даниленко, Вікторія Даниленко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 15. –  С. 192-195.
 11. Кульчицька, В. Модель управління рекламною діяльністю друкованих засобів масової інформації /Вікторія Кульчицька, Микола Данилюк // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 242-244.
 12. Даниленко-Кульчицька, В. А. Особливості рекламної діяльності вітчизняних друкованих ЗМІ / В. А. Даниленко-Кульчицька // Економіка: проблеми теорії та практики : в 5 т. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 222, т. V. – С. 1204-1212.
 13. Даниленко-Кульчицька, В. А. Редакційний менеджмент та його застосування у діяльності друкованих засобів масової інформації / В. А. Даниленко-Кульчицька // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2007. – Спецвип. 22. – С. 257-260.
 14. Даниленко-Кульчицька, В. А. Вплив процесів концентрації друкованих засобів масової інформації на ефективність їх рекламної діяльності / В. А. Даниленко-Кульчицька // Регіональна економіка. – Львів, 2008. –  № 4. – С. 228-236.
 15. Даниленко-Кульчицька, В. А. Формування системи управління рекламною діяльністю друкованих засобів масової інформації / В. А. Даниленко-Кульчицька // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 3. – С. 262-265.
 16. Даниленко-Кульчицька, В. А. Види міжнародного туризму та їх характерні особливості [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2012. – № 7. – С. 340-342.
 17. Даниленко-Кульчицька, В. А. Особливості міжнародних туристичних заходів [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька  // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2014 – № 1. – С. 207-212.
 18. Даниленко-Кульчицька, В. А. Особливості використання самоменеджменту у діяльності сучасних вітчизняних менеджерів / В. А. Даниленко-Кульчицька // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2014. – № 694-695. – С. 128-132.
 19. Даниленко-Кульчицька, В. А. Особливості договірних взаємовідносин між туроператором, турагентом та туристом [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Галицький економічний вісник. – Тернопіль. – 2014. – № 1. – С. 87-93.
 20. Даниленко-Кульчицька, В. А. До питання регулювання взаємних зобов’язань учасників туристичної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон. – 2016. – ­Вип. 16, ч.1. – С. 81-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 3. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 4. Брич, В. Я. Договірні відносини в туризмі [Текст] / В. Я. Брич, В. А. Даниленко-Кульчицька // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 221-236.
 5. Даниленко-Кульчицька, В. А. Середовище міжнародного туроперейтингу та тенденції його розвитку [Текст] / В. А. Даниленко-Кульчицька // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 339-350.
 

Данилишин Володимир Іванович

danilishin-v.ya

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Данилишин, В. Проблеми управління простроченими кредитами та шляхи їх розв'язання / В. Данилишин, О. Стефанків // Банківська справа. - 2012. - № 3. - С. 66-72.
 2. Данилишин, В. І. Актуальні проблеми державного боргу України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин // Ключові питання в сучасній науці : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Софія, 2011. – С. 67-70.
 3. Данилишин, В. І. Тіньові заробітні плати: причини, обсяги та шляхи детінізації [Електронний ресурс] // В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Ефективна економіка. – 2011. – № 8.
 4. Данилишин, В. І. Особливості оподаткування малого бізнесу в країнах з розвинутою ринковою економікою та в Україні / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/3. – С. 287-289.
 5. Данилишин, В. І. Формування і розподіл депозитного портфелю комерційними банками в Україні / В. І. Данилишин // Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 273-277.
 6. Данилишин, В. І. Проблеми та перспективи впровадження деривативів на валютному ринку України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. – Вип. 10, т. 2. - С. 153-161.
 7. Данилишин, В. І. Класифікація факторів забезпечення беззбиткової діяльності підприємства / В. І. Данилишин // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність. – Львів : ІРД НАН України, 2002. – Вип. ХХХVІІ. – С. 587-591 .
 8. Данилишин, В. І. Організаційно – економічні передумови забезпечення беззбиткової діяльності підприємств / В. І. Данилишин // Збірник наукових праць. – Луцьк :  Надстир’я, 2002. – Вип. VІІІ. – С. 35-42.
 9. Данилишин, В. І. Формування цінової політики в умовах інноваційного розвитку підприємства / В. І. Данилишин, Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2003. – № 4 (30). – С. 44-50.
 10. Данилишин, В. І. Методи вибору стратегії беззбиткової діяльності підприємства / В. І. Данилишин // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки. – Львів : ІРД НАН України, 2003. –  Вип. XLIV. – С. 146-151.
 11. Данилишин, В. І. Управління беззбитковою діяльністю підприємства на основі стратегічного контролінгу / В. І. Данилишин // Молодь і ринок. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2004. – № 1 (7). – С. 124–129.
 12. Данилишин, В. І. Стан, проблеми та шляхи вдосконалення банківського кредитування в підприємницькій діяльності / В. І. Данилишин // Інноваційна економіка. – 2009. – Вип. 1 (11). – С. 247–251.
 13. Данилишин, В. І. Стан державних запозичень в іноземній валюті та їх вплив на економіку України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин // Моделювання регіональної економіки. – 2012. – Вип. № 2 (20). – С. 81–86.
 14. Данилишин, В. І. Інвестиційна привабливість економіки України / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Ефективна економіка. – 2014.¬ – № 5.
 15. Данилишин, В. І. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 3.
 16. Данилишин, В. І. Регенерація підходів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як основи розвитку трудового потенціалу / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка : наук. зб. - Івано-Франківськ : Плай, 2015. -  Вип. 11. – С. 129–137.
 

Данильченко Леся Степанівна

danulchenko

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данильченко, Леся Степанівна Асиметричність процесів інформатизації світогосподарського розвитку [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Леся Степанівна Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 323 с.
 2. Данильченко, Леся Степанівна Асиметричність процесів інформатизації світогосподарського розвитку [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Леся Степанівна Данильченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 23 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Данильченко, Л. Аналіз динаміки міжнародного цифрового розриву: конвергенція чи дивергенція? / Леся Данильченко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 57-65.
 2. Данильченко, Л. Аналіз особливостей поширення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у країнах, що розвиваються [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 3. Данильченко, Л. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на динаміку економічного розвитку світового ринку телекомунікацій [Електронний ресурс] / Леся Данильченко // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 14-23.
 4. Данильченко, Л. Економічні передумови виникнення міжнародного цифрового розриву в контексті становлення глобального інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 5. Данильченко, Л. Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 6. Данильченко, Л. Современные информационно-коммуникационные технологии с точки зрения возможностей для развития: концептуальный подход [Електронний ресурс] / Л. Данильченко.
 

Данильченко Михайло Григорович

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Електронне навчання на ринку освітніх послуг / М. Данильченко, І. Литвин // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – № 5. – С. 18-20.
 2. Данильченко, М. Електронні платіжні системи для міжнародних фінансових ринків / М. Данильченко, І. Литвин, Ю. Бруняк // Вісник ТернопільськоЇ академії народного господарства. – 2004. – № 5-2. – С. 149-154.
 3. Данильченко, М. Специфіка виникнення, развитку і запобігання кризи електронного бізнесу / Михайло Данильченко, Ігор Литвин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 302-306.
 4. Данильченко, М. Сучасні тенденції розвитку новітніх форм конкуренції та співпраці систем інтернет-маркетингу / Михайло Данильченко, Ігор Литвин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 5. – С. 85-95.
 5. Данильченко, М. Г. Технології електронного дистанційного навчання фахівців із фінансової справи через мережу Internet / М. Г. Данильченко, І. С. Литвин // Досвід і шляхи вдосконалення наукового та методичного забезпечення процесу підготовки фахівців із фінансової, банківської справи та оподаткування : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Свалява, 13-14 трав. 2004 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 73-83.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 61 с.
 2. Данильченко, М. Г. Інформаційні технології в аграрному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, І. С. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 160 с.
 3. Гладич, Б. Б. Аграрний сервіс ( інформаційно - технічний аспект) [Текст] / Б. Б. Гладич, М. Г. Данильченко, А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 366 с.
 4. Данильченко, М. Г. Сільськогосподарські машини [Текст] / М. Г. Данильченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 272 с.
 

Данильченко Михайло Юрійович

danilchenko

Кафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данильченко, Михайло Юрійович Формування стратегії управління вартістю кондитерських підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Михайло Юрійович Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 294 с.
 2. Данильченко, Михайло Юрійович Формування стратегії управління вартістю кондитерських підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Михайло Юрійович Данильченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Концепція управління вартістю як основа формування стратегії підприємства / М. Данильченко, О. Сохацька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8. – С. 12-17.
 2. Данильченко, М. Фактори успішного запровадження стратегії вартісно-орієнтованого управління на підприємствах кондитерської галузі [Електронний ресурс] / Михайло Данильченко // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 3. - С. 62-68.
 3. Данильченко, М. Ю. Аналіз методологічних підходів до дослідження стратегій управління вартістю / М. Ю. Данильченко // Матеріали Міжнар. наук. конф. Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2010. – С. 41.
 4. Данильченко, М. Ю. Аналіз традиційних моделей управління підприємством / М. Ю. Данильченко // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. Міжнар. конф. молодих учених і студентів. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – С. 177-178.
 5. Данильченко, М. Ю. Експансія іноземного капіталу у банківському секторі України : проблеми та перспективи / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 22-23 лютого 2007 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 104-106.
 6. Данильченко, М. Ю. VBM – інноваційна технологія фінансового менеджменту / М. Ю. Данильченко // Матеріали десятої наук. конф. Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2006. – С. 240.
 7. Данильченко, М. Ю. Ефективність стратегії управління вартістю для кондитерських підприємств в умовах економічної кризи / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [ м. Тернопіль, 26-27 лютого 2009 р.] . – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – С. 258-260.
 8. Данильченко, М. Ю. Запровадження стратегії управління вартістю як системи менеджменту підприємства / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІII Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [ м. Тернопіль, 23-24 лютого 2006 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 203-205.
 9. Данильченко, М. Ю. Методологічні підходи до дослідження стратегій управління вартістю підприємства / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. V Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль, 21-23 лютого 2008 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – С. 165-167.
 10. Данильченко, М. Ю. Методологічні підходи дослідження стратегій управління вартістю підприємства / М. Ю. Данильченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – Кіровоград : КНТУ, 2007. – Вип. 12, ч. 1. – С. 344-349.
 11. Данильченко, М. Ю. Особливості вибору стратегії зростання підприємств харчової промисловості в сучасних умовах / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль, 25-26 лютого 2010р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – С. 166-168.
 12. Данильченко, М. Ю. Стратегічна модель системи вартісно-орієнтованого управління підприємством / М. Ю. Данильченко // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 249, т. 3. – С. 709-716.
 13. Данильченко, М. Ю. Стратегія: вартість чи прибуток / М. Ю. Данильченко // Фінансові ресурси регіону : організація та управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : ПП Курилюк, 2007. – С. 182-183.
 14. Данильченко, М. Ю. Теоретичні засади формування стратегії управління вартістю підприємства за ключовими факторами / М. Ю. Данильченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 12-21.
 15. Данильченко, М. Ю. Формування стратегії управління підприємством на основі створення системи управління вартістю / М. Ю. Данильченко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 4, т. 3. – С. 21-25.
 16. Чорний, Р. Людський капітал - запорука економічного зростання держави / Р. Чорний, М. Данильченко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 140-143.
 17. Гевко, Р. Напрямки підвищення ефективності бурякозбиральної техніки на стадії розробки [Електронний ресурс] / Роман Гевко, Михайло Данильченко, Михайло Касіян [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 6. – С. 177-179.
 

Данилюк Ірина Вадимівна

danyluck

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данилюк, Ірина Вадимівна Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності : проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Ірина Вадимівна Данилюк.– Тернопіль: ТАНГ, 2000.– 195 с.
 2. Данилюк, Ірина Вадимівна Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності : проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Вадимівна Данилюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 15 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Прибега, І. Сучасні проблеми аудиту облікової політики господарюючого суб'єкта / І. Прибега, І. Данилюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 216-219.
 2. Данилюк, І. Деякі аспекти організації аудиту готової продукції / Ірина Данилюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 202-204.
 3. Данилюк, І. Особливості проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту акціонерних товариств / І. Данилюк, С. Романів. // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 333-337.
 4. Данилюк, І. Проблеми та шляхи вдосконалення роботи державної контрольно-ревізійної служби України / І. Данилюк, І. Прибега. // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 37-41.
 5. Данилюк, І. В. Організація і методика проведення аудиту праці та її оплати : шляхи вдосконалення / І. В. Данилюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 101-102.
 6. Данилюк, І. Оцінка інвестиційних проектів та її вплив на якість прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк, Н. М. Зорій // Інноваційна економіка. – Тернопіль, ­– 2010. – № 1. – С. 143-148.
 7. Данилюк, І. В. Аудит: проблеми розвитку та становлення в Україні / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 82-84.
 8. Данилюк, І. В.Вдосконалення викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах /І. В. Данилюк, Л. Х. Петрук //Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 50-54.
 9. Данилюк, І. В. Особливості аудиту показників звітності / І. В. Данилюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 43-44.
 10. Голяш, І. Аналіз маркетингових ризиків підприємства / Ірина Голяш, Ірина Данилюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 59-62.
 11. Данилюк, І. В. Аналіз прибутку підприємств / І. В. Данилюк // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 112-113.
 12. Данилюк, І. Аудит з використанням комп’ютерів [Електронний ресурс] Ірина Данилюк, Ігор Прибега.
 13. Данилюк, І. В. Використання аудиторських процедур з метою захисту корпоративної інформації [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк, І. Д. Голяш // Управління розвитком. – 2011. – № 5. – С. 103-105.
 14. Михайлишин, Н. П. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, І. В. Данилюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 190-193.
 15. Зорій, Н. М. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 72-79.
 16. Данилюк, І. В. Облікова політика підприємства та її вплив на факти господарського життя [Текст] / І. В. Данилюк // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 17-20.
 17. Данилюк, І. В. Аудит з використанням сучасних інформаційних систем: зони ризику / І. В. Данилюк, О. Данилюк // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 26-29.
 18. Данилюк, І. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством / Ірина Данилюк, Надія Михайлишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 105-108.
 19. Данилюк, І. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу / Ірина Данилюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 145-150.
 20. Данилюк, І. Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. –  № 1. – С. 125-131.
 21. Данилюк, І. Оцінка обліку та системи внутрішнього контролю як інструмент безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій.
 22. Зорій, Н. М. Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Фінансовий простір. – 2015. – Вип. 1 (17). – С. 151-157.
 23. Михайлишин, Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Надія Михайлишин, Ірина Данилюк // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 127-133.
 24. Зорій, Н. М. Заходи та механізми гармонізації законодавства  України з питань бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграційних  процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк, Г. І. Спяк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 6. – С. 130-137.
 25. Данилюк, І. В. ІТ – аудит: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк / Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи. – 2016. – Ч. 2. – С. 75-77. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Система контролю : проблеми та перспективи розвитку [Текст] : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 84 с.
 2. Контролінг в Україні : сучасний стан і тенденції розвитку : зб. матеріалів круглого столу, [Тернопіль, 12 черв. 2012 р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 104 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Данилюк, І. В. Аудит [Текст] / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега. – Тернопіль : Прінт-офіс, 2003. – 127 с.
 2. Данилюк, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Курс лекцій / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега, Г. В. Жубіль. – Тернопіль : ТДЕУ, 2007. – 122 с.
 3. Данилюк, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Навчально-методичний посібник / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега. – Тернопіль : Астон, 2005. – 144 с.
 4. Мех, Я. В. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу "Основи аудиту" [Електронний ресурс] / Я. В. Мех, І. В. Данилюк, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 61 с.
 5. Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 73 с.
 6. Програма виробничої та переддипломної практики (стажування) і вимоги до написання звіту [Електронний ресурс] : для студ. всіх форм навчання / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 24 с.
 

Данилюк Марія Миколаївна

1555863800 danyliukКафедра управління та адміністрування ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данилюк, Марія Миколаївна Державні цінні папери в реструктуризації фінансових боргових зобов'язань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Миколаївна Данилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.
 2. Данилюк, Марія Миколаївна Державні цінні папери в реструктуризації фінансових боргових зобов'язань [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Марія Миколаївна Данилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 247 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Данилюк, М. М. Особливості управління муніципальним майном / М. М. Данилюк, М. В. Дмитришин // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 6. – С. 11-13.
 2. Данилюк, М. М. Модернізація науково-методичного інструментарію управління ризиками у процесі реструктуризації фінансових боргових зобов'язань [Текст] / М. М. Данилюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 1. – С. 4-7.
 3. Данилюк, М. М. Дохідність державних цінних паперів у трансформації інституційного середовища економіки України [Текст] / М. М. Данилюк, Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф.студ., аспірантів, молод. вчених [м. Тернопіль, 12 квіт. 2016 р.] / відпов. за вип. О. В. Кнейслер ; уклад. : Т. В. Письменна, П. М. Партика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 135-138.
 

Дарморост Ірина Анатоліївна

ДарморостКафедра комп'ютерних наук

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Апаратна реалізація алгоритму сортування чисел в задачі ідентифікації поля електропровідності грунтів [Текст] / М. П. Дивак, І. А. Мадюдя, І. Г. Цмоць // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 20-22.
 2. Програмна реалізація алгоритму розв'язування задачі структурної ідентифікації інтервального різницевого оператора [Текст] / Я. І. Войтюк, М. П. Дивак, Т. М. Дивак, І. А. Мадюдя // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 105-106.
 3. Мадюдя, І. А. Стратегія проведення вимірювань для створення математичної моделі електропровідності грунтів [Текст] / І. А. Мадюдя // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 28-30.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Безпека програм та даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 34 с.
 

Дацків Ігор Богданович

datskiv

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дацків, Ігор Богданович Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 - 1923 рр.) [Текст] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Дацків Ігор Богданович ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. - К., 2010. - 474 с.
 2. Дацків, Ігор Богданович Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 - 1923 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Дацків Ігор Богданович ; Дип. акад. України при МЗС України. - К., 2010. - 34 с.
 3. Дацків, Ігор Богданович Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2001. – 167.
 4. Дацків, Ігор Богданович Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Б. Дацків; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дацків, І. Дипломатичне протистояння між українською і російською делегаціями на Брест-Литовській мирній конференції / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 1. – С. 28-34.
 2. Дацків, І. Б. Дипломатичні стосунки Директорії УНР із радянськими урядами Росії та України / І. Б. Дацків // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 108-122.
 3. Дацків, І. Варшавська угода 1920 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків.
 4. Дацків, І. Встановлення дипломатичних відносин української держави з країнами Четвертного союзу [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2009. – № 2. – С. 45-50.
 5. Дацків, І. Встановлення дипломатичних контактів гетьманату П. Скоропадського з країнами Антанти [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 22. – С. 37-47.
 6. Дацків, І. Б. Вихід України на міжнародну арену на початку національно-визвольної революції 1917-1921 рр. [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків.
 7. Дацків, І. Головні вектори зовнішньої політики гетьманату П. Скоропадського 1918 р. [Електронний ресурс] / І. Дацків // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк : Вежа, 2008. – Вип. 14. – С. 67-76.
 8. Дацків, І. Б. Дипломати Української Центральної Ради у протистоянні з більшовицькими делегаціями Петрограда і Харкова на Брестській мирній конференції [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 20. – С. 31-42.
 9. Дацків, І. Дипломатичні зносини між Українською Державою і радянською Росією у 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 pp. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 3. – С. 112-122.
 10. Дацків, І. Діяльність дипломатичної служби Західно-Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 18. – С. 346-352.
 11. Дацків, І. Економічні аспекти Брестського договору 1918 року [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 41-47.
 12. Дацків, І. Б. Міжнародна діяльність Західноукраїнської Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 43. – С. 39-45.
 13. Дацків, І. Б. Політика Антанти щодо Української Центральної Ради в 1917-1918 роках [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 29. – С. 88-92.
 14. Дацків, І. Проблема соборності України на брестських переговорах 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 20-26.
 15. Дацків, І. Становлення дипломатичної служби УНР доби Центральної Ради [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 92-98.
 16. Дацків, І. Б. Становлення українсько-французьких дипломатичних відносин у добу Директорії УНР [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 34. – С. 46-57.
 17. Дацків, І. Діяльність дипломатичного корпусу гетьманату П. Скоропадського за кордоном [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 93-98.
 18. Дацків, І. Діяльність зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної Республіки у 1913-1923 роках [Електронний ресурс] // Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 30-33.
 19. Дацків, І. До питання реституції історико-культурних цінностей України, втрачених у роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 69-72.
 20. Дацків, І. Переміщення культурного надбання України під час Другої світової війни [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 93-100.
 21. Дацків, І. Укладення Центральною Радою військової конвенції у відповідності до Брест-Литовських угод 1918 р. та її наслідки для України [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 170-177.
 22. Дацків, І. Україно-англійські дипломатичні зв’язки у 1917-1921 роках [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 185-192.
 23. Дацків,І. Б. Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, В. В. Маслій // "Гілея : Науковийвісник": збірник наукових праць. – 2013. –Вип. 77. – С.83-86.
 24. Дацків, І. Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради / І. Дацків // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С. 210-218.
 25. Дацків, І. Б. Бібліотеки України та Друга світова війна / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 103-110.
 26. Дацків, І. Б. Бойові дії на території України під час весняно-літньої кампанії 1942 р. на східному фронті в ході Другої світової війни / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 72-80.
 27. Дацків, І. Б. Брестський мир у процесі становлення України суб'єктом міжнародної політики / І. Б. Дацків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип. 80, ч. II. – С. 48-55.
 28. Дацків, І. Б. Брестський мирний договір в історії української дипломатії / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2007. – № 6. – С. 34-43.
 29. Дацків, І. Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : «Рада», 2008. – Т. XIX. – С. 366-376.
 30. Дацків, І. Б. Взаємини Тимчасового уряду з Центральною Радою / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2011. – № 4 (42). – С. 29-36.
 31. Дацків, І. Б. Встановлення дипломатичних контактів Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти / І. Б. Дацків // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Історія, економіка, філосовія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 17. – С. 101-106.
 32. Дацків, І. Б. Втрати Україною історико-культурного надбання в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Українська наука на порозі ХХІ ст. : міжнар. наук. конгрес. – Чернівці : Рута, 2001. – Т. 2. – С. 153-157.
 33. Дацків, І. Б. Втрати Україною національно-культурних цінностей під час Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 8. – С. 126-128.
 34. Дацків, І. Б. Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії / І. Б. Дацків // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 6. – С. 273-294.
 35. Дацків, І. Б. Дипломатична діяльність Західно-Української Народної Республіки в еміграції. Співробітництво з діаспорою / І. Б. Дацків // Наш український вимір : міжнар. зб. інформаційних, освітніх, наукових, метод. статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, ЧОПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2008. – С. 210-221.
 36. Дацків, І. Б. Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу Української Революції / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2009. – № 1. – С. 61-70.
 37. Дацків, І. Б. Дипломатичний фронт Західно-Української Народної Республіки / І. Б. Дацків // Ми – українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. – Чернівці, 2007. – С. 178-183.
 38. Дацків, І. Б. Дипломатичні взаємини Директорії УНР з Антантою та українсько-французькі переговори / І. Б. Дацків // Питання історії України : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 28-38.
 39. Дацків, І. Б. Дипломатичні взаємини Української Держави гетьмана П. Скоропадського з Антантою: історіографія питання / І. Б. Дацків // Регіональні проблеми української історії : зб. наук. праць. – Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 92-100.
 40. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини Гетьманату П. Скоропадського з Антантою: історіографія проблеми / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 31. – С. 46-53.
 41. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини між державами Антанти та представниками Української держави гетьмана П. Скоропадського у працях українських дослідників / І. Б. Дацків // Історична пам'ять 2'2008 : наук. зб. – Полтава : АСМІ. – № 2. – С. 159-165.
 42. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини Української Центральної Ради з країнами Антанти / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2010. – № 4 (88) – С. 21-26.
 43. Дацків, І. Б. Дипломатичні дії Української Держави за кордоном 1918 р., у захисті національних інтересів / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 91-95.
 44. Дацків, І. Б. Дипломатичні заходи Гетьманату П.  Скоропадського щодо міжнародного визнання і недоторканості кордонів України / І. Б. Дацків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. XIV. – С. 133-136.
 45. Дацків, І. Б. Дипломатичні зносини Української Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії / І. Б. Дацків // Вісник Східноукраїнського університету ім. В. Даля. – 2008. – № 77 (129). – С. 77-84.
 46. Дацків, І. Б. Дипломатичні орієнтири Української Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати / І. Б. Дацків // Київська старовина : наук. істор.-філол. журн. – 2008. – Вип. 6. – С. 38-48.
 47. Дацків, І. Б. Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. / І. Б. Дацків // Український історичний журнал. – 2008. – №. 5. – С. 121-137.
 48. Дацків, І. Б. Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 – 1923 рр.): історіографія та джерела дослідження / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 54 (№ 11). – С. 14-21.
 49. Дацків, І. Б. Дипломатія Української Народної Республіки в обороні державності у період Директорії / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : «Рада», 2008. – Т. XX. – С. 346-355.
 50. Дацків, І. Б. Діяльність дипломатичної делегенції ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року / І. Б. Дацків // Науковий вісник Дипломатичної академії України : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 19. – С. 227-239.
 51. Дацків, І. Б. Діячі «Просвіти» – галицькі дипломати у захисті національних інтересів на Паризькій мирній конференції / І. Б. Дацків // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) / за ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 57-64.
 52. Дацків, І. Б. До питання реституції історико-культурних цінностей України, втрачених у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. [Кривий Ріг, 26 жовт. 2012 р.]. / В. О. Шайкан ; Г. П. Поліщук. – Кривий ріг : Вид-во «Діоніс», 2012. – С. 12-17
 53. Дацків, І. Б. До питання реституції культурних цінностей України, втрачених в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Інтелігенція і влада : матеріали Всеукр. наук. конф. – Одеса : Астропринт. – 1999. – С. 61-63.
 54. Дацків, І. Б. Доля музейних цінностей України періоду Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 9. – С. 74-77.
 55. Дацків, І. Б. Економічні аспекти Брестського договору 1918 року / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 41-47.
 56. Дацків, І. Б. Здобутки дипломатії Гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії / І. Б. Дацків // Україна дипломатична : наук. щорічник. – К. – 2008. – Вип. 9. – С. 130-148.
 57. Дацків, І. Б. Здобутки дипломатії гетьманату Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : Рада, 2009. – Т. XXIII. – С. 349-367.
 58. Дацків, І. Б. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 року / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2011. – Вип. 4. (94) – С. 30-33.
 59. Дацків, І. Б. Зовнішньополітичні орієнтири Української Держави Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Українська Держава Павла Скоропадського : державотворчі замисли та історичні наслідки : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-теорет. конф. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2008. – С. 35-44.
 60. Дацків, І. Б. Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 35. – С. 63-71.
 61. Дацків, І. Б. Культурна спадщина України та Друга світова війна / І. Б. Дацків // Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни : зб. матеріалів наук. конф. – Кривий Ріг : Мінерал. – 2000. – С. 93-95.
 62. Дацків, І. Б. Лонгин Цегельський – український дипломат і політичний діяч / І. Б. Дацків, М. І. Полич // Людина у структурах повсякдення в історії України : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. [Луганськ, 23-24 листоп. 2011 р.]. – Луганськ, 2011. – С. 42-44.
 63. Дацків, І. Б. Міжнародне становище і зовнішня політика України доби Центральної Ради (1917-1918 рр.) / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2012. – № 4 (48). – С. 4-17.
 64. Дацків, І. Б. Міжнародні відносини Української Центральної Ради з державами Антанти: досягнення і втрати / І. Б. Дацків // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті проф. Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 12-13 квіт. 2011 р.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – С. 366-371.
 65. Дацків, І. Б. Науково-практичні аспекти повернення в Україну її історико-культурних надбань, переміщених у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 174-178.
 66. Дацків, І. Б. Особливості дипломатичного співробітництва між ЗУНР і УНР / І. Б. Дацків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк , 2011. – № 10. – С. 41-47.
 67. Дацків, І. Б. Особливості підготовки документознавців в умовах інформаційного суспільства / І. Б. Дацків, М. Я. Кічула // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. [Київ, 21-22 берез. 2013 р.]. / редкол. І. І. Тюрменко [та ін.]. – К. : НАУ, 2013. – С. 11-12.
 68. Дацків, І. Б. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2011. – № 5 (43). – С. 8-17.
 69. Дацків, І. Б. Підготовка фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у ТНЕУ: соціальні потреби, особливості, перспективи / І. Б. Дацків, О. Є. Гомотюк // Інформаційні технології в документознавчій сфері: матеріали Міжнар. конф. [30 берез.-1 квіт. 2011 р.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 107-110.
 70. Дацків, І. Б. Пограбування національно-культурних цінностей України (1941-1945) / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 101-106.
 71. Дацків, І. Б. Правові аспекти, щодо реституції історико-культурних надбань, переміщених в період Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 93-99.
 72. Дацків, І. Б. Проблеми повернення культурної спадщини України, переміщеної у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 91-94.
 73. Дацків, І. Б. Реституція культурних цінностей України втрачених в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 125-127.
 74. Дацків, І. Б. Розбудова дипломатичної служби Української держави 1918 р. / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 3. – С. 93-99.
 75. Дацків, І. Б. Становлення та основні напрямки дипломатії держави гетьмана Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Наукові записки. Сер. Історичні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 15. – С. 51-66.
 76. Дацків, І. Б. Створення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки / І .Б. Дацків // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 111-114.
 77. Дацків, І. Б. Структура і діяльність зовнішньополітичного відомства Директорії УНР/ І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. — К.: «Рада», 2008. – Т. XXII. – С. 337-354.
 78. Дацків, І. Б. Трагічний досвід міжетнічної конфронтації / І. Б. Дацків // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2011. – К.: Міленіум, 2012. – № 1. – С. 245-246. – Рец. на кн. : Гулай, В. В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни : монографія. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 460 с.
 79. Дацків, І. Б. Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 29. – С. 39-48.
 80. Дацків, І. Б. Українські архіви під час Другої світової війни / І. Б. Дацків // Питання історії України : зб. наук. статей. – Чернівці : Золоті Литаври, 2000. – Т. 4. – С. 435-439.
 81. Дацків, І. Б. Українсько-німецькі відносини 1918 року: економічний аспект / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2009. – № 3. – С. 61-70.
 82. Дацків, І. Б. Українсько-польський союз 1920 р. у контексті дипломатичних стосунків РСФРР і Речі Посполитої / І. Б. Дацків // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 37. – С. 56-81.
 83. Дацків, І. Б. Українсько-польські взаємини 1919 – 1920 рр.: роль дипломатії УНР / І. Б. Дацків // Україна дипломатична : наук. щорічник. – К. , 2011. – Вип. ХІІ. – С. 795-816.
 84. Дацків, І. Б. Українсько-французькі відносини в період Директорії УНР / І. Б. Дацків // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий зб. наук. праць / відп. ред. С. В. Віднянський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. – Вип. 19. – С. 213-218.
 85. Дацків, І. Б. Формування зовнішньополітичної концепції Українською Центральною Радою від автономії до незалежності / І. Б. Дацків // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіст. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 16. – С. 43-46.
 86. Дацків, І. Б. Формування зовнішньополітичної концепції Українською Центральною Радою: від автономії до незалежності / І. Б. Дацків // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 3-4 квіт. 2012 р.]. / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – С. 99-103.
 87. Дацків, І. Б. Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917 – квітень 1918 pp.) / І. Б. Дацків // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Історія. – 2009. – № 852. – С. 115-125.
 88. Дацків, І. Б. Концептуально-теоретичні засади з дослідження взаємовідносин УНР і ЗУНР та джерела їх вивчення / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2, ч. 1. – С. 226-231.
 89. Дацків, І. Українська дипломатія доби Директорії УНР: персоналії, статус, функції / І. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С. 125-135.
 90. Дацків, І. Інформаційна політика України : проблеми взаємодії суспільства і влади / І. Дацків, О. Ляшенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1, ч. 2. – С. 98-103.
 91. Дацків, І. Міжнародне становище України на початку Української революції 1917-1921 рр. / І. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. –Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1, ч. 2. – С. 190-198.
 92. Дацків, І. Б. Українська дипломатія доби Директорії УНР: персоналії, статус, функції [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С. 125-135.
 93. Дацків, І. Б. Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1 (109). – С. 22-25.
 94. Дацків, І. Б. Еволюція українсько-французьких відносин в умовах Української революції (1917 – 1921 рр.) [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Україна–Європа– Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. –Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 13. – С. 152-162.
 95. Дацків, І. Б. Міжнародні економічні відносини Гетьманату Павла Скоропадського в 1918 р. [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 46-50.
 96. Дацків, І. Б. Політика Антанти щодо Гетьманату П. Скоропадського у працях українських дослідників [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 12. – С. 225-230.
 97. Дацків, І. Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія міжнародних відносин. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 15. – С. 194-204.
 98. Ляшенко, О. Концептуальні засади формування інформаційної політики країни: світовий досвід [Електронний ресурс] / О. Ляшенко, І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія міжнаодних відносин. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 15. – С. 111-125.
 99. Дацків, І. Західноукраїнська Народна Республіка в системі міжнародних відносин (1918-1923 рр.) [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16. ч. 1. – С. 126-131.
 100. Дацків, І. Лонгин Цегельський в історії української дипломатії (до 140-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / І. Дацків, М. Полич // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 108-121.
 101. Дацків, І. Становлення і розвиток українсько-польських відносин наприкінці ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Дацків // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 40-44.
 102. Дацків, І. Актуальні питання протиріч інтеграції України до Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ігор Дацків, Оксана Ляшенко // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 17. – С. 58-65.
 103. Дацків, І. Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 125-132.
 104. Дацків, І. Міжнародне становище та зовнішня політика України 1917-1918 рр. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 75-83.
 105. Ляшенко, О. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. [Електронний ресурс] / Оксана Ляшенко, Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 88-94.
 106. Савчук, О. Основні напрямки формування інформаційного розвитку Українського суспільства (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Олена Савчук, Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 1. – С. 91-95.
 107. Дацків, І. Організація та функціонування дипломатичної служби України у Добу Центральної Ради [Електронний ресурс] / І. Дацків // ЕМІНАК : наук. щоквартальник. – 2016. – № 2 (14), т. 1. – С. 38-43.
 108. Дацків, І. Український і зарубіжний досвід реалізації державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції [Електронний ресурс] / І. Дацків, О. Ролінська // ЕМІНАК : науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13), т. 3. – С. 97-102.
 109. Дацків, І. Становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності в Україні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / І. Дацків, О. Ролінська // ЕМІНАК : науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13), т. 3. – С. 115-120.
 110. Дацків, І. Б. Дипломатична служба Української Центральної Ради [Електроний ресурс] / І. Б. Дацків.
 111. Дацків, І. Дипломатична діяльність Української Народної Республіки у захисті державності в добу директорії [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Питання історії України : зб. наук. праць. – Чернівці, 2011. – т. 14. – С. 72-76.
 112. Дацків, І. Проблема соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків.
 113. Дацків, І. Б. Постать Лонгина Цегельського в історії української дипломатії (до 140-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, М. І. Полич.
 114. Дацків, І. Головні напрями зовнішнього курсу ЗУНР [Текст] / Ігор Дацків // Бінтел. – 2018. – № 1. – С. 39-53.
 115. Дацків, І. Брестський мир як юридична база для встановлення українсько-болгарських дипломатичних відносин [Текст] / Ігор Дацків // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 20-25.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дацків, І. Б. Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Крок, 2013. – 621 с.
 2. Дацків, І. Б. Брест 1918 : європейський прорив України [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Астон, 2008. – 254 с .
 3. Дацків, І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917-1923 рр. [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Астон, 2009. – 520 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Роль та місце української діаспори в становленні незалежної Української держави [Текст]: навч. посіб. / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич [та ін.]; за ред. Б. Д. Лановика.– Тернопіль: Економічна думка, 2001.– 292 с.
 2. Дацків, І. Б. Документознавство : навч. посіб. / І. Б. Дацків. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 160 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / уклад. : О. М. Гавура, І. Б. Дацків, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
 2. Дацків, І. Б. Архівознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 40 с.
 3. Дацків, І. Б. Бібліографознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 44 с.
 4. Дацків, І. Б. Бібліографознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 68 с.
 5. Дацків, І. Б. Документознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.
 6. Дацків, І. Б. Історія України : навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання / І. Б. Дацків. – Тернопіль. 2003. – 44 с.
 

Дем'янишин Василь Васильович

Науково-дослідна частина

Посада: молодший науковий співробітник

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дем'янишин, В. В. Джерела формування спеціального фонду бюджетних установ : сучасні реалії, проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / В. В. Дем'янишин.
 2. Дем'янишин, В. Удосконалення кошторисного планування в умовах бюджетного реформування / В. Дем'янишин // Наука молода.– 2011. – №15-16. – С. 165-168.
 3. Клапків, Ю. М. Особливості трактування ризику лауреатами Нобелівської премії / Юрій Михайлович Клапків, Василь Васильович Дем'янишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 55-62.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дем'янишин, В. Г. Розвиток законодавчої та нормативної основи організації фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку держави [Текст] / В. Г. Дем'янишин, В. В. Дем'янишин // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 40-51.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дем'янишин, В. В. Кошторисне планування, його основи. Види та структура кошторисів бюджетних установ [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 197-209.
 2. Дем'янишин, В. В. Норми і нормативи кошторисного планування та фінансування [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 211-221.
 3. Дем'янишин, В. В. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов'язки [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 252-255.
 4. Дем'янишин, В. В. Поняття бюджетного фінансування, його організація та принципи [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 249-252.
 5. Дем'янишин, В. В. Оперативно-сітьові показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 209-211.
 6. Дем'янишин, В. В. Бюджетний аудит [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 389-401.
 7. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 8. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 9. Дем'янишин, В. В. Норми і нормативи кошторисного планування та фінансування [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 224-233.
 10. Дем'янишин, В. В. Оперативно-мережеві показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 222-224.
 11. Дем'янишин, В. В. Бюджетний аудит [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 416-426.
 12. Дем'янишин, В. В. Поняття бюджетного фінансування, його організація та принципи [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 260-262.
 13. Дем'янишин, В. В. Кошторисне планування, його основи. Види та структура кошторисів бюджетних установ [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 211-222.
 14. Дем'янишин, В. В. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов'язки [Текст] / В. В. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 262-265.
 

Дем'янишин Василь Григорович

Demyanyshyn

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дем'янишин, Василь Григорович Формування і реалізація бюджетної доктрини України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Григорович Дем'янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 36 с.
 2. Дем'янишин, Василь Григорович Формування і реалізація бюджетної доктрини України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Григорович Дем'янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 712 с.
 3. Демьянишин, Василий Григорьевич Организация и использование оборотных средств местной промышленности (на материалах Министерства местной промышленности УССР) : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Моск. фин. ин-т. - Москва, 1982. - 223 с.
 4. Демьянишин, Василий Григорьевич Организация и использование оборотных средств местной промышленности (на материалах Министерства местной промышленности УССР) : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Моск. фин. ин-т. - Москва, 1983. - 27 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Безгубенко, Л. Фінансова наукова школа ТАНГ: сторінки історії та сьогодення / Л. Безгубенко, В. Дем'янишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 9-16.
 2. Дем'янишин, В. Бюджетне нормування: прагматизм і проблематика / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2005. – № 2. – С. 41-49.
 3. Дем'янишин, В. Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 34-48.
 4. Дем'янишин, В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні / Василь Дем'янишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 5. – С. 120-123.
 5. Дем'янишин, В. Інформаційне забезпечення бюджетної політики в Україні / В. Дем'янишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТНЕУ. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 118-120.
 6. Дем'янишин, В. Концепсуальні засади видатків бюджетів та їх розподілу між ланками бюджетної системи / Василь Дем'янишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 3. – С. 62-78.
 7. Дем'янишин, В. Концептуальні засади місцевих бюджетів / В. Дем'янишин, А. Малярчук // Світ фінансів. – 2006. – № 1. – С. 5-18.
 8. Дем'янишин, В. Проблеми сутності та складу видатків місцевих бюджетів / Василь Дем'янишин, Аліна Тулюлюк // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 135-144.
 9. Дем'янишин, В. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 100-115.
 10. Дем'янишин, В. Теоретичні засади бюджетної політики / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 19-34.
 11. Дем'янишин, В. Теоретичні та організаційні основи бюджетного контролю в Україні / В. Дем'янишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 45-59.
 12. Дем'янишин, В. Г. Бюджетна доктрина держави: детермінізм фінансової наука та бюджетної політики / В. Г. Дем'янишин // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 17-21.
 13. Дем'янишин, В. Г. Бюджетне планування та його особливості в умовах демократичних перетворень / В. Г. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 62-69.
 14. Дем'янишин, В. Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів / В. Г. Дем'янишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 3-10.
 15. Дем'янишин, В. Г. Концептуальні засади бюджетної доктрини України / В. Г. Дем'янишин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 133-140.
 16. Дем'янишин, В. Г. Теоретична концептуалізація бюджету держави / В. Г. Дем'янишин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 3-11.
 17. Клапків, Л. Досвід реформування системи фінансування охорони здоров'я у Польщі та Чехії / Л. Клапків, В. Дем'янишин // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – № 7. – С. 109-113.
 18. Юрій, С. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 7-27.
 19. Дем'янишин, В. На вершині фінансової науки / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 189-196.
 20. Дем'янишин, В. Хрестоматія невичерпних джерел вітчизнянної фінансової науки : [рецензія на кн. : Фінансова думка України : у 3-х т. / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій [та ін.] .- К. : Кондор, 2010. - 584 с. ] / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – C. 158-162.
 21. Дем'янишин, В. Г. Типологія, еволюція та нова парадигма фінансування системи охорони здоров'я / В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ // Наукові праці НДФІ. – 2012. – Вип. 1. – С. 10-20.
 22. Дем'янишин, В. Бюджетна звітність як інформаційна база для аналізу виконання бюджетів / Василь Дем'янишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 86-90.
 23. Дем'янишин, В. Г. Модель системи фінансування охорони здоров'я: концептуальні засади й альтернативи /В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ //Фінанси України.– 2011.– № 6.– С. 45-53.
 24. Іваницька, М. Податкова компонента формування місцевих бюджетів Тернопільської області / М. Іваницька, В. Дем'янишин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип.16. – С. 20-24.
 25. Юрій, Сергій Бюджет- категорія економічна, а не лише політична [Текст] / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Голос України. – 2010. – 9 червня (№104). – С. 16-17.
 26. Юрій, Сергій Бюджет Тернопілля - 2011. Надії і розчарування [Текст] / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Вільне життя. – 2011. – 2 лютого (№8). – С. 1-2.
 27. Смиричинський, В. Логістична система державних закупівель у контексті бюджетної доктрини України [Електронний ресурс] / Валентин Смиричинський, Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 2. – С. 18-25.
 28. Дем'янишин, В. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики / В. Дем'янишин // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – № 2 . С. 7-20.
 29. Дем'янишин, В. Г. Проблематика та стратегічні засади фінансування охорони здоров'я в України / В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер.: Економіка. – 2010.- Вип. 15. – С. 4-12.
 30. Дем'янишин, В. Г. Проблеми та перспективи розвитку бюджетного нормування у системі стратегічних і тактичних методів бюджетного механізму / В. Г. Дем'янишин // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер.: Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 22-31.
 31. Дем'янишин, В. Г. Неподаткові надходження: проблеми та роль у доходах бюджету держави [Електронний ресурс] / В. Г. Дем'янишин, О. С. Шаманська.
 32. Дем'янишин, В. Г. Сучасний стан та тенденції енергозбереження в Україні та світі / В. Г. Дем'янишин, С. В. Кулибаба // Економічні науки. Сер.: Економіка. – 2010. – Вип. 7(25). – Ч. 4. – C. 2-9.
 33. Дем'янишин, В. Фундаментальні засади фінансів домогосподарств [Електронний ресурс] / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 224-228.
 34. Дем'янишин, В. Г. Концептуальні засади бюджетного прогнозування в Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Дем'янишин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7, т. 2. – С. 392-397.
 35. Дем'янишин, В. Минуле і сучасне фінансового господарства України / В. Дем'янишин // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 189-193. - Рец. на кн.: Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) : монографія.- К.: ДННУ "Акад.фін. управління", 2013. - 453 с.
 36. Дем'янишин, В. Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави / Василь Дем'янишин, Зоряна Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 77-88.
 37. Дем'янишин, В. Податковий механізм формування доходів бюджету: концептуальні засади теорії та напрями модернізації / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 84-96.
 38. Лободіна, З. Організаційно-методичні засади вдосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми / Зоряна Лободіна, Василь Дем'янишин, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 69-85.
 39. Дем'янишин, В. Сучасні вектори реформування управління державними фінансами в умовах модернізації фінансового механізму та фінансової системи України [Текст] / Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 2(67). – С. 51-65.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дем'янишин, В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 496 с.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 6. Дем'янишин, В. Г. Теоретико-організаційні засади фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 11-66.
 7. Дем'янишин, В. Г. Розвиток законодавчої та нормативної основи організації фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку держави [Текст] / В. Г. Дем'янишин, В. В. Дем'янишин // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 40-51.
 8. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 9. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 10. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, Й. М. Бескида. – К. : Таксон, 2002. – 256 с.
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи [Текст] = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 5. Демьянишин, В. Г. Совершенствование бюджетного нормирования в механизме обеспечения бюджетного процесса [Текст] / В. Г. Демьянишин // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 49-55.
 6. Дем'янишин, В. Г. Бюджет. Бюджетна система [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 153-210.
 7. Юрій, С. І. Становлення та розвиток фінансової науки [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 57-83.
 8. Юрій, С. І. Бюджет як основний фінансовий план держави [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 49-74.
 9. Дем'янишин, В. Г. Видатки бюджету на управління та оборону [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 521-560.
 10. Дем'янишин, В. Г. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 211-272.
 11. Дем'янишин, В. Г. Система видатків бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 333-376.
 12. Дем'янишин, В. Г. Система доходів бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 273-332.
 13. Юрій, С. І. Сутність, призначення і роль бюджету держави [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-48.
 14. Дем'янишин, В. Г. Виконання бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 225-270.
 15. Дем'янишин, В. Г. Бюджетне планування [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 144-224.
 16. Дем'янишин, В. Г. Структура бюджету держави як об'єкта управління [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Л. М. Клівіденко // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 37-91.
 17. Дем'янишин, В. Г. Сутність та складові бюджетного менеджменту [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 19-36.
 18. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 19. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 20. Дем'янишин, В. Г. Структура бюджету держави як об'єкта управління [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Л. М. Клівіденко // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 35-86.
 21. Дем'янишин, В. Г. Сутність та складові бюджетного менеджменту [Текст] / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 15-34.
 22. Дем'янишин, В. Г. Бюджетне планування [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 147-236.
 23. Дем'янишин, В. Г. Виконання бюджету [Текст] / В. Г. Дем'янишин // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 237-278.
 

Дем'янюк Антоніна Вікторівна

1450188772 1415793084 demanukКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дем'янюк, Антоніна Вікторівна Бюджетний процес в умовах демократичних і ринкових трансформацій : субнаціональний рівень [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антоніна Вікторівна Дем'янюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 204 с.
 2. Дем'янюк, Антоніна Вікторівна Бюджетний процес в умовах демократичних і ринкових трансформацій : субнаціональний рівень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антоніна Вікторівна Дем'янюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дем'янюк, А. В. Забезпечення суспільних благ на субнаціональному рівні [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 192-199.
 2. Дем'янюк, А. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій / А. Дем'янюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 25-32.
 3. Дем'янюк, А. До питання про зміцнення доходної бази місцевих бюджетів / А. Дем'нюк, Л. Безгубенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – № 9. – С. 159-166.
 4. Дем'янюк, А. В. Фіскальний федералізм та проблеми збалансованості бюджетів / А. В. Дем'янюк // Фінанси України. – 2001.- № 10. – С. 23-28.
 5. Дем'янюк, А. В. Проблеми та перспективи забезпечення прозорості бюджетного процесу на субнаціональному рівні [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 30-37.
 6. Дем'янюк, А. Вітчизняні реалії здійснення бюджетних процедур на місцевому рівні / Антоніна Дем'янюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 10. – С. 11-13.
 7. Дем’янюк, А. В. Актуальні проблеми бюджетного планування та прийняття фінансових рішень / А. В. Дем’янюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : зб. наук. статей. – Харків : Основа, 2001. – С. 142-143.
 8. Дем’янюк, А. В. Бюджетна політика на субнаціональному рівні як важливий фактор стратегічного розвитку регіону / А. В. Дем'янюк // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки.  – 2002. – Вип. 2. – С. 59-64.
 9. Дем’янюк, А. В. Проблеми регулювання міжбюджетних відносин в умовах трансформаційних процесів бюджетної системи України / А. В. Дем’янюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 84-92.
 10. Дем’янюк, А. В. Бюджетне планування на локальному рівні в контексті демократичних та ринкових трансформацій [Електронний ресурс] / А. В. Дем’янюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 19. – С. 77-81.
 11. Demyanyuk, A. Budget process at the local level: problems and prospects of modernization [Electronic resource] / Antonina Demyanyuk // Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. – 2014. – № 4(212). – P. 37-46.
 12. Дем'янюк, А. В. Удосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах демократичних і ринкових трансформацій [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 730-731. – С. 141-144.
 13. Дем'янюк, А. В. Перспективи впровадження системи моніторингу виконання місцевих бюджетів з метою забезпечення прозорості та залучення громадськості [Електронний ресурс] / А. В. Дем'янюк.
 14. Demyanyuk, A. Support systems and technologies of budget process at the local level  in the context of transformational changes [Electronic resource] / Antonina Demyanyuk // Socio-economic aspects of economics and management : collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – Vol. 2 – P. 194-197.
 15. Савчук, С. Роль видатків місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів / Світлана Савчук, Антоніна Дем'янюк, Мирослава Гупаловська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 4. – С. 52-64.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с.
 2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 3. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): монограф. Т.1. / [та інш.];  під заг. ред. Т.О.Журавльової. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 363.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 3. Дем'янюк, А. В.  Досягнення цілей фінансового вирівнювання в процесі реалізації регіональної політики України [Текст] / А. В. Дем'янюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С.177-185.
 4. Дем'янюк, А. В.  Склад видатків місцевих бюджетів [Текст] / А. В. Дем'янюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 110-118.
 5. Дем'янюк, А. В.  Сучасний стан та проблеми здійснення фінансового вирівнювання в Україні [Текст] / А. В. Дем'янюк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 169-176.
 6. Лободіна, З. М. Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.
 7. Савчук, С. В. Програмно-цільовий метод бюджетування [Текст] : навч. посіб. / С. В. Савчук, А. В. Дем'янюк, З. М. Лободіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 180 с.
 

Дем'янюк Ольга Борисівна

demyanyuk-olga-borisvna

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дем'янюк, О. Б. Податкові важелі стимулювання інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. Б. Дем'янюк // Інноваційна економіка. - 2010.- № 2. - С. 241-245.
 2. Дем'янюк, О. Багатокритеріальна теорія вигідності як метод прийняття фінансових рішень / О. Дем'янюк // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип. 190, т. 1. – С. 74-80.
 3. Дем'янюк, О. Відбір альтернативних інвестиційних проектів як багатокритеріальна задача / О. Дем'янюк // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – Вип. 203, т. 3. – С. 736-742.
 4. Дем'янюк, О. Вплив ризику на відбір інвестиційних проектів / Ольга Дем'янюк // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 159-167.
 5. Дем'янюк, О. Демпінг та антидемпінг у захисті економічних інтересів / О. Дем'янюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). – С. 75-80.
 6. Дем'янюк, О. Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку / О. Дем'янюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 413-418.
 7. Дем'янюк, О. Деякі проблемні аспекти зовнішньоекономічної діяльності України / О. Дем'янюк, В. Олейко // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 2 (17). – С. 16-19.
 8. Дем'янюк, О. Окремі аспекти оподаткування інтелектуальної власності в Україні / О. Дем'янюк // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 158-162.
 9. Дем'янюк, О. Прийняття рішень з оптимального страхування власником активу, не схильним до фінансового ризику і нейтральним до часового / О. Дем'янюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 2. – С. 86-91.
 10. Дем'янюк, О. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів як об'єктів оподаткування / Ольга Дем'янюк, Оксана Ляшенко // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 135-142.
 11. Дем'янюк, О. Розподіл інвестиційних коштів на основі функції вигідності / О. Дем'янюк // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 4. – С. 126-134.
 12. Дем'янюк, О. Розробка і прийняття рішень на основі функції вигідності / О. Дем'янюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : міжвід. наук. зб. – К. : КНЕУ, 2001. – Вип. 65. – С. 259-263.
 13. Дем'янюк, О. Митний тариф як регулятор зовнішньої торгівлі держави / Ольга Дем'янюк // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 210-214.
 14. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / Е. С. Заклекта-Берестовенко, О. Б. Демянюк, Л. В. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 378-384.
 15. Дем'янюк, О. Модель оптимального страхування з врахуванням грошового і часового аспектів страхування / Ольга Дем'янюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 2. – С. 184-190.
 16. Дем’янюк, О. Актуальні проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / Ольга Дем’янюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 4. – С. 94-102.
 17. Дем’янюк, О. Спеціальні заходи у захисті національного товаровиробника на внутрішньому ринку [Електронний ресурс] / Ольга Дем’янюк // Вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 8, ч. 1. – С. 164-169.
 18. Дем'янюк, О. Митні режими у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України / Ольга Дем'янюк, Ігор Кекіш // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 75-87.
 19. Дем'янюк, О. Міжнародна допомога у забезпеченні фінансування сталого розвитку / Ольга Дем'янюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 60-69. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бондаренко, Є. П.  Оцінювання фіскальної складової механізму адміністрування митних платежів [Текст] / Є. П. Бондаренко, О. Б. Дем'янюк // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 317-329.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Дем'янюк, О. Б.  Організаційно-правові засади формування і використання бюджетних ресурсів в Україні [Текст] / О. Б. Дем'янюк // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 59-73.
 4. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 5. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 6. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 7. Дем'янюк, О. Б. Європейський вектор торговельної та митної політики України [Текст] / О. Б. Дем'янюк // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 265-276.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Герчаківський, С. Д. Митна справа : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 148 с.
 2. Дем'янюк, О. Б. Митне адміністрування [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Дем'янюк, С. Д. Герчаківський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 328 с.
 3. Дем'янюк, О. Методи і системи прийняття фінансових рішень : підруч. / О. Дем'янюк, О. Олексюк, В. Мельничук [та ін.] – Тернопіль : ДП ТВПК «Збруч», 2001. – 360 с.
 4. Дем'янюк, О. Моделі прийняття інвестиційних рішень на основі функції вигідності з грошовим та часовим аргументами / О. Дем'янюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 99 с.
 5. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 6. Дем'янюк, О. Б. Здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств [Текст] / О. Б. Дем'янюк // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 349-382.
 7. Крисоватий, А. І. Організація митної справи та митної політики в Україні [Текст] / А. І. Крисоватий, О. Б. Дем'янюк // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 63-76.
 8. Дем'янюк, О. Б. Становлення та розвиток митних органів в Україні [Текст] / О. Б. Дем'янюк // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 101-118.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дем'янюк, О. Магістерська програма з спеціальності 8.050114 «Оподаткування» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 252 с.
 2. Дем'янюк, О. Магістерська програма «Фінанси в системі митних органів» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 298 с.
 3. Дем'янюк, О. Методичні вказівки для проведення практичних занять та завдання для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» / О. Дем'янюк. – Тернопіль, 2006. – 31 с.
 4. Дем'янюк, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудит» / О. Дем'янюк. – Тернопіль : Інститут економіки і підприємництва, 2005. – 42 с.
 5. Дем'янюк, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Податкова система» для студентів факультету банківського бізнесу / О.Дем'янюк, В. Мартинюк, Л. Ревуцька. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 80 с.
 6. Дем'янюк, О. Практикум з дисципліни «Інформаційні митні технології» для студентів денної та заочної форми спеціалізації «Фінанси в системі митних органів» / О. Дем'янюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 112 с.
 7. Дем'янюк, О. Практикум з дисципліни «Митна політика зарубіжних країн» для студентів спеціалізації «Фінанси в системі митних органів» / О. Дем'янюк. – Тернопіль, 2008. – 82 с.
 8. Дем'янюк, О. Практикум з дисципліни «Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціалізації «Фінанси в системі митних органів» / О. Дем'янюк, Б. В. Башуцький. – Тернопіль, 2009. – 38 с.
 

Демків Ірина Олегівна

ДЕМКІВ

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Демків, Ірина Олегівна Управління гнучкістю підприємств спиртової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олегівна Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Демків, Ірина Олегівна Управління гнучкістю підприємств спиртової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Олегівна Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 199 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Демків, І. Розвиток понятійного апарату управління гнучкістю підприємства / Ірина Демків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип.5. – С. 80-82.
 2. Демків, І. Теоретичні засади гнучкості підприємства як засобу забезпечення його конкурентоспроможності: виробничо-управлінський аспект / Ірина Демків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 20-25.
 3. Демків, І. Аналіз можливостей і меж гнучкості підприємств спиртової галузі в умовах ринкової нестабільності / Ірина Демків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1.– С. 130-138.
 4. Демків, І. О. Можливості та перспективи розвитку мультипрофільності підприємств спиртової промисловості [Електронний ресурс] / І. О. Демків // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 1, т. 3 – С. 218-223.
 5. Демків, І. О. Тенденції розвитку спиртової галузі України: можливості і межі гнучкості суб’єктів господарювання / Ірина Олегівна Демків // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 18-23.
 6. Демків, І. О. Методичні підходи до оцінювання гнучкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища / Ірина Олегівнв Демків // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 55-62.
 7. Демків, І. О. Гнучкість підприємства як засіб досягнення його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / І. О. Демків // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 6 (51), ч. 2. – С. 164-168.
 8. Демків, І. О. Теоретико-методологічні засади гнучкості підприємства як чинника забезпечення ефективності його розвитку / І. О. Демків // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2015. – № 10. – С. 80-88.
 9. Демків, І. О. Аналіз організаційного забезпечення управління гнучкістю підприємств спиртової галузі [Електронний ресурс] / І. О. Демків // Глобальні та національні проблеми економіки України : електрон. фах. вид. – 2016. – № 9. – С. 21-29.

 МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.
 2. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с.
 

Денчук Павло Никифорович

denchuk

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Денчук, Павло Никифорович Методологія фінансового обліку господарської діяльності (на прикладі підприємств спиртової промисловості) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Павло Никифорович Денчук. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 177 с.
 2. Денчук, Павло Никифорович Методологія фінансового обліку господарської діяльності (на прикладі підприємств спиртової промисловості) [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Павло Никифорович Денчук. - Тернопіль : ТАНГ, 1998. - 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Рожелюк, В. Стратегічний контролінг як новий напрямок в управлінні підприємством ринкового типу / П. Денчук, В. Рожелюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– 2002.– № 12. – С. 249-251.
 2. Денчук, П. Організаційно-структурні особливості побудови служби внутрішнього аудиту на підприємстві / П. Денчук, В. Рожелюк // Аудитор України. – 2003. – № 15. – С. 30.
 3. Рожелюк, В. Система показників стану і використання нематеріальних активів / П. Денчук, В. Рожелюк // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 49-51.
 4. Рожелюк, В. Принципи управління виробничими витратами на підприємстві / П. Денчук, В. Рожелюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007.– № 5. – С. 109-113.
 5. Денчук, П. Н. Методичні підходи до формування фінансової звітності / П. Н. Денчук // Наукові записки : зб. наук праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 107-109.
 6. Денчук, П. Організаційно-інформаційні проблеми автоматизації бухгалтерського обліку / П. Денчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 56-59.
 7. Рожелюк, В. Стратегія формування собівартості продукції в інноваційній системі підприємства [Електронний ресурс] / П. Денчук, В. Рожелюк.
 8. Денчук, П. Н. Міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку / П. Н. Денчук, М. Т. Щирба, П. Б. Предик // Нукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 181-182.
 9. Денчук, П. Н. Проблеми та перспективи впровадження всесвітніх стандартів обліку і звітності [Електронний ресурс] / П. Н. Денчук, В. М. Рожелюк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 181-187.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Денчук, П. Н. Сутність, оцінка та відображення в обліку інтелектуального капіталу [Текст] / П. Н. Денчук // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 234-242.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] /М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин.– Тернопіль: Астон, 2003.– 200 с.
 2. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c.
 3. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 478 с.
 4. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 460 с.
 5. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 6. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 418 с.
 7. Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 c. 
 8. Денчук, П. Н. Облік запасів [Текст] / П. Н. Денчук // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 71-100.
 9. Денчук, П. Н. Облік дебіторської заборгованості [Текст] / П. Н. Денчук // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 141-169.
 10. Дупай, М. М. Організація, облік, звітність та оподаткуваня малого бізнесу [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель. – Тернопіль : Астон, 2002. – 222 с.
 11. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 12. Денчук, П. Н. Первинне спостереження та узагальнення даних бухгалтерського обліку [Текст] / П. Н. Денчук // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 46-63.
 13. Денчук, П. Н. Облік запасів [Текст] / П. Н. Денчук // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 90-114.
 14. Денчук, П. Н. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості [Текст] / П. Н. Денчук // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 115-152.
 15. Денчук, П. Н. Облік витрат видів діяльності [Текст] / П. Н. Денчук // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 268-295.
 16. Денчук, П. Н. Технологія складання фінансової звітності [Текст] / П. Н. Денчук // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 329-353.
 17. Денчук, П. Н. Облік запасів [Текст] / П. Н. Денчук // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 90-132.
 18. Денчук, П. Н. Облік дебіторської заборгованості [Текст] / П. Н. Денчук // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 174-216.
 19. Денчук, П. Н. Облік запасів [Текст] / П. Н. Денчук // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 67-97.
 20. Денчук, П. Н. Облік дебіторської заборгованості [Текст] / П. Н. Денчук // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 128-215.
 

Депутат Богдан Ярославович

Кафедра фундаментальних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гасюк, І. М. Структурне моделювання процесу розряду в літій-іонних джерелах живлення [Електронний ресурс] / І. М. Гасюк, В. В. Угорчук, Л. С. Кайкан, Б. Я. Депутат // Фізика і хімія твердих тіл. – 2010. – № 2, т.11 – С. 493-498.
 2. Депутат, Б. Я. Модифікація катодного матеріалу на основі літій-залізної шпінелі шляхом заміщення іонами магнію [Електронний ресурс] / І. М. Гасюк, Л. С. Кайкан, Б. Я. Депутат, П. П. Якубовський // Фізика і хімія твердих тіл. – 2008. – № 3, т.9 – С. 613-620.
 3. Остафійчук, Б. К. Провідні та діелектричні властивості Mg-заміщених літій-залізних шпінелей [Електронний ресурс] / Б. К. Остафійчук, Л. С. Кайкан, І. М. Гасюк, Б. Я. Депутат // Фізика і хімія твердих тіл. – 2007. – № 3, т.8 – С. 471-476.
 4. Остафійчук, Б. К. Рентгеноструктурні дослідження літій-залізної шпінелі 4 2,5 0,5 O Fe Li , допованої іонами алюмінію [Електронний ресурс] / Б. К. Остафійчук, І. М. Гасюк, Б. Я. Депутат, І. П. Яремій, Л.С. Кайкан, Т. В. Грабко // Фізика і хімія твердих тіл. – 2008. – № 1, т.9 – С. 24-29.
 5. Депутат, Б. Я. Синтез, кристалічна структура та електричні властивості керамік Li2O - Fe2O3 - Al2O3 на межі метастабільних станів / Б. Я. Депутат // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Сер. Хімія. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. ХІ. – С. 59-73.
 

Сторінка 1 із 4