Ібрагімов Михайло Раджепович

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент


ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 286 с.
 2. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 26 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ібрагімов М. Концептуальні засади оподаткування майна в контексті фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007.– № 8.– С. 84-88.
 2. Ібрагімов М. Логос парадигми податків на майно та дивергенція світового досвіду / Михайло Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терно. нац. екон. уні-ту.– 2009.– № 11.– С. 103-107.
 3. Ібрагімов М. Меделювання оптимальної структури фінансових ресурсів територіальних громад / Михайло Ібрагімов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 77-83.
 4. Ібрагімов М. Місцеве оподаткування як основа фінансової незалежності органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 101-105.
 5. Ібрагімов, М. Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні / М. Р. Ібрагімов // Актуальні проблеми розвитку економіки регіонів. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 268-273.
 6. Ібрагімов, М. Р. Проблеми запровадження податку на нерухоме майно в Україні / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4(9). – С. 75-84.
 7. Ібрагімов, М. Р. Шляхи удосконалення оподаткування власності в сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4(13). – С. 69-75.
 8. Ібрагімов, Михайло Податок на нерухомість: проблеми запровадження / Михайло Ібрагімов // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 69-70.
 9. Ібрагімов, М. Тернопілля : що з нами буде ? / М. Ібрагімов // Нова Тернопільська Газета. – 2003. – № 22. – С.4.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 

Іванечко Неля Ростиславівна

1528803669 1517237322 ivanechko-n.rКафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Іванечко, Неля Ростиславівна Маркетингові ії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Іванечко, Неля Ростиславівна Маркетингові ії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Іванечко, Неля Особливості формування маркетингової ії торговельно-розважального підприємства / Неля Іванечко // Наука молода : наук. вид. / голов. ред. Б.П. Адамик. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип.14. – С. 31-34. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Іванечко, Неля Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг України [Електронний ресурс] / Неля Іванечко // Галицький економічний вісник. – 2010. –№ 3(28). – С. 69-73.
 3. Іванечко, Н. Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2011. –№ 4. – С.164-167.
 4. Іванечко, Неля Становлення ринку послуг дозвілля в Україні: аналіз категорійного апарату [Електронний ресурс] / Неля Іванечко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Вип. 1.
 5. Иванечко, Н. Р. Анализ существующих классификаций торгово-развлекательных центров [Электронный ресурс] / Н. Р. Иванечко // Современный научный вестник. – 2013. – № 7(146). – С. 73-78.
 6. Іванечко, Н. Р. Процес формування маркетингової ії [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – № 7 (146) . – С. 123-130.
 7. Іванечко, Н. Р. Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. - 2012. - Вип. 2(36). - С. 175-177.
 8. Ivanechko, N. The formation of shopping centers market in Ukraine [Electronic resource] / N. Ivanechko //Science and Education a New DimensionSer. Economics. – 2015. – Issue 1(72). – С. 6-8.
 9. Ivanechko, Nelia Strategies of shopping centers in Ukraine [Electronic resource] / Nelia Ivanechko // International Journal of Economics and Society. – 2015. – Issue 1. – С. 234-237.
 10. Іванечко, Н. Транспортний шеринг: маркетингові аспекти / Неля Іванечко, Олена Борисяк, Ірина Леонова // Вісник економіки. – 2021. – Вип. 1. – С. 55-65.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.
 2. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, В. М. Островерхов [та ін.] ; за ред. Т. М.Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 340 с.
 

Іванова Анна Миколаївна

1533031639 1517395625 267b4528Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Іванова, Анна Миколаївна Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Анна Миколаївна Іванова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 232 с.
 2. Іванова, Анна Миколаївна Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Миколаївна Іванова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Іванова, А. М. Пряме оподаткування в контексті розширення бази оподаткування в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 93-104.
 2. Іванова, А. М. Інструменти фіскальної консолідації та анліз їх застосування в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 100-115.
 3. Заклекта-Берестовенко, Олена Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці [Текст] / Олена Заклекта-Берестовенко, Анна Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 74-83.
 4. Іванова, А. М. Дієвість інструментів фіскальної консолідації у контексті збалансування публічних фінансів в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 61-67.
 5. Іванова, Анна Рівень децентралізації бюджетних повноважень : українські реалії [Текст] / Анна Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 120-121.
 6. Іванова, Анна Соціально-економічні наслідки фіскальної консолідації [Текст] / Анна Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : Астон, 2015. – С. 154-155.
 7. Іванова, Анна Особливості здійснення фіскальної децентралізації в Україні [Текст] / Анна Іванова // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 148-157.
 8. Маршалок, Тарас Фіскальна консолідація та фіскальна децентралізація – перспективи спільної реалізації в Україні [Текст] / Тарас Маршалок, Анна Іванова // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 28 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.] ; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 154-155.
 9. Вацлавський, О. І. Система бюджетного контролю та методологічні засади її організації [Текст] / О. І. Вацлавський, А. М. Іванова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 127-129.
 10. Іванова А. М. Вплив фіскальної консолідація на економічний розвиток держави [Текст] / А. М. Іванова // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 30 жовтня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 172-173.
 11. Іванова А. М. Децентралізація бюджетних повноважень: переваги та недоліки [Текст] / А. М. Іванова // Тенденції планування та реформування економіки в сучасних умовах: збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-прак. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 25-26 березня 2016 р.). – К.: Аналітичний центр “Нова Економіка”, 2016. – С. 109-111.
 12. Іванова А. М. Ефективність інструментів фіскальної консолідації в Україні [Текст] / А. М. Іванова // Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 грудня 2016 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 146-149.
 13. Іванова А. М. Прямі податки як основа наповнення місцевих бюджетів [Текст] / А. М. Іванова // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2016. – С. 195-198.
 14. Іванова А. М. Теоретико – організаційні засади виникнення конфлікту фіскальних інтересів центру та регіонів України [Текст] / А. М. Іванова // Економічний дискус: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. (м. Львів). – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 206 – 210.
 15. Іванова А. М. Теоретичний підхід до визначення змісту фіскальної консолідації [Електронний ресурс] / А. М. Іванова // Ефективна економіка. – 2015. – № 6.
 16. Иванова А. Фискална консолидация: европейският опит и необходимостта от прилагането й в Украйна [Текст] / А. Иванова // Народностопански архив, 2016. – №4. – С. 52-65.
 17. Іванова А. М. Фінансова достатність місцевих бюджетів в умовах децентралізації [Текст] / А. М. Іванова // Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (Львів, 18-19 березня 2016 року) / ГО “Львівська економічна фундація”. – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – С. 70-73.
 18. Іванова, А. М. Фіскальні дисбаланси в Україні та шляхи їх подолання [Текст] / Анна Іванова // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2016. - Т. 21. - Вип. 7-1(49). - С. 137-142.
 19. Іванова, А. Особливості забезпечення соціального захисту в умовах децентралізації бюджетних повноважень / Анна Іванова // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 38–47.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 182 с.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с. - До 50-річчя ТНЕУ.
 

Івасечко Уляна Вікторівна

1467274492 ivasechkoКафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: аспірант

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Івасечко, Уляна Вікторівна Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Івасечко, Уляна Вікторівна Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Івасечко, Уляна Історія розвитку страхування в Україні та нормативно-правове регулювання його обліку / Уляна Івасечко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 251-253.
 2. Івасечко, У. В. Страхування та його види як об’єкт обліку [Електронний ресурс] / У. В. Івасечко // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2012. –№ 1(59). – С.81-82.
 3. Івасечко, Уляна Аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі: інформаційна база та проблемні питання його планування / Уляна Івасечко // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 3. – С.173-180.
 4. Гуменна-Дерій, М. Фінансові ресурси у житловому будівництві: обліково-звітний аспект / Марія Гуменна-Дерій, Уляна Івасечко // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 4. – С. 118-130.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 

Івасів Богдан Степанович

Богдан Степанович Івасів

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Івасів, Б. Електронні гроші: можливості, тенденції розвитку та наслідки поширення / Б. Івасів // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 5. – С. 8-9.
 2. Івасів, Б. Інтернет у банківському обслуговуванні клієнтів / Б. Івасів, В. Комар, М. Ткаченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 248-255.
 3. Івасів, Б. Історія виникнення та перспективи розвитку електронних грошей / Богдан Івасів // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 157-161.
 4. Івасів, Б. Сучасна інтерпретація поняття "електронні гроші" у контексті глобалізації фінансового ринку / Б. Івасів // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 134-136.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В.Дзюблюка. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2007. – 308 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Івасів, Б. С. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. С. Івасів, В. В. Комар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.
 2. Івасів, Б. С. Банківські операції з векселями [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 40 с.
 3. Івасів, Б. С. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – К. : НМК ВО, 1992. – 114 с.
 4. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2004. – 323 с.
 5. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : підручник / Б. С. Івасів, В. В. Комар, О. Б. Гуляща. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 208 с.
 6. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – вид. 3-тє, змін. і доп. – К. : Кондор, 2008. – 528 с.
 7. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст]: підручник / Б. С. Івасів.– К.: Карт-бланш, 2005.– 528 с.
 8. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів, Л. М. Прийдун, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 572 с.
 9. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 10. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.
 

Івасьєв Степан Володимирович

87201510150103Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Івасьєв, Степан Володимирович Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Степан Володимирович Івасьєв. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 222 с.
 2. Івасьєв, Степан Володимирович Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Степан Володимирович Івасьєв. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 22 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Касянчук, М. М. Оцінка достовірності бінарної класифікації на основі логістичної регресії / М. М. Касянчук, О. I. Шугайло, С. В. Івасьєв // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 21-22.
 2. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 3. Івасьєв, С. В. Метод факторизації великорозрядних чисел в базисі Радемахера [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Комп’ютерні системи та мережі. – Львів. – 2012. – №745. – С. 118–126.
 4. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 5. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 6. Івасьєв, С. В. Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко, І. Р. Колісник // Вісник Хмельницього національного університету. Технічні науки. – 2015. – №4. – С.157 – 164.
 7. Timoshenko, L. M. Factorization algorithms for cryptographic analisis of asymmetric crypto systems [Електронний ресурс] / L. M. Timoshenko, K. V. Verbik, Ya. M. Nikolaichuk, S. V. Ivasiev // Informatics and Mathematical Methods in simulation. – 2014. – vol 4. - №4. – Р. 342 -348.
 8. Тимошенко, Л. М. Удосконалення алгоритму факторизації для криптографічних систем захисту інформації [Електронний ресурс] / Л. М. Тимошенко, С. В. Івасьєв, К. В. Вербик // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. –№ 3(38). – С 56-59.
 9. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 10. Николайчук, Я. М. Алгоритми факторизащї для криптоаналізу асиметричних криптосистем / Я. М. Николайчук, Л. М. Тимошенко, К. В. Вербик та ін. // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одеса, 2014. – № 4 (4). – С. 342-349.
 11. Касянчук, М. М. Дослідження часових характеристик апаратної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв, Н. М. Мандебура, В. М. Неміш // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – Хмельницький, 2017. – № 6(255). – С. 191-197.
 12. Івасьєв, С. В. Метод зберігання великих простих чисел у двійковій системі числення [Текст] / С. В. Івасьєв, В. М. Неміш, Р. В. Шулак // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 64-66.
 

Івашків Ірина Миколаївна

Кафедра фундаментальних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галак, Я. М. Аналіз впливу чинників на визначення рівня конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва, Сер. Економічні науки. – 2010. – № 6.
 2. Галак, Я. М. Аспекти підвищення експортного потенціалу в молокопродуктовому підкомплексі в умовах забезпечення його конкурентноздатності / Я М. Галак, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 73-75.
 3. Галак, Я. М. Економічний підхід щодо визначення категорії “конкурентоспроможність”: методико-теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 69-71.
 4. Галак, Я. М. Основні підходи щодо визначення інтегрального показника конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу АПК / Я. М. Галак, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 86-88.
 5. Івашків, Т. С. Оцінка конкурентоспроможності зернозбиральних комбайнів / Т. С. Івашків, І. М. Галак // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1. – С. 71-74.
 6. Івашків, Т. С. Економічна ефективність використання сучасних енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту/ Т. С. Івашків, І. М. Галак // Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ( Тернопіль – Чортків, 12-13 берез. 2009 р. ). – Тернопіль : Вектор, 2009. – Ч. 1. – С. 25-28.
 7. Галак, Я. М. Теоретичні основи формування підходів до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І. М. Галак, Т. С. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 6. – С. 80-84.
 8. Галак, Я. М. Економічні засади використання виробничих потужностей в молокопереробному сегменті на регіонально-національному рівні: сучасний стан та прогноз [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 9. – С. 45-49.
 9. Галак, Я. М. Основні напрями і фактори підвищення конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І. М. Галак, Т. С. Івашків // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – 2009. – Вип. 84. – С. 118-123.
 10. Галак, Я. М. Вплив потенціалу конкурентоспроможності та організаційного механізму конкуренції на рівень конкурентоспроможності в молочній галузі [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 309-314.
 11. Галак, Я. М. Стратегічні орієнтири розвитку та підвищення конкурентоспроможності молокопродуктовогопідкомплексу: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І. М. Івашків, Т. С. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 5. – С. 115-120.
 12. Івашків, І. М. Методичний підхід до прогнозування стратегії підвищення конкурентоспроможності молоко продуктового підкомплексу в умовах забезпечення населення продуктами тваринництва [Електронний ресурс] / І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 8. – С. 259-265.
 13. Івашків, І. М. Структурна характеристика категорії «конкуренція»: форми, види та методи [Електронний ресурс] / І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 12. – С. 384-388.
 14. Івашків, І. М. Тенденції розвитку виставкової діяльності в україні як елемента інфраструктурного забезпечення ефективного функціонування підприємницьких структур / І. М. Івашків // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : матеріали IV Між нар. наук. конф. (Харків, 11-14 квіт. 2012 р. ). – Харків : НТУ ХПІ , 2012. – С. 244-246.
 15. Івашків, І. М. Економічна оцінка сутності поняття «конкуренція» і «конкурентоспроможність» як механізм підвищення ефективності інфраструктурного забезпечення в національній економіці [Електронний ресурс ] / І. М. Івашків// Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. - С. 109-113.
 16. Галак, І. М. Залучення інвестиційних ресурсів на молокопереробні підприємства / І. М. Галак // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 82-86.
 17. Івашків, Ірина Особливості становлення інфраструктурних утворень в молокопродуктовому підкомплексі Карпатського регіону [Текст] / Ірина Івашків // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] / редкол. В. М. Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк, Л. М. Алексеєнко, В. І. Данилишин, Р. Я. Баран, Л. І. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 38-40.
 

Івашук Юрій Петрович

ІвашукКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач кафедри економічної теорії, молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення ЗУНУ

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Івашук Юрій Петрович Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Юрій Петрович Івашук. - Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка, 2015. - 233 с.
 2. Івашук Юрій Петрович Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.01 / Юрій Петрович Івашук. - Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка, 2015. - 23 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Івашук, Ю. П. Чинники виникнення та шляхи мінімізації корупції в секторі державних закупівель (на прикладі України) [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(10), т. 1. - С. 285-291.
 2. Длугопольський, О. Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана / Олександр Длугопольський, Юрій Івашук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 180-193.
 3. Івашук, Ю. П. Вплив масштабу корупційних практик на політико- інституційні показники розвитку сучасних господарських систем [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 5/3(19). - С. 63-66.
 4. Івашук Ю. П. Методологічні засади Індексу сприйняття корупції як індикатора масштабу корупційних практик в господарських системах / Ю.П. Івашук // Особливості модернізації фінансово-економічної системи: Зб. м-лів міжнар. наук.-практ. конф. (6–7.03.2014). – Ч. 2. – Київ, 2014. – С.73–75.
 5. Ivashuk Y. P. Simplifying the system of issuing permissions and registration to minimize corruption at modern economic systems (as based on Georgia experience) /Y.P. Ivashuk // Modern Scientific Achievements and Their Practical Application:International  Scientific and Practical Conference (October 20-22, 2014) – Dubai. – UAE. –2014. – p.81-83
 6. Івашук Ю. П. Сутнісна характеристика поняття господарська система в сучасній економічній науці / Ю.П. Івашук // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: Зб. м-лів міжнар. наук.-практ. конф. (10–11.10.2014). – Херсон: ХДУ, 2014. – С.89–93.
 7. Івашук, Ю. П. Концептуальні засади розвитку державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 3(33). - С. 40-47.
 8. Длугопольський, О. В. «Розгул» корупції та рейдерства як фактор неефективності захисту прав власності [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Научные труды ДонНТУ. - 2013. -№ 2(44). - С.125-131.
 9. Ivashuk Y. P. Transparency efforts and measures directed on control of corruption with in public management system / Y.P. Ivashuk // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Сonference papers of the 1st International Scientific Conference (28.03.2013). – Stuttgart, Germany. – Р.36–37.
 10. Длугопольський, О. В. Корупція та конкурентоспроможність національних економік за умов глобалізації [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. - Мариуполь, 2012. - Вип. 1, Т. 1. - С. 74-79.
 11. Длугопольський, О. В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Економіка України. - 2012. - №9. - С.13-24. 
 12. Івашук, Ю. П. Вплив корупційної складової на соціально-економічний розвиток країн з трансформаційною економікою / Ю.П. Івашук // Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень: М-ли IX міжнар. наук.-практ. конф. (2–3.03.2012). – Ч. І. – Київ: Нова економіка, 2012. – С.6–7.
 13. Длугопольський, О. В. Актуальність впровадження офіційної методики оперативної просторово-структурної оцінки рівня корупції як механізму підвищення ефективності антикорупційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Нове в економічній кібернетиці. – 2011. – № 3. – С.25-36.
 14. Івашук, Ю. П. Передумови виникнення корупції в Україні у світлі нової інституціональної економічної історії [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал. - 2011. - №3(23). - С.104-108. 
 15. Івашук, Ю. П. Вплив явища корупції на економічне зростання країни / Ю. П. Івашук // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: Тези доп. міжнар. конф. молодих учених та студентів (27–28.03.2008). – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С.40–41.
 16. Івашук, Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави / Юрій Івашук // Економічна теорія. – 2016. – № 3. – С. 69-81.
 17. Dluhopolskyi, О. Cultural guidelines and “institutional traps” of socio-economic systems [Електронний ресурс] / O. Dlugopolskyi, Y. Ivashchuk, Т. Dluhopolskyi // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach: Research articles. Economics. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2014. – Vol. 4. – P. 51-54.
 18. Івашук, Ю. П. Вплив корупції на конкурентоспроможність у контексті інноваційної діяльності та розвитку інформаційних технологій [Електронний рескрс] / Ю. П. Івашук // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Сер. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2012. – № 15. – С. 113-122.
 19. Івашук, Юрій Томас Сарджент та Крістофер Сімс як креатори нової емпіричної макроекономіки / Юрій Івашук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 118-125.
 20. Козюк, Віктор Поведінкові основи побудови стимулюючих екорежимів [Текст] / Віктор Козюк, Юрій Івашук // Економічна теорія. – 2019. – № 4. – С. 29 - 41.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Длугопольський О. В. Социальный капитал и коррупция: исследования экономических систем /Длугопольський О. В., Ивашук Ю. П./ Математическое моделирование экономических систем:текущие научные проблемы Восточной Европы – Monografiazbiorova. –Lublin: PolitechnikaLubelska, 2013. –с.57-66.
 2. Івашук Ю. П. Макроекономічна неефективність фінансового ринку в контексті проблеми корупції / Стан та перспективи розвитку фінансової системи України: монографія / [М. Корягін, О. Чеберяко, О. Длугопольський та ін.]; під ред. О. Непочатенко. –Умань: Видавець «Сочінський», 2012. –с.63-69.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Івашук, Ю. П. Поведінкова та експериментальна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Івашук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 120 с. 
 3. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Длугопольський, О. В. Основи експериментальної та поведінкової економіки [Текст] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 710-720.
 

Іващук Ірина Олегівна

ivaschuk-iryna-olegivna

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Іващук, Ірина Олегівна Митна доктрина глобального простору [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Ірина Олегівна Іващук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 622 с.
 2. Іващук, Ірина Олегівна Митна доктрина глобального простору [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Ірина Олегівна Іващук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 37 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Іващук, І. Регіональні аспекти діяльності митних органів України /І. Іващук //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002.– Вип. 7.– С. 224-226.
 2. Іващук, І. О. Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн-членів СОТ та врахування національних інтересів /І. О. Іващук //Економіка та держава.– 2009.– № 2.– С. 6-9.
 3. Іващук, І. Тарифне регулювання торговельних потоків в умовах зростання економічної відкритості країн /Ірина Іващук //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– № 10.– С. 63-67.
 4. Іващук, І. О. Оцінка активності країн у митному просторі та її вплив на формування митного середовища [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 40-57.
 5. Іващук, І. О. Асиметрії позиціювання країн у глобальному просторі: митний аспект [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Митна безпека. Сер. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 33-43.
 6. Іващук І. О. Зовнішньоекономічна складова як імператив функціонування сучасного підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – 2009. – № 2, т. І. – С. 146-149.
 7. Іващук, І. Митний контроль за переміщенням об"єктів інтелектуальної власності / І. Іващук // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 70-77.
 8. Іващук, І. О. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країн [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 350-359.
 9. Іващук, І. Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. – С. 24-30.
 10. Іващук, І. Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 99-109.
 11. Іващук, І. Аксіологічні передумови взаємодії країн в умовах глобальних трансформацій / І. Іващук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14. – С. 67-72.
 12. Іващук, І. О. Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей тисячоліття / І. О. Іващук, О. О. Іващук // Інноваційна економіка.– 2012.– № 6.– С. 8-15.
 13. Іващук, І. Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків / І. Іващук, О. Оконська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 113-114.
 14. Іващук, І. О. Інтеграційні процеси на Європейському просторі: тенденції та виклики / І. О. Іващук //Інноваційна економіка. – 2012. – № 11.С. 3-8.
 15. Іващук, І. Інвестиційна привабливість регіону як передумова формування сприятливого інвестиційного клімату / Ірина Іващук // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2000.– Вип. 9.– С. 154-158.
 16. Іващук І. О. Позиціювання країн у світових рейтингах за основними ознаками рівня відкритості економіки [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 69-76.
 17. Іващук, І. О. Сучасне європейське оподаткування [Електронний ресурс] / І. О. Іващук //Фінанси України.– 2001.– № 10.– С. 72-79.
 18. Сокольська, Ю. Й. Механізм ціноутворення в міжнародному туризмі [Електронний ресурс] / Ю. Й. Сокольська, І. О. Іващук // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011.
 19. Маркович, В. І. Стратегії стійкого розвитку туризму [Електронний ресурс] / В. І. Маркович, І. О. Іващук // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011. – С. 187-189.
 20. Юрій, С. Тенденції формування іміджу елітного економічного ВНЗ на ринку освітніх послуг України / Сергій Юрій, Ірина Іващук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 107-120.
 21. Іващук, І. Вплив митної політики на економічний розвиток країн у контексті глобалізаційних процесів / Ірина Іващук // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 286-295.
 22. Іващук, І. О. Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг [Електронний ресурс] / І. О. Іващук, І. М. Білецька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 174-180.
 23. Іващук, І. Взаємодія країн та протиріччя національних економічних інтересів в умовах глобалізації /Ірина Іващук, Віталій Охота // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 415-417.
 24. Іващук, І. О. Інвестиційний розвиток країн в умовах посилення глобальних асиметрій [Електронний ресурс] / І. О. Іващук , В. З. Запухляк // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – Вип. 7-8(1). – С. 13-17.
 25. Іващук, І. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Схід. – 2013. – № 1(121). – С. 19-23.
 26. Іващук, І. Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / Ірина Іващук , Ольга Іващук, Віталій Захарчук // Схід. – 2014. – № 4(130). – С. 12-19.
 27. Іващук, І. Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Схід. – 2012. – № 6(120). – С. 30-37.
 28. Іващук, І. О. Інвестиційні пріоритети економічних реформ Китаю в умовах глобальної нестабільності / Ірина Олегівна Іващук, Михайло Романович Орнат // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 309-316.
 29. Іващук, І. Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук, В. Запухляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер.  Економічні науки. – Луцьк, 2013. – Вип. 10. – С. 114-122.
 30. Іващук, І. О. Позиціонування Китаю в умовах глобалізації та досвід економічних реформ для України / І. О. Іващук, М. Р. Орнат // Інноваційна економіка. – 2017. – № 1-2. – С. 5-12.
 31. Іващук, І. О. Передумови інтеграції економік країн Африки на південь від Сахари в глобальний простір / І. О. Іващук, Л. Т. Герман, О. С. Ксенжук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – № 6. - С. 155-162.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Іващук, І. О. Митна справа : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Сидорович, О. В. Годованець. – [2-вид.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 180 с.
 2. Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук, І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 4. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 301 с.
 5. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 6. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 180 с.
 7. Іващук, І. О. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 249 с.
 8. Войцещук, А. Д. Митна політика : фіскально-регулюючий аспект [Текст] / А. Д. Войцещук, І. О. Іващук. – К. : Мануфактура, 2005. – 160 с.
 9. Іващук, І. О. Світова організація торгівлі [Текст] / І. О. Іващук // Митна справа : навч. посіб. : курс лекцій : у 3-х т. / А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, С. М. Стопенчук, І. Г. Бережнюк ; за ред. А. Д. Войцещука. – К. : Мануфактура, 2006. – Т. 1.
 10. Иващук, И. О. Экономическая безопасность государства и ее стратегическое обеспечение [Текст] / И. О. Иващук // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 9-16.
 

Іващук Олег Тимофійович

Ivashchuk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Іващук, О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / Олег Іващук, Наталія Дзюбановська, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-88.
 2. Іващук, О. Моделювання взаємозв'язку дефіциту бюджету та показників економічної динаміки / Олег Іващук, Андрій Машко // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 68-79.
 3. Іващук, О. Моделювання оптимального поєднання джерел фінансового забезпечення підприємств міського електротранспорту / Олег Іващук, Володимир Костецький // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 12.– С. 128-135.
 4. Іващук, О. Стратегія інноваційного розвитку в післядипломній освіті / Олег Іващук // Університетська думка.– 2010.– № 1.– С. 2.
 5. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування боргової стратегії держави: концептуалізація, методологія, практика / О. Т. Іващук, Н. Я. Кравчук // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 34-47.
 6. Крисоватий, А. Фіскальні межі експансії боргових фінансів в Україні / Андрій Крисоватий, Олег Іващук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 14-24.
 7. Іващук, О. Т. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля [Електронний ресурс] / О. Т. Іващук, Г. М. Забчук, Н. В. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. - Вип. 15. – С. 459-467.
 8. Руська, Р. В. Теоретична постановка економіко-математичної моделі діяльності кредитної спілки [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 2. – С. 239-244.
 9. Руська, Р. В. Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. - Вип. 15. – С. 496-501.
 10. Іващук, О. Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку / О. Іващук, О. Оконська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 118-125.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіко-математичне моделювання [Текст]: навч. посіб. /за ред. О. Т. Іващука.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– 704 с.
 2. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі в управління виробництвом : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – К. : ІСДО, 1993. – 180 с.
 3. Іващук, О. Т. Методи дослідження операцій в економіці : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 332 с.
 4. Іващук, О. Т. Методи економетричного аналізу даних у системі STADIA : навч. посіб. / О. Т. Іващук, О. П. Кулаїчев. – Тернопіль, 2001. –151 с.
 5. Іващук, О. Т. Економетричні методи та моделі : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 348 с.
 6. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі в аграрному менеджменті : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Ч. 1. – 247 с.
 7. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі прийняття рішень : навч. посіб./ О. Т. Іващук, К. М. Березька, О. С. Башуцька. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 239 с.
 8. Іващук, О. Т. Кількісні методи податкового прогнозування : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 164 с.
 9. Іващук, О.Т.Кількісні методи та моделі фінансового прогнозування : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 262с.
 10. Іващук, О. Т. Методи та моделі прийняття інвестиційних рішень : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 17 с.
 11. Іващук, О. Т. Кількісні методи в бізнесі : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Крок, 2010. – 550 с.
 12. Іващук, О. Т. Економетричні методи та моделі [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 260 с.
 13. Іващук, О. Т. Економіко-математичне моделювання в аграрному менеджменті [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 232 с.
 14. Іващук, О. Т. Економіко-математичні методи і моделі банківської діяльності [Текст] / О. Т. Іващук, Р. В. Руська, О. О. Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 126 с.
 15. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 145 с.
 16. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 181 с.
 17. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 214 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 18. Федорович, Р. В. Теорія економічного аналізу : економіко-математичний аспект [Текст] / Р. В. Федорович, О. Т. Іващук. – Підволочиськ : Поліграфіст, 1997. – 279 с.
 19. Руська, Р. В. Методи економіко-статистичних досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Руська, О. Т. Іващук. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 190 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Іващук, О. Т.   Економетрика [Електронний ресурс] : метод. рек. / О. Т. Іващук, Н. В. Дзюбановська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 164 с.
 

Іващук Ольга Олегівна

Ольга Олегівна Іващук

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Оконська, Ольга Олегівна Банківська ліквідність : оцінка, регулювання та оптимізація [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ольга Олегівна Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 239 c.
 2. Оконська, Ольга Олегівна Банківська ліквідність : оцінка, регулювання та оптимізація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ольга Олегівна Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 20 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Іващук, О. Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління [Електронний ресурс] / Ольга Іващук // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 163-169.
 2. Іващук, О. Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку / О. Іващук, О. Оконська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 118-125.
 3. Іващук, І. О. Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей тисячоліття / І. О. Іващук, О. О. Іващук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 8-15.
 4. Іващук, І. Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 99-109.
 5. Іващук, О. Особливості забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи [Електронний ресурс] / О. Іващук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 95-105.
 6. Іващук, О. О. Роль банківської системи в економіці України [Електронний ресурс] / О. О. Іващук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 295-300.
 7. Оконська, Ольга Кількісна оцінка кредитного ризику [Текст] / Ольга Оконська, Наталія Дехтяр // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – липень-вересень (№3). – С. 118-122.
 8. Оконська, Ольга Прогнозування банківської ліквідності та особливості застосування методів коригування [Текст] / Ольга Оконська // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 2. – С. 70-79.
 9. Іващук, І. Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків [Текст] / І. Іващук, О. Оконська // Наукові записки : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – вип. 9. – С. 113-114.
 10. Іващук, І. Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / Ірина Іващук , Ольга Іващук, Віталій Захарчук // Схід. – 2014. – № 4(130). – С. 12-19.
 11. Ivashchuk, O. O. China's monetary policy within the context of yuan internationalization / Olha Olehivna Ivashchuk, Andrii Mykhaylovych Pin // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 22, № 1. – С. 125-130.
 12. Іващук, І. Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук, В. Запухляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер.  Економічні науки. – Луцьк, 2013. – Вип. 10. – С. 114-122.
 13. Іващук, О. О. Стійкість банківської системи як індикатор макроекономічної стабілізації [Електронний ресурс] / О. О. Іващук // Наукові записки  національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – Острог:Видавництво "Національнийуніверситет "Острозькаакадемія", 2013. – Вип. – 23. – С. 285-289.
 14. Іващук, О. О. Антикризові механізми відновлення стійкості банківської системи в умовах глобальної нестабільності / О. О. Іващук, О. В. Іващук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – № 5. – C. 141-146.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст]: монографія /О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: Астон, 2012.– 358 с. – Із змісту : Іващук, О. О. Міжнародний досвід регулювання діяльності банківських установ. – С. 95–109.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 4. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 5. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 2. Іващук, О. Т. Економіко-математичні методи і моделі банківської діяльності [Текст] / О. Т. Іващук, Р. В. Руська, О. О. Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 126 с.
 3. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 

Ігнатєв Ігор Васильович

05Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Цмоц, І. Г. Принципи побудови та базова структура нейроорієнтованих комп’ютерних систем реального часу [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (219). – С. 173-179.
 2. Цмоць, І. Г. Структура пристрою обміну на базі багатопортової пам’яті для нейроорієнтованих комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 73. – С. 67-72.
 3. Цмоць, І. Г. Апаратна реалізація обчислення максимального і мінімального чисел в масиві даних [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, П. О. Данілов // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 55-56.
 4. Цмоць, І. Г. Пороговий нейроелемент паралельно-вертикального типу на основі використання мультиплексування шин [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, О. В. Заверуха // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 89-91.
 5. Ігнатєв, І. В. Синтез компонентів апаратних паралельних нейромереж вертикально-групового типу [Електронний ресурс] / І. В. Ігнатєв, І. Г. Цмоць, О. Скорохода / Вісник  Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 826. – С. 69-79.
 

Ілляш Ірина Дмитрівна

ілляш ірина дмитрівна

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ілляш, Ірина Дмитрівна Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Текст] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ілляш Ірина Дмитрівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2012. - 247 c.
 2. Ілляш, Ірина Дмитрівна Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Ірина Дмитрівна Ілляш. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 20 с.

Публікаці:

СТАТТІ:

 1. Ткач, Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 122-131.
 2. Ткач, Д. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України: проблемні регіони / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2008. – № 13. – С. 18-24.
 3. Ткач, Д. Напрямки активізації економічного і соціального розвитку міських поселень Тернопільської області в умовах трансформації суспільства / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 30-33.
 4. Ткач, І. Економічний розвиток сільських поселень Тернопільської області / Ірина Ткач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 55-58.
 5. Ткач, Д. Особливості відтворення трудового потенціалу у поселеннях Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ткач / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 14. – С. 5-8.
 6. Приймак, В. Генеза екомологічної парадигми людського розвитку / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. – С. 28-34.
 7. Ткач, Д. Соціально-економічні та демографічні проблеми розвитку міських поселень Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 5-9.
 8. Заставецька, Л. Динаміка людності мережі поселень Тернопільської області [Електронний ресурс] / Леся Заставецька, Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 1. – С. 56-61.
 9. Ткач, І. Зміна людності сільських поселень Тернопільської області як наслідок депопуляційних процесів [Електронний ресурс] / Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 2.
 10. Ткач, І. Сучасний демографічний потенціал поселень Тернопільської області та його прогноз [Електронний ресурс] / Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 1.
 11. Ілляш, І. Регіональні особливості формування, розвитку і використання трудового потенціалу України / Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 42-47.
 12. Приймак, В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 3-11.
 13. Ткач, І. Д. Перехід до політики сільського розвитку як основа соціально-економічної активізації сільських поселень [Електронний ресурс] / І. Д. Ткач // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. у 2 ч.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.667-676.
 14. Ткач, Д. Господарський комплекс Тернопільської області: особливості структури і трансформація в ринкових умовах / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 11-20.
 15. Ткач, І. Д. Соціальний розвиток поселень як основа формування соціальної політики в регіоні / І. Д. Ткач // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2010. – Спец. вип. : Соціально-трудові відносини : Теорія і практика, т. 2. – С. 383-390.
 16. Ткач, Д. Трансформація господарства і структура зайнятості населення Тернопільської області в сучасних умовах / Д. Ткач, І. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 2005. – С. 10-13.
 17. Ткач, І. Соціальний розвиток сільської місцевості і міських населених пунктів Тернопільської області / І. Ткач // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – Вип. 19. – С. 106-113.
 18. Ткач, І. Функціонування поселень в умовах трансформації суспільства / І. Ткач // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2010. – Вип. 22. – С. 139-143.
 19. Ткач, І. Д. Шляхи підвищення ефективності управління поселень в умовах реформування адміністративно-територіального устрою регіону / Л. Б. Заставецька, І. Д. Ткач // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : науч. журнал. Сер. География.– Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2011. – Спец. вып., т. 24 (63), № 2, ч. 3. – С. 227-232.
 20. Ткач, І. Зміна функцій поселень давньоосвоєного агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства / І. Ткач // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 10 (1). – С. 196-200.
 21. Ілляш, І. Економічний розвиток міських поселень Тернопільської області в умовах трансформації суспільства / І. Ілляш // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2011. – Вип. 24. – С. 120-125.
 22. Заставецький, Т. Методичні підходи до суспільно-географічного дослідження економічного і соціального розвитку поселень агропромислового регіону / Т. Заставецький, І. Ілляш // Історія Української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2013. – Вип. 28. – С. 133-140.
 23. Ілляш, І. Міські поселення та їх нові функції у аграрних регіонах / І. Ілляш // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2014. – Вип. 29-30. – С. 165-170.
 24. Ілляш, І. Брендинг поселень як складова маркетингу територій / І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 49-54.
 25. Заставецька, О. В. Роль національно-культурних товариств у розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. В. Заставецька, К. Д. Дударчук, І. Д. Ілляш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Географія. - 2013. - № 2. - С. 96-100.
 26. Ілляш, І. Д. Застосування математичних методів для дослідження соціально-економічного розвитку міських поселень регіону / І. Д. Ілляш, К. Д. Дударчук // Географія та туризм : наук. збірник. – К. : Альтерпрес, 2013. – Вип. 24. – С. 214-223.
 27. Ілляш, І. Д. Сучасна мережа поселень Тернопільської області / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : СМП “Тайп”, 2013. – № 1, вип. 34. – С. 107-114.
 28. Заставецький, Т. Б. Трансформація функцій міських поселень та формування їх іміджу / Т. Б. Заставецький, І. Д. Ілляш // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Jurists “The global systemic crisis: new milestone in development or an impasse?” (Davos, Switzerland, July 28, 2015) : professional scientific publication, – ed. dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2015. – P. 218-224.
 29. Illiash I. Modern methodical approaches to design the HR-management system of enterprises / Irina Illiash // Scientific and educational periodical jornal “The Genesis of Genius”. – Geneva, Switzerland, 2015. – Vol. 1, № 5. – P. 21-23.
 30. Ткач, Д. Трансформація соціально-економічного розвитку аграрних регіонів в умовах суспільних перетворень / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 33-37.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Качан, Є. П. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку [Текст] / Є. П. Качан, І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 384-408.
 3. Ілляш, І. Д. Господарський комплекс Тернопільської області : особливості структури і трансформація в ринкових умовах [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 221-236.
 4. Ілляш, І. Д. Сучасний рівень розвитку і територіальна організація галузей промисловості Тернопільської області [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 237-248.
 

Іщук Наталія Юріївна

ischuk-natalya-yuryivnaКафедра загальнонаукових гуманітарних дисциплін Вінницького інституту економіки ЗУНУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Іщук, Н. Ю. Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в проектній методиці викладання іноземної мови майбутнім економістам [Електронний ресурс] / Н. Ю. Іщук // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 14. – С. 95-101.
 2. Іщук, Н. Ретроспективний і перспективний аналіз методів навчання іноземних мов / Н. Іщук // Studia methodologicaТернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. - С. 49-46.
 3. Іщук, Н. Ю. Виокремлення організаційно-педагогічних умов адаптації першокурсників до навчання у вищих технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. Ю. Іщук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. – № 5. – С. 227-232.