Калаур Іван Романович

1474563959 1443606078 kalaur-van-romanovichКафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 452 с.
 2. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 37 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Калаур, І. Окремі аспекти застосування правових наслідків нікчемних і оспорюваних договорів [Електронний ресурс] / І. Калаур // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 48-51.
 2. Калаур, І. Р. Строк користування майном як істотна умова договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 21. – С. 109-113.
 3. Калаур, І. Р. До питання про предмет договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур.
 4. Калаур, І. Межі та обмеження прав учасників господарських товариств на розподіл прибутку організації та отримання його частини [Електронний ресурс] / І. Калаур // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 5 (8). – С. 83-87.
 5. Калаур, І. Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов'язання про передачу майна в користування [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 28. – С. 125-133.
 6. Калаур, І. Р. Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування / Іван Романович Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 114-118.
 7. Калаур, И. Р. Отдельные вопросы унификации правового режима отношений временного пользования имуществом [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. – Noiembrie, 2014. – С. 43-48.
 8. Калаур, И. Р. Правовая природа прав нанимателя в контексте гражданского законодательства Украины и науке гражданского права [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. Аugust. – 2014. – С. 69-74.
 9. Калаур, І. Р. Види майнових корпоративних прав та правові механізми їх здійснення [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2011. – № 1 (37). – С. 100-104.
 10. Калаур, І. Р. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 29, ч. ІІ, т. 3. – С. 5-8.
 11. Калаур, І. Р. Договір прокату: окремі питання правового регулювання / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 166-172.
 12. Калаур, І. Р. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики : наук.-практ. журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 122-126.
 13. Калаур, І. Р. Здійснення корпоративних прав: загальнотеоретичні аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур, Б. М. Гурневич // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 270-277.
 14. Калаур, І. Р. Конкуренція позову про застосування наслідків недійсності угоди та віндикаційного позову за новим Цивільним кодексом України [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. XI. – С. 116-121.
 15. Калаур, І. Р. Окремі аспекти систематизації договорів, за якими майно передається в користування / І. Р. Калаур // Право і суспільство : міжнар. журнал. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – Вип. 1. – С. 90-101.
 16. Калаур, І. Р. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво : зб. наук. праць. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. – Вип. 13. – С. 116 -119.
 17. Калаур, І. Р. Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 79-85.
 18. Калаур, І. Р. Поняття договору найму у Стародавньому Римі та актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Часопис Академії адвокатури України : електрон. фахове вид. – 2013. – № 3 (20).
 19. Калаур, І. Р. Правова природа відносин користування частиною будівлі (капітальної споруди) / І. Р. Калаур // Scientific Letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2014. – Vol. 2, № 6. – Р. 10-14.
 20. Калаур, І. Р. Правова природа договору позички як підстави виникнення права на безоплатне користування річчю [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Jurnalul juridic national: Teorie si Practica. – 2014. – № 6 (10) – Р. 127-132.
 21. Калаур, І. Р. Правові наслідки невиконання наймачем обов’язку вносити плату за користування майном [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2014.– № 10-2, т. 1.– С. 175-179.
 22. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймодавцем обов’язків щодо передання речі у користування / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 23, ч. ІІ, т. 1. – С. 133-137.
 23. Калаур, І. Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Юридична Україна. — 2015. – № 2. – С. 26-33.
 24. Калаур, І. Р. Цивільний кодекс України – основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 5-2, т. 3. – С. 96-100.
 25. Калаур, І. Р. Окремі аспекти застосування норм цивільного й господарського кодексів України та норм спеціальних законодавчих актів для правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2010. - Вип. 25. - С. 99-102.
 26. Калаур, І. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Калаур // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2015. - Vol. 2, Iss. 3. - С. 250-254.
 27. Калаур, І. Р. Сучасні тенденції щодо форми заповіту [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. - 2016. - Вип. 16. - С. 76-79.
 28. Калаур, І. Історія становлення та розвитку договору найму / І. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 51-56.
 29. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймачем обов’язку щодо користування річчю, переданою у найм [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22, ч. І, т. 1. – С. 151-154.
 30. Калаур, І. Р. Межі зміни договірного зобов’язання з передання майна у користування: окремі цивільно-правові аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Сер.Юридические науки. – 2013. – № 2-2, т. 26(65). – С. 114-121.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
 2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Цивільний процес [Текст] : навч.-метод. матеріали / авт.-уклад. І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 48 с.
 

Калінічук Надія Степанівна

papusha

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Папуша, Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи /Н. Папуша // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип.13.– С. 84-87.
 2. Папуша, Н. Теоретичні аспекти управління оплатою праці на підприємстві /Надія Папуша //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 313-316.
 3. Папуша, Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи / Н. Папуша // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 161-163.
 4. Папуша, Н. Оплатa праці як індикатор життєвого рівня / Надія Папуша // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 55-58.
 5. Башкова, Л. Концептуальні засади становлення новітньої парадигми в’їзного туризму в Україні / Лілія Башкова, Лілія Кондрацька, Надія Папуша // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2010.– № 2.
 6. Папуша, Н. С. Фінансова безпека особи: генезис [Електронний ресурс] / Н. С. Папуша // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.– 2011.– Вип.19.– С. 230-234.
 7. Брич, В. Управління конкурентоспроможносністю підприємства на засадах компесаційної ії /Василь Брич, Надія Папуша, Костянтин Улянов //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 314-315.
 8. Калінічук, Н. Фінансова безпека особи як складова вдосконалення формування оплати праці на підприємстві [Текст] / Надія Калінічук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 4. – С. 79-89.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 

Кальмук Оксана Володимирівна

 

Камінська Ольга Михайлівна

kaminska

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Камінська, О. Поняття, сутність та причини виникнення аси стансу / Ольга Камінська // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 158-166.
 2. Камінська, О. Про навчання, відпустки і відрахування: вищий навчальний заклад / О. Камінська // Аудиторія. – 2003. – № 3. – С. 7.
 3. Камінська, О.М. Теоретична концептуалізація асистансу та механізму його надання [Електронний ресурс] / О.М. Камінська// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2011. – №20. – С.4-8.
 4. Кнейслер, О. Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України / Ольга Кнейслер, Ольга Камінська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 192-205.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 2. Кнейслер, О. В. Інституціональні засади асистансу на страховому ринку України [Текст] / О. В. Кнейслер, О. М. Камінська // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 125-143.
 

Камінський Богдан Адамович

kaminskyy

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Камінський, Богдан Адамович Управління персоналом вищих навчальних закладів : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Тернопільський держ. економічний ун-т. — Т., 2006. — 214 с.
 2. Камінський, Богдан Адамович Управління персоналом вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Камінський Богдан Адамович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2006. - 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Камінський, Б. Деякі аспекти управління наукою у вищому навчальному закладі /Богдан Камінський //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2008.– № 22.– С. 229-233.
 2. Камінський, Богдан Методи оцінки праці викладача вищого навчального закладу / Богдан Камінський // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 11. – С. 9-12.
 3. Михайлишин, Л. І. Напрями удосконалення механізму стимулювання і розвитку ЗЕД суб'єктів малого та середнього бізнесу / Л. І. Михайлишин, Б. А. Камінський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 298-302.
 4. Качурівська, Н. Проблеми організації ринку туристичних послуг Тернопільської області [Електронний ресурс] / Надія Качурівська, Богдан Камінський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – № 2. – С. 148-151.
 5. Камінський, Б. Оцінка праці професорсько-викладацького персоналу ВНЗ /Богдан Камінський, Віктор Юрченко //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 330-333.
 6. Камінський, Б. Значимість окремих компонентів корпоративної культури в закладах туристичної галузі [Текст] / Богдан Камінський // Економічний аналіз. – 2020. – Т. 30, № 3. – С. 101-108.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Каніщенко Леонід Олексійович

каніщенко леонід олексійовичРекторат

Вчене звання: кандидат економічних наук

Науковий ступінь: професор

Посада: радник ректора

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Каніщенко, Л. Хай живе університет: [До 39-річчя ТДЕУ] / Л. Каніщенко // Академія. – 2005. – 7 липня (№26). – С.1.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мочерний, С. В. Короткий курс економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, Л. О. Каніщенко, О. А. Устенко. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 324 с.
 

Карапетян Едуард Томікович

karapetian

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 175 с.
 2. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карапетян, Е. Оптимізаційна модель планування асортименту продукції на підприємстві в умовах ринку / Едуард Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003.– № 1.– С. 41-43.
 2. Карапетян, Е. Перебудова функціонування, організації і поведінки українських підприємств в умовах ринку / Е. Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.Сер. Економіка – Тернопіль, 2004.– № 17.– С.147-149.
 3. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. націонал. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006.– № 5.– С. 100-104.
 4. Карапетян, Е. Т. Вплив маркетингового середовища на формування виробничої програми / Е. Т. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 151-155.
 5. Карапетян, Е. Структура аналітичного обґрунтування виробничої програми швейних підприємств в умовах ринкових відносин / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 197-199.
 6. Карапетян, Е. Т. Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 97-104.
 7. Карапетян, Е. Мікрорівнева маркетингова інформаційна система підприємства та джерела її забезпечення / Едуард Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 139-141.
 8. Карапетян, Е. Маркетинговий аналіз як передумова формування виробничої програми / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 271-272.
 9. Карапетян, Е. Т. Методологічні підходи до підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 62-67.
 10. Карапетян, Е. Модернізація типології промислових кластерів [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2.
 11. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 12. Карапетян, Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 36-48.
 13. Карапетян, Э. Проблемы и перспективы швейной отрасли Украины [Электронный ресурс] / Эдуард Карапетян.
 14. Карапетян, Е. Трансформація організації та поведінки вітчизняних підприємств у ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 15. Карапетян, Е. Т. Система планування та аналізу виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах ринку [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 82-85.
 16. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку швейної промисловості України в період становлення ринкових відносин [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 17. Карапетян, Е. Принципова схема аналізу формування виробничої програми швейних підприємств в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 156-158.
 18. Карапетян, Е. Т. Україна і розширення ЄС: проблеми, наслідки, перспективи [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Аnneta Zielinska Jeleni Gora. – 2007. – Р. 12-16.
 19. Карапетян, Е. Методика вибору підприємств-конкурентів для здійснення аналізу господарської діяльності фірми в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 115. – С. 200-204.
 20. Карапетян, Е. Т. Методика аналізу конкурентоздатності швейної продукції на регіональних ринках [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль, 1999. – С. 117-121.
 21. Карапетян, Е. Підходи щодо здійснення аналізу підприємств-конкурентів в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 22. Карапетян, Е. Доцільність використання маркетингових досліджень у діяльності малих та середніх підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 23. Карапетян, Е. Т. Вироблення стратегічних орієнтирів підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 24. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. праць. Сер. Економіка. – 2002. – С. 29-31.
 25. Карапетян, Е. Т. Аналіз організації збутової мережі конкурентів і засобів стимулювання реалізації, які використовуються [Електронний ресурс] / Едуард Томікович Карапетян.
 26. Карапетян, Е. Концептуальні напрями у підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 27. Карапетян, Е. Обґрунтування використання кластерного підходу в підвищенні стійкого розвитку регіону [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 28. Карапетян, Е. Т. Методологія підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 29. Карапетян, Е. Діагностика конкурентного середовища підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 146-149.
 30. Карапетян, Е. Методика діагностики конкурентоспроможності швейної продукції [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 195-200.
 31. Карапетян, Е. Т. Основні параметри стратегій, які характерні для підприємств та умови їх реалізації [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, А. К. Пода.
 32. Корецький, Б. М. Особливості розвитку ринку швейних виробів в Україні [Електронний ресурс] / Б. М. Корецький, Е. Карапетян.
 33. Карапетян, Е. Особливості ідентифікації монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку в законодавстві України / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей ТНЕУ, 2013. – С. 213-215.
 34. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості міста Тернополя та Тернопільської області [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Економіка і управління. – Сімферополь, 2013. – С. 59-70.
 35. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Фінанси, банки, інвестиції : наук. вісник. – Сімферополь, 2013. – С. 125-134.
 36. Квасовський, О. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів / О. Квасовський, Е. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 135-146.
 37. Карапетян, Е. Роль економічного аналізу маркетингової діяльності (стратегії) підприємства / Е. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 59-60.
 38. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин / Е. Карапетян // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка : зб. праць – Тернопіль, 1999. – № 2. – С. 154-157.
 39. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 5. – С. 100-104.
 40. Карапетян, Е. Сутнісно-теоретичні засади механізму управління державним боргом / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – № 1 (9). – С. 48-55.
 41. Карапетян, Э. Проблемы перспективы швейной отрасли Украины / Э. Карапетян // Экономики в условиях перехода. Научные исследования. – Свиштов : Издава : СА “Д.А. Ценов”, 2000. – С. 97-101.
 42. Карапетян, Едуард Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів / Едуард Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 69-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 2. Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Е. Т. Карапетян ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 320 с.
 

Карапетян Ольга Михайлівна

Karapetian

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карапетян, Ольга Михайлівна Зовнішній державний борг : механізм управління та боргова стратегія України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Михайлівна Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 235 с.
 2. Карапетян, Ольга Михайлівна Зовнішній державний борг : механізм управління та боргова стратегія України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Михайлівна Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. – № 5. – С. 100-104.
 2. Карапетян, О. Вплив державного боргу на макроекономічний розвиток: концептуальні підходи / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 87-94.
 3. Карапетян, О. Зовнішній борг у світовій валютно-фінансовій системі: ретроспектива розвитку та сучасні тенденції / Ольга Карапетян // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 49-59.
 4. Карапетян, О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості / Ольга Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2008. – № 10. – С. 101-109.
 5. Карапетян, О. Управління позиками міжнародних фінансових організацій / Ольга Карапетян // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 80-89.
 6. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян.
 7. Карапетян, О. М. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України :  зб. наук. праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 27. – С. 132-138.
 8. Карапетян, О. Проблеми та реалії прибуткового оподаткування громадян України / Ольга Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад.. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 146-148.
 9. Рибак, Сергій Боргова стійкість України: критерії оцінювання та особливості методології / Сергій Рибак, Ольга Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 49-57.
 10. Карапетян, О. М. Проблеми врегулювання державних боргових зобов’язань України в контексті досвіду європейських країн / О. М. Карапетян // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. – 2011. - № 16. – С. 43-50.
 11. Карапетян, О. Проблеми оцінки боргової стійкості України / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 93-99.
 12. Карапетян, Е. Діагностика конкурентного середовища підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – С. 146-149.
 13. Карапетян, Е. Методика діагностики конкурентоспроможності швейної продукції [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян.
 14. Карапетян, О. Макроекономічні ефекти та соціально-економічні наслідки акумуляції зовнішніх боргових зобов’язань держави / О. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 153-161.
 15. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління / О. М. Карапетян // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – Ч. 2. – С. 304.
 16. Карапетян, О. М. Сутнісно-теоретичні засади механізму управління державним зовнішнім боргом / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – Вип. 1 (9). – С. 48-55.
 17. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги – XXI, 2010. – Вип. I (37). – С. 182-189.
 18. Карапетян, О. М. Глобалізаційні детермінанти національної боргової політики [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь, 2013. – № 2 (21). – С. 33-36.
 19. Карапетян, О. М. Кредитний рейтинг як інструмент впливу на індикатори фінансової стійкості держави [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2013. – Вип. 4. – С. 75-79.
 20. Карапетян, О. М. Особливості функціонування ринку внутрішніх боргових зобов’язань України [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян, Н. П. Лубкей // Наука й економікам : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2014. – Вип. 4 (36). – С. 28-35.
 21. Карапетян, О. М. Cуверенна боргова криза: передумови виникнення, наслідки та шляхи виходу [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян, Н. П. Лубкей // Глобальні та національні проблеми економіки : електронн. наук. фах. видання. – 2015. – № 8.
 22. Карапетян, О. М. Сучасні асиметрії ринку внутрішніх боргових зобов’язань України / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2015. – Вип. 4. – С. 45-52.
 23. Карапетян, О. М. Суверенні фонди в системі забезпечення фінансової безпеки держави: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Карапетян, О. М. Боргова безпека держави [Текст] / О. М. Карапетян // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 97-102.
 2. Карапетян, О. М. Зовнішній державний кредит [Текст] / О. М. Карапетян // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 60-68.
 3. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
 

Карась Олена Сергіївна

karas-olena-sergyivna

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карась, Олена Сергіївна Розвиток транспортної інфраструктури України в умовах активізації міжнародного туризму [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Сергіївна Карась. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 186 с.
 2. Карась, Олена Сергіївна Розвиток транспортної інфраструктури України в умовах активізації міжнародного туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Сергіївна Карась. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карась, Олена Стан і перспективи розвитку пасажирських авіаційних перевезень в Україні / Олена Карась // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 1 : січ.-берез. – С. 73-80.
 2. Карась, Олена Порівняльні переваги транспортної інфраструктури туризму в Україні [Електронний ресурс] / Олена Карась // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4(33). – С. 65-73.
 3. Карась, О. С. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в Україні до чемпіонату Євро 2012 [Електронний ресурс] / О. С. Карась // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф., 17 – 18 лютого 2012 р.: тези доповіді. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 95–98.
 4. Карась, Олена Сучасний стан та тенденції розвитку транспортної галузі України в контексті розбудови туристичної інфраструктури [Електронний ресурс] / О. Карась // Схід. – 2012. – № 6. – С. 38–43.
 5. Карась, О. Таргетинг - один із видів стратегічної реклами / Олена Карась // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 324-332.
 6. Карась, О. Бенчмаркінг - інструмент розвитку конкурентних переваг / Олена Карась // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 468-475.
 7. Карась, О. C. Стратегічні напрями формування, розвитку та розширення транспортної інфраструктури України [Текст] / О. C. Карась // Наука та інновації. – 2019. – № 6. – С. 23-33.
 

Кармелюк Ганна Іванівна

karmelyuk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кармелюк, А. И. Молекулярные полосы поглощения аммиака λ 6450 Å и метана λ 6800 Å в спектре сатурна и физические параметры его атмосферы : дис. ... канд. физ-мат. наук. : 01.03.03 / Анна Ивановна Кармелюк. – Шемаха : Шемахинская астрофизическая обсерватория, 1990. – 217 с.
 2. Кармелюк, А. И. Молекулярные полосы поглощения аммиака λ 6450 Å и метана λ 6800 Å в спектре сатурна и физические параметры его атмосферы : автореферат дис. ... канд. физ-мат. наук. : 01.03.03 / Анна Ивановна Кармелюк. – Киев : Академия наук УСРР Главная астрономическая обсерватория, 1990. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кармелюк, Г. Аналіз міжнародної туристичної політики спілки / Ганна Кармелюк, Христина Кармелюк // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 477-492.
 2. Кармелюк, Г. Економетричні моделі залежності валового внутрішнього продукту від роздрібного товарообороту / Ганна Кармелюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 107-110.
 3. Кармелюк, Г. Економетрічні моделі туристичної галузі України / Ганна Кармелюк, Христина Кармелюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 18-22.
 4. Кармелюк, Г. Дослідження ефективності інвестицій у промисловість / Ганна Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 130-136.
 5. Кармелюк, Г. Економетричні дослідження ефективності інвестицій в основні галузі народного господарства України в докризовий період [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 50-56.
 6. Кармелюк, Г. Дослідження ефективності інвестицій у сільське господарство [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 429-433.
 7. Кармелюк, Г. Економетричні дослідження інвестицій в основний капітал у докризовий період в Україні [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 17. – С. 473-479.
 8. Кармелюк, Г. Моделювання роздрібного товарообороту [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 4. – С. 449-467.
 9. Кармелюк. Г. Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 62-70.
 10. Кармелюк, Г. Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Христина Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 58-76.
 11. Кармелюк, Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт : моделі трендів динаміки / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Христина Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 130-143.
 12. Пласконь, С. А. Оптимізація управління банківськими операціями [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Г. І. Кармелюк, Г. В. Сенів // Технологічний аудит та резерви виробництва : зб. наук. праць . – Харків : Технологічний центр, 2014. – № 3/3 (17). – С. 14-17.
 13. Karmeliuk, G. Econometric analysis dependence of the external debt of Ukraine from import, export and net export [Electronic resource] / Ganna Karmeliuk, Svitlana Plaskon // Quantitative methods in accounting and finance. – Тернопіль, 2016.
 14. Кармелюк, Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 2. - С. 130-143.
 15. Кармелюк, Г. Математичне моделювання впливу зовнішнього боргу України на рівень життя населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 21-38.
 16. Кармелюк, Г. Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 58-80.
 17. Кармелюк, А. И. Исследование поглощения аммиака вблизи 6450А в спектре Сатурна. I Наблюдения / А. И. Кармелюк, В. В. Аврамчук // Астрометрия и астрофизика. – 1984. – Вып. 51. – С. 51-56.
 18. Кармелюк, А. И. Исследование полосы поглощения аммиака вблизи 6450А в спектре Сатурна. II. Количественный анализ наблюдений / А. И. Кармелюк, В. В. Аврамчук // Астрометрия и астрофизика. – 1984. – Вып. 52. – С. 30-37.
 19. Кармелюк, А. И. О поглощении метана вблизи 6800А в спектрах Юпитера и Сатурна. I Наблюдения / А. И. Кармелюк, В. В. Аврамчук, Ш. М. Намазов // Астрометрия и астрофизика. – 1980. – Вып. 42. – С. 26-36.
 20. Кармелюк, А. И. Тонкая структура полосы поглощения аммиака вблизи λ6450 А в спектре Сатурна / А. И. Кармелюк // Астрон. Циркуляр. – 1983. –№ 1253. – С. 5-6.
 21. Кармелюк, А. И. Об условиях формирования линий полосы поглощения CH4 вблизи 6800А в спектрах Юпитера и Сатурна / А. И. Кармелюк // Деп. в ВИНИТИ 01.12.89. № 7177-В 89. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1989. – 41 с.
 22. Кармелюк, А. И. Об условиях формирования линий полосы поглощения CH4 вблизи 6800А в спектрах Юпитера и Сатурна / А. И. Кармелюк // Кинематика и физика небесных тел АН УССР.  – 1990. – Т. 6,  № 2. – С. 65.
 23. Кармелюк, А. И. Физические параметры атмосферы Сатурна, определенные по полосе поглощения аммиака 645.0 нм / А. И. Кармелюк // Деп. в ВИНИТИ 14.02.90. № 850-В 90. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР,  1990. – 40 с.
 24. Аврамчук, В. В. О поглощении метана вблизи λ 680 нм в спектре Юпитера и Сатурна. II. Количественная интерпретаци / В. В. Аврамчук, А. И. Кармелюк // Кинематика и физика ненебесных тел АН УРСР. – 1990. – № 3. – С. 53-60.
 25. Кармелюк, А. И. Молекулярные полосы поглощения в атмосфере Сатурна / А. И. Кармелюк // Деп. в ВИНИТИ 10.04.92. № 1222-В 92. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1992. – 47 с.
 26. Кармелюк, Г. І. Порівняльна характеристика методів дослідження автокореляції залишків / Г. І. Кармелюк, С. Ткаченко, Б. В. Олексій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль,  2003. – № 14. – С. 3-33.
 27. Karmeliuk, H. Ekonometric analysis dependence of the external debt of Ukraine from import, export and net export / H. Karmeliuk, S. Plaskon // Ternopil National Economic University “Quantitative methods in accounting and finance”. – Ternopil, 2016. – Р. 66-75.
 28. Кармелюк, Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2. – С. 48-59.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кармелюк, Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : посіб. з розв"язування задач / Г. І. Кармелюк. – К. : ЦУЛ, 2007. – 576 с.
 

Карп Ірина Миколаївна

Ірина Миколаївна Карп

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карп, Ірина Миколаївна Використання логістичних систем в управлінні підприємством [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ірина Миколаївна Карп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 190 с.
 2. Карп, Ірина Миколаївна Використання логічних систем в управлінні підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Ірина Миколаївна Карп. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карп, І. Економіко-математичне моделювання логістичних транспортних процесів / І. Карп // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 247-251.
 2. Карп, І. Організація та управління транспортним відділом на промисловому підприємстві / Ірина Карп // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 12. – С. 28-31.
 3. Карп, І. Роль інтегрованої логістики в управлінні підприємством / І. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 166-172.
 4. Карп, І. М. Застосування логістичного підходу в управлінні промисловим підприємством / І. М. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 27-34.
 5. Карп, І. М. Мікроекономічні аспекти логістичних потоків у реалізації функцій планування і контролю / І. М. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 70-77.
 6. Карп, І. Чи потрібні фахівці логістики на регіональному рівні / І. Карп // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 136-139.
 7. Карп, І. Логістичні потреби в системі мікроекономічної науки / Ірина Карп // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 35-38.
 8. Карп, Ірина Застосування математичних моделей у плануванні діяльності підприємств в умовах ризику та невизначеності / Ірина Карп // Економічний аналіз / за ред. С. І. Шкарабана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 7. – С. 277-279.
 9. Карп, І. Ресурсозабезпеченість підприємства у контексті логістичного підходу / І. Карп // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – 2003. – Вип. 8. – С. 110-114.
 10. Карп, І. М. Теоретичні основи мікрологістичної системи / І. М. Карп // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 1. – С. 223-227.
 11. Карп, І. Функціонування логістичного управління на підприємстві / І. Карп // Українська наука: минуле, сучасне, майбутне. – 2011. – Вип. 16. – С. 110-116.
 12. Карп, І. Ціноутворення на ринку пасажирського залізничного транспорту / Ірина Карп // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 172-175.
 13. Карп, І. Аналіз пасажирських і вантажних перевезень на ринку залізничного транспорту / Ірина Карп // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 64-69.
 14. Карп, І. М. Глобальна продовольча безпека та особливості функціонування ринку продовольства / І. М. Карп // Інноваційна економіка. – 2016. – № 11-12. – С. 37-43.
 15. Карп, І. М. Суперечності людино-центристської та еколого-центристської концепцій глобального економічного розвитку / І. М. Карп // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – № 5. – С. 41-50.
 16. Karp, I. Environmentalism and economic development: the interconnection problems [Текст] / Iryna Karp, Anastasiya Virkovska // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 4. – С. 19-28.
 17. Карп, І. Варіабельність індикаторів продовольчої безпеки України в контексті глобальних викликів / Ірина Карп, Анастасія Вірковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 4. – С. 35-51.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 497 с. – Із змісту : Карп, І. М. – С. 33–123.
 

Карпик Ярослав Михайлович

карпик ярослав михайловичКафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карпик, Ярослав Михайлович Вдосконалення аналізу використання оборотних засобів в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі підприємств радіоелектронної промисловості України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ярослав Михайлович Карпик. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 205 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карпик, Я. Використання кадрового потенціалу в управлінні компанією [Електронний ресурс] / Я. Карпик.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Карпик, Я. М. Менеджмент промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Карпик. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 311 с.
 2. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 3. Карпик, Я. М. Аналіз оборотних засобів підприємства в умовах ринкових відносин [Текст] / Я. М. Карпик. – Тернопіль : Проблеми людини, 1993. – 50 с.
 4. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 

Карпишин Наталя Іванівна

KarpyshynКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карпишин, Наталія Іванівна Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Іванівна Карпишин.– Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 187 c.
 2. Карпишин, Наталія Іванівна Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Іванівна Карпишин. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карпишин, Н. І. Держава і ринок медичних послуг: концептуалізація причин і наслідків взаємодії / Н. І. Карпишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 9. – С. 118-124.
 2. Карпишин, Н. Доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та шляхи наповнення / Наталія Карпишин, Інна Українець // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 12. – С. 136-140.
 3. Карпишин, Н. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні / Наталія Карпишин // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 99-104.
 4. Карпишин Н. Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров'я / Наталія Карпишин, Марія Комуніцька // Світ фінансів.– 2008.– № 1.– С. 110-118.
 5. Карпишин, Н. Сутність, джерела та форми фінансового забезпечення охорони здоров'я / Н. Карпишин // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 63-72.
 6. Карпишин, Н. Сутнісно-теоретичні аспекти кошторисного фінансування / Н. Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 62-69.
 7. Карпишин, Н. І. Фінансовий стан охорони здоров'я України в умовах ринкових перетворень / Н. І. Карпишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 156-158.
 8. Карпишин, Н. Витрати на охорону здоров'я як своєрідна форма капіталовкладень у людину / Наталія Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 89-93.
 9. Карпишин, Н. І. Добровільне медичне страхування в Україні : стан і перспективи [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 10. Карпишин, Н. І. Державна експансія на ринку медичних послуг : історія і сучасність / Н. І. Карпишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. - № 12. – С. 92-95.
 11. Карпишин, Н. І. Механізм розподілу видатків між бюджетами за функцією “Охорона здоров’я” / Н. І. Карпишин // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2002. - № 12. - С. 149-152.
 12. Карпишин, Н. І. Обов’язкове медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 190, т. І. – С. 57-65.
 13. Карпишин, Н. І. Державні соціальні гарантії з охорони здоров’я в Україні / Н. І. Карпишин, М. П. Комуніцька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 4 (T. 1.) – С. 84-88.
 14. Карпишин, Н. І. Ринок медичних послуг в Україні: ретро і перспектива [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 15. Карпишин, Н. І. Еволюція фінансового забезпечення охорони здоров’я в України / Н. І. Карпишин // Фінанси України. – 2001. - № 10. – С. 145-151.
 16. Башуцька, О. С. Проблеми і напрями оптимізації витрат бюджетного закладу в умовах становлення системи тендерних відносин / О. С. Башуцька, Н. І. Карпишин // Вісник Хмельницького національного університету. Серія. : Економічні науки. – 2006. – Т 2. – 34. – С. 79-83.
 17. Карпишин, Н. І. Напрями підвищення якості і доступності медичних послуг в Україні [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 18. Карпишин, Н. І. Вдосконалення планування та здійснення видатків місцевих бюджетів наохорону здоров'я [ Електронний ресурс ] / Н. І. Карпишин.
 19. Карпишин, Н. Бюджетування в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. Карпишин // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 164-169.
 20. Карпишин, Н. І. Класичні принципи місцевого оподаткування: досвід і потенціал реалізації в Україні / Н. І. Карпишин, Н. В. Фесянова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 6. С. 63-69.
 21. Карпишин, Н. І. Медичне страхування у контексті модернізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні / Н. І. Карпишин //Формування ринкових відносин в Україні.– 2013.– № 11.– С. 156-162.
 22. Карпишин, Н. Формування доходів місцевого бюджету від оренди та приватизації комунального майна / Н. Карпишин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 118-125.
 23. Карпишин, Н. Інвестиційна поведінка домогосподарств: світові моделі і національні особливості / Наталія Карпишин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 4. - С. 138-151.
 24. Карпишин, Н. І. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я та можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 25. Карпишин, Н. І. Актуальні проблеми бюджетного планування видатків на охорону доров’я та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Наталія Іванівна Карпишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 233, т. І. – С. 200-208.
 26. Карпишин, Н. І. Сучасні тенденції формування доходів держави [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 27. Карпишин, Н. І. Фінансова політика органів місцевого самоврядування: сучасні реалії і проблеми [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 28. Карпишин, Н. І. Податкові надходження державного бюджету України [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 29. Карпишин, Н. І. Фінансова поведінка людини: причини і закономірності ірраціональності [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 30. Карпишин, Н. І. Заощаджувальна поведінка вітчизняних і зарубіжних домогосподарств [Електронний ресурс] / Н. І. Карпишин.
 31. Карпишин, Н. Ринок медичних послуг в Україні: ретро і перспектива [Електронний ресурс] / Н. Карпишин // Торгівля, комерція, підприємництво (Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова) : зб. наук. праць. – Львів, 2001. – С. 341-344.
 32. Карпишин, Н. Пільгове податкове законодавство як стимул для розвитку охорони здоров’я в Україні / Н. Карпишин // Финансы, учет, банки : сб. научн. трудов. –  Донецк : ДонНУ, 2002. – Вып. 8, ч. 1. – С. 138-141.
 33. Карпишин, Н. І. Власні доходи місцевих бюджетів та їх роль у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування [Текст] / Н. І. Карпишин // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали Загальноунів. наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 10 квіт. 2013 р.] / уклад. В. В. Письменний ; О. П. Кириленко. - Тернопіль : Вектор, 2013. - С. 44-48.
 34. Булавинець, В. Фінансовий потенціал територіальних громад: сучасний стан та перспективи / В. Булавинець, Н. Карпишин // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 4. – С. 96-110.
 35. Карпишин, Н. Проблеми фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні / Наталія Карпишин // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 2. – C. 32-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 3. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. /О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 232 с.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Карпишин, Н. І. – С. 96–115.
 4. Карпишин, Н. І. Видатки бюджетів на духовний і фізичний розвиток [Текст] / Н. І. Карпишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 510-519.
 5. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Карпишин, Н. І. Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] / Н. І. Карпишин // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 54-59.
 2. Карпишин, Н. І. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності [Текст] / Н. І. Карпишин // Місцеві фінанси : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна, Н. І. Карпишин ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – С. 70-75.
 3. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч.-метод. комплекс для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 131 с.
 

Карпінський Микола Петрович

карпінський
Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карпінський, М. П. Використання технології паралельних обчислень для рахування кількості точок еліптичної кривої [Електронний ресурс] / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – № 8, ч. 1. – С. 207-210.
 2. Карпінський, М. П. Удосконалення паралельного алгоритму пошуку порядку еліптичних кривих [Електронний ресурс] / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 97-100.
 3. Карпінський, М. П. Система для проведення криптоаналізу [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, В.М. Карпінський // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. - №9 (127). – С. 95-98.
 4. Карпінський, М. Інженерно-криптогрфічна атака за аналізом споживаної потужності на програмно-апаратні реалізації криптографічного перетворення за чинним стандартом /М. Карпінський, Л. Коркішко, Т. Коркішко //Вісник Тернопільського державного технічного університету.– 2005.– № 3.– С. 127-135.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Курітник, І. П. Безпровідна трансляція інформації [Текст] /І. П. Курітник, М. Карпінський.– Тернопіль: Тайп, 2010.– 377 с.
 

Касянчук Михайло Миколайович

касянчук

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Касянчук, М. М. Нестаціонарні електронна і фононна температури у невироджених напівпровідниках субмікронних товщин [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, І. М. Лашкевич // Фізика і хімія твердих тіл. – 2000. – № 1, т. 1. – С. 49-54.
 2. Фальфушинська, Г. І. Спектральні показники ізоформ металотіонеїнів молюска як біохімічні маркери раннього виявлення природного забруднення [Електронний ресурс] / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, М. М. Касянчук, О. Б. Столяр // Природничий альманах : зб. наук. праць. Сер. Біологічні науки. – 2009. – № 12. – С. 258-266.
 3. Касянчук, М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 4. Касянчук, М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона [Електронний ресурс] / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 5. Яциковська, У. О. Удосконалена система захисту комп’ютерної мережі на підставі асиметричного шифрування [Електронний ресурс] / У. О. Яциковська, М. М. Касянчук, Р. Б. Трембач // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 45-48.
 6. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З Якименко, Т. М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 7. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 8. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 9. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 10. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 11. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 12. Николайчук, Я. М. Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 3-8.
 13. Якименко, І. З. Теоретичні основи зменшення часової та апаратної складності систем захисту інформаційних потоків на основі еліптичних кривих з викорисанням теоретико-числового базису Радемахера-Крестенсона [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, М. М. Касянчук, В. Л. Кімак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. –2012. – № 694. – С. 118-125.
 14. Якименко, І. З. Алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних системах [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко, М. М. Касянчук [та ін.] / Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. ­– Т. 3, № 3. – С. 266-274.
 15. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації методів модулярного експоненціювання [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Т. М. Долинюк [та ін.] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – № 4, т. 5 – С. 376-383.
 16. Nykolaychuk, Ya. M. Theoretical Foun-dations for the Ana-lytical Computation of Coefficients of Basic Numbers of Krestenson’s Transformation [Електронний ресурс] / Ya. M. Nykolaychuk, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 5. – РР. 649-654.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Касянчук, М. М. Досконала форма системи залишкових класів : методи побудови та застосування [Текст] : монографія / М. М. Касянчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 223 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с.
 2. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Криптографія [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. М. М. Касянчук, І. З. Якименко, М. Ю. Свистун. - Тернопіль : Шпак В., 2020. - 66 с.
 

Качан Євген Петрович

kachan

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: Заслужений працівник народної освіти України, кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки

Публікції:

СТАТТІ:

 1. Качан, Є. Державне регулювання сільського ринку праці / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 90-95.
 2. Качан, Є. Деякі напрями досягнення збалансованого розвитку регіональних ринків праці / Є. Качан, О. Обухівський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 106-111.
 3. Качан, Є. Кафедрі управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету - 40 / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2009. – № 14. – С. 107-114.
 4. Качан, Є. Напрями і пріоритети регулювання зайнятості населення в умовах посилення кризових явищ в економіці / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2008. – № 13. – С. 64-68.
 5. Качан, Є. Нові підходи у дослідженні людського потенціалу / Є. Качан, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 159-161.
 6. Качан, Є. Основні напрямки проведення моніторингу соціально-трудової сфери / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 97-100.
 7. Качан, Є. Причинно-наслідковий характер сучасних міграційних процесів населення України / Є. Качан, Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 136-142.
 8. Качан, Є. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 25-29.
 9. Качан, Є. Проблеми забезпечення кадрами національної економіки в умовах трансформаційних процесів / Є. Качан, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 63-67.
 10. Качан, Є. Регіональні аспекти формування і розвитку соціально-трудових відносин на підприємствах, що виробляють товари народного споживання / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 158-161.
 11. Качан, Є. Фінансово-кредитні важелі реалізації регіональної політики ринку праці / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 39-43.
 12. Качан, Є. Регіональна політика ринку праці: суть, особливості та проблеми формування / Є. Качан, О. Обухівський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 135-145.
 13. Качан, Є. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 49-55.
 14. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. Качан, О. Дяків, В. Файфура, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 108-114.
 15. Качан, Є. Підготовка кадрів з управління персоналом і економіки праці на Тернопіллі / Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 115-117.
 16. Качан, Євген Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Євген Качан // Вільне життя. – 2011. – 16 берез. (№ 20). – С. 1, 5.
 17. Качан, Є. Зайнятість населення як складова ринку праці [Електронний ресурс] / Євген Качан, Віктор Островерхов.
 18. Качан, Є. П. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як основа формування конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 170-174.
 19. Качан, Є. П. Проблеми збалансованого розвитку і розміщення продуктивних сил АПК регіону / Є. П. Качан, Л. С. Кузів // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 61-70.
 20. Качан, Є. П. Суть і розвиток концепції безперервної освіти населення / Є. П. Качан, С. І. Паламарчук // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 4-12.
 21. Качан, Є. Регіональні особливості та резерви розвитку продуктивних сил середніх міст України / Євген Качан, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 9-16.
 22. Качан, Є. Самозайнятість населення : сутність і сучасні чинники розвитку / Євген Качан, Оксана Грабовецька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 97-100.
 23. Качан, Є. П. Ефективне використання ресурсного потенціалу регіону як чинник подолання депресивного стану його економіки [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.55-61.
 24. Качан, Є. П. Вплив колективно-договірного регулювання на ефективне використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, С. А. Прохоровська // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 3 т. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2010. – Т. 1. – С.330-337.
 25. Качан, Є. П. Прогнозування галузевої структури занятості населення — передумова раціонального використання людських ресурсів [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, О. Є. Цісецький // Проблеми формування ринкової економіки: міжвід. наук. зб. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.. – 2001. – С.242-247.
 26. Качан, Є. П. Мотивація та рівні регулювання оплати праці в хлібопекарській галузі України [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, С. М. Коцелко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. –Т. 1. – 2012. – С. 513 - 520.
 27. Качан, Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Євген Качан, Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 88-96.
 28. Качан, Є. До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування об'єднаних територіальних громад / Євген Качан, Дмитро Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 5-8.
 29. Качан, Е. П. Научно-технический прогресс и его влияние на воспроизводство трудо­вых ресурсов в сельской местности. – Донецк, 1976. – Из содержания : Качан, Е. П. Социально-экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в свете решений ХХV съезда КПСС (теория, прак., перспек.) / Є. П. Качан
 30. Качан, Е. П. Вопросы методики выявления резер­вов труда в сельском хозяйстве / Е. П. Качан, И. В. Белоконь, В. Р. Оникиенко и др. // Проблемы региональной экономи­ки. – Киев, 1976.
 31. Качан, Е. П. Формирование урбанизированной зоны г. Тернополя / Е. П. Качан, О. В. Корж // Экономико - географ, исследова­ния в Юго-Западном экономическом районе. – Ленинград, 1977.
 32. Качан, Е. П. Трудовые ресурсы сельского хозяйства. – Киев, 1977. – Из содержания : Качан, Е. П. Схема районной планировки Тернопольской обл. ГИПРОГРАД Госстроя УССР / Є. П. Качан
 33. Качан, Е. П. Вопросы территориальной организации трудовых ресурсов в сельской мес­тности / Е. П. Качан // Проблемы использования трудовых ресурсов. – Киев, 1975.
 34. Качан, Є. П. Особливості формування і реалізації регіональної політики ринку праці / Є. П. Качан // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецьк, Т. 3.
 35. Качан, Є. П. Сучасні завдання суспільно-географічного аналізу для потреб регіональної економіки. / Є. П. Качан // Україна: географічні проблеми сталого розвитку : зб. наук. праць. – К. : ВГЛ Обрій, 2004. – Т. 2. – С. 180-181.
 36. Качан, Є. П. Деякі питання вдосконалення організації навчального процесу і використання випускників вищих навчальних закладів. / Є. П. Качан // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 1, ч. І. спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.
 37. Качан, Є. П. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 5-9.
 38. Качан, Є. Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації / Євген Качан, Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 5-13.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Качан, Є. П. Регіональна політика ринку праці [Текст] : монографія / Є. П. Качан, О. О. Обухівський. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 176 с.
 2. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 3. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Електронний ресурс] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 440 с.
 4. Качан, Є. П. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону [Текст] / Є. П. Качан // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 359-366.
 5. Качан, Є. П. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку [Текст] / Є. П. Качан, І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 384-408.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 800 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 4. Качан, Є. П. Міжгалузеві комплекси України : проблеми розвитку і розміщення [Текст] / Є. П. Качан, Т. Є. Царик. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 216 с.
 5. Качан, Є. П. Практикум з курсу " Розміщення продуктивних сил " [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан. – К. : ІСДО, 1994. – 192 с.
 6. Качан, Є. П. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан ; Е. П. Качан , М. О. Ковтонюк , М. О. Петрига. – К. : ІСДО, 1993. – 520 с.
 7. Качан, Є. П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Юридична книга, 2003. – 258 с.
 8. Качан, Є. П. Розміщення продуктивних сил СРСР [Текст] / Є. П. Качан. – К. : НМК ВО, 1990. – 256 с.
 9. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 408 с.
 

Качурівська Надія Данилівна

kachurvska-krivohatkona n d

Кафедра менеджменту

Посада: викладач-стажист

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Качурівська, Н. Проблеми організації ринку туристичних послуг Тернопільської області [Електронний ресурс] / Надія Качурівська, Богдан Камінський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – № 2. – С. 148-151.
 2. Качурівська, Надія Розвиток персоналу як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства /Надія Качурівська // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2009.– С. 333-336.
 

Сторінка 1 із 7