Навольська Наталія Володимирівна

navolska n v

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Навольська, Наталія Володимирівна Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Навольська Наталія Володимирівна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006. - 192 с.
 2. Навольська, Наталія Володимирівна Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Навольська Наталія Володимирівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2006. - 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Навольська, Н. В. Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції [Електронний ресурс] / Н. В. Навольська, С. В. Грубяк.
 2. Навольська, Н. Регіональні умови розвитку малого підприємництва / Н. Навольська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 87-89.
 3. Навольська, Н. Теоретичні засади підвищення економічної ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Н. Навольська, О. Процько.
 4. Пушкар, З. Економічна ефективність діяльності хлібопекарських підприємств Тернопільської області / З. Пушкар, Н. Навольська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 38-43.
 5. Навольська, Н. В. Аналіз методологічних підходів до побудови економічних показників оцінки ефективності діяльності малих підприємств / Н. В. Навольська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 123-125.
 6. Навольська, Н. В. Аналіз підприємницької діяльності / Н. В. Навольська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 118-119.
 7. Грубяк, С. В. Напрями підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи України в сучасних умовах[Електронний ресурс] / С. В. Грубяк, Н. В. Навольська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 9-16.
 8. Навольська, Н. Роль економічного аналізу у виявленні резервів підвищення ефективності діяльності малих підприємств [Електронний ресурс] / Наталія Навольська.
 9. Оливко, О. А. Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці /О. А. Оливко, Н. В. Навольська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 191-194.
 10. Колесніков, А. П. Техніко-економічні засади визначення готовності підприємства до випуску нової продукції / А. П. Колесніков, Н. В. Навольська // Придніпровський науковий вісник. – № 2(105), 2010. – с. 22-30.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Навольська, Н. В. Підприємство на ринку промислових товарів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ; відп. за вип. Гринчуцький В. І. – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 170 с.
 2. Навольська, Н. В. Соціально-економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ; В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 115 с.
 

Нагара Марина Борисівна

nagara

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Нагара, Марина Борисівна Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Борисівна Нагара.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 225 с.
 2. Нагара, Марина Борисівна Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Борисівна Нагара.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Нагара, М. Б. Аналіз стану та проблеми використання людських ресурсів молокопереробних підприємств /М. Б. Нагара //Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право.– 2009.– № 2.– С. 119-125.
 2. Нагара, M. Б. Коучинг як ефективний інструмент формування організації, що навчається [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Економічний простір : зб. наук. пр. Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2009. – Вип. 7. – С. 113-120.
 3. Нагара, M. Б. Підхід до оцінювання процесу управління людськими ресурсами на підприємствах [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – № 19. – С. 144-150.
 4. Нагара, M. Б. Роль коучингу в забезпеченні конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 4 (44). – С. 96-101.
 5. Брич, В. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні /В. Брич, М. Нагара //Україна: аспекти праці.– 2009.– № 6.– С. 18-23.
 6. Нагара, М. Методологічні засади коучингу як процесу розвитку трудового потенціалу працівників /Марина Нагара //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту .– Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 11.– С. 24-28.
 7. Брич, В. Напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні за умов фінансової глобалізації /Василь Брич, Марина Нагара //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 324-327.
 8. Нагара, М. Б. Взаємозвязок коучингу та процесу управління навчанням персоналу: функціональних аспект [/ М. Б. Нагара, О. Б. Обаранчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 73-76.
 9. Нагара, M. Б. Оцінка компетентності працівників як пріоритетний напрямок управління людськими ресурсами на засадах коучингу [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – № 7. – С. 143-149.
 10. Нагара, М. Методичні особливості впровадження коучингу на підприємстві / Марина Нагара // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 370-372.
 11. Нагара, М. Б. Особливості стратегування на підприємствах туристичної сфери : системний аспект / М. Б. Нагара // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 93-98.
 12. Нагара, М. Б. Парадигма ринку праці в умовах глобалізації / М. Б. Нагара // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 7. – С. 200-205.
 13. Nagara, M. Transformational Tendencies of Employment in the Context of Economic Globalization / М. Nagara, V. Brych // Dynamische Prozesse in der europäischen Wirtschaftslandschaft. Forschungsinstitut Weltwirtschaft und Weltpolitik. – Berlin, 2010. – S. 73-83.
 14. Нагара, М. Б. Модель оцінки ефективності коучингу для підприємства та вибору форми його проведення / М. Б. Нагара // Вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2011. – № 1. – С. 28-36.
 15. Нагара, М. Б. Фiнaнсoві мoжливoсті мoлoкoпеpеpoбних пiдпpиємств для пpoведення кoучингу / М. Б. Нагара // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2013. – № 46. – С. 198-203.
 16. Нагара, М. Б. Тpaнсфopмaцiя poлi упpaвлiння людськими pесуpсaми пiдпpиємствa в сучaсних умoвaх / М. Б. Нагара // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 4. – С. 130-137.
 17. Нагара, М. Б. Інтегpoвaний компетентнісний пiдхiд дo oцiнки людських pесуpсiв підприємств / М. Б. Нагара // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 2. – С. 73-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Брич, В. Я. Коучинг в системі управління людськими ресурсами [Текст] : монографія / В. Я. Брич, М. Б. Нагара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 188 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Нагара, М. Б. Стратегічний менеджмент в туроператорській діяльності [Текст] / М. Б. Нагара // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 269-300.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Нагірний Микола Зіновійович

nagrniy-m.z1Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Нагірний, Микола Зіновійович Республіка Хорватія: державно-політичний розвиток у 1990-х роках [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Нагірний Микола Зіновійович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 200 с.
 2. Нагірний, Микола Зіновійович Республіка Хорватія: державно-політичний розвиток у 1990-х роках [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Нагірний Микола Зіновійович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Нагірний, М. Діяльність кризового штабу русинів та українців Хорватії (1991–1993) [Електронний ресурс] / Микола Нагірний / Проблеми слов’янознавства. – 2009. – Вип. 58. – С. 98-105.
 2. Нагірний, М. Русини й українці Хорватії під владою Сербської Країни [Електронний ресурс] / Микола Нагірний / Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 240-244.
 3. Лук’янчук, С. Національний розвиток українців Хорватії у другій половині XVIII-на початку XXI ст.: історико-мовний аспект / С. Лук’янчук , М. Нагірний, О. Савчук // Мандрівець. – 2011. - № 6. – С. 56-60.
 4. Нагірний, М. Динаміка чисельності русинів та українців Хорватії у ХХ ст. [Електронний ресурс] / Микола Нагірний // Проблеми слов’янознавства. – 2010. – Вип 59. – С. 110-121.
 5. Нагірний, М. Розвиток партійно-політичної системи Хорватії у 1990-х роках [Електронний ресурс] / Микола Нагірний.
 6. Нагірний, М. Хорватські серби у першій половині 1990-х років: причини і характер збройного конфлікту [Електронний ресурс] / Микола Нагірний // Проблеми слов’янознавства. – 2002. – Вип 52. – С. 92-101.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Нагірний, М. З. Хорватські русини та українці : суспільство, ідентичність, культура наприкінці ХХ століття [Текст] : монографія / М. З. Нагірний. – Нововолинськ : Купровський В. М., 2012. – 328 с.
 

Надвинична Тетяна Лонгінівна

nadvinichnaКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Надвинична, Тетяна Лонгінівна Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. Л. Надвинична; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельниц., 2009. - 260 c.
 2. Надвинична, Тетяна Лонгінівна Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. Л. Надвинична; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. - Хмельниц., 2009. - 20 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Надвинична, Т. Науково-методичне та організаційно-технологічне забезпечення експерименту з психологічного проектування системи навчальних задач / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 164-173.
 2. Надвинична, Т. Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованного навчання / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2008. – № 3. – С. 41-55.
 3. Надвинична, Т. Психологічні умови саморозгортання процесів формування та розв’язування навчальних задач / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 76-86.
 4. Надвинична, Т. Розвиток наукових шкіл як суспільна проблема / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С. 114-122.
 5. Надвинична, Тетяна Соціальний менеджмент: перспектива технологізації / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 114-121.
 6. Фурман, А. Авторська програма курсу "Основи гендерної рівності" / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.120-125.
 7. Надвинична, Т. Сутнісний аналіз розуміння / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 58-64.
 8. Надвинична, Т. Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу у психології / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 63-87.
 9. Надвинична, Т. Соціально-психологічні та правові засади гендерної політики / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 150-152.
 10. Надвенична, Т. Виникнення та становлення задачного підходу у психології [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 11. Фурман, А. Методологічне обґрунтування моделі повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу як системи навчальних задач [Електронний ресурс] /А. Фурман, Т. Надвенична.
 12. Надвенична, Т. Особливості функціонування навчальної задачі за інноваційної модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 13. Надвенична, Т. Л. Проблемно-діалогічна взаємодія викладача і студентів під час постановки та розв’язування навчальних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвенична.
 14. Надвенична, Т. Роль наукової школи у становленні освітології (вітчизняний та зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 15. Надвенична, Т. Формовтілення основних етапів розв’язування навчальної задачі у сценарії модульно-розвивальних занять [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 16. Фурман, А. В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 80-104.
 17. Фурман, А. В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 69-101.
 18. Надвинична, Т. Л. Розвиток аналітико-синтетичної діяльності майбутніх соціальних працівників за допомогою системи навчальних проблемно-евристичних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2012. – Вип. 3.
 19. Надвинична, Т. Л. Технології здійснення ефективної соціальної роботи [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2013. – Вип. 3.
 20. Надвинична, Т. Л. Зростання показників інтелектуального та особистісного потенціалу учнів у процесі модульно-розвивальної взаємодії як результат застосування вчителем системи навчальних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2011. – Вип. 1.
 21. Надвинична, Т. Моделі і схеми профілактичної служби університету / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 114-133.
 22. Надвинична, Т. Л. Екопсихологічна проблематика у творах Тараса Шевченка / Т. Л. Надвинична, В. О. Супрун // Психологія і суспільство. - 2014. – Спецвипуск. - С. 141-142.
 23. Надвинична, Т. Л. Управління соціальною роботою / Т. Л. Надвинична // Соціологічний словник. – Львів : Новий світ – Видавництво 2000, 2011. – С. 78.
 24. Надвинична, Т. Л. Фахове регулювання соціальною роботою / Т. Л. Надвинична // Соціологічний словник. – Львів : Новий світ – Видавництво 2000,  2011. – С. 79.
 25. Надвинична, Т. Л. Одномірність людського буття Герберта Маркузе в умовах глобалізованого суспільств / Т. Л. Надвинична // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 63-67.
 26. Надвинична, Т. Л. Використання інтерактивних методів при здійсненні психопрофілактичних заходів фахівцями психологічної слжби університету / Т. Л. Надвинична // Український психолого-педагогічний збірник. – 2014. – № 3. – С. 147-152.
 27. Надвинична, Т. Л. Система методів психопрофілактичної діяльності фахівців психологічної служби ВНЗ та їх емпірична ефективність / Т. Л. Надвинична // Науковий огляд. – 2015. – С. 123-134.
 28. Лучко, М. Психологічна допомога сім'ям за складних життєвих обставин / Михайло Лучко, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 224-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. В. Основи гендерної рівності [Текст] / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168 с.
 

Надвиничний Олександр Анатолійович

Кафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Надвиничний, Олександр Анатолійович Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександр Анатолійович Надвиничний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Надвиничний, Олександр Анатолійович Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександр Анатолійович Надвиничний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Надвиничний, О. А. Аналіз маркетингової діяльності підприємств виробників віконних профілів: організація та методика [Електронный ресурс] / О. А. Надвиничний // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6(39). – С. 174-183.
 2. Надвиничний, О. А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства [Електронный ресурс] / О. А. Надвиничний // Економічний аналіз. – 2014. – Т. 16. – № 2. – С. 132-137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 3. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 

Надвиничний Сергій Анатолійович

nadvunuchnuj

Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу

Посада: професор, начальник навчально-методичного відділу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Надвиничний, Сергій Анатолійович Наукові основи розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Надвиничний Сергій Анатолійович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 225 c.
 2. Надвиничний, Сергій Анатолійович Наукові основи розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Надвиничний Сергій Анатолійович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 2004. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Надвиничний, С. Аналіз негативних тенденцій на ринку зерна в Україні та шляхи їх подолання / С. Надвиничний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип.15. – С. 91-93.
 2. Надвиничний, С. Земельна рента та її вплив на спеціалізацію сільського господарства / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 90-93.
 3. Надвиничний, С. Особливості конкуренції в сільськогосподарському виробництві / С. Надвиничний, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 31-38.
 4. Надвиничний, С. Регіональні аспекти формування продовольчої безпеки держави / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 174-178.
 5. Надвиничний, С. Регіональні особливості інноваційного розвитку сільського господарства Поділля / Сергый Надвиничний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 279-282.
 6. Надвиничний, С. Становлення і проблеми розвитку нових форм господарювання в аграрному секторі економіки України / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 90-93.
 7. Надвиничний, С. Сучасний стан та тенденції розвитку цукрової промисловості в Україні / С. Надвиничний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 197-200.
 8. Надвиничний, С. Сучасні проблеми та пріоритети розвитку сільськогосподарського виробництва України в ринкових умовах / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 57-59.
 9. Надвиничний, С. Шляхи стимулювання регіонального розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду / С. Надвиничний / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 15-17.
 10. Файфура, В. Еколого-економічні проблеми водокористування міста Тернополя / В. Файфура, С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2011. – № 16. – С. 34-38.
 11. Надвиничний, С. А. Аналіз системи чинників економічного розвитку аграрної сфери економіки регіону / С. А. Надвиничний // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 220-225.
 12. Надвиничний, С. А. Зарубіжний досвід державної підтримки сільського господарства / С. А. Надвиничний // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 10. – С. 22-28.
 13. Надвиничний, С. Вплив глобальних викликів на розвиток аграрної сфери України / Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 69-75.
 14. Надвиничний, С. Регіональні особливості розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації / Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 45-53.
 15. Надвиничний, С. Напрями економічного розвитку аграрної сфери України в умовах глобалізації / Сергій Надвиничний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 195-207.
 16. Файфура, В. Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля / Василь Файфура, Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 28-33.
 17. Надвиничний, С. Продовольча безпека як головний стратегічний пріоритет економічного розвитку аграрної сфери економіки України / Сергій Надвиничний, Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 38-42.
 18. Єрмаков, О. Ю. До методології кластеризації розвитку аграрної сфери регіонів України [Текст] / О. Ю. Єрмаков, С. А. Надвиничний // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 14-21.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Надвиничний, С. А. Сільське господарство Тернопільської області : рівень розвитку, структурна трансформація та глобальні виклики [Текст] / С. А. Надвиничний, З. М. Пушкар // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 248-274.
 3. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 4. Надвиничний, С. А. Еволюція та міжнародний досвід управління витратами [Текст] / С. А. Надвиничний // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С.199-208.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 3. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 408 с. 
 

Назарова Ірина Ярославівна

nazarova

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Назарова, Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Ірина Ярославівна Назарова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 218 с.
 2. Назарова, Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Назарова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Назарова, І. Я. Інформаційне забезпечення реорганізацій підприємств [Електронний ресурс] / Ірина Назарова // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 188-192.
 2. Назарова, І. Особливості обліку перетворення суб’єктів підприємницької діяльності / Ірина Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 278-280.
 3. Крупка, Я. Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності [Електронний ресурс] / І. Назарова, Я. Крупка // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 7. – С. 144-149.
 4. Назарова, І. Я. Особливості вартості оцінки майна та зобов’язань при різних формах реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Назарова.
 5. Крупка, Я. Д. Принципи формування облікової політики об’єднаних підприємств [Електронний ресурс] / Я. Крупка, І. Назарова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. ─ 2009. – № 15. – С. 116-123.
 6. Назарова, І. Принципи розкриття інформації при реорганізації підприємства шляхом виділу окремих підрозділів / Ірина Назарова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 4. – С. 94-101.
 7. Назарова, І. Я. Формування інформації про капітал у звітності підприємства /І. Я. Назарова //Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 284-286.
 8. Крупка, Я. Принципи і суттєві обмеження інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Ярослав Крупка, Ірина Крупка.
 9. Крупка, І. Я. Про відповідність фінансової звітності міжнародним стандартам обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка.
 10. Назарова, І. Роль аудиту в проведенні санації, реорганізації, ліквідації підприємства / Ірина Назарова // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 171-173.
 11. Крупка, Я. Д. Принципи обліку та розкриття інформації про інвестиційні процеси на підприємстві / Я. Д. Крупка, І. Я. Крупка // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 39-42.
 12. Назарова, І. Фактори впливу на облікову політику при реорганізації підприємств / Ірина Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 4. – С. 265-269.
 13. Назарова, І. Я. Форми реорганізації підприємства та їх облікове забезпечення [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 12. –  С. 235-237.
 14. Крупка, І. Я. Нова звітність про рух грошових коштів [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –  Тернопіль : ТАНГ, 2001. – Вип. 18. – С. 121-122.
 15. Крупка, І. Я. Деякі аспекти відображення капіталу у звітності підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ, 2003. – Вип. №2 (60). –  С. 163-166.
 16. Назарова, І. Я. Реорганізація підприємницької діяльності і проблеми розкриття інформації / І. Я. Назарова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – Рівне : НУВГП, 2004. – Вип. 4, ч. ІІ. –  С. 160-165.
 17. Назарова, І. Я. Проблеми інформаційного забезпечення реорганізації та ліквідації підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – Вип. 58. –  С. 164-166.
 18. Назарова, І. Я. Організаційні форми та обліково-аналітичне забезпечення реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. –  Кіровоград : КНТУ, 2005. –  С. 312-316.
 19. Назарова, І. Я. Балансове узагальнення результатів об’єднання підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 334. – С. 76-79.
 20. Назарова, І. Роль і функції балансу при поділі суб’єктів господарювання          / Ірина Назарова // Галицький економічний вісник. –  Тернопіль : ТДТУ, 2008. – Вип. 3. – С. 136-141.
 21. Назарова, І. Я. Особливості вартісної оцінки майна та зобов’язань при різних формах реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 1. – С. 201-208.
 22. Назарова, І. Я. Аналіз методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу при реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 14, ч. 2. – С. 214-220. 
 23. Крупка, Я. Балансове узагальнення та звітність підприємств в період реорганізаційних перетворень [Електронний ресурс ] / Я. Крупка, І. Назарова // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2016. – № 2. – С. 76-83.
 24. Назарова, І. Сутність та структуризація власного капіталу для потреб обліку / Ірина Назарова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 117-126.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Назарова, І. Я. Методи оцінки активів в умовах реорганізації бізнесу [Текст] / І. Я. Назарова // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 34-43.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 4. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 5. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 47 с.
 

Найдич Наталія Миколаївна

naydich-natalya-mikolayivnaКафедра економічної теорії Вінницького інституту економіки ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сірко, А. Врегулювання відносин та прав власності у корпоративному секторі економіки / А. Сірко, Н. Найдич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 9-19.
 2. Сірко, А. В. Управління ринковою вартістю підприємства: теорія і практика транзитивної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Управління розвитком. – 2010. – № 20. – С. 157-159.
 3. Сірко, А. В. Дивідентна політика як інструмент реалізації інтересів акціонерів: можливості та реалії перехідної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і управління. – 2008. – № 1. – С. 19-25.
 4. Сірко, А. В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 62-70.
 5. Найдич, Н. М. Чинники гальмування модернізації вітчизняного виробництва / Н. М. Найдич // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3. – С. 20-23.
 6. Сірко, А. В. До питання про дивіденди: чиї інтереси перемагають? [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2006. – № 29. – С. 83-90.
 7. Сірко, А. В. Формування ринку землі в Україні: інституційні бар’єри та їх усунення [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2013. – № 1. – С. 65-70.
 

Налукова Наталія Ігорівна

1455610170 nalukovaКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовна, Наталія Ігорівна Доходи місцевих бюджетів : оптимізація формування та резерви зростання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Ігорівна Вовна. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 203 c.
 2. Вовна, Наталія Ігорівна Доходи місцевих бюджетів : оптимізація формування та резерви зростання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Ігорівна Вовна. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Вовна, Н. Дискусійні питання сутності місцевих бюджетів / Н. Вовна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 84-91.
 2. Вовна, Н. Наукова парадигма доходів місцевих бюджетів / Н. Вовна // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 49-62.
 3. Вовна, Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення у формуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів / Н. Вовна // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 143-156.
 4. Вовна, Н. Теоретичні підходи до трактування сутності фінансового адміністрування та фінансового менеджменту державних установ і організацій / Наталія Вовна // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 107-119.
 5. Налукова, Н. Фінансова діяльність субєктів підприємництва: сутнісно-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / Наталія Налукова // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 166-173.
 6. Налукова, Н. Теоретико-прагматичні аспекти визначення сутності страхового менеджменту / Н. Налукова // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 139-149.
 7. Вовна, Н. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи [Електронний ресурс] / Н. Вовна // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – № 15. – 2003. – С. 97-100.
 8. Бескид, Й. М. Місцеві податки та збори у доходах місцевих бюджетів України / Й. М. Бескид, Н. І. Вовна // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Випуск 13 : Ч.1. – С. 140-145.
 9. Налукова, Н. Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики / Наталя Налукова, Марія Бадида // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 2. - С. 105-117.
 10. Налукова, Н. Конкуренція як запорука успішного розвитку страхового ринку / Наталія Налукова // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 102-112.
 11. Кнейслер, О. В. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету Острозька академія, 2013. – Вип. 24 – С. – 169-173.
 12. Налукова, Н. І. Управління нематеріальними активами суб’єктів підприємництва: дискусійні аспекти та проблеми ідентифікації [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка.  – 2013. – Вип. 3 (40). – С. 36-40.
 13. Налукова, Н. І. Нематеріальні активи суб’єктів підприємництва: наукове обґрунтування та специфічні ознаки [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Наука і економіка. – 2013. – № 1 (29) – С. 50-55.
 14. Налукова, Н. І. Теоретична концептуалізація страхового маркетингу [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Наукові записки. Сер. Економіка : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету Острозька академія, 2011. – Вип. 18. – С. 487-495.
 15. Вовна, Н. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: теоретична інтерпретація [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2010. – Вип. 262. – С. 2365-2372.
 16. Вовна, Н. І. Теоретична концептуалізація доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – № 7. – 2005. – С. 205-210.
 17. Вовна, Н. І. Прагматизм доходів місцевих бюджетів (на прикладі місцевих бюджетів Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей) / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2005. – Вип. 205, т. ІV. – С. 1162-1186.
 18. Вовна, Н. І. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Схід. – 2010. – № 4 (104). – С. 17-24.
 19. Налукова, Н. І. Управління фінансами неприбуткових установ, організацій / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Вип. 251 : в 6 т. – Т. IV. – С. 1499-1511.
 20. Налукова, Н. Інтегральні моделі оцінки ймовірності банкрутства страховика у сучасних умовах / Наталія Налукова, Михайло Гузела // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 99-110.
 21. Кулина, Г. Інформатизація сфери соціального забезпечення як необхідна компонента формування цифрової економіки / Г. Кулина, Н. Налукова // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 95-106.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Налукова, Н. І. Страхове посередництво у контексті формування конкурентоспроможного страхового ринку [Текст] / Н. І. Налукова // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 96-124.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 

Насінник Володимир Збігневич

nasinnyk

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Насінник, В. Організаційно-економічний розвиток промислових підприємств в контексті формування ринкової моделі господарювання / Володимир Насінник, Наталія Рожко // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С.187-191.
 2. Насінник, В. Проблеми реструктуризації підприємств в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / Володимир Насінник.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Насінник, В. З. Фінансова санація та реконструкція підприємств [Текст] / В. З. Насінник. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 252 с.
 2. Економіка нових форм господарювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. В. Тирпак, В. З. Насінник, В. І. Тирпак, Л. Р. Кіпибіда. – Тернопіль : [б.в.], 2001. – 134 с.
 

Наулік Наталія Степанівна

naulikКафедра публічного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Наулік, Наталія Степанівна Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща : порівняльне дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.02 - конституційне право / Наталія Степанівна Наулік. – К. : НАНУ, 2007. – 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Наулік, Н. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина / Наталія Наулік, Юлія Каплюхіна // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4-5. – С. 57-64.
 2. Міщенко, В. Реалізація особою свободи на вибір захисника своїх прав / Валерій Міщенко, Наулік Наталія // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 83-88.
 3. Наулік, Н. С. Інститут медичного омбудсмана в україні:запровадження та перспективи розвитку [Електронний ресурс]/ Н. С. Наулік.
 4. Наулік, Н. С. Організація та діяльність Бюро Речника Громадянських Прав Республіки Польща / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 97-104.
 5. Наулік, Н. С. Український омбудсман - елемент конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 205. – № 1. – С. 109-114.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Федоров, М. П. Конституційне право України [Електронний ресурс] /М. П. Федоров, Н. С. Наулік.– Тернопіль: Економічна думка, 2003.– 43 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.
 

Недашковський Микола Олександрович

Микола Олександрович Недашковський

Кафедра: економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: доктор фіз.-мат.наук Вчене звання: професор

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Недашковський М. Динамічні математичні моделі Е-бізнесу / Микола Недашковський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 161-174.
 2. Недашковський М. Оптимізація портфеля цінних паперів в банківських установах / Микола Недашковський, Василь Муравський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 107-117.
 3. Недашковський М. Розв'язування нелінійно-поліміномінальних рівнянь гіллястими ланцюговими дробами / М. Недашковський // Комп`ютинг. – 2003. – № 1. – С. 83-87.
 4. Недашковський М. Узагальнені динамічні міжгалузеві моделі / Микола Недашковський, Лідія Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економіна думка, 2009. – Вип. 1. – С. 169-187.
 5. Недашковский Н. А. О решении одного класса нелинейных балансовых моделей межотраслевого эколого-экономического взаимодействия / Н. А. Недашковский, Т. И. Крошка // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – № 5. – С. 21-32.
 6. Недашковський, М. Програмна реалізація методу відсічених систем і процедури лінійної алгебри в середовищі Matlab [Електронний ресурс] / М. Недашковський, Л. Семчишин, В. Поселюжна // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 1. - С.169-181.
 7. Недашковський, М. О. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М. О. Недашковський, В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. – № 1 (69). – С. 213-222.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Задірака, В. К. Методи захисту банківської інформації [Текст] : навч. посіб. / В. К. Задірака, О. С. Олексюк, М. О. Недашковський. – К. : Вища школа, 1999. – 261 с.
 2. Недашковський, М. О. Обчислення зa матрицями [Текст] / М. О. Недашковський, О. Я. Ковальчук. – К. : Наукова думка, 2007. – 294 с.
 

Недошитко Ірина Романівна

1413374390 foto0007Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Недошитко, І. Р. Українська діаспора США у державотворчих процесах в Україні (1991-2011 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / І. Р. Недошитко ; Тернопільський нац. економ. ун-т ; наук. кер. О. Є. Гомотюк . – Тернопіль, 2013. – 320 с.
 2. Недошитко, Ірина Романівна Українська діаспора США у державотворчих процесах в Україні (1991-2011 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 - історія України / Ірина Романівна Недошитко. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Недошитко, І. Українська діаспора Сполучених Штатів Америки (1991–2013 роки): джерелознавчий аспект проблеми / І. Недошитко // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.253-263.
 2. Недошитко, І. Пріоритети та напрями співробітництва української діаспори США з Україною в галузі медицини [Електронний ресурс] / І. Недошитко // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С.126-132.
 3. Гомотюк, О. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк , Ірина Недошитко // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С.48-53.
 4. Недошитко, І. Р. Внесок доктора Романа Смика в збереження та повернення на Батьківщину творчої спадщини Богдана Лепкого / І. Р. Недошитко // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль, 2-3 листоп. 2007 р.]. – Тернопіль : Вид-во «Рада», 2007. – С. 360-364.
 5. Недошитко, І. Р. Внесок українських емігрантів США періоду Другої світової війни в розвиток культури незалежної України / І. Р. Недошитко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 246-249.
 6. Недошитко, І. Р. Внесок української діаспори Сполучених Штатів Америки у розвиток української літератури та мистецтва в умовах незалежної України / І. Р. Недошитко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 3. – С. 169-174.
 7. Недошитко, І. Р. Внесок українця з Поділля у розвиток світової науки та збереження національних традицій / І. Р. Недошитко // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Хмельницький, 17-18 берез. 2011 р.]. – Хмельниць-кий : ПП Заколодний М. І., 2011. – C. 279-283.
 8. Недошитко, І. Р. Діяльність українознавчих центрів Західної Європи та Австралії (1991-2001 рр.) / І. Р. Недошитко // Ми українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. [Чернівці, 2 листоп. 2007 р.]. – Чернівці-Вижниця : Черемош, 2007. – С. 218-224.
 9. Недошитко, І. Р. Інформаційний простір українців у США / І. Р. Недошитко // Гілея : науковий вісник. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 58. – С. 688-696.
 10. Недошитко, І. Р. Кількісний та якісний склад української діаспори в США наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. / І. Р. Недошитко // Історичні записки. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 33.– С. 191-197.
 11. Недошитко, І. Р. Роль української діаспори США в економічному розвитку України (1991–2011 рр.). / І. Р. Недошитко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – С. 191-197.
 12. Недошитко, І. Р. Роль церкви в житті української діаспори США (кінець ХХ ‑ поч. ХХІ ст.) / І. Р. Недошитко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Історичні науки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 63-73.
 13. Недошитко, І. Р. Спонсорська допомога українців США в організації дипломатичних представництв (поч. 90-их рр. ХХ ст.). / І. Р. Недошитко // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали. Всеукр. наук. конф. : у 2 ч. [Дніпропетровськ, 7-8 жовт. 2012 р.]. – Дніпропетровськ : Свідлер, 2012. – Ч. ІІ. – С. 120-122.
 14. Недошитко, І. Р. Українознавчі наукові студії в США / І. Р. Недошитко // Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса : ФЛП «Фрид-ман А. С.», 2011. – С. 129-132.
 15. Недошитко, І. Р. Українська діаспора в США: кількісний та якісний склад / І. Р. Недошитко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали. ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам’яті проф. Г. Л. Боднаревського [Луганськ, 12-13 квіт. 2011 р.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реаль-ність», 2011. – С. 239-244.
 16. Недошитко, І. Р. Участь української діаспори Сполучених Штатів Америки в церковно-релігійному житті нашого краю / І. Р. Недошитко // Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу» (від найдавніших часів до сьогодення) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. [Тернопіль, 20-21 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Ч. І. – С. 120-123.
 17. Недошитко, І. Р. Участь української діаспори США та Австралії у розвитку загальнонаціональної науки / І. Р. Недошитко // Український вимір : міжнар. зб. інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей, матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 2008. – Ч. 7. – С. 531-540.
 18. Недошитко, І. Р. Тарас Шевченко у Вашингтоні / І. Р. Недошитко // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 48-49. 
 

Неміш Василь Миколайович

nemish

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Немиш, Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Василий Николаевич Немиш.– Тернополь : ТФЭИ, 1979.– 205 с.
 2. Немиш, Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения [Текст] : автореф. дис. На соискание науч. степени канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Василий Николаевич Немиш.– Киев, 1979.– 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Немиш, Ю. Н. Распределение напряжений около неканонических поверхностей [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш, П. Ф. Ярема // Прикладная механика. – 1971. - № 12 - С. 41-50.
 2. Немиш, Ю. Н. К решению пространственных задач теории упругости трансверсально изотропной среды для неканонических областей [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш // Прикладная механика. – 1976. - № 12. - С. 73-82.
 3. Немиш, Ю. Н. Кручение ортотропных тел вращения с неканоническими полостями и включениями [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш // Известия АН СССР. Механика твердого тела. - 1976. - № 6. – С. 101-111.
 4. Немиш, В. Н. Пространственная деформация изотропной среды с неканоническими включениями [Электронный ресурс] / В. Н. Немиш // Сборник ”Математическая физика”. - 1976. - Вып. 19. - С. 104-109.
 5. Немиш, В. Н. Распределение напряжений около замкнутых осесимметрических полостей и включений при кручении [Электронный ресурс] / В. Н. Немиш // Прикладная механика. – 1977. - № 11 - С.32-40.
 6. Немиш, Ю. Н. Напряженное состояние трансверсально изотропной среды, ослабленной замкнутой конической полостью [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш // Математическая физика. – 1979. - Вып. 26. - С. 110-114.
 7. Скоропад, В. К вопросу определения среднего значения и дисперсий резонансной частоты системы [Электронный ресурс] / В. В. Скоропад, А. П. Помылуйко, В. Н. Немиш // Сборник «Математическая физика». – 1982. - Вып. 32. – С. 53-56.
 8. Войтюк, І. Ф. Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, М. П. Дивак, В. М. Неміш // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2011. – Вип. 14(188). – С. 8-17.
 9. Savka, N. Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound [Еlectronic resource] / Nadiya Savka, Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Vasyl Nemish // Journal of applied computer science. – 2014. – Vol. 22, № 2. – Р. 55-64.
 10. Неміш, В. М. Про деяку залежність поля напружень середовища від кривизни гіпотрохоїдальної поверхні [Електронний ресурс] / В. М. Неміш // Space and time – coordinate system of human development : materials digest of the VIIIth Internationai Research and Practice conf. [Кiev, London 25 august-1 september 2011]. – С. 79-81.
 11. Неміш, В. М. Кручення трансверсального ізотропного тіла з неканонічною порожниною [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, К. М. Березька // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 15-17 трав. 2014 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 227.
 12. Неміш, В. М. Про побудову загальних розв’язків рівнянь рівноваги методом збурення форми границі для неканонічних областей [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, Д. Г. Чорнописький // // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 14-15 трав. 2015 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 277.
 13. Неміш, В. М. Декомпіляція як засіб реінженерії ПЗ [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, Ю. І. Демковський // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. школи-семінару молод. вчених і студ. [Тернопіль, 22-23 трав. 2015 р.]. – Тернопіль, 2015. – С. 135.
 14. Неміш, В. М. Кручення ортотропних тіл обертання з гіпотрохоїдальними поверхнями [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, М. І. Шинкарик // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 19-21 квіт. 2012 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 314.
 15. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, В. М. Неміш // наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – 2014. – Вип. 47. – С. 131-136.
 16. Очеретнюк, Н. П. Обчислювальні особливості задач знаходження допускових оцінок параметрів моделей статистичних систем [Електронний ресурс] / Н. П. Очеретнюк, В. М. Неміш // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. школи-семінару молод. вчених і студ. [Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.]. – Тернопіль, 2011. – С. 33-36.
 17. Savka, N. The Method of Identifying Weights of Artificial Neural Networks with Radial Basis Functions Based on Multiple-Set Approach [Electronic resource] / Nadya Savka, Vasyl Nemish, Oksana Kushnir // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings othe ХIth international conference TCSET, 2012. – Lviv-Slavske, 2012. – P. 392.
 18. Savka, N. Intellectual Classfier Based jn Artificial Neural Networks with RBF to Detect Reverse Laryngeal Nerve [Electronic resource] / Nadya Savka, Viktor Spilchuk, Vasyl Nemish // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2013) : XIIth International conference. – Lviv, 2013. – P. 314-315.
 19. Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 19-20 трав.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – Т. 1 : Дифференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 304 с. – Із змісту : Неміш, В. М. Кручення ізотропного циліндра з неканонічним включенням / В. М. Неміш. – С. 209-210.
 20. Березький, О. Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів / О. Березький, К. Березька, В. Неміш // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 5-9.
 21. Немиш, В. Н. Концентрация напряжений около близкой к сферической полости в трансверсально-изотропной среде / В. Н. Немиш // Теоретическая и прикладная механика. – Киев, Донецк : Вища школа, 1986. – Вып. 17. –  С. 12-19.
 22. Немиш, В. Н. Влияние радиуса кривизны поверхности на напряженное состояние деформируемой среды / В. Н. Немиш // Современные проблемы математики и механики. – Тернополь, 1987. – Деп. в Укр. НИИНТИ № 2298-Ук87. Деп. от 04.08.87 г. – С. 15-21.
 23. Немиш, В. Н. Решение задачи определения оптимального режима производства и хранения запасов / В. Н. Немиш, И. Д. Фарион, С. Ю. Попина, В. А. Пасечник // Машинная обработка информации. – Киев : Вища школа, 1989. – Вып. 48. – С. 99-104.
 24. Немиш, В. Н. К исследованию упругого равновесия замкнутых конической и цилиндрической оболочек в трехмерной постановке / В. Н. Немиш, Д. Ф. Лялюк, Ю. Н. Немиш // Деп. в РГАСНТИ 02.07.91 г. № 942-Ук-91. – С. 1-6.
 25. Немиш, В. Н. Влияние условий контакта на поверхностях раздела состав-ных толстостенных оболочек вращения на их упругое равновесие / В. Н. Немиш, Ю. Н. Немиш, И. С. Сагалюк, Д. И. Чернопиский // Исследования по теории пластин и оболочек. – Изд-во Казанского ун-та, 1992. – Вып. 24. – С. 102-107.
 26. Неміш, В. М. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-трансферної системи / В. М. Неміш, С. В. Савчук // Поступ в науку : зб. наук. праць БІМА. – Бучач, 2005. – № 1. – С. 32-33.
 27. Касянчук, М. М. Дослідження часових характеристик апаратної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв, Н. М. Мандебура, В. М. Неміш // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – Хмельницький, 2017. – № 6(255). – С. 191-197.
 28. Івасьєв, С. В. Метод зберігання великих простих чисел у двійковій системі числення [Текст] / С. В. Івасьєв, В. М. Неміш, Р. В. Шулак // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 64-66.
 29. Неміш, В. М. Самостійна робота в контексті покращення якості знань студентів [Текст] / В. М. Неміш, К. М. Березька, С. В. Савчук // Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 12-14.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Алілуйко, А. М. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 158 с.
 2. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 3. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / К. М. Березька, В. М. Неміш, С. В. Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 192 с.
 4. Неміш, В. М. Елементарна математика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 304 с.
 5. Неміш, В. М. Вища математика [Текст] : практикум : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 265 с.
 6. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 265 с.
 7. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 302 с.
 8. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] / К. М. Березька, В. М. Неміш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 195 с.
 9. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – 3-тє вид, випр. і допов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 304 с.
 10. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — 90 с.
 2. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 3. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 4. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 

Николайчук Ярослав Миколайович

николайчук

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: в.о. завідувача кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Николайчук, Ярослав Николаевич Разработка и исследование эффективных методов и устройств формирования сообщений для низовых сетей АСУ ТП (применительно к промышленным установкам бурения) : дис... к.т.н.: 05.19.06 / Ивано-Франковский институт нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1979. - 254 с.
 2. Николайчук, Ярослав Николаевич Разработка и исследование эффективных методов и устройств формирования сообщений для низовых сетей АСУ ТП (применительно к промышленным установкам бурения) : автореферат дис... к.т.н.: 05.19.06 / Академия наук УССР, Ордена Ленина институт кибернетики. - Киев, 1979. – 20с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Возна Н. Я. Теорія моделей джерел інформації та формування ідентифіковано-структуризованих даних комп’ютеризованих систем / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 26-34.
 2. Касянчук М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 3. Касянчук М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 4. Николайчук Я. М. Швидкодіючий алгоритм та процесор порівняння чисел у системі залишкових класів базису Крестенсона / Я. М. Николайчук, О. І. Волинський, С. В. Кулина // Искусственный интеллект. – 2008. – № 3. – С. 348-352.
 5. Николайчук Я. Реалізація багаторівневої рекурентної бази даних в базисі Галуа мережевого маркетингу корпорації "ТЯНЬ ШІ" / Ярослав Николайчук, Володимир Шаряк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 134-142.
 6. Николайчук Я. М. Теоретичні основи мір ентропії та їх застосування в інформаційних технологіях формування та опрацювання сигналів / Я. М. Николайчук, А. Р. Воронич // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – № 1. – С. 50-63.
 7. Николяйчук Я. М. Теорія цифрових перетворень мультибазисного супершвидкодіючого процесора / Я. М. Николайчук // Искусственный интеллект. – 2008. – № 4. – С. 387-394.
 8. Круцкевич, О. Метод та алгоритм множення у двовимірній системі числення матричного Радемахера [Електронний ресурс] / О.Д. Круцкевич, Я.М. Николайчук, Н.Д. Круцкевич, О.М. Заставний // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2010. – № 1 (19). – С. 80-83.
 9. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, М.М. Касянчук, І.З Якименко, Т.М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 10. Николайчук, Я. Дослідження ефективності формування сигнальних кодів [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, Т.М. Гринчишин, О.М. Заставний, А.Р. Воронич // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2009. – Вип. 479. – С. 114-125.
 11. Воронич, А. Формування та опрацювання ентропійно-маніпульованих сигнальних коректуючих кодів у безпровідних сенсорних мережах / Артур Воронич, Ярослав Николайчук, Володимир Гладюк // Комп'ютинг. – 2012. – Вип. 3, т. 11. – С. 234-241.
 12. Николайчук, Я. М. Методологія побудови автономних сенсорів для розподілених комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.142-146.
 13. Яцків, Н. Г. Системні характеристики джерел інформації та оцінка їх ентропії [Електронний ресурс] / Н. Г. Яцків, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.197-200.
 14. Гуменний, П. В. Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук// Вісник національного університету "Львівська політехніка", Комп'ютерні системи та мережі. – 2012. – № 745. – С. 69-77.
 15. Гуменний, П. В. Теоретические основы, методы и процессоры преобразования информации в кодах поля Галуа на базе вертикально-информационной технологии / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 3. – С. 17-26.
 16. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації компонентів цифрового інтерфейсу на основі рекурентних кодових шкал у теоретико-числовому базисі Галуа / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Б. Б. Круліковський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2014. – № 6 (219). – С. 153-159.
 17. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади та принципи побудови арифметико-логічного пристрою на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2012. – № 2. – С. 190-197.
 18. Гуменний, П. В. Theoretical bases, methods, and processors, for transforming information in Galois fields codes on the basis of the vertical-information technolodgy / П. В. Гуменний, О. М. Заставний, Я. М. Николайчук // Cybernetics and system analysis : міжнар. наук. журнал. – Видавництво Springer США, 2014. – Вип. 50, № 3. – С. 338-347.
 19. Возна, Н. Я. Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : наук.-техн. журнал. – 2011. – № 3 (40). – С. 62-65.
 20. Николайчук, Я. М. Дослідження системних функцій та архітектури інтерактивних комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, Р. В. Цанько, Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 4 (191). – С. 73-78.
 21. Николайчук, Я. Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналів у Хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів [Електронний ресурс] / Я. Николайчук, В. Піх, Т. Заведюк, Н. Возна // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 89-98.
 22. Возна, Г. В. Метод синтезованого формування та передавання алфавітно-цифрових даних з підвищеним захистом від несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / Г. В. Возна, В. В. Шевчук, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 51-53.
 23. Заставний, О. М. Архітектура та системні характеристики розподілених комп’ютерних мереж, оснащених асинхронними автономними сенсорами / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук, Н. Д. Круцкевич // Галицька академія : наук. вісті ін-ту менедж. та економіки. – Івано-Франківськ, 2006. – № 2 (10). – С. 65-74.
 24. Заставний, О. М. Дослідження системних характеристик двомірних кодів з особливими кореляційними властивостями / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – № 2, ч. 1, т. 2. – С. 107-110.
 25. Заставний, О. М. Використання перспективних інформаційних технологій в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук, Т. М. Гринчишин, А. Р. Воронич // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 479, № 6. – С. 75-86.
 26. Заставний, О. М. Удосконалена система захисту комп’ютерної мережі на підставі асиметричного шифрування / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук, П. В. Гуменний // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2012. – № 2 (187). – C. 190-197.
 27. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 28. Николайчук, Я. М. Метод ідентифікації спотворень гармонічних сигналів на основі дискретного квадратично-імпульсного перетворення / Я. М. Николайчук, Т. О. Заведюк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2013. – № 6. – С. 130-135.
 29. Николайчук, Я. М. Структуризація, методи та моделі інтерактивної взаємодії оператор-інформаційна система моніторингу об’єктів нафтогазової галузі / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : всеукр. наук.-техн. журнал. – Івано-Франківськ, 2015. – № 2 (55). – С. 111-118.
 30. Николайчук, Я. М. Самовідновлювана система передавання сигналів моделі біонейронного аксона у базисі Крестенсона / Я. М. Николайчук, Т. О. Заведюк, А. Р. Воронич // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 4 (191). – С. 137-142.
 31. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади та метод побудови образно-кластерної моделі оператора бурової установки / Я. М. Николайчук, Г. Я Процюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 29. – C. 96-102.
 32. Николайчук, Я. М. Теория надежной и защищенной передачи данных в сенсорных и локально-региональных сетях / Я. М. Николайчук, Б. М. Шевчук, А. Р. Воронич и др. // Кибернетика и системный анализ : междун. науч.-теорет. журнал ин-та кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины. – 2014. – Т. 50, № 2. – С. 161-174.
 33. Николайчук, Я. М. Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 3-8.
 34. Николайчук, Я. М. Базис Галуа та його використання для ідентифікації станів квазістаціонарних об’єктів / Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 2 (187). – C. 224-230.
 35. Николайчук, Я. М. Алгоритми факторизащї для криптоаналізу асиметричних криптосистем / Я. М. Николайчук, Л. М. Тимошенко, К. В. Вербик та ін. // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одеса, 2014. – № 4 (4). – С. 342-349.
 36. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико-числовому базисі Радемахера–Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 37. Николайчук, Я. М. Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації / Я. М. Николайчук, С. В. Івасьєв, І. З. Якименко та ін. // Вісник національного університету Поділля. – Хмельницький, 2015. – № 4. – С. 157-164.
 38. Nycolaychuk, Ya. M. Method of shared data access in distributed computer networks / Ya. M . Nycolaychuk, Р. Humenniy, N. Alishov, V. Hladyuk // Journal of Qafqaz University. Mathematics and computer science. – 2013. – Vol. 1, № 1.
 39. Nycolaychuk, Ya. M. Method of Improving Performanse Data Transmission in Computer Systems Based on a New Class of Signal Corrective Codes in Number-Theoretic Calois Base / Ya. M . Nycolaychuk, A. R. Voronych, N. I. Alishov // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2012. – № 33. – P. 3-9.
 40. Nycolaychuk, Ya. V. Research of randomization procedure application attached to transmiting signals in channel with noise. / Ya. M . Nycolaychuk, Ya. I. Lazarowych // Computer technologies of printing. Collection of scientific labour. – Lviv, 2000. – № 4. – PP. 314-320.
 41. Nycolaychuk, Ya. М. Conception and Theoretical Bases for Solving the Problem of Data Structuring in Information Computerized Systems / Ya. М. Nycolaychuk, N. I. Alishov // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2013. – Vol. 1, № 2. – P. 112-117.
 42. Николайчук, Я. М. Напрямки розвитку процесорів комп’ютерних систем на основі дискретних теоретико-числових базисів // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 8-11.
 43. Николайчук, Я. Дослідження системних характеристик двомірних кодів з особливими кореляційними властивостями / Я. Николайчук, О. Заставний // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч. 1, т. 2, № 2. – С. 107-110.
 44. Николайчук, Я. Інтерактивні моделі руху даних та їх застосування в комп’ютерних системах реального часу / Я. Николайчук, А. Новогородський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 68-71.
 45. Николайчук, Я. Моделювання руху даних та методологія проектування комп'ютерної мережі з паралельними інформаційними потоками / Я. Николайчук, І. Пітух, Н. Возна // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч.1, т. 2. – № 2. – С. 33-35.
 46. Николайчук, Я. Принципи побудови комп’ютерних мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на основі матричних моделей руху даних / Я. Николайчук, І. Пітух, Н. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – № 508. – С. 263-268.
 47. Николайчук, Я. М. Концепція інтегрованої теорії джерел інформації / Я. М. Николайчук // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5. – С. 52-61.
 48. Николайчук, Я. М. Методы обработки первичной информации геофизических исследований и перспективы их развития / Я. М. Николайчук // Элементы и системы автоматики в нефтяной и газовой промышленности : респ. сборник. – К. : Техника, 1974.
 49. Николайчук, Я. М. О представлении информации в многоканальных информационно-измерительных системах // Измерение, контроль и автоматизация в нефтяной и газовой промышленности : респ. сборник. – К. : Техника, 1974.
 50. Николайчук, Я. М. Теоретико-числові базиси Крестенсона та Галуа – фундаментальна основа оптимізації опрацювання велико розрядних чисел // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 114-122.
 51. Николайчук, Я. М. Фундаментальні основи теорії чисел та оптимізації обчислень в базисах Крестенсона і Галуа // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 20-22.
 52. Николайчук, Я. М. Просторові моделі та процесори перетворення інформації у базисі Крестенсона та Галуа / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовський, А. М. Лазорів // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 184-186.
 53. Николайчук, Я. М. Розробка кореляційних спецпроцесорів у базисі Хаара-Крестенсона / Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Збірник наукових праць. Хмельницький, 18-19 квітня 2013 р. – Хмельницький : Тріада-М, 2013. – С. 270.
 54. Николайчук, Я. М., Андрушко І.В., Пітух І.Р. Теоретичні основи та інформаційні технології побудови логіко-статистичної інформаційної моделі (ЛСІМ-4) на основі контролю спектральних характеристик об’єктів управління / Я. М. Николайчук, І. В. Андрушко, І. Р. Пітух // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2006. – № 2 (12). – С. 110-118.
 55. Николайчук, Я. М. Метод уплотнения информации, вводимой в ЭВМ / Я. М. Николайчук, В. П. Божнев // Управляющие системы и машины. – 1977. – № 1.
 56. Николайчук, Я. М. Устройство согласования с частотными преобразователями / Я. М. Николайчук, В. П. Божнев // Элементы технических средств АСУ нефтяной промышленности. – К. : Техніка. –1977.
 57. Николайчук, Я. М. Використання сельсинних перетворювачів кут-код для автоматизації геодезичного контролю / Я. М. Николайчук, К. О. Бурак // Вісник геодезії та картографії : наук.-техн. журнал. – 2001. – № 1 (20).
 58. Николайчук, Я. М. Розрахунок оцінок ентропії з використанням кореляційних функцій для інформаційних джерел з нормально розподіленими некорельованими станами / Я. М. Николайчук, С. М. Василик, В. М. Василик та ін. // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 33-36.
 59. Николайчук, Я.М. Протоколи та інтерфейси фреймів даних в сучасних комп’ютерних мережах / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, Р. В. Цанько // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – 2012. – Вип. № 8. – С. 153-157.
 60. Николайчук, Я. М. Моделі руху даних для розподілених юридичних об’єктів з дистанційними інформаційними потоками на основі безпровідних оптичних каналів зв’язку / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, Л. М. Шандровська та ін. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2002. – № 2 (4). – С. 212-224.
 61. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи побудови та структура спец процесорів в базисі Крестенсона / Я. М. Николайчук, О. І. Волинський, С. В. Кулина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 85-90.
 62. Николайчук, Я. М. Структура и организация оперативной памяти с параллельным многопроцессорным доступом / Я. М. Николайчук, С. Д. Волошинов, Л. Б. Петришин // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн.1.
 63. Николайчук, Я. М. Распараллеливание информационных потоков и повышение живу чести НВС на основе многопортовой памяти колективного пользования / Я. М. Николайчук, С. Д. Волошинов // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн. 3.
 64. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи, принципи формування та передвання інформації на основі сигнальних коректуючи кодів / Я. М. Николайчук, А. Р. Воронич, Т. М. Гринчишин // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 41-48.
 65. Николайчук, Я. М. Інформаційні міри ентропії та їх застосування в комп’ютерних системах та мережах / Я. М. Николайчук, А. Р. Воронич, І. О. Погонець // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – 2012. – Вип. № 8. – С. 136-140.
 66. Николайчук, Я. М. Цифровой дистанционный уровнемер с приставкой на основе / Я. М. Николайчук, В. И. Вышпольский, Р. В. Доценко // Автоматизация и КИП в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – 1980. – № 3.
 67. Николайчук, Я. М. Анализ преобразования базисных функций Радемахера в АЦП полярного типа, используемого в комплексе СКУБ / Я. М. Николайчук, Л. А. Гнатив // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1974. – № 1.
 68. Николайчук, Я. М. Анализ преобразования базисных функций Радемахера в АЦП полярного типа, используемого в комплексе СКУБ / Я. М. Николайчук, Л. А. Гнатив // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – М. : ВНИИОЭНГ, 1984. – Вып 8.
 69. Николайчук, Я. М. Логическая обработка информации в системах автоматического сброса подтоварной воды / Я. М. Николайчук, Ю. В. Грош, Г. Я. Ширмовский // Разведка и разработка нефтяных и газових месторождений : респ. сборник. – 1973. – Вып.10.
 70. Николайчук, Я. М. Дослідження архітектури комп’ютерів: принципи побудови процесорів на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, П. В. Гуменний // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5. – С. 69-74.
 71. Николайчук, Я. М. Реалізація операції додавання на основі вертикально-інформаційної технології у базисі Галуа / Я. М. Николайчук, П. В. Гуменний // Збірник наукових праць. Хмельницький, 18-19 квітня 2013 р. – Хмельницький : Тріада-М, С. 274.
 72. Николайчук, Я. М. Микропроцессорная система формирования и передачи данных для нефтепромышленных объектов / Я. М. Николайчук, Р. В. Доценко // Экспрес-информация. Сер. Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – М. : ВНИИОЭНГ, 1985. – Вып. 4.
 73. Николайчук, Я. М. Цифровой унитарный вычислитель для гидростатических уровнемеров / Я. М. Николайчук, Р. В. Доценко // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1981. – № 1.
 74. Николайчук, Я. М. Экспериментальные исследования уплотненной линии связи проводным, коаксиальным и волоконно-оптическим каналом связи / Я. М. Николайчук, Р. В. Доценко // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1987. – № 1265.
 75. Николайчук, Я. М. Разработка цифрового канала с квазитроичной манипуляцией и техническая реализация асинхронно-адресной системой / Я. М. Николайчук, Р. В. Доценко, С. Я. Зевелев // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1987. – № 1959.
 76. Николайчук, Я. М. Средства сопряжения с объектом микро-ЭВМ на основе паралельного ввода-вывода данных / Я. М. Николайчук, Л. И. Жуган, С. А. Бутенко // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн. 2.
 77. Николайчук, Я. М. Сети распределенного управления технологическими объектами на базе микро ЭВМ и ПЭВМ / Я. М. Николайчук, Л. И. Жуган, Б. М. Шевчук. – К. : Знание, 1989.
 78. Николайчук, Я. М. Организация низовых вычислительных сетей и фреймов данных на основе квазитроичной манипуляции / Я. М. Николайчук, Л. И. Жуган, Б. М. Шевчук // Локальне вычислительные сети. – Рига : ИЭВТ, 1988.
 79. Николайчук, Я. М. Структура та функції рекурентного біонейрона для розпізнання образів у Хеммінговому просторі / Я. М. Николайчук, Т. О. Заведюк // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 37-40.
 80. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи та високопродуктивний алгоритм обчислення мультистепеневої функції в базисі Крестенмона / Я. М. Николайчук, В. К. Задірака, М. М. Касянчук // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 30-32.
 81. Николайчук, Я. М. Архітектура та системні характеристики розподілених комп’ютерних мереж, оснащених асинхронними автономними сенсорами. / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, Н. Д. Круцкевич // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки «Галицька академія». – Івано-Франківськ, 2006. – № 2 (10). – С. 65-74.
 82. Николайчук, Я. М. Высокоточный сельсинный предобра-зователь угол-код / Я. М. Николайчук, С. Я. Зевелев // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1989. – № 703.
 83. Николайчук, Я. М. Преобразование спектров сигналов при кодировании информации методом вычетов / Я. М. Николайчук, С. Я. Зевелев // Разведка и разработка нефтяных и газових месторождений : респ. сборник. – Львов, 1975. – № 12.
 84. Николайчук, Я. М. Синтез структуры цифрового модема с трехчастотной манипуляцией / Я. М. Николайчук, С. Я, Зевелев // Автоматизация и теле-механизация нефтяной промышленности. – 1977. – № 4.
 85. Николайчук, Я. М., Зевелев С.Я., Крикун З.Н. Выбор оптимальных параметров кодирования методом вычетов / Я. М. Николайчук, С. Я. Зеквелев, З. Н. Крикун // Автоматизація и телемеханизация нафтяной промышленности : респ. сборник. – М., 1975. – № 2.
 86. Николайчук, Я. М. Многообратный бесконтактный преобразователь угол-код / Я. М. Николайчук, С. Я. Зевелев, Я. Б. Кусык и др. // Диагностика и корреляция погрешностей преобразователей технологической информации. – Киев : КТИЛП, 1989.
 87. Николайчук, Я. М. Канал измерения расхода в комплексе СКУБ / Я. М. Николайчук, С. Я. Зевелев, Я. Е. Литвин // Экспрес-информация. Сер. Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1986. – Вып. № 11.
 88. Николайчук, Я. М. Кодирование информации методом вычетов / Я. М. Николайчук, В. Я. Ибрагимов, З. Н. Крикун // Автоматизация и телемеханизация нафтяной промышленности : респ. сборник. 1974. – № 1.
 89. Николайчук, Я. М. Метод передачи сообщений в условиях интенсивных помех / Я. М. Николайчук, С. М. Ищеряков // Высокопроизводительные преобразователи формы информации средства передачи данных : сб. трудов ИК АН УССР. – Киев, 1984.
 90. Николайчук, Я. М. Вычислительная среда для цифровой фильтрации широкополосных сигналов / Я. М. НиколайчукС. М. Ищеряков, Б. М. Шевчук и др. // Методы и микроэлектронные средства цифровой обработки и преобразования сигналов. – Рига : ИЭВТ, 1989.
 91. Николайчук, Я. М. Формализация процедуры ввода в ЭВМ суточного рапорта бурового мастера / Я. М. Николайчук, Б. В. Клим // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1981. – № 11.
 92. Николайчук, Я. М. Вертикальна інформаційна технологія в базисі Галуа – новий напрямок в розвитку комп’ютерних машин / Я. М. Николайчук, Р. Король // Сучасні проблеми в комп’ютерних науках (CCU’2000). – С. 31-35.
 93. Николайчук, Я. М. Вертикальна інформаційна технологія в базисі Галуа – новий напрямок в розвитку комп’ютерного апаратного забезпечення / Я. М. Николайчук, Р. Король // Сучасна комп’ютеризація в Україні ССУ 2000. – Львів, С. 31-35.
 94. Николайчук, Я. М. Операційні пристрої комп’ютерних машин в базисі Галуа / Я. М. Николайчук, Р. Король // Сучасні проблеми в комп’ютерних науках (CCU’2000). – С. 36-38.
 95. Николайчук, Я. М. Представление измерительной информации в нормализованной системе исчисления остаточных классов / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, В. П. Божнев // Известия ВУЗов “Нефть и газ”. – 1976. – № 6.
 96. Николайчук, Я. М. Демодулятор квазитроичного частотно-манипулированного сигнала на основе нелинейного цифрового фильтра // Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, С. Я. Зевелев / Проблемы передачи и преобразования информации. – К. : ИК АН УССР, 1977.
 97. Николайчук, Я. М. Расчет параметров цифрового трехчастотного манипулятора для систем передачи данных / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, С. Я. Зевелев // Элементы технических средств АСУ нефтяной промышленности. – К. : Техніка, 1977.
 98. Николайчук, Я. М. Система передачи данных нижнего звена АСУ ТП бурение / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, С. Я. Зевелев // Методы построения систем и аппаратуры передачи информации. – Киев : РДЭНТП, 1976.
 99. Николайчук, Я. М. О свойствах самокоррекции рангов ординат при кодировании методом вычетов / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, Г. Я. Ширмовский // Методы и устройства сбора и обработки измерительной информации : респ. сборник. – К. : Техніка, 1976.
 100. Николайчук, Я. М. Выбор алгоритма и схемы умноження в устройствах цифрового уплотнения измерительной информации / Я. М. Николайчук, З. Н. Крикун, Г. Я. Ширмовский // Разведка и разработка нефтяных и газових месторождений : респ. сборник. – Львов, 1975. – № 12.
 101. Николайчук, Я. М. Перспективи використання зірково-магістральної архітектури з пам’яттю колективного доступу в комп’ютерних мережах з глибоким розпаралелюванням / Я. М. Николайчук, Н. Д. Круцкевич // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2002. – № 9, т. 2. – С. 122-126.
 102. Николайчук, Я. М. Структура та функції пам’яті колективного доступу на базі кодів Галуа / Я. М. Николайчук, Н. Д. Круцкевич // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2002. – № 9, т. 2. – С. 126-128.
 103. Николайчук, Я. М. Матричні системи числення / Я. М. Николайчук, О. Д. Круцкевич // Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 62-64.
 104. Николайчук, Я. М. Моделювання мережі з випадковим методом доступу на основі теорії масового обслуговування / Я. М. Николайчук, Ю. В. Кудряшов, В. В. Яцків та ін. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2001. – № 2. – С. 186-192.
 105. Николайчук, Я. М. Теорія побудови та компоненти швидкодіючих процесорів на основі досконалої та розмежованої форм системи залишкових класів / Я. М. Николайчук, С. В. Кулина, О. Волинський // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 31-35.
 106. Николайчук, Я. М. Метод рандомізації та цифрової обробки ін-формаційних потоків в система/ Я. М. Николайчук х автоматизації виробничих процесів / Я. М. Николайчук, І. М. Лазарович // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2, № 3. – С. 91-94.
 107. Николайчук, Я. М. Теорія і методи рандомізації цифрових потоків в телекомунікаційних системах / Я. М. Николайчук, І. М. Лазарович // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – № 443. – С. 234-240.
 108. Николайчук, Я. М. Идентификация информационных состояний обьектов исследования на основе системы логико-статистических информационных моделей / Я. М. Николайчук, М. А. Лучук, Л. И. Жуган и др. // Препринт 88-45 ИК АН УССР. – Киев : Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова АН УССР, 1988.
 109. Николайчук, Я. М. Захист даних в функціонально орієнтованих мережах зв’язку / Я. М. Николайчук, І. М. Лях, Я. Г. Притуляк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 1. – С. 259-263.
 110. Николайчук, Я. М. Организация низовой вычислительной сети системы оперативного измерения уровня нефтепродуктов в товарно-сырьевых резервуарах / Я. М. Николайчук, А. М. Мелик-Шахназаров, Р. В. Доценко // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1986. – № 1565.
 111. Николайчук, Я. М. Цифровая уплотненная линия святи с весовой селекцией каналов / Я. М. Николайчук, А. М. Мелик-Шахназаров, Р. В. Доценко // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1987. – № 1567.
 112. Николайчук, Я. М. Принципи інформаційного моделювання процесів юриспруденції на основі нейронних мереж / Я. М. Николайчук, Л. М. Николайчук // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 302-306.
 113. Николайчук, Я. М. Методы распараллеливания процедур проэктирования плат на основе базы шинных расширителей / Я. М. Николайчук, О. М. Николик // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн.3.
 114. Николайчук, Я. М. Взаимосвязь технико-экономических показателей и принципов построения элементов НВС / Я. М. Николайчук, Т. М. Оришин, М. М. Николайчук // Монограф. деп. в УКРНИИНТИ. – 1989.
 115. Николайчук, Я. М. Опыт разработки микропроцессорных распределенных систем реального времени / Я. М. Николайчук, А. В. Палагин // Киев : Знание, 1988.
 116. Николайчук, Я. М. Теорія та методи оцінки ентропії дискретних маніпульованих сигналів / Я. М. Николайчук, Т. І. Пастух, А. Р. Воронич // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 29. – C. 18-29.
 117. Николайчук, Я. М. Перспективи розробки та реалізації інтерфейсних виконавчих механізмів / Я. М. Николайчук, І. В. Перцович // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 1997. – № 34, т. 6. – С. 74-77.
 118. Николайчук, Я. М. Цифровая обработка сигналов на основе преобразования кодов поля Галуа / Я. М. Николайчук, Л. Б. Петришин, С. М. Ищеряков // Методы и микроэлектронные средства цифровой обработки и преобразования сигналов. – Рига : ИЭВТ, 1989.
 119. Николайчук, Я. М. Формирование и дистанционный контроль скорости вращения счетчиков электрической энергии с использованием кодов Галуа / Я. М. Николайчук, Л. Б. Петрищин, Ю. Ф. Романюк // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1989. – №1092.
 120. Николайчук, Я. М. Проблеми розвитку методів стиснення масивів даних на основі рандомізації та теоретико-числового базису Галуа / Я. М. Николайчук, І. А. Пилипенко, Н. Я. Возна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2006. – № 2 (12). – С. 40-47.
 121. Николайчук, Я. М. Алгоритм ускоренного вычесления автокорреляционной функции / Я. М. Николайчук, В. Л. Пицык // Рук. деп. в УКРНИИНТИ. – 1988. – №1556.
 122. Николайчук, Я. М. Принципи побудови комп’ютерних мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на сонові матричних моделей руху даних / Я. М. Николайчук, І. Пітух, Н. Я. Возна // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – № 508. – С. 263-268.
 123. Николайчук, Я. М. Особливості структурної організації фреймів в комп’ютерних мережах з глибоким розпаралеленням потоків даних / Я. М. Николайчук, І. Пітух, А. Новогородський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 7-10.
 124. Николайчук, Я. М. Теоретичне обґрунтування методу спектрального аналізу в різних ТЧБ на основі косинусного перетворення / Я. М. Николайчук, В. Я. Піх // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – 2012. – Вип. 8. – С. 130-135.
 125. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади побудови процесорів спектрального аналізу сигналів у різних теоретико-числових базисах / Я. М. Николайчук, В. Я. Піх, В. Павлюкович // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 123-127.
 126. Николайчук, Я. М. Теорія та процесори визначення інформаційної міри ентропії на основі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук, І. О. Погонець, А. Р. Воронич та ін. // Комп’ютерні системи та компоненти : наук. вісник Чернівецьк. ун-ту. – 2011. – Т. 2, № 2. – С. 37-44.
 127. Николайчук, Я. М. Определение оптимальных углов подключения отпаек к транзитным линиям электрических передач нефтепромышленных сетей / Я. М. Николайчук, Ю. Ф. Романюк, С. Я. Зевелев // Нефтепромышленное строительство. – М. : ВНИИОЭНГ, 1978. – № 3.
 128. Николайчук, Я. М. Выбор оптимальной конфигурации магистральных распределителей электросетей нефтепромышленных раенов / Я. М. Николайчук, Ю. Ф. Романюк, С. С. Шнерх и др. // Нефтепромышленное строительство. – М. : ВНИИОЭНГ, 1977. – № 12.
 129. Николайчук, Я. М. Математичні закономірності утворення високо енергетичних форм макромолекул біоенергетики / Я. М. Николайчук, Г. Ю. Руда // Методи та прилади контролю якості. – 1998. – № 2. – С. 74-77.
 130. Николайчук, Я. М. Інтелектуальні мікропроцесорні системи аналізу процесів промислової частоти / Я. М. Николайчук, І. О. Сабадаш, А. І. Сегін // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2004. – Вип. 26. – С. 69-74.
 131. Николайчук, Я. М. Кореляційний аналіз координат режимів перехідних процесів замикань на землю в лініях електричних мереж з ізольованою нейтраллю / Я. М. Николайчук, І. О. Сабадаш, А. І. Сегін // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 45-50.
 132. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи формування ентропійних моделей на базі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук, І. О. Сабадаш, А. І. Сегін // Інформаційні технології і системи : наук.-техн. журнал. – Львів, 2002. – Т. 5, № 1-2. – С. 13-21.
 133. Николайчук, Я. М. Метод розпізнавання графічних зображень на основі власних функцій Карунена-Лоєва / Я. М. Николайчук, І. О. Сабадаш, А. І. Сегін // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 5. – С. 344-347.
 134. Николайчук, Я. М. Моделі джерел інформації та методи їх представлення / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Методи та прилади контролю якості. – 1988. – № 2. – С. 80-84.
 135. Николайчук, Я. М. Теорія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на базі аналогії системних об’єктів енергетики / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич та ін. // Вісник Національного університету "Львівська політех-ніка". Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 470. – С. 48-54.
 136. Николайчук, Я. М. Теорія побудови ентропійних моделей складних об’єктів управління на базі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, І. О. Сабадаш // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – Вінниця, – 2002. – Т. 3, № 1. – С. 69-79.
 137. Николайчук, Я. М. Теорія побудови ентропійних моделей складних об’єктів управління на базі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, І. О. Сабадаш // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2002. – № 1 (3). – С. 69-79.
 138. Николайчук, Я. М. Вертикальное программирование параллельных процессов в распределенных вычислительных системах / Я. М. Николайчук, С. М. Стус // Распараллеливание обработки информации. – Львов : ФМИ, 1989. – Кн. 1.
 139. Николайчук, Я. М. Цифровой канал звязи на уровне буровой установки / Я. М. Николайчук, Я. В. Тайлих, И. Г. Барило // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – 1984. – № 8.
 140. Николайчук, Я. М. Метод побудови розподіленого температурного сенсора на основі системи числення базису Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. І. Чирка, І. З. Якименко та ін. // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 161-165.
 141. Николайчук, Я. М. О построении коммутационных схем на дистанционных переключателях / Я. М. Николайчук, В. Н. Чорноус, Г. Я. Ширмовский // Измерение, контроль и автоматизация в нефтяной и газовой промышленности. – К. : Техника, 1974.
 142. Николайчук, Я. М. Особливості архітектури та характеристика лінійно-рекурентної структури бази даних / Я. М. Николайчук, В. В. Шаряк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С.117-119.
 143. Николайчук, Я. М. Принципи ідентифікації реляційних баз даних на основі двомірних кодів поля Галуа / Я. М. Николайчук, В. В. Шаряк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 2, т. 1. – С. 53-59.
 144. Николайчук, Я. М. Системні характеристики і перспективні напрямки їх розвитку / Я. М. Николайчук, В. В. Шаряк // Наукові вісті. ПВНЗ ,,Галицька Академія’’. – Івано-Франківськ, 2010. – № 18 (2). – С. 17-22.
 145. Николайчук, Я. М. Теоретико-числові базиси та їх застосування при організації баз даних / Я. М. Николайчук, В. В. Шаряк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2006. – № 2 (12). – С. 59-66.
 146. Николайчук, Я. М. Методы цифровой обработки шумоподобных сигналов на основе кодовых ключей / Я. М. Николайчук, Б. М. Шевчук // Технические средства обработки информации для высокопроизводительных ЭВМ и систем. – Киев, 1988.
 147. Николайчук, Я. М. Методы реализации протоколов малых локальних вычислительных сетей на основе поля Галуа / Я. М. Николайчук, Б. М. Шевчук, Л. Б. Петришин и др. // Локальне вычислительные сети. – Рига : ИЭВТ, 1988.
 148. Николайчук, Я. М. Рациональное кодирование и концентрация данных в низовой сети АСУ ТП бурение / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – М. : ВНИИОЭНГ, 1983. – № 3.
 149. Николайчук, Я. М. Эффективное кодирование суточного рапорта бурового мастера для формализированого ввода в ЭВМ / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский // Экспрес-информация. Сер. Экономика и управление в нефтяной промышленности. – 1986. – Вип. 7.
 150. Николайчук, Я. М. Сопряжение терминал-процессора УТ-56100 и четырехканального адаптера связи / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский, Р. В. Доценко и др. // Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности. – М. : ВНИИОЭНГ, 1982.
 151. Николайчук, Я. М. Кодирование сообщений для создания локальной базы данных по разведочным скваженам / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский, Л. Б. Петришин // НТИБ Сер. Нефтегазовая геология, геофизика и бурение. – М. : ВНИИОЭНГ, 1984. – Вып. 7.
 152. Николайчук, Я. М. Компактное кодирование сообщений в многоуровневой системе баз данных / Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовский, В. Р. Процюк // Управляющие системы и машины. – 1984. – № 1.
 153. Николайчук, Я. М., Ширмовська Н.Г. Моделювання процесів діагностування станів складних об’єктів управління комп’ютерних систем / Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – Львів, 2010. – № 688. – С. 219-224.
 154. Николайчук, Я. М., Шульга Б.И., Чорноус В.Н., Романюк Ю.Ф., Гула И.В. Модернизация ребросклеивающего станка РС-7 / Я. М. Николайчук, Б. И. Шульга, В. Н. Чорноус и др. // Деревообрабатывающая промышленность. – 1974. – № 7.
 155. Николайчук, Я. Стратегія та перспективи створення в Україні багаторівневих комп’ютерних мереж з відкритими оптичними каналами / Я. Николайчук, В. Яцків, Ю. Кудряшов та ін. // Комп’ютинг. – 2002. – Т. 1, вип. 1. – С. 17-21.
 156. Николайчук, Я. М. Принципи кодування сигналів в розподілених комп’ютерних системах з оптичним каналом / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2001. – № 37. – С. 178-182.
 157. Николайчук, Я. М. Перспективи створення телефонних ліній на основі відкритого оптичного каналу зв’язку / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків, Т. М. Гринчишин // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2, № 3. – С. 47-50.
 158. Николайчук, Я. М. Принципи побудови оптичних активних ретрансляторів з вложеними спецпроцесорами обробки сигналів / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків, Ю. В. Кудряшов // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2, № 3. – С. 152-155.
 159. Николайчук, Я. М. Методи стиснення даних в багатоканальних системах на основі кодів Галуа / Я. М. Николайчук, Н. Г. Яцків // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – № 443. – С. 135-138.
 160. Николайчук, Я. М. Нафтогазова автоматика та нові інформаційні технології – важливий важіль підвищення техногенної екологічної безпеки в паливно–енергетичному комплексі / Я. М. Николайчук, Н. Г. Яцків // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 4. – С. 173-176.
 161. Николайчук, Я. М. Спецпроцесори кореляційного опрацювання даних у теоретико-числовому базисі Радемахера з порозрядним сумуванням результатів обчислень [Текст] / Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, В. В. Кирилюк // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІІІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2013 [м. Тернопіль, 17-18 трав. 2013 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - С. 106-107.
 162. Николайчук, Я. Н. Метод структуризиции образно-кластерной   модели состояний квазистационарного объекта управления / Я. Н. Николайчук, Н. Я. Возна, Н. И. Алишов и др. // Journal of Qafqaz University: Mathematics and computer science. – 2015. – Vol. 3, № 2. – Р. 105-115.
 163. Николайчук, Я. М. Проблеми структуризації інформатики моніторингу нафтових родовищ та захисту водних ресурсів / Б. Б. Круліковський, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна та ін. // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2015. – Вип. 3 (71), ч. 2. – С. 258-264.
 164. Николайчук, Я. Н. Теория и методы построения системы модулей модифицированной совершенной формы системы остаточных классов / Я. Н. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Проблемы управления и информатики : междун. науч.-техн. журнал. – 2016. – № 4. – С. 109-115.
 165. Nykolaychuk, Ya. M. Theoretical Foun-dations for the Ana-lytical Computation of Coefficients of Basic Numbers of Krestenson’s Transformation [Електронний ресурс] / Ya. M. Nykolaychuk, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 5. – РР. 649-654.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Коди поля Галуа : теорія та застосування [Текст] : монографія / за ред. Я. М. Николайчука. – Тернопіль : ТзОВ "Тернограф", 2012. ‑ 392 с.
 2. Николайчук, Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем [Текст]: навч. посіб. / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух.– Тернопіль: Терно-граф, 2010.– 392 с.
 

Ничко Оксана Яромирівна

nuchkoКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ничко, Оксана Яромирівна Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ничко Оксана Яромирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. О. М .Веретюк. – Тернопіль, 2008. – 210 с.
 2. Ничко, О. Я. Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівняльне літературознавство" / О. Я. Ничко ; О.Я.Ничко ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ничко, О. Imago України та українців у журналістській та фікційній свідомості Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Ничко // Питання літературознавства. – 2009. – Вип. 78. – С. 80-88.
 2. Ничко, О. Військовий кореспондент Джон Стейнбек про Італію та італійців [Електронний ресурс] / О. Ничко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2006. – № 2. – С. 296-306.
 3. Семенчук, Ю. О. Врахування лінгвістичних особливостей англійської економічної лексики при навчанні студентів / Ю. О. Семенчук, О. Я. Ничко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2012. – № 2. – С. 80-84.
 4. Ничко, О. Я. Італійці у прозі Джона Стейнбека: (романи "Тортилія Флет", "Зима незгоди нашої") [Електронний ресурс] / О. Ничко // Мандрівець. – 2007. – № 5. – С. 46-52.
 5. Ничко, О. Я. Париж та парижани у журналістській творчості Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Ничко // Studia Methodologica: [альманах]. –Тернопіль, 2008. – Вип. 23. – С. 60-67.
 6. Ничко, О.Я. Позітанці в журналістській творчості Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Ничко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль,2007. – № 22. – С. 284-296.
 7. Ничко, О. Я. Автоетнооцінювання еволюції американотворення у документальній розвідці Джона Стейнбека "Аmericans and selected nonfiction" /О. Я. Ничко //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 365-367.
 8. Ничко, О. Я. Фікційно-пародійне зображення гетеро стереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV») [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. – Острог, 2014. – Вип. 49.  – С. 283-285.
 9. Ничко, О. Я. Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж. Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV») [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 36. – С. 207-208.
 10. Ничко, О. Я. Торгово-комерційна термінологія у художньому тексті (на матеріалі романів Дж. Стейнбека “The Grapes of Wrath”, “East of Eden”, “The Winter of Our Discontent”, “Tortilla Flat”) [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Сер. Філологічна. – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 67-70.
 11. Ничко, О. Я. «Вищі рослини» та їх вербальні репрезентації у художньому творі (на матеріалі роману «Коханець Леді Чатерлей» Д. Г. Лоуренса) [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко, Ю. В. Богдан // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки. – Житомир, 2012. – Вип. 62. – С. 121-124.
 12. Ничко, О. Я. Методичні аспекти діяльності викладача іноземних мов у розробці навчально-методичного забезпечення заняття з використанням інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. –  Дрогобич, 2012. – № 3 (86). – С. 71-76.
 13. Ничко, О. Я. Лінгвостилістичні засоби відображення пародійно-сатиричного спрямування художнього твору (на матеріалі роману Дж. Стейнбека “The Short Reign of Pippin The IV” / О. Я. Ничко // Наукові записки  Кіровоградського  державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.  Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград,  2012. – Вип. 105 (2).  – С. 113-116.
 14. Ничко, О. Я. Груповий гетеро імідж «малої вітчизни» у публіцистичних нотатках Джона Стейнбека італійського періоду / О. Я. Ничко // Актуальні проблеми іноземної  філології Бердянського державного педагогічного університету. – Сер. Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ, 2011. – Вип. VI, ч. 2. – С. 253-259.
 15. Ничко, О. Я. Американський образ-імідж Італії воєнної доби у мандрівних нотатках Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб .наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2011. – Вип. 22. – С. 201-210.
 16. Ничко, О. Я. Індивідуальний імагообраз італійця у публіцистиці Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О.  Я. Ничко // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2010. – Вип. 81. – С. 142-148.
 17. Ничко, О. Я. Е. Золя та Дж. Стейнбек. Типологія натуралізму (за творами “Germinal”, “The Grapes Of Wrath” [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. – Запоріжжя, 2008. – № 2. – С. 4-10.
 18. Ничко, О. Я. Іmago Росії та росіян у журналістській свідомості Джона Стейнбека / О. Я. Ничко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк, 2008. – № 14. – С. 112-116.
 19. Ничко, О. Я. Парадокс і мрія як автостереотипні риси американця (за творами Дж. Стейнбека) / О. Я. Ничко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2008. – Вип. 25, № 3 (25). – С. 295-307.
 20. Ничко, О. Я. Е. Золя та Дж. Стейнбек: теорія і практика експериментального роману (“Le Roman Expérimental”  Е. Золя, романи Дж. Стейнбека) / О. Я. Ничко // Тернопіль : Мандрівець, 2008. – № 6 (75). – С. 65-70.
 21. Ничко, О. Я. Полінійці у журналістській творчості Джона Стейнбека / О. Я. Ничко // Славістичні записки Тернопільського експериментального інституту  педагогічної освіти. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2008. – Вип. № 3 (7).  – С. 61-71.
 22. Ничко, О. Я. Флоренція та флорентійці у журналістській творчості Джона Стейнбека у поствоєнний період / О. Я. Ничко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей. Лінгвістика і літературознавство. – К., 2008. – Вип. XV. – С. 352 -357.
 23. Ничко, О. Я. Дуалізм Джона Стейнбека у рецепції процесу формування національної ідентичності американців / О. Я. Ничко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2005. –  Вип. XVIII, № 3 (18). – С. 322-331.
 24. Ничко, О. Я. Міжнародне співробітництво Тернопільської області / О. Я. Ничко // Економічне Тернопілля: реалії та перспективи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 97-119.
 25. Боднар, О. Б. До питання автентичності перекладної поезії (на прикладі вибраних балад та віршів І. Драча) [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар, О. Я. Ничко // Одеський лінгвістичний вісник. - 2016. - Вип. 7. - С. 255-262.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Ніпіаліді Ольга Юріївна

nipialidiКафедра безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 208 с.
 2. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ніпіаліді О. Амортизація податкова і бухгалтерська: спільне та відмінності / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 203-205.
 2. Ніпіаліді О. До питання стандартизації бухгалтерського обліку: міжнародний аспект / О. Ніпіаліді. – Чортків // Наукові записки. – 2002. – Вип. 1. – С. 10-12.
 3. Ніпіаліді О. Економіко-математичні методи розв'язання аналітичних задач оцінки фінансового стану підприємства / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 233-235.
 4. Ніпіаліді, О. Ю. Фінансова політика та її вплив на розвиток підприємництва в галузі заготівлі хлібопродуктів / О. Ю. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 39-40.
 5. Ніпіаліді, О. Прийняття управлінських рішень: аналітичний і інформаційний аспект / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 176-179.
 6. Ніпіаліді, О. Державне регулювання амортизаційної політики підприємств: проблеми та перспективи / Ольга Ніпіаліді // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – 2011. – С. 221-224.
 7. Ніпіаліді, О. Кореляційно-регресійний аналіз виявлення суттєвості впливу факторів на зміну інтегральної оцінки фінансового стану / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 27-28.
 8. Ніпіаліді, О. Оцінка фінансового становища підприємства в умовах переходу до ринкової економіки / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 235-237.
 9. Ніпіаліді, О. Ю.Розвиток інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства / О. Ю. Ніпіаліді // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 286-289.
 10. Ніпіаліді, О. Удосконалення законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва / Ольга Ніпіаліді // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 307-309.
 11. Ніпіаліді, О. Аналіз фінансового стану: економіко-математичний аспект / Ольга Ніпіаліді // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 12. – С. 121-124.
 12. Ніпіаліді-Іщик, О. Влада і бізнес: ефективні методи реґуляторної політики у сфері підприємницької діяльності / О. Ніпіаліді-Іщик // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.94-101.
 13. Ніпіаліді, О. Аналітичний інструментарій та методика управління грошовими потоками підприємства / Ольга Ніпіаліді // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 93-105.
 14. Ніпіаліді, О. Профілактика економічної злочинності як важливий напрямок діяльності правоохоронних органів: стан, тенденції, проблеми [Текст] / Ольга Ніпіаліді // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 4. – С. 61-67.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. /О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 232 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч.-метод. компл. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 132 с.
 2. Забезпечення здійснення фінансових розслідувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. О. Ю. Ніпіаліді. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 30 с.
 

Новак Юлія Романівна

1453118769 img novakКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кулик, Юлія Романівна Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу:дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04/Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Л.,2009 .-207 с.
 2. Кулик, Юлія Романівна Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу:автореф. дис. ... кан. екон. наук : 08.00.04/Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Л.,2009 .-24 с.

Публікаці:

СТАТТІ:

 1. Кулик, Р. Р. Особливості функціонально-вартісного аналізу / Р. Р. Кулик, Ю. Р. Кулик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 40-41.
 2. Кулик, Ю. Аналіз діяльності бізнес-системи у конкурентному середовищі /Юлія Кулик //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011.– Вип. 8, ч. 2.– С. 215-219.
 3. Кулик, Ю. Функціональний підхід до побудови бізнес-систем / Ю. Кулик // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 254-257.
 4. Князь, С. Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем [Електронний ресурс] / С. В. Князь, Ю. Р. Кулик, Д. К. Зінкевич // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – Львів : НУЛП, 2009. – № 640. – С. 205-211.
 5. Кулик, Ю. Сутність і види бізнес-систем у машинобудуванні / Ю. Кулик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 225-229.
 6. Кулик, Ю. Бізнес-системи у машинобудуванні: сутність, види, особливості формування / Ю. Кулик // Галицький економічний вісник. – 2009. - № 1(22). – С. 66-72.
 7. Кулик, Ю. Визнання і класифікація витрат у процесі оновлення та оптимізації бізнес-систем [Електронний ресурс] / Ю. Кулик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 148-152.
 8. Кулик, Ю. Місце моніторингу у функціонуванні бізнес-системи / Ю. Кулик // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 4(29). – С. 121-124.
 9. Кулык, Ю. Информативность функционально-факторного анализа бизнес-системы в микроэкономическом аспекте / Ю. Кулык // Бізнес інформ. – 2011. - № 2(2). – С. 129-131.
 10. Кулик, Р. Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб’єктів підприємництва / Р. Кулик, Ю. Кулик // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 110-118.
 11. Кулик, Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи / Р. Кулик, Ю. Новак // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 38-47.
 12. Новак, Ю. Р. Проблеми інтеграції бізнес-системи в новий бізнес-простір [Електронний ресурс] / Юлія Романівна Новак // Економічний аналіз. - 2013. - т. 14. - № 3. - С. 168-172.
 13. Новак, Ю. Р. ФВА: етапи і особливості його проведення / Ю. Р. Новак // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип.6. – С. 166 -170.
 14. Новак, Ю. Р. ФВА і процес оптимізації організаційної структури підприємства  / Ю. Р. Новак, Р. Р. Кулик // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – № 2, т. 2. – С. 89-91.
 15. Новак, Ю. Р. Використання прийомів ФВА для оновлення бізнес-процесів / Ю. Р. Новак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13. – С. 163-166.
 16. Новак, Ю. Р. Особливості визначення та оцінки витрат у функціонально-вартісному  аналізі / Ю. Р. Новак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 6, т. 3. – С. 135-138.
 17. Новак, Ю. Р. Бізнес-система та її роль в сучасних умовах / Ю. Р. Новак // Галицький економічний вісник : наук. журнал ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2007. – № 4. – С. 11 -16.
 18. Новак, Ю. Р. Застосування ФВА при виборі показників оцінки діяльності бізнес-системи / Ю. Р. Новак // Культура народов Причерноморья. –  Крым : Межвузовский центр «Крым», 2007. – № 103. – С. 229-233.
 19. Новак, Ю. Р. Формування структурних  елементів бізнес-системи / Ю. Р. Новак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наукових праць. Економіка. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 368-369. – С. 76-81.
 20. Новак, Ю. Р. Підготовчий етап проведення функціонально-вартісного аналізу оптимізації бізнес-системи / Ю. Р. Новак // Економічний вісник національного гірничого університету.  – Дніпропетровськ : НГУ, 2008. – Т. 1-2. – С. 63-71.
 21. Новак, Ю. Р. Концептуальні основи фінансової безпеки суб’єктів господарювання/ Ю. Р. Новак, Р. Р. Кулик // Фінансова система України: становлення та розвиток. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 178-192
 22. Новак, Ю. Р. Аналіз ринку готельно-туристичних послуг з  позиції сезонних коливань попиту / Ю. Р. Новак, Ю І. Гайда // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – № 20. – С. 35-48.
 23. Новак, Ю. Р. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм / Ю. Р. Новак, Р. Р. Кулик // Галицький економічний вісник. – № 1 (48). – 2015. – С. 25-36.  

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський, Ю. Р. Кулик [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 497 с.
 

Новосад Іван Ярославович

novosad

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Новосад, Іван Ярославович Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Новосад Іван Ярославович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2007. - 227 с.
 2. Новосад, Іван Ярославович Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Новосад Іван Ярославович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2007. - 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Новосад, І. Я. Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / І. Я. Новосад.
 2. Новосад, І. Я. Вплив режимів різання на якість обробки гвинтових секцій гнучких конвеєрів [Електронний ресурс] / І. Я. Новосад // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – 2007. – Вип. 5. – С. 67-72.
 3. Клендій, М. До питання профiлювання секцiй гнучкого гвинтового конвеєра [Електронний ресурс] / М. Б. Клендій, І. Я. Новосад.
 4. Гевко, І. Б. Розмірний аналіз кулькового шарнірного з’єднання секцій гіперболічного шнека [Електронний ресурс] / І. Б. Гевко, І. Я. Новосад // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – 2006. – Вип. 3. – С. 181-187.
 5. Гевко, І. Б. Розрахунок жорсткості секції гвинтового секційного конвеєра при проточуванні [Електронний ресурс] / І. Б. Гевко, І. Я. Новосад // Наукові нотатки. – 2007. – Вип. 20, т. 1. – С. 82-86.
 6. Алілуйко, А. Синтез керування для сім’ї псевдолінійних диференціальних систем [Електронний ресурс] / А. Алілуйко, І. Новосад // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 1 (77). – С. 266-275.
 7. Застосування економетричного моделювання в оцінюванні зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] / Світлана Пласконь, Галина Сенів, Ірина Новосад, Вадим Маслій // Економічний аналіз. – 2020. – Т. 30, № 3. – С. 25-32.
 8. Прогнозування кількості закладів вищої освіти відносно факторів сьогодення [Текст] / Руслана Руська, Андрій Алілуйко, Світлана Пласконь, Іван Новосад // Економічний аналіз. – 2020. – Т. 30, № 3. – С. 127-137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 

Новосад Лілія Ярославівна

Кафедра міжнародних фінансів

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Новосад, Л. Податки на капітал: теорія і практика / Лілія Новосад, Наталія Андросенко // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 35-43.
 2. Новосад, Л. Напрямки реструктуризації податкової системи України / Лілія Новосад, Наталія Бенч // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 56-64.
 3. Новосад, Л. Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів / Л. Новосад // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 28-34.
 4. Новосад, Л. Фіскальне адміністрування в Україні : проблеми теорії та практики / Л. Новосад // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 65-70.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад [та ін.] ; за ред. М. І. Карліна. – К. : Кондор, 2003. – 220 с.
 2. Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад [та ін.] ; за. ред. М. І. Карліна. – К. : Кондор, 2007. – 220 с.
 3. Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад [та ін.] ; за ред. Карліна М. І. – К. : Кондор, 2009. – 220 с.
 

Сторінка 1 із 2