Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

БЕРДАДІНА

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 250 с.
 2. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Богач, Ю. А. Інституційні проблеми державних закупівель у системі функціонування державного сектора [Електронний ресурс] / Ю. А. Богач, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. № 7. – С. 100-104.
 2. Овсянюк, О. Аспекти взаємодії державних та недержаних структур з питань підтримки бізнесу в регіоні [Електронний ресурс] / О. Овсянюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – 2002. - № 6. – С. 80-83.
 3. Овсянюк, О. Взаємодія секторів економічної системи в рамках державних закупівель / Олександра Овсянюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 2. - С. 55-57.
 4. Овсянюк, О. Компаративний аналіз системи державних закупівель країн Європейського Союзу / О. Овсянюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 14 - С. 173-176.
 5. Овсянюк-Бердадіна, О. Напрями вдосконалення елементів процедурної підсистеми механізму державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 5. – С. 14-16.
 6. Овсянюк-Бердадіна, О. Об'єктивна необхідність та напрямки вдосконалення функціональної підсистеми механізму держаних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України.– 2008. – № 3. – С. 25-34.
 7. Овсянюк-Бердадіна, О. Державні закупівлі послуг як інструмент регулювання національної економіки [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк-Бердадіна.
 8. Овсянюк-Бердадіна, О. Державні закупівлі: макроекономічний аспект / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2006. - Вип. 5. - С. 5-7.
 9. Овсянюк-Бердадіна, О. Напрямки удосконалення інформаційного та аналітичного супроводу здійснення державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 407-409.
 10. Овсянюк-Бердадіна, О. Організаційна структура управління системою державних закупівель послуг: діагностика проблем та напрямки удосконалення / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2008. - № 22. - С. 188-194.
 11. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Оцінка цінового критерію під час держзакупівлі [Електронний ресурс] / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Дердаівні закупівлі. – 2010. - № 4. – С.27-30.
 12. Овсянюк-Бердадіна, О. Проблеми становлення інституційної бази механізму державних закупівель [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. - № 3. – С. 25-29.
 13. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Концептуальні підходи до моделювання системи державних закупівель послуг / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Економіка та держава. – 2010. - № 6. – С. 96-99.
 14. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Системний аналіз механізму організації і проведення державних закупівель послуг [Електронний ресурс] / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна.
 15. Смиричинский, В. В. Інтерфейс (взаємозв'язок) логістичного менеджменту державних закупівель з маркетингом [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна.
 16. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 8. - С. 20-22.
 17. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / В. В. Смиричинський, О, Ф. Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України.– 2009. – № 7. – С. 12-19.
 18. Смиричинський, В. В. Державні закупівлі як фактор формування соціальної політики та якості життя в Україні / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 10. - С. 177-182.
 19. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Управлінські інновації: теорія та практика / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Р. Б. Сивак // Проблеми науки. – 2011. – № 9. – С. 40-43.
 20. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Соціальна відповідальність як складова концепції сталого розвитку / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 135-137.
 21. Овсянюк-Бердадіна, О. Соціальна відповідальність як інноваційна компонента діяльності вітчизняних підприємств / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 139-143.
 22. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Напрямки підвищення соціальної спрямованості системи державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода. Зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. Екон. ун-ту. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 71-75.
 23. Смиричинський, В. Державні закупівлі як чинник формування соціальної політики та якості життя в Україні / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бардадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 12. – С. 16-19.
 24. Смиричинський, В. Аспекти наукової доктрини формування логістичної системи державних закупівель / В. Смиричинський, О. Овсянюк-Бердадіна // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2008. – № 2. – С. 32-38.
 25. Овсянюк, О. Аспекти взаємодії органів державного управління та підприємницьких структур [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк.
 26. Овсянюк-Бердадіна, О. Теоретико-методичні підходи до розвитку менеджерського потенціалу в організації / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 3, т. 15.– С. 101-105.
 27. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Особливості процесу управління командними змінами в дистрибюційній компанії [Електронний ресурс] / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Економічний простір. – 2014. - № 88. – С. 229-238.
 28. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: реалії та інструменти забезпечення / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 117-121.
 29. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Логістична концепція державного посередництва: сприяння підприємництву чи співучасть в корупції? / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, В. В. Смиричинський // Економічні науки : зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. Сер. Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 7 (26), ч. 4. – С. 237-251.
 30. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.
 31. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, П. П. Микитюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 163-174.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с.
 2. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Механізм державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 60 с.
 2. Овсянюк-Берданіна, О. Ф. Менеджмент : практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Ф. Овсянюк-Берданіна. - Тернопіль : Вектор, 2019. - 80 с.
 

Окрепкий Богдан Степанович

okrepkiy

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Окрепкий, Б. Тиск пружного циліндричного кругового штампа на трансверсально-ізотропний півпростір при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 32-40.
 2. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр–шар при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 3. – С. 171-176.
 3. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск штампа, що обертається, на пружний трансверсально-ізотропний шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. - 2011. – Вип. 5. - С. 155-171.
 4. Окрепкий, Б. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск шампа, що обертається на пружний півпростір при неідеальному тепловому контакті / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2002. - Вип. 1. – С. 5-11.
 5. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті / Б. Окрепкий, М. Шелестовський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 23-27.
 6. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, Ф. Мигович // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4. – С. 188-192.
 7. Окрепкий, Б. Тиск циліндричного кругового штампа на пружний шар з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська //Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 2, т. 16. – С. 42-51.
 8. Окрепкий, Б. Контактна взаємодія кругового штампа з шаром при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, М. Я. Шелестовська // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 39. – С. 110-117.
 9. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № ¼ (67). – С. 10-17.
 10. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, В. М. Неміш // наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – 2014. – Вип. 47. – С. 131-136.
 11. Окрепкий, Б. Визначення температурного поля в cистемі тіл циліндр – півпростір при неідеальному тепловому контакті через проміжковий шар [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – № 1. – С. 253-262.
 12. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2012. – Вип. 38. – С. 132-137.
 13. Окрепкий, Б. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2014. – № 2. – С. 65-76.
 14. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи двох циліндричних тіл при неідеальному тепловому контакті з урахуванням тонкого проміжкового шару [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2013. – Вип. 42. – С. 202-207.
 15. Окрепкий, Б. С. Задача теплопровідності для системи двох контактуючих шарів [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, Ф. М. Мигович // Наукові нотатки. – 2014. – Вип. 44. – С. 194-199.
 16. Окрепкий, Б. С. Задача теплопровідності для кругового циліндра з урахуванням теплообміну через тонкий проміжковий шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, І. Я. Новосад // Наукові нотатки. – 2014. – Вип. 44. – С. 200-207.
 17. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для систем двох контактуючих кругових циліндрів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2010. – Вип. 28. – С. 367-373.
 18. Окрепкий, Б. Задача теплопровідності для системи двох контактуючих трансверсально-ізотропних циліндричних тіл [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2011. – Вип. 30. – С. 123-131. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
 

Окрепкий Ростислав Богданович

1521535176 okrepkyi-r.b.273Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Окрепкий, Ростислав Богданович Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами /Ростислав Богданович Окрепкий.– Тернопіль: ТНЕУ, 2006.– 239 с.
 2. Окрепкий, Ростислав Богданович Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ростислав Богданович Окрепкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Окрепкий, Р. Адаптивні методи короткострокового прогнозування збуту як інструмент збалансування попиту і пропозиції на ринку / Ростислав Окрепкий // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 172-176.
 2. Окрепкий, Р. Виявлення впливу рекламних акцій на стуктуру аудиторії web-сайту [Електронний ресурс] / Р. Окрепкий.
 3. Окрепкий, Р. Б. Виявлення рівня монополізації та інтенсивності конкуренції в процесі маркетингового аналізу кон’юнктури товарного ринку [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий.
 4. Окрепкий, Р. Б. Методика виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії web-сайту [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула.
 5. Окрепкий, Р. Перспективи онлайн-досліджень в міжнародному маркетингу [Електронний ресурс] / Ростислав Окрепкий.
 6. Окрепкий, Р. Б. Проблеми репрезентативності в онлайн-опитуваннях [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий.
 7. Окрепкий, Р. Методи аналізу конкуренції в ринкових дослідженнях / Р. Окрепкий // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 263-269.
 8. Окрепкий, Р. Методичні аспекти виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії веб-сайту / Ростислав Окрепкий, Денис Гаргула // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 145-149.
 9. Окрепкий, Р. Удосконалення системи показників кон'юнктури товарного ринку / Ростислав Окрепкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– Вип. 2 (18).– С. 60-63.
 10. Штефанич, Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу конкурентів / Дмитро Штефанич, Ростислав Окрепкий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 103-110.
 11. Окрепкий, Р. Б. Механізм просування інтернет-бренду на електронному ринку / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 208-212.
 12. Окрепкий, Р. Б. Аналіз виробництва та реалізації продукції / Р. Б. Окрепкий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 157-158.
 13. Гаргула, Д. В. Тенденції розвитку маркетингу в ХХІ столітті / Д. В. Гаргула, Р. Б. Окрепкий // Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 213-217.
 14. Окрепкий, Р. Б. Оперативний економічний аналіз та його розвиток на початок ХХІ століття / Р. Б. Окрепкий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 161-163.
 15. Окрепкий, Р. Методичні аспекти інтеграції АВС- і XYZ-аналізу в процесі формування асортиментного портфеля фірми / Ростислав Окрепкий, Дмитро Штефанич // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 362-366.
 16. Гаргула, Д. Особливості впливу окремих факторів макросередовища на діяльність підприємств хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / Д. Гаргула, Р. Окрепкий // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 37-44.
 17. Окрепкий, Р. Б. Кон'юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 197-203.
 18. Окрепкий, Р Б. Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства / Ростислав Богданович Окрепкий, Андрій Миколайович Бутов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 188-194.
 19. Окрепкий, Р. Стратегічні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства / Р. Окрепкий, Н. Лагоцька // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2 (27). – С. 283-289.
 20. Окрепкий, Р. Б. Вплив економічних факторів на випуск і реалізацію продукції підприємства (економіко-математична модель) / Р. Б. Окрепкий, С. І. Шкарабан // Формування ринкової економіки в Україні : наук. збірник. – 2002. – Спецвип. 11. – С. 417-422.
 21. Окрепкий, Р. Б. Маркетинговий аналіз в управлінні діяльністю підприємства / Р. Б. Окрепкий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. –  Вип. 12. – С. 96-97.
 22. Окрепкий, Р. Б. Застосування трендового моделювання в ринкових дослідженнях / Р. Б. Окрепкий // Вісник Східноукраїнського національного  університету ім. В. Даля. – 2004. – № 3. – С. 184-189.
 23. Окрепкий, Р. Б. Удосконалення методики аналізу товарної стратегії підприємства / Р. Б. Окрепкий // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2004. – Вип. 9. – С. 139-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун [та ін.] ; за ред. Д. А. Штефанича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Маркетинговий аналіз [Електронний ресурс] : навч.-метод. компл. / уклад. О. С. Братко, Н. З. Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 100 с.
 

Олейко Віра Миколаївна

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ляшенко, О. М. Моделювання внутрішньої норми рентабельності інноваційного проекту з нестаціонарними грошовими потоками / О. М. Ляшенко, В. М. Олейко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 17-22.
 2. Ляшенко, О. М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О. М. Ляшенко, В. М. Олейко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 6-10.
 3. Олейко, В. Вибір форми оплати за ліцензію до ліцензіата, схильного до ризику / В. Олейко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 104-110.
 4. Олейко, В. М. Енергетичний потенціал НВДЕ областей України [Електронний ресурс] / В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2011. - № 3. - С. 35-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Олейко, В. М. Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційного проектування [Текст] / В. М. Олейко // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 119-130.
 2. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 308 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Методи і системи прийняття фінансових рішень [Текст]: підручник О. С. Олексюк, В. Г. Мельничук, П. І. Штабалюк [та ін.].– Тернопіль: Збруч, 2001.– 360 с.
 2. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 

Олексин Тарас Ярославович

olexinКафедра міжнародної економіки Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Олексин, Т. Я. Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. екон. наук. : спец. 08. 00. 02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Ярославович Олексин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.
 2. Олексин, Тарас Ярославович Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Ярославович Олексин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 236 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сохацька, О. Монетизація соціальних медіа у глобальному інформаційному просторі / Олена Сохацька, Тарас Олексин // Журнал європейської економіки. – 2012. –№ 1. – С. 104-114.
 2. Олексин, Т. Я. Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа / Т. Я. Олексин // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 94-97.
 3. Олексин, Т. Я. Особливості монетизації вітчизняного сектору соціальних медіа [Електронний ресурс] / Т. Я. Олексин // Наука й економіка. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1. – С. 198-205.
 4. Олексин, Т. Я. Поглиблення процесів інформатизації та монетизації соціальних медіа в Україні [Електронний ресурс] / Т. Я. Олексин // Ефективна економіка. – 2012. – № 5.
 5. Олексин, Т. Я. Перспективи розвитку світового сектору інформаційно-комунікаційних технологій в умовах глобальної нестабільності / Т. Я. Олексин // Veda a technologie: krok do budoucnosti : materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference [Praha, Cesko]. – 2012. – Dil 10 : Ekonomicke vedy. – S. 46-49.
 6. Олексин, Т. Я. Тенденції розвитку світового сектору інформаційних та комунікаційних технологій / Т. Я. Олексин // Strategiczne pytania swiatowej nauki : materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl, Polska, 2012. – Volume 9 : Ekonomiczne nauki. – S. 79-82.
 7. Олексин, Т. Я. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на продуктивність функціонування підприємств / Т. Я. Олексин // Бьдещите изследвания – 2012 : материали за VIII Международна научна практична конференция. – София, Бьлгария, 2012. – Т. 10 : Икономики. – С. 57-60.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Олексин, Тарас Ярославович Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Ярославович Олексин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 236 с.
 

Оливко Оксана Андріївна

olyvko

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Оливко, Оксана Андріївна. Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Оливко Оксана Андріївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 205 с.
 2. Оливко, Оксана Андріївна. Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Оливко Оксана Андріївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 23 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Оливко, О. Управлінський облік як основний елемент контролінгу / О. Оливко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Економіка.– Тернопіль, 2008.– № 22.– С. 166-169.
 2. Оливко, О. А. Динаміка рівня безробіття в докризовий період у країнах ЄС / О. А. Оливко // Економічний часопис - ХХI.– 2011.– № 1-2.– С. 34-36.
 3. Оливко, О. А. Міграція робочої сили в країнах ЄС у кризовий період [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – Вип. 19. – С. 132-136.  .
 4. Оливко, О. А. Сучасний досвід регулювання ринків праці розвинутих країн і можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Вісник Хмельницького національного університету – 2011. – № 2, т. II. – С. 225-229.
 5. Оливко, О. А. Сучасний стан професійної підготовки та підвищення кваліфікації робітників на ринку праці України [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – Вип. 7. – С. 210-215.
 6. Брич В.Я. Роль міграції робочої сили у формуванні світового ринку праці [Електронний ресурс] / В. Я . Брич, О. А. Оливко // Проблемы развития внешнеэконо-мических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект. – 2010. – С. 737-739.
 7. Оливко О. Аналіз розвитку світового ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Оксана Оливко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2010. – № 2.
 8. Обаранчук, О. Актуальні проблеми вітчизняного підприємництва та його вплив на економічний розвиток України / Оксана Обаранчук, Оксана Оливко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 335-337.
 9. Оливко, О. А. Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці / О. А. Оливко, Н. В. Навольська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 191-194.
 10. Оливко, О. Концептуальні засади формування глобального ринку праці / Оксана Оливко // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 281-285.
 11. Оливко, О. Інтеграція України у міжнародний ринок праці / Оксана Оливко // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 384-387.
 12. Оливко, О. А. Формування ефективного механізму діагностики і управління конфліктами на підприємстві / О. А. Оливко, О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. упр. труд. ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 93-96.  
 13. Оливко, О. А. Методологічні аспекти оцінювання рівня конкурентоспроможності піджприємств / О. А. Оливко, Н. В. Навольська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 1 (16). – С. 83-92.
 14. Оливко, О. А. Формування міжнародного ринку робочої сили в умовах глобалізації / О. А. Оливко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 262, т. 1. – С. 248-255.
 15. Оливко, О. А. Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці / О. А. Оливко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5-1. – С. 476-479.
 16. Оливко, О. А. Концептуальні засади регулювання міжнародних міграційних процесів / О. А. оливко // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – Харків : ХНЕУ, 2010. – С. 81-84.
 17. Оливко, О. А. Розвиток міжнародної туристичної діяльності як глобального соціально-економічного явища / О. А. Оливко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Ч. 2. – С. 237-242.
 18. Оливко, О. А. Емпіричне дослідження впливу розвитку туристичної дестинації на якість життя резидентів / О. А. Оливко, О. Є. Гарбера // Наука молода. – Тернопіль, 2012. – № 18. – С. 123-128.
 19. Olyvko, O. A. Improvement of the state migration policy by byilding the structural scheme of the conceptual fo undations of the formation of the global labour market / O. A. Olyvko, O. B. Obaranchuk // Local production systems and regional economic development / ed. by A. S. Novoselov and V. E. Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, Lodz, Ternopil, 2014. – P. 220-223.
 20. Оливко, О. А. Організація управління якістю комплексного туристичного обслуговування / О. А. Оливко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – № 9. – С. 134-137.
 21. Оливко, О. А. Оцінка якості комплексного туристичного продукту / О. А. Оливко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – Київ : КНТЕУ, 2015. – № 2 (100). – С. 58-63.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 2. Оливко, О. А. Управління якістю комплексного туристичного обслуговування [Текст] / О. А. Оливко // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 219-244.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Олійник Ніна Миколаївна

olynik-n.mКафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Олійник, Ніна Біоетика у системі “лікар – пацієнт”: історико-соціальний аспект / Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 59-65.
 2. Бакалюк, Олег Глобалізація економіки, інформаційна революція у системі освіти та психічне здоров'я молоді / Олег Бакалюк, Ярослав Русенко, Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2010. – №3. – С. 140-149.
 3. Олійник, Ніна Маркетингові відносини та біоетика у системі "лікар - пацієнт" / Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 86-97.
 4. Бакалюк, Олег Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту [Текст] / Олег Бакалюк, Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 70-95.
 5. Бакалюк, О. Й. Фітотерапія – деякі методологічні   аспекти викладання дисципліни [Електрнний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Т. Г. Бакалюк, О. Є. Кузів, П. П. Кузів, С. В. Дзиґа, З. І. Луй // Фітотерапія: здобутки і перспективи : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 20-21 квітня 2012 р. ). – УжНУ «Говерла», 2012. – С. 286-288.
 6. Бакалюк, О. И. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов – есть ли альтернатива? [Електрнний ресурс] / О. Й. Бакалюк, П. П Кузив, Н. Н. Олийнык // Медицинская наука и образование Урала. – 2011. – № 3. – С. 125-127.
 7. Давидович, І. Є. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Є. Давидович, О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Освіта і наука в умовах глобальних викликів. – 2013. – С.45-49.
 8. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 1) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] //Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року.м. Сімферополь-Судак. – 2013. – С.5-10.
 9. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 2) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] //Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року.м. Сімферополь-Судак.– 2013. – С.38-42.
 10. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
 11. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина як вид народного ремесла – самобутність і традиції в умовах світової глобалізації фарміндустрії [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Я. Г. Русенко[ та ін. ] // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 січня- 2 лютого 2013 року. м. Сімферополь-Ялта. – 2013. – С.11-16.
 12. Олійник, Н. М. Роль метаболічного синдрому при прогресуванні печінкової патології [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник // Вісник наукових досліджень.– 2013. – № 1. – С.18-20.
 13. Олійник, Н. М. Аналіз показників якості життя при терапії цорозу печінки [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник // Вісник наукових досліджень.– 2012. – № 4. – С.36-38.
 14. Самогальська, О.Є. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз [Електронний ресурс] / О. Є. Самогальська, Т. Б. Лазарчук, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Вісник наукових досліджень.– 2012. – № 2. – С.29-31.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Луй, З. І. Медико-соціальні основи здоров'я [Текст] : навч. посіб. / З. І. Луй, Н. М. Олійник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 300 с.
 

Олійник Ольга Романівна

Кафедра аграрного бізнесу і обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Олійник, О. Аналіз ефективності та перспективи цукробурякового виробництва в Тернопільській області / Ольга Олійник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 229-232.
 2. Пархомець, М. К. Аналіз та шляхи розвитку економічних взаємовідносин між партнерами бурякоцукрового підкомплексу / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 40-46.
 3. Олійник, О. Р. Ресурсозбереження як важливий напрям підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки / О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 94-97.
 4. Олійник, О. Р. Аналіз виробництва продукції основних культур в аграрних підприємствах Тернопільщини / О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 113-119.
 5. Пархомець, М. К. Аналіз ефективності буряковиробництва у господарствах Тернопільської області / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2009. – №2. – С. 92-102.
 6. Олійник, О. Р. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності підприємств / О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2007. – №3. – С.58-65.
 7. Олійник, О. Р. Резерви підвищення економічної та екологічної ефективності буряківництва на Тернопільщині / О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 143-148.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пархомець, М. К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 260 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.] ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.
 

Олійничук Валентина Миколаївна

Олійничук В.М

Кафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Валентина Миколаївна Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності бурякоцукрового підкомплексу АПК [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валентина Миколаївна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.
 2. Олійничук, Валентина Миколаївна Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності бурякоцукрового підкомплексу АПК [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валентина Миколаївна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 224 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Олійничук, В. Важливість іноземних інвестицій для підвищення конкурентоспроможності українських товарів / Валентина Олійничук // Вісник Тернопільської академіїнародного господарства. – 2002. – Вип. 6. – С. 127-128.
 2. Олійничук, В. Використання банківських кредитів [Електронний ресурс] / Валентина Олійничук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 13. – С. 85-87.
 3. Олійничук, В. До питання аналізу оцінки ризиків в інноваційному підприємництві / В. Олійничук // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 85-88.
 4. Олійничук, В. Інноваційна стратегія підприємства / Валентина Олійничук // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2 – С. 40-43.
 5. Олійничук, В. М. Особливості реалізації облікової політики у фінансовій звітності / В. М. Олійничук // Інноваційнаекономіка. – 2012. – № 3. – С. 132-140.
 6. Олійничук, В. М. Аналіз ефективності інновацій / В. М. Олійничук // Науковізаписки : зб. наук. працькаф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічнадумка, 2002. – Вип. 11, ч . 1. – С. 164-168.
 7. Олійничук, В. М. Дискусійні питання оцінки основних засобів підприємства при формуванні облікової політики / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2008. – № 2. – С. 71-73.
 8. Олійничук, В. М. Ефективне управління інноваційною активністю підприємств: регіональнийаспект [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. 5, т. 1.
 9. Олійничук, В. М. Значення і роль якісних характеристик фінансової звітності в інформаційному забезпеченні діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук.
 10. Олійничук, В. М. Інноваційна діяльність та її сутність / В. М. Олійничук // Наукові записки : зб. наук. працькаф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 96-99.
 11. Олійничук, В. М. Інформаційна місткість фінансової звітності та її роль в управлінні підприємством / В. М. Олійничук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 213-219.
 12. Олійничук, В. М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою / В. М. Олійничук, А. В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 120-127.
 13. Олійничук, В. М. Напрями удосконалення балансу як інформаційної бази для потреб менеджменту / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 57-62.
 14. Олійничук, В. М. Науково-методичні основи механізму контролінгу в системі управління підприємством та його удосконалення [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Збірник наукових праць. – 2009. – № 17, т. 2. – С. 481-484.
 15. Олійничук, В. М. Облікова політика в системі бухгалтерського обліку напідприємстві / І. Ф. Баланюк, І. В. Свиноус, Н. Б. Мельник, В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 106-112.
 16. Олійничук, В. М. Особливості реалізації облікової політики у фінансовій звітності / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 132-140.
 17. Олійничук, В. М. Оцінка статей фінансової звітності та її вплив на ухвалення управлінських рішень впроцесі їх взаємодії [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 4. – С. 51-59.
 18. Олійничук, В. М. Сутнісні підходи до вибору методів оцінки статей фінансової звітності залежно від її мети [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук.
 19. Олійничук, В. М. Удосконалення документального оформлення руху основних засобів [Електронний ресурс] / Валентина Миколаївна Олійничук.
 20. Олійничук, В. М. Фактори формування дієвого механізму професійного розвитку інноваційних кадрів в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 2.
 21. Олійничук, В. М. Шляхи ефективного розвитку бурякоцукрового підкомплексу АПК / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 31-36.
 22. Олійничук, В. Особливості інноваційного розвитку економіки України / В. Олійничук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 27-31.
 23. Олійничук, В. Підвищення економічної ефективності цукробурякового виробництва / В. Олійничук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 209-212.
 24. Олійничук, В. Проблеми і перспективи розвитку цукробурякового підкомплексу / В. Олійничук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 222-224.
 25. Олійничук, В. Ринкова система матеріально-технічного забезпечення / В. Олійничук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 336-339.
 26. Олійничук, В. М. Інноваційна політика держави: проблеми реалізації та шляхи їх вирішення / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 19-24.
 27. Олійничук, В. Формування і використання фінансового капіталу / Валентина Олійничук // Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] /редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 144-147.
 28. Олійничук, В. М. Організація облікового процесу та її вплив на формування якісної фінансової інформації / В. М. Олійничук // Облік і фінанси. - 2013. - № 1. - С. 40-45.
 29. Олійничук, В. М. Принципи формування та система властивостей корисності фінансової звітності / В. М. Олійничук, О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 185-195.
 30. Олійничук, В. Дифузія знань як фактор інтенсифікації інноваційних процесів / Валентина Олійничук // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 378-381.
 31. Олійничук, В. М. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах структурних змін податкової політики держави / В. М. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 152-159.
 32. Олійничук, В. М. Рівні інвестиційної привабливості підприємств: фактори впливу та резерви підвищення [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 136-142.
 33. Олійничук, В. М. Напрями формування ефективного механізму мотивації інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7(1). – С. 253-258.

МОНОГРАФІЇ

 1. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.
 

Олійничук Олександра Іванівна

1450450634 1443602308 olynichuk-oleksandra-vanvna

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 254 с.
 2. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Олійничук, О. І. Конценція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств [Текст] / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 242-249.
 2. Олійничук, В. М. Принципи формування та система властивостей корисності фінансової звітності [Текст] / В. М. Олійничук, О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 185-195.
 3. Олійничук, О. І. Теоретичні аспекти системи менеджменту підприємства в умовах мінливої ринкової економіки [Текст] / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 77-81.
 4. Задорожна, О. І. Лісове господарство України: проблеми становлення і національної стратегії сталого розвитку / О. І. Задорожна // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2007. – Вип. 1. – С. 14-21.
 5. Задорожна, О. І. Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів підприємств лісового господарства / О. І. Задорожна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 1 (17). – С. 207-211.
 6. Олійничук, О. І. Прибуток як обліково-аналітична категорія ринкової економіки / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2009. – Вип. 5. – С. 22-31.
 7. Олійничук, О. І. Дуалістичність у трактуванні сутності категорії «витрати» / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2010. – Вип. 9. – С. 42-48.
 8. Олійничук, О. І. Документування господарських операцій в умовах автоматизації обліку / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. –  Тернопіль : ТКІ, 2013. – Вип. 14. – С. 121-126.
 9. Задорожна, О. І. Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення / О. І. Задорожна // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8 (86). – С. 207-213.
 10. Задорожна, О. І. Облік та економічна оцінка побічної продукції лісового господарства / О. І. Задорожна // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4 (10). – С. 81-85.
 11. Олійничук, О. І. Особливості лісогосподарського виробництва та підвищення його ефективності  / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. V, т. 2. – С. 148-154.
 12. Олійничук, О. І. Концептуальна основа аналізу витрат і доходів підприємств лісової галузі / О. І. Олійничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. 2. – С. 215-219.
 13. Олійничук, О. І. Методика обліку витрат на виготовлення продукції підприємств лісової галузі та її вдосконалення / О. І. Олійничук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. − Вип. 20.1. – С. 231-238.
 14. Олійничук, О. І. Формування системи внутрішньої звітності лісогосподарських підприємств / О. І. Олійничук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 259, т. І. – С. 270-278.
 15. Олійничук, О. І. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансового результату операційної діяльності підприємств  / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2 (16). – С. 114-120.
 16. Олійничук, О. І. Аналітична робота на підприємствах лісового господарства: організаційні аспекти / О. І. Олійничук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6 (9). – С. 179-183.
 17. Олійничук, О. І. Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства / О. І. Олійничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2015. – № 1 (71). – С. 41-47.
 18. Олійничук, О. І. Система аналізу в управлінні підприємством, спрямованому на досягнення економічної безпеки / О. І. Олійничук // Ефективна економіка. – 2015. – № 6.
 19. Олійничук, О. І. Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти / О. І. Олійничук // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 1(48). – С. 93-100.
 20. Олійничук, О. Міжнародний досвід використання економічної експертизи у фінансових розслідуваннях [Текст] / Олександра Олійничук, Марія Купер // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 69-75.
 21. Олійничук, О. Правове регулювання податкового менеджменту в Україні [Текст] / Олександра Олійничук, Ірина Чайка // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 60-65.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Олійничук, О. І. Економічна злочинність та методи боротьби з нею [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Олійничук, О. І. Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.
 

Олійничук Роман Петрович

olilnuchyk

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 251 с.
 2. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Олійничук, Р. Проблеми формування правової свідомості та правової культури в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 58-60.
 2. Олійничук, Р. Дискусійні аспекти становлення і розвитку українського громадянського суспільства / Р. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 84-88.
 3. Олійничук, Р. П. Характеристика видів і розмірів покарань за групове порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – ч.ІІ. – С. 183-187.
 4. Олійничук, Р. П. Злочинність проти довкілля: аналітичні аспекти у вітчизняному просторі [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2016. - №1. – С. 282-284.
 5. Олійничук, Р. П. Оцінка інвестиційного клімату в Україні та шляхи його покращення / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 231-237.
 6. Олійничук, Р. П. Правовий механізм податкового адміністрування в Україні / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – Вип. 1 (3). – С. 218-225.
 7. Олійничук, Р. П. Проблеми формування  кредитних відносин: економічний та правовий механізм / Р. П. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 104-107.
 8. Олійничук, Р. П. Соціально-нормативне розуміння та характерні ознаки громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2007. – Вип. 32. – С.103-111.
 9. Олійничук, Р. П. Основи попередження групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 201-207.
 10. Олійничук, Р. П. Специфічні особливості визначення суб’єкта групового злочину проти громадського порядку (ст. 293 КК України) / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип.75, ч. 2. – С. 270-278.
 11. Олійничук, Р. П. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Вісник Донецького національного університету. Сер. В “Економіка і право”. – 2009. – № 2. – С. 369-373.
 12. Олійничук, Р. П. Визначення окремих ознак об’єктивної сторони групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Митна справа. – 2010. – № 1 (67), ч. 2. – С. 239-243.
 13. Олійничук, Р. П. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Часопис Академії адвокатури України. – К., – 2009. – № 3. – С. 215-222.
 14. Олійничук, Р. П. Відмежування групового порушення громадського порядку від суміжних злочинів [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Форум права. – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 301-308.
 15. Олійничук, Р. П. Групове порушення громадського порядку за кримінальним законодавством пострадянських країн: компаративний аналіз [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 104-108.
 16. Олійничук, Р. П. Генезис вітчизняного кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку в дореволюційному періоді [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (55). – С. 185-193.
 17. Олійничук, Р. П. Ретроспективний аналіз кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку пост-революційного періоду [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – Вип. № 2 (59). – С. 48-56.
 18. Олійничук, Р. П. Еволюція та сучасний зміст поняття «громадський порядок» у теорії кримінального права [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 190-194.
 19. Олійничук, Р. П. Становлення законодавчої норми про кримінальну відповідальність за групове порушення громадського порядку в незалежній Україні [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 4. – С. 164-169.
 20. Олійничук, Р. П. Громадський порядок як родовий об’єкт злочину [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1. – С. 276-282.
 21. Олійничук, Р. П. Екологічна безпека як кримінально-правова категорія: онтологічний аспект [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1. – С. 178-181.
 22. Олійничук, Р. П. Компаративний аналіз кримінального законодавства про злочини проти довкілля окремих пострадянських країн [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 147-150.
 23. Олійничук, Р. П. Розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 171-175.
 24. Олійничук, Р. Групове порушення громадського порядку та хуліганство: проблеми розмежування [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 138-141.
 25. Олійничук, Р. Ідентифікація відмінностей між груповим порушенням громадського порядку та блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 83-86.
 26. Олійничук, Р. Особливості розслідування забруднення атмосферного повітря . [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 150-153.
 27. Олійничук, Р. Особливості розслідування незаконної порубки лісу [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 166-170.
 28. Олійничук, Р. Особливості розслідування знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 171-175.
 29. Олійничук, Р. Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та порушенням порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 136-139.
 30. Олійничук, Р. Кримінально-правова характеристика забруднення атмосферного повітря [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 235-239.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.
 

Омецінська Ірина Ярославівна

ometsinska

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Омецінська, Ірина Ярославівна Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств : методика та організація [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 235 с.
 2. Омецінська, Ірина Ярославівна Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств : методика та організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Омецінська, І. Зобов'язання як категорія бухгалтерського обліку / І. Омецінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 228-231.
 2. Омецінська, І. Сутність забезпечень, порядок їх визначення та оцінки / Ірина Омецінська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 16. – С. 285-288.
 3. Омецінська, І. Оцінка фінансової стійкості підприємств будівельної галузі на основі аналізу структури власного капіталу та зобов’язань / Ірина Омецінська // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 285-288.
 4. Омецінська, І. Я. Зобов'язання перед постачальниками та підрядниками: сутність, умови визнання та облік / І. Я. Омецінська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 264-267.
 5. Омецінська, І. Структура витрат відповідно до податкового та бухгалтерського законодавства / Ірина Омецінська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 367-372.
 6. Омецінська, І. Я. Особливості утворення та порядок визнання зобов’язань за видами [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 3. – С. 28-34.
 7. Омецінська, І. Я. Проблеми визнання зобов’язання як категорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. 17, ч. 2. – С. 244-248.
 8. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку та оподаткування позик як форми залученого капіталу підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 233-237.
 9. Омецінська, І. Я. Організація обліку розрахунків з постачальниками / І. Я. Омецінська // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. проф. Б. М. Литвина. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 155-159.
 10. Омецінська, І. Я. Забезпечення: порядок визнання та відображення у балансі [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Наукові записки. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 121-127.
 11. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку зобов’язань за векселями виданими [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Наукові записки : зб. наук. праць факультету економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 157-164.
 12. Шарко, І. Я. Критерії визнання та класифікація зобов’язань за національними стандартами [Електронний ресурс] / І. Я. Шарко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 3. – С. 197-204.
 13. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку кредитів банку / І. Я. Омецінська // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні : наук. збірник. – Львів : Інтереко, 2005. – Спец. вип. 15, ч. 2. – С. 652-658.
 14. Омецінська, І. Я. Проблеми обліку довготермінових зобов’язань [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2007. – № 2. – С. 92-98.
 15. Омецінська, І. Проблеми розрахунків з субпідрядниками – учасниками будівельного процесу [Електронний ресурс] / Ірина Омецінська // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 2 (13). – С. 133-137.
 16. Омецінська, І. Я. Оцінка ліквідності будівельних підприємств та їх платоспроможності [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Житомир, 2007. – № 4 (42). – С. 142-148.
 17. Омецінська, І. Я. Проблеми визнання зобов’язання як категорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. 17, ч. 2. – С. 244-248.
 18. Омецінська, І. Роль аналізу зобов’язань будівельних підприємств та методика його здійснення [Електронний ресурс] / Ірина Омецінська // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 149-155.
 19. Омецінська, І. Я. Порядок розкриття інформації про зобов’язання у балансі [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 14. – С. 221-227.
 20. Омецінська, І. Я. Бухгалтерський облік як інформаційна система для управління підприємством [Електронний ресурс] / І. Я. Омецінська // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 8.
 21. Омецінська, І. Облікова інформація: економічна сутність та критерії якості / Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 131-141.
 22. Омецінська, І. Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах / Ірина Омецінська, Наталія Починок // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 75-86.
 23. Омецінська, І. Облік як інформаційна база для реалізації соціальної політики в управлінні підприємством / Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 125-137.
 24. Омецінська, І. Особливості формування повної собівартості продукції (робіт, послуг) в управлінському обліку для цілей ціноутворення / Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 120-133.
 25. Задорожний, З.-М. Внутрішньогосподарська звітність у системі управління підприємством / Зеновій-Михайло Задорожний, Ірина Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 4. – С. 169-184.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Омецінська, І. Я. Облік довготермінових зобов'язань [Текст] / І. Я. Омецінська // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 243-259.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Задорожний, З. В. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Г. І. Гугул, І. Я. Омецінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 288 с.
 2. Омецінська, І. Я. Інформаційне забезпечення та порядок зобов’язань / І. Я. Омецінська // Концепція розвитку бухгалтерськог аудиту в Україні. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С. 276-293.
 3. Задорожний З.-М. В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 148 с.
 4. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 5. Задорожний, З.-М. В. Управлінський облік : приклади, задачі, тести [Текст] : навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Я. Омецінська, Л. Т. Богуцька. - 2-ге доповн. і переробл. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 211 с.
 

Ониськів Любов Мирославівна

прийдунКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Прийдун, Любов Мирославівна Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Любов Мирославівна Прийдун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 347 с.
 2. Прийдун, Любов Мирославівна Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Любов Мирославівна Прийдун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Прийдун, Л. Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю / Л. Прийдун // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 39-48.
 2. Балянт, Г. Нормативно-правова основа функціонування банківських установ і напрямки її вдосконалення [Електронний ресурс] / Г. Балянт, Л. Прийдун // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 3-21.
 3. Прийдун, Л. Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків [Електронний ресурс] / Л. Прийдун // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 201-209.
 4. Прийдун, Л. М. Управління кредитним ризиком як основа забезпечення ефективності банківської діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Прийдун // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 307-312.
 5. Дзюблюк, О. Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу / Олександр Дзюблюк, Любов Прийдун // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 8-20.
 6. Прийдун, Любов Бюро кредитних історій у системі заходів щодо оптимізації роботи банків з управління кредитними ризиками / Любов Прийдун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – січень-березень (№1). – С. 117-125.
 7. Прийдун, Любов Стрес-тестування кредитного ризику банку: загальна характеристика та особливості практичного застосування / Любов Прийдун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 67-74.
 8. Прийдун, Л. Перспективи оптимізації управління кредитним ризиком з урахуванням банківської практики розвинутих країн [Електронний ресурс] / Л. Прийдун // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С.93-99.
 9. Дзюблюк, О. Організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком банку / О. Дзюблюк, Л. Прийдун // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 55-62.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 4. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів, Л. М. Прийдун, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 572 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Чайковський, Я. І. Організація тренінгу : задачі, практичні завдання з використанням автоматизованої банківської системи Б2, ситуаційні завдання (кейси), ділові ігри [Текст] : метод. вказівки / Я. І. Чайковський, Л. М. Ониськів, В. Я. Рудан. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 112 с.
 

Онищук Марія Іванівна

onischuk-maryaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Онищук, Марія Методика дослідження парадигматичної лакунарності: системно-структурний аспект [Електронний ресурс] / Марія Онищук.
 2. Онищук, М. І. Типізація національної семантики слова в аспекті вивчення міжмовної лакунарності /М. І. Онищук // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] / редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 367-369.
 

Оприсок Мирослава Дмитрівна

1608188684 oprisok miroslava dmitrvna 5Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Оприсок М. Д. Інституціональні фактори розвитку і функціонування системи підприємництва в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Ужгород : УНУ, 2008. 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Оприсок М. Аналіз ефективності  регіональних проектів і програм розвитку: проблеми методології та вплив на якість регіонального економічного менеджменту./ М.Д. Оприсок // Молодь,освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 27-28 березня 2003р.; У 5-ти т./ Редкол.: М.І.Шкіль (відп.ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – Т.4. – С. 249 – 252.
 2. Оприсок  М.Д. Управління інвестиційними ризиками/ М.Д. Оприсок // Наукові студії. Вісник Тернопільського комерційного інституту. –  Тернопіль, 2003. – С. 42– 45.
 3. Оприсок  М.Д. Теорії регіональної економіки та їх вплив на розвиток  вітчизняної регіоналістики   / М.Д. Оприсок //  Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 16. –  Тернопіль: Економічна думка, 2006.  –– С. 114 –118.
 4. Оприсок  М.Д. Оцінка ефективності регіональних програм в Тернопільській області  / Мирослава Оприсок, Василь Мартинюк, Богдан Корецький // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 16. –  Тернопіль: Економічна думка,  2006. –– С. 103–107.
 5. Оприсок  М.Д. Стратегія розвитку зовнішніх економічних зв’язків Тернопільської області / М.Д. Оприсок, //  Наукові студії. Вісник Тернопільського комерційного інституту. Випуск 2 . –  Тернопіль, 2007. – С. 37– 41.
 6. Oprysok Myroslava. Difgnoscation (Diagnostics) of the  Business Processes in Management of Enterprise on the Regional Level. /M. Oprysok  // Economics: Current Affairs and Prospects. Materials of Conference Wisconsin International University (USA)  in Ukraine. – 23.03.2007 –  Kyiv. – 2007.– P. 163–165.
 7. Оприсок  М.Д. Регіональний кластер у контексті структурної перебудови економіки Тернопільської області  / М.Д. Оприсок // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1(17). –  Тернопіль: Економічна думка, 2007. –– С. 62-66.
 8. Оприсок  М.Д. Підтримка малого та середнього бізнесу: досвід європейських країн / М.Д. Оприсок //  Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. Матеріали ІХ науково-практичної конференції 30 листопада 2007р. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007.–– С. 322–326.
 9. Оприсок  М.Д. Основні складові стратегічного менеджменту в регіональній системі підтримки підприємництва / М.Д. Оприсок // Всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем” (Збірник тез доповідей), м. Івано-Франківськ  6-8 грудня 2007р. Івано-Франківськ, 2007. – С.68–71.
 10. Оприсок  М.Д. Роль підприємництва у соціально-економічному розвитку регіональних суспільних систем. / М.Д. Оприсок // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних  суспільних  систем (Збірник наукових праць). Вип.5 (67) / НАН України.  Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп.ред. д.е.н., проф. Є.І.Бойко.– Львів, 2007.– С.79–88.
 11. Оприсок  М.Д. Нормативне забезпечення діяльності регіональних організацій з розвитку підприємництва / М.Д. Оприсок // Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 грудня 2007, м. Львів)/ Відп. ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьмін. – Львів: НВФ“Українські технології”,2007.-С.200-204.
 12. Оприсок М.Д.  Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від «відомчих» до «проектних» критеріїв  виділення коштів./ М.Д.Оприсок // Регіональна економіка.–2008.– № 1. – С.50-56.
 13. Оприсок М. Аналіз ефективності регіональних проектів і програм розвитку: проблеми методології та вплив на якість регіонального економічного менеджменту. / М.Д. Оприсок // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного  університету. Випуск 1(18).– Тернопіль: Економічна думка, – 2008.– С.64–67.
 14. Оприсок М.Д. Соціальне партнерство: реалізація принципів в розвитку регіонального бізнесу та соціальної сфери / М.Д. Оприсок // Економіка України напередодні входження у європейські та світові структури. Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів, викладачів Тернопільського комерційного інституту (14 травня 2008р., м. Тернопіль) – Тернопіль: ПП “Лідер”,  2008. – С. 176 – 179.
 15. Оприсок М.Д. Розвиток інфраструктури підприємництва в Тернопільській області / М.Д. Оприсок // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 1 червня 2008 р. Сімферополь: Видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. – С. 34–37.
 16. Опрысок М. Опыт реализации программ развития и поддержки предпринимательства / Мирослава Опрысок // Предпринимательство в Беларуси: Опыт становления и перспективы развития. Материалы VІ Международной научно-практической конференции, г.Минск, 15 апреля 2009 г. – с. 79-81.
 17. Оприсок  М.Д. Підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку в сучасних умовах./М.Д. Оприсок// Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації. Матеріали  І-ої Міжнародної науково-практичної конференції (15  травня 2009, Тернопіль)/ відп. ред. к.е.н., проф. В.Ф.Мартинюк.– Тернопіль: ВЦ «Вектор», 2009. – С.172–174.
 18. Опрысок М. Государственная регуляторная политика поддержки предпринимательства региона. / М.Д. Опрысок // Предринимательство . Научный журнал, г. Минск. – 2009
 19. Оприсок М.Д. Принципи побудови і функціонування системи підтримки малого і середнього бізнесу в Тернопільській області. / М.Д. Оприсок // Галицький економічний вісник. Науковий журнал.– Видавництво ТДТУ ім.І.Пулюя – №3(24),2009 р.
 20. Оприсок М.Д. Інституціональні фактори розвитку підприємництва в системі регіонального менеджменту / М.Д. Оприсок // Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. Ужгород,  Випуск № 31, 2010.
 21. Оприсок М.Д. Європейський досвід діяльності інституцій розвитку підприємництва та можливості його використання в Україні. / М.Д. Оприсок // Галицький економічний вісник. Науковий журнал.– Видавництво ТДТУ ім.І.Пулюя № 1 (30), 2011 р. – С.5-10.
 22. Оприсок М.Д. Вплив трансакційних витрат на інституційне середовище  підприємницьких структур. / М.Д. Оприсок// Матеріали Всеукраїнського семі-нару молодих учених та студентів Сімферополь.– Саки Всеукраїнський семінар молодих учених та студентів «Участь України у глобалізаційних процесах» 14-15 квітня 2011року, ПП «Підприємство Фєнікс».
 23. Оприсок М.Д. Діяльність міжнародних інституцій з підтримки підприємництва на регіональному рівні: перспективи для України. /М.Д. Оприсок// Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. . Ужгород,  Випуск № 32 2011.
 24.  Оприсок М.Д. Соціальне партнерство в розвитку підприємництва: зарубіжний дос-від та перспективи для України. /М.Д. Оприсок //Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки»  №6(9) 2011. С. 20-24.
 25. Оприсок М.Д. Розвиток малого бізнесу в економіці Великобританії: перспективи для України / М.Д. Оприсок//  Наукові студії . Випуск  12, 2012 Видання ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут» - С.149-154.
 26. Оприсок М.Д. Проблеми методології визначення ефективності регіональних проектів і програм розвитку / М.Д. Оприсок// Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації». 23 березня 2012 р. м. Тернопіль - С.212-215.
 27. Оприсок М.Д. Організація самостійної роботи студента під керівництвом викладача / М.Д. Оприсок// Матеріали науково-методичного семінару на тему: «Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в умовах європейської інтеграції вищої освіти» 25 січня 2013 року. - Тернопіль.– С.35-41.
 28. Оприсок М.Д. Інституціональні чинники розвитку підприємництва в регіоні / М.Д. Оприсок// Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації. Матеріали У міжнародної науково-практичної конференції 25 квітня 2013 р. м. Тернопіль:. – С. 183- 185.
 29. Оприсок М.Д. Регіоналістика України в контексті теорій регіональної економіки / М.Д. Оприсок // Наукові студії . Випуск  16 Видання ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», м. Тернопіль 2014 р.– С.67-73.
 30. Оприсок М.Д. Теоретико-методичні аспекти організації та контролю самостійної роботи студентів / М.Д. Оприсок// Матеріали науково-методичного семінару на тему: «Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в умовах європейської інтеграції вищої освіти» 25 лютого 2014 року.- Тернопіль.– С.41-44.
 31. Оприсок М.Д. Маркетинговий потенціал підприємства: стратегічний аспект / М.Д. Оприсок// Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції 17 квітня 2014 р. м. Тернопіль:. – С. 101-103.
 32. Oprysok M. European institutes of development of enterprising: possibilities for Ukraine. I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne problem zarządzania, organizacji i inżynierii produkcji” . – Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – 2014. – P. 38-40.
 33. Оприсок М. Д. Інтерактивні технології в навчальному процесі / М.Д. Оприсок// Матеріали науково-методичного семінару на тему: «Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в умовах європейської інтеграції вищої освіти», 26 березня 2015 року, – м. Тернопіль 2015.– С. 39-43.
 34. Оприсок М. Проблеми підтримки малого та середнього бізнесу. /М.Д. Оприсок// Розвиток національної економіки: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»3–4 квітня 2015 р. м. Івано-Франківськ.
 35. Оприсок М.Д. Європейський досвід підтримки підприємництва. / М.Д. Оприсок// Екстерналії та детермінанти глобальних економічних процесів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 16 квітня 2015 р. м. Тернопіль:. – С. 120-122.
 36. Оприсок М.Д. Стратегії інноваційного розвитку суб‘єктів підприємництва в регіоні. /М.Д. Оприсок //«Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 квітня 2015 р. м. Ужгород - Мукачево:. – С. 258-260.
 37. Оприсок М. Азійський досвід реалізації програм розвитку та підтримки підприємництва: Перспективи для України. /М.Д. Оприсок //«Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Частина 2, 15-16 квітня 2016 р. м. Ужгород  вид-во «ФОП Сабов А.М.». – С. 56-59.
 

Орендарчук Галина Олексіївна

orendarthuk

Кафедра філософії та політології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Орендарчук, Г. Місце філософії в системі сучасної економічної освіти / Г. Орендарчук, В. Бахтін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 146-151.
 2. Орендарчук, Г. Світоглядні і філософсько-естетичні засади німецького романтизму / Г. Орендарчук, Н. Тома // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – № 13. – С. 10-16.
 3. Орендарчук, Г. Деякі проблеми викладання філософії у вищих навчальних закладах / Г. Орендарчук, І. Карпенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2004. – № 12. – С. 86-91.
 4. Орендарчук, Г. Соціологія конфлікту / Г. Орендарчук, О. Розумович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 11. – С. 182-189.
 5. Орендарчук, Г. Проблема істини в системі сучасних світоглядних орієнтирів / Г. Орендарчук, О. Розумович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 10. – С. 106-112.
 6. Орендарчук, Г. Концепція надлюдини у філософії Фрідріха Ніцше / Галина Орендарчук, Ростислав Зубко // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 99-105.
 7. Орендарчук, Г. Філософія людини-бізнесмена / Галина Орендарчук, Сергій Клеба // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 71-78.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Орендарчук, Г. О. Логіка [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 272 с.
 2. Орендарчук, Г. О. Основи логіки [Текст] : посібник / Г. О. Орендарчук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 155 с.
 3. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич, Г. О. Орендарчук, З. С. Сокол. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360 с.
 4. Орендарчук, Г. О. Логіка [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 272 с.
 5. Світ мудрості. Хрестоматія з філософії [Текст] : навч. посіб. / упоряд. Г. Орендарчук , М. Шумка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 384 с.
 6. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 143 с.
 7. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич, Г. О. Орендарчук, З. С. Сокол. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360 с.
 8. Орендарчук, Г. О. Основи логіки [Текст] : посібник / Г. О. Орендарчук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 155 с.
 

Орловська Тетяна Михайлівна

orlovska tmКафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Орловська, Тетяна Михайлівна Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю борошномельних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Орловська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 260 с.
 2. Орловська, Тетяна Михайлівна Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю борошномельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Орловська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Орловська, Т. Індексний метод в аналізі показників прибутковості підприємств / Тетяна Орловська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 378-382.
 2. Безродна, Т. Аналітичне забезпечення управління результативністю борошномельних підприємств [Електронний ресурс] / Т. Безродна // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 12-20.
 3. Безродна, Т. Облікова політика бюджетних установ: проблеми становлення / Тетяна Безродна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 8. – С. 27-29.
 4. Безродна, Т. М. Баланс сировини та продукції підприємства борошномельної промисловості / Т. М. Безродна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2009. – Спец. вип. 28, ч. 3. – С. 82-85.
 5. Безродна, Т. М. Глобалізація та облікова політика / Т. М. Безродна // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2007. – Спец. вип. 22, ч. 2. – С. 281-285.
 6. Безродна, Т. М. Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні / Т. М. Безродна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 4 т.– Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 216, т. 1. – С. 89-93.
 7. Безродна, Т. М. Облікове забезпечення системи управління підприємством / Т. М. Безродна // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2, т. 1. – С. 188-192.
 8. Безродна, Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття / Т. М. Безродна // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2008. – № 10, ч. 2. – С. 58-62.
 9. Безродна, Т. М. Порядок планування обліково-аналітичного забезпечення / Т. М. Безродна // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 402-406.
 10. Безродна, Т. М. Про залежність формування методики ревізії від сутності ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів / Т. М. Безродна // Вісник ДонДУЕТ. Сер. Економічні науки. – Донецьк, 2006. – Вип. 3 (31). – С. 212-217.
 11. Безродна, Т. М. Формування аналітичної інформації стосовно ефективності діяльності борошномельних підприємств / Т. М. Безродна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 264, т. 2. – С. 436-443.
 12. Кустовська, Олена Порівняльний статистичний аналіз диференціації оплати праці / Олена Кустовська, Тетяна Безродна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 114-124.
 13. Орловська, Т. М. Статистичний аналіз варіацїї оплати праці / Тетяна Михайлівна Орловська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 76-83.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 

Сторінка 1 із 2