Разіна Оксана Павлівна

razina

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Разіна О. П. Теоретична концептуалізація понять "нерухомість", "ринок нерухомості" у світлі формування ринку нерухомості України / О. П. Разіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 53-55.
 2. Разіна О. П. Тенденції та перспективи розвитку ринку нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Разіна.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 

Расевич-Дергунова Наталія Ярославівна

расевич-дергунова наталія ярославівн

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сохацька, Олена Використання реальних опціонів у корпоративному управлінні /Олена Сохацька, Наталя Расевич // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу /Голов. ред. Шкарабан С.І.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– Випуск 14.– С. 13-16.
 2. Сохацька, О. Підвищення ефективності управління проектами через впровадження автоматизованих систем /О. Сохацька, Н. Расевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2004.– № 3.– С. 120-129.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Расевич-Дергунова, Н. Я. Традиційні та інноваційні методи оцінки інноваційно-інвестиційних проектів генерування енергії з альтернативних джерел [Текст] / Н. Я. Расевич-Дергунова // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 131-150.
 2. Расевич-Дергунова, Н. Я. Застосування реальних опціонів як нового інструментарію для оцінки інвестиційних проектів альтернативної енергетики [Текст] / Н. Я. Расевич-Дергунова // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 151-162.
 3. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 308 с.
 

Ратушна Наталія Миколаївна

ratyshna

Кафедра гуманітарних дисциплін ІФІМ

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ратушна, Н. Проектна діяльність на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / Н. Ратушна, Н. Афонська // Джерела : наук.-метод. вісник. – Івано-Франківськ, 2011. – № 1.
 2. Афонська, Н. Г. Адаптація до реципієнта в бізнес-комунікації / Н. Г. Афонська, Н. М. Ратушна // Науковий потенціал – 2012 : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [21-23 берез. 2012 р.]. – К., 2012. – Ч. 3. – С. 46-49.
 3. Ратушна, Н. М. Місце індивідуальних науко-дослідницьких завдань у системі навчання і виховання в сучасній вищій школі / Н. М. Ратушна, Н. Г. Афонська // Джерела : наук.-метод. вісник. – Івано-Франківськ, 2011. – № 2.
 

Ребуха Лілія Зіновіївна

рубуха-лз

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ребуха, Лілія Зіновіївна Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ребуха Лілія Зіновіївна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. Інститут експериментальних систем освіти. - Т., 2006. - 299 с.
 2. Ребуха, Лілія Зіновіївна Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ребуха Лілія Зіновіївна ; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2006. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ребуха, Л. Гуманітарна психолого-педагогічна експертиза в управлінській сфері інноваційної діяльності колективу школи / Л. Ребуха // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.106-114.
 2. Ребуха, Л. Психолого-педагогічні закономірності цілісного модульно-розвивального процесу / Лілія Ребуха // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 75-95.
 3. Ребуха, Л. Система експертно-діагностичного забезпечення експерименту з модульно-розвивального навчанння [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 201-216.
 4. Ребуха, Л. Складові технології психологічної експертизи [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 5. Ребуха, Л. З. Мотиваційне поле навчальної діяльності старшокласників [Електронний ресурс] / Л. З. Ребуха, О. В. Миськів // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – Вип. 1.
 6. Ребуха, Л. Особливості методологування під час проведення психологічної експертизи [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 7. Ребуха, Л. Професійні риси вчителя в інноваційній системі модульно-розвивального навчання [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 8. Ребуха, Л. Психологічна експертиза програмово-методичних засобів інноваційної модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. Сер. Психологія. – 2008. – Вип. 21. – С. 27-39.
 9. Ребуха, Л. Психологічна експертиза та вимоги, які до неї ставляться [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха .
 10. Ребуха, Л. Результативність експертної діяльності [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха .
 11. Ребуха, Л. Різновиди інформаційно-психологічних способів впливу у процесі спілкування [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Психологічна. – 2008. – Вип. 1.
 12. Ребуха, Л. Роль і місце психологічної експертизи в інноваційній освітній діяльності [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 13. Ребуха, Л. Соціально-психологічна експертиза ефективності фундаментального експерименту з модульно-розвивального навчання / Л. Ребуха // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 25-36.
 14. Ребуха, Л. Історіогенез соціогуманітарної експертизи [Електронний ресурс] / Л. Ребуха // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 10. – С. 34-37.
 15. Ребуха, Л. Методологічний аналіз складових гуманітарної експертизи у сфері освіти [Електронний ресурс] / Л. Ребуха.
 16. Ребуха, Л. З. Молитва у творчості Тараса Шевченка / Л. З. Ребуха, О. В. Миськів // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 102-103.
 17. Все про соціальну роботу : навч. енцикл. слов.-довід. / за наук. ред. д. с. н., проф. В. М. Пічі. – [вид. 2-ге.]. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2013. – 616 с. – Із змісту : Ребуха, Л. З. Все про соціальну роботу / Л. З. Ребуха.
 18. Ребуха, Л. З. Психодидактичне проектування інноваційного змісту навчальних дисциплін у вищому навчальному закладі / Л. З. Ребуха // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 44-49.
 19. Ребуха, Л. З. Методологічна концепція дисципліни „Теорія соціальної роботи” / Л. З. Ребуха // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 20-29.
 20. Ребуха, Л. З. Емоційна напруженість у підлітковому віці як психологічна проблема / Л. З. Ребуха, Л. В. Ребуха // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2011. – № 60, ч. II. – С. 224-229.
 21. Ребуха, Л. З. Управління стресовими станами у підлітковому віці / Л. З. Ребуха, І. О. Гукалюк // Збірник наукових праць  Сер. Педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2012. − № 63. – С. 200-206.
 22. Ребуха, Л. З. Застосування копінг-стратегій у подоланні девіацій в осіб підліткового віку / Л. З. Ребуха // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 3 (34). – С. 290-296.
 23. Ребуха, Л. З. Теоретичні аспекти емоційної напруженості як психологічної проблеми / Л. З. Ребуха // Теоретичні та прикладні проблеми психології. - 2015. -­ № 2. – С. 28-35.
 24. Ребуха, Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців управління закладами освіти на засадах міждисциплінарної інтеграції [Текст] / Лілія Ребуха // Гуманітарні студії : історія та педагогіка. – 2021. – № 1. – С. 113-123.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ребуха, Лілія Психологічна експертиза : технологія та процедура проведення [Текст] : навч. посіб. / Лілія Ребуха. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 128 с.
 

Ревасевич Ірина Степанівна

citationsКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ревасевич, Ірина Вікова динаміка розвитку структурних компонентів особистісної адаптованості у системі фундаментального експерименту / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 105-115.
 1. Ревасевич, Ірина Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 57-68.
 2. Ревасевич, І. Особливості взаємодії людини та економіки у представників різних культур / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 39-52.
 3. Ревасевич, І. Паритетна освітня взаємодія у системі модульно-розвивального навчання / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2007. – №2. – С. 112-115.
 4. Фурман, А. Програма авторського курсу " Гуманістична психологія " / А. Фурман, І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 127-137.
 5. Ревасевич, Ірина Психокультурна взаємодія людини та економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 56-62.
 6. Ревасевич, І. Шосте щорічне зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана: [28-29 жовтня 2004 р. в стінах ТАНГ відбулося засідання наукової школи професора А.Фурмана] / І. Ревасевич // Академія. – 2004. – 23листопада(№№37-43). – С. 18-19.
 7. Ревасевич, І. Обгрунтування психологічної концепції особистісної адаптованості за модульно-розвивальної оргсистеми / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 96-109.
 8. Лучко, М. Р. Особистісна адаптованість бухгалтера як провідна характеристика його професіоналізму [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, І. С. Ревасевич // Науково-практичне видання Незалежний аудитор. – 2012. – № 1(ІІІ). – С. 10-19.
 9. Ревасевич, І. Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 105-114.
 10. Ревасевич, І. Рефлексивне обґрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – C. 66-72.
 11. Ревасевич, І. С. Психологічне осмислення внутрішнього світу творчої особистості у літературній спадщині Тараса Шевченка / І. С. Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 142-143.
 12. Ревасевич, І. Психологічні інваріанти особистісної адаптованості школярів у системі модульно-розвивального навчання / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – № 1. – С. 109-127.
 13. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.
 14. Ревасевич, І. Предметне поле психокультури: раціональна реконструкція теоретичних уявлень / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 50-61.
 15. Ревасевич, І. Теорія як об'єкт філософського методологування : (звіт про всеукраїнський. методологічний семінар) / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 165-168.
 16. Ревасевич, І. Особистісна адаптованість як багатопараметричне психодуховне утворення / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 132-145.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Ревуцька Людмила Володимирівна

revucka

Кафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ревуцька, Л. Аналіз вітчизняної практики виявлення факторів та показників ризиків при проведенні виїзних перевірок платників податків / Людмила Ревуцька // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 153-158.
 2. Ревуцька, Л. В. Аналіз ефективності практики реалізації податкового аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Ревуцька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 4. – С. 104-107.
 3. Ревуцька, Л. В. Вектори реформування податкового аудиту в Україні / Л. В. Ревуцька // Ефективна економіка. – 2011. – № 7.
 4. Ревуцька, Л. В. Методичні підходи до оцінки ефективності податкового аудиту / Л. В. Ревуцька // Агросвіт. – 2011. – № 15. – С. 32-38.
 5. Ревуцька, Л. В. Напрями оптимізації системи податкових стимулів в Україні / Л. В. Ревуцька // Управління розвитком. – 2010. – № 4. – С. 32-33.
 6. Ревуцька, Л. В. Організаційні аспекти податкового аудиту в Польщі / Л. В. Ревуцька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 261-268.
 7. Ревуцька, Л. В. Податковий аудит: вітчизняні реалії та зарубіжна практика / Л. В. Ревуцька // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 218, т. ІІ. – С. 336-342.
 8. Ревуцька, Л. В. Реформування податкової системи, як важлива передумова інтеграції України до ЄС / Л. В. Ревуцька // Проблеми розвитку економіки та підприємництва в контексті міжнародних інтеграційних процесів : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2005. – С. 97-99.
 9. Ревуцька, Л. В. Теоретичні основи сутності податкового аудиту / Л. В. Ревуцька // Економіка та держава.– 2009.– № 10.– С. 23-26.
 10. Ревуцька, Л. Податковий контроль та податковий аудит: взаємозв'язок понять / Людмила Ревуцька // Світ фінансів.– 2006.– № 3.– С. 171-180.
 11. Ревуцька, Л. Теоретична концептуалізація та реалії функціонування податкової системи України / Людмила Ревуцька // Світ фінансів.– 2005.– № 3-4.– С. 69-74.
 12. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / Е. С. Заклекта-Берестовенко, О. Б. Демянюк, Л. В. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 378-384.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дем'янюк, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Податкова система» для студентів факультету банківського бізнесу / О.Дем'янюк, В. Мартинюк, Л. Ревуцька. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 80 с.
 

Регета Любов Максимівна

regeta

Коледж Чортківського інституту підприємництва і бізнесу

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Регета, Л. Історико-лінгвістичний аналіз народних назв паперових грошей і бон в Україні 1914-19247 р. / Л. Регета // Наукові записки.– 2001.– Вип. 1. "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні".– С.149-152.
 

Рендович Петро Михайлович

rendovych-kopiya

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рендович, Петро Михайлович Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Петро Михайлович Рендович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 214 с.
 2. Рендович, Петро Михайлович Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Петро Михайлович Рендович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Рендович П. М. Теоретико-ретроспективні підходи до поняття "фінансові ресурси" / П. М. Рендович // Формування ринкових відносин в Україні.– 2007.– № 9.– С. 38-42.
 2. Стецько М. Інвестиційна політика України: сучасний стан та перспективи розвитку / М. Стецько, П. Рендович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 126-130.
 3. Рендович, П. Інвестиційний клімат України: реалії та перспективи / Петро Рендович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 204-208.
 4. Рендович, П. М. Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 385-390.
 5. Рендович, П. М. Пріоритетні напрями фінансування курортно-рекреаційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Наука й економіка. – 2010. – № 3 (19). – С. 40-43.
 6. Юхимчук, В. Д. Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України / В. Д. Юхимчук, П. М. Рендович // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 203-207.
 7. Стецько, М. Спеціальні (вільні) економічні зони [Електронний ресурс] / Микола Стецько, Петро Рендович // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 8. – С. 473-478.
 8. Рендович, П. М. Особливості курортно-рекреаційної економіки [Електронний ресурс] / П. М. Рендович.
 9. Rendowycz, P. Szczegóły finansowego zabezpieczenia przedsiębiorstw zakresu sanatoryjno-uzdrowiskowego [Electronic resource] / Piotr Rendowycz.
 10. Рендович, П. Досвід реформування системи фінансування курортів у Західній Європі [Електронний ресурс] / П. Рендович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – № 5-2. – С. 382-388.
 11. Рендович, П. М. Закордонний досвід фінансування санаторно-курортного комплексу / П. М. Рендович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 71-75.
 12. Рендович, П. М. Сучасний фінансовий стан санаторно-курортної діяльності в Україні / П. М. Рендович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 124-127.
 13. Рендович, П. М. Відтворення основного капіталу та резерви його активізації / П. М. Рендович, Р. І. Шпікула // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 165-166.
 14. Рендович, П. М. Економічне відтворення виробничого потенціалу санаторно-курортного комплексу / П. М. Рендович // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. трудов. – Донецк, 2010. – Т. 2. – С. 282-287.
 15. Rendovych, P. M. Wybrane elementy stabilności finansowej na przykładzie ukraińskich przedsiębiorstw z branży sanatoryjno–uzdrowiskowej / P. M. Rendovych // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2008. – № 1, T. 2 : Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego: teoria i praktyka. – S. 141-155.
 16. Костецький, В. В. Роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як складової частини управління фінансами підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Костецький, П. М. Рендович // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 6. - С. 150-153.
 17. Рендович, П. М. Моніторинг структури капіталу підприємств санаторно-курортного комплексу [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Фінансова система України : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 14. – С. 473-478.
 18. Рендович, П. Управління грошовими потоками інвестиційної діяльності підприємств / Петро Рендович // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 111-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рендович, П. М. Передумови та напрями інвестиційно-інноваційного розвитку санаторно-курортної сфери [Текст] / П. М. Рендович // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 306-314.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 6. Рендович, П. М. Функціонування недержавної підсистеми інфраструктури фінансового ринку [Текст] / П. М. Рендович // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 21-37.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.
 

Рибачок Світлана Михайлівна

рибачок світлана михайлівнаКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рибачок, Світлана Михайлівна Термінологічна лексика як засіб когезії англомовного економічного тексту: дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Світлана Михайлівна Рибачок; Запорізький національний ун- т. - Запоріжжя, 2005. — 195 с.
 2. Рибачок, Світлана Михайлівна Термінологічна лексика як засіб когезії англомовного економічного тексту: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Світлана Михайлівна Рибачок; Запорізький національний ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Рибачок, Світлана. Лінгвістичне моделювання концептосфери економіки [Електронний ресурс] / С. Рибачок // Мандрівець. - 2008. - N 5. - С. 68-70.
 2. Рибачок, Світлана. Лінгвістичні стратегії економічного дискурсу [Електронний ресурс] / С. Рибачок // Мандрівець. - 2008. - N 5. - С. 68-70.
 3. Рибачок, С. М. Текст і текстові категорії у когнітивно-дискурсивній парадигмі / С. М. Рибачок // Вербальні та невербальні особливості дискурсу різножанрової типології : зб. наук. пр. – Львів, 2006. – C. 147-153.
 4. Рибачок, С. М. Засоби когезії англійського економічного тексту / С. М. Рибачок // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів : Світ, 1998. – С. 120-128.
 5. Рибачок, С. М. Економічний дискурс як засіб маніпуляції [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2015. – Вип. 31. – С. 105-116.
 6. Рибачок, С. М. Маніпулятивна природа економічного дискурсу / С. М. Рибачок // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 302-305.
 7. Дуда, О. І. До питання про основні способи термінотворення в англійській фінансовій терміносистемі / О. І. Дуда, С. М. Рибачок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Вип. 137. – С. 192-196.
 8. Дуда, О. І. Структурно-семантична організація англійських термінологічних словосполучень атрибутивного типу у підмові кредитно-батьківської справи / О. І. Дуда, С. М. Рибачок // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 381-384.
 9. Рибачок, С. Економічний дискурс як об'єкт дискурс-аналізу [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 311-317.
 10. Рибачок, С. М. Соціодискурсивні аспекти терміновикористання / С. М. Рибачок // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – Вип. 104 (1). – С. 401-405.
 11. Рибачок, С. М. Референційна співвіднесеність когезійних засобів наукового тексту [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Studia methodologica. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 33. – С. 50-55.
 12. Рибачок, С. М. Термінографія у контексті когнітивно-дискурсивної парадигми / С. М. Рибачок // Культура народов Причерноморья : научн. журн. – Симферополь, 2008. – № 137, т. 1. – С. 362-365.
 13. Рибачок, С. М. Прагмасемантична специфіка функціонування термінів [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Мова і культура : наук. щоріч. журнал. – Київ : Видавничий Дім Д. Бураго, 2008. – Т. УІІ (107). – С. 174-178.
 14. Рибачок, С. М. Когезійний потенціал термінологічної лексики у фаховому дискурсі / С. М. Рибачок // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології. – Львів : Національний університет  “Львівська політехніка“, 2006. – № 559. – C. 49-53.
 15. Рибачок, С. М. Феномен когезії у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / С. М. Рибачок // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – Вип. 25. – C. 167-173.
 16. Рибачок, С. М. Синтаксична когезія і авторська індивідуальність / С. М. Рибачок // Мова і культура : наук. щоріч. журнал. – Київ : Видавничий Дім Д. Бураго, 2003. – Вип. 6, т. III, ч. 1 : Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – C. 167-172.
 17. Рибачок, С. М. Культурологічні аспекти терміновикористання / С. М. Рибачок // Мова і культура : наук. щоріч. журнал. – Київ : Видавничий Дім Д. Бураго, 2002. – Вип. 5, т. II, ч. II : Культурологічний компонент мови. – C. 97-100.
 18. Рибачок, С. М. Когезія та її когнітивний потенціал / С. М. Рибачок // Мовні та концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К. : В-во “Логос”, 2000. – C. 307-312.
 19. Рибачок, С. М. Когезія і когерентність в англомовному науковому тексті / С. М. Рибачок // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – 1999. – Вип. 111. – C. 156-162.
 20. Рибачок, С. М. Граматичні інструменти дискурсивного впливу [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2016. - Вип. 61. - С. 119-121.
 21. Рибачок, С. М. Маніпулятивні засоби у педагогічному дискурсі [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 174-176.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 2. Рибачок, С. М. Термінологічна репрезентація у глобальному дискурсивному просторі / С. М. Рибачок // Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов : колект. моногр. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013. – С. 17-24.
 3. Рибачок, С. М. Функціонування економічних термінів у довідковій літературі / С. М. Рибачок // Стратегії іншомовної комунікації : колект. моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 64-70.
 4. Рибачок, С. М. Дискурс і когезія тексту / С. М. Рибачок // Дискурс іноземно-мовної комунікації : колект. моногр. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – С. 193-200.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Рибачок, С. М. Латинська мова для студентів-юристів [Текст] / С. М. Рибачок. – Тернопіль : Б. в., 2006. – 218 с.
 2. Рибачок, С. М. Латинська мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. / С. М. Рибачок. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 254 с .
 3. Рибачок, С. М. Латинська мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. / С. М. Рибачок. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 224 с.
 

Рибін Віктор Петрович

1329390276 ribnКафедра психології та соціальної роботи

Посада: доцент 

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бригадир, М. Соціальний проект як продукт особистісної творчості : [14-16 травня 2014 р. в ТНЕУ проведено Олімпіаду зі спеціальності "Соціальна робота"] / Марія Бригадир, Віктор Рибін // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 128-133.
 2. Рибін, Віктор Апостол правди і науки : [у ТНЕУ відбулася дводенна міжнар. наук.-практ. конф. "Тарас Шевченко і сучасна національна освіта"] [Текст] / Віктор Рибін, Михайло Ониськів // Свобода. – 2014. – 12 берез. (№ 21). – С. 5.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Рибіна Наталія Вікторівна

rybinaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рибіна, Наталія Вікторівна Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Рибіна Наталія Вікторівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2004. - 198 с.
 2. Рибіна, Наталія Вікторівна Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В.Рибіна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Рибіна, Н. Лінгвістична концепція розвивального підручника з іноземної мови в Україні [Електронний ресурс] / Н. Рибіна // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 83-85.
 2. Рибіна, Н. В. Просодичні засоби оформлення синтагми в англійському навчальному тексті [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна // Гуманітарний вісник Черкаського державного технічного університету. Сер. Іноземна філологія. - Черкаси, 2007. - Ч. 8. – С. 454-457.
 3. Рибіна, Н. Специфіка структурно-ритмічної організації прозових текстів [Електронний ресурс] / Н. Рибіна // Наукові записки ТДПУ ім. В Гнатюка. Сер. 8: Мовознавство. - 1998. - № 1. – С.88-91.
 4. Кошиль, Н. Е. Восприятие поэзии Карла Сэндберга Владимиром Маяковским [Електронний ресурс] / Н. Е. Кошиль, Н. В. Рыбина // Вестник науки Сибири. Сер. Филология. –  2015. – Спецвип. – С. 250-258.
 5. Кошіль, Н. Є. Ганна Черінь – перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип 26. – С. 126-135.
 6. Рибіна, Н. В. Особливості англійського мовлення українських білінгвів / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – С. 174-181.
 7. Рибіна Н. В. Особливості актуалізації ритмічної структури англійського мовлення українських білінгів [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2012. - Вип. 23. - С. 134-136.
 8. Рибіна, Н. В. Білінгвізм та інтерференція як тенденції мовного розвитку сучасного суспільства: проблеми та способи їх вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія».  Сер. Філологічна. – 2015. –  С. 256-265.
 9. П’ятничка, Т. В. Структуризація функціонально-семантичного поля теперішності / Т. В. П’ятничка, Н. В. Рибіна // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 161-166.
 10. Рибіна, Н. В. Процес сприйняття  та відтворення тонічних елементів ритмічних одиниць навчального тексту україномовними білінгвами [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна, Т. В. П’ятничка // Мандрівець : всеук­р. наук. журнал.  – Тернопіль : В-во “Мандрівець”, 2014. –  № 6. – С. 70-78.
 11. Рибіна, Н. В. Особливості англійського мовлення українських білінгвів / Н. В. Рибіна // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». − 2012. – Вип. 25. – С. 174-181.
 12. Рибіна, Н. В. Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінґвів [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна, О. Л. Лотоцька // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль : В-во “Мандрівець”, 2012. – № 6. – С. 55-57.
 13. Рибіна, Н. В. Лінгвістична організація тексту підручника  з англійської мови, орієнтованого на адресата з достатнім рівнем мовної компетенції [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна // Мандрівець : всеук­р. наук. журнал. – Тернопіль : В-во “Мандрівець”, 2008. – № 6 (77). – С. 71-75.
 14. Рибіна,  Н. В. Взаємодія мовних засобів в актуалізації тексту підручника з англійської мови / Н. В. Рибіна // Гуманітарний вісник Черкаського державного  технічного університету. Сер. Іноземна філологія. - Черкаси, 2006. - Ч. 8. – С. 369-372.
 15. Рибіна, Н. В. Роль просодико-ритмічних засобів у процесі сприйняття навчально-наукового тексту / Н. В. Рибіна // Гуманітарний вісник Черкаського державного технічного університету. Сер. Іноземна філологія. - Черкаси, 2004. - Ч. 8. – С. 279-281.
 16. Рибіна, Н. В. Текстова структура підручника з іноземної мови / Н. В. Рибіна // Мова і культура : наук. щоріч. журнал. – Київ : Видавничий  Дім Д. Бураго, 2004. – Вип. 7, т. ІУ/2. – С. 306-309.
 17. Рибіна, Н. В. Особливості когнітивного підходу до вивчення тексту і ритму [Електронний ресурс] // Н. В. Рибіна / Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. 8: Мовознавство. - 2000. - № 1. – С. 64-68.
 18. Рибіна, Н. В. Одиниці ритму як складові просодичної структури навчальних текстів [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна // Наукові записки ТДПУ ім. В Гнатюка. Серія 8: Мовознавство - 1999. - № 1. – С. 27-32.
 19. Царик, О. Особливості освітньої комунікації в умовах дистанційного навчання (текст на англ. мові) [Текст] / Ольга Царик, Наталія Рибіна // Гуманітарні студії : історія та педагогіка. – 2021. – № 1. – С. 88-98.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 2. Рибіна, Н. В. Особливості актуалізації ритмічної структури англійського академічного дискурсу українськими білінгвами / Н. В. Рибіна // Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов : колективна моногр. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 190 с.
 3. Рибіна, Н. В. Мовні засоби актуалізації текстів підручника з англійської мови, орієнтованих на підготовку студента з високим рівнем комунікативної компетенції / Н. В. Рибіна // Стратегії іншомовної комунікації : колективна моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. − 162 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кошіль, Н. Є. Business English [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 250 с.
 2. Англійська мова [Текст] : Посібних для студентів економічних спеціальностей / Л. Крайняк, Н. Кошіль, О. Мигаль, Н. Рибіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 71 с.
 3. Кошіль, Наталія Англійська мова для студентів економічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / Наталія Кошіль, Наталія Рибіна, Людмила Собчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 96 с.
 4. Англійська мова для студентів економічних та облікових спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук [et al.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 119 с.
 5. Рибіна, Н. В. Англійська мова для юристів [Текст] = English for law students : навч. посіб. / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль, Л. В. Собчук. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 226 с. 
 6. Рибіна, Н. В. Просодичні аспекти англійських навчально-наукових текстів з  економіки / Н. В. Рибіна // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів : Світ, 1998. – С. 161-166.
 7. Рибіна, Н. В. Джордж Гордон лорд Байрон і лірики України / Н. В. Рибіна // Тернопіль. - Тернопіль, 1996. - № 2. – С. 56-57.
 

Римар Галина Адамівна

rymar

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Римар, Галина Адамівна Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галина Адамівна Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 214 с.
 2. Римар, Галина Адамівна Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Галина Адамівна Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бабій, В. Основні засоби, їх класифікація та оцінка / В. Бабій, Г. Римар // Економіка і ринок. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 4. – С. 5-11.
 2. Римар, Г. Економічна сутність і класифікація витрат / Г. Римар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 215-218.
 3. Римар, Г. Проблеми методики обліку за калькуляційними статтями витрат / Г. Римар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 162-166.
 4. Римар, Г. А. Особливості організації бухгалтерського обліку в будівельних організаціях / Г. А. Римар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 187-188.
 5. Римар, Г. Специфіка формування витрат у будівництві / Г. Римар // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 309-313.
 6. Римар, Г. Облік витрат діяльності в системі контролінгу / Г. Римар, В. Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 139-141.
 7. Римар, Г. Суть витрат виробництва та особливості їх формування у будівництві / Г. Римар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 94-95.
 8. Римар, Г. Амортизація як об’єкт бухгалтерського та податкового обліку [Електронний ресурс] / Галина Римар.
 9. Римар, Г. Доходи, їх суть та значення для підприємства [Електронний ресурс] / Галина Римар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 11. – С. 142-144.
 10. Римар, Г. А. Інформаційні джерела контролю та аналізу витрат підприємства [Електронний ресурс] / Г. А. Римар // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4. – С. 91-97.
 11. Римар, Г. А. Праця і зарплати в ринкових умовах / Г. А. Римар // Збірник наукових праць Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 7. – С. 16-19.
 12. Римар, Г. А. Мінімізація витрат підприємства в умовах функціонування  системи контролінгу / Г. А. Римар, В. А. Дерій  // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – Вип. 10. – С. 42-50.
 13. Римар, Г. А. Еволюція управлінського обліку та його сучасні концепції / Г. А. Римар // Наукові записки : зб. наук. праць ф-ту екон. і менедж. інвестицій. – 2007. – Вип. 2. – С. 172-189.
 14. Римар, Г. А. Аналіз наслідків інфляції, її вплив на перерозподіл доходів та на об’єм національного продукту / Г. А. Римар // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – С. 107-111.
 15. Римар, Г. А. Актуальні питання обліку витрат в будівництві / Г. А. Римар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 18. – С. 114-115.
 16. Римар, Г. А. Амортизація як  об’єкт бухгалтерського обліку / Г. А. Римар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 204-206.
 17. Римар, Г. А. Деякі питання обліку доходів за будівельними контрактами / Г. А. Римар // Збірник праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 41-43.
 18. Римар, Г. А. Класифікація виробничих витрат та шляхи її вдосконалення / Г. А. Римар // Вісник  Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2005. – № 4. – С. 88-92.
 19. Римар, Г. А. Деякі аспекти історичного розвитку  управлінського обліку  / Г. А. Римар //  Галицький  економічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 127-134.
 20. Rymar, G. А. The essence of the consruction costs: accounting – economic aspect (Сущность  расходов в  строительстве: учетно-экономический аспект) / G. А. Rymar // Europäische Fachhochschule European Applied Sciences. – 2013. – № 8. – С. 202-204.
 21. Римар, Г. А. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві / Г. А. Римар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 304-311.
 22. Римар, Г. А. Ціноутворення в Україні: стан та перспективи розвитку / Г. А. Римар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – Вип. 1 (22). – С. 302-307.
 23. Римар, Г. А. Особливості документування операцій на будівельному підприємстві / Г. А. Римар // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – Т. 18, вип. 2/1. – С. 113-118.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Римар, Г. А. Окремі аспекти контролю витрат у житловому будівництві [Текст] / Г. А. Римар // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 197-212.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: 

 1. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : метод. вказ. / укл. В. А. Дерій, О. П. Завитій, Г. А. Римар. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 32 с.
 2. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад. В. А. Дерій, Г. А. Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 127 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 68 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : роб. зошит / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 86 с.
 3. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завд. / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 132 с.
 4. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 46 с.
 

Римар Ольга Григорівна

rimar

Кафедра фінансів Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Римар, Ольга Григорівна Роль податків в реалізації заходів антикризового регулювання в сучасних соціально-економічних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Римар Ольга Григорівна ; ПВНЗ "Європейський ун-т". - К., 2012. - 201 с.
 2. Римар, Ольга Григорівна Роль податків в реалізації заходів антикризового регулювання в сучасних соціально-економічних умовах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Ольга Григорівна Римар.– К.: ЄУ, 2012.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Римар, О. Г. Податкові інструменти активізації інноваційної діяльності в умовах посткризового розвитку / О. Г. Римар // Проблеми науки. – 2011. – № 10. – С. 14-18.
 2. Римар, О. Г. Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання / О. Г. Римар // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 224-228.
 3. Римар, О. Г. Регуляторна політика держави в умовах економічних криз / О. Г. Римар // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2. – С. 120-128.
 4. Римар, О. Г. Антикризові програми розвинутих країн світу та заходи по виходу із кризи в Україні / О. Г. Римар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 9-13.
 5. Римар, О. Г. Оптимізація діючого механізму оподаткування в контексті податкової реформи в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Римар // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 1. – С. 137-141.
 6. Римар, О. Г. Шляхи оптимізації діючого механізму оподаткування в контексті податкової реформи в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Римар // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 2.
 

Рогатинська Ніна Зіновіївна

rogatinska

Кафедра кримінального права та процесу

Наукове звання: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри кримінального права та процесу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рогатинська, Ніна Зіновіївна Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 211 с.
 2. Рогатинська, Ніна Зіновіївна Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Рогатинська, Н. Значення строків давності при закритті кримінальної справи / Ніна Рогатинська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 135-138.
 2. Рогатинська, Н. Предмет доказування при закритті кримінальної справи у зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації / Ніні Рогатинська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 85-88.
 3. Рогатинська, Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві / Н. Рогатинська // Право України. – 2007. – № 5. – С. 96-99.
 4. Рогатинська, Н. З. Значення висновку експерта як джерела доходів у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2009. – Вип.46. – С. 475-484.
 5. Рогатинська, Н. З. Особливості кримінально-процесуального провадження в право про злочини неповнолітніх [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2010. – Вип.47. – С. 467-498.
 6. Рогатинська, Н. Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції / Н. Рогатинська, В. Вакіряк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – C. 164–168.
 7. Рогатинська, Н. З. Підозрюваний у кримінальному процесі / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 531-537.
 8. Рогатинська, Н. З. Значення строків у кримінальному процесі України / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. I (2). – С. 278-282.
 9. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи за нереабілітуючими обставинами / Н. З. Рогатинська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 148-150.
 10. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за ст. 9 КПК України / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2005. – Вип. 30. – С. 496-501.
 11. Рогатинська, Н. З. Класифікація видів предмета доказування у справах, що закриваються провадженням / Н. З. Рогатинська // Право України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 82-85.
 12. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи на підставі ст. 72 КПК України / Н. З. Рогатинська // Право України. – 2005. – № 12. – С. 109-111.
 13. Рогатинська, Н. З. Правовий статус захисника у кримінальному судочинстві / Н. З. Рогатинська // Право України. – 2007. – № 5. – С. 96-99.
 14. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи у зв’язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації / Н. З. Рогатинська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 872. – С. 131-134.
 15. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок зміни обстановки [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. – С. 535-540.
 16. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок амністії [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – С. 488-494.
 17. Рогатинська, Н. З. Деякі особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 429-430.
 18. Рогатинська, Н. З. Значення документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві[Електронний ресурс]  / Н. З. Рогатинська // Університетські наукові записи : часоп. Хмельницького ун-ту управління та права. – 2012. – Вип. 3. – С. 349-354.
 19. Рогатинська, Н. З. Слідча етика: постановка та дослідження проблеми в Україні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Вип. 22, ч. 1, т. 3. – С. 103-106.
 20. Рогатинська, Н. З. Слідчий суддя: постановка та дослідження проблеми в Україні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство : наук. журнал. – 2014. – Вип. 1-2. – С. 284-287.
 21. Рогатинська, Н. З. Характеристика показання як джерела доказів у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Вип. 24, т. 4. – С. 118-120.
 22. Рогатинська, Н. З. Механізм реалізації прав потерпілого в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство : наук. журнал. – 2014. – Вип. 2. – С. 207-211.
 23. Рогатинська, Н. З. Проблемні аспекти стадії досудового розслідування [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство : наук. журнал. – 2014. – Вип. 6-2. – С. 184-188.
 24. Рогатинська, Н. З. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, М. Б. Колосівська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 1, т. 4. – С. 112-116.
 25. Рогатинська, Н. З. Деякі проблеми щодо доказування та його елементів за чинним Кримінально процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2 (2). – С. 230-235.
 26. Рогатинська, Н. З. Правова характеристика окремих аспектів освідування особи [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, І. О. Загорська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 3, т. 3. – С. 133-137.
 27. Рогатинська, Н. З. Деякі аспекти визнання доказів недопустимими під час судового розгляду [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, Ю. І. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 3, т. 3. – С. 137-140.
 28. Рогатинська, Н. З. Правова характеристика інституту угод у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, Л. М. Мацьків // Право і суспільство : наук. журнал. – 2015. – Вип. 5, ч. 3. – С. 185-190.
 29. Рогатинська, Н. З. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, Р. М. Мудрак // Право і суспільство. - 2014. - № 5.2. - С. 333-338.
 30. Рогатинська, Н. З. Правовий статус захисника в порівнянні з Кримінально-процесуальним кодексом 1960 р. й міжнародним законодавством [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, К. А. Мудрик // Право і суспільство. - 2016. - № 3(2). - С. 216-221.
 31. Рогатинська, Н. Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції [Електронний ресурс] / Н. Рогатинська, В. Вакіряк // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 7. - С. 164-168.
 32. Рогатинська Н. З. Роль захисника у забезпеченні прав і законних інтересів осіб під час кримінального провадження [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, М. О. Кусмарцева // Право і суспільство. - 2016. - № 2(3). - С. 190-193.
 33. Рогатинська, Н. Особи, які не підлягають допиту як свідки [Електронний ресурс] / Н. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 86-89.
 34. Рогатинська, Н. З. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну та банківську таємницю [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 180-186.
 35. Рогатинська, Н. Деякі особливості проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 149-153.
 36. Рогатинська, Н. Визнання доказів недопустимими внаслідок порушення засад кримінального провадження [Текст] / Ніна Рогатинська, Ліна Лісецька // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 180-185.
 37. Рогатинська, Н. Процесуальні аспекти показань свідків як джерела доказів [Текст] / Ніна Рогатинська, Ольга Вербовецька // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 246-251.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с.
 2. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Колб, В. І. Олефір, В. Є. Ткачук [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба та В. І. Олефіра. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 260 с.
 3. Банах, С. В. Кримінальний процес [Текст] : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 264 с.
 

Родіонова Лариса Андріївна

Лариса Андріївна РодіоноваКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Родіонова, Лариса Андріївна Роль товариства "Сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 - економіна історія та історія економіної думки / Лариса Андріївна Родіонова. – К. : КНУ, 2001. – 20 с.
 2. Родіонова, Лариса Андріївна Роль товариства "сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 - економіна історія та історія економіної думки / Лариса Андріївна Родіонова. – К. : КНУ, 2001. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Родіонова, Л. Господарська система суспільств ранніх цивілізації: теоретико-методологічні аспекти / Л. Родіонова / Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 105-112.
 2. Родіонова, Л. До питання ролі та значення української сільськогоподарської кооперації в ринковій трансформації галицького села / Л. Родіонова // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 12. – С. 94-95.
 3. Родіонова, Л. До проблеми реформування управління розвитком аграрної економіки України на регіональному рівні / Л. Родіонова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 91-94.
 4. Родіонова, Л. Розвиток економіки та економічної науки наприкінці 1940-х - 1960-х роках / Л. Родіонова / Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - Вип. 14-15. - С. 211-223.
 5. Родіонова, Л. Теоретико-методологічні основи осмислення господарської діяльності людини первісного сусупільства / Л. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 51-55.
 6. Родіонова, Л. Українське духовенство в історії громадсько-економічної діяльності східногалицького села (друга половина ХІХ-1939 р.) / Лариса Родіонова // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 31-35.
 7. Родіонова, Л. А. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: історико-економічний дискурс / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка. – 2011. − № 7. − С. 280−286.
 8. Родіонова, Л. А. Цивілізаційні основи економічного розвитку / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. − С. 51-58.
 9. Родіонова, Л. До питання логіки та структури навчальної дисципліни “Економічна історія” [Електронний ресурс] / Л. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − 2003. − № 15. – С. 214−218.
 10. Родіонова, Л. Цивілізаційні виміри економічних систем / Л. Родіонова, А. // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 113-119.
 11. Родіонова, Л. З історії фінансування аграрного сектора економіки в Україні у кінці ХІХ -30-их рр. ХХ ст. / Л. Родіонова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9.- С. 189-194.
 12. Родіонова, Лариса Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки / Лариса Родіонова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 87-93.
 13. Родіонова, Л. А. Від індустріалізму до інформаціоналізму: теорії трансформації / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка. – 2013.– № 6. – С. 27-31.
 14. Родіонова, Л. Пошуки парадигми пізнання історико-економічного розвитку (Теоретичні основи розуміння всесвітньої історії) / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3.– С. 86-96.
 15. Родіонова, Л. Інституційна економічна теорія : базові концепції та сучасний стан інституційного знання / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 161-176.
 16. Родіонова, Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 159-170.
 17. Родіонова, Л. Питання ідентичності сучасного інституціоналізму як напряму економічної думки / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 111-125.
 18. Родіонова, Л. А. Співпраця товариства «Сільський господар» з українською кооперацією у економічному відродженні села (20–30-і рр. XX ст.) / Л. А. Родіонова // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – Т. II. – С. 143-159.
 19. Родіонова, Л. А. Взаємовідносини українського товариства «Сільський господар» з польською владою (1920‑1930 рр.) / Л. А. Родіонова // Збірник праць Тернопільського осередку НТШ. – Тернопіль : Рада, 2007. – Т. 3 : Україно-польські відносини вчора і сьогодні. – С. 70-80.
 20. Родіонова, Л. А. Використання творчості українських письменників національного відродження XIX−XX ст. при вивченні історії Великої Руїни та Гетьманщини / Л. А. Родіонова // Викладання українознавчих дисциплін в економічних і технічних вузах. – Тернопіль : ТДПУ, 1991. – С. 17-23.
 21. Родіонова, Л. А. «Сільський господар» − перше українське хліборобське товариство Східної Галичини, організатор громадської агрономії / Л. А. Родіонова // Вісник Тернопільського технічного університету. − 1998. − № 1. − С. 139-148.
 22. Родіонова, Л. А. Вплив революції 1848 р. на формування громадсько-економічної праці галицьких українців / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. наук. праць. Сер. Історія. − Тернопіль, 1998. − Вип. VII. – С. 35-39.
 23. Родіонова, Л. А. Вклад Крайового господарського товариства «Сільський господар» у Львові (1889−1939 рр.) у світову теорію і практику громадської агрономії / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 71-78.
 24. Родіонова, Л. А. Заслуги українського вченого Віктора Доманицького у господарському і культурному поступі галицького села / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1999. – Спецвип. – С. 201-206.
 25. Родіонова, Л. А. Роль крайового господарського товариства «Сільський господар» у розвитку українського сільськогосподарського шкільництва на західно-українських землях (20–30 рр. ХХ ст.) / Л. А. Родіонова // Мандрівець. − 1999. − № 2. − С. 42-48.
 26. Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар» (1899-1944). Історія / Л. А. Родіонова // Сільський господар. − 2000. − № 8-9. − С. 7-8.
 27. Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар». 1899-1944. Історія. Досвід / Л. А. Родіонова // Сільський господар. − 2000. − № 10-11. − С. 10-13.
 28. Родіонова, Л. А. З історії розвитку агрономічної діяльності в Україні / Л. А. Родіонова // Економіка АПК. − 2001. − № 2. − С. 26-31.
 29. Родіонова, Л. А. Деякі аспекти реформування державного регулювання та управління сільським господарством України у контексті світового досвіду економічної діяльності держави / Л. А. Родіонова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. − 2001. − № 16. − С. 93-95.
 30. Родіонова, Л. А. Особливості розвитку ринкових відносин у західноукраїнському селі в 20-30-х рр. XX ст. / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 3. – С. 214-218.
 31. Родіонова, Л. А. Роль товариства «Сільський господар» в організації аграрної реформи на західно-українських землях (20−30-і рр. XX ст.) / Л. А. Родіонова // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. − К., 2003. − Вип. 35-36. – С. 66-75.
 32. Родіонова, Л. А. Організація сільського господарства: історія теорії та практики в ринкових умовах (кінець XVIII – початок XX ст.) / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. − Вип. 11. – С. 161-176.
 33. Родіонова, Л. А. Особливості первісного нагромадження капіталу в сільському господарстві України (XVI−XVIII ст.) / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. − Вип. 9. – С. 168-177.
 34. Родіонова, Л. А. Земельна реформа як інституціональна основа інноваційно-інвестиційного розвитку / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2008. – С. 37-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рева-Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар». 1899–1944. Історія. Досвід : монографія / Л. А. Рева-Родіонова. − Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. − 368 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лазарович, М. В. Економічна історія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 68 с.
 2. Родіонова, Л. А. Економічна історія зарубіжних країн / В. І. Гричуцький, Л. А. Родіонова. − Тернопіль : Підручники та посібники, 2004. − 288 с.
 3. Родіонова, Л. А. Економічна історія: навч. посіб / Л. А. Родіонова. − Тернопіль : Підручники та посібники, 2007. − 592 с.
 4. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. − Тернопіль, 2010. – 624 с.
 5. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання. – 2011. – 566с.
 6. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки: ХХ ст. – початок ХХІ ст. : навч. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання. – 2011. – 582с.
 7. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 8. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка суспільств Середньовічної Європи (кінець V - XV ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 101-146.
 10. Родіонова, Л. А. Нова кейнсіанська економічна теорія. Новий неокласичний синтез [Текст] / Л. А. Родіонова, М. М. Фаріон // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 733-738.
 11. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка у країнах Європейської цивілізації (XVI ст. - середина XVIII ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 149-192.
 12. Родіонова, Л. А. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (кінець XVIII ст. - середина XIX ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 193-250.
 13. Родіонова, Л. А. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в XVI ст. - середині XIX ст. [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 251-306.
 14. Родіонова, Л. А. господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст. Розвиток економічної думки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 307-368.
 15. Родіонова, Л. А. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (кінець XIX ст. - початок ХХ ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 369-404.
 16. Родіонова, Л. А. Ринкові економічні системи країн європейської цивілізації у першій половині ХХ ст. (1914-1940 рр.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 405-468.
 17. Родіонова, Л. А. Системоутворювальні фактори розвитку світової системи господарства та їх вплив на національні економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 469-506.
 18. Родіонова, Л. А. Економічна політика зростання. Теорія економічного зростання [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 506-535.
 19. Родіонова, Л. А. Особливості змішаних економічних систем індустріально розвинених країн світу. Теорія трансформації ринкової економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 535-555.
 20. Родіонова, Л. А. Нові напрями в розвитку економічної теорії [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 669-676.
 21. Родіонова, Л. А. Характеристика сучасного інституціоналізму : структура та методологічні особливості [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 676- 683.
 22. Родіонова, Л. А. Основні теорії неоінституціоналізму [Текст] / Л. А. Родіонова, О. В. Длугопольський // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 683-710.
 23. Родіонова, Л. А. Предмет і метод історії економіки та економічної думки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 13-40.
 24. Родіонова, Л. А. Природа та еволюція господарства общинного суспільства [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 41-52.
 25. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 53-68.
 26. Родіонова, Л. А. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних (регіональних) цивілізації у VIII ст. до н. е. - V ст. н. е. Становлення суспільств Східної та Західної цивілізації [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 69-100.
 

Рожелюк Вікторія Миколаївна

rozheliuk vmКафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Рожелюк, Вікторія Миколаївна Облік контроль витрат на переробку продукції тваринництва (на прикладі молокопереробних підприємств Тернопільщини) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Вікторія Миколаївна Рожелюк. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 180 с.
 2. Рожелюк, Вікторія Миколаївна Облік і контроль витрат на переробку продукції тваринництва (на прикладі молокопереробних підприємств Тернопільщини) [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Вікторія Миколаївна Рожелюк. - Тернопіль : ТАНГ, 1998. - 19 с.
 3. Рожелюк, Вікторія Миколаївна Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Рожелюк Вікторія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 455 с.
 4. Рожелюк, Вікторія Миколаївна Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Рожелюк Вікторія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2016. - 39 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Рожелюк, В. М. Балансові теорії та їх роль у формуванні балансових форм звітності / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 81-87.
 2. Рожелюк, В. М. Міжнародний досвід формування облікової політики підприємства / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 123-127.
 3. Рожелюк, В. М. Організаційні основи документування операцій та діловодства в підприємствах / В. М. Рожелюк // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 87-94.
 4. Рожелюк, В. Організаційні основи формування фінансової звітності переробних підприємств / В. Рожелюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 227-232.
 5. Денчук, П. Організаційно-структурні особливості побудови служби внутрішнього аудиту на підприємстві / П. Денчук, В. Рожелюк // Аудитор України. – 2003. – № 15. – С. 30.
 6. Рожелюк, В. Принципи управління виробничими витратами на підприємстві / В. Рожелюк, П. Денчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 109-113.
 7. Рожелюк, В. Проблеми та перспективи організації управлінського обліку в Україні / В. Рожелюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 157-162.
 8. Рожелюк, В. М. Роль та значення облікової служби в системі управління підприємством / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 109-111.
 9. Рожелюк, В. Система показників стану і використання нематеріальних активів / В. Рожелюк, П. Денчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 49-51.
 10. Рожелюк, В. Стратегічний контролінг як новий напрямок в управлінні підприємством ринкового типу / В. Рожелюк, П. Денчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка: Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 249-251.
 11. Рожелюк, В. Аналіз відхилень і бюджетний контроль підприємства суб’єктів ринкового середовища / В. Рожелюк, О.Завитій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 199-202.
 12. Рожелюк, В. Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства / В. Рожелюк, Н. Хархут // Економічний аналіз : зб. каф. екон. аналізу Терноп. нац.екон. ун-ту – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 275-278.
 13. Рожелюк, В. Міжнародний досвід формування облікової політики підприємства / В. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 123-127.
 14. Рожелюк, В. Організаційні принципи побудови аналітичної роботи на підприємстві / В. Рожелюк, Н. Хархут // Економічний аналіз : зб. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2010.– Вип. 5. – С. 154-155.
 15. Желюк, Л. Роль облікової служби в підвищенні ефективності діяльності підприємств різних форм власності [Електронний ресурс] / Л. Желюк , В. Рожелюк // Схід . – 2011 . – № 1, Спец. вип. . – С. 67-70.
 16. Рожелюк, В. Роль фінансових інструментів в аналітичній оцінці фінансового стану підприємства / В. Рожелюк, Н. Хархут // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2008 .– Вип. 3(19). – С. 221-223.
 17. Рожелюк, В. Стратегія формування собівартості продукції в інформаційній системі підприємства [Електронний ресурс] / В. Рожелюк, П. Денчук.
 18. Рожелюк, В. М. Формування системи аналітичних показників фінансового стану підприємства ринкового середовища / В. М. Рожелюк, І. Є. Огінська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 98-99.
 19. Рожелюк, В. Шляхи вдосконалення організації обліку з використанням сучасних інформаційних систем [Електронний ресурс] / В. Рожелюк // Облік і фінанси АПК. – 2010 . – № 3. – .С. 88-91.
 20. Рожелюк, В. Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства / В. Рожелюк, С. Питель // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 79-83.
 21. Питель, С. В. Нові освітні технології в процесі викладання економічних дисциплін / С. В. Питель, В. М. Рожелюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 77-79.
 22. Рожелюк, В. М. Напрямки використання аналітичних аспектів системи "директ-костинг" у молокопереробному виробництві / В. М. Рожелюк, Н. М. Хархут // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 14-16.
 23. Рожелюк, В. М. Використання облікової інформації в управлінні підприємством ринкового середовища / В. М. Рожелюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 45-46.
 24. Романків, І. Я. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку послуг Тернопільщини / І. Я. Романків, В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 109-113.
 25. Рожелюк, В. М. Бізнес-план фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств-як визначальний фактор виходу з кризи аграрної економіки / В. М. Рожелюк // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 85-86.
 26. Рожелюк, В. М. Значимість та роль управлінського обліку в системі менеджменту переробних підприємств / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 120-123.
 27. Рожелюк, В. М. Ознаки класифікації витрат підприємства в умовах ринку [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 193-197.
 28. Рожелюк, В. Нормативний метод обліку витрат як складова системи управління підприємством у ринкових умовах [Електронний ресурс] / Вікторія Рожелюк.
 29. Рожелюк, В. М. Стандартизація та гармонізація обліку в контексті міжнародних та національних стандартів [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 118-122.
 30. Денчук, П. Н. Проблеми та перспективи впровадження всесвітніх стандартів обліку і звітності [Електронний ресурс] / П. Н. Денчук, В. М. Рожелюк // Сталий розвиток економіки. 2011. – № 5. С. 181-187.
 31. Рожелюк, В. М. Організація діловодства на підприємстві та принципи формування облікового архіву: контрольний аспект / В. М. Рожелюк // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 43-46.
 32. Рожелюк, В. М. Інвентаризація як визначальний метод організації обліку переробних підприємств аграрного сектору [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк, І. Я. Романків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 183-186.
 33. Рожелюк, В. М. Організація обліку як цілеспрямована діяльність власника підприємства / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 196-203.
 34. Рожелюк, В. М. Витрати й доходи за обліковою політикою підприємства: концептуальний аспект [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк, П. Я. Хомин // Вісник ЛКА. – 2011. – № 35. – С. 379-383.
 35. Рожелюк, В. М. Організація побудови системи контролю переробних підприємств у ринковому середовищі [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 2 (56). – С. 64-68.
 36. Рожелюк, В. М. Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк, П. Н. Денчук // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2013. – № 1 (18). – С. 270-274.
 37. Рожелюк, В. М. Заходи забезпечення захисту облікової інформації [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць Національної акад. статистики, обліку та аудиту. – 2013. – № 2 (12). – С. 335-340.
 38. Рожелюк, В. М. Актуальные проблемы формирования учетной информации для потребностей управления [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Бухгалтерский учет и анализ : науч.-практ. журнал. – 2013. – № 11 (203). – С. 8-15.
 39. Рожелюк, В. М. Проблемы процесса формирования учетной политики [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 46 (292). – С. 41-49.
 40. Рожелюк, В. М. Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 225-229.
 41. Рожелюк, В. М. Організація обліку витрат на переробку сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Облік і фінанси. – 2014. – № 3 (65). – С. 71-76.
 42. Рожелюк, В. М. Організація облікового забезпечення процесу переробки сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельн. екон. ун-ту. – 2014. – № 3 (35). – С. 68-74.
 43. Рожелюк, В. М. Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2014. – № 2 (24). – С. 114-121.
 44. Рожелюк, В. М. Методичні аспекти побудови інтегрованої системи обліку виробничої діяльності переробних підприємств [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 15. – С. 39-45.
 45. Рожелюк, В. М. Дослідження компетентності професії бухгалтера як фахівця управління бізнес процесами в переробній галузі агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Схід : аналіт.-інформ. журнал. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 5 (137). – С. 81-86.
 46. Рожелюк, В. М. Моделювання процесу організації обліку переробних підприємств на основі інформаційно-процесного підходу [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Облік і фінанси. – 2015. – № 3 (69). – С. 49-54.
 47. Дем’яненко, М. Я. Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління [Електронний ресурс] / М. Я. Дем’яненко, В. М. Рожелюк // Облік і фінанси. - 2016. - № 2. - С. 8-15.
 48. Рожелюк, В. Організаційні та методичні аспекти внутрішнього контролю процесу переробки продукції / Вікторія Рожелюк, Святослав Питель // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 1. – С. 121–131.
 49. Rozhelyuk, V. Philosophical approaches to understanding accounting information in a post-industrial society / Viktoriya Rozhelyuk, Vita Semaniuk // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 4. – С. 197-209.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст]: монографія /М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.]; за ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– 267 с.– До 50-річчя ТНЕУ– Із змісту : Рожелюк, В. М. – С. 236–254.
 2. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Рожелюк, В. М. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств [Текст] : монографія / В. М. Рожелюк. - К. : ННЦ ІАЕ, 2013. - 488 с.
 4. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дерій, В. А. Навчальний посібник ( практикум) з курсу " Організація обліку" для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106" облік і аудит" денної та заочної форм навчання [Текст] / В. А. Дерій, В. М. Рожелюк, О. П. Завитій.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 62 с.
 2. Лучко, М. Р. Звітність установ державного сектору економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 180 с. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, С. М. Жукевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 59 с.
 2. Методичні рекомендації з написання міждисциплінарної курсової роботи [Електронний ресурс] : ОКР : магісрт; магістерської прогр. "Інформаційні технології обліку та контролю в державному секторі економіки", "Міжнародний облік" / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, Н. Г. Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 26 с.
 3. Рожелюк, В. М. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті [Електронний ресурс]: консп. лекцій / В. М. Рожелюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 58 с.
 4. Рожелюк, В. М. Опорний конспект лекцій з курсу "Організація обліку" для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106 "Обліку і аудиту" [Текст] /В. М. Рожелюк.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 266 с.
 

Рожко Алла Олександрівна

rozhko

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рожко, Алла Олександрівна Економічна модель взаємовідносин України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 255 с.
 2. Рожко, Алла Олександрівна Економічна модель взаємовідносин України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Рожко, А. Економічні аспекти використання відновлювальних джерел енергії в Україні в умовах євроінтеграції / А. Рожко // Наука молода: зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. - № 7. – С. 150-154.
 2. Фліссак, А. А. Тарифна політика як інструмент державного впливу на розвиток відновлюваної та нетрадиційної енергетики в Україні /А. А. Фліссак, А. О. Рожко //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.– 2009.– ч. 3.– С. 1260-1266.
 3. Рожко, А. О. Інтерналізація екстерналій в умовах залучення відновлюваних джерел енергії в національну економіку / А. О. Рожко // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк, – 2011. – спецвип. – Т. 2. – С. 82-84.
 4. Рожко, А. О. Економічні аспекти двостороннього співробітництва між Україною та ФРН у сфері використання відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / А. О.Рожко.
 5. Рожко, А. О. Сталий розвиток України в контексті використання відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії[Електронний ресурс] / А. О.Рожко.
 6. Рожко, А. О. Перспективи використання відновлювальних джерел енергії в Україні: потенціал та можливості використання / А. О. Рожко // Енергосбережение : праці Інституту електродинаміки НАН України. – Київ, 2006. – Спец. вип. – С. 87-91.
 7. Рожко, А. О. Розвиток відновлювальної енергетики в контексті зменшення енергетичної залежності України / А. О. Рожко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 178-185.
 8. Рожко, А. О. Розвиток відновлювальної енергетики в ФРН, як запорука сталого економічного розвитку / А. О. Рожко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 232-239.
 9. Рожко, А. О. Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України: потенціал азійського вектора / А. О. Рожко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – Вип. 120 : у 2-х ч., ч. ІІ. – С. 141-150.
 10. Рожко, А. О. Етичне інвестування в глобальній економіці / А. О. Рожко // Ефективна економіка. – 2015. – № 4.
 11. Rozhko, A. O. Einige Aspekte der Entwicklung des energetischen Sektors der Ukraine und der Verminderung ihrer Energieabhaengig-keit / А. О. Rozhko // Berichte des Forschungsinstituts der IWVWW e.V. – Berlin, 2006. – Vol. 16. – No. 170. – S. 54-57.
 12. Rozhko, A. O. Framework Conditions for Using Renewable Energy Sources: Quo Vadis, Ukraine? / А. О. Rozhko // The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice. – Baku, 2013. – № 2, vol. 70. – P. 67-79.
 13. Рожко, А. О. Экономические эффекты механизма совместного осуществления по сокращению атмосферных выбросов: пример Германии и России / А. О. Рожко // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014. – № 3. – С. 16-24.
 14. Рожко, А. О. Реалізація принципів політики імпортозаміщення в посткризовий період / А. О. Рожко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 22-27.
 15. Рожко, А. О. Аналіз стану і реалізація міжнародних інвестиційних проектів у сферах енергоефективності та освоєння відновлюваних джерел енергії / А. О. Рожко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 5.
 16. Рожко, А. О. Оцінка рамкових умов для реалізації комерційних проектів у сфері відновлюваної енергетики України / А. О. Рожко // Схід. – 2014. – № 4 (130). – С. 48-54.
 17. Рожко, А. О. Міжнародне партнерство України у сфері відновлюваної енергетики / А. О. Рожко // Наука молода. – 2013. – Вип. 18. – С. 77-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рожко, Алла Олександрівна Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : монографія / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : Новий колір, 2012. – 216 с.
 2. Рожко, А. О. Досвід розвитку НВДЕ у ФРН [Текст] / А. О. Рожко // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 38-52.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Розум Руслан Іванович

розум руслан іванович

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Розум, Руслан Іванович. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Розум Руслан Іванович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2004. - 157 с.
 2. Розум, Руслан Іванович. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Р.І.Розум ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2005. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Розум, Р. І. Особливості методики викладання курсу "інженерна графіка та основи взаємозамінності" для студентів економічних спеціальностей / Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2008.– № 1.– С. 176-178.
 2. Дзядикевич, Ю. В.Управління енергозабезпеченням шляхом використання вторинних енергоресурсів / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 44-50.
 3. Дзядикевич, Ю. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р.І Розум [та ін] // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 151-154.
 4. Гевко, Р. Підвищення ефективності виробництва біопалива / Роман Гевко, Руслан Розум // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Вип. 1.– С. 120-128.
 5. Дзядикевич, Ю. Основні напрями управління процесами використання відходів деревини / Юрій Дзядикевич, Руслан Розум, Микола Буряк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 274-278.
 6. Дзядикевич, Ю. В. Економічна ефективність використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум, О. В. Чихира // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 14. – С. 149-152.
 7. Дзядикевич, Ю. В. Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 119-122.
 8. Дзядикевич, Ю. В. Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ю. В. Дзядикевич, І. В. Любезна, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 57-62.
 9. Дзядикевич, Ю. В. Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2010. – № 10. – С. 41-45.
 10. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 11. Дзядикевич, Ю. В. Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2011. – № 4. – С. 22-27.
 12. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення жаропродуктивності деревних приливних гранул [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2012. – № 3. – С. 34-38.
 13. Розум, Р. І. Еколого-економічні системи: основні аспекти [Електронний ресурс] / Р. І. Розум ,М. В. Буряк, І. В. Любезна // Науковий огляд : наук. журнал. – Київ, 2015. – № 6 (16). – С. 33-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 2. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 180 с.
 3. Геодезія та землеустрій [Електронний ресурс] : монографія / Р. І. Розум, М. В. Буряк, А. О. Вітровий [та ін.] ; за заг. ред. Р. І. Розума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 247 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 295 с.
 2. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.
 
 

Сторінка 1 із 3