Сабат Марія Романівна

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

Публікації:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сабат, М. Бизнес-этикет [Текст] / М. Сабат ; пер.с англ. – М. : ФАИР - ПРЕСС, 2004. – 240 с.
 2. Малимін, М. Р. Тренувальні вправи [Електронний ресурс] / М. Р. Малимін, Л. В. Антоненко. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 62 с.
 

Сабецька Тетяна Ігорівна

sabecka t i

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту інституту менеджменту ТНЕУ

Наукове звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сабецька, Т. І. Формування виробничої програми підприємства на основі маркетингових досліджень : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. екон. наук. : спец. 08.00.04 економіка та управління підприємствами / Тетяна Ігорівна Сабецька. – Ужгород, 2011. – 20 с.
 2. Сабецька, Тетяна Ігорівна Формування виробничої програми підприємства на основі маркетингових досліджень [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сабецька Тетяна Ігорівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2011. - 277 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сабецька, Т. І. Аналіз сучасного стану та особливості розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1, т. 2. – С. 64-71.
 2. Сабецька, Т. І. Застосування методики ретроспективного аналізу виробничого потенціалу в рамках формування виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір. – 2010. – № 40. – С. 277-288.
 3. Сабецька, Т. І. Методико-методологічні аспекти процесу формування виробничої програми підприємства в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір. – 2010. – № 36. – С. 209-218.
 4. Сабецька, Т. І. Теоретичне обґрунтування моделі визначення оптимальної зони альтернатив для формування виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2010. – № 18. – С. 252-260.
 5. Сабецька, Т. І. Діагностика основних проблем та перспектив застосування маркетингу на сучасних сільгоспмашинобудівних підприємствах України / Т. І. Сабецька // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 236-241.
 6. Сабецька, Т. Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні / Тетяна Сабецька, Євгенія Мельник // Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, методичні та практичні засади : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Крок, 2012. – Ч. 2. – С. 150-153.
 7. Сабецька, Т. І. Товарно-ринкові стратегії в рамках формування виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір. – 2012. – № 58. – С. 245-254.
 8. Сабецька, Т. І. Формування виробничої програми підприємства на основі маркетингових досліджень / Т. І. Сабецька // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. –2011.
 9. Сабецька, Т. І. Побудова конкурентно-асортиментної матриці в рамках оцінювання конкурентної позиції підприємств сільгоспмашинобудівної галузі [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Ефективна економіка. – 2012. – № 3.
 10. Сабецька, Т. І. Побудова профілю господарсько-економічного середовища в рамках маркетингового аналізу зовнішнього макросередовища сільгоспмашино будівної галузі України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька.
 11. Сабецька, Т. І. Аналіз стану виробничого планування на підприємствах сільгоспмашинобудівної галузі України / Т. І. Сабецька // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 34-38.
 12. Сабецька, Т. І. Удосконалення оцінки зміни заробітної плати та зайнятості за допомогою інструментів математичного моделювання /Т. І. Сабецька, С. Ф. Григорів // Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 315-320.
 13. Сабецька, Т. І. Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства / Т. І. Сабецька // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 45-50.
 14. Сабецька, Т. І. Теоретичні аспекти визначення виробничо-маркетингового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. – № 85. – С. 174-186.
 15. Сабецька, Т. І. Теоретичні засади визначення і структурування виробничо-маркетингового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірант. та молод. учених [Київ, 22-23 серп. 2014 р.]. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – С. 84-87.
 16. Сабецька, Т. І. Методика комплексної оцінки виробничо-маркетингового потенціалу підприємства / Т. І. Сабецька // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 31-37.
 17. Пушкар, Т. І. Вдосконалення методики оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Собко, Г. В. Василевська, Т. І. Пушкар // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 21. – С. 152-159.
 18. Пушкар, Т. І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 119-123.
 19. Сабецька, Т. І. Комплексний маркетинговий аналіз зовнішнього макросередовища сільгоспмашинобудівної галузі України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 260, т. V. – С. 1183-1192.
 20. Сабецька, Т. І. Особливості практичного застосування маркетингу на підприємствах сільськогосподарського машинобудування України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Ефективна економіка. – 2010. – № 4.
 21. Сабецька, Т. І. Розробка нової концепції розвитку сільськогосподарського машинобудування України на основі латерального маркетингового підходу [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 257, т. V. – С. 1357-1365.
 22. Сабецька, Т. І. Характеристика пошукових методів маркетингових досліджень як методологічної основи отримання маркетингової інформації [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. VI. – С. 1415-1422.
 23. Сабецька, Т. І. Необхідність застосування маркетингових досліджень при формуванні виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Ефективна економіка. – 2013. – № 2.
 24. Сабецька, Т. І. Історичні передумови становлення та сучасний стан ринку маркетингових досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка і управління. - 2010. - № 4. - С. 126-132.
 25. Сабецька, Т. І. Розвиток американської моделі соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька, С. Ф. Григорів, І. Я. Юрчишин // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 3. - С. 81-86.
 26. Сабецька, Т. І. Зародження, становлення та розвиток поняття "економічна безпека підприємства" [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 6. - С. 96-101.
 27. Сабецька, Т. І. Соціальна відповідальність як філософія формування ефективної кадрової політики підприємства [Текст] / Т. І. Сабецька // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С. 53-57.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Сава Андрій Петрович

sava

Кафедра аграрного бізнесу і обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сава, Андрій Петрович Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Андрій Петрович Сава. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 165 с.
 2. Сава, Андрій Петрович  Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Андрій Петрович Сава. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сава, А. Управлінські аспекти обліку витрат виробництва структурних підрозділів науково-дослідних установ в системі агропромислового виробництва / Андрій Сава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 221-225.
 2. Сава, А. Особливості процесу формування витрат виробництва структурних підрозділів науково-дослідних установ в системі агропромислового виробництва / Андрій Сава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 260-262.
 3. Сава, А. Проблеми формування обліку операцій в іноземній валюті як системи / Андрій Сава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 144-145.
 4. Сава, А. П. Бухгалтерський облік господарської діяльності структурних підрозділів науково-дослідних установ / А. П. Сава // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 83-88.
 5. Сава, А. Проблеми класифікації і обліку витрат та видатків науково-дослідних установ в системі агропромислового виробництва Тернопільської області / А. Сава // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. - 2005. - Вип. 10. - С. 108-111.
 6. Сава, А. П. Проблеми створення і розвитку інтегрованих формувань в агропромисловому комплексі / А. П. Сава // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 17-22.
 7. Стельмащук, А. Проблеми та перспективи застосування альтернативних джерел енергії для інтенсифікації і розвитку аграрного сектору України [Електронний ресурс] / А. М. Стельмащук, Л. М. Маланчук, А. П. Сава.
 8. Сава, А. П. Регіональні аспекти розвитку аграрного сектору економіки: проблеми і перспктиви / А. П. Сава, П. З. Сава // Інноваційна економіка. - 2010. - №3. - С. 20-23.
 9. Сава, А. П. Система оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. - 2010. - № 2. - С. 203-209.
 10. Сава, А. П. Управління сільськогосподарськими підприємствами: оціночно-прогностичні аспекти / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 82-86.
 11. Сава, А. П. Еволюція організаційної структури аграрного виробництва та її вплив на економічний розвиток сільських територій / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 33-38.
 12. Сава, А. П. Вплив системи обліку на ефективне управління необоротними активами аграрних підприємств / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 267-271.
 13. Сава А. П. Проблеми і перспективи застосування облікових комп’ютерних технологій в управлінні аграрними підприємствами [Електронний ресурс] / А. П. Сава // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 193-199.
 14. Сава, А. Структурні зміни в аграрному виробництві тернопільської області за роки економічних трансформацій / А. Сава, М. Саєнко // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 166-178.
 15. Сава, А. П. Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій [Текст] / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 141-146.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст]: наук.-практ. рек. /М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.]; за ред. М. К. Пархомця.– Тернопіль: ТАЙП, 2010.– 78 с.
 2. Розвиток виробничої кооперації в сільському господарстві : теорія і практика [Текст] : наук.-практ. посіб. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, Л. М. Маланчук, А. П. Сава. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2007. – 76 с.
 3. Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, методичні та практичні засади [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. Ч. 1 / редкол. І. Ф. Баланюк, М. І. Бахмат, І. М. Бендера, В. А. Вергунов, І. І. Водяник, Р. Б. Гевко ; відп. за вип. А. П. Сава. – Тернопіль : Крок, 2012. – 283 с.
 4. Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, методичні та практичні засади [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [м. Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. І. Ф. Баланюк, М. І. Бахмат, І. М. Бендера, В. А. Вергунов, І. І. Водяник, Р. Б. Гевко ; відп. за вип. А. П. Сава. – Тернопіль : Крок, 2012. – 299 с.
 5. Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва [Текст] : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчен. (Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.). – Тернопіль : ТІ АПВ НААНУ, 2009. – 321 с.
 

Саванець Людмила Михайлівна

savanets l m

Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Саванець, Людмила Михайлівна Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; Львів нац. ун-т ім. І.Франка. - Львів., 2013. - 230 с.
 2. Саванець, Людмила Михайлівна Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Саванець, Л. Ознаки бездокументальних цінних паперів / Людмила Саванець // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 60-64.
 2. Саванець, Л. М. Правова природа бездокументарних цінних паперів [Електронний ресурс] / Л. М. Олійничук // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – 2011. – № 54. – С. 253-259.
 3. Саванець, Л. М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Л. М. саванець // Часопис Академії Адвокатури України. – 2012. – № 2(15). – С. 1-7.
 4. Саванець, Л. М. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами / Л. М. Саванець // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 19-24.
 5. Саванець, Л. М. Еволюція законодавства про обіг бездокументарних цінних паперів [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 4. – С. 15-20.
 6. Саванець, Л. М. Проблематика термінологічного визначення управомоченої особи за бездокументарними цінними паперами [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Актуальні проблеми правознавств : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 329-336.
 7. Саванець, Л. М. Реалізація права акціонера на участь у загальних зборах товариства: вітчизняне законодавство та міжнародний досвід [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 238-244.
 8. Саванець, Л. М. Природа прав, посвідчених бездокументарними цінними паперами [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2012. – № 3 (24). – С. 93-98.
 9. Саванець, Л. М. Отчуждение бездокументарных ценных бумаг по договору [Электронный ресурс] / Л. М. Саванець // Теория и практика общественного развития. Юридические науки. – 2013. – № 4. – С. 304–306.
 10. Sawanets, L. Regulacja prawna przeniesienia praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych na Ukrainie (w świetle nowej Ustawy z dnia 6 lipca 2012 r. O systemie depozytowym Ukrainy) / Liudmyla Sawanets // Transformacje Prawa Prywatnego. – 2013. – № 2. – S. 31-53.
 11. Саванець, Л. М. Правова природа договору управління бездокументарними цінними паперами [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 24, т. 2. – С. 93-97.
 12. Саванець, Л. М. Перехід прав у результаті укладення договорів про відчуження бездокументарних цінних паперів [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1, т. 1. – С. 185-191.
 13. Sawanets, L. Legal Regulations of Liability in Construction Contracts in Ukraine [Electronic resource] / Liudmyla Sawanets // Osteuropa recht. – 2014. – № 2. – Р. 207-230.
 14. Sawanets, L. The Pledge of Securities as a Way of Providing Satisfaction for Credit Obligation under Ukrainian Law / Liudmyla Sawanets // Osteuropa recht. – 2015. – № 2. – Р. 183-200.
 15. Саванець, Л. М. До питання загальноєвропейського права купівлі-продажу [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3, т. 1. – С. 149-152.
 16. Саванець, Л. М. Acquis communautaire з європейського споживчого права [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Альманах міжнародного права. – 2016. – Вип. 11. – С. 102-110.
 17. Sawanets, L. Przejscie Praw Korporacjznych do Zdematerializowanych Papierow Wartosiowych Wskutek Dziedziczenia w Prawie Ukrainskim / Liudmyla Sawanets // Ius mercatorum, lex mercatoria – z dziejów i współczesności prawa handlowego. Materiały konferencji poświęconej przeszłości i teraźniejszości prawa handlowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9-11 marca 2009 r. / Pod redakcją M.Mikuły i P.Suskiego. – Kraków, 2011. – S.213-220.
 18. Саванець, Л. М. Cпадкування корпоративних прав за бездокументарними цінними паперами відповідно до українського законодавства [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець.
 19. Саванець, Л. М. Застава цінних паперів за законодавством України та іноземних держав: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 143-149.
 20. Саванець, Л. Гармонізація європейського колізійного та матеріального права у сфері захисту прав споживачів [Електронний ресурс] / Л. Саванець // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 71-76.
 21. Savanets, L. Digital consumer – how to protect one in Big Data Economy [Текст] / Lyudmyla Savanets, Hanna Stakhyra // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 153-158.
 22. Саванець, Л. Довіреність та договір доручення: порівняльно-правовий аналіз [Текст] / Людмила Саванець // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 4. – С. 112-118.
 

Савельєв Євген Васильович

saveljevКафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савельев, Евгений Васильевич Методологические проблемы организации социалистического соревнования в промышленности [Текст] : дис. ... докт. экономич. наук : 08.00.05 - экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (промышленность) / Евгений Васильевич Савельев.– Тернополь : ТФЭИ, 1984.– 521 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора [Текст] / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 1. – С. 3-5.
 2. Савельєв, Є. Вибір національної економічної моделі України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2007. – № 4. – С. 369-371.
 3. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 4. Савельєв, Є. Економіка знань в аспекті включення України в європейський освітній простір і досвід ТДЕУ / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 255-266.
 5. Савельєв, Є. Європа, Україна і Росія у системі глобальних тенденцій новітньої історії: фрагменти порівняльних досліджень / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 1. – С. 13-21.
 6. Савельєв, Є. Європейська економіка від Атлантики до Уралу: (ХІІІ економічний міжнародний форум у Криниці Гурській: інформація, роздуми, ідеї) / Є. Савельєв, І. Гладій, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 473-485.
 7. Савельєв, Є. Масова приватизація і реструктуризація в Україні: нескінченний процес? / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 454-466.
 8. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу в Україну та через неї / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2005.– № 1.– С. 31-56.
 9. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу та Україна / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-1.– С. 26-39.
 10. Савельєв, Є. Наука й освіта у становленні "Нової економіки" в Україні / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки.– 2004.– № 1.– С. 45-78.
 11. Савельєв, Є. Наука та освіта як головна ланка реформування економіки України в ХХІ ст. (Україна в системі нової економіки) /Є. Савельєв, В. Куриляк //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 5/1.– С. 121-137.
 12. Савельєв, Є. Новітній маркетинг: теоретичний і практичний аспекти / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 3.– С. 113-133.
 13. Савельєв, Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– № 2.– С. 111-118.
 14. Савельєв Є. Теорія інвестицій перехідних економік та інтеграційні процеси: пошук моделі для України / Є. Савельєв, О. Шило // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 79-80.
 15. Савельєв, Є. Україно-Русь, куди ж несешся ти? Дай відповідь! Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 1.– С. 3-6.
 16. Савельєв, Є. Українсько-грецькі економічні стосунки: формування нових напрямків / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 2.– С. 176-182.
 17. Савельєв, Є. Університети, час брати владу у новій економіці!: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 3.– С. 267-268.
 18. Савельєв, Є. Чотирнадцять складових новітньої парадигми економічного розвитку України / Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 20-25.
 19. Савельєв, Є. В. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2007.– № 1.– С. 133-146.
 20. Савельєв, Є. В. Міжнародні послуги: сценарій розвитку для України ХХІ століття / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2005.– № 2.– С. 149-159.
 21. Савельєв, Є. В. Регулювання розвитку економічних систем / Є. В. Савельєв, О. В. Длугопольський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2007.– Вип. 3.– С. 179-180.– Рец. на кн. : В. И. Ляшенко Регулирование развития экономических систем: теория, режимы, институты : монография. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 668 с.
 22. Савельєв, Є. Європейська інтеграція чи європеїзація? / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 1.– С. 3-5.
 23. Савельєв, Є. Кризи як природний стан економіки і управління ними / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 17-22.
 24. Савельєв, Є. Примусова ззовні шокова терапія / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2009.– № 1.– С. 3-4. – (Слово головного редактора).
 25. Савельєв, Є. Розвиток українського ринку цінних паперів як інтегрованого до світового / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 19-25.
 26. Савельєв, Є. Соціальна революція мас в Україні (не хлібом єдиним) / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 2.– С. 149-152.– (Слово головного редактора).
 27. Савельєв, Є. Україна як велика держава з економікою міжнародних послуг (сценарій розвитку для ХХІ століття) / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 5-1.– С. 15-24.
 28. Формування нового світового економічного порядку : [аналітична записка за матеріалами Чотирнадцятої міжнар. наук. конф., Анталія, 29 верес.-6 жовт. 2009 р.] [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 107-120.
 29. Юрій, С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 4. – С. 353-370.
 30. Юрій, С. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 13-26.
 31. Юрій, С. Час "Ч" - H-HOUR: радикальні економічні реформи в Україні на виході з кризи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 4.– С. 387-402.
 32. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57-69.
 33. Куриляк, В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / Віталіна Куриляк, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1, т. 11. – С. 27-38.
 34. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : [аналітична записка за матеріалами п'ятнадцятої міжнародної наукової конференції, м. Пафос, Кіпр, 29 вересня-6 жовтня 2010 р. / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2010.– жовтень-грудень (№4).– С. 160-179.
 35. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– березень (№1).– С. 3-5.
 36. Савельєв, Є. Інтернаціоналізація – основа реформування вищої освіти України [Електронний ресурс] / Євген Савельєв // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 26-32.
 37. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 38. Реформи у глобальній економіці та Україна : [аналітична записка за матеріалами шістнадцятої підсумкової Міжнар. конф., м. Гувес, Крит-Греція, 23-30 верес. 2011 р.] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 173-191.
 39. Юрій, С. Світова фінансова криза та структурні реформи в Україні / С. Юрій, Є. Савельєв // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.– 2009.– ч. 3.– С. 1023-1028.
 40. Савельєв, Є. Дослідження методичних проблем менеджменту підприємства / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 2. – С. 138-139. – (Рец. на кн. : Мізюк Б. М. Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства : монографія. - Львів : Коопосвіта, 2000. - 418 с.).
 41. Савельєв, Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк, Галина Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 3-27.
 42. Савельєв, Євген Реформування української економіки : невідкладність і пріоритетність / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 387-400.
 43. Савельєв, Є. В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 79-88.
 44. Савельєв, Є. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS / Євген Савельєв, Максим Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 92-120.
 45. Юрій, С. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 13-31.
 46. Савельєв, Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 149-165.
 47. Савельєв, Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вимір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 424-444.
 48. Кластери у світовій та європейській економіці / Андрій Крисоватий, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 4. - С. 131-142.
 49. Сіску, Т. Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці / Томас Сіску, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 2.– С. 143-171.
 50. Греція: європейський механізм виходу з кризи / Євген Савельєв, Наталія Комар, Євангелос Сіскос, Константія Дарвіду //Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 1.– С. 31-53.
 51. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Local production systems in countries in and outside the EU : from theory to practice [Електронний ресурс] : monograph / S. Tonkova, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Byrmatova. - Sofia : UNWE, 2014. - 409 p.
 4. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Савельєв, Є. В. Фінансові інструменти в системі нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 30-33.
 6. Савельев, Є. В. Новий економічний порядок : гносеологічний зміст та функціональна спрямованість [Текст] / Є. В. Савельев, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 26-30.
 7. Савельєв, Є. В. Novus Ordo Mundi чи Novus Ordo Seclorum [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – C. 13-26.
 8. Савельєв, Є. В. Інтеграція зон вільної торгівлі - основа глобального прийняття нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 37-39.
 9. Савельєв, Є. В. Валютна дилема у світовому економічному порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 33-37.
 10. Савельєв, Є. В. Перспективи України на світовому аграрному ринку [Текст] / Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 410-425.
 11. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 369-382.
 12. Козак, Ю. Г. Використання конкурентних переваг третинного сектору економіки [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 426-443.
 13. Козак, Ю. Г. Геоекономічні і геостратегічні передумови структурних зрушень економіки України [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 405-410.
 14. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 15. Глобальна економічна криза 2008–2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні : монографія /  [В. П. Антонюк, С. С. Аптекар, Н. А. Балтачеєва та ін.] ; під заг. ред. В. І. Ляшенка. — Донецьк : ЮгоВосток, 2010. — 414 c.
 16. Структурні  реформи  економіки:  світовий  досвід,  інститути,  стратегії  для  України:  монографія  /  О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. 
 17. Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic  Development  /ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov.  –  Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p. 
 18. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 19. Куриляк, В. Є. Бенчмаркінг як система співробітництва в умовах конкуренції [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 269-280.
 20. Куриляк, В. Є. Кластери та наукові парки як рухома сила становлення креативної економіки [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 255-259.
 21. Куриляк, М. Ю. Реформування на першому рівні регіональних відносин в Україні [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 41-44.
 22. Куриляк, М. Ю. Принцип субсидіарності в системі регіонального управління [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 40-41. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник / Є. В. Савельєв. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 450с.
 2. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.
 3. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. - 4-те вид., переробл. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 424 с.
 4. Савельєв, Є. В. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. Ч.1. / Є. В. Савельєв. – К. : ІСДО, 1995. – 94 с.
 5. Савельєв, Є. В. Європейська інтеграція і маркетинг. Наукові нариси [Текст] / Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Карт- бланш, 2003. – 482 с.
 6. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів [Текст] / Є. В. Савельєв. – Підручник для магістрантів з міжнародної економіки. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 504 с.
 7. Новітній маркетинг [Текст] / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 296 с.
 8. Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 9. Міжнародна економіка на початку ХХІ століття : пріоритети і моделі розвитку [Текст] : Матеріали наукової студентської конференції. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 148 с.
 10. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 622 с.
 11. Вісник Тернопільського національного економічного університету : зб. наукових праць [Текст]. вип.1 : січень-березень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 223 с.
 12. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип. 2 : квітень-червень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 158 с.
 13. Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с . – (Вища освіта ХХІ століття).
 14. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.4 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 135 с.
 15. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.5 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 423 с.
 16. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 17. Savelyev, Yavhen Marketing and management of tourist market [Текст] : the collection of papers / Yavhen Savelyev, Alla Uniyat, Zoryana Boyko. – Ternopil : TNEU, 2007. – 680 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Савка Надія Ярославівна

1490706807 savka3Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савка, Надія Ярославівна Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Надія Ярославівна Савка ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 156 с. – Бібліографія: с. 123–139 (152 назви).
 2. Савка, Надія Ярославівна Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Савка Надія Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2017. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Савка, Н. Я. Етапи ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями / Н. Я. Савка // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2011 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 87.
 2. Мартинюк, В. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями / В. Мартинюк, М. Дивак, Н. Савка // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 56-66.
 3. Савка, Н. Я. Програмна реалізація модуля класифікації на основі інтервальних моделей із РБФ для задачі виявлення гортанного нерва / Н. Я. Савка // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 38-40.
 4. Savka, N. Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound [Еlectronic resource] / Nadiya Savka, Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Vasyl Nemish // Journal of applied computer science. – 2014. – Vol. 22, № 2. – Р. 55-64.
 5. Дивак, М. П. Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. Я. Савка // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2012. – № 15. – С. 132-139.
 6. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж з радіально- базисними функціями для розв’язування задач прогнозування [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура. - Харків, 2011. - Вип. 94. - С. 349-353.
 7. Михальчук, Н. М. Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / Н. М. Михальчук, Н. Я. Савка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2015. - № 815. - С. 225-233.
 8. Савка, Н. Aлгоритм ідентифікації штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних / Н. Савка // Материалы Международной молодежной научной конференции “Поколение будущего: Взгляд молодых ученых”. - Курск (Росія): Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. - С.150-153. 71.
 9. Савка, Н. Я. Застосування методу ідентифікації параметрів математичної моделі із РБФ на основі аналізу інтервальних даних для виявлення зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». - Хмельницький, 2014. - №1. - С.153-158.
 10. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж з радіально- базисними функціями для вирішення актуальних задач сьогодення / Н. Я. Cавка // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України”. - Чернівці, 2010. - С. 437-440.
 11. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями для виявлення відстані до зворотного гортанного нерва на хірургічній рані [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Матеріали ІІI Всеукраїнської школи- семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - С. 51-52. 131.
 12. Савка, Н. Я. Інтервальні моделі з радіально-базисними функціями для задачі виявлення розміщення зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка, О. Л. Козак // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних техтологій: зб. наукових праць. - Дніпропетровськ, 2015. - № 815. - С. 225-233.
 13. Савка, Н. Я. Класифікатор на базі штучних нейронних мереж радіального типу [Електронний ресурс]  / Н. Я. Савка // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Комп'ютерні системи та компоненти. - Чернівці, 2013. - Том 4. – Вип. 4. - С. 22-27.
 14. Савка, Н. Я. Локалізація зворотного гортанного нерва на хірургічній рані із застосуванням штучних нейронних мереж радіального типу / Н. Я. Савка // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції "Фізико- технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки. - Чернівці: ЧНУ, 2013. - С. 45-48.
 15. Савка, Н. Я. Математичне моделювання за допомогою штучних нейронних мереж / Н. Я. Савка // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів, 2010. - С. 505-506.
 16. Савка, Н. Я. Методи ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями / Н. Я. Савка // Матеріали першої Міжнародної науково-технічної конференції “Обчислювальний інтелект 2011”. - Черкаси, 2011. - С. 120-121.
 17. Савка, Н.Я. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами радіальних штучних нейронних мереж ідентифікованих методами аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Науковий журнал. - Вінниця, 2013. - №1. - С. 37- 44. 132.
 18. Савка, Н. Я. Моделювання індикаторів економічної безпеки Тернопільської області із застосуванням штучних нейромереж радіального типу [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Матеріали ІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - С. 49-50.
 19. Савка, Н.Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка, В. М. Спільчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем: Збірник наукових праць. - Київ: МННЦІТС. - Вип. 2. - С. 181-193.
 20. Савка, Н. Я. Синтез оптимальної архітектури штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями для моделювання індикаторів економічної безпеки Тернопільської області / Н.Я. Савка // Матеріали XI Мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2012)". - Вінниця: ВНТУ, 2012. - С. 257-258.
 21. Савка, Н.Я. Структурно-параметрична ідентифікація інтервальних моделей з радіально- базисними функціями / Н. Я. Савка, О. Л. Козак, І. П. Струбицька // Proceedings of the international scientific and practical conference "The Top Actual Researches in Modern Science". - Dubai: Roast Publishing, 2015. - Vol I. - P. 17-22.
 22. Савка, Н. Я. Модель поведінки комерційного банку в умовах валютної паніки [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2009. - Вип. 4. - С. 319-328.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Техніко-економічне обгрунтування розробки комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / уклад. Н. Я. Савка, І. Р. Паздрій ; під ред. О. М. Березького. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 40 с.
 2. Системи обробки розподілених баз даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. Я. Савка, Ю. М. Батько; відп. за вип. О. М. Березький. - Тернопіль : ЗУНУ, 2021. - 45 с.
 

Савченко Олена Валентинівна

savchenko o v

Кафедра гуманітарних дисциплін ІФІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савченко, Олена Валентинівна Формування цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Олена Валентинівна Савченко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Савченко, О. В. Роль мотивації у вивченні іноземної мови у нелінгвістичних ВНЗ / О. В. Савченко // Актуальні проблеми педагогічної науки : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. заочної конф. – Миколаїв, 2012. – С. 85-88.
 2. Савченко, О. В. Особливості оформлення ділового листа в німецькому та українському діловодстві / О. В. Савченко // Парус : наук.-педагог. журнал Миколаївщини. – Миколаїв, 2012. – № 9. – C. 27-30.
 3. Кузьменко, Н. В. Формування лідерських якостей керівника ВНЗ як напрям реалізації державної кадрової політики / Н. В. Кузьменко, О. В. Савченко, М. П. Баран // Трансформація політико-управлінських та державно-владних відносин у процесі Європейської інтеграції : матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 121-127.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Орлов, О. О. Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення [Текст]: монографія /О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко.– К.: Освіта України, 2011.– 144 с.

 

Савчук Леонід Іванович

savthuk

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Савчук, Л. І. Показники конкурентоспроможності малих підприємств / Л. І. Савчук // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Тернопіль, 2007. – С. 355-359.
 2. Длугопольський, О. Оцінка фінансового стану та структури промисловості регіональної системи (на прикладі Тернопільської області) / О. Длугопольський, Л. Савчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– № 6.– С. 23-32.
 3. Фаріон, Іван Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / Іван Фаріон, Леонід Савчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2010. – вип. 5. – С. 375-379.
 4. Савчук, Л. Актуальні напрямки державного забезпечення активізації інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств регіону / Л. Савчук // Інноваційна економіка. – 2010.– № 2.– С. 246-252.
 5. Савчук, Л. І.Регіональні проблеми ресурсного забезпечення АПК на принципах логістики / Л. І. Савчук // Інноваційна економіка.– 2009.– № 4.– С. 151-156.
 6. Савчук, Л. І.Проблеми ефективності освіти в неефективній державі / Л. І. Савчук // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 83-87.
 7. Палюх, М. С.Перспективи подолання інноваційного колапсу української економіки / М. С. Палюх, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 22-28.
 8. Жукевич, С. М. Роль і місце малого бізнесу в Україні: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. М. Жукевич, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 21-24.
 9. Смиричинський, В. Передумови та необхідність розвитку логістичного сервісу в сільськогосподарському виробництві [Електронний ресурс] / Валентин Смиричинський, Леонід Савчук.
 10. Савчук, Л. Комунальна власність в системі ринкових відносин [Електронний ресурс] / Леонід Савчук, Руслан Августин.
 11. Савчук, Л. Реалізація стратегії оптимізації системи оподаткування бізнесу в Україні: реалії та перспективи / Л. Савчук // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.130-137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Савчук, Л. І. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] / Л. І. Савчук. – Курс лекцій. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Савчук, Л. І. Облік торговельно-фінансових і кредитних розрахунків [Текст] : курс лекцій / Л. І. Савчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 273 с.
 2. Савчук, Л. І. Організація, планування й прогнозування в галузях соціальної сфери [Текст]: курс лекцій /Л. І. Савчук.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– 255 с.
 

Савчук Світлана Василівна

1450191426 1415871484 savshukКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савчук, Світлана Василівна Планування доходів і видатків місцевих бюджетів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Світлана Василівна Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 300 с.
 2. Савчук, Світлана Василівна Планування доходів і видатків місцевих бюджетів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Світлана Василівна Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Савчук С. Бюджетна політика на локальному рівні: реалії та перспективи / С. Савчук // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль, 2006.– С. 88-92.
 2. Савчук С. До питання про сутність бюджетного планування / С. Савчук // Світ фінансів.– 2006.–№ 3.– С. 181-185.
 3. Савчук С. Сутнісно-теоретичні аспекти бюджетного федералізму / С. Савчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 6. – С. 72-77.
 4. Савчук С. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації / С. Савчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 81-85.
 5. Савчук, С. В. Бюджетний федералізм: досвід зарубіжних країн / С. В. Савчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород , 2007. – Спец. вип. 22, ч. 1. – С. 150-154.
 6. Тріпак, М. М. Прагматика формування місцевих бюджетів в умовах побудови в Україні демократичного суспільства / М. М. Тріпак, С. В. Савчук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць : в 5 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Т. IV, вип. 233. – С. 932-940.
 7. Тріпак, М. М. Міжбюджетні трансферти – основа надходжень місцевих бюджетів в умовах розширення повноважень органів місцевого самоврядування / М. М. Тріпак, С. В. Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 3. – № 6 . – С. 161 – 166.
 8. Савчук, С. В. Місцеві бюджети в умовах бюджетного реформування / С. В. Савчук // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Сер. Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 9. – С. 185-192.
 9. Савчук С. В. Вдосконалення планування та фінансування видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / С. В. Савчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 39-47.
 10. Савчук, С. Планування міжбюджетних трансфертів: практика та шляхи вдосконалення / Світлана Савчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 222-230.
 11. Савчук, С. В. Теоретико-концептуальні засади визначення доходів бюджетів як об’єкту бюджетного планування / С. В. Савчук // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 81-89.
 12. Савчук, С. Проблемні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в Україні / Світлана Савчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 10. – С. 18-21.
 13. Савчук, С. В. Проблеми формування власних надходжень бюджетних установ / С. В. Савчук, В. В. Гуцалюк // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – Ч. 2. – С. 32-35.
 14. Савчук, С. В. Особливості застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі / Світлана Василівна Савчук // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 111-114.
 15. Савчук, С. В. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів / Світлана Василівна Савчук // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 2. – С. 93-103.
 16. Savchuk, S. Fiscal policy and its role in budget planning [Electronic resource] / Svitlana Savchuk // Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. – Science : Economics, Political science, History. – 2014. – № 4(212). – P. 94-102.
 17. Савчук, С. В. Управління бюджетом: концептуальні засади становлення та розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – Чернівці, 2015.– Вип. 730-731. – С. 127-131.
 18. Савчук, С. В. Аналіз ефективності праці / С. В. Савчук, В. М. Неміш, Н. Р. Москаль // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1. – С. 47.
 19. Савчук, С. Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств / С. Савчук, В. Саньоцький, В. Клевець // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 272-273.
 20. Савчук, С. Проведення ревізії основних засобів у бюджетних установах / С. Савчук, Р. Домбровський // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 84-86.
 21. Савчук, С. В. Інвестиційний клімат в Україні в умовах ринкових трансформацій / С. В. Савчук // Вісник Тернопільської академій народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. 16. – С. 97-102.
 22. Савчук, С. В. Нормативи медичної допомоги / С. В. Савчук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 4. – С. 327-331.
 23. Савчук, С. В. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-трансфертної системи / С. В. Савчук, В. М. Неміш // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2005. – № 1. – С. 32-33.
 24. Квасниця, О. Сучасний стан та особливості розвитку малого підприємництва / О. Квасниця, С. Савчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 30-34.
 25. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 26. Савчук, С. Сучасні підходи до управління місцевим боргом в Україні / Світлана Савчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 35-38.
 27. Неміш, В. М. Самостійна робота в контексті покращення якості знань студентів [Текст] / В. М. Неміш, К. М. Березька, С. В. Савчук // Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 12-14.
 28. Савчук, С. Роль видатків місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів / Світлана Савчук, Антоніна Дем'янюк, Мирослава Гупаловська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 4. – С. 52-64.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с.
 2. Савчук, С. В. Вдосконалення планування дохідної частини місцевих бюджетів [Текст] / С. В. Савчук // Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – С. 142-151.
 3. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 4. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): монограф. Т.1. / [та інш.];  під заг. ред. Т.О.Журавльової. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 363.
 5. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Кізима, Т. О. Державні фінанси в умовах демократії [Текст] : Навчальний посібник / Т. О. Кізима, С. В. Савчук. – Тернопіль : Воля, 2005. – 200 с.
 3. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / К. М. Березька, В. М. Неміш, С. В. Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 192 с.
 4. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 5. Савчук, С. В. Програмно-цільовий метод бюджетування [Текст] : навч. посіб. / С. В. Савчук, А. В. Дем'янюк, З. М. Лободіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 180 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмно-цільовий метод бюджетування: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03050801 – фінанси, освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” денної і заочної форм навчання / Б. С. Малиняк, С. В. Савчук. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 53 с.
 2. Управління особистими доходами і витратами [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. С. В. Савчук, А. А. Сидорчук. - Тернопіль : [б. в.], 2017. - 43 с.
 3. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / З. М. Лободіна, М. Б. Гупаловська, С. В. Савчук, А. В. Дем’янюк. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 48 с.
 4. Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Бюджетний процес” / Савчук С. В. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – 108 с.
 5. Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Бюджетний менеджмент” / Савчук С. В. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – 47 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт за магістерською програмою “Управління місцевими фінансами” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”денної і заочної форми навчання / Савчук С. В., Дем’янюк А. В. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 46 с.
 

Сагайдак Роман Анатолійович

СагайдакКафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сагайдак, Роман АнатолійовичВнутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Роман Анатолійович Сагайдак. – К. : НАУ, 2008. – 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Палюх, М. Облік страхування врожаю підприємствами агропромислового комплексу / М. Палюх, Р. Сагайдак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 198-200.
 2. Сагайдак, Р. Теоретичні аспекти фінансово-господарського контролю / Роман Сагайдак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 227-230.
 3. Сагайдак, Р. А. Концептуальні основи відомчого контролю в сільському господарстві [Електронний ресурс] / Р. А. Сагайдак // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 4.
 4. Сагайдак, Р. А. Організація внутрішнього аудиту і оцінка його ефективності в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Р. А. Сагайдак // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 1. – С. 88-92.
 5. Сагайдак, Р. Ревізія як основна форма фінансово-господарського контролю / Роман Сагайдак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 112-115.
 6. Сагайдак, Р. Сутність і роль фінансово-господарського контролю в системі управління / Р. Сагайдак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 247-250.
 7. Сагайдак, Р. А. Контроль як функція управління виробництвом та інформаційна база прийняття рішень [Електронний ресурс] / Р. А. Сагайдак // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 31-34.
 8. Сагайдак, Р. До питання запасів сільськогосподарських підприємств та їх інвентаризації / Р. Сагайдак // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С.76-79.
 9. Сагайдак, Р. А. Проблеми організації та шляхи удосконалення інвентаризації землі у сільськогосподарських підприємствах / Р. А. Сагайдак // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 110-113.
 10. Коцупатрий, М. Державний фінансовий контроль на підприємствах АПК: стан і шляхи вирішення /Михайло Коцупатрий, Роман Сагайдак //Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] /редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 215-217.
 

Саєнко Михайло Григорович

saenko

Кафедра економіки, організації і планування в АПК

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Саєнко, Михайло Григорович Формування та організаційно-економічне обгрунтування раціонального використання трудового потенціалу (на прикладі АПК Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК /Михайло Григорович Саєнко.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 220 с.
 2. Саєнко, Михайло Григорович Формування та організаційно-економічне обгрунтування раціонального використання трудового потенціалу (на прикладі АПК Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Михайло Григорович Саєнко. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Саєнко, М. Г. Деякі наслідки прискореного реформування сільського господарства регіону і перспективи його розвитку / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 280-284.
 2. Саєнко, М. Трудовий потенціал: основні визначення і некоректні формулювання / Михайло Саєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 71-76.
 3. Череватюк, В. Проблеми спиртової галузі Тернопільщини / Василь Череватюк, Михайло Саєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 77-80.
 4. Саєнко, М. Г. Капітал інтелектуальності у формуванні конкурентоспроможності фірми: проблеми України і Польщі / М. Г. Саєнко, А. Є. Борецька // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 81-83.
 5. Саєнко, М. Г. Ринок землі: політика і об’єктивна реальність / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка. - 2008. - № 2. - С. 83-88.
 6. Саєнко, М. Г. Розмір сільського населеного пункту як важливий чинник формування демографічної ситуації на селі / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 261-263.
 7. Саєнко, М. Г. Рейтингова оцінка районів Тернопільщини за демографічною ситуацією на селі / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 297-300.
 8. Саєнко, М. Г. Актуальні проблеми трудового потенціалу села і основні напрямки їх розв’язання [Електронний ресурс] / М. Г. Саєнко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 6-9.
 9. Саєнко, М. Земельна реформа і трудовий потенціал села [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко.
 10. Саєнко, М. Оплата праці, мотивація і трудова активність працівників аграрної сфери в умовах трансформаційної економіки [Електроний ресурс] / Михайло Саєнко.
 11. Саєнко, М. Трудовий потенціал як складна соціально-економічна система [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 12. Саєнко, М. Україна і аграрний світ [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 13. Сава, А. Структурні зміни в аграрному виробництві тернопільської області за роки економічних трансформацій / А. Сава, М. Саєнко // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 166-178.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дусановський, С. Л.Виробничий потенціал АПК [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2011. – 128 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст]: навч. посіб. /М. Г. Саєнко.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 390 с.
 2. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.
 3. Саєнко, М. Г. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2008. – 324 с.
 4. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 223 с.
 5. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст] : Навчальний посібник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2003. – 215 с.
 6. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст] : Навчальний посібник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 351 с.
 7. Брич, В. Я. Трудовий потенціал АПК [Текст] / В. Я. Брич, М. Г. Саєнко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 288 с.
 8. Саєнко, М. Г. Трудовий потенціал АПК : проблеми розвитку [Текст] / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 136 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Цукробуряковий підкомплекс Тернопільщини : шляхи відродження [Текст] : (рекомендації) / В. М. Олійник, Л. М. Маланчук, М. Г. Саєнко [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 52 с.
 2. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст] : Зб. вправ / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2004. – 103 с.
 3. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.] ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.
 4. Саєнко, М. Г. Стратегічне управління підприємством [Електронний ресурс] : консп. лекцій / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 130 с.
 5. Саєнко, М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства [Електронний ресурс] : консп. лекцій / М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 248 с.
 

Самольотов Павло Валентинович

samolyotov p v

Кафедра фінансів Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Самольотов, Павло Валентинович Формування та реалізація стратегії сталого розвитку гірських територій (на прикладі Українських Карпат) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Самольотов Павло Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2005. - 207 c.
 2. Самольотов, Павло Валентинович Формування та реалізація стратегії сталого розвитку гірських територій (на прикладі Українських Карпат) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Павло Валентинович Самольотов.– Львів: ЛНАУ, 2005.– 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Самольотов, П. Стратегія розвитку Українських Карпат: формування та механізми реалізації / П. Самольотов // Регіональна економіка. – 2004. – № 1. – С.116-124.
 2. Самольотов, П. В. Оцінка та особливості соціально-економічного стану гірських районів Львівської області / П. В. Самольотов // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – С.135-142.
 3. Самольотов, П.В. Оцінка привабливості регіонів України для іноземного інвестування // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва: Випуск VII / НАН України ІРД; Відповідальний редактор: Долішній М.І. – ІРД НАНУ – Львів, 1998. – С. 248-259.
 4. Самольотов, П.В. Раціональне використання природних ресурсів як фактор сталого розвитку гірських територій Українських Карпат // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м. Львів, 22-26 травня 2000 р.: 2 Ч. / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній – Львів, 2000. – Ч. 2. – С. 390-393.
 5. Самольотов, П. Прямі іноземні інвестиції та шляхи їх залучення в економіку України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інвестиції і реструктуризація економіки регіону: Випуск XІ / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній – Львів, 2000. – С. 194-198.
 6. Самольотов, П.В. Особливості соціально-економічних та екологічних процесів в умовах гірських територій // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика сталого розвитку: принципи формування, механізми реалізації: Вип. 5 (ХХХVI) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній – Львів, 2002. – С. 175-183.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Небезпечні природні та техноприродні процеси в гірських районах Львівської області: стан та прогноз розвитку / Рудько Г.І., Кравців В.С., Самольотов П.В., Кобелька М.В. / НАН України . Інститут регіональних досліджень;; відп. ред. академік НАН України, д.е.н., проф. М.І. Долішній. – Львів, 2001. – 129 с.
 2. Управління розвитком гірських територій: зарубіжний досвід / Кравців В.С., Стадницький Ю.І., Демченко В.В., Дейнека А.М., Самольотов П.В. / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Відп. ред. д.е.н., проф. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2001. – 69 с.
 

Сандій Лариса Веніамінівна

sandiyКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сандій, Лариса Веніамінівна Англомовна актуалізація феномену "економіка знань": лінгвальний і соціолінгвальний параметри [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандій Лариса Веніамінівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 264 с.
 2. Сандій, Лариса Веніамінівна Англомовна актуалізація феномену "економіка знань": лінгвальний і соціолінгвальний параметри [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандій Лариса Веніамінівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сандій, Л. В. Новітня англомовна актуалізація феномена економічної глобалізації [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 135-141.
 2. Сандій, Л. В. Соціолінгвальні аспекти інновацій англійської мови сфери економіки та бізнесу [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 34. – С. 247-252.
 3. Сандій, Л. В. Словоскладання як один із способів словотвірної неономінації в англійській мові сфери економіки / Л. В. Сандій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 22. – С. 99-104.
 4. Сандій, Л. В. Соціолінгвальні параметри англомовної актуалізації новітніх  маркетингових стратегій / Л. В. Сандій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Вип. 137. – С. 87-92.
 5. Сандій, Л. В. Англомовна актуалізація нових економічних доктрин /  Л. В. Сандій // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2015. – Вип. 740-741 : Германська філологія. – С. 195-198.
 6. Сандій, Л. В. Інкорпорація іншомовних і внутрішньомовних запозичень якодин із шляхів неономінації в англійській мові сфери економіки [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – №. 64. – С. 187-192.
 7. Сандій, Л. В. Метафора як провідний механізм англомовної актуалізації феномену «економіка знань» / Л. В. Сандій // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 161-165.
 8. Сандій, Л. В. Телескопія у процесах англомовної неономінації (на прикладі неологізмів сфери економіки) / Л. В. Сандій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – № 20. – С. 30-34.
 9. Сандій, Л. В. Конверсія як нелінійний (імпліцитний) спосіб номінації (на прикладі англомовних інновацій сфери економіки) [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 55. – С. 176-180.
 10. Сандій, Л. В. Функціонально-прагматичний підхід до аналізу англомовних інновацій сфери економіки / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 51. – С. 155-158.
 11. Сандій, Л. В. Вербалізація нових реалій організаційно-корпоративної культури у сучасній англійській мові / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. –  № 48. – С. 142-146.
 12. Сандій, Л. В. Дериваційний потенціал ономастичних реалій у сучасному англомовному економічному лексиконі [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 47. – С. 126-131.
 13. Сандій, Л. В. Англомовні інновації з формантом -nomics [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 37. – С. 200-204.
 14. Сандій, Л. В. Англомовні інновації сфери електронної комерції: лінгвальна та соціолінгвальна характеристики [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 454-461.
 15. Сандій, Л. В. Семантичні неологізми в суспільно-економічній лексиці / Л. В. Сандій // Мова і культура : наук. журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, т. ІV (116). – С. 159-162.  
 16. Сандий, Л. В. Английские неологизмы сферы экономики как маркеры новых ценностных приоритетов / Л. В. Сандий // Translatio I Kultura [Redakcja naukowa Krzysztof Hejwowski, Anna Kukulka-Wojtasik]. Warszawa : Universytet Warszawski, 2015. – S. 29-38.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лебедович, Б. Є. Англійська для студентів [Текст] /Б. Є. Лебедович, Р. С. Луців, Л. В. Сандій.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 100 с.
 

Сапожник Григорій Вікторович

 

Сапожніков Віктор Борисович

сапожніков віктор борисович

Нововолинський факультет ТНЕУ

Посада: викладач

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сапожніков, Віктор Борисович Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Борисович Сапожніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 272 с.
 2. Сапожніков, Віктор Борисович Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Борисович Сапожніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сапожніков, В. Особливості фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / Віктор Сапожніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 329-331.
 2. Сапожніков, В. Концептуальні засади вдосконалення фінансової політики щодо забезпечення потреб населення та об'єктів інфраструктури міста у водних ресурсах / Віктор Сапожніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 137-141.
 3. Сапожніков, В. Б. Організація обліку і контролю виконання фінансування в бюджетних і наукових установах / В. Б. Сапожніков // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 6. – С. 52.
 4. Сапожніков, В. Проблема наповнення місцевого бюджету 2008 року (на прикладі міста Нововолинськ) / В. Сапожніков // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 84-88.
 5. Сапожніков, В. Б. Проблеми фінансового забезпечення повноважень місцевого самоврядування. – Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 160-167.
 6. Сапожніков, В. Б. Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / В. Б. Сапожніков // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 69-71.
 7. Сапожніков, В. Б. Фінансування освіти в перехідній економіці [Текст] / В. Б. Сапожніков // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 листоп. 2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 359-362.
 

Сарай Михайло Іванович

Михайло Іванович Сарай

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ковальчук В. Базові теорії і моделі економічного зростання / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економчна думка, 2005. – Вип. 2. – С. 27-39.
 2. Ковальчук В. Василь Леонтьєв, або економіка на шахівниці / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 4. – С. 117-122.
 3. Ковальчук В. Вони були першими / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 1. – С. 125-132.
 4. Ковальчук В. Джеймс Б'юкенен, або полювання на Левіафана: / В'ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 4. – С. 123-127.
 5. Ковальчук В. Коінтегральна економічна модель часових рядів :] / В'ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 4. – С. 143-147.
 6. Сарай М. Роберт Лукас як фундатор теорії "раціональних очікувань" і глава школи "нової класичної"економічної теорії / Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 3. – С. 133-138.
 7. Ковальчук В. Роберт Фогель і Дуглас Норт як фундатори нової економічної історії / В'ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 4. – С. 157-164.
 8. Ковальчук В. Розвиток ідей маржиналізму у дослідженнях українських економістів / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 4. – С. 123-131.
 9. Довбенко М. Леонід Канторович і Т'яллінг Купманс / М. Довбенко, М. Сарай // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 2. – С. 216-223.
 10. Ковальчук В. Український економіст світової слави Михайло Туган-Барановський / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 4. – С. 176-188.
 11. Ковальчук В. Українські послідовники ідей класичної економічної школи / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 168-176.
 12. Ковальчук В. Українські прибічники соціалістичної економічної ідеї в другій половині ХІХ століття / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 3. – С. 219-232.
 13. Сарай, М. Становлення класичної політичної економії в Англії / Михайло Сарай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 98-106.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ковальчук, В. Економічна думка в історичному аспекті [Текст] : Навчальний посібник / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 1999. – 268 с.
 2. Ковальчук, В. Економічна думка в минулому і сьогодні [Текст] : навч. посіб. / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2000. – 361 с.
 3. Ковальчук, В. Економічна теорія в еволюційному аспекті [Текст] : Навчальний посібник / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2001. – 288 с.
 4. Ковальчук, В. Економічна теорія в еволюційному аспекті [Текст] / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 288 с.
 5. Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – К. : Знання, 2008. – 647 с.
 6. Ковальчук, В. М. Історія економічних вчень [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 126 с.
 7. Ковальчук, В. М. Історія економічних вчень [Текст] : Навч.-метод. посіб. / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 70 с.
 8. Ковальчук, В. Історія економічних вчень [Текст] : Курс лекцій. Плани семінарських занять / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2001. – 119 с.
 9. Ковальчук, В. М. Історія економічних вчень [Текст] : Навч.-метод. посібник / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 70с.
 10. Ковальчук, В. М. Історія світової економічної думки [Текст] : навч. курс / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : Астон, 1996. – 303 с.
 11. Ковальчук, В. Історія світової та української економічної думки [Текст] : Підручник з історії економічних вчень / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2004. – 416 с.
 12. Ковальчук, В. М. Ретроспектива світової економічної думки [Текст] : навч. посіб. з історії екон. вчень / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2006. – 542 с.
 

Сарай Наталія Ізидорівна

saraj

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сарай, Наталія Ізидорівна Удосконалення економічного аналізу використання матеріальних ресурсів (на прикладі підприємств місцевої промисловості України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Наталія Ізидорівна Сарай.– Тернопіль: ТАНГ, 1996.– 222 с.
 2. Сарай, Наталія Ізидорівна Удосконалення економічного аналізу використання матеріальних ресурсів (на прикладі підприємств місцевої пром-сті України) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Сарай Наталія Ізидорівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сарай, Н. І. Проблеми формування внутрішніх цін на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. І.Сарай // Інноваційна економіка. - 2011. - № 2. - С. 72-76.
 2. Сарай, Н. Стратегічний аналіз виробничого потенціалу та його роль в процесі формування стратегії розвитку підприємства / Наталія Сарай // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 160-163.
 3. Сарай, Н. І. Основні форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства в контексті його внутрішньої організаційної структури / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 127-131.
 4. Сарай, Н. І. Інтелектуальний капітал підприємства як основа його конкурентоспроможності / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 95-98.
 5. Сарай, Н. І. Удосконалення внутрішньовиробничого економічного механізму підприємства в ринкових умовах господарювання / Н. І. Сарай // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 85-86.
 6. Сарай, Н. І. Виробничий потенціал підприємства: сутність та особливості діагностики / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 100-103.
 7. Сарай, Н. І. Проблеми прогнозування фінансово-економічних показників в ході проведення фінансової діагностики підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 131-135.
 8. Сарай, Н. Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур підприємства [Електронний ресурс] / Наталія Сарай, Наталія Рожко // Наукові записки ТДПУ імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. –  Вип. 10. – С. 75-81.
 9. Сарай, Н. Напрямки розробки цінової політики підприємств регіону / Наталія Сарай // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 48-53.
 10. Сарай, Н. І. Сучасні маркетингові стратегії в антикризовому управлінні підприємством / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 124-127.
 11. Сарай, Н. І. Компенсаційний пакет підприємства: сутність та структура [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 110-114.
 12. Сарай, Н. І. Подолання фірмою бар'єрів входу на ринок / Н. І. Сарай, В. І. Гринчуцький // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ. – 2001. – Вип. 108. – С. 27-36.
 13. Сарай, Н. І. Проблеми ринку нерухомості Тернопільської області / Н. І. Сарай, Н. Я. Рожко // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ. –  2002. –  Вип. 110. –  С. 52-57.
 14. Сарай, Н. І. Удосконалення діагностики фінансової стійкості підприємства / Н. І. Сарай // Економіка: проблеми теорії та практики: – Вип. 255: в 9 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 139-147.
 15. Сарай, Н. І. Сучасні аспекти маркетингового стилю управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Науковий вісник Ужгородського університету. – Вип. 30. – 2010. –  С. 133-137.
 16. Сарай, Н. І. Необхідність проведення фінансової діагностики підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Вип. 20. – 2015. – С. 32-37.
 17. Сарай, Н. І. Роль ділової репутації в забезпеченні стійкості функціонування промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Сталий розвиток економіки. – Вип. 2 (31). – 2016. – С. 94-100.
 18. Сарай, Н. Невизначеність як першопричина ризику у підприємництві / Наталія Сарай // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 34-39.
 19. Сарай, Н. І. Про удосконалення аналізу матеріаломісткості продукції / Н. І. Сарай // Проблеми економіки України. – Тернопіль, 1992. –Вип. 1. – C. 84-85.
 20. Сарай, Н. І. Роль економічного аналізу в організації маркетингової діяльності підприємства / Н. І. Сарай // Державне регулювання економіки при переході до ринку: досвід, проблеми, перспективи : інформац. листок ДНТБ України. – 1993.
 21. Сарай, Н. І. Про удосконалення системи показників ефективності використання матеріальних ресурсів / Н. І. Сарай // Наукові записки :зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль, 1993. – C. 17-22.
 22. Сарай, Н. І. Про удосконалення управління виробничими запасами у галузях промисловості України / Н. І. Сарай // Проблеми економіки України. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – C. 67-70.
 23. Сарай, Н. И. Функциональная роль экономического анализа обеспеченности материальными ресурсами в условиях рыночной экономики / Н. И. Сарай // Научные записки : сб. научн. трудов каф. экон. анализа. – Тернополь, 1995. – C. 26-29.
 24. Сарай, Н. І. Проблеми факторного аналізу матеріаломісткості продукції на підприємствах місцевої промисловості України / Н. І. Сарай // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль, 1999. – С. 82-85.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Сарай, Н. І. Економічна ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємствах місцевої промисловості України: монографія / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Поліграфіст, 1999. – 207 с.
 3. Сарай, Н. І. Особливості економічної діагностики підприємства: монографія / Н. І. Сарай // Сучасні тенденції розвитку економічних систем / за заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 135-146.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

 1. Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч. посіб. / уклад. Н. І. Сарай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 228 с.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Економіка підприємств: навч. посібник  / за ред. П. С. Харіва. –Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 500 с.
 4. Сарай, Н. І. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч.-метод. посібник / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2004. – 128 с.
 5. Сарай, Н. І. Економічна діагностика: навч. посібник для студентів спеціальності «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2007. – 76 с.
 6. Сарай, Н. І. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник (доповнений) / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2007. – 140 с.
 7. Сарай, Н. І. Мікроекономіка: навч. посібник / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2008. – 174 с.
 8. Сарай, Н. І. Економічна діагностика: навч. посібник / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 120 с.
 9. Сарай, Н. І. Економічна діагностика: навч. посібник / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Крок, 2015. – 164 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Сарай, Н. І. Мікроекономіка [Текст] / Н. І. Сарай ; Мін-во освіти і науки України. ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 173 с.
 2. Сарай, Н. І. Мікроекономіка [Текст] : опорний конспект лекцій / Н. І. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 2006. – 173 с.
 3. Сарай, Н .І. Методичні поради до написання курсових робіт з курсу «Мікроекономіка» (для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Виробничий менеджмент») / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц, Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 1998. – 18 с.
 4. Сарай, Н. І. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» (для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Економіко-правове регулювання») / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – 20 с.
 5. Сарай, Н. І.  Методичні вказівки з науково-дослідної роботи для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» / П. С. Харів, Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – 16 с.
 6. Сарай, Н. І. Внутрішній економічний механізм підприємства. Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 59 с.
 7. Сарай, Н.І. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Мікроекономіка» (для студентів усіх спеціальностей і форм навчання) / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц, Н. І. Сарай, Е. Т. Карапетян. – Тернопіль: Економічна думка. – 2002. – 96 с.
 8. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання самостійної роботи з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 22 с.
 9. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання індивідуальної роботи з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 22 с.
 10. Сарай, Н. І. Методичні поради до вивчення дисципліни  «Економічна діагностика» студентами денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 16 с.
 11. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання індивідуальної роботи з курсу «Економічна діагностика» студентами денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 20 с.
 12. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання самостійної роботи з курсу «Економічна діагностика» студентами денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 16 с.
 13. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до написання міждисциплінарних курсових  робіт для студентів 4 курсу спеціальності 6.060100 «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання / М. І. Хопчан, Н. І. Сарай, Д. І. Берницька, І. М. Тимош. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 19 с.
 14. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економічна діагностика» студентами усіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 35 с.
 15. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 29 с.
 16. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів  спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 30 с.
 17. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання комплексного практичного індивідуального завдання з курсу «Економічна діагностика» студентами  спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 26 с.
 18. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» студентами усіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 39 с.
 19. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів  спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 25 с.
 20. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання самостійної роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів  спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 21 с.
 21. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання комплексного практичного індивідуального завдання з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» студентами денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 21 с. 
 

Сас Богдана Богданівна

sas b b

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сас, Богдана Богданівна Центральний банк в системі валютного регулювання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Богдана Богданівна Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 204 с.
 2. Сас, Богдана Богданівна Центральний банк в системі валютного регулювання [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Богдана Богданівна Сас.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сас, Б. Проблеми вибору валютно-курсових режимів країн з перехідною економікою / Б. Сас // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, – 2007. – Вип. 7. – С. 66-71.
 2. Сас, Б. Ринок іпотечного кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Богдана Сас, Володимир Вітюк // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 143-151.
 3. Cас, Б. Теоретичні аспекти формування оптимальної валютної зони / Богдана Cас // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 129-134.
 4. Луців, Б. Л. Особливості функціонування іноземних банків на фінансових ринках країн Центральної та Східної Європи / Б. Л. Луців, Б. Б. Сас // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 44-47.
 5. Сас, Б. Проектне фінансування як особлива техніка фінансового забезпечення інвестиційних проектів / Богдана Сас, Володимир Вітюк // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 414-418.
 6. Сас, Б. Незалежність центрального банку [Електронний ресурс] / Б. Сас // Банківська справа. – 2001. – № 6. – С. 21-25.
 7. Сас, Б. Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку [Електронний ресурс] / Б. Б. Сас, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 97-106.
 8. Сас, Б. Проблеми відпливу капіталу: сутність, причини, наслідки [Електронний ресурс] / Б. Сас.
 9. Сас, Б. Становлення системи валютного регулювання в Україні [Електронний ресурс] / Б. Сас.
 10. Сас, Б. Теоретичні основи проектного фінансування [Електронний ресурс] / Б. Сас, О. Гетьман // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 229-236.
 11. Ткачук, В. О. До питання сутності валютного регулювання / В. О. Ткачук, Б. Б. Сас // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матер. ІУ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, Лондон, 21-28 квіт. 2011 р.]. – Одеса : ІнПрес, 2011. – С. 223-226.
 12. Сас, Б. Ринок золота в Україні: проблеми та перспективи / Богдана Сас // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 81-83.
 13. Спяк, Г. І. Ревізія як форма внутрішнього контролю в установах банків України (на прикладі АТ "Ощадбанк”) / Г. І. Спяк, Б. Б. Сас // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 133-140.
 14. Спяк, Г. Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банку в контексті її оптимізації [Електронний ресурс] / Г. Спяк, Б. Сас // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.146-154.
 15. Сас, Б. Б. Розвиток системи венчурного фінансування в Україні / Б. Б. Сас, Г. І. Спяк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, – 2014. – Том 18, № 1. – С. 195-202.
 16. Сас, Б. Державне регулювання інвестиційної діяльності в посткризових умовах / Б. Сас, Г. Спяк  // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 95-100.
 17. Sas, B. Business angels as alternative forms of financing^ future development in Ukraine / B. Sas, M. Varha // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – Vol.2. – Р. 85-92.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 2. Сас, Б. Б. Аналітичні аспекти інвестиційної діяльності банків України в контексті тенденцій та закономірностей розвитку національної економіки [Текст] / Б. Б. Сас // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 69-95.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. - 544 с.
 2. Сас, Б. Б. Інноваційні інвестиції [Текст] / Б. Б. Сас // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 259-334.
 3. Сас, Б. Б. Інвестиційні ресурси [Текст] / Б. Б. Сас // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 459-498.
 4. Сас, Б. Б. Інвестиційні ризики [Текст] / Б. Б. Сас // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 499-518.
 5. Сас, Б. Б. Регулювання інвестиційної діяльності [Текст] / Б. Б. Сас // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 519-540.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сас, Б. Б. Роль банків у розвитку проектного фінансування [Текст] / Б. Б. Сас // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 227-239.
 

Саченко Анатолій Олексійович

саченкоКафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Биковий П. Є. Оцінювання імовірнісних характеристик сповіщувачів тривожної сигналізації з врахуванням невизначеного впливу завад / П. Є. Биковий, Ю. Р. Піговський, А. О. Саченко, А. Ф. Карачка, І. М. Чирка, Г. В. Сапожник, В. В. Кочан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – Вип. 2. – С. 128-133.
 2. Комар М. П. Інтелектуалізована інформаційна технологія виявлення комп’ютерних атак / М. П. Комар, Д. І. Боднар, А. О. Саченко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 133-137.
 3. Куриляк Ю. О. Виявлення рухомих об'єктів у відеопотоці на основі методу віднімання фону та ієрархічної структури даних / Ю. О. Куриляк, А. О. Саченко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Фізика, електроніка. – 2008. – Вип. 426. – С. 135-139.
 4. Палій І. О. Нейромережний підхід до комп’ютерного розпізнання облич / І. О. Палій, А. О. Саченко, С. Г. Антощук, Т. О. Буряк // Искусственный интеллект. – 2010. – № 3. – С. 378-387.
 5. Підхід до оптимізації дистибутивних сенсорних систем безпеки / В. Турченко, В. Кочан, П. Биковий [та ін.] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 111-117.
 6. Коваль, В. Алгоритми об'єднання даних в інтелектуальних дистрибутивних сенсорних мережах / Василь Коваль, Анатолій Саченко, Надія Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 24-30.
 7. Головко, В. Выбор архитектури и адаптивное обучение рекуррентной нейронной сети для прогнозирования временных рядов/ Владимир Головко, Юрий Савицкий, Анатолий Саченко и др. // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 37-42.
 8. Саченко, А. Підхід до побудови багатомодульної системи відображення з самоініціалізацією [Електронний ресурс] / А.О. Саченко, О.Ю. Рощупкін, О.В. Денисюк, Н.В. Рощупкіна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Вип. 426. – С. 140-144.
 9. Нелінійне кодування даних в безпровідних сенсорних мережах : (текст на англ. мові ) / В. Яцків, Су Дзюнь, Н. Яцків, А. Саченко // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 4, т. 10. – С. 383-390.
 10. Саченко, А. Комп'ютерні системи: співпраця науковців Східної і Західної Європи (Третій науково-технічний симпозіум - IDAACS'2005) [Текст] / А. Саченко // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – №10. – С.56-60.
 11. Марковський, Г. Тернопільський освітньо-комунікаційний центр: проект НАТО з інтеграції регіональних інформаційно-технологічних ресурсів [Електронний ресурс] / Г. Марковський, А. Саченко, С. Возняк [та ін.].
 12. Турченко, И. В. Нейросетевые методы распознавания выходного сигнала мультисенсора [Електронний ресурс] / И. В. Турченко, В. В. Кочан, А. А. Саченко // Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – №2. – С. 137-144.
 13. George, Markowsky and others The Ternopil educational communication center: a NATO project to integrate regoinal information technology resources / Markowsky and others George // Комп`ютинг. – 2008. – березень (№ 1). – P. 185 – 190.
 14. Koval, V. The 3D Mapping Preparation using 2D/3D Cameras for Mobile Robot Control [Електронний ресурс] / V. Koval, Hubert Roth, Anatoly Sachenko [and other] // Artificial Intelligence journal. – Donetsk, Ukraine, 2008. – #4. – РР. 512-521.
 15. Koval, V. Method of Environment Reconstruction Using Epipolar Images [Електронний ресурс] / V. Koval, Oleh Adamiv, Anatoly Sachenko [and other] // International Journal of Computing. – Ternopil, (Ukraine), 2012. – Vol. 1 (1). – РР. 11-16.
 16. Sachenko, A. Intrusion detection system based on neural networks [Електронний ресурс] / A. Sachenko, M. Komar // Zeszyty naukowe politechniki Śląskiej: Organizacja i zarządzanie. – Gliwice, 2014. – Z. 68. – S. 377-386.
 17. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.
 18. Sieck, V. Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes / Sieck, V. Yatskiv, A. Sachenko, T. Tsavolyk // International Journal of Computing. – 2015. – Vol. 14, 17 – Issue 4. – P. 208-213.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Карачка, А. Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Карачка, О. Дудко ; за ред. О. А. Саченка. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 181 с.
 2. Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 170 с.
 3. Саченко, А. А. Совершенствование методов измерения температуры [Текст] /А. А. Саченко, Е. Я. Твердый.– К.: Техніка, 1983.– 104 с.
 

Сторінка 1 із 7