Таранов Ігор Михайлович

taranov

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Таранов, Ігор Михайлович Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит; / Ігор Михайлович Таранов. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 300 c.
 2. Таранов, Ігор Михайлович Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Ігор Михайлович Таранов.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 20 c.

Публікаці:

СТАТТІ:

 1. Таранов І. Європейський досвід оподаткування: податкові технології Латвійської республіки / Ігор Таранов // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 163-173.
 2. Таранов І. Теоретико-організаційні засади визначення фіскального потенціалу держави / Ігор Таранов // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 60-65.
 3. Таранов І. М. Інтенсифікація боротьби з податковими деліктами / І. М. Таранов // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С.60-65.
 4. Таранов І. Оцінка фіскальної ефективності ПДВ в Україні / Ігор Таранов, Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 157-170.
 5. Таранов І. Управління вартістю компанії: проблема вибору адекватної моделі вибору [Електронний ресурс] / Ігор Таранов // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4 (29). – С. – 41-51.
 6. Юрій С. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування / С. Юрій, І. Таранов // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 55-63.
 7. Таранов, І. Податкове регулювання в Україні / І. Таранов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 83-87.
 8. Таранов, І. Прибуткове оподаткування громадян: українські податкові технології у реаліях і перспективі / І. Таранов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 96-101.
 9. Таранов, І. М. Кримінальна відповідальність за фіскальні злочини в Україні / І. М. Таранов, О. І. Зорій // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал ТАНГ.– Тернопіль: Економічна думка, 2000. – Вип. 2. – С. 256-263.
 10. Таранов, І. М. Застосування непрямих методів оподаткування в Україні як об’єктивна реальність / І. М. Таранов // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті : зб. наук. праць Рівненського економіко-гуманітарного інституту. – Рівне : „Те-тіс”, 2000. –  С. 489-492.
 11. Таранов, І. М. Економічні передумови податкових деліктів / І. М. Таранов // Фінанси України. – 2000. – № 4.  – С. 114-121.
 12. Таранов, І. М. Питання координації діяльності контролюючих органів / І. М. Таранов // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 3. – С. 197-206.
 13. Таранов, І. М. Методи оптимізації податкових платежів корпорацій / І. М. Таранов // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2000. – № 4, ч. 2. – С. 20-22.
 14. Таранов, І. М. Податкове регулювання в Польщі в період інтеграції в ЄС / І. М. Таранов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001 рік. – Вип. 16. – С. 43-49.
 15. Таранов, І. М. Організація та повноваження служб податкового контролю Німеччини / І. М. Таранов  // Науковий вісник. – 2001. – № 3 (13). – С. 131-138.
 16. Taranow, I. M. Odpowiedzialność karna za przestępstwa podatkowe na Ukrainie / I. M Taranov // Studjа i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 21,  SGH. Warszawa, 2001. – S. 149-154.
 17. Taranov, I. M. Socjalno-psychologiczne aspekty uchylania się od podatków na Ukrainie / I. M Taranov // Studjа i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 22, SGH. Warszawa, 2001. – S. 125-133.
 18. Таранов, І. М. Оподаткування процесів споживання у Польщі в період інтеграції з ЄС / I. M. Таранов // Науковий вісник. – 2002. – № 2 (16). – С. 265-273.
 19. Таранов, И. М. Интенсификация деятельности налоговой милиции как составная фискального потенциала Украины / И. М. Таранов // Финансовая теория и политика современного государства. – Абагар, Велико Тырново, 2002. – С. 145-152.
 20. Таранов, І. М. Використання концептуальних підходів обчислення податкового навантаження у плануванні фінансів підприємств / І. М. Таранов // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 1. – С. 116-119.
 21. Таранов, І. М. Відповідність справляння окремих видів податків фіскальному потенціалу України / I. M. Таранов // Науковий вісник. – 2002. – № 4 (18). – С. 459-461.
 22. Таранов, І. М. Ефективність державного податкового контролю / I. M. Таранов // Финансы, учёт, банки : сб. науч. трудов. – 2002. – Вып. 8, ч. 2. –  С. 263-269.
 23. Таранов, І. М. Організаційні аспекти міждержавної податкової гармонізації / I. M. Таранов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журнал. – 2004. – № 1, ч. 2, т. 1. – С. 86-91.
 24. Таранов, І. М. Податковий контроль в Україні: організація та ефективність / I. M. Таранов // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2005. – № 1. – С. 293-304.
 25. Таранов, І. М. Податкова гармонізація та адаптація процесів оподаткування: теоретичний аспект та сучасні реалії / I. M. Таранов, В. А. Валігура // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 211 : в 4 т., т. III. – С. 674-688.
 26. Таранов, І. М. Міжнародна наукова співпраця / І. М.Таранов // Світ фінансів : наук. журнал. – 2006. – № 4 (9). – С. 185-186.
 27. Таранов, І. М. Світовий досвід оподаткування: позитиви для України / I. M. Таранов // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2006. – Вип. 8, ч. 1. – С. 296-304.
 28. Таранов, І. М. Адміністрування та ефективність справляння податків в Україні / I. M. Таранов // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 335-347.
 29. Taranov, I. M. Nachhaltigkeit – eine Herausforderung für das ukrainische Horchschulprofil / I. M. Taranov // Netzwerke und Nachhaltigkeit im Transformationsprozess: Auflage April 2007, Deutscher Universitäts-Verlag I GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007. – P. 169-182.
 30. Taranov, I. M. System podatkowy na Ukrainie / I. M. Taranov // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Tom 2: Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego: teoria i praktyka. Częstochowa, 2008. – S. 111-132.
 31. Taranov, I. M. Dochody budżetów lokalnych jako główne źródło finansowe działalności samorządu terytorialnego / I. M. Taranov // Samorząd terytorialny w Polsce i Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju. Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 2009. –  S. 253-266.
 32. Таранов, І. М. Концептуальна модель дослідження стратегії підприємств на основі динамічного програмування / І. М. Таранов, О. Ляшенко, Б. Базелі // Економіка та держава. – 2013. – № 65 (2). – С. 63-76.
 33. Taranov. I. M. Comparison of Educational Systems of the US and Poland / I. M. Taranov // American Studies in Central Asia. 18 may 2013. Symposium papers. Session 12: Comparative American Studies. – P. 123-135.
 34. Таранов, І. М. Вектори формування єдиного наукового простору Європи [Електронний ресурс] / I. M. Таранов // Світ фінансів : наук. журнал. – 2008. – № 4 (17). – С. 194-197.
 35. Таранов, І. М. Оцінювання ефективності діяльності компанії в системі вартісноорієнтованого управління [Електронний ресурс] / I. M. Таранов //Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3 (36). – С. – 47-60.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Таранов, И. М. Интенсификация деятельности налоговой милиции как составная фискального потенциала Украины [Текст] / И. М. Таранов // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 145-152.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методичний матеріал по вивченню курсу «Податкова справа» для студентів спеціальностей: 7.050103 – «Міжнародна економіка», 7.050201 – «Менеджмент у виробничій сфері» денна форма навчання / А. І. Крисоватий, І. М. Таранов. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 98 с.
 2. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» / А. І. Крисоватий, І. М. Таранов, І. В. Плішко, К. В. Басий, А. І. Луцик, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 72 с.
 3. Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доповідей (24-26 жовтня 2007 року) [Текст] / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 473 с.
 

Тарнавська Наталія Петрівна

ТАРНАВСЬКА

Кафедра менеджменту організацій та інноваційного підприємництва

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тарнавська, Наталія Петрівна Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Петрівна Тарнавська.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 514 с.
 2. Тарнавська, Наталія Петрівна Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Петрівна Тарнавська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 40 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Тарнавська, Н. Вплив міжнародної мобільності капіталу на формування конкурентного середовища в Україні / Н. Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 151-161.
 2. Тарнавська, Н. Державне регулювання низькоконкурентних ринків у теплоенергетиці житлово-комунального господарства України / Наталія Тарнавська, Марія Фігурка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 15-23.
 3. Тарнавська, Н. Діалектика конкурентного середовища в постсоціалістичних країнах: вплив приватизації, реструктуризації і корпоратизації / Н. Тарнавська // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 219-234.
 4. Тарнавська, Н. Зміна природи організації у "новій економіці": формування нових підходів до управління / Н. Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С.83-89.
 5. Тарнавська, Н. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання України / Н. Тарнавська // Економіст. – 2007. – № 10. – С. 56-61.
 6. Тарнавська, Н. Інноваційне управління конкурентоспроможністю підприємства з урахуванням трансформації логістичних ланцюгів / Наталія Тарнавська, Роман Сивак, Г. Нагорняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 282-287.
 7. Тарнавська, Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг / Н. Тарнавська // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 7. – С. 36-43.
 8. Тарнавська, Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яка базується на знаннях / Н. Тарнавська // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 4-16.
 9. Тарнавська, Н. Особливості сучасної концепції побудови конкурентних переваг зарубіжними та вітчизняними підприємствами / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. - Спец. вип. 18, ч. 2. – С. 54-58.
 10. Тарнавська, Н. Парадигма конкурентного середовища: перегляд при формуванні нового світового порядку / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 312-324.
 11. Тарнавська, Н. Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку / Наталія Тарнавська // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 30-41.
 12. Тарнавська, Н. Розвиток конкурентного середовища у сфері транспортних послуг / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 96-107.
 13. Тарнавська, Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень / Н. Тарнавська // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 16-27.
 14. Тарнавська, Н. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств на основі інноваційних пріоритетів / Наталія Тарнавська, Ірина Макарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 344-351.
 15. Тарнавська Н. П. Трансформація управління логістичними ланцюгами цінності в нових конкурентних умовах [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак .
 16. Тарнавська, Н. Фондовий ринок у системі детермінантів конкурентного середовища: стан, тенденції та напрямки регулювання в Україні / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 231-248.
 17. Тарнавська, Н. П. Методологічний підхід до формування мережі в системі управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання / Н. П. Тарнавська // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 147-152.
 18. Тарнавська, Н. П. Нові погляди на сутність конкурентоспроможності підприємств / Н. П. Тарнавська, І. І. Макарова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 57- 66.
 19. Тарнавська, Н. П. Ціннісноорієнтований підхід до управління ланцюговими процесами в нових конкурентних умовах / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4. – С. 3-12.
 20. Тарнавська, Н. П. Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку к-суспільства / Н. П. Тарнавська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 156-164.
 21. Ляшенко, О. Теорія нового економічного росту: розвиток через інновації / Оксана Ляшенко, Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 255-260.
 22. Формування нового світового економічного порядку : [аналітична записка за матеріалами Чотирнадцятої міжнар. наук. конф. (Анталія, 29 вересня-6 жовтня 2009 р.)] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 107-120.
 23. Тарнавська, Н. П.Концептуальна модель управління реструктуризацією вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі /Н. П. Тарнавська, Ж. Л. Крисько //Проблеми науки.– 2011.– № 12.– С. 20-27.
 24. Тарнавська, Н. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб'єктів господарювання України / Наталія Тарнавська // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 34- 55.
 25. Тарнавська, Н. Управління безперервним розвитком персоналу як засіб формування конкурентних переваг організації / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 78-81.
 26. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) /Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 27. Мельник, А. Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі /А. Мельник, Н. Тарнавська //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 4.– С. 196-198.
 28. Тарнавська, Н. Мікроекономічні проблеми антикризового управління в Україні [Електронний ресурс] / Наталія Тарнавська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 12-20.
 29. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : [аналітична записка за матеріалами п'ятнадцятої міжнародної наукової конференції, м. Пафос, Кіпр, 29 вересня-6 жовтня 2010 р./ Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – жовтень-грудень (№4). – С. 160-179.
 30. Реформи у глобальній економіці та Україна : [аналітична записка за матеріалами шістнадцятої підсумкової Міжнар. конф., м. Гувес, Крит-Греція, 23-30 верес. 2011 р.] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 173-191.
 31. Тарнавська, Н. П. Ситуаційна вправа "Шлях до регіонального лідерства" / Н. П. Тарнавська // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 338-351.
 32. Тарнавська, Наталія Як не потрібно складати матеріали заявки. Поради експерта: [патентні заявки] / Наталія Тарнавська // Інтелектуальна власність. – 2009. – №9. – С. 32-35.
 33. Тарнавська, Н. П. Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак // Бізнес інформ. – 2013. – № 10. – С.54-61.
 34. Тарнавська, Н. П. Організаційні вдосконалення як форма внутріфірмового підприємництва [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська // Національний університет "Львівська політехніка". – 2001. – С. 206-211.
 35. Тарнавська, Н. П. Україна в глобальному конкурентному середовищі: інституційні трансформації [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська // Стратегія економічного розвитку України. – 2011. – № 29. – С. 16-22.
 36. Тарнавська, Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Наталія Тарнавська, Олена Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 79-92.
 37. Тарнавська, Н. Трансформація концептів інноваційного розвитку економіки України / Наталія Тарнавська, Анастасія Пода // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 266-284.
 38. Тарнавська, Н. П. Організаційно-економічні механізми формування конкурентних переваг єврорегіонів методами регіональної політики [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська, А. С. Пода // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – Вип. ІІ (50) – С. 89-100. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Тарнавська, Н. П. Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів [Текст] : монографія / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак. – Тернопіль : Підручники і посібник, 2011. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 3. Тарнавська, Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств:теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 570 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Тарнавська, Н. П. Збірник ділових ситуацій з курсу "Основи менеджменту" [Текст] / Н. П. Тарнавська, Ю. П. Дуйнека. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 94 с.
 2. Пушкар, Р. М. Менеджмент : теорія і практика [Текст] : підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 486 с.
 3. Тарнавська, Н. П. Менеджмент : теорія та практика [Текст] / Н. П. Тарнавська, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 1997. – 456 с.
 4. Пушкар, Р. М. Менеджмент : теорія та практика [Текст] / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 486 с.
 5. Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент : практикум [Текст] : Навч. посіб. / Н. Тарнавська, О. Напора. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 287 с.
 6. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст]. вип.3 : липень-вересень 2010 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 189 с.
 7. Вестник Тернопольского национального экономического университета [Текст]. вып.3 : июль - сентябрь 2010 год / глав. ред. А.Ф.Мельник. – Тернополь : ТНЭУ, 2010. – 199 с .
 8. Тарнавська, Н. П. Ситуаційна вправа "Шлях до регіонального лідерства" [Текст] / Н. П. Тарнавська // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 338-351.
 

Творун Світлана Олександрівна

1455015356 tvorun-so1Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Творун, С. А. Аграрные обычаи и обряды украинцев Подолья (истоки, особенности, тенденции развития) [Текст] : дисс. ... канд. истор. наук. : 07.00.07 / Светлана Александровна Творун. – Киев : Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Ф. Рыльского АН УССР, 1991. – 212 с.
 2. Творун, С. А. Аграрные обычаи и обряды украинцев подолья (истоки, особенности, тенденции развития) [Текст] : автореферат дисс. ... канд. истор. наук. : 07.00.07 / Светлана Александровна Творун. – Киев : Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Ф. Рыльского АН УССР, 1991. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Творун, С. «Язичництво» чи «архаїчне православ’я»? [Електронний ресурс] / Світлана Творун // Українознавство. – 2012. – № 2. – С 119-122.
 2. Творун, С. Колядування на жнивах [Електронний ресурс] / Світлана Творун // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3. – С 37-39.
 3. Творун, Світлана Стінянські "Колачі" / Світлана Творун // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – С. 109-115.
 4. Творун, С. О. Чому Маланка ледащиця? / С. О. Творун // Вінниця: Світлиця. – 2015. – № 1 (48) – С. 65-68.
 5. Творун, С. О. Замінимо ялинку дідухом / С. О. Творун // Вінниччина. – 2015. – 16 груд. – С. 6.
 6. Творун. С. О. Чи є альтернатива новорічній ялинці? / С. О. Творун // Вінницька газета. – 2015. – 25 груд. – С. 10.
 7. Творун, С. О. Дослідження якому немає кінця / С. О. Творун // Вінниця: Світлиця. – 2011. –  № 4 (35) – С. 53-55.
 8. Творун, С. О. Святий вечір. Новий рік – Маланки та Василя / С. О. Творун // Колядки та щедрівки. – Вінниця : Ландо, 1999. – С. 3-12.
 9. Творун, С. О. Загальнодержавні свята / С. О. Творун // Урядовий кур'єр. – 1995. – 24 черв.     
 10. Творун, С. О. Знаний у світі та забутий у рідному краї / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1995. – № 10. – С. 7 .
 11. Творун, С. О. Загальнодержавні свята і духовність / С. О. Творун  // Камертон - Х. – Вінниця, 1995. – № 13. – С. 2-3.
 12. Творун, С. О. Меценати - трударі полів / С. О. Творун // Культура і життя. – 1995. – 29 берез.
 13. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар народних свят на 1995 рік / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1995. – № 1. – С. 4-5; № 2. – С. 5.      
 14. Творун, С. О. Святий вечір / С. О. Творун // Вінниччина. – 1995. – 6 січ.
 15. Творун, С. О.  Хрестини / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1994 . – № 7. – С. 7.
 16. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар перехідних свят / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994.  – № 4. – С. 6.
 17. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар народних свят з постійними датами / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994. – № 3 – С. 4-5. 
 18. Творун, С. О. Родини / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994. – № 1 – С. 3. 
 19. Творун, С. О. У небо, наша калита, у небо. / С. О. Творун  // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1992. – № 7. – С. 10.
 20. Творун, С. Просили батько, мати і я прошу на хліб, на сіль, на весілля / С. О. Творун // Камертон – Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1992. – № 5 (22 жовт.). – С. 7.
 21. Творун, С. О. Базові модулі річного кола українських народних календарних свят / С. О. Творун // Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя : одеські етнографічні читання. – 2015. – С. 258-272.
 22. Творун, С. Роди, боже, бурячки, як у мене литочки // Початкова школа. – К., 1993. – № 3. – С. 36-39.
 23. Творун, С. Весняні аграрні звичаї і обряди українців Поділля / С. О. Творун.  // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1991. – № 3. – С. 29-34.
 24. Творун, С. О. Джерело натхнення і краси / С. О. Творун // Людина і світ. – 1985. – № 7 – С. 10-13. 
 25. Творун, С. Праздники труда / С. Творун // Воспитание школьников. – Москва, 1988. – № 3. – С. 66.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Творун, Світлана Українські обрядові хліби: на матеріалах Поділля. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 96 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Творун, Світлана. Практична ентологія для ділових людей [Текст] : навч. посіб. / Світлана Творун. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Вінниця : Книга-Вега, 2009. - 288 с.
 

Теребус Ольга Миколаївна

теребус ольга миколаївнаКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Теребус, О. Перестрахувальний ринок та проблеми його розвитку в Україні / О. М. Теребус .
 2. Теребус, О. Оцінка достатності капіталу страхових компаній / О. Теребус // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 134-135.
 3. Теребус, О. М. Проблеми розвитку страхового ринку в умовах фінансової кризи / О. М. Теребус // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 208-212.
 4. Теребус О. М. Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Ольга Теребус // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 105-109.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теребус, О. Страхові послуги [Текст] : навч.-метод. матер. / О. Теребус. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 162 с.
 2. Теребус, О. М. Страхові послуги [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. М. Теребус. – Тернопіль : [б. в.], 2003. – 163 с.
 

Терещук Галина Андріївна

1505209940 tereschuk-g.a

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Терещук, Галина Андріївна Представництво прокуратурою інтересів дітей в цивільному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Терещук Галина Андріївна ; Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 198 с.
 2. Терещук, Галина Андріївна Представництво прокуратурою інтересів дітей в цивільному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Терещук Галина Андріївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Терещук, Г. Органи національної поліції як суб’єкти протидії насильства в сім’ї щодо дітей / Галина Терещук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 48-50.
 2. Терещук, Галина Зарубіжний досвід функціонування основних моделей ювенальної юстиції / Галина Терещук // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – Вип. 2 (10). – С. 116-120.
 3. Терещук, Галина Окремі аспекти реформування системи ювенальної юстиції в Україні / Галина Терещук // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – Вип. 1 (9). – С. 53-56.
 4. Гречанюк, С. Administrative activity of law enforcement agencies of Ukraine (the procuracy of Ukraine and the sfs of Ukraine) / Сергій Гречанюк, Наталія Пузирна, Галина Терещук, Роксолана Гречанюк // Актуальні проблеми правознавства. - 2017. - Вип. 3. – С. 52-55.
 5. Рибалка, Н. Робота з інформацією як елемент транспарентності в діяльності органів прокуратури / Наталія Рибалка, Святослав Мазурик, Галина Терещук // Актуальні проблеми правознавства. - 2018. - Вип. 1. – С. 107-110.
 6. Терещук, Г. Транспарентність як явище та вимога публічно-владної діяльності [Текст] / Галина Терещук // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 83-88.
 7. Терещук, Г. Зарубіжна практика забезпечення принципу транспарентності в діяльності публічної адміністрації [Текст] / Галина Терещук // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 3. – С. 65-70.
 

Теслюк Василь Миколайович

tesluk v m

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кісь, Я. П. Методи і засоби автентифікації біометричних даних в інформаційних системах / Я. П. Кісь, В. М. Теслюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 174-182.
 2. Пукач, А. І. Оптимізація роботи системи вимірювання малих величин електричного опору [Електронний ресурс] / А. І. Пукач, В. М. Теслюк, Р. В. Загарюк[та ін.].
 3. Теслюк, В. М. Програмно-апаратна реалізація макетного взірця для дослідження методів опрацювання нечітких та неструктурованих даних з використанням штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, О. М. Березький, В. В. Береговський[та ін.].
 4. Теслюк, В. М. Розроблення методу вимірювання малих величин електричного опору [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, А. І. Пукач, Р. Д. Іванців, М. В. Лобур.
 5. Пукач, А. І. Модель функціонування системи вимірювання малих величин електричного опору [Електронний ресурс] / А. І. Пукач, В. М. Теслюк, Р. Д. Іванців.
 6. Василюк, Я. Розроблення чотирирівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС [Електронний ресурс] / Я. Василюк, В. Теслюк.
 7. Кривий, Р. Особливості розробки Веб-систем для еволюційних обчислень [Електронний ресурс] / Р. Кривий, С. Ткаченко, В. Теслюк, А. Зелінський.
 8. Василюк, Я. Р. Аналіз моделей, методів, принципів і засобів для побудови онтологій області мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] / Я. Р. Василюк, В. М. Теслюк, А. Я. Зелінський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип . 21.12. – С. 322-331.
 9. Зелінський, А. Розроблення архітектури системи синтезу мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] / А. Зелінський, В. Теслюк.
 10. Зелінський, А. Я. Розроблення моделей для представлення мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] / А. Я. Зелінський, В. М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип . 21.13. – С. 362-367.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теслюк, В. М. Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж [Електронний ресурс] : консп. лекц. / В. М. Теслюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 62 с.
 

Тесля Ганна Володимирівна

teslya g v

Кафедра обліку у виробничій сфері

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Підлужна, Н. Автоматизація бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання / Надія Підлужна, Ганна Тесля, Світлана Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 187-189.
 2. Альошина, Т. Деякі аспекти реформування заробітної плати в Україні / Тетяна Альошина, Надія Підлужна, Ганна Тесля // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 231-233.
 3. Підлужна, Н. Методика фінансового та управлінського обліку основних засобів з використанням ЕОМ / Надія Підлужна, Ганна Тесля, Світлана Ярощук // Наукові записки зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 184-187.
 4. Підлужна, Н. М. Проблеми вдосконалення обліку виробничих запасів / Н. М. Підлужна, Г. В. Тесля // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 37-39.
 5. Тесля, Г. Проблеми управлінського обліку запасів / Ганна Тесля // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 341-344.
 6. Підлужна, Н. М. Удосконалення методики складання фінансової звітності [Електронний ресурс] / Н. М. Підлужна, Г. В. Тесля // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 2. – С. 223-226.
 7. Підлужна, Н. М. Ще раз про класифікацію, розподіл та аналіз витрат / Н. М. Підлужна, Г. В. Тесля // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 155-156.
 

Тибінь Анатолій Михайлович

tybin

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тыбинь, Анатолий Михайлович Хозяйственный расчет и методические основы его совершенствования во всесоюзных промышленных объединениях [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 – экономика, планирование и организация управления промышленностью и ее отраслями / Анатолий Михайлович Тыбинь.– Минск, 1985.– 185 с.
 2. Тыбинь, Анатолий Михайлович Хозяйственный расчет и методические основы его совершенствования во всесоюзных промышленных объединениях [Текст] : автореф. канд. экон. наук : 08.00.21 – экономика, планирование и организация управления промышленностью и ее отраслями / Анатолий Михайлович Тыбинь.– Минск, 1985.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Тибінь, А. Депозитарні розписки як засіб залучення інвестицій / А. Тибінь, М. Голєв // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С.165-172.
 2. Тибінь, А. Економіко-правові основи функціонування технопаркових структур в Україні /А. Тибінь, М. Петрина //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2007.– № 21.– С. 122-125.
 3. Тибінь, А. Проблеми і практика ціноутворення у сфері міжнародного бізнесу /А. Тибінь //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2001.– № 7.– С. 45-48.
 4. Тибінь, А. Регулювання розвитку малого підприємництва в регіоні / А. Тибінь // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С 21-23.
 5. Тибінь, А. М. Вихідні умови й перспективи розвитку харчової промисловості України /А. М. Тибінь, І. І. Смачило // Вісник економічної науки України. – 2010.– № 1.– С. 118-125.
 6. Тибінь, Анатолій Нобелелогія як трансформація парадигми економічної науки /Анатолій Тибінь //Журнал європейської економіки.– 2009.– № 4.– С. 456-460.– Рец. на кн.: Довбенко М. Криза економіки - не криза науки : монографія / Михайло Довбенко. - К. : ВЦ "Академія", 2009. - 304 с.
 7. Тибінь, А. Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку / Анатолій Тибінь, Ірина Смачило // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. – С. 45-52.
 8. Фесик, М. Етапи побудови та впровадження організаційно-економічної моделі мотивації персоналу / М. Фесик, А. Тибінь // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, Економічна думка, 2007. – № 8. – С. 151-155.
 9. Тибінь, А. Використання результатів самооцінки у процесі управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості / Анатолій Тибінь, Людмила Дерманська // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 325-329.
 10. Тибінь, А. Аналіз стратегії розвитку вищого навчального закладу / А. Тибінь // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 183-186.
 11. Тибінь, А. Актуальні проблеми розвитку підприємства в Тернопільській області [Електронний ресурс] /Анатолій Тибінь // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2001.– № 7.– С. 95-101.
 12. Тибінь, А. Інноваційні механізми активації підприємства в Україні [Електронний ресурс] / Анатолій Тибінь // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С 33-36.
 13. Тибінь, А. Шляхи вирішення проблеми інформаційного перенасичення сучасного менеджменту [Електронний ресурс] / Анатолій Тибінь, Іван Сороколіт // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 1998. – № 5. – С. 120-129.
 14. Тибінь, А. Пріоритетні напрями розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс] / Анатолій Тибінь, Андрій Шевченко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.– Тернопіль, 2010.– № 2.– С. 140-144.
 15. Тибінь, А. А було колись...: [Спогади про навчання випускника ТДЕУ 1976 р., декана факультету міжнародного бізнесу та менеджменту А.Тибіня] / А. Тибінь // Університетська думка. – 2006. – №6 : Спецвипуск. – С. 4.
 16. Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації : [про міжнародну наук.-практ. конф. присвячену 20-річчю факультету міжнародного бізнесу та менеджменту 22-24 жовтня 2008 року в ТНЕУ] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – січень-березень (№ 1). – С. 209-216.
 17. Тибінь, А. Антикризове управління суб'єктами господарювання в умовах глобальної системної кризи /Анатолій Тибінь, Ірина Воробець //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 294-297.
 18. Тибінь, А. М. Проблеми формування технопаркових структур в західному регіоні / А. М. Тибінь, М. Ю. Петрина // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. - 2005. - №4(35) - С. 33-41.
 19. Тибинь, А. М. К вопросу об оценке результатов труда индивидуальных участников соревнования / А. М. Тибинь, О. А. Бородий, В. П. Дяченко [и др.] // Экономические и правовые вопросы совершенствования социалистического соревнования. – Донецк : ИЭП АН УССР Кн., 1975. – С. 125-128.
 20. Тибинь, А. М. Проблемы и практика применения ЭВМ в управлении социалистическим соревнованием / А. М. Тибинь, О. А. Бородий // Экономика, организация и управление производством в газовой промышленности. – М. : ВНИИ Эгазпром., 1978. – № 2. – С. 45-49.
 21. Тибинь, А. М. Вопросы управления качеством продукции во всесоюзных промышленных объединениях / А. М. Тибинь // Социально-экономические проблемы и практика управления качеством продукции в условиях научно-технического прогресса. – Тернополь : ТФЭИ, 1980. – С. 164-166.
 22. Тибинь, А. М. Социалистическое соревнование и показатели оценки деятельности всесоюзных промышленных объединений / А. М. Тибинь // Проблемы оптимального сочетания отраслевого и регионального управления социалистическим соревнованием. – Тернополь, 1981. – С. 125-126.
 23. Тибинь, А. М. Централизованные фонды материального поощрения во всесоюзных промышленных объединениях Мингазпрома СССР / А. М. Тибинь // Экономика и организация промышленного производства. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – Вып. II : Развитие промышленности в одиннадцатой пяти летке (экономические и социальные проблемы). – С. 121-125.
 24. Тибинь, А. М. Взаимосвязь централизованных и децентрализованных форм контроля как условие демократизации производства / А. М. Тибинь, С. М. Сербин // Социально-экономические условия развития производственного самоуправления. – М. : ИЭ АН СССР, 1988. –С. 154-163
 25. Тибинь, А. В Украинском научном совете / А. Тибинь, И. Крыжко // Социалистическое соревнование : журнал, 1989. – № 2. – С. 20.
 26. Тибинь, А. М. Анализ на потенциалните возможности на предприятиего в условията на переход към пазарен механизъм (на болгарській мові) / А. М. тибинь, Л. В. Процик // Контролът и икономичеокият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. – Свиштов : Стопанска академия "Д.А.Ценов"-Свиштов, 1995. – С. 323-329.
 27. Тибинь, А. М. Мировая практика и особенности функционирования свободных экономических и оффшорных зон / А. М. Тибинь, Л. В. Процик // Свободные экономические зоны: проблемы и перспективы : сб. науч. статей. – Тернополь : ТАНХ, 1996. – С. 68-74.
 28. Тибінь, А. М. Проблеми ефективного управління інвестиційними процесами в Україні / А. М. Тибінь, Л. В. Процик // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки : зб. наук. праць. – Луцьк : Ред.-вид. від Волинського у-ту, 1997. – С. 43-46.
 29. Тибінь, А. М. Перебіг дискусій під час “Круглого столу”/ А. М. Тибінь // Економічний часопис. – 1998. – № 10. – С. 47.
 30. Тибінь, А. М. Роль оцінки та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів України / А. М. Тибінь, Л. В. Процик // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький : НВП “Евріка” ТОВ, 1998. – Ч. 2. – С. 103-106.
 31. Тибінь, А. М. Розвиток територіального господарського механізму в умовах реформування економіки / А. М. Тибінь // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 29-32.
 32. Тибінь, А. М. Я відчуваю відповідальність перед громадянами міста / А. М. Тибінь // Тернопіль вечірній : газ. міської ради. – Тернопіль, 1998. – № 141-142.
 33. Тибінь, А. М. Формування місцевих бюджетів потребує змін. Ринок не терпить планового управління / А. М. Тибінь // Тернопіль вечірній : газ. міської ради. – Тернопіль, 1999. – № 7.
 34. Тибінь, А. М. Ринок не терпить централізованого управління / А. М. Тибінь // Тернопіль вечірній : газ. міської ради.– Тернопіль, 1999. – № 52.
 35. Тибінь, А. М. Господарський механізм регіону в умовах реформування економіки / А. М. Тибінь, Л. В. Процик // Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні : зб. наук. праць. – Луцьк : Ред.-вид. відд. “Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1999. – С. 72-74.
 36. Тибінь, А. М. У Тернополя – майбутнє Швейцарії / А. М. Тибінь // Тернопіль вечірній : газ. міської ради. – Тернопіль, 2001. – № 6.
 37. Тибінь, А. М. Економічні методи та форми захисту підприємства, критерії і показники вимірювання їх ефективності                / А. М. Тибінь, С. А. Лукасевич // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 387-400.
 38. Тибінь, А. М. Соціально-економічний розвиток міста: проблеми, тенденції, перспективи. Розвиток територіального господарського механізму в умовах самоврядування / А. М. Тибінь // Тернопіль вечірній : газ. міської ради. –Тернопіль, 1999. – № 19.
 39. Тибінь, А. М. Регіональні особливості розвитку підприємства в Україні/ А. М. Тибінь // Прометей : регион. сб. науч. тр. по экономике. – Донецк : Юго-Восток, 2000. – Вып. 2. – С. 144-147.
 40. Тибінь, А. М. Проблеми і перспективи ціноутворення у сфері міжнародного бізнесу / А. М. Тибінь // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 45-48.
 41. Тибінь, А. М. Формування підприємницького середовища в регіоні (на прикладі Тернопільської області) / А. М. Тибінь // Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні. – 2001. – № 417. – С. 218-222.
 42. Тибінь, А. М. Аналіз стратегії розвитку вищого навчального закладу / А. М. Тибінь // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 183-186.
 43. Тибінь, А. М. Інноваційні механізми активізації підприємництва в Україні / А. М. Тибінь // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 11. – С. 33-36.
 44. Тибінь, А. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва у Тернопільській області / А. М. Тибінь // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 7/2. – С. 45-48.
 45. Тибінь, А. М. Інноваційні механізми управління розвитком підприємництва в Україні / А. М. Тибінь // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, 2003. –№ 1. – С. 326-329.
 46. Тибінь, А. М. Організаційно-економічні аспекти розвитку підприємництва в регіоні / А. М. Тибінь // Регіональна перспективи : наук.-практ. журнал. – Полтава, 2004. – № 3-5 (40-42). – С. 319-321.
 47. Тибінь, А. М. Управління розвитком підприємництва в регіоні / А. М. Тибінь // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Економіка. – Рівне, 2004. – Вип. 2 (26), ч. 2. – С. 693-698.
 48. Тибінь, А. М. Мале підприємництво в економічній стратегії регіону / А. М. Тибінь // Проблеми регіонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – Луцьк : “Надстир’я”, 2004. – Вип. Х, № 1-2. – С. 336-343.
 49. Тибінь, А. М. Проблеми формування технопаркових структур в західному регіоні / А. М. Тибінь, М. Ю. Петрина // Розвиток менеджменту в Україні: реалії, проблеми, перспективи. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – С. 65-67.
 50. Тибінь, А. М. Організаційно-правові засади створення і функціонування технопаркових структур в Україні / А. М. Тибінь, М. Ю. Петрина // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – Вип. 18, ч. 1. – С. 123-128.
 51. Тибінь, А. М. Формування інноваційної стратегії в секторі малого підприємництва / А. М. Тибінь // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Харків : ХНЕУ, 2005. – № 3. – С. 23-24.
 52. Тибінь, А. М. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств / А. М. Тибінь, І. І. Вербіцька // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2010. – № 1. – С. 138-142.
 53. Тибінь, А. М. Вихідні умови й перспективи розвитку харчової промисловості України / А. М. Тибінь, І. І. Смачило // Вісник економічної науки України : наук. журнал. – 2010. – № 1 (17). – С. 118-126.
 54. Тибинь, А. М. О роли негативных стимулов в мотивации трудовой деятельности / А. М. Тибинь, Ю. И. Осик, С. М. Ермаханова [и др.] // Вестник Карагандинского экономического университета. Сер. Экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – Караганда, 2010. – № 3 (12). – С. 24-27.
 55. Тибинь, А. М. Шаруашылықты қызметтің этикасы экономиканың құрама бөлігі сияқты / А. М. Тибинь, Ю. И. Осик, М. Т. Култанова // Вестник КЭУ. Экономика, философия, юриспруденция. – 2012. – № 4 (26). – С. 31-33.
 56. Тибинь, А. М. Особенности фундаментальной науки как сложной системы / А. М. Тибинь, Ю. И. Осик // Вестник Карагандинского государственного индустриального университета. – Караганда, 2013. – № 1 (1). – С. 42-44.
 57. Тибінь, А. Проблеми трактування та класифікації видів біопалива в Україні: законодавчий аспект / А. Тибінь, Н. Галиш // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Вип. 36, ч. ІІІ. –С. 96-101.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.
 2. Методи управління ризиками енергопостачальної компанії [Текст] : монографія / В. Я. Брич, О. Л. Шпак, З. І. Домбровський [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 305 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

 1. Міжнародна економіка на початку ХХІ століття : пріоритети і моделі розвитку [Текст] : Матеріали наукової студентської конференції. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 148 с.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 4. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 5. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 6. Тибінь, А. М. Організація транспортного обслуговування в туризмі [Текст] / А. М. Тибінь // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 287-308.
 

Тимків Андрій Олександрович

tymkivКафедра банківського менеджменут та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тимків, Андрій Олександрович Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит / Андрій Олександрович Тимків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 225 с.
 2. Тимків, Андрій Олександрович Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Олександрович Тимків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Білоросюк, Н. Особливості фінансування та кредитування венчурних підприємств / Н. Білоросюк, А. Тимків, Т. Стечишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1(17). – С. 140-145.
 2. Білоросюк, Н. Розвиток в Україні новітніх форм реалізації інноваційних ідей / Н. Білоросюк, А. Тимків // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 85-91.
 3. Тимків, А. Аспекти значущості функціонування системи ризик-менеджменту в банках України / Андрій Тимків // Наука молода : зб. наук. праць, молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 7. – С. 72-75.
 4. Тимків, А. Передумови та сутність ідентифікації банківських ризиків / Андрій Тимків // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 90-96.
 5. Тимків, А. Фактори глобалізації банківського ризику / Андрій Тимків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 11. – С. 131-136.
 6. Тимків, А. Функції ризик-менеджменту банку / А. О. Тимків // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 224-233.
 7. Гуцал, І. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І. С. Гуцал, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 78-87.
 8. Сац, Б. Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку / Б. Б. Сац, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 97-107.
 9. Тимків, А. Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку / А. О. Тимків, І. З. Сапужак // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 10. – С. 20-25.
 10. Гуцал, І. Проблеми формування підходів до визначення сутності ризику як економічної категорії [Електронний ресурс] / І. Гуцал, А. Тимків.
 11. Тимків, А. Ризик-менеджмент у системі антикризового управління банком: теоретичні засади [Електронний ресурс] / А. Тимків // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 277-285.
 12. Тимків, А. О. Становлення ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності комерційних банків в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Тимків // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 17. – C. 398-404.
 13. Тимків, А. Теоретичні засади планування ризику в банківській діяльності / Андрій Тимків // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 93-97.
 14. Тимків, А. О. Політичні ризики - основні загрози для вітчизняних банківських установ / А. О. Тимків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 237-248.
 15. Тимків, А. О. Специфіка ризиків венчурного фінансування у реалізації інноваційних проектів / Андрій Олександрович Тимків // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 33-38.
 16. Тимків, А. Вектори розвитку депозитної політики банків у контексті відновлення довіри до фінансово-кредитних установ в умовах економічної і політичної невизначеності / А. Тимків, Л. Маринчак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 8, ч. 7. – С. 221-225.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Тимків, А. О. Менеджмент банківських інвестиційних ризиків [Текст] / А. О. Тимків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 239-251.
 2. Тимків, А. О. Економічні передумови управлінського впливу на грошовий обіг [Текст] / А. О. Тимків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 319-329.
 3. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 4. Ткачук, В. О. Конвергенція збутових і комунікаційних каналів банків у сучасних умовах [Текст] / В. О. Ткачук, А. О. Тимків // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 132-151.
 5. Тимків, А. О. Тенденції та горизонти цінової політики банків на ринку банківських послуг [Текст] / А. О. Тимків // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 123-132.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Луців, Б. Л. Інвестиційна політика банків [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 320 с.
 2. Луців, Б. Л. Інвестиційна політика банків [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 266 с. – (До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету).
 3. Луців, Б. Л.  Інвестиційна політика банків [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 266 с. – (До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету).
 4. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : Зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 5. Інвестиційна політика банків [Електронний ресурс] : навч.-метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 292 с.
 6. Інвестиційна політика банків [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 80 с.
 

Тимош Ігор Максимович

tymosh

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Тимош, І. Аналіз ролі матеріальних стимулів в системі мотивації персоналу підприємства / Ігор Тимош // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 363-366.
 2. Тимош, І. М. Організаційні основи й актуальні проблеми соціального захисту / І. М. Тимош // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. гос-ва. – 2000. – № 4. – С. 271-274.
 3. Тимош, І. М. Організаційно-методичний механізм запобігання банкрутства підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Тимош.
 4. Тимош, І. Оптимізація грошових потоків у системі підприємницької діяльності / Ігор Тимош // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 244-246.
 5. Тимош, І. Сучасний стан та проблеми реформування оплати праці / І. Тимош // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 84-87.
 6. Тимош, І. Обгрунтування господарських рішень у системі реальних інвестицій / Ігор Тимош // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 289-292.
 7. Тимош, І. Аналіз та оцінка економічних ризиків при прийнятті господарських рішень / Ігор Тимош // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 75-77.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Тимош, І. М. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / І. М. Тимош. – Тернопіль : Астон, 2001. – 347 с.
 2. Тимош, І. М. Основи фізіології та психології праці [Текст] : навч. посіб. / І. М. Тимош. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 168 с.
 

Тимошенко Лідія Миколаївна

 

Тимчук Олександр Йосипович

Tymchuk

Кафедра фінансів

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Тимчук О. Історичний контекст та теорія розвитку державних фінансів в українській державі / О. Тимчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С.122-127.
 2. Тимчук О. Світова практика побудови бюджетного федералізму в системі міжбюджетних відносин в умовах переходу до ринку / О. Тимчук, М. Тріпак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С.74-77.
 3. Машко А. І. Суспільно-політичні детермінанти дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Й. Тимчук.
 4. Тріпак, М. Бюджетне регулювання в період трансформації між бюджетних відносин [Електронний ресурс] / М. Тріпак, О. Й. Тимчук.
 5. Тимчук, О. Й. Фінансова криза в Україні : причини і шляхи виходу з неї / О. Й. Тимчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 38-39.
 6. Тріпак, М. Доходи місцевих бюджетів України: прагматика та фіскальне регулювання[Електронний ресурс] / М. Тріпак, О. Й. Тимчук.
 7. Тимчук, О. Ретроспективний аналіз розвитку державних фінансів української держави / Олександр Тимчук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 119-122.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст]: навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, Й. М. Бескида. – К. : Таксон, 2002. – 256 с.
 

Тинська Інна Іванівна

img 8233--Кафедра державного і муніципального управління

Посада: аспірант

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мельник, А. Державне підприємництво в умовах трансформації управління національною економікою /Алла Мельник, Інна Тинська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014.– № 2.– С. 7-19.
 2. Тинська, І. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу і проблеми його вдосконалення / Інна Тинська, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 423-426.
 3. Тинська, І. І. Роль держави у створенні корпоративного сектору в Україні / І. І. Тинська // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 41-49.
 4. Мельник, А. Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації / Алла Мельник, Інна Тинська // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 95-118.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 

Тиркало Роман Іванович

Роман Іванович ТиркалоКафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Тиркало, Р. Особливості застосування фундаментального аналізу в процесі формування банківського портфеля цінних паперів [Текст] / Р. Тиркало, І. Кравчук // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С.36-40.
 2. Тиркало, Р. Проблеми оцінки ринкової вартості власного капіталу банку [Текст] / Р. Тиркало, Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 3. – С.144-154.
 3. Тиркало, Роман Регулятивний капітал банків: сутність, порядок визначення та проблеми достатності [Текст] / Роман Тиркало, Наталія Ткачук // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 4. – С. 93-103.
 4. Тиркало, Р. Сек'юритизація активів банку: теоретична сутність і особливості здійснення [Текст] / Р. Тиркало // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 102-109.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Тиркало, Р. І. Стан, проблеми та шляхи розвитку управління готівковими потоками банків на мікро- та макрорівнях [Текст] / Р. І. Тиркало // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 330-359.
 2. Тиркало, Р. І. Банківські операції з цінними паперами [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 211 с.
 3. Тиркало, Р. І. Капіталізація банківської системи України : сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи зростання [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, Н. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 328 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТАЙП, 2012. – 190 с.
 2. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 3. Тиркало, Р. І. Фінансовий аналіз комерційного банку : основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, З. І. Щибиволок. – К. : Слобожанщина, 1999. – 236 с.
 4. Тиркало, Р. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг [Текст] / Р. І. Тиркало, З. І. Щибиволок. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 215 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Тиркало, Р. І. Організація касових операцій [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.
 2. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.
 

Тисько Мар'яна Михайлівна

tiskoКафедра економіки та обліку господарської діяльності Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Посада: викладач

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тисько, Мар'яна Михайлівна Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мар'яна Михайлівна Тисько. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 187 с.
 2. Тисько, Мар'яна Михайлівна Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мар'яна Михайлівна Тисько. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Тисько, М. М. Моделювання процесу управління коштами щодо інноваційного розвитку підприємства / М. М. Тисько // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 73-76.
 2. Тисько, М. М. Методичний підхід до розробки та прийняття рішень щодо інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Тисько // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Східноєвропейський науковий журнал). Ekonomia. – 2015. – № 4. – С. 68-71.
 3. Тисько, М. М. Стратегічна модель інноваційного розвитку бізнесу [Електронний ресурс] / М. М. Тисько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 430-432.
 4. Тисько, М. М. Зменшення витрат підприємства під час впровадження стратегії інноваційного розвитку на основі удосконалення управління ресурсами портфеля проектів [Електронний ресурс] / М. М. Тисько // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 4. - С. 103-106.
 5. Кошлата, М. М. Теоретичні засади управління інноваційним розвитком підприємств [Електронний ресурс] / М. М. Кошлата // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 6(2). - С. 210-212.
 6. Кошлата, М. М. Методи управління інноваційним розвитком підприємств на основі підвищення якості трудового життя [Електронний ресурс] / М. М. Кошлата // Економічний аналіз. - 2013. - Т. 14(3). - С. 72-76.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. - Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. - 393 с.
 2. Управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Х. А. Снігур, М. М. Тисько, Я. О. Шпак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 216 с.
 

Титор Володимир Йосипович

1449840310 ТиторКафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Островська, Г. Управління вартістю компанії у процесі злиття і поглинання: синергетичний підхід / Галина Островська, Володимир Титор // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 106-120.
 2. Титор, В. Організаційно-структурне забезпечення оперативно-розшукової діяльності митних органів / Володимир Титор, Віктор Заяц, Ігор Кекіш // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 249–263.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Митне законодавство зарубіжних країн [Текст] / Е. Л. Довга, І. П. Ревега, В. Й. Титор [та ін.] ; за ред. З. О. Буричка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 614 с. 
 4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 5. Титор, В. Й. Проходження державної служби у фіскальних органах в напрямку здійснення державної митної справи [Текст] / В. Й. Титор // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 206-225.
 

Ткач Дмитро Володимирович

tkach d v

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ткач, Дмитро Володимирович Економіко-і соціально-географічні проблеми розвитку малих міських поселень: (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Ткач Дмитро Володимирович ; Тернопільський держ. педагогічний ін-т. - Тернопіль, 1995. - 252 с.
 2. Ткач, Дмитро Володимирович Економіко-і соціально-географічні проблеми розвитку малих міських поселень (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Ткач Дмитро Володимирович ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1995. - 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ткач, Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 122-131.
 2. Ткач, Д. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України: проблемні регіони / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2008. – № 13. – С. 18-24.
 3. Ткач, Д. Напрямки активізації економічного і соціального розвитку міських поселень Тернопільської області в умовах трансформації суспільства / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 30-33.
 4. Ткач, Д. Особливості відтворення трудового потенціалу у поселеннях Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ткач / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 14. – С. 5-8.
 5. Ткач, Д. Соціально-економічні та демографічні проблеми розвитку міських поселень Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 5-9.
 6. Ткач, Д. В. Екологічні умови розвитку малих міських поселень / Д. В. Ткач // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 108-114.
 7. Заставецька, О. Неокласика історико - географічного краєзнавства ( Шаблій О. І. Село на золотому Поділлі: Земля і люди. – Львів, 2011) [Електронний ресурс] / Ольга Заставецька, Ігор Дітчук, Дмитро Ткач , Зіновій Матвіїв // Історія української географії: Всеукраїнський науковий часопис. – 2012. – Вип. 25. – С.99-102.
 8. Ткач, Д. Господарський комплекс Тернопільської області: особливості структури і трансформація в ринкових умовах / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 11-20.
 9. Качан, Є. До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування об'єднаних територіальних громад / Євген Качан, Дмитро Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 5-8.
 10. Ілляш, І. Д. Сучасна мережа поселень Тернопільської області / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : СМП “Тайп”, 2013. – № 1, вип. 34. – С. 107-114.
 11. Ткач, Д. Проблеми соціально–економічного розвитку малих міських поселень в умовах трансформації суспільства / Д. Ткач, Т. Заставецький // Історія міст і сіл Великої Волині. – Житомир, 2002. – С. 204-206.
 12. Заставецька, О. В. Науково–методичні засади створення шкільного навчального посібника з географічного краєзнавства / О. В. Заставецька, Д. В. Ткач // Теоретичні та прикладні проблеми країнознавства та краєзнавства. – Рівне, 2002. – С. 89-90.
 13. Ткач, Д. В. Екологічні проблеми розвитку малих міських поселень / Д. В. Ткач // Регіональні аспекти РПС України : зб. наук. праць викл. і асп. кафедри УТР і РПС. – Тернопіль, 1996.
 14. Ткач, Д. В. Проблеми активізації промислового розвитку малих міських поселень / Д. В. Ткач // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному стані : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид. ТУП, 1998. – С. 110-112.
 15. Ткач, Д. В. Формування та розвиток міських поселень Поділля / Д. В. Ткач, Т. Б. Заставецький // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 90-95.
 16. Ткач, Д. В. Активізація соціально–економічного розвитку міських поселень в умовах становлення ринкової економіки / Д. В. Ткач // Проблеми розміщення продуктивних сил регіону. – Київ, 1999.
 17. Ткач,Д. В. Людність та функціональна структура малих міських поселень Тернопільської області / Д. В. Ткач // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 1999. – № 1.
 18. Ткач, Д. В. Методичні підходи до вивчення міських поселень / Д. В. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 263-268.
 19. Заставецька, О. В. Обласний регіон в системі соціально–економічного районування держави / О. В. Заставецька, Д. В. Ткач // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 1999. – № 2.
 20. Ткач, Д. В. Внесок Володимира Кубійовича у розвиток української геоурбаністики / Д. В. Ткач, Т. Б. Заставецький // Історія української географії : всеукр. наук.–теорет. часопис. – Тернопіль, 2001. – Вип. 1 (3).
 21. Ткач, Д. В. Географічні атласи “Моя мала Батьківщина” як важливий засіб пізнання рідного краю / Д. В. Ткач, Т. Б. Заставецький // Історія української географії : всеукр. наук. теорет. часоп. – 2001. – Вип. 4, спец. вип. : Краєзнавство.
 22. Ткач Д. В. Особливості сучасного міського розселення в Україні / Д. В. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і РПС України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль, 2001.
 23. Ткач, Д. Розвиток української геоурбаністики у ХХ ст. / Д. Ткач, Т. Заставецький // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль, 2002.
 24. Мариняк, Я. Нове прочитання праць Опанаса Ващенка / Я. Мариняк, Д. Ткач // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2002.
 25. Ткач, Д. В. Головні напрями сучасного суспільно–географічного дослідження міських поселень / Д. В. Ткач, Т. Б. Заставецький // Україна: географічні проблеми сталого розвитку : зб. наук. праць. – К. : ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 4.
 26. Ткач, Д. Трансформація господарства і структура зайнятості населення Тернопільської області в сучасних умовах / Д. Ткач, І. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 2005. – С. 10-13.
 27. Заставецька, О. В. Давньозаселена земля / О. В. Заставецька, Д. В. Ткач, Т. Б. Заставецький // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 14-15. – С. 10-14.
 28. Заставецька, О. Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіального устрою України / О. В. Заставецька, Д. В. Ткач, Л. Б. Заставецька // Географія в інформаційному суспільстві : зб. наук. праць. – К. : ВГЛ Обрій, 2008. – С. 117-119.
 29. Ткач, Д. Трансформація соціально-економічного розвитку аграрних регіонів в умовах суспільних перетворень / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 33-37.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Качан, Є. П. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку [Текст] / Є. П. Качан, І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 384-408.
 3. Ілляш, І. Д. Господарський комплекс Тернопільської області : особливості структури і трансформація в ринкових умовах [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 221-236.
 4. Ілляш, І. Д. Сучасний рівень розвитку і територіальна організація галузей промисловості Тернопільської області [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 237-248.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Заставецька, О. В. Географія населення України [Текст] : навч. посіб. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 149 с.
 2. Ткач, Д. В. Малі міські поселення: економіко-і соціально-географічні проблеми розвитку [Текст] / Д. В. Ткач. – Тернопіль : Астон, 1997. – 145 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 4. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Ткач Євген Іванович

Кафедра: економічного аналізу і статистики

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ткач Є. Методологічні особливості статистичного аналізу помилок при перевірці статистичних гіпотез / Євген Ткач, Ольга Понятишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 34-36.
 2. Ткач Є. Організаційно-функціональна характеристика "Єврорегіону "Буг" / Є. Ткач, О. Суховершко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 259-264.
 3. Ткач Є. Роль бюджетної класифікації в бюджетному обліку / Євген Ткач, Іван Шост, Оксана Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 89-92.
 4. Ткач Є. Соціально-економічна характеристика "Єврорегіону "Буг" / Є. Ткач, О. Суховершко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 37-41.
 5. Ткач Є. Сутність державного бюджету і його завдання в умовах ринкових відносин / Євген Ткач, Оксана Ткач // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 136-139.
 6. Ткач Є. Транскордонне співробітництво регіонів в контексті інтеграції України в Європейський Союз / Є. Ткач, О. Суховершко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 63-65.
 7. Ткач, Є. Аналіз транскордонного співробітництва Волинської області і Республіка Польща / Є. Ткач, О. Суховершко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 34-36.
 8. Ткач, Є. Деякі аспекти ролі державного казначейства у формуванні та використанні коштів державного бюджету України / Євген Ткач, Оксана Ткач // Наукові записки : – зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 89-91.
 9. Ткач, Є. І.Прогнозування нестаціонарних трендових показників / Є. І. Ткач // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 76-81.
 10. Ткач, Є. І. Короткотермінове прогнозування попиту методом експоненціального згладжування /Є. І. Ткач //Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль: Економічна думка, 2001.– Вип. 10, ч. 2.– С. 59-62.
 11. Ткач, Є. Особливості обліку надходжень коштів в державний бюджет України через органи державного казначейства України / Євген Ткач, Оксана Ткач // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 346-349.
 12. Ткач, Є. Облік доходів державного бюджету в органах державного казначейства в Тернопільській області / Євген Ткач, Оксана Ткач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 108-112.
 13. Ткач, Є. Перспективи створення та функціонування вільних економічних зон на прикордонних територіях / Є. Ткач, О. Суховершко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил Терноп. акад.. нар. госп-ва. – 2002. - Вип. 7.- С. 25-27.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики [Текст] : підручник / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. – К. : ЦУЛ, 2009. – 442 с.
 2. Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики [Текст] : підручник / Є. І. Ткач, В. В. Солтис. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Лідер, 2008. – 440 с.
 3. Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики [Текст] : підручник / Є. І. Ткач. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 386 с.
 4. Загальна теорія статистики [Текст] : підручник / З. О. Насінник, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач [та ін.] ; за ред. Є. І. Ткача. – Тернопіль : Лідер, 2004. – 388 с.
 5. Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики [Текст] : підручник / Є. І. Ткач. – Тернопіль : Лідер, 2004. – 388 с.
 6. Ткач, Є. І. Збірник задач з теорії статистики [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Ткач, І. М. Шост. – Тернопіль : Лідер, 2000. – 73 с.
 7. Ткач, Є. І. Збірник задач з теорії статистики [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Ткач, І. М. Шост. – Тернопіль : Лідер, 2003. – 72 с.
 8. Статистика підприємництва [Текст] : підручник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач ; за ред. П. Г. Вашківа, В. П. Сторожука. – К. : Слобожанщина, 1999. – 600 с.
 9. Теорія статистики [Текст] / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К. : Либідь, 2001. – 320 с.
 10. Фінансово-банківська статистика [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К. : Либідь, 2007. – 324 с.
 11. Фінансово-банківська статистика [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач ; за ред. Є. І.Ткача. – К. : Либідь, 2003. – 324 с.
 12. Фінансово-банківська статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач ; за ред. Є. І. Ткача. – К. : Либідь, 2002. – 324 с.
 13. Юридична статистика [Текст] : навч. посіб. / М. В. Василик, Є. І. Ткач, О. П. Хавдій, Л. М. Василик. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 440 с.

НАВЧАЛЬНО-ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Курс лекцій з дисципліни "Статистика" [Текст] : Курс лекцій. Ч.1 : Теорія статистики / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук, О. В. Кустовська [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 220 с.
 2. Курс лекцій з дисципліни "Статистика" [Текст] : навч. вид. ч.1 : Теорія статистики / за ред. Є. І. Ткача. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 224 с.
 3. Збірник задач для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни"Статистика" [Текст] / За ред.Є.І.Ткача. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 88 с.
 4. Статистика [Текст] : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матвійчук, В. С. Чорний [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88 с.
 

Сторінка 1 із 3