Угрин Володимир Володимирович

Угрин volodimir-volodimirovichКафедра податків і фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Угрин, Володимир Володимирович Дисбаланси податкового боргу в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Володимир Володимирович Угрин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 247 с.
 2. Угрин, Володимир Володимирович Дисбаланси податкового боргу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Володимирович Угрин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Угрин, В. Дієвість способів та методів погашення податкового боргу в Україні / Володимир Угрин // Економіст. – 2015. – № 4. – С. 19-22.
 2. Угрин, В. В. Діагностика регіональних асиметрій податкового боргу в Україні / В. В. Угрин // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету.– 2015.– № 22.– С. 141-150.
 3. Угрин, В. В. Економічна природа та причини виникнення податкового боргу [Електронний ресурс]/ В. В. Угрин // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка.– 2013.– Вип. 24.– С. 118-122.
 4. Угрин, В. В. Дисбаланси податкового боргу та структуризація їх проявів в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Угрин // Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 2 (43). – С. 138-142.
 5. Десятнюк, О. Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні / Оксана Десятнюк, Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – С. 7–15.
 6. Угрин, В. В. Налоговый долг как резерв бюджетных поступлений на местном уровне [Електронний ресурс] / В. В. Угрин // Управління розвитком ХНЕУ. – 2013. – № 6 (146). – С. 59-51.
 7. Угрин, В. В. Дисбаланси в структурі погашення податкового боргу: регіональний аспект [Електронний ресурс] / В. В. Угрин // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 24. – С. 40-46.
 8. Угрин, В. В. Комплексна оцінка дисбалансів податкового боргу в Україні / В. В. Угрин // Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. – 2014. – № 11.
 9. Угрин, В. В. Мировой опыт эффективного обеспечения минимизации налогового долга и возможности его применения в Украине / В. В. Угрин, М. М. Фільо // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук : журн. науч. публикаций. – 2015. – № 5-1 , ч. I. – С. 218-223.
 10. Заклекта-Берестовенко, О. Превентивні заходи недопущення виникнення та зростання обсягів податкового боргу в Україні / Олена Заклекта-Берестовенко, Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 100-112.
 11. Угрин, В. Фіскальні та соціальні детермінанти оподаткування доходів фізичних осіб / Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 163–173.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Угрин, В. В.  Економічна ефективність податкових інструментів фіскальної політики [Текст] / В. В. Угрин // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 230-246.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 4. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 5. Угрин, В. В. Нормативно-правові засади фіскальної децентралізації в Україні [Текст] / В. В. Угрин // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 43-56.
 6. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 7. Угрин, В. В. Феномен податкового боргу в Україні : проблеми зростання та напрямки мінімізації [Текст] / В. В. Угрин // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 159-174.
 8. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.
 

Уніят Алла Володимірівна

uniyat

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Уніят, Алла Володимирівна Фінансовий аналіз інвестиційної привабливості проектів (на прикладі підприємств кондитерської промисловості) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Алла Володимирівна Уніят.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 200 с.
 2. Уніят, Алла Володимирівна Фінансовий аналіз інвестиційної привабливості проектів (на прикладі підприємств кондитерської промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Алла Володимирівна Уніят. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Уніят, А. Вступ до СОТ: прогнозовані наслідки для легкої промисловості України / А. Уніят, О. Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-2.– С. 63-69.
 2. Уніят, А. Оцінка конкурентоспроможністі країни на міжнародному рівні / Алла Уніят // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 11.– С. 74-80.
 3. Уніят, А. Перспективи розвитку ринку готельних послуг в Україні: світовий досвід та вітчизняна практика / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 5-2.– С. 257-265.
 4. Уніят, А. Роль глобальних фінансових потоків у виникненні та поширенні фінансових криз / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 188-192.
 5. Уніят, А. Світова фінансова криза як циклічний фактор впливу на кон'юнктуру міжнародного ринку капіталу / Алла Уніят // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 218-225.
 6. Уніят, А. Бухгалтерська звітність: зміни, підходи і аналітичні можливості / А. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і апс. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 125-127.
 7. Уніят, А. В. Концептуальна сутність аналізу інвестиційного проекту / А. В. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 182-184.
 8. Уніят, А. Розвиток зеленого туризму як одного з перспективних напрямків туріндустрії в Україні [Електронний ресурс] / А. Уніят // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – Вип. 16. – С.217-220.
 9. Уніят, А. В. Аналіз інвестиційних потреб проекту та джерел їх фінансування / А. В. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 18-22.
 10. Уніят, А. В. Аналіз методичних підходів до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів / А. В. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 161-163.
 11. Уніят, А. Критерії та оцінка конкурентоспроможності країн на міжнародному рівні [Електронний ресурс] / Алла Уніят // Галицький економічний вісник. 2009. №2. С. 7-13.
 12. Уніят, А. В. Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в Східній Німеччині [Електронний ресурс] / А. В. Уніят, І. О. Ліщинський // Ефективна економіка. –2012.
 13. Комар, Н. В. Привабливість Азіатсько-Тихоокеанського регіону на світовому ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] ⁄ Н. В. Комар, А. В. Уніят // Ефективна економіка. − 2015. − № 7.
 14. Комар, Н. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі / Наталія Комар, Алла Уніят, Руслана Луців // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 284-300.
 15. Уніят, А. Основні підходи до оцінки конкурентоспроможності організації / А. Уніят // Вісник Житомирського державного технічного університету. Сер. Економічні науки. –  2004. – № 1 (27).- С. 289-295.
 16. Уніят, А.В. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі [Електронний ресурс] / А.В. Уніят // Вісник ТНЕУ. - 2010. – Вип. 5-2. – С. 242-247.
 17. Уніят, Алла Перехід України на євростандарти митного оформлення вантажів як одна з передумов інтеграції у ЄС / Алла Уніят / Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: збірник тез доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених , Тернопіль, ТНЕУ, 2009, 22-23 лютого. –Тернопіль. –2009. – С. 234-237
 18. Уніят, А. В. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості / Уніят А. В. // Глобальна економіка у посткризовий період та Україна: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Тернопіль, 17-18 лютого 2011р. – Тернопіль, 2011.–  С. 223-225.
 19. Uniat, A. Analise der Arbeitsmigration der Ukrainer in die EU- Lander [Електронний ресурс] // Uniat Alla // Platzbestimung Osteuropas in der sozio-okonomischen Globalizirung.- Berlin, 2013,- №32.- S. 265-271.
 20. Уніят, А. В. Економічне співробітництво України з країнами Північноамериканської зони вільної торгівлі / А. В. Уніят // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 46-52.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пазізіна, К. В. Міжнародна економіка : інтеграційні аспекти [Електронний ресурс]: консп. лекцій /К. В. Пазізіна, А. В. Уніят.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 208 с.
 2. Пазізіна, К. В. Світова та європейська інтеграція [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. В. Пазізіна, А. В. Уніят. - Тернопіль : [б. в.], 2013. - 258 с.
 3. Інтеграція України у світовий економічний простір [Текст] : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 січ. 2008 р.] / редкол. О. С. Братко, З. М. Бойко, Д. В. Гаргула, А. В. Уніят ; відп. за вип. Д. В. Гаргула, Р. Б. Окрепкий. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 550 с.
 4. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль, 23-24 лют. 2007 р.]. Ч. 1 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут, Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 396 с.
 5. Savelyev, Yavhen  Marketing and management of tourist market [Текст] : the collection of papers / Yavhen Savelyev, Alla Uniyat, Zoryana Boyko. – Ternopil : TNEU, 2007. – 680 p.
 

Уніят Людмила Миколаївна

uniat

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Уніят, Людмила Миколаївна Організація та методика аналізу ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Людмила Миколаївна Уніят.– Тернопіль: ТАНГ, 2005.– 345 с.
 2. Уніят, Людмила Миколаївна Організація та методика аналізу ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Людмила Миколаївна Уніят.– Тернопіль: ТАНГ, 2005.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Пархомець, М. Стан та перспективи економічного розвитку регіонального молокопродуктового підкомплексу / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– 2006.– № 1.– С. 153-162.
 2. Пархомець, М. Обгрунтування параметрів ефективного розвитку підприємств аграрного сектора Тернопільської області / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2007.– липень-вересень (№ 3).– С. 112-123.
 3. Пархомець, М. К. Концепція формування механізму ціноутворення на аграрну продукцію / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, М. З. Матвійчук // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С.226-232.
 4. Пархомець, М. К. Напрями активізації інвестиційного процесу в галузях АПК / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С.188-196.
 5. Пархомець, М. Ризики та шляхи їх мінімізації для інвестиційних проектів з виробництва молокопродуктів / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 167-172.
 6. Пархомець, М. К. Економічний механізм АПК: аналіз, проблеми, напрями розвитку / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, Л. І. Дудар // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 192-198.
 7. Пархомець, М. К. Наукове забезпечення конкурентоспроможності галузі свинарства на товарних фермах України [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят.
 8. Пархомець, М. К. Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят.
 9. Уніят, Л. Оцінка ефективності інвестиційних проектів для підприємств молочної промисловості / Людмила Уніят // Вісник тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 6. – С. 81-83.
 10. Уніят, Л. М. Методика визначення ефективності використання інвестицій в підприємствах переробної промисловості АПК / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 140-144.
 11. Уніят, Л. М. Аналіз ефективності інвестиційних проектів у молочній промисловості за допомогою ЕОМ / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 166-173.
 12. Пархомець, М. К.Ефективність ресурсоощадної технології вирощування кукурудзи на зерно / М. К. Пархомець, Р. А. Іваськів, Л. М. Уніат // Інноваційна економіка.– 2008.– № 1.– С. 90-94.
 13. Уніят, Л. М. Аналіз ризиків і методів їх оцінки в інвестиційних проектах молочної промисловості / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 211-213.
 14. Пархомець, М. К. Активізація інвестиційної діяльності в АПК / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 3-8.
 15. Уніят, Л. М. Організаційні підходи до аналізу ефективності інвестицій / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 26-27.
 16. Уніят, Л. М. Джерела формування інвестицій та їх значення для розвитку переробної промисловості АПК / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 156-160.
 17. Уніят, Л. Методика проведення кількісного аналізу ризику інвестиційних проектів для молочної промисловості [Електронний ресурс] / Людмила Уніят.
 18. Пархомець, М. К. Обгрунтування параметрів ефективного функціонування основних галузей рослинництва в Тернопільській області [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, Р. П. Іваськів // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 15. – С. 3-9.
 19. Уніят, Л. Світовий досвід інвестування підприємств молочної промисловості АПК [Електронний ресурс] / Людмила Уніят.
 20. Пархомець, М. Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 49-61.
 21. Пархомець, М. К. Доходи та фактори їх збільшення у сільськогосподарських підприємствах регіону: теорія, методика, практика : [на прикладі Тернопільської області] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 83-92.
 22. Пархомець, М. К. Економічна ефективність використання земельних угідь у конкурентному середовищі : [на прикладі Тернопільської області] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 153-162.
 23. Пархомець, М. К. Економічна ефективність розвитку молочного скотарства у аграрних підприємствах регіону [Електронний ресурс / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2014. – № 1 (23). – С. 62-73.
 24. Пархомець, М. К. Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України [Електронний ресурс / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. – 2015. – Вип. 11. – С. 246-258.
 25. Пархомець, М. Фінансовий стан та напрями його поліпшення у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / М. Пархомець, Л. Уніят // Економічний дискурс. - 2016. - Вип. 2. - С. 193-203.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пархомець, М. К. Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика [Текст] : Монографія / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 223 с.
 2. Уніят, Л. М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі [Текст] : монографія / Л. М. Уніят. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 586 с.
 3. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 4. Уніят, Л. М. Забезпечення ефективного сталого розвитку галузей рослинництва у підприємствах [Текст] / Л. М. Уніят // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 343-351.
 5. Уніят, Л. М. Стратегія ефективного сталого розвитку галузей тваринництва [Текст] / Л. М. Уніят // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 352-366.
 6. Уніят, Л. М. Стратегія поліпшення фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. М. Уніят // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 367-374.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.
 2. Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 403 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Уніят, Л. М. Теоретичні основи фінансів країни [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 9-26.
 4. Уніят, Л. М. Система оподаткування підприємств агропромислового виробництва [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 141-167.
 5. Уніят, Л. М. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємств агропромислового виробництва [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 114-130.
 6. Уніят, Л. М. Основи фінансів агропромислових підприємств [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 27-42.
 7. Уніят, Л. М. Грошові розрахунки агропромислових підприємств [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 59-82.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Організаційно-економічні засади забезпечення ефективного розвитку свинарства на інноваційній основі [Текст] : наук.-практ. рек. для п-ва НДВГ "Наука" / М. К. Пархомець, М. С. Палюх, П. Р. Пуцентейло, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 44 с.
 2. Пархомець, М. К. Управління проектами АПК [Текст] : навч. - метод. посіб. / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 91 с.
 3. Економіка і організація підприємств та об'єднань переробних галузей [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. Л. Дусановського, М. К. Порхомця. – Тернопіль : СМП"ТАЙП", 2006. – 262 с.
 4. Міжнародна економіка на початку ХХІ століття : пріоритети і моделі розвитку [Текст] : Матеріали наукової студентської конференції. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 148 с.
 

Урсакій Юлія Анатоліївна

10Кафедра менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Урсакій, Юлія Анатоліївна Підвищення конкурентоспроможності підприємств на засадах управління якістю життя [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Юлія Анатоліївна Урсакій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 236 с.
 2. Урсакій, Юлія Анатоліївна Підвищення конкурентоспроможності підприємств на засадах управління якістю життя [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Анатоліївна Урсакій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Урсакій, Ю. Управління мотивацією на засадах якості життя як засіб підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємства / Юлія Урсакій // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 101-105.
 2. Урсакій, Юлія Конкурентна перевага організації в контексті управління якістю життя / Юлія Урсакій // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 58-60.
 3. Урсакій, Ю. А. Роль соціальних технологій у підвищенні рівня життя населення / Ю. А. Урсакій // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 329-332.
 4. Урсакій, Ю. А. Аналіз розвитку соціальної сфери Росії у 2009 році [Електронний ресурс] / Ю. А. Урсакій // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2010. – Вип. II(38). – С. 122-130.
 5. Урсакій, Ю. А. Підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Ю. А. Урсакій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2013. – Вип. 24. – С. 183-189.
 6. Урсакій, Ю. А. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції та методів системного управління якістю життя [Електронний ресурс] / Ю. А. Урсакій // Вісник соціально-економічних досліджень . – 2013. – Вип. 2(49), ч. 2. – С. 206-210.
 

Ухач Василь Зіновійович

УхачКафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ухач, В. З. Державотворча діяльність ОУН в обороні національного шкільництва на західноукраїнських землях(30 рокиXXст.) (історико-правовий аспект) / В. З. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 58-64.
 2. Ухач, В. З. Державотворчі ідеї проводу українських націоналістів в 1940-1950 роках: формування, генезис / В. З. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 76-82.
 3. Колодійчук, Н. Р. Звичаєве козацьке право : становлення, генезис, характерні риси / Н. Р. Колодійчук, В. З. Ухач // Правова система України в умовах європейскої інтеграції : погляд студентської молоді : зб. тез доп. XIII Всеукр. студ. конф. [м. Тернопіль, 8 квіт. 2016 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 38-41.
 4. Ухач, В. З. Концептуальні підходи до періодизації історії держави і права України / В. З. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 81-88.
 5. Ухач, Василь Зіновійович Питання державності в ідеологічних концепціях і програмних документах українських націоналістів (30-40 рр. ХХ ст.) / Василь Зіновійович Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 1. – С. 32-36.
 6. Ухач, В. З. Питання форми правління в укранській державі в контексті державотворчих ідей проводу ОУН / В. З. Ухач // Правопорядок у державному та суспільному розвитку : національний і міжнародний вимір : зб. матеріалів юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. ; тези наук. доп. [м. Київ, 24 лют. 2012 р.]. – К. : ЮНІПК, 2012. – С. 46-50.
 7. Ухач, В. З. Правотворча діяльність уряду А. Волошина : сучасний історіографічний дискурс / В. З. Ухач // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 8-9 квіт. 2016р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – С. 213-216.
 8. Куйбіда, А. Ю. Розвиток шлюбно-сімейних правовідносин в Київській Русі / А. Ю. Куйбіда, В. З. Ухач // Правова система України в умовах європейскої інтеграції : погляд студентської молоді : зб. тез доп. XIII Всеукр. студ. конф. [м. Тернопіль, 8 квіт. 2016 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 50-53.
 9. Ухач, В. З. Генезис державотворчих ідей проводу українських націоналістів в 1940-1950 роках XX століття [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Порівняльно-аналітичне право. Електронне науково-фахове видання. – 2014. – № 5.
 10. Ухач, В. З. Наукові проблеми періодизації історії держави і права України [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2011. – № 2(19). – С. 28-31.
 11. Ухач, В. "Одноденна" держава. Карпатська Україна в сучасній історіографії: історико-правовий аналіз (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 2. – С. 34-40.
 12. Ухач, В. Державотворча діяльність УГВР – всеукраїнського верховного органу національно-визвольної боротьби 40-50 років XX століття (історіографічний дискурс) [Електронний ресурс] / В. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 4. – С. 15-21.
 13. Ухач, В. Карпато-Українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. Ухач // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Історичні науки. - 2016. - Вип. 25. - С. 195-200.
 14. Ухач, В. З. Сучасна вітчизняна історіографія Волинської трагедії 1943 року [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2014. - Вип. 40. - С. 229-233.
 15. Ухач, В. З. Військові формування УПА (Б-Б)-УНРА в національному русі опору періоду Другої світової війни: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2015. - № 3. – С. 74-81.
 16. Ухач, В. З. Підпільний український парламент (УГВР): сучасна українська історіографія (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2016. - № 4. – С. 53-59.
 17. Ухач, В. З. Державотворча діяльність ОУН в царині культури та освіти в 1929-1944 рр. (джерелознавчий та історіографічний аспект) [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Збірник наукових праць Черкаського національного університету. Сер. Історичні науки. – 2012. – № 22 (235). – С. 33-42.
 18. Ухач, В. З. Формування та генезис державотворчих ідей Проводу українських націоналістів в 1940-1950 роках XX століття [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 21, ч. 1, т.1. – С. 102-104.
 19. Ухач, В. Волинь 1943: погляд сучасної української історіографії [Електронний ресурс] / ВасильУхач // Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство : зб. наук. праць. – 2014. – С. 148-160.
 20. Ухач, В. Українсько-польські взаємини 1942 – 1944 рр.: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / ВасильУхач // Східноєвропейський історичний вісник. – Спец. вип. ІІ. – 2017. – С. 100-107.
 21. Ухач, В. Український визвольний рух 1940–1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти) [Текст] Василь Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 4. – С. 13-19.
 22. Ухач, В. Жандармерія – політична поліція Російської імперії в XIX – поч. XX ст.: організаційно-правові аспекти становлення та діяльності [Текст] / Василь Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 63-68.
 23. Ухач, В. Український визвольний рух 1940–1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти) [Текст] / Василь Ухач // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 35-42.
 24. Ухач, В. Український визвольний рух 1940-1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти) [Текст] / Василь Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 30-36.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ухач В. З. На фронті духовної боротьби. Державотворча діяльність ОУН в царині культури та освіти (20-40 роки XX ст.) : монографія / В. З. Ухач. – Тернопіль: Вектор, 2011. – 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ухач, В. З. Юридична деонтологія і професійна етика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. З. Ухач. - Тернопіль : Вектор, 2015. - 335 с.
 2. Ухач, В. З. Судова риторика [Електронний ресурс] : навч. посіб. (опорн. консп. лекцій) / В. З. Ухач. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 114 с.
 3. Ухач, В. З. Історія держави і права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. З. Ухач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 116 с.
 4. Ухач, В. З. Історія держави і права України [Електронний ресурс] : навч. посіб. (консп. лекцій) / В. З. Ухач. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 377 с.