Фаїзов Анатолій Вікторович

Фаїзов

Кафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнес

Науковий ступінь: кандидат економічних нау

Вчене звання: доцен

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дудар, Т. Кон'юктура ринку ріпака та продукція його переробки / Т. Дудар, А. Фаїзов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 2. – С. 52-57.
 2. Дудар, Т. Методологічні аспекти дослідження та оцінки ринку ріпаку та продуктів його переробки [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Анатолій Фаїзов.
 3. Олійничук, В. М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління макроекономічною системою / В. М. Олійничук, А. В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 120-127.
 4. Фаїзов, А. Активізація маркетингової діяльності підприємств ріпакового олієпродуктового підкомплексу / А. Фаїзов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 200-203.
 5. Фаїзов, А. Зарубіжний досвід організації і управління банківською діяльністю / А. Фаїзов // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 91-97.
 6. Фаїзов, А. Особливості формування регіонального ринку ріпаку та продуктів його переробки / Анатолій Фаїзов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 159-161.
 7. Фаїзов, А. В. Формування системи показників контролінгу на підприємстві / А. В. Фаїзов // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 73-77.
 8. Фаїзов, А. В. Контролінг як інформаційно-аналітична система стратегічного управління [Електронний ресурс] / А. В. Фаїзов.
 9. Фаїзов, А. В. Олієжировий комплекс: проблеми і фактори розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Фаїзов // Агро інком. – 2011. – № 10-12.
 10. Фаїзов, А. В. Особливості контролінгу інвестиційної діяльності на підприємстві [Електронний ресурс] / А. В. Фаїзов // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2009. – Вип. 1. – С. 181-189.
 11. Фаїзов, А. В. Шляхи впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / А. В. Фаїзов // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Вип. 4.
 12. Фаїзов, А. Становлення системи маркетингу в олійно-жировому підкомплексі АПК [Електронний ресурс] / Анатолій Фаїзов.
 13. Фаїзов, А. В. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування ріпакового підкомплексу [Електронний ресурс] / А. В. Фаїзов // Агроінком. – 2010. – № 7-9.
 14. Фаїзов, А. Зарубіжний досвід агропромислової інтеграції по виробництву, переробці і збуту олійної продукції / А. Фаїзов // Наукові записки.– 2002.– Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання".– С.101-103.
 15. Фаїзов, А. Державне регулювання функціонування та розвитку олієжирового підкомплексу / А. Фаїзов // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 30-35.
 16. Щекович, О. С. Потенціал інвестиційної привабливості аграрної сфери України / О. С. Щекович, А. В. Фаїзов // Агроінком. – 2012. – № 10-12. – С. 43-47.
 17. Фаїзов, А. Контролінг - координаційна система стратегічного управління /Анатолій Фаїзов //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 190-191.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

 1. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 

Файфура Василь Васильович

faifura

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Файфура, Василь Васильович Соціально-економічні проблеми екологізації водогосподарського комплексу басейну верхнього Дністра [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Файфура Василь Васильович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1995. - 181 с.
 2. Файфура, Василь Васильович Соціально-економічні проблеми екологізації водогосподарського комплексу басейну Верхнього Дністра [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Файфура Василь Васильович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 1995. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Надвиничний, С. Особливості конкуренції в сільськогосподарському виробництві / С. Надвиничний, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 31-38.
 2. Островерхов, В. Демографічна ситуація в контексті формування сільського ринку праці регіону / В. Островерхов, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 7.– С. 131-137.
 3. Файфура, В. Водогосподарський комплекс України: еколого-економічний аналіз стану, загроз і перспектив розвитку / В. Файфура, Т. Царик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 37-40.
 4. Файфура, В. Водоресурсна складова в контексті сталого розвитку України / В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 25-31.
 5. Файфура, В. Еколого-економічні проблеми водокористування міста Тернополя / В. Файфура, С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2011.– Вип. 16.– С. 34-38.
 6. Файфура, В. Природна спадщина і природно-екологічне надбання: питання економічної оцінки / В. Файфура, Т. Царик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 20-27.
 7. Файфура, В. Територіальний брендинг у стратегії регіонального розвитку / В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2009.– Вип. 14.– С. 9-13.
 8. Хвесик, М. Водні ресурси України: природне багатство, економічне середовище і стратегія управління / М. Хвесик, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 10-14.
 9. Царик, Т. Проблеми комплексної оцінки рівнів розвитку регіонів в Україні / Т. Царик, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 141-145.
 10. Файфура, В. Еколого-економічний імператив регіонального управління водними ресурсами / В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 48-55.
 11. Царик, Т. Проблеми районного планування як наукового обгрунтування регіонального розвитку в Україні / Т. Царик, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – Вип. 11. – С. 7-11.
 12. Файфура, В. Міграції населення в контексті екологічних викликів / В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 44-48.
 13. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. Качан, О. Дяків, В. Файфура, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 108-114.
 14. Файфура, В. Актуальні проблеми реформування фінансово-кредитного механізму природокористування в Україні [Електронний ресурс] / Василь Файфура, Олег Садовник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 65-67.
 15. Файфура, В. До проблеми екологічного аудиту розрахунку платежів за спеціальне використання водних ресурсів [Електронний ресурс] / Василь Файфура.
 16. Файфура, В. Проблеми зайнятості у неформальному секторі економіки Тернопільської області [Електронний ресурс] / В. Файфура // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 286-291.
 17. Файфура, В. В. Проблеми підвищення ефективності управління водними ресурсами Дністра / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 115-118.
 18. Файфура, В. В. Зміст, структура та регіональні рівні водокористування в системі управління водними ресурсами України / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 118-123.
 19. Файфура, В. Обгрунтування критичних меж антропогенного навантаження на водні екосистеми Тернопільської області / Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 58-63.
 20. Файфура, В. Природно-ресурсна складова сталого розвитку Тернопільської області / Василь Файфура, Олег Садовник // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 34-44.
 21. Файфура, В. Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України / Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 82-87.
 22. Файфура, В. Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля / Василь Файфура, Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 28-33.
 23. Хвесик, М. А. Состояние и перспективы развития водохозяйственного комплекса бассейна верхнего Днестра / М. А. Хвесик, В. В. Файфура // Состояние и перспективы развития производительных сил Украини. – К. : СОПС Украины НАН Украины, 1995. – С. 11-24.
 24. Файфура, В. В. Про необхідність реформування механізму управління водогосподарською діяльністю / В. В. Файфура // Економічні проблеми Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 188-191.
 25. Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль : ВПК “Збруч”, 2005. – Т. 2. – Із змісту : Сивий, М. Я. Карстологічні дослідження / М. Я. Сивий, В. В. Файфура. – С. 44-45.
 26. Файфура, В. В. Деякі питання удосконалення економічного механізму управління водним господарством України / В. В. Файфура // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во ТУП, 1998. – С. 114-116.
 27. Файфура, В. В. Актуальні питання прогнозування розвитку водного господарства / В. В. Файфура, В. М. Островерхов // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во ТУП, 1998. – С. 79-81.
 28. Файфура, В. В. Економіко-екологічний потенціал водокористування оцінка рівня, ефективності та резервів використання / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 135- 142.
 29. Файфура, В. В. Екологічні аспекти приватизаційних процесів в Україні / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 313-317.
 30. Файфура, В. В. Економіко-екологічні аспекти удосконалення управління водогосподарською діяльністю в Україні / В. В. Файфура // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1999. – № 12. – С. 128-132.
 31. Файфура, В. В. Перспективи підвищення еколого-функціонального рівня розвитку водогосподарського комплексу / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 65-72.
 32. Файфура, В. В. Економіко-екологічний аналіз водозабезпечення і водоспоживання міста Тернополя / В. В. Файфура, А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 94- 99.
 33. Файфура, В. В. До проблеми вдосконалення організаційної структури управління водними ресурсами України / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – С. 93-99.
 34. Файфура, В. В. Напрямки реформування економічного механізму природокористування / В. В. Файфура // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – С. 141-144.
 35. Файфура, В. В. До проблеми екологічного аудиту розрахунку платежів за спеціальне використання водних ресурсів / В. В. Файфура // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 174-176.
 36. Файфура, В. В. Екологічний аудит в системі економічного механізму природокористування / В. В. Файфура // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – Вип. 8. – С. 47-49.
 37. Шушпанов, Д. Г. Демографічні передумови формування ринку праці аграрного сектору Чортківського району Тернопільської області / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. –Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 85-87.
 38. Файфура, В. В. Еколого-географічні аспекти розвитку водогосподарського комплексу Поділля / В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Історія української географії. географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 94-95.
 39. Баб’як, Г. П. Демографічний розвиток рідного краю (на прикладі Тернопільської області) / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 107-108.
 40. Садовник, О. П. Методологічні основи вивчення життєдіяльності населення на регіональному рівні / О. П. Садовник, В. В. Файфура // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 2005. – С. 78-83.
 41. Файфура, В. Трансгенне середовище: економічні вигоди крізь призму невизначеності майбутнього / Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 61-67.
 42. Надвиничний, С. Продовольча безпека як головний стратегічний пріоритет економічного розвитку аграрної сфери економіки України / Сергій Надвиничний, Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 38-42.
 43. Файфура, В. Водоресурсна складова сталого розвитку: проблеми розподілу і вододефіциту / Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 61-67.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Файфура, В. В. Роль інновацій в забезпеченні сталого розвитку [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 49-52.
 3. Файфура, В. В. Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 40-48.
 4. Файфура, В. В. Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 9-24.
 5. Файфура, В. В. Природо-ресурсна складова сталого розвитку регіону [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 53-80.
 6. Файфура, В. В. Природо-ресурсні основи сталого розвитку регіону [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 24-40.
 7. Файфура, В. В. Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 80-98.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Царик, Т. Є. Основи екології [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Т. Є. Царик, В. В. Файфура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 131 с.
 2. Царик, Т. Є. Основи екології [Текст] : навч. посіб. / Т. Є. Царик, В. В. Файфура. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 208 с.
 3. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 4. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Фарійон Любов Михайлівна

fariyon l m

Кафедра фундаментальних дисциплін ЧІПБ

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Фарійон, Л. Інвестиції - головна запорука розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні / Л. Фарійон // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – 2006. – № 20. – С. 183-185.
 2. Фарійон, Л. М. Інноваційні механізми впливу держави на розвиток ПЕК України / Л. М. Фарійон // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 34-38.
 3. Фарійон, Л. Проблеми становлення агробізнесу в Україні / Л. Фарійон // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С.103-105.
 4. Фарійон, Л. М. Україна і СОТ: чи варто поспішати? / Л. М. Фарійон // Інноваційна економіка. – 2007. – №4. – С. 87-89.
 

Фаріон Антоніна Іванівна

фаріон антоніна іванівна

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фаріон, А. І. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А. І. Фаріон ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 246 с.
 2. Фаріон, Антоніна Іванівна. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Антоніна Іванівна Фаріон . – Київ . - 2011 . – 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Фаріон, А. Напрями модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України / Антоніна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 309-315.
 2. Фаріон, А. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки / Антоніна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 4. – С. 364-368.
 3. Фаріон, А. І. Державний сектор і державне регулювання національної економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 598-606.
 4. Фаріон, А. Напрями вдосконалення механізму формування доходів і видатків суб'єктів державного сектору та методика їх обліку / Антоніна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5. – С. 193-200.
 5. Фаріон, А. І. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку у суб’єктів державного сектору [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, 2010. – Спецвип. 29, ч. 1. – С. 96-102.
 6. Фаріон, А. Практика та проблемні питання функціонування системи бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору [Електронний ресурс] / А. Фаріон // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4, т. 2. – С. 265-268.
 7. Фаріон, А. І. Прогнозування доходів і видатків державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Спецвип. 33, ч. 2. – С. 276-285.
 8. Фаріон, А. Функції та елементи системи бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. Фаріон // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 278-296.
 9. Фаріон, А. І. Аудиторські процедури в стратегії модернізації бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційої академії, 2011. – Вип. 36. – С. 391-401.
 10. Фаріон, А. І. Інтернет на підприємстві / А. І. Фаріон, Г. Бондар // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 175-185.
 11. Фаріон, А. І. Моделі прогнозування ймовірності банкрутства / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13. – С. 267-271.
 12. Фаріон, А. І. Придбання-продаж валюти в програмі “1С: Бухгалтерія 7.7. Типова конфігурація для України” / А. І. Фаріон, Б. Стрехалюк // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2005. – Вип. 9. – С. 459-465.
 13. Фаріон, А. І. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на гнучкий розвиток підприємства / А. І. Фаріон, І. Д. Фаріон, Т. Г. Бурденюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 247-259.
 14. Фаріон, А. І. Облік фінансування бюджетних установ / А. І. Фаріон, О. Т. Галько // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 39-57.
 15. Фаріон, А. І. Шляхи оздоровлення фінансової політики країн Єврозони / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 108-117.
 16. Фаріон, А. І. Суть та особливості економічного зростання в Україні / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 184-190.
 17. Фаріон, А. І. Напрями розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки / А. І. Фаріон, Д. А. Маляр // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 14. – С. 319-332.
 18. Фаріон, А. І. Оцінка причин та передумов економічного розвитку в окремих країнах Єврозони / А. І. Фаріон, М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 353-366.
 19. Фаріон, А. І. Аналіз рушійних сил економічного розвитку країн Єврозони / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 359-367.
 20. Фаріон, А. І. Результати економічного зростання країн Єврозони: уроки для України / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 11-22.
 21. Фаріон, А. І. Чинники економічного зростання та його типи в Україні / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 176-187.
 22. Фаріон, А. І. Аналіз економічного розвитку країн Єврозони / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 17. – С. 146-156.
 23. Фаріон, А. І. Орієнтація на інновації як напрям економічного розвитку країн Єврозони / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 63-73.
 24. Фаріон, А. І. Моделі економічного зростання / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 152-172.
 25. Фаріон, А. І. Особливості діяльності суб’єктів державного сектору економіки України та їх вплив на систему бухгалтерського обліку / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 18. – С. 207-228.
 26. Фаріон, А. І. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 19. – С. 233-262.
 27. Фаріон, А. І. Функції та елементи системи бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору економіки / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 20. – С. 247-269.
 28. Фаріон, А. І. Облік надання послуг бюджетним установам / А. І. Фаріон, О.Т. Галько // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 13. – С. 217-256.
 29. Фаріон, А. І. Моделі фінансування охорони здоров’я / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 22. – С. 175-186.
 30. Фаріон, А. І. Методологічне забезпечення процесу створення моделей в бухгалтерському обліку / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 22. – С. 204-244.
 31. Фаріон, А. І. Видатки Державного бюджету у світлі реформ / А. І. Фаріон, О. Т. Галько // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – С. 350-356.
 32. Фаріон, А. І. Фінансове середовище як основа формування діяльності підприємств державної форми власності / А. І. Фаріон, О. Т. Галько // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 4 (44), ч. 2. – С. 123-125.
 33. Фаріон, А. І. Історичні реалії та наслідки переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності / А. І. Фаріон // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. – 2016. – № 1. – С. 32-37.
 34. Фаріон, А. І. Боргова криза та внутрішньо-економічна активність [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, М. М. Фаріон // Облік і фінанси : зб. наук. праць. Економічні науки. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 388-397.
 35. Фаріон, А. І. Організація інформаційного забезпечення обліку [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, І. Д. Фаріон // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25 : у 3 ч., ч. 1.– С. 18-21.
 36. Фаріон, А. І. Практика та проблемні питання функціонування системи бухгалтерського обліку у суб’єктів державного сектору [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Л. Українки. Економічні науки. – 2010. – № 19. – С. 97-103.
 37. Фаріон, А. І. Основні існуючі протиріччя поняття щодо суб’єктного складу державного сектора України в контексті модернізації системи бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Галицький економічний вісник : наук. журнал. – Тернопіль, 2012. – Вип. № 6 (39). – С. 103-113.
 38. Фаріон, А. І. Суб’єкти та об’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Незалежний аудитор : наук.-практ. вид. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”. – Київ, 2012. – № 2 (IV). – С. 36-43.
 39. Фаріон, А. І. Кластерний підхід для аналізу та прогнозування доходів і видатків державного сектора економіки України [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2013. – Вип. 10 (37), ч. 1. – С. 495-507.
 40. Фаріон, А. І. Побудова системи рахунків бухгалтерського бюджетного обліку в умовах формування інтегрованого інформаційного забезпечення управління державними фінансами України [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Незалежний аудитор : науко.-практ. вид. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2013. – № 4 (XI). – С. 19-27.
 41. Фаріон, А. І. Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К : КНЕУ, 2013. – № 1 (21). – С. 286-299.
 42. Фаріон, А. І. Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К : КНЕУ, 2013. – № 2 (22). – С. 217-223.
 43. Фаріон, А. І. Комп’ютерна модель реалізації перспектив розвитку бухгалтерського обліку на основі кібернетичного підходу в СЗДУ [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. Хмельницького економічного університету. – Хмельницький, 2014. – № 3 (35). – С. 75-82.
 44. Фаріон, А. І. Удосконалення та впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 241-246.
 45. Фаріон, А. І. Аналіз інвестиційного середовиша України [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 46. – С. 55-60.
 46. Фаріон, А. І. Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог Європейського Союзу. Кращий європейський досвід [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2015. – Вип. 1 (45), т. 2. – С. 325-331.
 47. Фаріон, А. І. Напрями реалізації перспективи розвитку методики бухгалтерського обліку в бюджетному секторі порівняно з іншими країнами [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 28(1). - С. 165-170.
 48. Фаріон-Мельник, А. Правоохоронні органи: питання термінології та системи [Текст] / Антоніна Фаріон-Мельник, Оксана Яремко // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 65-70.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.
 2. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Текст] : монографія : у 2-х т. Т. 1. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко [та ін.] ; за ред. Л. Г. Ловінської. - К. : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. - 572 с.
 3. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 302 с.
 

Фаріон Володимир Ярославович

farion_vy

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фаріон, Володимир Ярославович Облік витрат операційної діяльності та формування собівартості продукції у спиртовій промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Володимир Ярославович. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 243 с.
 2. Фаріон, Володимир Ярославович Облік витрат операційної діяльності та формування собівартості продукції у спиртовій промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Володимир Ярославович Фаріон.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 24 с.

Публікаці:

СТАТТІ:

 1. Фаріон, В. Контролінг інвестиційних проектів / В. Фаріон // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 215-217.
 2. Фаріон, В. Деякі аспекти класифікації та обліку матеріальних витрат на підприємствах спиртової промисловості [Електронний ресурс] / В. Фаріон // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 27. – С. 108-112.
 3. Фаріон, В. Методи обліку витрат та їх застосування на спиртових заводах [Електронний ресурс] / В. Фаріон // Наука й економіка. – 2009. – № 3, т. I. – С. 150-152.
 4. Фаріон, В. Особливості діяльності підприємств спиртової промисловості та їх вплив на побудову обліку і аналізу витрат [Електронний ресурс] / В. Фаріон // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит . – 2009. – Вип. 2. - С. 156-164.
 5. Фаріон, В. Я. Удосконалення обліку і розподілу загально виробничих витрат на підприємствах спиртової промисловості [Електронний ресурс] / В. Фаріон // Торгівля і ринок України. – 2009. – Вип. 28, т. ІІІ. – С. 307-315.
 6. Крупка, Я. Д. Облік як основа контролю витрат за місцями їх виникнення та сферами [Електронний ресурс] / Я. Д. Крупка, В. Я. Фаріон // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – 2010. – № 4. – С. 168-179.
 7. Фаріон, В. Собівартість як економічна категорія та особливості її формування на підприємствах спиртової галузі / В. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 159-162.
 8. Фаріон, В. Управління витратами в умовах автоматизації обліку на підприємствах спиртової промисловості / В. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 321-323.
 9. Фаріон, В. Я. Олік витрат на оплату праці в спиртовій промисловості [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Економіка і регіон. – 2010. – № 1. – С. 191-194.
 10. Фаріон, В. Я. Формування та облік адміністративних витрат підприємств [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8 (29), ч. 4. – С. 336-342. 
 11. Фаріон, В. Я. Економічна сутність та оцінка нематеріальних активів в Україні [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон, О. В. Задорожна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – 2012. – № 4. – С.154-160.
 12. Фаріон, В. Концепції формування та використання інформаційних ресурсів в управлінні витратами та собівартістю продукції [Електронний ресурс] / Володимир Фаріон // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – 2012. –Вип. 18. – С.185-192.
 13. Фаріон, В. Роль облікової інформації в системі управління банком / Володимир Фаріон, Тетяна Фаріон // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 96-108.
 14. Фаріон, В. Я. Аналітична оцінка ділової активності та рентабельності підприємств / В. Я. Фаріон // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 27-33.
 15. Фаріон, В. Я. Інформаційне забезпечення менеджменту витрат підприємств спиртової промисловості [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – 2008. – Вип. 4, ч. 2. – С. 483-489. 
 16. Фаріон, В. Я. Сучасні підходи до класифікації витрат операційної діяльності у спиртовій промисловості [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. – 2008. – Вип. 3. – С. 305-313. 
 17. Фаріон, В. Я. Моделювання процесів формування собівартості продукції підприємств спиртової галузі в умовах нечітко заданих даних [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2010. – Вип. 7, ч. 3. – С. 367-377. 
 18. Фаріон, В. Я. Сутність витрат як економічної категорії [Електронний ресурс] / В. Я. Фаріон // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 1 (49).– С. 44-47.
 19. Фаріон, Я. М. Роль посередників на фінансовому ринку України [Електронний ресурс] / Я. М. Фаріон, В. Я. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу. – Тернопіль, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 153-160.
 20. Muravskyi, V. Classification of cyber risks in accounting [Text] / Volodymyr Muravskyi, Nataliia Pochynok, Volodymyr Farion // Вісник економіки. – 2021. – № 2. – С. 129-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фаріон, В. Я. Принципи формування і склад витрат операційної діяльності [Текст] / В. Я. Фаріон // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 100-118.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 4. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 5. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 

Фаріон Іван Дем’янович

farion_id

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Фаріон, І. Економічний аналіз поступлень в державний і місцевий бюджети / І. Фаріон // Наукові записки. – 2002. – № 1. – С. 43-48.
 2. Фаріон, І. Д. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю / І. Д. Фаріон // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 68-71.
 3. Фаріон, Іван Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / Іван Фаріон, Леонід Савчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 375-379.
 4. Фаріон, Іван Стратегія виведення венчурного капіталу з інноваційного проекту / Іван Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 308-312.
 5. Фаріон, І. Д. Аналіз використання інформаційних ресурсів в діяльності суб’єктів господарювання з метою підвищення ефективності управління ними [Електронний ресурс] / І. Фаріон // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. II. ─ С. 338-331.
 6. Фаріон, І. Практичні підходи до стратегічних напрямків залучення інвестицій для підприємств сільського господарства [Електронний ресурс] / І. Фаріон, В. Чичун.
 7. Фаріон, І. Регіональні проблеми інфраструктурного забезпечення розвитку туристичного бізнесу [Електронний ресурс] / І. Фаріон // Научно-технический сборник. ─ 2010. ─ № 4. ─ С. 407-414.
 8. Фаріон, І. Аналіз стратегії розвитку при застосуванні інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Фаріон, Т. Фецович.
 9. Фаріон, І. Історія розвитку фінансового механізму [Електронний ресурс] / І. Фаріон, Г. Бондар // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. ─ 2005. ─ Вип. 10. ─ С. 292-300.
 10. Фаріон, І. Формування технології стратегічних рішень на торгівельних підприємствах / І. Фаріон, В. Чичун // Наукові записки : зб. наук. праць каф.екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. ─ Тернопіль : Економічна думка, 2005. ─ Вип. 14. – С. 17-20.
 11. Фаріон, І. Особливості процесу інтеґрації національної облікової системи до міжнародних стандартів / Іван Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 316-318.
 12. Фаріон, І. Д. Проблемні аспекти залучення іноземних інвестиційних ресурсів в економіку країни [Електронний ресурс] / І. Д. Фаріон, Г. Р. Грицюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 229-233.
 13. Фаріон, І. Відтворення потенціалу матеріальних ресурсів за умов ринкової економіки / Іван Фаріон, Михайлина Фаріон, Оксана Шиманська [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 129-131.
 14. Фаріон, І. Д. Використання інформаційних технологій в аудиторській діяльності /І. Д. Фаріон, Т. Р. Фецович //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 123-125.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фаріон, І. Д. Напрямки вдосконалення обліку фінансових ресурсів у бюджетних установах [Текст] / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 40 с.
 2. Фаріон, І. Д. Креативний облік і аналіз на підприємствах сфери послуг : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 274 с.
 3. Фаріон, І. Д. Облік витрат і калькування собівартості послуг у галузях соціальної сфери [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 194 с.
 4. Бондаренко, Є. Митна справа : навч. посіб. / Є. Бондаренко, І. Д. Фаріон ; за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ПП «Принтер-Інформ». – 2006. – 165 с.
 5. Бондаренко, Є. Реструктуризація підприємств (курс лекцій) : навч. посіб. / Є. Бондаренко, І. Д. Фаріон ; за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ПП «Принтер-Інформ», 2004. – 125 с.
 6. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 635 с.
 7. Фаріон, І. Д.Облік в сфері послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 394 с.
 8. Фаріон, І. Д.Управлінський облік [Текст] : підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 850 с.
 9. Фаріон, І. Д. Бухгалтерський облік у бюджетних та фінансових органах [Текст] / І. Д. Фаріон, С. В. Свірко. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 529 с.
 10. Фаріон, І. Д. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, О. Т. Галько ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 643 с.
 11. Фаріон, І. Д. Бухгалтерський облік у бюджетних установах та фінансових органах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, С. В. Свірко. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 528 с.
 12. Фаріон, І. Д. Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 566 с.
 13. Фаріон, І. Д. Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко ; за ред. І. Д.Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 564 с.
 14. Фаріон, І. Д. Економіка праці та соціально-трудові відносини : організація, облік, аналіз, контроль [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Л. І. Жук ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 616 с.
 15. Фаріон, І. Д. Індустрія туристичного та готельного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, С. М. Жукевич, Л. В. Аксьонова. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 184 с.
 16. Фаріон, І. Д. Індустрія туристичного та готельного бізнесу [Текст] : навч.посіб. / І. Д. Фаріон, С. М. Жукевич, Л. В. Аксьонова. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 184 с .
 17. Фаріон, І. Д. Облік у сфері послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Т. Г. Бурденюк ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 654 с.
 18. Фаріон, І. Д. Організація обліку, контролю й аналізу [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Н. В. Гладчак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 556 с.
 19. Фаріон, І. Д. Організація обліку, контролю й аналізу [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. В. Перевозова. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 487 с.
 20. Фаріон, І. Д. Організація обліку, контролю й аналізу [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. В. Перевозова. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 714 с.
 21. Фаріон, І. Д. Практикум з стратегічного аналізу [Текст] / І. Д. Фаріон, В. А. Чичун, С. М. Жукевич ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 300 с.
 22. Фаріон, І. Д. Практикум з фінансового обліку та аналізу фінансової і податкової звітності [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. В. Перевозова. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 488 с.
 23. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, М. М. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 444 с.
 24. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, М. М. Фаріон. – за ред. І.Д.Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 444 с.
 25. Фаріон, І. Д. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Т. Д. Захарків. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 456 с.
 26. Фаріон, І. Д. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Б. С. Стрехалюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 593 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Фаріон, І. Д. Конспект лекцій з курсу " Фінансовий аналіз" [Текст] : конспект лекцій / І. Д. Фаріон, Л. С. Пристайко ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : [б.в.], 2003. – 186 с.
 2. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : курс лекцій / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків ; за ред. І.Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 359 с.
 3. Фаріон, І. Д. Статистика торгівлі та сфери послуг [Текст] : курс лекц. / І. Д. Фаріон, М. М. Базар. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 288 с.
 4. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз [Текст] : опорн. консп. лекц. / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 434 с.
 5. Фаріон, І. Д. Стратегічний облік і аналіз [Текст] : навч.- метод. посіб. / І. Д. Фаріон, Т. Р. Фецович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 451 с.
 6. Фаріон, І. Д. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : консп. лекц. / І. Д. Фаріон, Л. С. Пристайко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 186 с.
 7. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : курс лекц. / І. Д. Фаріон, В. А. Чичун, В. М. Жукевич ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТДЕУ, 2003. – 301 с.
 8. Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [21-22 листоп. 2007 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 526 с.
 9. Вісник Тернопільського національного економічного університету : зб. наукових праць [Текст]. вип.1 : січень-березень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 223 с.
 10. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип. 2 : квітень-червень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 158 с.
 11. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.4 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 135 с.
 12. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.5 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 423 с.
 13. Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч. посіб. / уклад. Н. І. Сарай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 228 с.
 14. Економічний аналіз : Збірник наукових праць [Текст]. вип. 5 / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 393 с.
 15. Формування економічних відносин в умовах становлення ринку [Текст] : зб. наук. праць. вип. 13 / за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 287 с.
 

Фаріон Михайлина Михайлівна

Михайлина Михайлівна Фаріон

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фаріон Михайлина Михайлівна Макроекономічний аналіз відтворення виробничого потенціалу в умовах ринкових відносин Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Михайлина Михайлівна Фаріон. - Київ : КДЕУ, 1994. - 202 с.
 2. Фаріон Михайлина Михайлівна Макроекономічний аналіз відтворення виробничого потенціалу в умовах ринкових відносин Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Михайлина Михайлівна Фаріон. - Київ : КДЕУ, 1994. - 13 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ковальчук В. "Теорема Коуза", або геніальна простота теорії трансакційних витрат / В'ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 1 – С. 188-193.
 2. Фаріон М. Річард Стоун - основоположник сучасної системи національних рахунків / Михайлина Фаріон, Ірина Івашків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 1. – С. 119-125.
 3. Ковальчук В. Джордж Стіглер як економіст-проповідник / В'ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 4. – С. 118-122.
 4. Фаріон М. Гуннар Мюрдаль - фундатор шведської школи макроекономіки / Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 4. – С. 123-128.
 5. Фаріон М. Принципи розробки стратегії торговельного підприємства / Михайлина Фаріон, Валентина Чичун // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 10. – С. 301-308.
 6. Фаріон, М. М. Аналіз розвитку фондового ринку України / М. М. Фаріон, С. Олійник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 14-17.
 7. Фаріон, Михайлина Особливості та перспективи діяльності спеціальних економічних зон в Україні / Михайлина Фаріон, Тетяна Вергелес // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 5. – С. 370-374.
 8. Ковальчук, В'ячеслав Фундатор неоінституційної економікс: до 100-річчя від дня народження Рональда Коуза : [нобелівські лауреати в сфері економіки] / В'ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – січень-березень (№1). – С. 157-160.
 9. Фаріон, М. Роль фондового ринку на сучасному етапі розвитку економічної кон’юнктури [Електронний ресурс] / М. Фаріон, С. Олійник // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 124-130.
 10. Фаріон, М. Соціальний аспект функцій фондового ринку [Електронний ресурс] М. Фаріон, С. Олійник, Ю. Ніколаєнко.
 11. Фаріон, І. Відтворення потенціалу матеріальних ресурсів за умов ринкової економіки / Іван Фаріон, Михайлина Фаріон, Оксана Шиманська [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 129-131.
 12. Фаріон, М. М. Місце стратегічного аналізу в Україні /М. М. Фаріон, Т. Р. Фецович //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 209-211.
 13. Ковальчук, В. Історичний метод економічних досліджень та стара історична школа / В'ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3.– С. 69-76.
 14. Фаріон, М. М. Стан та розвиток потенціалу основних виробничих фондів / М. М. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1991. – Ч. 1.
 15. Фаріон, М. М. Оцінка ефективності затрат на управління виробництвом / М. М. Фаріон, І. Д. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Ч. 1.
 16. Фаріон, М. М. Аналіз розвитку кооперативів в умовах ринкових відносин / М. М. Фаріон, І. Д. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : Зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Ч. 1.
 17. Фаріон, М. М. Аналіз стану та розвитку трудового потенціалу / М. М. Фаріон, І. Д. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. праць . – Тернопіль, 1993. – Ч. 1.
 18. Фаріон, М. М. Проблеми формування світових цін на товари / М. М. Фаріон, І. Д. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Ч. 1.
 19. Фаріон, М. М. Зміст, економічна характеристика і структура потенціалу галузей невиробничої сфери / М. М. Фаріон // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 24-26.
 20. Фаріон, М. М. Ретроспективний аналіз проблем і методологія дослідження виробничого потенціалу / М. М. Фаріон // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 31-33.
 21. Фаріон, М. М. Про деякі напрями реалізації монетарної політики в Україні в умовах переходу до ринкових відносин / М. М. Фаріон, О. В. Дзюблюк // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1.
 22. Фаріон, М. М. Проблеми удосконалення податкової системи / М. М. Фаріон, Н. М. Хорунжак // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1.
 23. Фаріон, М. М. Концептуальний аналіз властивостей виробничого потенціалу / М. М. Фаріон // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 72-74.
 24. Фаріон, М. М. Відтворення матеріальних елементів виробничого потенціалу / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – Вип. 1. – С. 74-77.
 25. Фаріон, М. М. Особливості праці в галузях соціально-культурної сфери та характеристика трудових ресурсів / М. М. Фаріон, Н. М. Хорунжак, Г. І. Лиса // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – Вип. 1.
 26. Фаріон, М. М. Трудовий потенціал в умовах реформування економіки / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 42-48.
 27. Фаріон, М. М. Відтворення фондів підприємства та їх складових частин / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 429-435.
 28. Фаріон, М. М. Видатки на медичне страхування США і організація страхування в Україні / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах ринку. : зб. наук. праць. Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 2. – С. 285-289.
 29. Фаріон, М. М. Економічний зміст платежів у бюджет і їх роль у соціально-культурному житті України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 374-377.
 30. Фаріон, М. М. Вексельна форма розрахунків в Україні / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1.
 31. Фаріон, М. М. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 2. – С. 289-293.
 32. Фаріон, М. М. Сучасна європейська валютна система / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 3. – С. 206-210.
 33. Фаріон, М. М. Інтеграційні аспекти формування політики держави / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 14-17.
 34. Фаріон, М. М. Проблеми становлення кредитно-банківської системи України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 4. – С. 236-241.
 35. Фаріон, М. М. Проблеми і перспективи входження України в світове господарство / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 4. – С. 259-264.
 36. Фаріон, М. М. Фактори економічного зростання та макроекономічна нестабільність / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С.346-356.
 37. Фаріон, М. М. Реалії та пріоритети політики інтеграції України в європейське співтовариство / М. М. Фаріон, С. Олійник // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. –Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 121-124.
 38. Фаріон, М. М. Перспективний аналіз виробничих запасів / М. М. Фаріон, С. Драч // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 73-78.
 39. Фаріон, М. М. Роль і місце міжнародних економічних організацій у світовій економіці / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 22-26.
 40. Фаріон, М. М. Методологія визначення ефективності діяльності підприємства на фондовому ринку / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 236-246.
 41. Фаріон, М. М. Зарубіжний досвід функціонування корпорацій підприємства на фондовому ринку в умовах трансформації економіки України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 154-155.
 42. Фаріон, М. М. Роль національного банку України на грошовому ринку України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. ж-л. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 166-171.
 43. Фаріон, М. М. Розміщення активів комерційного банку та їх аналіз / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 7. – С. 174-178.
 44. Фаріон, М. М. Реформа оплати праці в Україні та особливості її проведення / М. М. Фаріон, А. Фоміних // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 7. – С. 182-186.
 45. Фаріон, М. М. Місце України у світовій економіці / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : нак. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 9. – С. 141-144.
 46. Фаріон, М. М. Актуальні проблеми і перспективи розвитку Державного бюджету України / М. М. Фаріон, М. Турило // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 10. – С. 152-166.
 47. Фаріон, М. М. До питання формування цінової політики підприємств торгівлі / М. М. Фаріон, Н. Москвіна // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 424-432.
 48. Фаріон, М. М. Інформаційно-технологічна революція та її роль у економічному зростанні України / М. М. Фаріон, Ю. Мельничук // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13. – С. 275-288.
 49. Фаріон, М. М. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційної діяльності на сучасному етапі / М. М. Фаріон, О. Якубовська // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 89-100.
 50. Фаріон, М. М. Місцеве оподаткування та механізми його вдосконалення / М. М. Фаріон, І. Дворян // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 241-250.
 51. Фаріон, М. М. Ринок праці / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 281-295.
 52. Фаріон, М. М. Оцінка причин та передумов економічного розвитку в окремих країнах Європи / М. М. Фаріон, А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 353-366.
 53. Фаріон, М. М. Кредитування інвестиційної діяльності - джерело розвитку економіки України / М. М. Фаріон, О. Деркач // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 296-316.
 54. Фаріон, М. М. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку / М. М. Фаріон, М. Костик // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 45-48.
 55. Фаріон, М. М. Зовнішньоторговельна діяльність України за умов ринкової трансформації і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг в процесі входження в світові ринки / М. М. Фаріон, О. Демська // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 102-113.
 56. Фаріон, М. М. Ціна і ринкова рівновага / М. М. Фаріон, Т. Довгань // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 205-236.
 57. Фаріон, М. М. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / М. М. Фаріон, М. Заверуха // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка. – 2007. – Вип. 17. – С. 35-44.
 58. Фаріон, М. М. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС / М. М. Фаріон, О. Стьопа // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка. – 2007. – Вип. 17. – С. 137-146.
 59. Фаріон, М. М. Іпотечне кредитування як важливий стимулятор стабілізації та розвитку економіки сучасної України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2007. – Вип. 15. – С. 334-347.
 60. Фаріон, М. М. Аналіз функціонування ТНК в Україні: проблеми та перспективи / М. М. Фаріон, А. Мизюк // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль, 2008. – Вип. 12. – С. 43-55.
 61. Фаріон, М. М. Інфраструктурний комплекс конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг в процесі входження у світові ринки / М. М. Фаріон, І. Легета // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С. 175-186.
 62. Фаріон, М. М. Інноваційна політика як умова економічного зростання в Україні / М. М. Фаріон //  Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2006. – Вип. 14. – С. 69-84.
 63. Фаріон, М. М. Платіжний баланс та потоки капіталу / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. – 2014. – № 8.
 64. Фаріон, М. М. Боргова криза та внутрішньо економічна активність / М. М. Фаріон, А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2010. – Вип. 7. – С. 388-397.
 65. Фаріон, М. М. Можливості та роль держави в задоволенні потреб суспільства за умов формування інноваційної економіки / М. М. Фаріон, Є. К. Ковальчук // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 3 (42). – С. 53-60.
 66. Фаріон, М. М. Диференціація доходів населення України: сучасні реалії / М. М. Фаріон // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2014. – Вип. 3 (35). – С. 255-261.
 67. Фаріон, М. М. Іноземні інвестиції та особливості інвестиційної активності в Україні / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. – 2015. – № 7.
 68. Фаріон, М. М. Посилення диференціації доходів населення за умов всебічної сучасної кризи вітчизняного суспільства / М. М. Фаріон // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6.
 69. Фаріон, М. М. Порівняльний аналіз джерел формування доходної частини бюджету країн ЄС та України [Електронний ресурс] / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. – № 8. – 2016 р.
 70. Фаріон, М. М. Інноваційний розвиток України та країн ЄС: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. – № 6. – 2016 р. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 2. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, М. М. Фаріон.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 444 с.
 3. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, М. М. Фаріон. – за ред. І.Д.Фаріона.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– 444 с.
 4. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 292 с.
 5. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 6. Родіонова, Л. А. Нова кейнсіанська економічна теорія. Новий неокласичний синтез [Текст] / Л. А. Родіонова, М. М. Фаріон // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 733-738.
 7. Фаріон, М. М. Посткейнсіанська макроекономіка [Текст] / М. М. Фаріон // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 530-535.
 8. Економічна теорія : політична економія [Текст] : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 9. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : курс лекцій / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків ; за ред. І.Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 359 с. 
 10. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 11. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 

Фаріон Тетяна Іллівна

Тетяна Іллівна Фаріон

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Спяк, Г. Система внутрішнього контролю банків України: стан та тенденції розвитку / Галина Спяк, Тетяна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 166-169.
 2. Спяк, Г. Система управлінського обліку в банках: становлення та перспективи розвитку / Г. Спяк, Т. Фаріон // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 4.– С. 127-131.
 3. Фаріон, Т. Оцінка стану та перспективи залучення депозитних коштів банківськими установами / Т. Фаріон // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 184-186.
 4. Фаріон, Я. Бухгалтерський облік як складова інформаційного забезпечення банківського менеджменту / Ярослав Фаріон, Тетяна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 37-39.
 5. Фаріон, Я. М. План рахунків як обліковий інструмент бухгалтерського обліку банківських установ України / Я. М. Фаріон, Т. І. Фаріон // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 275-278.
 6. Фаріон, Я. М. До питання фінансового оздоровлення банківських установ України [Електронний ресурс] / Я. М. Фаріон, Т. І. Фаріон // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 269-273.
 7. Фаріон, Я. М. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю за банківською діяльністю [Електронний ресурс] / Я. М. Фаріон, Т. І. Фаріон // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4.
 8. Фаріон, В. Роль облікової інформації в системі управління банком / Володимир Фаріон, Тетяна Фаріон // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 96-108.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фаріон, Т. І. Облікова інформація як ресурс банківської системи [Текст] / Т. І. Фаріон // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 377-394.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Спяк, Г. І. Облік і аудит в банках [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – К. : Атіка, 2004. – 328 с.
 2. Спяк, Г. І. Фінансовий облік в комерційних банках України [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 202 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліна "Облік в банках" [Текст] : курс лекцій / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : Вектор, 2006. – 188 с.
 2. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліни "Облік в банках" [Текст] / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 184 с.
 3. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліни "Облік в банках" [Текст] / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 184 с.
 4. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліни "Облік в банках" [Текст] : курс лекцій / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 188 с.
 

Фаріон Ярослав Миронович

farion

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фарион, Ярослав Миронович Вопросы организации и повышения эффективности использования оборотных средств швейной промышленности : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Моск. фин. ин-т. - Москва, 1989. - 267 с.
 2. Фарион, Ярослав Миронович Вопросы организации и повышения эффективности использования оборотных средств швейной промышленности : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Моск. фин. ин-т. - Москва, 1989. - 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко Л. М. Пріоритетні напрями задіяння фінансово-кредитних важелів в систему регіонального управління економікою [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Л. В. Кузнецова, Я. М. Фаріон.
 2. Фаріон, Я. М. План рахунків як обліковий інструмент бухгалтерського обліку банківських установ України /Я. М. Фаріон, Т. І. Фаріон // Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 275-278.
 3. Фаріон, Я. Бухгалтерський облік як складова інформаційного забезпечення банківського менеджменту / Я. Фаріон, Т. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5. – С. 37-38.
 4. Фаріон, Я. До питання фінансового оздоровлення банківських установ України [Електонний ресурс] / Я. Фаріон, Т. Фаріон // Сталий розвиток економіки. – № 7. – 2011. – С. 269-273.
 5. Фаріон, Я. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю за банківською діяльністю / Я. Фаріон, Т. Фаріон // Економічні науки.- 2011.- Вип. 8(29). - ч. 4.
 6. Фаріон, Я. М. Формування ресурсів банківських установ / Я. М. Фаріон // Актуальні аспекти розвитку фінансово-кредитного забезпечення реального сектору економіки України в контексті євроінтеграції. – Тернопіль : ТАЙП, 2014. – 155 с.
 7. Фаріон, Я. М. Відновлення довіри до банків – посередників вітчизняного фінансового ринку / Я. М. Фаріон // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. –  173 с.
 8. Кулина, Г. Cвітовий ринок страхових послуг в умовах зміни парадигми глобального економічного розвитку / Галина Кулина, Ярослав Фаріон // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 48-59.
 9. Фаріон, Я. М. Роль посередників на фінансовому ринку України [Електронний ресурс] / Я. М. Фаріон, В. Я. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу. – Тернопіль, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 153-160.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 2. Гуцал, І. С. Роль банків як фінансових посередників та вдосконалення їх взаємовідносин зі суб'ктами господарювання [Текст] / І. С. Гуцал, Я. М. Фаріон // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 218-235.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 

Федірко Михайло Миколайович

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федірко, Михайло Михайлович Фінансова стійкість лізингових компаній [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Михайло Михайлович Федірко.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 240 с.
 2. Федірко, Михайло Михайлович Фінансова стійкість лізингових компаній [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Михайло Михайлович Федірко.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Федірко, М. Теоретичні та емпіричні аспекти трансформації інституційної структури фінансових ринків в сучасних умовах /Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2009.– Вип. 4.– С. 26-31.
 2. Федірко, М. Макроекономічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України / Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 32-39.
 3. Федірко, М. М. Методологічні засади покращення управління фінансовою стійкістю лізингової компанії [Електронний ресурс] / М. М. Федірко, Ю. В. Сосюрко // Економіко-математичне моделювання. - Тернопіль, 2001. - № 9-10. - С. 47-57.
 4. Федірко, М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості лізингової компанії [Електронний ресурс] / Михайло Федірко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - Вип. 9. - С. 87-90.
 5. Федірко, М. Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу / М. Федірко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 218-230.
 6. Домбровський, З. І. Регулювання діяльності підприємств електромереж в умовах ринку: міжнародний досвід та українські реалії / З. І. Домбровський, М. М. Федірко // Проблеми науки. – 2013. – № 2. – С. 31-36.
 7. Федірко, М. Планування фінансової стійкості лізингової компанії / Михайло Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 77-82.
 8. Брич, В. Реформування ринку електроенергії України в контексті її інтеграційних намірів / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 7-18.
 9. Брич, В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 26-35.
 10. Брич, В. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління витратами на підприємствах комунальної теплоенергетики України / В. Я. Брич, М. М. Федірко, І. І. Янік // Проблеми науки. – 2015. – № 1. – С. 28-33.
 11. Федірко, М. Теоретико-методологічні аспекти управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики України / Михайло Федірко, Андрій Чумак, Ігор Грицюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 33-42.
 12. Федірко, М. М. Економічні передумови впровадження в Україні лізингу технологій і послуг [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1999. – Т. 4. – № 2. – С. 141–145.
 13. Федірко, М. М. Іноземні інвестиції як джерело фінансування лізингової діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –1999. – Вип. 10. – С. 192–194.
 14. Федірко, М. М. Вибір інструментів аналізу та оцінки фінансової стійкості лізингової компанії [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 17. – С. 106–112.
 15. Федірко, М. М. Світовий досвід лізингу: уроки для України [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –1999. – Вип. 6. – С. 241–246.
 16. Федірко, М. М. Лізингова компанія як суб’єкт ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Наукові записки. Збірник наук. праць каф. економічного аналізу. –2004. – Вип. 13, ч.1. – С. 37-39.
 17. Брич, В. Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України / Василь Брич, Михайло Федірко, Іван Янік // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 7-19.
 18. Брич, В. Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії / Василь Брич, Михайло Федірко, Леся Франчук, Віталій Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 7-20.
 19. Федірко, М. Інституційні аспекти забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / Михайло Федірко, Петро Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 18-30.
 20. Федірко, М Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / Михайло Федірко, Оксана Гугул, Богдан Брич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 7-19.
 21. Брич, В. Підходи до впровадження технологій управління персоналом на підприємствах теплоенергетики / Василь Брич, Михайло Федірко, Олена Борисяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 99-110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 2. Федірко, М. М. Організаційно-економічні аспекти визначення центрів витрат і центрів відповідальності на комунальному підприємстві "Тернопільміськтеплокомуненерго" [Текст] / М. М. Федірко // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 221-243.
 3. Федірко, М. М. Суть, предмет, об'єкт та основні завдання управління витратами [Текст] / М. М. Федірко // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 187-199.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.
 

Федорович Ірина Михайлівна

ФедоровичКафедра фінансів суб’єктів господарювання та страхування

Посада: викладач-стажист

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федорович, Ірина Михайлівна Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ірина Михайлівна Федорович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 239 с.
 2. Федорович, Ірина Михайлівна Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Михайлівна Федорович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Федорович, І. Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї / Ірина Федорович // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 257-267.
 2. Федорович, І. М. Економічна оцінка боргової стійкості України [Електронний ресурс] / І. М. Федорович // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка. 2014.- Вип. 25. - С. 146-151.
 3. Федорович, І. М. Теоретико-методологічні підходи до оцінки оптимального рівня державного боргу / І. М. Федорович // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 257-266.
 4. Федорович, І. Методика проведення аудиту ефективності управління державним боргом та шляхи її вдосконалення / І. Федорович // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 38-47.
 5. Федорович, І. М. Економічна природа та причини формування державного боргу / Ірина Михайлівна Федорович // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 103-111.
 6. Федорович, І. М. Інституційне забезпечення державного боргу України / І. М. Федорович // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Херсон, 10–11 жовт. 2014 р.) / за ред. К. С. Шапошникова. – Херсон : Гельветика, 2014. – Ч. 2. – С. 131–135.
 7. Федорович, І. М. Державний борг: глобальні тенденції та процеси/ І. М. Федорович // International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings Part 2, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing, 2016. –P. 178-180.
 8. Федорович, І. М. Проблема зростання державного боргу – пріоритет економічної політики України / І. М. Федорович // Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія : зб. наук. праць / за ред. д. е. н., проф. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 182–186.
 9. Федорович, І. М. Проблема ефективності державного боргу: теоретичний та практичний аспекти / І. М. Федорович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць / за ред. І. С. Гуцала. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 148–154.
 10. Федорович, І. М. Напрямки вдосконалення обслуговування державного боргу України / І. М. Федорович // Другі наукові читання пам’яті С.І. Юрія: збірник наук. праць / За ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – 28 лист. 2016 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 161-166.
 11. Федорович, Ірина Роль міжнародних резервів у контексті управління зовнішнім державним боргом України [Текст] / Ірина Федорович // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - С. 215-216.
 12. Федорович, І. М. Оптимізація управління державним боргом в контексті світового досвіду врегулювання боргових проблем / І. М. Федорович // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ужгород, 7 берез. 2014 р.) / за заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько. – Ужгород : Гельветика, 2014. – С. 246–247.
 13. Федорович, І. М. Перспективи розвитку ринку внутрішніх державних запозичень у контексті реалізації боргової політики України / І. М. Федорович // Perspektywiczne opracowania są nauka i tecnikami : materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, (m. Przemyśl, 07–15 listopada 2014 r.). – Przemyśl : Nauka i studia, 2014. – Vol. 6. – Р. 23–26.
 14. Федорович, І. М. Основні проблеми та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / І. М. Федорович // Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи України : матер. міжнар. наук.-прак. конф., (м. Львів, 28–29 лист. 2014 р.) : у 3 ч. / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2014. – ч. 1. – C. 85–88.
 15. Федорович, І. М. Пріоритетні напрямки вдосконалення управління державним боргом в контексті національних інтересів України / І. М. Федорович // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Миколаїв, 18 квіт. 2014 р.). – Миколаїв : Гельветика, 2014. – С. 276–278.
 16. Федорович, І. М. Основні ризики державних боргових зобов’язань та концептуальні напрями їх мінімізації / І. М. Федорович // Найновите научни постижения : матер. XI Междунар. науч. практ. конф., (г. Софія, 17–25 март. 2015 г.). – София : Бял ГРАД-БГ, 2015. – т. 1. – С. 76–79.
 17. Федорович, І. М. Вплив державних запозичень на економічний розвиток регіонів України / І. М. Федорович // Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону : матер. IX Міжнар. наук.-практ. конф. аспір., молод. вч. та науков., (м. Кременчук, 4 квіт. 2014 р.) / за заг. ред. П. І. Сокуренка. – Кременчук : ПП Щербатих, 2014. – С. 190–191.
 18. Федорович, І. М. Роль міжнародних резервів в управлінні зовнішнім державним боргом України / І. М. Федорович // Економічний і соціальний розвиток України в ХXI ст.: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вч., (м. Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.). – Тернопіль : Астон, 2015. – С. 213–214.
 19. Федорович, І. М. Обмін боргу на охорону навколишнього середовища: основні висновки та рекомендації / І. М. Федорович // Економічний механізм управління інноваціями: методологія, теорія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16-17 вересня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2016. – С. 109-110.
 20. Федорович, І. М. Управління ліквідністю державних цінних паперів у контексті реалізації боргової стратегії України / І. М. Федорович // Nauka i іnnowacja : materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, (m. Przemyśl, 07–15 października 2015 r.). – Przemyśl : Nauka i studia, 2015. – Vol. 1. – P. 61–65.
 21. Федорович, І. М. Обмін державного боргу на активи, як перспективний напрям обслуговування державного боргу України / І. М. Федорович // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms: international scientific-practical conference (Riga, 29 April, 2016). Riga: «Baltija Publishing», 2016. – Part IІ. – P. 266-269.
 22. Федорович, І. М. Управління суверенним кредитним рейтингом як інструмент врегулювання державного боргу / І. М. Федорович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць проф.-викл. складу каф. фінансів суб’єктів господарювання і страхування. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 94–98.
 23. Федорович, І. М. Економічні наслідки акумуляції зовнішнього боргу України/ І. М. Федорович // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Вид. Львів. нац. ун. ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 360–366.
 24. Федорович, І. М. Нові підходи до модернізації обслуговування державного боргу України з врахуванням міжнародних стандартів/ І. М. Федорович // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Вид. Львів. нац. ун. ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 35, Ч. 2. – С. 258-264.
 25. Федорович, І. М. Методичні та практичні засади оцінювання боргової безпеки України / І. М. Федорович // Ефективна економіка. – 2016. – №9.
 26. Fedorovych, I. М. Conceptual approaches to crisis management of public debt in the developing countries / I. M. Fedorovych, O. M. Karapetyan // The USA Journal of Applied Sciences. – New York : CIBUNET Publishing, 2015. – № 2. – P. 71–76.
 27. Fedorovych, I. М. Public debt in the world economic practice: main trends of formation and management features / I. М. Fedorovych // European Applied Sciences. – Deiningen : ORT Publishing, 2014. – № 12. – P. 122–126.
 28. Федорович, І. М. Прогнозна оцінка та аналіз витрат на обслуговування державного боргу України / І. М. Федорович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – С.114-120.
 29. Федорович, І. Проблеми та перспективи розвитку діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку України / Ірина Федорович // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 73-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Федорович, І. М. Державні запозичення у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] / І. М. Федорович // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 126-138.
 2. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 3. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 4. Федорович, І. М. Проблеми та песрпективи розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації [Текст] / І. М. Федорович // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 38-49.
 5. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 6. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 7. Федорович, І. М. Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] / І. М. Федорович // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 204-226.
 8. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 9. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 

Федорович Петро Петрович

fedorovych

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федорович, Петро Петрович Організаційно-економічний механізм розвитку венчурного бізнесу в промисловості України [Текст] : дис... канд. екон. наук: спец. 08.02.02 / Петро Петрович Федорович. – Тернопіль: ТНЕУ, 2006. – 192 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Федорович, П. П. Методика опосередкованої оцінки успішності венчурних проектів по етапах фінансування / П. П. Федорович, М. Б. Олексіїв // Інноваційна економіка.– 2007.– № 4.– С. 221-224.
 2. Федорович, П. Соціально-економічні аспекти впровадження нововведень у промисловості регіону / П. Федорович // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 68-71.
 3. Федорович, П. П. Аналіз і оцінка ризику інвестиційних проектів / П. П. Федорович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 174-175.
 4. Федорович, П. Методи оцінки економічної ефективності нововведень [Електронний ресурс] / Петро Федорович.
 5. Федорович, П. П. Окремі аспекти ефективності реалізації інтелектуального потенціалу в економіці України [Електронний ресурс] / П. П. Федорович, А. Р. Бабій // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 38-43.
 6. Федорович, П. П. Передумови розвитку венчурного бізнесу в Україні / П. П. Федорович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 67-71.
 7. Федорович, П. Роль фінансового планування у складі механізму управління діяльністю промислових підприємств/ Петро Федорович, Михайло Олексіїв // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: тези доповідей VI Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Частина 1 “Економіка та підриємництво” - Тернопіль 2008,- С. 461- 462.
 8. Федорович, П. П. Вплив технічного розвитку на ефективність інноваційних процесів / П. П. Федорович // Шляхи активізації вітчизняного виробництва: Теорія і практика, проблеми підготовки фахівців. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (25–26 травня 2001 року). – Хмельницький, – ХІЕП, 2001, – С. 263 – 269.
 9. Федорович, П. П. Методики створення венчурних фондів / П. П. Федорович // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств. Матеріали науково-практичної конференції (23–24 жовтня 2003 року). – Тернопіль, – 2003. – С. 265 – 266.
 10. Федорович, П. П. Особливості фінансування інноваційної діяльності / П. П. Федорович // Тези доповідей за результатами міжнародної науково-практичної конференції “Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні” (7 – 8 жовтня 2005 року). – Збірник наукових робіт “Управління розвитком”. – Харків, 2005. – С. 112–113.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. - Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. - 393 с.
 2. Федорович, П. П. Моделювання розвитку венчурного бізнесу [Текст]: монографія /П. П. Федорович, П. С. Харів.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 208 с.
 

Федоронько Наталія Іванівна

1385457869 fedoronkoКафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федоронько, Наталія Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль необоротних матеріальних активів на підприємстві [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Іванівна Федоронько.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 210 с.
 2. Федоронько, Наталія Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль необоротних матеріальних активів на підприємстві [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Іванівна Федоронько.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Івануса, Н. Завдання та джерела аналізу і аудиту необоротних матеріальних активів на підприємстві / Н. Івануса // Наука молода : зб наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007.– № 8.– С. 167-171.
 2. Романів, С. Методичні особливості аналізу використання основних засобів на підприємстві [Текст] / Світлана Романів, Наталія Івануса // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 279-281.
 3. Федоронько, Н. І.Місце та роль самостійної роботи студентів у вивченні облікових дисциплін /Н. І. Федоронько // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 105-108.
 4. Романів, С. Р. Теоретичний аспект формування системи управлінського обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. І. Федоронько.
 5. Мех, Я. Проблеми обліку амортизації в Україні та шляхи подолання [Електронний ресурс] / Я. Мех, Н. Федоронько.
 6. Федоронько, Н. І. Напрями інноваційного розвитку вугільної промисловості та їх впливна організацію обліку основних засобів [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8 (29), ч. 4.
 7. Івануса, Н. Напрями вдосконалення системи організації аудиторської діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Н. Івануса.
 8. Федоронько, Н. І. Переваги електронної форми звітності [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, І. В. Любезна.
 9. Федоронько, Н. І. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах вугільної промисловості: організаційний аспект / Н. І. Федоронько // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 190-193.
 10. Федоронько, Н. І. Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат підприємства / Н. І. Федоронько // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2014. – № 2 (22). – С. 84-89.
 11. Федоронько, Н. І. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності / Н. І. Федоронько // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 337-341.
 12. Федоронько, Н. І. Використання функціонально-вартісного аналізу для підвищення ефективності ЗЕД [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, І. Ю. Гнатюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 117-119.
 13. Федоронько, Н. І. Аналіз ефективності експортних та імпортних операцій [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 120-124.
 14. Федоронько, Н. І. Система консолідованої інформації ТНК [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, О. С. Вайда // Молодий вчений. – 2016. – № 7 (34). – С. 145-149.
 15. Федоронько, Н. І. Обрання форм міжнародних розрахунків при здійсненні умов поставки інкотермс [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько.
 16. Федоронько, Н. І. Основні підходи до амортизації необоротних матеріальних активів та їх облікові записи [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 225. — С. 76-79.
 17. Федоронько, Н. І. Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2012. - Вип. 32(2). - С. 105-107.
 18. Федоронько, Н. І. Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 334-340.
 19. Федоронько, Н. І. Особливості сучасного становища ринку послуг України [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, Н. О. Ковальчук // Молодий вчений. - 2017. - № 3. - С. 871-874.
 20. Федоронько, Н. І. Вплив конкурентних відносин на розвиток транснаціональних корпорацій країн ЄС [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, А. А. Лотоцька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 23(1). - С. 34-37.
 21. Федоронько, Н. І. Міжнародна інформаційно-аналітична діяльність українських засобів масової інформації [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, О. М. Ролінська // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 777-780.
 22. Федоронько Н. І. Методика складання консолідованої фінансової звітності / Н. І. Федоронько // Вісник асоціації докторів філософії наук. – 2015. – Випуск 1. - С. 42-44.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

 1. Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ [Текст] : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 84 с.
 2. Контролінг в Україні : сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] : зб. матеріалів круглого столу, [Тернопіль, 12 черв. 2012 р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 104 с.
 3. Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 123 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Федун Ігор Леонідович

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федун, Ігор Леонідович Інноваційно-інвестиційна активність в агропромисловому виробництві України : теорія, методологія, практика [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Ігор Леонідович Федун.– К.: ІАЕ, 2014.– 35 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Десятнюк, Оксана Відхід від сплати податків: сутність та соціально-економічні наслідки / Оксана Десятнюк, Ігор Федун // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 94-99.
 2. Федун, І. Л. До сутності інноваційної діяльності підприємств / І. Л. Федун // Економіка АПК. – 2006. – №11. – С.65-69.
 3. Федун, І. Л. Зарубіжний досвід інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств / І. Л. Федун // Економіка АПК. – 2006. – №10. – С.47-54.
 4. Федун, І. Л. Інноваційний напрям розвитку сільського господарства / І. Л. Федун // Інноваційна економіка. – 2007. – №2. – С.24-31.
 5. Федун, І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення системного оновлення технічного потенціалу / І. Федун // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 218-220.
 6. Федун, Ігор Оцінка потенціалу ресурсних платежів у системі екологічного оподаткування / Ігор Федун, Яна Якуша // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 364-369.
 7. Федун, Ігор Передумови активізації інноваційно-інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві України / Ігор Федун // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 4. – С. 175-179.
 8. Федун, І. Л. Фіскальна роль податку на доходи фізичних осіб в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні / І. Л. Федун, Т. Б. Васіна // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 47-50.
 9. Федун, Ігор Оцінка інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві [Електронний ресурс] / Ігор Федун // Ефективна економіка. – 2012.
 10. Маршалок, Т. Я. Фіскальні та регулюючі ефекти справляння податків та податкових платежів в Україні / Т. Я. Маршалок, І. Л. Федун // Сталий розвиток економіки. – 2011. - № 6. – С. 283-292.
 11. Федун, І. Л. Детермінанти активізації інвестування інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві за кризових дисбалансів економічного простору / І. Л. Федун // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 47-50.
 12. Федун, І. Л. Модернізація механізму державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва / І. Л. Федун // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 17-20.
 13. Федун, І. Л. Діагностикатафільтраціяінноваційнихпроектіввагропромисловомувиробництві [Електронний ресурс]/ І. Л.Федун // Наука й економіка.– 2013. –1(29). – С.157-163.
 14. Федун, І. Факториневизначеностітаризиківінноваційно-інвестиційноїдіяльностівагропромисловомувиробництві / ІгорФедун // Економічнийаналіз : зб. наук. працьТерноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 302-305.
 

Федчишин Надія Орестівна

fedchishin-nadya-orestvna

Кафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федчишин, Надія Орестівна Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Федчишин Надія Орестівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2009. - 252 арк. - Бібліогр.: арк. 228-252.
 2. Федчишин, Надія Орестівна. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти: автореф. дис ... канд. пед. наук / Н. О. Федчишин . – Івано-Франківськ : 2009 . – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Федчишин, Н. О. Єдність навчання та виховання у поглядах Й. Ф. Гербарта [Електронний ресурс] / Надія Орестівна Федчишин.
 2. Федчишин, Н. Гербартіанство: уроки та перспективи [Електронний ресурс] / Надія Федчишин.
 3. Федчишин, Н. О. Модель підготовки вчителя в гербартіанській педагогіці / Н. О. Федчишин // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 15. – С. 3-5.
 4. Федчишин, Н. О. Педагогічні інновації кінця ХІХ – початку ХХ століття : вітчизняний досвід (на прикладі гербартіанства) [Електронний ресурс] / Н. О. Федчишин.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Федчишин, Надія Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти [Текст] /Надія Федчишин.– Тернопіль: Підручники і посібники, 2008.– 193 с.
 

Фецович Тетяна Романівна

1448532943 1443778158 fecovich-t.rКафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фецович, Тетяна Романівна Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Романівна Фецович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с.
 2. Фецович, Тетяна Романівна Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Романівна Фецович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Фецович, Т. Р. Стратегічний аналіз в контексті сучасного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Т. Р. Фецович // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Спецвип. 33, ч. 2. – С. 289-294.
 2. Фецович, Т. Аналіз формування інновацiйної стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Т. Фецович // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 296-303.
 3. Фаріон, І. Д. Аналіз стратегії розвитку при застосуванні інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Д. Фаріон, Т. Р. Фецович.
 4. Фецович, Т. Р. Методичні аспекти моделювання стратегічного аналізу діяльності підприємства / Т. Р. Фецович // Інвестиції : практика та досвід.– 2013.– № 8.– С. 152-154.
 5. Фецович, Т. Р. Формування фінансових результатів підприємств [Електронний ресурс] / Т. Р. // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.407-411
 6. Фаріон, І. Д. Використання інформаційних технологій в аудиторській діяльності /І. Д. Фаріон, Т. Р. Фецович //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 123-125.
 7. Фаріон, М. М. Місце стратегічного аналізу в Україні /М. М. Фаріон, Т. Р. Фецович //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 209-211.
 8. Микитюк, П. П. Аналіз результатів діяльності підприємств на основі кореляційно-регресійного методу / П. П. Микитюк, Т. Р. Фецович // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 44. – С. 105-111.
 9. Микитюк, Петро BCG-аналіз як інструмент посилення конкурентних переваг птахівничих підприємств / Петро Микитюк, Тетяна Фецович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №2. – С.20-27.
 10. Фецович, Т. Р. Удосконалення методики оцінки нематеріальних активів підприємства [Електронний ресурс] / Т. Р. Фецович // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Сер. Облік і фінанси.– 2010.– Вип. 7(25), ч. 3.– С.409-417.
 11. Фецович, Т. Р. Аналіз прибутковості діяльності сучасного підприємства [Електронний ресурс] / Т. Р. Фецович // Культура народів Причорномор’я.– 2012.– Вип. 225, ч. 3.– С.79-83.
 12. Фецович, Т. Р. Прогнозування в стратегічному управлінні фінансовим результатом підприємства [Електронний ресурс] / Т. Р. Фецович // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – 2012.– Вип. 9(34).– С. 543-549.
 13. Фецович, Т. Р. Прибуток підприємства як кінцевий фінансовий результат [Електронний ресурс] / Т. Р. Фецович // Вісник аграрної науки Причорномор’я.– 2012.– Вип. 1(65).– С.113-119.
 14. Микитюк, П. П. Кореляційно-регресійний аналіз результатів діяльності птахівничих підприємств / П. П. Микитюк, Т. Р. Фецович  // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів, 2014. – С. 105-111.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Фаріон, І. Д. Стратегічний облік і аналіз [Текст]: навч.- метод. посіб. / І. Д. Фаріон, Т. Р. Фецович.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 451 с.
 

Феш Мирослава Степанівна

fesh

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сапачова, Мирослава Степанівна Формування і розвиток кооперованих зв'язків підприємств спиртової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Мирослава Степанівна Сапачова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.
 2. Сапачова, Мирослава Степанівна Формування і розвиток кооперованих зв'язків підприємств спиртової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Мирослава Степанівна Сапачова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 194 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Запорожан, Л. Теоретичні аспекти застосування збалансованої системи показників в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Л. Запорожан, М. Запорожан, Х. Негода // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип.16 – С. 93-98.
 2. Запорожан, Л. Аналіз продуктивності праці та її впливу на обсяг виробництва / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва..– 2003.– Вип. 8.– С.155-159.
 3. Запорожан, Л. Зарубіжний досвід оплати праці за грейдами / Л. Запорожан, В. Барабан, М. Запорожан // Економічний аналіз.– 2011.– Вип. 8, ч. 2.– С. 155-157.
 4. Запорожан, Л. Значення продуктивності в сучасних умовах господарювання / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва..– 2002.– Вип. 7.– С. 138-140.
 5. Запорожан, Л. Потенційні можливості розвитку туристично-рекреаційного комплексу Причорномор'я та Поділля / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– Вип. 8.– С. 20-22.
 6. Запорожан, Л. Методика врахування витрат в системі управління підприємством / Л. Запорожан, М. Сапачова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 188-191.
 7. Запорожан, Л. Політика в області освіти і підвищення кваліфікації як чинник зростання продуктивності праці / Л. Запорожан, М. Запорожан, В. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.. – 2004. – Вип. 9. – С. 170-171.
 8. Запорожан, Л. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні / Л. Запорожан, М. Феш, Я. Стукалова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 100-103.
 9. Запорожан, Л. Особливості управління персоналом на основі HR-брендингу / Лариса Запорожан, Мирослава Феш, Юрій Запорожан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 266-268.
 10. Запорожан, Л. Майбутнє рекрутменту в Україні / Л. Запорожан, М. Сапачова, В. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 52-54.
 11. Данилюк, М. Субконтрактація як одна з форм промислової кооперації / М. Данилюк, М. Сапачова // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– Випуск 15.– С. 237-239.
 12. Запорожан, Л. Проблеми та резерви розвитку транспортної системи Тернопільської області / Лариса Запорожан, Мирослава Феш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 24-29.
 13. Феш, М. Особливості і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області / Мирослава Феш, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 54-58.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Фігурка Марія Василівна

figurka m v

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фігурка, Марія Василівна Державне регулювання організаційних змін в теплоенергетиці житлово-комунального господарства України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Марія Василівна Фігурка.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 20 с.
 2. Фігурка, Марія Василівна Державне регулювання організаційних змін в теплоенергетиці житлово-комунального господарства України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Марія Василівна Фігурка.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 221 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Тарнавська, Н. Державне регулювання низькоконкурентних ринків у теплоенергетиці житлово-комунального господарства України / Наталія Тарнавська, Марія Фігурка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 3. – С. 15-23.
 2. Фігурка, М. В. Державне регулювання організаційних змін у теплоенергетиці житлово-комунального господарства України / М. В. Фігурка // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 56-65.
 3. Фігурка, М. В. Управління процесами демонополізації на ринку теплоенергетичних послуг / М. В. Фігурка // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 102-105.
 4. Фігурка, М. Використання маркетингових інструментів управління підприємствами на низькоконкурентних ринках / Марія Фігурка // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 144-150.
 5. Фігурка, М. В. Імплементація елементів ресурсозбереження в системі централізованого постачання теплоенергії (на прикладі Івано-Франківської області) [Електронний ресурс] / М. В. Фігурка, Ю. С. Копчак // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 8. – С. 50-59.
 6. Моцюк, М. Д. Соціокультурні аспекти міжнародної туристичної діяльності [Електронний ресурс] / М. Д. Моцюк, М. В. Фігурка // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 190-192.
 7. Фігурка, М. В. Лобіювання як метод демократизації українського суспільства [Електронний ресурс] / М. В. Фігурка // // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 206-208.
 8. Ярмолюк, О. М. Міжнародне співробітництво України у сфері туризму [Електронний ресурс] / О. М. Ярмолюк, М. В. Фігурка // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 221-223.
 9. Фігурка, М. В. Напрями удосконалення операційних процесів на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства Івано-Франківської області / М. В. Фігурка // Управлінські інновації: теорія та практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2011. – С. 398-400.
 10. Фігурка, М. В. Напрями удосконалення механізму розрахунків при здійсненні імпортних операцій [Електронний ресурс] / М. В. Фігурка // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 12.
 11. Фігурка, М. В. Використання технологій коучингу в системі управління розвитком персоналу / М. В. Фігурка, Р. В. Чепелюк // Новината за напреднали наука : материалы VII Мижнар. науч.-практ. конф. [17-25 мая 2011 г.]. – София, 2011. – Т. 4. – С. 77-80.
 12. Фігурка, М. В. Удосконалення тарифоутворення на послуги теплоенергетичних підприємств ЖКГ України /М. В. Фігурка //Дні науки ІФІМ ТНЕУ: зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] /редкол. В. М. Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк, Л. М. Алексеєнко, В. І. Данилишин, Р. Я. Баран, Л. І. Михайлишин.– Івано-Франківськ: ІФІМ ТНЕУ, 2012.– С. 111-114.
 13. Фігурка, М. В. Управління процесом інституціоналізації організаційних змін [Електронний ресурс] / М. В. Фігурка, Ю. С. Копчак // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 7. – С. 150-156.
 14. Фігурка, М. В. Маркетингові комунікації в туризмі : реклама та просування послуг [Електронний ресурс] / М. В. Фігурка, М. С. Лотоцька // Ключови въпроси в съвременната наука 2014 : материали за Х Междунар. науч. практ. конф. [София, 17-25 април 2014 г.]. – 2014. – Т. 4 : Икономики. – С. 92-94.
 15. Фігурка, М. В. Особливості функціонування низькоконкурентних ринків на прикладі електроенергетики України [Електронний ресурс] / М. В. Фігурка // Менеджмент предпринимательский деятельности : материалы двеннадцатой науч.-практ. конф. студ., аспірант. и докторант. – Симферополь : ДИАПИ, 2014. – С. 117-118.
 16. Фігурка, М. В. Аналіз забезпеченості житлом та побутовими зручностями населення в Івано-Франківській області / М. В. Фігурка // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 109-112.
 17. Фігурка, М. В. Управління стратегічним розвитком підприємства (на прикладі Долинського ГПЗ) / М. В. Фігурка, А. О. Устенко, М. Й. Романчукевич // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 116. – С. 35-40.
 18. Фігурка, М. В. Управління організаційними змінами в корпоративному секторі нафтогазової промисловості / М. В. Фігурка // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – № 1 (5). – С. 145-154.
 19. Фігурка, М. В. Управління організаційними змінами на підприємствах теплоенергетичної галузі / М. В. Фігурка // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 232, т. ІІІ. – С. 825-833.
 20. Фігурка, М. В. Аналіз ефективності управління організаційними змінами на підприємствах теплоенергетики / М. В. Фігурка // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – Ужгород : УНУ, 2007. – Ч. III. – С. 125-131.
 21. Фігурка, М. В. Управління процесами інституційналізації організаційних змін в теплоенергетиці житлово-комунального господарства України / М. В. Фігурка. – Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Економіка. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип. 4 (44), ч. 5. – С. 510-518.
 22. Фігурка, М. В. Розвиток конкурентного середовища на ринках природних монополій в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Фігурка // Экономика Крыма : науч.-практ. журнал. – 2013. – № 2. – С. 70-74.
 23. Фігурка, М. В. Формування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України [Електронний ресурс] / М. В. Фігурка // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 21-26.
 24. Фігурка, М. В. Аналіз зношеності теплових мереж в Україні: проблеми й шляхи вирішення [Електронний ресурс] / М. В. Фігурка // Економічний аналіз : зб. наук. праць ТНЕУ. – Тернопіль, 2015. – Т. 20. – С. 301-305.
 

Сторінка 1 із 2