Цаволик Тарас Григорович

1517912754 cavolyk1Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

 

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цаволик, Тарас Григорович Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі модулярних коригуючих кодів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тарас Григорович Цаволик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 156 с.
 2. Цаволик, Тарас Григорович Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі модулярних коригуючих кодів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тарас Григорович Цаволик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Цаволик, Т. Г. Коректуючі коди системи залишкових класів зі спеціальною системою модулів [Текст] / Т. Г. Цаволик // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 61-62.
 2. Яцків, В. В. Методи обробки зображення в системі залишкових класів [Текст] / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 108-110.
 3. Цаволик, Т. Г. Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів [Електронний ресурс] / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27(3). - С. 191-194.
 4. Яцків, В. В. Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – № 4 (227). – С. 144-148.
 5. Sieck, V. Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes / Sieck, V. Yatskiv, A. Sachenko, T. Tsavolyk // International Journal of Computing. – 2015. – Vol. 14, 17 – Issue 4. – P. 208-213.
 6. Цаволык, Т. Г. Метод исправления ошибок на основе модулярных корректирующих кодов / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Физика, математика, информатика. Вестник Брестского государственного технического университета. Брест, 2015. – № 5 (850). – С. 36-38.
 7. Цаволик, Т. Г. Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27. – С. 191–194
 8. Яцків, В. В. Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2015. – № 4 (227). – С. 144-148.
 9. Цаволик, Т. Г. Виправлення пакетів помилок на основі модулярного коригуючого коду / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28(2). – С. 155–158.
 10. Патент України на корисну модель № 117493, МПК (2006) H04J 13/00 H04W 84/18 (2009.01). Спосіб формування корегуючих кодів в системі залишкових класів / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик, Н. Г. Яцків. – № u201700839; заявл. 30.01.2017; опубл. 26.06.2017. – Бюл. № 12/2017.
 

Царик Ольга Михайлівна

carik-olga-mihaylvna

Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор

 

 

 ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Царик, Ольга Михайлівна Творчість Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах 1899-1941 рр. [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Царик Ольга Михайлівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. - Тернопіль, 2000. - 185 с.
 2. Царик, Ольга Михайлівна Творчість Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах 1899-1941 рр. [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / О. М. Царик ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка . – Тернопіль, 2001. – 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Царик, О. М. Елементи порівняльного вивчення літератури у творчій спадщині Богдана Лепкого / О. М. Царик // Освітянин. – Тернопіль, 2003. – 1 (61). – С. 18-20.
 2. Царик, О. М. Сюжетно-композиційні особливості роману Германа Кестена «Шарлатан» / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 39. – С. 112-123.
 3. Царик, О. М. Наративні особливості малої прози Германа Кестена / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 253-263.
 4. Царик, О. М. Герман Кестен як митець і особистість: рецепція та трансформація / О. М. Царик // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 245-255.
 5. Царик, О. М. Елементи компаративістики в рефлексіях Богдана Лепкого з приводу художньої літератури / О. М. Царик // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІ. – С. 214-228.
 6. Царик, О. М. Структура літературного життя в Галичині і творча активність Богдана Лепкого          / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. прац. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2000. – Вип. VІІІ. – С. 245-252.
 7. Царик, О. М. Деякі генетико-типологічні аспекти інтерпретації малої прози Б. Лепкого та В. Оркана / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – Вип. V. – С. 292-299.
 8. Царик, О. М. Богдан Лепкий про візію Петра Першого і Петербурга у творах Пушкіна, Міцкевича і Шевченка / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – Вип. IV. – С. 36-41.
 9. Царик, О. М. Виступ Богдана Лепкого у сенаті Речі Постолитої / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 276-284.
 10. Царик, О. М. Про потребу нового дослідження ролі Богдана Лепкого в українсько-польських літературних стосунках / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1998. – Вип. ІІ. – С. 228-233.
 11. Tsaryk, O. M. Teoria i praktyka rozwoju kultury języka uczniów w szkołach polskich w okresie międzywojennym XX wieku artykuł / О. М. Tsaryk. – Польща : Лодзь.
 12. Tsaryk, O. Culture of speech as a way of integration into the European multicultural space / Olga Tsaryk // Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeeing of all Inhabitants. Studia i Monografie / Editors: Ryszard Kucha, Henryk Cudak. – Łodź – Warszawa : Spoleczna Akademia Nauk, 2017. – P. 159-172.
 13. Царик, О. М. Теоретичні аспекти писемного мовлення (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Історико-педагогічноий альманах. – Умань, 2016. – № 1. – С. 54-65.
 14. Царик, О. М. Культура мовлення як елемент духовної культури суспільства [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Історико-педагогічноий альманах. – Умань, 2015. – № 4. – С. 84-96.
 15. Царик, О. М. Методичні аспекти формування культури мовлення учнів у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс]  / О. М. Царик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – № 37. – С. 189-193.
 16. Царик, О. М. Особливості розвитку культури мовлення учнів у вітчизняних середніх закладах міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2015. – Додат. 1, вип. 35, т. ІХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 511-521.
 17. Царик, О. М. Стан писемного мовлення у системі мовної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Педагогіка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – № 2. – С. 132-136.
 18. Царик, О. М. Теоретичні засади формування культури мовлення у зарубіжній лінгводидактиці [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Педагогіка. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 32, ч. 3. – С. 74-87.
 19. Царик, О. М. Наукові засади формування культури мовлення [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : ЧДПУ, 2014. – № 10. – С. 72-78.
 20. Царик, О. М. Типологічні відповідності у соціально-психологічних повістях Богдана Лепкого та Владислава Оркана [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Теорія літератури і гуманітарні студії / Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 140-142.
 21. Царик, О. Оповідні відповідності в новелах Б. Лепкого та Вл. Оркана [Електронний ресурс] / Ольга Царик // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. ред. О. Лещак ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, Т. Волкова, Р. Гром’як [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 16. – C. 135-140.
 22. Царик, О. М. Відгомін емоційно-естетичної тональності новел Стефаника у малій прозі Богдана Лепкого та Владислава Оркана [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Теорія літератури і гуманітарні студії / Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 212-217.
 23. Царик, О. М. Герман Кестен – німецький письменник і літератор у екзилі [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С. 333-342.
 24. Царик, О. М. Мотиви польської літератури в творчій спадщині Богдана Лепкого [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Теорія літератури, компаративістика, україністика : зб. наук. пр. з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Studia methodologica. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19. – С. 359-365.
 25. Tsaryk, O. The Culture of Individual Speech as a Pedagogical and Philosophical Problem [Електронний ресурс] / Olga Tsaryk // Dyskursy o kulturze. Discourses on Culture. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014. – № 2. – S. 121-135.
 26. Tsaryk, O. Rolle der Sprachkultur im geistigen Leben der Gesellschaft [Електронний ресурс] / Olga Tsaryk // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen: Sammelband/ redigiert von D.Blochyn. – München, 2016. – B. 9. – S. 91-97.
 27. Царик, О. М. Культура мовлення учнів у навчальних закладах західних областей України початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 1. - С. 291-298.
 28. Царик, О. М. Формування культури писемного мовлення учнів у загальноосвітніх закладах Галичини початку XX століття [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 69(1). - С. 89-94.
 29. Царик, О. Особливості професійної підготовки учителів-філологів у Галичині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Царик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2016. - Вип. 1. - С. 312-315.
 30. Царик, О. Культура писемного мовлення у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Царик // Гірська школа Українських Карпат. - 2016. - № 15. - С. 176-179.
 31. Царик, О. М. Рідна мова як засіб формування культури мовлення особистості (історичний аспект) [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 73(1). - С. 36-39.
 32. Царик, О. М. Основні аспекти розвитку культури писемного мовлення учнів у школах України: 1991 – 2000 рр. [Електронний ресурс] / О. М. Царик. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. - 2017. - Вип. 3.
 33. Царик, О. М. Особливості розвитку культури писемного мовлення учнів другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Молодий вчений. - 2017. - № 7. - С. 333-336.
 34. Царик, О. М. Основні аспекти формування культури писемного мовлення у східній Україні початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 150. - С. 119-122.
 35. Царик, О. М. Роль самоосвіти у формуванні культури мовлення особистості в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Педагогіка та психологія. - 2017. - Вип. 56. - С. 362-372.
 36. Царик, О. Особливості освітньої комунікації в умовах дистанційного навчання (текст на англ. мові) [Текст] / Ольга Царик, Наталія Рибіна // Гуманітарні студії : історія та педагогіка. – 2021. – № 1. – С. 88-98.

МОНОГРАФІЇ: 

 1. Царик, О. М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст. [Текст] : монографія / О. М. Царик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 426 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Маєвська, Л. І. Навчально-методичний посібник з німецької мови для аспірантів [Електронний ресурс] / Л. І. Маєвська, О. М. Царик. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 96 c.
 2. Німецька мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Г. Цяпа, О. М. Царик, Т. Я. Паничок [et al.] ; за ред. А. Г. Цяпи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 142 с.
 

Цебрій Олексій Романович

cebriy-o.r

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цебрій, Олексій Романович Малі коливання фізичного маятника з порожниною частково заповненою рідиною : дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 - теоретична механіка / Цебрій Олексій Романович ; – К. : [б.в], 2011. – 143 с.
 2. Цебрій, Олексій Романович. Малі коливання фізичного маятника з порожниною частково заповненою рідиною [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Цебрій Олексій Романович ; НАН України, Ін-т математики. - К., 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Барняк, М. Я. Варiацiйний метод побудови розв’язкiв задачi про власнi коливання фiзичного маятника з порожниною, частково заповненою iдеальною рiдиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2005. - № 2. – С. 100-110.
 2. Барняк, М. Я. Власнi коливання фiзичного маятника з осесиметричною порожниною, частково заповненою рiдиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2006. - № 4. – С. 1-11.
 3. Барняк, М. Я. Власні коливання фізичного маятника з порожниною, частково заповненою двошаровою ідеальною рідиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2008. - № 4. – С. 1-15.
 4. Барняк, М. Я. Малі коливання маятника з порожниною, частково заповненою рідиною [Електронний ресурс] / М. Я. Барняк, О. Р. Цебрiй // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2009. - № 1. – С. 1-11
 5. Цебрій, О. Дослідження малих коливань фізичного маятника з порожниною, частково заповненою ідеальною рідиною [Електронний ресурс] / О. Цебрій.
 

Цетнар Лариса Йосипівна

cetnar l yo

Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Секція безпеки життєдіяльності людини

Посада: викладач

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кузів, О. Є. Ефективність корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням [Електронний ресурс] / О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, Л. Й. Цетнар, О. І. Кузів // Український морфологічний альманах. – 2011. – № 3, т. 9. – С. 155-157.
 2. Мельник, Ю. Стратегічне управління туристичним підприємством на міжнародному ринку / Ю. Мельник, Л. Цетнар // Психологія і суспільство.– 2012.– № 2.– С. 58-63.
 3. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
 4. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина як вид народного ремесла – самобутність і традиції в умовах світової глобалізації фарміндустрії [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Я. Г. Русенко[ та ін. ] // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 січня- 2 лютого 2013 року. м. Сімферополь-Ялта. – 2013. – С.11-16.
 5. Цетнар, Л. Аналіз інтеграції маркетингових комунікацій підприємств-виробників спортивних товарів / Лариса Цетнар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 113-121.
 

Циквас Роман Станіславович

циквас роман станіславович

Кафедра фізичної реабілітації і спорту

Посада: директор Центрy студентського спорту

 Почесне звання: заслужений тренер України. Майстер спорту України

 

 

 

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Циквас, Р. З думкою про універсіаду : [студенти ТНЕУ прийматимуть участь у всеукраїнській та всесвітній універсіаді, яка відбудеться у липні 2009 р. у м. Белграді (Сербія)] / Р. Циквас // Вільне життя.– 2009.– 6 березня (№18).– С. 6.– (Легка атлетика).
 2. Огнистий Андрій Студентський спорт – проблеми та перспективи болонської декларації [Електронний ресурс] / Андрій Огнистий, Валерій Єднак, Олександр Бірюков, Роман Циквас // Молода спортивна наука України. – 2007. –т. 5. – С.265-270.
 3. Лукащук-Федик С. В. До питання взаємозв`язку рівняння фізичного здоров`я та способу життя [Електронний ресурс] / С. В. Лукащук-Федик, А. Г. Заячківський, М. В. Якобчук [ та ін. ] // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2006. – № 10. – С. 134 -136.
 

Цимбалістий Тарас Олегович

cimbalstiy t o

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цимбалістий, Тарас Олегович Конституційно- правовий статус державного кордону України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 20.02.03 / Цимбалістий Тарас Олегович ; Академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 1998. - 213 с.
 2. Цимбалістий, Тарас Олегович Конституційно- правовий статус державного кордону України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 20.02.03 / Цимбалістий Тарас Олегович ; Академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 1998. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Цимбалістий, Т. О. Правова природа актів Конституційного Суду України [Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1(21). – С. 47-55.
 2. Цимбалістий, Т. О. Деякі питання захисту прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України [Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2005. – С. 52-55.
 3. Цимбалістий, Т. О. Правові засади діяльності органу Конституційної юрисдикції в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий.
 4. Цимбалістий, Т. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України [Електронний ресурс] / Т. Цимбалістий, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 43-48.
 5. Росоляк, О. Б. Фінансова децентралізація як складова конституційної реформи й ефективний чинник розвитку України як демократичної держави [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк, Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 5.
 6. Цимбалістий, Т. О. Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні і Польщі[ Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий, О.Б. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 73-77.
 7. Цимбалістий, Т. О. До питання правонаступництва державного кордону України / Т. О. Цимбалістий // Збірник наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во АПВУ, 1997. – № 5, ч. ІІІ. – С. 123-128.
 8. Цимбалістий, Т. О. До питання становлення інституту державного кордону України / Т. О. Цимбалістий // Збірник  наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во АПВУ, 1997. – № 6, ч. ІІ. – С. 95-101.
 9. Цимбалістий, Т. О. Поняття і види державних кордонів / Т. О. Цимбалістий // Збірник наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во АПВУ, 1998. – № 7, ч. ІІ. – С. 89-94.
 10. Цимбалістий, Т. О. До питання про міждержавне територіальне розмежування / Т. О. Цимбалістий // Збірник наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во НАПВУ, 1999. – № 9, ч. 2. – С. 321-326.
 11. Цимбалістий, Т. О. Принципи міждержавного територіального розмежування / Т. О. Цимбалістий // Наукові записки. Сер. Право. – Острог, 2001. – Вип. 2. – С. 444-447.
 12. Цимбалістий, Т. О. Проблеми міждержавного територіального розмежування / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2001. – Вип. 3. – С. 149-154.
 13. Цимбалістий, Т. О. До питання про принципи міждержавних відносин з прикордонних питань / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 4. – С. 150-158.
 14. Цимбалістий, Т. О. Деякі аспекти удосконалення правового регулювання у сфері державної безпеки і оборони / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 144-149.
 15. Цимбалістий, Т. О. Проблеми вдосконалення законодавства про державний кордон України / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Прикордонних військ України. – 2002. – № 2. – С. 24-27.
 16. Цимбалістий, Т. О. Актуальні проблеми конституційної реформи в Україні / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 72-82.
 17. Цимбалістий, Т. О. Рішення Конституційного Суду України в справах про офіційне тлумачення Конституції та законів України: проблеми правової природи / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : зб. наук. пр. : у 2 ч. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 1. – С. 173-176.
 18. Цимбалістий, Т. О. Конституційний суд України і земельне право / Т. О. Цимбалістий // Інформаційно-методичний бюлетень № 7-8 Тернопільської обласної колегії адвокатів. – Тернопіль, 2009. – С. 34-39.
 19. Цимбалістий, Т. О. Захист Конституційним Судом України прав і свобод людини і громадянина / Т. О. Цимбалістий // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. – 2004. – № 4 (12). – С. 52-56.
 20. Цимбалістий, Т. О.  Деякі питання захисту прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України / Т. О. Цимбалістий // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 37-42.
 21. Цимбалістий, Т. О. Особливий порядок внесення змін до Конституції України як елемент її правової охорони / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2005. – № 3 (5). – С. 78-84.
 22. Цимбалістий, Т. О.  Захист прав людини органами конституційної юстиції в Україні і Республіці Польща / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2006. – № 1 (7). – С. 81-85.
 23. Цимбалістий, Т. О.  Гарантії стабільності конституції / Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 69-75.
 24. Цимбалістий, Т. О.  Зарубіжний досвід захисту прав людини органами конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-правові дослідження : міжнар. наук. журнал. – 2007. – № 1-2. – С. 212-214.
 25. Цимбалістий, Т. О. Реалізація актів Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2008. – № 1 (15). – С. 25-29.
 26. Tsymbalistyy, T. O. Wybrane problemy stosowania Konstytucji Ukrainy w sferze bezpieczeństwa narodowego i obrony / Т. О. Tsymbalistyy // Problemy stosowania Konstytucji Ukrainy і Polski / Pod redakcja Petro Steciuka i Jerzeko Buckowskiego. – Przemysl : Wyzsza Szkola Administracji i Zarzadzania w Przemyslu, Zeszyty naukowe. – 2003. – Nr. 12. – C. 37-45.
 27. Tsymbalistyy, T. O. Ochrona wolności i praw człowieka przez organy jurysdykcji konstytucyjnej (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polski) / Т. О. Tsymbalistyy // Problemy stosowania Konstytucji Polski і Ukrainy w praktyce / Pod redakcja Miroslawa Granata i Jacka Sobczaka. – Lublin : Webra,  2004. – C. 208-218.
 28. Tsymbalistyy, T. O. Wybrane problemy realizacji praw wyborczych obywateli Ukrainy za granicą / Т. О. Tsymbalistyy // Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie. Pod redakcja Petro Steciuka i Jerzeko Buckowskiego. – Przemysl, 2004. – C. 212-224.
 29. Tsymbalistyy, T. O. System wyborow lokalnych na Ukrainie – problem perspektywy rozwoju / Т. О. Tsymbalistyy, O.P. Shumlyak // Prolemy prawa wyborchego Polski і Ukrainy. – Przemysl – Rzeszow, 2010. – C. 156-167.
 30. Цимбалістий, Т. О. Порівняльно-правовий аналіз інституту конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ф-ту ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 202-212.
 31. Цимбалістий, Т. О. Становлення і розвиток права громадян на участь в управлінні державними справами на території України / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – С. 112-117.
 32. Цимбалістий, Т. О. Конституційний Суд України в судовій системі держави / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 147-154.
 33. Цимбалістий, Т. О. Про потребу навчального курсу “Конституційна юстиція” / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2008. – № 2 (16). – С. 47-53.
 34. Цимбалістий, Т. О. Деякі аспекти зародження і розвитку інституту конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-правові дослідження : міжнар. наук. журнал. – 2008. – № 1. – С. 114-116.
 35. Цимбалістий, Т. О. Щодо нормативності рішень Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – № 23, ч. І. – С. 156-170.
 36. Цимбалістий, Т. О. Необхідність і наукова методика викладання курсу “Конституційна юстиція” / Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2013. – № 4 (48). – С. 608-614.
 37. Цимбалістий, Т. О. Становлення і сутність інституту конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. фах. видання. – 2014. – №  2.
 38. Цимбалістий, Т. О. Засади правового статусу Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – № 4.
 39. Цимбалістий, Т. О. Конституційне звернення як засіб захисту прав людини / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – № 1. – С. 131-135.
 40. Цимбалістий, Т. Система забезпечення якості діяльності національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти [Текст] / Тарас Цимбалістий, Назар Ногас // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 4. – С. 81-85.
 41. Цимбалістий, Т. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні [Текст] / Тарас Цимбалістий, Анастасія Блащак // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 126-130.
 42. Цимбалістий, Т. Правовий статус національних меншин в Україні: проблеми та реалії забезпечення [Текст] / Тарас Цимбалістий, Віталія Хамига // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 131-134.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція [Текст] : навч.-метод.посіб. / Т. О. Цимбалістий. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 232 с.
 2. Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція в Україні [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Цимбалістий. – К. : ЦУЛ, 2007. – 200 с.
 

Ціжма Оксана Анатоліївна

cizhma o a

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ціжма, О. А. Трансформація структури використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Івано-Франківської області) [Електронний ресурс] / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2009. – № 7.
 2. Ціжма Ю. І. Методика дослідження структури зайнятості населення регіону [Електронний ресурс] / Ю. І. Ціжма, О. А. Ціжма // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 12. – С. 251-255.
 3. Ціжма, Ю. Сучасні підходи до аналізу структури зайнятості населення регіону / Юрій Ціжма, Оксана Ціжма // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 105-109.
 4. Ціжма, Ю. І. Вісімдесятиліття трансформаційних змін у структурі зайнятості населення Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Юрій Іванович Ціжма, Оксана Анатоліївна Ціжма // Наука и образование. – Прага, 2011. – С. 17-19.
 5. Ціжма, О. А. Трансформація трудового потенціалу регіону в інтелектуальний капітал та інноваційний продукт / О. А. Ціжма / / Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студ. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.].– Івано-Франківськ, 2012. – С. 182-185.
 6. Ціжма, О. А. Податково-інвестиційна політика «пріоритетів та індикаторів» як фактор продуктивної зайнятості / О. А Ціжма // Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [Сімферополь, 5-6 жовт. 2012 р.]. – Сімферополь, 2012. – С. 75-78.
 7. Ціжма, О. А. Нові надбання та перспективи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні / О. А Ціжма // Ключови въпроси в съвременната наука – 2012мтериали за VIII Мждународна научна практична конференция [17 - 25 април 2012 г.]. – София "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2012. – Том 2 : Икономики. – С. 92-94.
 8. Ціжма, О. А. Трудовий потенціал як невід’ємна складова соціально-економічних відносин країни [Електронний ресурс] / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. –  Вип. 6. – С. 219-221.
 9. Tsizhma, Yuriy Transformation of the use of the Labour Potential of Ukraine: Trends and Prospects [Електронний ресурс] / Yuriy Tsizhma, Oksana Tsizhma // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine Eine Sicht ukrainischer Forsche rzu Theorie und Praxis / A Krysovatyy, V. Fedosov, Ye. Savelyev u.a. – Berlin, 2013. – S. 257-267.
 10. Данилишин, В. І. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 3. – С. 702-705.
 11. Ціжма, О. А. Демографічний розвиток України: сучасні особливості відтворення населення та шляхи подолання демографічної кризи / О. А. Ціжма, Ю. І. Ціжма // Еврика – V : зб. студент. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – С. 85-86.
 12. Ціжма, О. А. Теоретичні аспекти формування і використання трудового потенціалу / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка : наук. зб. – Івано-Франківськ : Плай, 2006. – Вип. 3. – C. 170-174.
 13. Ціжма, О. А. Демографічні чинники реалізації трудового потенціалу / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – Вип. 4. – С. 229-232.
 14. Ціжма, О. А. Ефективне використання трудового потенціалу (на прикладі Львівщини) / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – Вип. 5. – С. 218-222.
 15. Данилишин, В. І. Регенерація підходів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як основи розвитку трудового потенціалу / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – Вип. 11. – С. 129-137.
 16. Алексеєнко, Л. Фінансування трудових ресурсів в умовах кризової циклічності / Л. Алексеєнко, О. Ціжма // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 2. – С. 140-151.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 

Цісецький Орест Євгенович

zisezkuj

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цісецький, Орест Євгенович Трансформація структури зайнятості населення регіону в умовах економічних перетворень (на прикладі Хмельницької області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Орест Євгенович Цісецький. – Тернопіль. : Тернопільська академія народного господарства, 2003. – 185 с.
 2. Цісецький, Орест Євгенович Трансформація структури зайнятості населення регіону в умовах економічних перетворень (на прикладі Хмельницької області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Орест Євгенович Цісецький. – К. : РВПС НАН України, 2003. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Цісецький, О. Вплив інвестицій на зайнятість населення / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 121-124.
 2. Цісецький, О. Інноваційні конфлікти на підприємстві: суть, причини і наслідки / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2011.– Вип. 16.– С. 78-82.
 3. Цісецький, О. Кадрова політика як інструмент профілактики конфліктів на підприємстві / О. Цісецький, Г. Нагорняк // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 94-96.
 4. Цісецький, О. Формування ефективного механізму діагностики і управління конфліктами на підприємстві / О. Цісецький, О. Шило // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 93-96.
 5. Цісецький, О. Формування ефективного механізму регулювання структури зайнятості населення / О. Цісецький, І. Жук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип.11.– С. 54-58.
 6. Цісецький, О. Шкала емоційних тонів як інструмент профілактики конфліктів на підприємстві / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 104-109.
 7. Цісецький, О. Методична схема прогнозування структури зайнятості населення регіону [Електронний ресурс] / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 159-160.
 8. Головко, Л. Напрямки подолання бідності в контексті завдань мінімізації наслідків світової фінансової кризи в Україні [Електронний ресурс] / Л. Головко, В. Жаховська, О. Цісецький // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 58-65.
 9. Качан, Є. Нові підходи у дослідженні людського потенціалу / Є. Качан, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– Вип. 7.– С. 159-161.
 10. Цісецький, О. Оцінка сучасної структури зайнятості населення Хмельницької області в контексті економічних перетворень / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– Вип. 6.– С. 107-110.
 11. Цісецький, О. Регіональні проблеми зайнятості молоді / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 202-204.
 12. Головко, Л. Напрями та шляхи модернізації соціально-трудових відносин в Україні / Лілія Головко, Валентина Жаховська, Орест Цісецький // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 91-94.
 13. Цісецький, О. Формування конфлітологічних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 56-59.
 14. Цісецький, О. Конфліктологічна компетентність керівника [Електронний ресурс] / О. Цісецький, Х. Зборовська. – Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 134-141.
 15. Цісецький, О. Є. Сучасні міграційні процеси у Хмельницькій області / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 58-61.
 16. Головко, Л. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів / Лілія Головко, Валентина Жаговська, Орест Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 16-24.
 17. Цісецький, О. Є. Системний підхід до формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі [Електронний ресурс] / О. Є. Цісецький // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 3 т. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2010. – Т. 2. – С.471-477.
 18. Качан, Є. П. Прогнозування галузевої структури занятості населення — передумова раціонального використання людських ресурсів [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, О. Є. Цісецький // Проблеми формування ринкової економіки: міжвід. наук. зб. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.. – 2001. – С.242-247.
 19. Цiсецький, О. Інноваційні засади сталого розвитку Тернопільської області / Орест Цiсецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 155-159.
 20. Цісецький, О. Шляхи досягнення продуктивної зайнятості на підприємстві / Орест Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 97-101.
 21. Цісецький, О. Формування системи управління конфліктами в організації / Орест Цісецький, Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 77-81.
 22. Цісецький, О. Є. До проблеми зайнятості маргінальних верств населення / О. Є. Цісецький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1999. – № 1. – С. 62-67.
 23. Цісецький, О. Є. Суспільно-географічні підходи до вивчення і вирішення проблеми зайнятості населення / О. Є. Цісецький // Географія і сучасність : зб. наук. пр. Національного педагогічного ун-ту ім. М. Драгоманова – К. : НПУ, 1999. – Вип. 1. – С. 47-54.
 24. Шушпанов, Д. Г. Мотивація праці в умовах інновацій / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Збірник наукових праць УМДТУ. – Миколаїв : УМДТУ, 2003. – № 1 (394). – С. 93-99.
 25. Цісецький, О. Є. Сучасні особливості демографічної ситуації у Хмельницькій області / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2 – С. 210-215.
 26. Цісецький, О. Є. Соціально-економічні передумови формування зайнятості населення Хмельницької області / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 113-117.
 27. Цісецький, О. Є. Досвід зарубіжних країн у забезпеченні зайнятості населення / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 177-181.
 28. Цісецький, О. Є. Головні чинники структурних зрушень у зайнятості населення в умовах переходу до ринкових відносин. / О. Є. Цісецький // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 1999. – № 2. – С. 103-105.
 29. Шушпанов, Д. Г. Мотивація персоналу в контексті рівня життя населення України / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Экономика и социология труда, менеджмент персонала : сб. науч. трудов. – Донецк : ДНУ, Т. 4, ч. 1. – С. 206-211.
 30. Цісецький, О. Є. Професійний підхід до формування і розвитку персоналу – основа ефективного функціонування підприємства / О. Є. Цісецький // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики, т. 1, ч. ІІ. – С. 930-935.
 31. Головко, Л. Напрями подолання бідності в контексті завдань мінімізації наслідків світової фінансової кризи в Україні / Л. Головко, В. Жаховська, О. Цісецький // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 14-15. – С. 58-66.
 32. Цісецький, О. Є. Формування конфліктологічних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 17. – С. 56-60.
 33. Жук, І. Оцінка передумов інноваційного розвитку реґіональних ринків праці України за результатами моніторингу у 2014 р. / І. Жук, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 95-103.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Цісецький, О. Є. Інноваційні та інвестиційні детермінанти сталого розвитку економіки Тернопільської області [Текст] / О. Є. Цісецький // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 408-416.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Ціхановська Олена Михайлівна

cihanovska o m

Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ціхановська, Олена Михайлівна Формування соціально-економічних передумов розвитку сільських територій [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ціхановська Олена Михайлівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2006. - 197 с.
 2. Ціхановська, Олена Михайлівна Формування соціально-економічних передумов розвитку сільських територій [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ціхановська Олена Михайлівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2006. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ціхановська, О. М. Соціально-економічні проблеми використання ресурсного потенціалу села / О. М. Ціхановська // Економіка АПК.– 2007.– № 8.– С. 131-133.
 2. Ціхановська, О. М. Кластеризація як новий методичний механізм розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська // Економіка АПК.– 2007.– № 5.– С. 153-155.
 3. Ціхановська, В. М. Cтан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області [Електронний ресурс] / В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська.
 4. Ціхановська, О. М. Використання консолідованої фінансової звітності в управлінні об'єднаннями підприємств / О. М. Ціхановська, І. В. Семчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 137-141.
 5. Ціхановська, О. М. Сучасні інноваційні методи сприяння забезпеченню продовольчої безпеки України / О. М. Ціхановська // Інноваційна економіка . - 2012. – № 2. - С. 25-29.
 6. Ціхановська, О. М. Розвиток інвестиційної діяльності регіону [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська, В. М. Ціхановська // Економіка АПК.– 2010.– № 5.– С.58-61.
 7. Ціхановська, В. М. Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури [Текст] / В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 40-43.
 8. Мартусенко, І. В. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 3. - С. 126-133.
 9. Ціхановська, О. М. Соціальний захист сільського населення в адміністративно-розподільчій та ринковій системах економіки / О. М. Ціхановська // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С.49-52.
 10. Ціхановська, О. М. Тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості Вінницької області / О. М. Ціхановська // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 132-138.
 11. Ціхановська, О. М. Використання інформаційних комп`ютерних технологій у навчальному процесі й проблеми його методичного забезпечення / О. М. Ціхановська // Вісник Луганського національного університету. – Луганськ : «Альма-матер», 2008. – № 18 (157). – С. 72-80.
 12. Ціхановська, О. М. Кластеризація як інноваційна модель соціально-економічного розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 3, т. 1 (109). – С. 93-96.
 13. Ціхановська, О. М. Дослідження попиту на продукцію промислових підприємств як головного чинника зміни попиту на ресурси / О. М. Ціхановська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. II. – С. 372-377.
 14. Ціхановська, О. М. Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська // Агросвіт. – 2010. – № 7. – С. 18-22.
 15. Ціхановська, О. М. Кластерна стратегія розвитку економіки як один із шляхів підвищення її конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська // Регіональна бізнес-економіка та управління : наук. виробн.-практ. журнал. – Вінниця, 2010. – Вип. 1 (25). – С. 40-45.
 16. Ціхановська, О. М. Теоретичні засади формування кластерного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону [Електронний ресурс] / О. М. Ціхановська, І. В. Семчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 1 (56), т. 3. – С. 166-170.
 17. Ціхановська, В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку мяса та мясної продукції в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3. – С. 18-28.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Калетнік, Г. М. Менеджмент та маркетинг [Текст]: навч. посіб. /Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська.– К.: Хай-Тек Прес, 2011.– 580 с.
 

Ціщик Роман Володимирович

cischyk r v

Кафедра прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ціщик, Роман Володимирович. Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області) : дис ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Роман Володимирович Ціщик; В.о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2005.– 193 с.
 2. Ціщик, Роман Володимирович. Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Роман Володимирович Ціщик; В.о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кустовська О. Аналіз соціально-економічного та демографічного розвитку регіону в контексті визначення депресивного стану / О. Кустовська, Р. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 84-87.
 2. Кустовська О. Регіональна статистика: стан, проблеми, перспективи / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 140-147.
 3. Кустовська О. Стастистичний аналіз закономірностей динаміки народжуваності: методологічний та емпіричний аспекти / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 137-151.
 4. Кустовська О. В. Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. – 2009. – № 3. – С. 72-79.
 5. Кустовська О. В. Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. – 2011. – № 2. – С. 25-31.
 6. Ціщик Р. Аналіз смертності населення у Тернопільській області / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад.. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 182-186.
 7. Ціщик Р. Демографічна ситуація у Тернопільській області, її особливості у міських поселеннях та сільській місцевості / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 130-136.
 8. Ціщик Р. Комплексний статистичний аналіз процесів природного руху населення Тернопільської області / Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 143-153.
 9. Ціщик Р. Статистичний аналіз демоекономічного розвитку Тернопільської області / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2006. – Вип. 11. – С. 79-82.
 10. Ціщик Р. Статистичний аналіз економічної активності населення / Р. Ціщик, О. Понятишин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 15. – С. 65-69.
 11. Ціщик, Р. В. Статистичний аналіз статево–вікового складу населення як фактору формування трудових ресурсів регіону / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 43-45.
 12. Ціщик, Р. В. Статистичний аналіз статево–вікового складу населення як фактору формування трудових ресурсів регіону / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 43-45.
 13. Цищик, Р. Влияние демоэкономических процессов на развитие региона / Р. Цищик // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : материалы V Междунар. наук.-практ. конф. [Беларусь, г. Гомель, 29-30 нояб. 2007 г.]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2007. – С. 146-148.
 14. Ціщик, Р. Внутрішній аналіз діяльності підприємств / Р. Ціщик, Т. Захарків, Ю. Ніколаєнко // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць / під. ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 140-143.
 15. Ціщик, Р. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в депресивних регіонах / Р. Ціщик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи : зб. наук. праць НАН України, інституту регіональних досліджень. – Львів, 2004. – Вип. 3, ч. 1. – С. 389-400.
 16. Ціщик, Р. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в Тернопільській області / Р. Ціщик, О. Кустовська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 10. – С. 116-120.
 17. Ціщик, Р. Демографічний розвиток Тернопільської області у 2003 році / Р. Ціщик // Проблеми зайнятості і ринку праці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 13–14 трав. 2004 р. ]. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – С. 38-39.
 18. Ціщик, Р. Дослідження міграційних процесів у Тернопільській області / Р. Ціщик // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 15 квіт. 2005 р. ]. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – С. 162-164.
 19. Ціщик, Р. Екстраполяційне прогнозування демографічних параметрів регіону / Р. Ціщик // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 278-284.
 20. Кустовська, О. Інтегральна оцінка демографічного стану регіонів України [Текст] / О. Кустовська, Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип.16. – С. 56-62.
 21. Ціщик, Р. Облік операцій з давальницькою сировиною на території України / Р. Ціщик // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць / під. ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 310-312.
 22. Ціщик, Р. Основні принципи організації аудиту в умовах ринкового господарювання / Роман Ціщик, Леонід Бицюра, Олексій Ярощук // Економіка і ринок: облік аналіз контроль : наук. журнал . Терноп. акад. нар. госп-ва. / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 185-186.
 23. Ціщик, Р. Проблеми держаного регулювання демографічних процесів і ринку праці / Р. Ціщик, Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 154-155.
 24. Ціщик, Р. Проблеми організаційного забезпечення статистичного обслуговування досліджень, які стосуються стану та тенденцій розвитку сектору домашніх господарств України / Роман Ціщик, Наталія Котис // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 110-113.
 25. Цищик, Р. Региональная статистика Украины: теоретико-методологический аспект / Р. Цищик, О. Кустовская // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : материалы VI Междунар. наук.-практ. конф. [Беларусь, г. Гомель, 26-27 нояб. 2009 г. ]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. – С. 144-149.
 26. Ціщик, Р. Статистичний аналіз динаміки народжуваності у Тернопільській області / Р. Ціщик // Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні : тези доп. наук. конф. проф.-викл. складу, докторантів, аспірантів та здобувачів наук. ступеня [м. Тернопіль, 15 квіт. 2009 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 83–86.
 27. Ціщик, Р. Статистичний аналіз міграційних процесів у регіоні / Р. Ціщик // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 13 квіт. 2006 р. ]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – С. 62–63.
 28. Ціщик, Р. Статистичний аналіз статево-вікового складу населення Тернопільської області / Р. Ціщик // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 18 квіт. 2007 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 82-84.
 29. Ціщик, Р. Сутність і основи аналізу оборотних коштів / Роман Ціщик // Економіка і ринок: облік аналіз контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. госп-ва. / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 274-281.
 30. Ціщик, Р. Суть та функції бюджетного обліку в Україні / Роман Ціщик, Леонід Бицюра // Економіка і ринок: облік аналіз контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. госп-ва. / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 203-204.
 31. Ціщик, Р. В. Аналіз впливу міграційних процесів на демографічну ситуацію в регіоні / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 21-24.
 32. Ціщик, Р. В. Аналіз обліку валових доходів та витрат від придбання та реалізації продукції за угодами купівлі–продажу / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 168-172.
 33. Ціщик, Р. В. Статистичний аналіз статево–вікового складу населення як фактору формування трудових ресурсів регіону / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 43-45.
 34. Кустовська, О. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в Тернопільській області / О. Кустовська, Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 116-120.
 35. Ціщик, Р. Статистичний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С.130-136.
 36. Ціщик, Р. Аналіз проблем забезпечення домогосподарств в Україні соціальними благами та послугами / Роман Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.151-159.
 37. Ціщик, Р. Статистичний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області / Роман Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 130-136.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Статистика. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посібник // Кустовська О. В., Солтис В.В., Матійчук Л. П., Чорний В. С., Ціщик Р.В. - Тернопіль : ТНЕУ.
 2. Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Практикум із дисципліни «Статистика» з використанням Excel / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. В. Солтис, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 215 c.
 2. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 

Цмоць Іван Григорович

KI Tsmots2Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Цмоць, І. Г. Принципи побудови та базова структура нейроорієнтованих комп’ютерних систем реального часу [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (219). – С. 173-179.
 2. Цмоць, І. Г. Структура пристрою обміну на базі багатопортової пам’яті для нейроорієнтованих комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 73. – С. 67-72.
 3. Цмоць, І. Г. Апаратна реалізація обчислення максимального і мінімального чисел в масиві даних [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, П. О. Данілов // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 55-56.
 4. Цмоць, І. Г. Пороговий нейроелемент паралельно-вертикального типу на основі використання мультиплексування шин [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, О. В. Заверуха // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 89-91.
 5. Дивак, М. П. Апаратна реалізація алгоритму сортування чисел в задачі ідентифікації поля електропровідності грунтів / М. П. Дивак, І. А. Мадюдя, І. Г. Цмоць // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 20-22.
 6. Цмоць, І. Г. Апаратна реалізація нейроелемента / І. Г. Цмоць, Я. Я. Кураш // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 59-60.
 7. Медиковський, М. О. Засоби інтелектуальної обробки даних у системі управління енергоефективністю економіки регіону / М. О. Медиковський, І. Г. Цмоць, Ю. В. Цимбал // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 271-277.
 8. Медиковський, М. О. Інформаційно-аналітична система для управління енергоефективністю підприємств у м.Львові / М. О. Медиковський, І. Г. Цмоць, Ю. В. Цимбал // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 379-384.
 9. Цмоць, І. Г. Реконфігурований процесор медіанної фільтрації зображень в реальному часі / І. Г. Цмоць, Р. П. Звонар // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С 78-80.
 10. Цмоць, І. Г. Розробка структурної схеми засобів введення та обробки зображень в системах технічного зору / І. Г. Цмоць, А. Я. Зарічний // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 75-78.
 11. Цмоць, І. Г. Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів / І. Г. Цмоць, Ю. В. Цимбал, O. I. Цмоць // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 283-291.
 12. Цмоць, І. Г. Формування вимог і вибір принципів побудови апаратних засобів сортування масивів даних / І. Г. Цмоць, Ю. М. Кантелюк // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-58.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Березький, О. М. Проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Л. О. Дубчак, І. Г. Цмоць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 164 с. 
 

Цяпа Андрій Григорович

ЦяпаКафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Цяпа, А. Г. Проблеми економічного перекладу /А. Г. Цяпа //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] / редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 386-388.
 2. Цяпа, Андрій Відповідальність за довкілля : (формування навичок володіння лексичним матеріалом та комунікативних навичок,німецька мова) /Андрій Цяпа // Іноземні мови в сучасній школі.– 2012.– № 6.– С. 46-48.
 3. Цяпа, Андрій План-конспект практичного заняття з ділової німецької мови "Економічні системи" (для рівня В1) / Андрій Цяпа // Іноземні мови в сучасній школі. – 2011. – № 6. – С. 73-78.
 4. Цяпа, Андрій Автобіографія Володимира Гнатюка як міра національної відвертості та міфотворчості [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Наукові записки Сер. Літературознавство.–Тернопіль, 2006. – № 19. – С. 19-25.
 5. Цяпа, Андрій Автор і читач: рівноправність у відокремленні (на матеріалі автобіографічних творів Е. Канетті й У. Самчука) [Електронний ресурс] /Андрій Цяпа // Наукові записки. Сер.: Літературознавство. –Тернопіль, 2007. – № 21. –С. 303-310.
 6. Цяпа, Андрій Біографія і автобіографія: діалог про найвищу інстанцію (на матеріалі творів У. Самчука та Е. Канетті) [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Слово і Час. – 2006. – № 7. – С. 35-40.
 7. Цяпа, Андрій Еліас Канетті: влада мови і маси [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Журнал іноземної літератури “Всесвіт”. – Київ, 2005. – № 11-12. – С. 196-202.
 8. Цяпа, Андрій Ідентифікаційний афект читача: землетрус Кляйста [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2009. – Вип. 26. – С. 137-140.
 9. Цяпа, Андрій Критика Михайла Бахтіна на полях дослідження автобіографічного жанру [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Вісник Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 44. – С. 172-179.
 10. Цяпа, А. Рекомендації для розроблення посібника з економічної німецької мови (на основі апробації підручника «Türen zur Wirtschaftswelt») [Електронний ресурс] / А. Цяпа // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: «Економічна думка», 2010. – Вип. 14-15. – С. 310-315.
 11. Цяпа, А. Г. Термінологічна парадигма автобіографічного жанру [Електронний ресурс] / А. Г. Цяпа // Вісник житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир, 2006. – Вип. 26. – С. 129-132.
 12. Цяпа, А. Автобіографія і читання. Засліплений читач [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Studia Methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 15. – С. 40-44.
 13. Цяпа, А. Авторитет автографа і автобіографа (У. Самчук, Е. Канетті, Й.В. Ґете). [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Studia Methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 17. – С. 141-145.
 14. Цяпа, А. Відкритість тексту та гра з читачем в автобіографіях Е. Канетті й У. Самчука [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 372-379.
 15. Цяпа, А. Степан Балей та Еліас Канетті: спроба психоаналітичного та філософського діалогу [Електронний ресурс] / Андрій Цяпа // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (літературознавство). – Вип. 69. – ч. 2. – Кіровоград, 2006. – С. 205-212.
 16. Цяпа, А. Г. Еліас Канетті та історична необхідність: філософська, політична, психоаналітична й автобіографічна площина / А. Г. Цяпа // Іноземна філологія. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – № 115. – С. 218-223.
 17. Цяпа, А. Г. Улас Самчук та Еліас Канетті: у автопактах суспільного і приватного / А. Г. Цяпа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 16. – С. 211-236.
 18. Цяпа, А. Г. Улас і Еліас: самопізнання в добу імперської кризи (спільні зв’язки соціальних та текстових структур на матеріалі автобіографічних творів У. Самчука та Е. Канетті) / А. Г. Цяпа // Питання літературознавства. – Чернівці, 2005. – Вип. 13 (70). – С. 88-96.
 19. Цяпа, А. Г. Категорії автобіографічної естетики – національне наповнення вихідних термінів жанру: пошук культурних детермінант та накидання містків / А. Г. Цяпа // Терміносистеми сучасного літературознавства : наук. збірник. – Тернопіль, 2006. – С. 145-155.
 20. Цяпа, А. Г. Автобіографія як об'єкт компаративістичних студій / А. Г. Цяпа // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – Вип. 14, т. 2. – С. 255-266.
 21. Tsyapa, A. G. Aktuelle Probleme und Zielsetzungen des Fremdsprachenunterrichts in Wirtschaftsdeutsch: Transformation und Integration / A. G. Tsyapa, A.V. Lis // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 40-45.
 22. Цяпа, А. Г. Автобіографія: жанр і гендер / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2010. – Вип. 30. – С. 218-223.
 23. Цяпа, А. Г. Ерленд Лу: Форест Гамп в літературі пропозиції  / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2011. – Вип. 33. – С. 95-99.
 24. Цяпа, А. Г. У Гоголя за пазухою / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 218-222.
 25. Цяпа, А. Г. Шахи зі слонової кістки в «Амстердамі» Іена Мак’юена / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2013. – Вип. 35. – С. 168-175.
 26. Цяпа, А. Г. Наративне роздвоєння як етичне випробування у романі Девіда Мітчелла «Лужок чорного лебедя» / А. Г. Цяпа // Studia methodologica. – Тернопіль, 2014. – Вип. 37. – С. 166-171.