Щербай Галина Олексіівна

щербай галина олексіівна

Кафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Щербай, Г. Господарська діяльність у бюджетних організаціях і установах як об’єкт обліку / Галина Щербай // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 234-236.
 2. Щербай, Г. О. Функціональне призначення бюджетних організацій й установ / Г. О. Щербай // Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. [Львів, 31 січ. 2012 р.] /голова оргкоміт. І. М. Копич.– Львів: ЛКА, 2012.: Секція Економіка.– С. 69-70.
 3. Щербай, Г. Теоретичні засади методики обліку господарської діяльності в бюджетних установах / Галина Щербай // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 268-271.
 4. Щербай, Г. Нормативно-правове забезпечення та облік прав на об’єкти інтелектуальної власності: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Г. Щербай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 14, ч.4. – С. 152-155.
 5. Щербай, Г. Зарубіжний досвід реформування податкової системи / Г. Щербай // Напрями підвищення конкуренто-спроможності податкової політики в Україні : матеріали наук.-практ. круглого столу : – Ірпінь : НУДПСУ, 2012. – С. 202-204.
 

Щербяк Юрій Адамович

shcerbyak

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Щербяк, Юрій Адамович. Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ - ХХ ст.) [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Щербяк Юрій Адамович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2009. - 507 с.
 2. Щербяк, Юрій Адамович. Освітня доктрина української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ-ХХ століття) [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Щербяк Юрій Адамович ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2009. - 38 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Щербяк, Ю. Діяльність ЛКСМУ в системі атеїстичного виховання населення в УРСР [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 2. Щербяк, Ю. Греко-католицька періодика як чинник морально-релігійного виховання молоді [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 3. Щербяк, Ю. А. Християнське виховання в українській сім’ї: педагогічний досвід Української Греко-Католицької Церкви [Електронний ресурс] / Юрій Адамович Щербяк.
 4. Щербяк, Ю. А. Ідея патріархату УГКЦ у просвітительській діяльності Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / Юрій Адамович Щербяк.
 5. Щербяк, Ю. Католицька Акція як чинник релігійно-морального виховання української молоді [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 6. Щербяк, Ю. Освітньо-культурна діяльність Української Католицької Церкви в Канаді [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 7. Щербяк, Ю. Культурно-просвітницька діяльність української Церкви в Польщі (друга половина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 8. Щербяк, Ю. Культурно-освітня діяльність Ставропігійського інституту в другій половині ХIХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 9. Щербяк, Ю. Методика та практика навчально-виховного процесу учнівської молоді в Марійських дружинах у першій третині ХХ ст. [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 10. Щербяк, Ю. Мойсей українського народу / Юрій Щербяк // Свобода. - 2010. - 6 серп. (№ 62). - С. 4.
 11. Щербяк, Ю. Науково-видавнича діяльність Української Греко-Католицької Церкви (середина ХІХ-перша третина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 12. Щербяк, Ю. Науково-педагогічна діяльність патріарха Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 13. Szczerbiak, J. Obecny stan badań nad dysleksją u dzieci z Ukrainy [Електронний ресурс] / Jerzy Szczerbiak.
 14. Щербяк, Ю. Організаційно-педагогічні умови розвитку системи релігієзнавчої освіти в незалежній Україні (1991-2000 рр.) [Електронний каталог] / Юрій Щербяк.
 15. Щербяк, Ю. А. Особливості полікультурної діяльності Української Греко-Католицької Церкви в Польщі в другій половині ХХ ст. (історико-педагогічний аспект) [Електронний ресурс] / Ю. А. Щербяк.
 16. Щербяк, Ю. Освітньо-виховна діяльність митрополита А. Шептицького [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 17. Щербяк, Ю. А. Педагогічна діяльність греко-католицьких священиків у період Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. А. Щербяк.
 18. Щербяк, Ю. Педагогіка релігії: від минулого до сьогодення [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 19. Щербяк, Ю. Проблема патріархального статусу Української Греко-Католицької Церкви: соціально-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 20. Щербяк, Ю. Практика просвітницької діяльності греко-католицьких монастирів у період десталінізації (1954-1964 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 21. Щербяк, Ю. Провідна роль Українського Католицького Університету в освітньо-виховній діяльності Церкви (друга пол. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 22. Щербяк, Ю. Розвиток богословської освіти і шкільництва в Галичині у період Другої світової війни (1939-1946 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 23. Щербяк, Ю. Соціально-політичні передумови виникнення та теоретичні основи атеїстичної ідеології [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 24. Щербяк, Ю. Специфіка навчально-виховного процесу на уроках релігії в школах Галичини (перша половина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 25. Щербяк, Ю. Специфіка релігійно-церковного життя української діаспори на латиноамериканському континенті (друга половина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 26. Щербяк, Ю. Сучасний стан вивчення дислексії у дітей на Україні [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 27. Szczerbiak, J. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie ukraińskiej: doświadczenie pedagogiczne ukraińskiego kościoła greckokatolickiego [Електронний ресурс] / Jerzy Szczerbiak.
 28. Щербяк, Ю. Українська еміграція: причини, проблеми і перспективи збереження національної ідентичності [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 29. Щербяк, Ю. Значення української богословської школи в науково-педагогічній діяльності духовенства в Галичині (перша пол. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 30. Щербяк, Ю. Просвітительська діяльність митрополита Андрея Шептицького / Ю. Щербяк // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.264-270.
 31. Щербяк, Ю. Релігійний світогляд Тараса Шевченка: соціокультурний вимір / Юрій Щербяк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 39-43.
 32. Щербяк, Ю. А. Організація самостійної роботи студентів в умовах вищої економічної школи / Ю. А. Щербяк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – К. : Gnosis, 2014. – Додат. 4 до вип.31, т. ІІ (10) : темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 329-337.
 33. Щербяк, Ю. А. Опікунська діяльність греко-католицької церкви кінця XIX ст. – 1939 рр. / Ю. А. Щербяк // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон, 2014. – Вип. 21. – С. 253-261. 
 34. Щербяк, Ю. А. Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в Україні (на прикладі ТНЕУ) / Ю. А. Щербяк // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон, 2015. – Вип. 25. – С. 136-144.
 35. Щербяк, Юрій Роль католицької періодики у просвітительській діяльності Української Греко-Католицької церкви першої третини ХХ ст. / Юрій Щербяк // Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 54. – С. 87-94. 
 36. Щербяк, Ю. А. Соціокультурний формат світогляду Тараса Шевченка / Ю. А. Щербяк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 76-78.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Щербяк, Ю. А. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Ю. А. Щербяк. –Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Вимоги до виконання КПІЗ із методики викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 36 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : метод. вказівки / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 28 с.
 

Щирба Ірина Маркіянівна

schyrba i m

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Щирба, Ірина Маркіянівна Облік оплати праці та аудит її ефективності [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Маркіянівна Щирба. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 341 с.
 2. Щирба, Ірина Маркіянівна Облік оплати праці та аудит її ефективності [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Маркіянівна Щирба. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Щирба, І. Договірне регулювання оплати праці / Ірина Щирба // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – № 10. – С. 192-196.
 2. Щирба, І. Облік розрахунків за заробітною платою в умовах комп’ютерної обробки даних [Електронний ресурс] / І. Щирба // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 215-219.
 3. Щирба, І. Економічний зміст заробітної плати в ринкових умовах господарювання [Електронний ресурс] / І. Щирба // Вісник Львівського університету. Сер. Економіка. – 2008. – Вип. 40. – С. 268-273.
 4. Щирба, І. Тарифна система як основа оплати праці на підприємстві [Електронний ресурс] / І. Щирба // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 57-64.
 5. Щирба, М. Т. Ділова гра як метод інтерактивного навчання / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 119-123.
 6. Щирба, І. Нормування праці: проблеми теорії / Ірина Щирба // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчен. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2012. – Вип. 17. – С. 172-178
 7. Щирба, М. Т. Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014.– Вип. 16. – С. 99-102.
 8. Щирба, М. Т. Облікова політика в системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Наукові записки Української академії друкарства. – 2013. – № 1. – С.47-59.
 9. Щирба, М. Т. Організаційні та методичні засади аудиту ефективності облікової політики підприємства в системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба. – Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 197-201.
 10. Щирба, М. Т. Аудит ефективності діяльності підприємств / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 75-79.
 11. Щирба, І. М. Удосконалення амортизаційної політики в контексті трансформації системи бухгалтерського обліку в Україні / І. М. Щирба // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : зб. наук. статей : в 2 т. – Харків : Константа, 2006. – Т. 1. – С. 229-231.
 12. Shirba, I. Podstawy prawne audytu w Polsce / І. Shirba // Облік. Економіка. Менеджмент : зб. наук. пр. Луцького нац. техніч. ун-ту. – 2014. – Вип. 1. – С. 320-330.
 13. Щирба, І. М. Теоретичні основи формування системи звітності підприємства / І. М. Щирба // Науковий вісник асоціації докторів філософії України. – 2015. – Вип. 1. – С. 128-133.
 14. Щирба, І. М. Регламентація бухгалтерського обліку / І. М. Щирба, М. Т. Щирба // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчен. Тернопільського нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 6. – С. 147-150.
 15. Щирба, І. М. Сутність облікової політики підприємства щодо витрат на оплату праці та факторів впливу на її формування / І. М. Щирба // Вісник Житомирського державного технологічного університету : наук. журн. Сер. Економічні науки. – 2009. – Вип. 4 (50). – С. 191-193.
 16. Щирба, І. М. Системи оплати праці: теоретичний аспект / І. М. Щирба // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – 2009. – Вип. 3 (15), т. 1. – С. 211-216.
 17. Щирба, І. М. Аудит ефективності оплати праці / І. М. Щирба // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». – 2010. – Вип. 3 (26). – С. 146-150.
 18. Щирба, І. М. Аналітичні процедури як інструмент підвищення якості внутрішнього аудиту / І. М. Щирба // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 411-417.
 19. Щирба, І. М. Аудит ефективності: теоретичний аспект / І. М. Щирба // Вісник Житомирського державного технологічного університету : наук. журнал. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 2 (60). – С. 155-160.
 20. Щирба, І. М. Проблеми становлення аудиту в Україні / І. М. Щирба, Т. І. Мацько // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчен. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2013. – Вип. 19. – С. 213-216.
 21. Щирба, І. М. Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства / І. М. Щирба, М. Т. Щирба // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавницво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 45. – С. 337-342.
 22. Shirba, I. Wymogi dokumentacyjne jako przedmiot audytu / І. Shirba // Облік. Економіка. Менеджмент : зб. наук. пр. Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – Вип.3. – С. 425-429.
 23. Shirba, I. Procedury analityczne jako instrument generowania dowodów o wysokim poziomie wiarygodności / І. Shirba // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2015. – Вип. 1 (5), ч. 2. – С. 576-580.
 24. Щирба, І. М. Інституційне забезпечення бухгалтерського обліку у світі [Електронний ресурс] / І. М. Щирба, М. Т. Щирба // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 1061- 1066.
 25. Щирба, І. М. Методичні аспекти аудиту ефективності [Електронний ресурс] / І. М. Щирба, М. М. Щирба, М. Т. Щирба // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 1001- 1008.
 26. Щирба, І. М. Аудиторський ризик як основна складова аудиту [Електронний ресурс] / І. М. Щирба.
 27. Щирба, М. Т. Організаційний аспект аудиту облікової політики [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 

Щирба Маркіян Теодорович

schyrba m t

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Щирба, Маркиян Теодорович Учет и контроль затрат производственных подразделений : дисс. ... к.э.н. : 08.00.12 / Маркиян Теодорович Щирба. - Киевский государственный экономический университет. - Киев, - 1992. - 235 с.
 2. Щирба, Маркіян Теодорович.Облік і контроль витрат виробничих підрозділів : автореферат дис. ... к.е.н. : 08.00.12 / Маркіян Теодорович Щирба. - КДЕУ. - Київ, - 1992. - 22 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Щирба, М. Економіко-правові основи аудиту в Україні / М. Щирба // Світ фінансів.– 2006.– № 2.– С.102-108.
 2. Щирба, М. Принципи та етапи облікової політики підприємства / М. Щирба // Світ фінансів.– 2007.– № 4.– С. 135-143.
 3. Щирба, М. Т. Облікова політика: рівні, суб'єкти та об'єкти / М. Т. Щирба // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (21-22 листоп. 2007 р.).– Тернопіль, 2007.– С. 435-440.
 4. Щирба, М. Т. Документальне оформлення облікової політики підприємства / М. Щирба // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 400-405.
 5. Денчук, П. Н. Міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку / П. Н. Денчук, П. Б. Предик, М. Т. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 181-182.
 6. Кулик, Р. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського фінансового обліку в Україні / Р. Кулик, Г. Жубіль, М. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 55-58.
 7. Щирба, М. Т. Принципи бухгалтерського обліку / М. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 55-56.
 8. Щирба, М. Проблеми документального оформлення облікової політики підприємства та шляхи їх вирішеня / М. Щирба // Економічний аналіз : зб. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2010. – № 5. – С. 380-383.
 9. Щирба, М. Професійне судження в системі облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / М. Щирба // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2007. - № 12. - С. 336-345.
 10. Щирба, М. Роль стандартів в гармонізації бухгалтерського обліку і звітності / М. Щирба // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С.154-158.
 11. Щирба, М. Суттєвість інформації в фінансовій звітності та її вплив на економічні рішення користувачів / М. Щирба // Економічний аналіз: зб. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2010. – № 7. – С. 403-406.
 12. Щирба, М. Т. Концепція управлінського обліку в Україні / М. Т. Щирба // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 140-146.
 13. Щирба, М. Т. Ділова гра як метод інтерактивного навчання / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 119-123.
 14. Щирба, М. Т. Новий план рахунків і можливості його застосування в системі управлінського обліку / М. Т. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 44-47.
 15. Щирба, М. Т. Адаптація бухгалтерського обліку в Україні до ринкових умов господарювання / М. Т. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 35-38.
 16. Щирба, М. Об'єктивна необхідність та нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства в ринкових умовах господарювання / Маркіян Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 304-308.
 17. Щирба, М. Т. Організаційний аспект аудиту облікової політики [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба.
 18. Щирба, М. Т. Організаційні та методичні засади аудиту ефективності облікової політики підприємства в системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба. – Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 197-201.
 19. Кулик, Р. Р. Застосування прийомів ФВА в операційному аудиті / Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 70-73.
 20. Щирба, М. Управлінський облік у системі рахунків [Електронний ресурс] / Маркіян Щирба // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 188-190.
 21. Щирба, М. Т. Стандарти в аудиті [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба.
 22. Щирба, М. Т. Аудит ефективності діяльності підприємств /М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 75-79.
 23. Щирба, М. Т. Внутрішньофірмова стандартизація аудиту / М. Т. Щирба // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 297-302.
 24. Щирба, М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні / Маркіян Щирба, Людмила Тринька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 83-89.
 25. Щирба, М. Т. Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014.– Вип. 16. – С. 99-102.
 26. Щирба, М. Т. Облікова політика в системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Наукові записки Української академії друкарства. – 2013. – № 1. – С.47-59.
 27. Щирба, М. Суттєвість в обліковій політиці підприємства / Маркіян Щирба // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 337-341.
 28. Щирба, І. М. Інституційне забезпечення бухгалтерського обліку у світі [Електронний ресурс] / І. М. Щирба, М. Т. Щирба // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 1061- 1066.
 29. Щирба, І. М. Методичні аспекти аудиту ефективності [Електронний ресурс] / І. М. Щирба, М. М. Щирба, М. Т. Щирба // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 1001- 1008.
 30. Щирба, М. Т. Організаційний аспект аудиту облікової політики [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба.
 31. Щирба, М. М. Планування як облігаторійна складова аудиту / М. М. Щирба, М. Т. Щирба // Науковий вісник асоціації докторів філософії України. – 2015. – Вип. 1. – С. 63-65.
 32. Глух, В. М. Облік затрат при госп­розрахунку / В. М. Глух, М. Т. Щирба // Агропром України. – 1990. – № 1. – С. 66-67.
 33. Глух, В. М. Совершенствование учета материальных ценностей с использова­нием вычислительной техники / В. М. Глух, П. Я. Попович, М. Т. Щирба // Мясная и холодильная промышленность : науч.-техн. инфор­м. сб. – Москва, 1990. – Вып. I. – С. 16-23.
 34. Глух, В. М. Вопросы формирования системы показателей хозрасчетных подразде­лений предприятий мяс­ной промышленности / В. М. Глух, Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба // Учет и экономический анализ в условиях совре­менных форм хозяйство­вания : сб. статей. – М. : Издательство Ми­нистерства финансов СССР, 1990. – Ч. II. – С. 103-104.
 35. Кулик, Р. Р. Учет поступления сахар­ной свеклы на ПЭВМ / Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба // Экономика сельскохо­зяйственных и перераба­тывающих предприятий. – 1991. – № 6. – С. 50-51.
 36. Денчук, П. Н. Фінансовий облік: зав­дання і об’єкти відобра­ження / П. Н. Денчук, М. Т. Щирба // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. –Тернопіль : СМП «Меркурій», 1995. – Вип. 3. – С. 36-37.
 37. Денчук, П. Н. Заробітна плата в умо­вах ринку / П. Н. Денчук, П. Б. Предик, М. Т. Щирба // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : АФ «Меркурій», 1995. – Вип. 4. – С. 27-29.
 38. Предик, П. Б. Облік затрат в умовах ринку / П. Б. Предик, М. Т. Щирба // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : АФ «Меркурій», 1995. – Вип. 4. – С. 26-27.
 39. Щирба, М. Т. Особливості обліку витрат на підприємствах м’ясної промисловості / М. Т. Щирба // Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – № 1. – С. 21-23.
 40. Стельмах, М. В. Аналіз витрат, обсягу послуг і прибутку буді­вельних управлінь меха­нізації / М. В. Стельмах, М. Т. Щирба // Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – № 11. – С. 29-30.
 41. Щирба, М. Т. Деякі питання регулювання аудиторської діяльності в Україні / М. Т. Щирба // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 2. – С. 31-32.
 42. Щирба, М. Т. Об’єктивна необхідність зовнішнього і внутріш­нього аудиту в умовах переходу економіки України до ринку / М. Т. Щирба // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 6. – С. 39-41.
 43. Щирба, М. Т. Організація внутрішньо­го аудиту в Україні / М. Т. Щирба // Вісник Тернопільської академії народного гос­подарства. – 1998. – Вип. 3. – С. 34-36.
 44. Стельмах, М. В. Анализ себестоимости услуг / М. В. Стельмах, М. Т. Щирба // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 4. – С. 70-74.
 45. Предик, П. Б. Проблеми становлення і розвитку внутрішнього аудиту в Україні / П. Б. Предик, М. Т. Щирба // Науковий вісник кафедри аудиту. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 1 – С. 26-28.
 46. Щирба, М. Т. Реформування бухгал­терського обліку в Ук­раїні / М. Т. Щирба // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – Спецвип., № 12. – С. 67-70.
 47. Прибега, І. Є. Організаційна структура системи управління ін­вестиціями на підпри­ємствах швейної про­мисловості / І. Є. Прибега, М. Т. Щирба // Регіональні аспекти роз­витку і розміщення про­дуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. упр. трудов. ресурс. і розміщ. продук­т. сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 1999. – Вип. 3. – С. 218-222.
 48. Денчук, П. Н. Анализ и прогнозиро­вание прибыли / П. Н. Денчук, М. В. Стельмах, М. Т. Щирба // Економіка: проблеми теорії та практики : міжвуз. збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – Вип. 23. – С. 23-33.
 49. Денчук, П. Н. Анализ издержек по их функциям / П. Н. Денчук, М. В. Стельмах, М. Т. Щирба // Економіка: проблеми теорії та практики : між­вуз. зб. нау­к. праць. – Дніп­ропетровськ : Наука і ос­віта, 2000. – Вип. 32. – С. 40-51.
 50. Тринька, Л. Я. Вплив бухгалтерського обліку на реформування економіки України / Л. Я. Тринька, М. Т. Щирба // Вісник Житомирського інженерно-техноло­гічного інституту. Сер. Економічні науки. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – № 13. – С. 59-60.
 51. Щирба, М. Т. Трансформація бухгал­терського обліку в Ук­раїні відповідно до між­народних стандартів / М. Т. Щирба // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт - бланш, 2001. – Вип. 8 – С. 52-57.
 52. Тринька, Л. Я. Стандартизація бухгал­терського обліку / Л. Я. Тринька, М. Т. Щирба // Вісник. Економіка. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. 53. – С. 40-44.
 53. Щирба, М. Т. Методологічні підходи до побудови Плану ра­хунків для управ­лінського обліку / М. Т. Щирба // Вісник Тернопільської академії народного господарстава. 2002. – Вип. 3. – С. 220-233.
 54. Сопко, О. В. Побудова внутрішньогосподарського (управлінського) обліку / О. В. Сопко, М. Т. Щирба // Вчені записки. Сер. Економіка. – К., 2003. – Вип. 7. – С. 185-189.
 55. Кулик, Р. Р. Фінансовий облік в системі управління / Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер. Економічна. – Львів : Львівська комер­ційна академія, 2004. – Вип. 16. – С. 289-292.
 56. Щирба, І. М. Регламентація бухгалтерського обліку / І. М. Щирба, М. Т. Щирба // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчен. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 6 – С. 147-150.
 57. Щирба, М. Т. Економічний зміст і при­значення облікової політики / М. Т. Щирба // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 1 (16). – С. 143-146.
 58. Щирба, М. Т. Механізм внесення змін до облікової політики підприємства / М. Т. Щирба // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 5 (20). – С. 164-172.
 59. Щирба, М. Т. Організаційний аспект аудиту ефективності діяльності підприємств / М. Т. Щирба // Вісник Донецького націо­нального університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Бара­новського. Сер. Еконо­мічні науки. – 2011. – № 3/2 (51). – С. 242-251.
 60. Щирба, І. М. Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства / І. М. Щирба, М. Т. Щирба // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавницво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 45. – С. 337-342.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пушкар, М. С. Теорія і практика формування облікової політики [Текст]: монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба.– Тернопіль: Карт-бланш, 2010.– 260 с.
 2. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 267 с. – До 50-річчя ТНЕУ– Із змісту : Щирба, М. Т. – С. 236–254.
 3. Щирба, М. Т. Облікова політика в системі управлінського обліку [Текст] : монографія / М. Т. Щирба. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 340 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 4. Пушкар, М. С. Фінансовий облік у системі управління [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 178 с.
 5. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 6. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бухгалтерський облік : Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінский) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. – Тернопіль : Астон, 2005. – 495 с.