Язлюк Борис Олегович

ЯЗЛЮК

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: декан факультету аграрної економіки і менеджменту

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Язлюк, Борис Олегович Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Борис Олегович Язлюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 223 с.
 2. Язлюк, Борис Олегович Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Борис Олегович Язлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Язлюк, Б. Cтратегічне управління інвестиційно-інноваційним бізнес-портфелем підприємства у сфері малого підприємництва [Електронний ресурс] / Борис Язлюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – C. 56-63.
 2. Язлюк, Б. Аналіз та комплексна оцінка діючого механізму формування професійної компетентності персоналу [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, Г. Язлюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 2 – С. 202-209.
 3. Язлюк, Б. Використання інноваційних технологій безперервного підвищення професійної компетентності персоналу в процесі реалізації завдань державного органу / Борис Язлюк, Андрій Бутов // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 166-170.
 4. Язлюк, Б. Диверсифікація як запорука інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / Борис Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 417-420.
 5. Язлюк, Б. Застосування диверсифікації при реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства / Язлюк Борис // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2010. - № 14. - С. 198-202.
 6. Язлюк, Б. Інноваційна стратегія вектору просторової модернізації економіки як гарантування безпеки та конкурентоспроможності регіону в період кризових явищ / Б. Язлюк // Зб. наук. праць Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Вип. 33. – Частина I. – С. 72-75.
 7. Язлюк, Б. Методичні підходи до оцінки фінансово-економічної ефективності інноваційного розвитку підприємства та її безпеки / Б. Язлюк // Формування ринкової економіки в Україні – 2012. – Вип. 27. – С. 286-294.
 8. Язлюк, Б. О. Діагностика рівня професійної компетентності персоналу у процесі реалізації місії державного органу / Б. О. Язлюк, Г. Я. Язлюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 281-288.
 9. Язлюк, Б. Основні управлінські технології при формуванні та реалізації інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля в умовах невизначеності майбутньої економічної ситуації [Електронний ресурс] / Б. Язлюк // Фінансова система України. – 2012. – Вип. 19. – С 459-465.
 10. Язлюк, Б. Оцінка ефективності інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі / Борис Язлюк, Роман Сивак // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 385-389.
 11. Язлюк, Б. Стратегії модернізації як напрям інноваційного підвищення соціально-економічної безпеки та подолання асиметрії регіонів / Б. Язлюк // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 3. – С. 149-153.
 12. Язлюк, Б. Стратегія інноваційної безпеки як подолання асиметрії конкурентоспроможності підприємств у міжрегіональному розвитку / Б. Язлюк // Наука молода. – Тернопіль: Економічна думка, – 2012. – Вип. 18. – С. 178-184.
 13. Язлюк, Б. Теоретичні основи сутності та змісту інновацій та інноваційної діяльності / Б. Язлюк, А. Бутов, В. Костецький // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6 (39) – С. 52-65.
 14. Язлюк, Б. О. Теорія і практика оцінки економічної ефективності інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1 (55). – С. 199-202.
 15. Язлюк, Б. Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Борис Язлюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. – C. 86-91.
 16. Язлюк, Б. Формування оптимального інвестиційно-інноваційного портфеля / Борис Язлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 204-207.
 17. Язлюк, Б. Формування та реалізація інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства / Б. Язлюк // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 149-152.
 18. Язлюк, Б. Формування фінансового забезпечення інвестиційних проектів у світлотехнічній галузі / Б. Язлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 227-230.
 19. Язлюк, Б. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, С. Питель, А. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.
 20. Язлюк, Б. Методика аналізу інвестиційних і інноваційних проектів та вплив на фінансову ефективність підприємства [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник.
 21. Язлюк, Б. Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки / Борис Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 149-154.
 22. Язлюк, Б. О. Шляхи удосконалення пріоритетних механізмів модернізації в просторовій проекції економіки України [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 4 (66). – С. 228-234.
 23. Язлюк, Б. О. Інноваційно-інвестиційні та прикладні соціально-економічні стратегії розвитку регіонів з інтенсивним використанням природних ресурсів / Б. О. Язлюк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 50-57.
 24. Язлюк, Б. О. Фундаментальні та прикладні економічні механізми підприємств при реалізації соціальних інвестицій як основа інноваційного розвитку держави / Богдан Олегович Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 280-285.
 25. Язлюк, Б. О. Соціально-економічні чинники нарощення процесів тіньової економіки України / Б. О. Язлюк, О. Б. Наумов // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 180-187.
 26. Язлюк, Б. О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко, Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 4 (59). – С. 301-210.
 27. Язлюк, Б. О. Управління інвестиційно–інноваційними проектами в умовах ризику та невизначеності / Б. О. Язлюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць Дніпропетровського нац. ун-ту. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 214 : в 4 т., т. III. – С. 761-771.
 28. Язлюк, Б. О. Економічний зміст інвестиційно–інноваційної діяльності підприємств та напрямки її трансформації / Б. О. Язлюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 6. – С. 47-51.
 29. Язлюк, Б. О. До питання методики оцінки економічної ефективності реальних інвестиційних проектів / Б. О. Язлюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2006. – № 12 (106). – С. 214-219.
 30. Язлюк, Б. О. Моделювання ефективності комплексної програми модернізації світлотехнічної галузі / Б. О. Язлюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1 (88). – С. 13-17.
 31. Язлюк, Б. О. Аналіз та оцінка негативного впливу бюджетних обмежень на інфраструктурний розвиток регіонів [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, вип. 1 – С. 194-199.
 32. Язлюк, Б. О. Комплекс методичних рекомендацій з формування організаційно-економічного механізму асиметричного згладжування проблем просторової поляризації [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 188-196.
 33. Язлюк, Б. О. Асиметричний рівень і динаміка соціально-демографічної нерівності регіонів в Україні й інших великих країнах СНД [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного універмситету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – Вип. 35, ч. II. – С. 38-44.
 34. Язлюк, Б. О. Концепція підвищення ефективності бюджетного процесу та шляхи удосконалення регіональної бюджетної політики [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Сер. Економіка. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4/3. – С. 193-197.
 35. Язлюк, Б. О. Портфель стратегічних управлінських інновацій для модернізації економіки як напрям підвищення соціально-економічної безпеки регіонів [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник Житомирського державного технічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – № 2 (68). – С. 233-239.
 36. Язлюк, Б. О. Обґрунтування інноваційних шляхів структурно-функціональних параметрів модернізації економіки України як основу створення міжнародної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Економіка. Проблеми економічного становлення. – Київ : АПіСВ ФПУ, 2014. – № 1 (69). – С. 61-70.
 37. Язлюк, Б. О. Методика оцінки рівня згладжування економіко-інституціональної й соціально-економічної асиметрії розвитку внутрірегіональних територій [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Вип. 37, ч. I. – С. 19-26.
 38. Язлюк, Б. О. Прийняття прикладного характеру управлінських рішень відносно вирівнювання територіальної асиметрії соціально-економічного розвитку якості життя населення [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Економіка. Проблеми економічного становлення. – Київ : АПіСВ ФПУ, 2015. – № 1 (69).
 39. Язлюк, Б. О. Організація обліку витрат операційної діяльності в умовах комплексної автоматизації [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. В. Волошина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 15. - С. 118-121.
 40. Язлюк, Б. О. Соціальна відповідальність як соціальний компонент системи соціально-економічного захисту суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, О. Є. Фурман // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 4(1). - С. 44-50.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дудар, В. Т. Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : монографія / В. Т. Дудар, А. В. Шумський, Б. О. Язлюк. - Тернопіль : Астон, 2013. - 260 с.
 2. Язлюк Б. Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємства: Монографія [Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Язлюк Б.О. та інші.] // За ред. Кирич Н.Б. / ім. І. Пулюя, Тернопіль: ТНТУ 2011. - 340 с.
 3. Язлюк Б. Інноваційно-інвестиційна практика: теорія та методика: Монографія / Б.Язлюк // Деп. в ДНТБ України, Академія соціального управління. - Тернопіль, 2010. - 223 с.
 4. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 5. Геодезія та землеустрій [Електронний ресурс] : монографія / Р. І. Розум, М. В. Буряк, А. О. Вітровий [та ін.] ; за заг. ред. Р. І. Розума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 247 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Язлюк, Б. О. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. О. Язлюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 194 с.
 

Якименко Ігор Зіновійович

якименко

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Якименко, Ігор Зіновійович Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп'ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Зіновійович Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 206 с.
 2. Якименко, Ігор Зіновійович Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп'ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Зіновійович Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Карпінський М. П. Використання технології паралельних обчислень для рахування кількості точок еліптичної кривої / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – № 8, ч. 1. – С. 207-210.
 2. Карпінський М. П. Удосконалення паралельного алгоритму пошуку порядку еліптичних кривих / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 97-100.
 3. Касянчук М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 4. Касянчук М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 5. Кінах Я. І. Удосконалення мережевих криптоаналітичних алгоритмів на еліптичних кривих / Я. І. Кінах, І. З. Якименко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 48-51.
 6. Якименко І. Ефективні методи паралельної реалізації алгоритму Шуфа / І. Якименко, Я. Кінах, Р. Трембач // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 180-185.
 7. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, М.М. Касянчук, І.З Якименко, Т.М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 8. Якименко, І. Фундаментальні основи структуризації та опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних мережах [Електронний ресурс] / І.З. Якименко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - №3. – С. 265-271.
 9. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 10. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 11. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 12. Івасьєв, С. В. Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко, І. Р. Колісник // Вісник Хмельницього національного університету. Технічні науки. – 2015. – №4. – С.157 – 164.
 13. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 14. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 15. Николайчук, Я. М. Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 3-8.
 16. Якименко, І. З. Еліптична крива для асиметричної криптографічної системи // І. З. Якименко, М. П. Карпінський, І. В. Дуда / Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Ів. Пулюя. – 2001. – Т. 6, № 3. – С. 91-95.
 17. Карпінський, М. П. Метод генерування параметрів еліптичних кривих / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, І. Васильцов [та ін.] // Правове, нормативне, та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2003. – Вип. 6 – С. 172-176.
 18. Якименко, І. З. Підвищення ефективності обчислення точок на еліптичних кривих над обмеженими полями / І. З. Якименко, А. О. Ботюк, М. П. Карпінський // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Ів. Пулюя. – 2003. – Т. 8, № 4 – С. 67-73.
 19. Якименко, І. З. Показники оцінки ефективності алгоритмів шифрування на еліптичних кривих / І. З. Якименко, М. Карпінський, І. Васильцов // Правове, нормативне, та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2004. – Вип. 8. – С. 121-124.
 20. Карпінський, М. П. Оцінка продуктивності та стійкості до часового аналізу алгоритмів експоненціювання точки еліптичної кривої / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, М. Гіжицкі // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 5. – С. 23-30.
 21. Якименко, І. З. Порівняння часових характеристик виконання базових криптографічних операцій на еліптичній та гіпереліптичній кривих / І. З. Якименко // Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2008. – № 1 (16). – С. 127-134.
 22. Якименко, І. З. Теорія алгоритмів RSA та Ель–Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера–Крестенсона / І. З. Якименко, М. М. Касянчук, О. І. Волинський [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2001. – № 3. – С. 265-273.
 23. Касянчук, М. М. Векторно-модульний метод множення багаторозрядних чисел в базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, І. З. Якименко / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 694.
 24. Якименко, І. З. Теоретичні основи зменшення часової та апаратної складності систем захисту інформаційних потоків на основі еліптичних кривих з викорисанням теоретико-числового базису Радемахера-Крестенсона [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, М. М. Касянчук, В. Л. Кімак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. –2012. – № 694. – С. 118-125.
 25. Якименко, І. З. Алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних системах [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко, М. М. Касянчук [та ін.] / Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. ­– Т. 3, № 3. – С. 266-274.
 26. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації методів модулярного експоненціювання [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Т. М. Долинюк [та ін.] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – № 4, т. 5 – С. 376-383.
 27. Nykolaychuk, Ya. M. Theoretical Foun-dations for the Ana-lytical Computation of Coefficients of Basic Numbers of Krestenson’s Transformation [Електронний ресурс] / Ya. M. Nykolaychuk, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 5. – РР. 649-654.
 28. Якименко, І. З. Використання символів Якобі для генерування параметрів еліптичної кривої в криптосистемах [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко, В. А. Мокріцький // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2014. - Т. 4, № 2. - С. 165-172.
 29. Якименко, І. З. Критерії оцінки рівня захисту комп’ютерних мереж з врахуванням їх архітектури [Електронний ресурс] / І. З. Якименко // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. – Т. 3, № 1. – С. 82-89.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 2. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 256 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Якименко, І. З. Дискретна математика [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекц. / І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 42 с.
 2. Криптографія [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. М. М. Касянчук, І. З. Якименко, М. Ю. Свистун. - Тернопіль : Шпак В., 2020. - 66 с.
 

Якімов Федір Павлович

yakimov-fedir-pavlovich

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Якімов, Ф. П. Методичні вказівки та індивідуальні розрахункові завдання з методичного програмування [Текст] / Ф. П. Якімов, О. Ф. Лесик.– Тернопіль: ТНЕУ, 2006.– 118 с.
 

Яковець Тетяна Аркадіївна

ЯковецьКафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яковець, Тетяна Аркадіївна Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Аркадіївна Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 205 с.
 2. Яковець, Тетяна Аркадіївна Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Аркадіївна Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Яковець, Т. Розрахунок оптимальної структури капіталу для підприємств лісового господарства / Тетяна Яковець // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 175-179.
 2. Самойлова, Т. А. Окремі аспекти формування та обліку статутного капіталу підприємств різних форм власності / Т. А. Самойлова // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 132-138.
 3. Самойлова, Т. А. Капітал та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства / Т. А. Самойлова // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 68-72.
 4. Самойлова, Т. Інвестиції капіталу та інвестиційний клімат в україні [Електронний ресурс] / Тетяна Самойлова // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 95-100.
 5. Кульчицька, Н. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства / Надія Кульчицька, Тетяна Яковець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 1. – С. 21-28.
 6. Самойлова, Т. А. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення управління капіталом підприємства / Т. А. Самойлова // Облік і аудит : зб. наук. праць Луцького нац. техн ун-ту. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 114‑124.
 7. Самойлова, Т. А. Джерела формування фінансового капіталу підприємств / Т. А. Самойлова // Облік і фінанси АПК. – 2011. – Вип. 1. – С. 169-174.
 8. Самойлова, Т. А. Аналіз використання власного та позикового капіталу підприємства / Т. А. Самойлова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 3 (69), т. 2. – С. 173‑178.
 9. Яковець, Т. А. Класифікація та роль капіталу в діяльності лісогосподарських підприємств з урахуванням специфіки лісової галузі / Т. А. Яковець // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 3 (20). – С. 202-207.
 10. Яковець, Т. А. Особливості побудови ефективної системи обліку капіталу підприємств лісового господарства / Т. А. Яовець // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІ (54). – C. 253-261.
 11. Яковець, Т. А. Оптимізація структури капіталу та прогнозування ефективності його використання / Т. А. Яковець // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2015. – Вип. 33. – C. 711-719.
 12. Яковец, Т. А. Разносторонность трактовок понятия «капитал» и его сущность с точки зрения бухгалтерского (финансового) учета / Т. А. Яковец // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – Вып. 28 (274). – С. 35-44.
 13. Яковець, Т. А. Грошова оцінка природного капіталу лісового господарства / Т. А. Яковець // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – Вип. 5-6 (2). – С. 61-64.
 14. Яковець, Т. А. Алгоритм аналізу прибутку підприємства в контексті планування його рівня та пошуку перспектив зростання / Яковець Т. А. // Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 213–217.
 15. Яковець, Т. Облік і відображення у звітності власного капіталу: поєднання вітчизняного та міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / Т. Яковець // Економічний дискурс. - 2016. - Вип. 1. - С. 112-120.
 16. Шмигель, О. Є. Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель, Т. А. Яковець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(4). - С. 151-154.
 17. Kostyshyn, N. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Natalia Kostyshyn, Lida Semchyshyn, Tatiana Yakovets // Economic annals - XXI (економічний часопис - ХХІ). – 2018. – № 3-4. – C. 43-48.
 18. Яковець, Т. А. Новітні види грошей: реалії їх використання, обліку та особливість оподаткування / Т. А. Яковець, Ю. П. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2018. – № 3-4. – C. 146-152.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Зарудна, Н. Я. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок, 2016. – 284 с.
 2. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 344 с.
 

Яковів Василь Іванович

1526631400 1516785583 267b7017 (1)Кафедра спорту та фізичного виховання

Посада: старший викладач

 

 

Публікації:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бадмінтон [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 33 с.
 2. Міщанчук, Р. М. Рухливі ігри [Текст] : метод. рек. / Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 56 с.
 

Якубівська Юлія Євгенівна

yakubivska y eКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Якубівська, Ю. Є. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Якубівська Юлія Євгенівна ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - К., 2012. - 214.
 2. Якубівська, Ю. Є. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні.- автореферат дис. канд. екон. наук: 08.00.03, Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2012.- 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Якубівська, Ю. Є. Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності [Електронний ресурс] / Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 35-43.
 2. Онищенко, В. П. Сучасні методи оцінки маркетингової інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. П. Онищенко, Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 263-270.
 3. Якубівська, Ю. Є. Теоретико-методологічні основи використання об'єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою [Електронний ресурс] / Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - N2. - С. 61-66.
 4. Якубівська, Ю. Парадигма формування конкурентоспроможного туристичного бренду в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Юлія Якубівська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2010. – Вип. 2 (28). – С. 174–178.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Якубівська, Ю. Є. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Якубівська. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 120 с.
 

Якубовський Роман Володимирович

якубовський рв

Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Якубовський, Роман Володимирович Правове регулювання фінансового забезпечення навчальних закладів України [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Якубовський Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 211 с.
 2. Якубовський, Роман Володимирович Правове регулювання фінансового забезпечення навчальних закладів України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Якубовський Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Якубовський, Р. Фінансово-правові проблеми освіти в умовах Болонського процесу] / Роман Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 99- 103.
 2. Якубовський, Р. Особливості бюджетного фінансування освіти / Роман Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 177-180.
 3. Якубовський, Р. Статут територіальної громади як основний нормативно-правовий акт муніципальних утворень / Р. Якубовський // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – С. 28-31.
 4. Якубовський, Р. В. Кредитування освіти: правові засади та проблеми вдосконалення [Електронний ресурс] / Р. В. Якубовський // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 114-115.
 5. Якубовський, Р. В. Фінансування освіти: правовий зміст, поняття та види [Електронний ресурс] / Р. В. Якубовський // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 410-415.
 6. Якубовський, Р. Правові проблеми фінансування навчальних закладів із альтернативних джерел / Роман Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С. 98-101.
 7. Якубовський, Р. В. Правові засади фінансового забезпечення навчальних закладів: зарубіжний досвід і перспективи його використання в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Якубовський.
 8. Якубовський, Р. В. Особливості форм бюджетного фінансування навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Р. В. Якубовський // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 162-165. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Право інтелектуальної власності. Практикум [Текст]: навч. посіб. /І. Р. Калаур, Н. Б. Москалюк, І. В. Зайцева-Калаур, Р. В. Якубовський; за ред. Н. Б. Москалюк.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 216 с.
 

Янкова Тетяна Миколаївна

yankova t m

Кафедра іноземних мов для зовнішньоекономічної діяльності

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Янкова, Тетяна Іноземці змагалися на краще знання української мови: [олімпіада з української мови для іноземних громадян відбулася в ТНЕУ] / Тетяна Янкова // Тернопіль вечірній. – 2009. – 20 травня (№16). – С. 2.
 2. Янкова, Тетяна Українська мова стає все популярнішою у світі : [олімпіада з укр. мови серед слухачів підготовчих відділень для іноземних громадян, яка відбулася 12-13 травня 2009 року в ТНЕУ] / Тетяна Янкова // Університетська думка. – 2009. – 31 травня (№6). – С. 5.
 3. Янкова, Т. М. Навчання граматиці української мови як іноземної: які методи використовувати /Т. М. Янкова //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 392-394.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Business Communication : Debates (Комунікації в бізнесі : дебати) [Текст]: навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Ю. І. Фатєєва, Т. М. Янкова.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– 198 с.
 2. Business Communscation : Debates (Комунікації в бізнесі : дебати) [Текст]: навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Ю. І. Фатєєва, Т. М. Янкова.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2007.– 198 с.
 

Янчук Артем Олександрович

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання : професор

Посада: доцент

Публікації:

 

Яремко Зоряна Михайлівна

yaremko z m

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бойко, Зоряна Михайлівна Просторовий розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Зоряна Михайлівна Бойко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 190 с.
 2. Бойко, Зоряна Михайлівна Просторовий розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Зоряна Михайлівна Бойко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ляшенко, О. Циклічність динаміки споживання продукції в Україні / О. М. Ляшенко, З. М. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 264-272.
 2. Ляшенко, О. Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств / О. М. Ляшенко, З. М. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 17-25.
 3. Бойко, З. Розширення існуючих підходів до дослідження і оцінки внутрішньогалузевої торгівлі / З. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 5-13.
 4. Кончик, В. Комплементарність і субституція міжнародним рухом капіталу міжнародної торгівлі товарами: уроки для України / В. Кончик, З. Бойко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 76-83.
 5. Бойко, З. Проблеми внутрісекторної торгівлі високотехнологічними товарами в контексті участі України у міжнародному русі капіталу / Зоряна Бойко, Світлана Вовк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 177-186.
 6. Бойко, З. Зовнішня торгівля України з країнами Азії: міжсекторний та внутрішньосекторний аналіз / З. Бойко // Наука молода: зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – № 7. – С. 40-46.
 7. Бойко, З. Внутрішньосекторна та міжсекторна торгівля України з країнами ЄС / З. Бойко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 10-14.
 8. Бойко, З. Розвиток консалтингу в Україні в контексті становлення "нової економіки" / Оксана Бестанчук, Зоряна Бойко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С.61-66.
 9. Ляшенко, О. Економічна дипломатія як складова гарантування безпеки країни / Оксана Ляшенко, Зоряна Бойко // Стратегічні пріоритети. – 2010. - № 2. – С. 151-157.
 10. Бойко, З. Напрями розширення внутрішньогалузевої торгівлі вітчизняною продукцією переробної промисловості [Електронний ресурс] / З. Бойко // Галицький економічний вісник. – 2009. - № 1. – С. 73-81.
 11. Бойко, З. Структурно-динамічний аналіз внутрішньогалузевої торгівлі товарами України / З. Бойко // Наука молода: зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. - № 10. – С. 50-58.
 12. Ляшенко, О. Фінансові домінанти процесу ціноутворення на світовому ринку сировинних товарів / Оксана Ляшенко, Зоряна Бойко // Світ фінансів. – 2010. - № 1. – С. 135-145.
 13. Бойко, З. Роль інтрасекторної торгівлі в інтеграційних процесах між Європейським Союзом і країнами Центрально-Східної Європи / Зоряна Бойко // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 89-95.
 14. Ляшенко, О. Підхід до оцінки фіскальної функції імпортного мита на продукти харчові, напої та тютюнові вироби в Україні / О. Ляшенко, З. Бойко // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 72-80.
 15. Ляшенко, О. М. Щодо дослідження структури змін споживчих цін на продовольчі товари / О. М. Ляшенко, З. М. Бойко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 198-207.
 16. Маркович, В. І. Пріоритети розвитку туристичних послуг в країнах, що розвиваються[Електронний ресурс] / В. І. Маркович, З. М. Бойко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011. – С. 185-187.
 17. Яремко, З. Структурно-динамічний аналіз експорту України продукції харчової промисловості / Зоряна Яремко // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9. Ч. 2. – С. 434-439.
 18. Яремко, З. Сучасні тенденції функціонування світового ринку пива / Зоряна Яремко // Наука молода. – Тернопіль, 2011. – № 15-16. – С. 145-151.
 19. Яремко, З. Перспективні форми міжнародного науково-технічного співробітництва виробничих підприємств / Зоряна Яремко, Тарас Слободян // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 89-96.
 20. Яремко, З. Концептуальна модель імпортних потоків продукції харчової промисловості України / Зоряна Яремко, Христина Ліп'яніна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 131-141.
 21. Яремко, З. М. Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління /З. М. Яремко //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 328-333.
 22. Яремко, З. Підходи до оцінки впливу інформаційних і комунікаційних технологій на соціально-економічний розвиток / Зоряна Яремко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 1, т. 15. – С. 216-227.
 23. Бойко, З. Бельгія / З. Бойко, О. Дуніковська // Європа – 2000: щорічний огляд : зб. статей. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. I : Економіка країн-членів Європейського Союзу. – С. 25-30.
 24. Бойко, З. Розвиток тіньової економіки в європейських країнах / З. Бойко, С. Степанчук [Електронний ресурс] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Спец. вип., № 18-3. – С. 118-126.
 25. Бойко, З. Компліментарність і субституція міжнародним рухом капіталу міжнародної торгівлі товарами: уроки для України / З. Бойко, В. Кончин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Eкономічна думка, 2004. – Вип. 5-1. – С. 76-83.
 26. Boyko, Z. Foreign Trade of the Engineering Products between Ukraine and the EU Countries: Investment, Innovation and Intra-Industry Trade Aspects / Z. Boyko, Y. Savelyev // Berichte, 18. Jr. – 2008. – Nr. 180/181. – Р. 63-70.
 27. Бойко, З. Ідентифікація детермінант внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України / З. Бойко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 244, Т. ІІ. – С. 443-451.
 28. Бойко, З. Удосконалення державного регулювання внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс] / З. Бойко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – Вип. IV. – С. 12-25.
 29. Яремко, З. М. Інформаційно-комунікаційні технології – платформа економічного зростання країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / З. М. Яремко, О. Ю. Рудяк // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – С. 163-166.
 30. Яремко, З. Основні тенденції сучасної міжнародної торгівлі ІКТ- товарами [Електронний ресурс] / З. Яремко, Р. Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Економічні науки. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – № 1 (6). – С. 96-103.
 31. Яремко, З. Основні чинники формування кон’юнктури світового ринку пшениці [Електронний ресурс] / З. Яремко, О. Рудяк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Економічні науки. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 103-109.
 32. Яремко, З. М. Щодо національного брендингу в Україні в контексті просування її інтересів у світі [Електронний ресурс] / З. М. Яремко, Г. В. Ткач // Молодий вчений. - 2016. - № 12.1. - С. 1035-1040.
 33. Яремко, З. М. Взаємозв'язок діяльності засобів масової інформації та міжнародного тероризму в умовах інформатизації суспільства [Електронний ресурс] / З. М. Яремко, А.М. Шерстка // Молодий вчений. - 2017. - № 3. - С. 240-244.
 34. Біяк, О. Б. Діяльність світових інформаційно-аналітичних агентств в міжнародному інформаційному просторі [Електронний ресурс] / О. Б. Біяк, З. М. Яремко // Молодий вчений. - 2016. - № 12. - С. 181-185.
 

Яремко Оксана Михайлівна

yaremko o m

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яремко, Оксана Михайлівна Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правововї традиції : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Оксана Михайлівна Яремко, Київ. нац. ун-т внутріш. справ.– К. : Б.в., 2009.– 221 с.
 2. Яремко, Оксана Михайлівна Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правововї традиції : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Оксана Михайлівна Яремко, Київ. нац. ун-т внутріш. справ.– К. : Б.в., 2009.– 20 с.

Публікаіції:

СТАТТІ:

 1. Яремко, О. Мета покарання в контексті антропологічного підходу до права / О. Яремко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 129-133.
 2. Яремко, О. Які вони - правові реалії? : [засідання "круглого столу" до 60-річчя Загальної декларації прав людини ООН на юридичному факультеті ТНЕУ] /О. Яремко //Вільне життя.– 2008.– 24 грудня (№103).– С. 1.
 3. Яремко, О. М. Ідея суверенітету і його проблеми / О. М. Яремко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 131-139.
 4. Яремко, О. М. Антропологічний підхід до права : сутність та загальна характеристика / О. М. Яремко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 9-14.
 5. Яремко, О. М. Ідея методологічного плюралізму в дослідженнях інституту покарання сучасної України / О. М. Яремко // Правова доктрина і юридична практика: досвід і перспективи розвитку : зб. наук. праць Академії управління Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 56-62.
 6. Яремко, О. М. Принцип антропоцентризму у сучасному правознавстві / О. М. Яремко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – 2004. – Вип. ХIV. – С. 8-13.
 7. Яремко, О. М. Проблема покарання в філософсько-правовій думці античності / О. М. Яремко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 2. – С. 344-350.
 8. Яремко, О. М. Людина й інститут покарання як предмет осмислення у філософсько-правовій думці Аристотеля / О. М. Яремко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 5. – С. 109-115.
 9. Яремко, О. М. Ідея суверенітету в ІV Універсалі та Конституції УНР / О. М. Яремко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 40-45.
 10. Яремко, О. М. Вплив християнства на інститут покарання у правовій реальності доби середньовіччя / О. М. Яремко // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. Сер. Право. – Харків, 2009. – № 872. – С. 229-233.
 11. Яремко, О. М. Кримінальна відповідальність за дитячу порнографію в Україні: проблеми законодавчої регламентації та кваліфікації / О. М. Яремко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород : Поліграфцентр «ЛІРА», 2010. – Вип. 14, ч. 2. – С. 377-381.
 12. Яремко, О. М. Інститут кримінальних проступків у контексті гуманізації кримінальної юстиції сучасної України [Електронний ресурс] / О. М. Яремко, І. О. Ониськів // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2012. – № 4 (25). – С. 143-148.
 13. Яремко, О. М. «Евтаназія» як привілейований склад умисного вбивства: гуманізація кримінальної юстиції України [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород : Поліграфцентр «ЛІРА», 2013. – Вип. 21, ч. 1, т. 3. – С. 111-114.
 14. Яремко, О. М. Стажировка в сфере адвокатской деятельности: современное состояние и перспективы развития законодательства Украины [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Закон и жизнь : междунар. научн.-практ. прав. журнал. – 2013. – № 9/3 (261). – С. 303-306.
 15. Яремко, О. М. Законодавча регламентація кримінальної відповідальності за катування в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університетуу права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького, 2013. – Вип. 8. – С. 170-175.
 16. Яремко, О. М. Кара як мета покарання: філософсько-правове дослідження [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 434- 437.
 17. Яремко, О. М. Людина в сучасній європейській правовій культурі [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 10. – С. 57-62.
 18. Яремко, О. Інститут судимості в кримінальному праві України: необхідність гуманізації [Електронний ресурс] / О. Яремко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 101-104.
 19. Яремко, О. М. Образ людини у постмодерній європейській правовій культурі [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 37-40.
 20. Яремко, О. "Страхове шахрайство" як самостійний склад злочину: ознаки об’єктивної сторони [Електронний ресурс] / О. Яремко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 154-158.
 21. Фаріон-Мельник, А. Правоохоронні органи: питання термінології та системи [Текст] / Антоніна Фаріон-Мельник, Оксана Яремко // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 65-70.
 22. Yaremko, О. «Cancel culture» and cyber-aggression: issues of legal assessment [Текст] / Oksana Yaremko // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 107-115.
 

Ярощук Ірина Дмитрівна

yaroschukКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ярощук, І. Д. Підготовка майбутніх економістів до професійного спілкування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ірина Дмитрівна Ярощук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 22 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ярощук, І. Діловий дискурс фахівця економічного профілю як комунікативне явище [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Мандрівець. – 2012. – № 3. – С. 75-78.
 2. Ярощук, І. Моделювання професійно-комунікативних ситуацій на заняттях з іноземної мови у ВНЗ економічного профілю [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Studia methodologica : зб. наук. праць. Сер. Філологія. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 81-85.
 3. Ярощук, І. Організація і зміст дослідно-експериментальної роботи з підготовки майбутнього економіста до професійного спілкування [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 76-82.
 4. Ярощук, І. Про необхідність розвитку навичок мовленнєвої діяльності у випускників економічного вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Наукові записки. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 4. – С. 120-124.
 5. Ярощук, І. Професійне спілкування як копонент гуманітарної підготовки майбутнього фахівця економічного профілю [Електронний ресурс] / І. Ярощук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2008. – Вип. 15. – С. 170-172.
 6. Ярощук, І. Д. Структура та рівні готовності майбутніх економістів до професійного спілкування [Електронний ресурс] / І. Д. Ярощук // Наукові записки. Сер. Педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 71-78.
 7. Ярощук, І. Д. Теоретичне обгрунтування професіограми економіста з позицій ділової комунікації [Електронний ресурс] / І. Д. Ярощук // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2009. – Вип. 148. – С. 130-135.
 8. Ярощук, І. Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності як основи підготовки майбутніх економістів до іншомовного спілкування [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Studia methodologica : зб. наук. праць. Сер. Філологія. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 31. – С. 49-53.
 9. Ярощук, І. Формування мовної особистості майбутнього економіста : соціолінгвістичний аспект [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 72-75.
 10. Ярощук, І. Д. Явище плеоназму в англійському синтаксисі [Електронний ресурс] / І. Д. Ярощук // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2011. – Вип. 56. – С. 209-212.
 11. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань / Олексій Вікторович Ярощук, Ірина Дмитрівна Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць.– Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 136-154.
 12. Ярощук, І. Д. Сутність комунікативної культури економіста / І. Д. Ярощук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 75-81.
 13. Ярощук, І. Д. Комунікативна компетентність як важливий компонент професійної підготовки майбутнього економіста [Текст] / І. Д. Ярощук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 1. – С. 39–44.
 14. Ярощук, І. Д. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування / І. Д. Ярощук, О. В. Блашків // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 19. – С. 223-230.
 15. Ярощук, І. Д. Практическая направленность формирования навыков профессионального общения у будущих экономистов / І. Д. Ярощук // Современный научный вестник. Сер. Экономика. – Белгород : Руснаучкнига, 2008. – № 19 (45). – С. 4-9.
 16. Ярощук, І. Д. Моделювання змісту навчання та його реалізації на початковому етапі у ВНЗ / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 59-61.
 17. Ярощук, І. Д. Тестові завдання для контролю рівня сформованості аудитивних умінь студентів-другокурсників немовних спеціальностей / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 47-51.
 18. Ярощук, І. Д. Роль і місце вільного переказу у вивченні іноземних мов / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 106-109.
 19. Ярощук, І. Д. Підготовка студентів економічних факультетів до ділового спілкування із зарубіжними партнерами / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – С. 36-41.
 20. Ярощук, І. Д. Проблема багатослів’я студентських творів / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. – Тернопіль : Економічна думка. – 2002. – С. 37-41.
 21. Ярощук, І. Д. Принципи навчання англійської мови / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. – Тернопіль : Економічна думка. – 2001. – С. 52-59.
 22. Ярощук, І. Д. Аналіз актуальних екзистенційно-антропологічних проблем у творчості Євгена Сверстюка / І. Д. Ярощук, О. В. Блашків // Волинь філологічна : текст і контекст. – Луцьк : РВВ «Вежа» Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2015. – Вип. 19.
 23. Ярощук, І. Д. Міжпредметні зв’язки як передумова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців : метод. аспект / І. Д. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (2). – С. 553-557.
 24. Ярощук, І. Д. Підготовка майбутнього економіста до професійного спілкування в процесі вивчення гуманітарних дисциплін: аналіз практики / І. Д. Ярощук, В. М. Чайка // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Друкарня Чернівецького університету, 2009. – Вип. 465. – С. 199-211.
 25. Ярощук, І. Д. Особливості підготовки майбутніх економістів до професійного спілкування в освітньо-розвивальному середовищі вищої економічної школи / І. Д. Ярощук // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання. – К. : НПУ, 2009.– Вип. 10. – С. 169-175.
 26. Ярощук, І. Д. Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх економістів до професійного спілкування в процесі вивчення гуманітарних дисциплін / І. Д. Ярощук // Вища освіта України. – 2009. – №3. – Київ : Гнозис, 2009. – С. 500-502.
 27. Ярощук, І. Д. Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти дослідження проблеми формування мовленнєвої поведінки майбутніх економістів / І. Д. Ярощук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – Вип. 22. – С. 269-274.
 28. Ярощук, І. Д. Професійна підготовка майбутніх економістів: проблема формування основ професійного спілкування / І. Д. Ярощук // Вісник Прикарпатського університету : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка. – Івано-Франківськ : видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету, 2008. – Вип. XXI, ч. 1. – С. 379-385.
 29. Ярощук, І. Д. Аксіологічний підхід у формуванні мовної поведінки майбутніх економістів / І. Д. Ярощук // Молодь і ринок. – 2007. – № 10 (33). – С. 106-108.
 30. Ярощук, І. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного спілкування / І. Д. Ярощук // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 485-490.
 31. Ярощук, І. Д. До питання про визначення понять «спілкування», «комунікація» та їхнє співвідношення / І. Д. Ярощук // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 1 (1). – С. 49-53.
 32. Ярощук, І. Д. Оптимізація процесу адаптації молодого фахівця економічного профілю до професійно-комунікативної діяльності / І. Д. Ярощук // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 8. – С. 252-256.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Ярощук Олексій Вікторович

yarosschuk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ярощук, Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олексій Вікторович Ярощук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 214 с.
 2. Ярощук, Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олексій Вікторович Ярощук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ярощук О. Корпоративний контроль та методи його захисту / О. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 142-154.
 2. Ярощук, О. Аналіз структури капіталу підприємства / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 341-349.
 3. Ярощук О. Методичні основи прогнозування фінансового стану акціонерного товариства / Олексій Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 226-232.
 4. Ярощук О. Особливості застосування стандартних фінансових критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 219-223.
 5. Ярощук О. Прогнозування потреби акціонерних товариств в додаткових фінансових ресурсах / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 304-320.
 6. Ярощук, О. Моделі оцінки адекватності ризику та прибутковості / Олексій Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – C. 104-106.
 7. Ярощук О. Переваги нового порядку амортизації основних фондів / Олексій Ярощук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : науковий журнал Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – C. 199-202
 8. Ярощук, О. Проблема доцільності поліпшення основних засобів / Олексій Ярощук // Формування екон. відносин в умовах ринку : зб. наук. праць каф. економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – C. 289-291.
 9. Ярощук, О. Проблеми і перспективи регулювання відтворення основних фондів / Олексій Ярощук / Формування екон. відносин в умовах ринку : зб. наук. праць каф. економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – C. 88-90.
 10. Ярощук, О. Формування інвестиційного портфеля: зміст та принципи / Олексій Ярощук // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Ч. 2. – C. 429-431.
 11. Ярощук, О. В. Аналіз в прогнозуванні фінансових ринків / О. В. Ярощук // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу : тези доп. і виступів ІІ Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молод. вчених / за ред. к. е. н., доц. Є. Є. Іоніна. – Донецьк : ТОВ Юго-Восток, 2005. – С. 204-205.
 12. Ярощук, О. В. Аналіз показників фінансової платоспроможності підприємства / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1 – C. 151-154.
 13. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування потреби у фінансових ресурсах / О. В. Ярощук // Проблеми адаптації обліку, статистики, аналізу та аудиту в Україні до міжнародних стандартів : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. студ. конф. – К. : КНЕУ, 2002. – C. 204-206.
 14. Ярощук, О. В. Вплив внутрішніх обмежень фінансової звітності і упередженості керівництва підприємства на інформацію як джерело аналітичних досліджень / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – C. 6-8.
 15. Ярощук, О. В. До питання про доцільність використання окремих джерел для формування капіталу підприємства / О. В. Ярощук // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : зб. наук. праць І Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – C. 621-625.
 16. Ярощук, О. В. До питання про оптимізацію структури джерел формування фінансових ресурсів підприємства / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – C. 82-84.
 17. Ярощук, О. В. Досвід організації муніципального управління у передових країнах світу / О. В. Ярощук // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 1. – C. 271-287
 18. Ярощук, О. В. Методичні підходи до реструктуризації промислових фірм в умовах транзитної економіки / О. В. Ярощук, О. В. Длугопольський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 201-203.
 19. Ярощук, О. В. Моделювання потреби підприємства в додаткових фінансових ресурсах / О. В. Ярощук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 13. – C. 69-79.
 20. Ярощук, О. В. Оптимізація структури капіталу за допомогою механізму фінансового левериджу / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. — Вип. 10, ч. 2. — C. 175-178.
 21. Ярощук, О. В. Особливості визначення фінансових ресурсів підприємств / О. В. Ярощук // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці першої Міжнар. другої Всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Ч. 1. – C. 233-235.
 22. Ярощук, О. В. Проблемы диагностики финансового состояния акционерных обществ / О. В. Ярощук, Б. М. Корецький // Proceedinq Fifth international scientific conference «Investments in the future» : тези конф. – Varna : Graphic Ltd., 2005. – Р. 66-72.
 23. Ярощук, О. В. Про необхідність застосування показників росту обсягу реалізації продукції в перспективному аналізі / О. В. Ярощук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2004. – № 3. – C. 213-219.
 24. Ярощук, О. В. Розрахунок показників платоспроможності підприємства на основі нової форми бухгалтерського балансу згідно з національним стандартом бухгалтерського обліку № 2 «Баланс». / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – C. 163-166.
 25. Ярощук, О. Оцінка загрози фінансової кризи на підприємстві / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 382-385.
 26. Ярощук, О. Аналіз системи економічної безпеки підприємства / Олексій Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 378-381.
 27. Ярощук, О. Аналітичні дослідження в процесі побудови системи захисту компанії від недружнього поглинання / О. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту . – Тернопіль : Економічна думка, 2006. - № 5. – С. 105-108.
 28. Ярощук, Олексій Дні науки в Університеті : [про студентську наукову конференцію 15 квітня в ТНЕУ на тему "Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації"] / Олексій Ярощук // Університетська думка. – 2008. – № 5-6. – С. 3.
 29. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань / Олексій Вікторович Ярощук, Ірина Дмитрівна Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць.– Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 136-154.
 30. Ярощук, О. В. Экономическая безопасность предприятия в условиях глобализации / О. В. Ярощук // Финансы, учет, банки : сб. науч. трудов. –Донецк : ДонНУ, 2007. – С. 48-59.
 31. Ярощук, О. В. Методологічні підходи до проведення діагностичних досліджень кризового стану підприємства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Випуск 3 (19).
 32. Ярощук, О. В. Системна оцінка стійкості функціонування підприємства / О. В. Ярощук // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 10. – С. 197-205.
 33. Ярощук, О. В. Ризик-менеджмент в управлінні капіталом підприємства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. каф. екон. аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 460-466.
 34. Ярощук, О. В. Доходний підхід до оцінювання вартості компанії / О. В. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 18. – С. 192-195.
 35. Ярощук, О. В. Концепції визначення вартості власного капіталу акціонерного товариства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. каф. екон. аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 236-240.
 36. Ярощук, О. В. Оцінка впливу умов реалізації інвестиційного проекту на його ефективність / О. В. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 213-217.
 37. Ярощук, О. В. Проблеми оцінки вартості капіталу акціонерного товариства / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 18.
 38. Ярощук, О. В. Оцінка в бухгалтерському обліку емісійних операцій акціонерних товариств / О. В. Ярощук // Вісник Хмельницького національного університету. – № 4, т. 3.
 39. Ярощук, О. В. Корпоративний захист: проблеми нормативного забезпечення / О. В. Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Т. 22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ярощук, О. В. Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країнах : монографія / О. В. Ярощук. – Тернопіль : Економічна думка. – 1999. – 63 с.
 2. Шкарабан, С. І. Діагностика і прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства: монографія / С. І. Шкарабан, Б. М. Корецький, О. В. Ярощук. – Тернопіль: Тайп, 2010. – 300 с.
 3. Здреник, В. С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: монографія / В. С. Здреник, О. В. Ярощук . – Тернопіль: Крок, 2011. – 272 с.
 4. Шкарабан, С. Діагностика прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства : монографія / С. Шкарабан, Б. Корецький, О. Ярощук. – Тернопіль : ТАЙП, 2008. – 337 с.
 5. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 6. Бутов, А. М. Аналіз системи захисту бізнесу від поглинання [Текст] / А. М. Бутов, О. В. Ярощук // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 315-342.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів V курсу спеціальності 7.050104 «Фінанси» спеціалізації «Фінансовий аналіз» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 90 с.
 2. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 90 с.
 3. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 92 с.
 4. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Фінанси» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 92 с.
 5. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 6. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] / Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А., Ровенська В. В. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400 с.
 7. Програма і методичні вказівки з стажування (виробничої практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 22 с.
 8. Програма і методичні вказівки з стажування (переддипломної практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 23 с.
 

Ясишена Валентина Валеріївна

yasishena-valentina-valeryivna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 280 с.
 2. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ясишена, В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація / Валентина Ясишена // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –Тернопіль :Економічна думка, 2008.–Вип.2 (18).– С.321-324.
 2. Ясишена, В. В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Економічний простір.– 2008.– № 16.– С.123- 131.
 3. Ясишена, В. В. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 131-139.
 4. Ясишена, В.В. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств [Електронний ресурс] / В.В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2012. – № 10.
 5. Ясишена, В. В. Організаційні засади управлінського обліку грошових потоків за центрами фінансової відповідальності [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 279-285.
 6. Ясишена, В. В. Економічний зміст та класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Ефективна економіка. – 2013. – № 8.
 7. Головай, Н. М. Дослідження ролі та місця бухгалтерського обліку в сучасній системі управління [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. В. Ясишена // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 5, ч. 4. – С. 176-178.
 8. Ясишена, В. В. Систематизація основних елементів управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена, Л. І. Пославська // Економічний простір. - 2016. - № 106. - С. 241-254.
 9. Ясишена, В. В. Напрямки розвитку сфери послуг у Вінницькій області / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 145-154.
 10. Ясишена, В. В. Діяльність підприємств сфери послуг м. Вінниці / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 300-306.
 11. Ясишена, В. В. Шляхи підвищення ефективності аудиту грошових коштів / В. В. Ясишена // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Вип. 1. – С. 117-118.
 12. Ясишена, В. В. Інформативність Звіту про рух грошових коштів в системі менеджменту / В. В. Ясишена // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 3 (18). – С. 127-131.
 13. Ясишена, В. В. Облік, аналіз і аудит як підсистеми формування інформації щодо грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 5 (20). – С. 148-153.
 14. Гордополова, Н. В. Методика аудиту звіту про рух грошових коштів / Н. В. Гордополова, В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23. – С. 111-116.
 15. Ясишена, В. В. Формування грошових потоків підприємств швейної промисловості / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2009. – Вип. № 3 (23). – С. 128-135.
 16. Ясишена, В. В. Еволюція грошей та їх сутність / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2010. – Вип. № 1 (25). – С. 46-51.
 17. Ясишена, В. В. Методика прогнозування грошових потоків / В. В. Ясишена // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 564-572.
 18. Ясишена, В. В. Еквіваленти грошових коштів: проблеми визнання та обліку / В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. І. – С. 134-139.
 19. Ясишена, В. В. Оцінка якості управління грошовими потоками підприємств / В. В. Ясишена, І. В. Мельничук // Економічний простір. – 2012. – № 59. – С. 304-313.
 20. Ясишена, В. В. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів підприємства / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 2 (34). – С. 112-116.
 21. Ясишена, В. В. Облікові критерії оцінки нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 276-285.
 22. Ясишена, В. В. Методичні аспекти амортизації нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Ефективна економіка. – 2014. – № 9.
 23. Ясишена, В. Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 79-95.
 24. Ясишена, В. Еволюція нематеріальних активів у площині соціально-економічних концепцій розвитку економіки / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 134-144.
 25. Задорожний, З.-М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва / Зеновій-Михайло Задорожний, Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 123-133.
 26. Ясишена, В. Структура і оцінка нематеріальних активів за різними рівнями стандартизації / Валентина Ясишена // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 1. – С. 145–156.
 27. Ясишена, В. В. Принципи облікової політики нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – С. 156-162.
 28. Ясишена, В. Проблеми обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 171-186.
 29. Ясишена, В. Окремі аспекти методології обліку нематеріальних активів / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – С. 219-233.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ясишена, В. В. Проблемні аспекти методології та організації обліку нематеріальних активів [Текст] : монографія / В. В. Ясишена. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 330 с.
 

Яцишин Світлана Романівна

yatsushyn

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яцишин, Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Романівна Яцишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 194 с.
 2. Яцишин, Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Романівна Яцишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

Публікаці:

СТАТТІ:

 1. Каплун, О. Контроль якості проведення аудиту ефективності / О. Каплун, С. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 282-284.
 2. Яцишин, С. Р. Методи обліку витрат та методи обліку калькулювання собівартості продукції : сутність та співвідношення / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 78-80.
 3. Хаблюк, О. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи / Оксана Хаблюк, Світлана Яцишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-353.
 4. Яцишин, С. Р. Витрати на оплату праці: питання удосконалення їх обліку на сучасному етапі господарювання / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 148-151.
 5. Яцишин, С. Р. Методика обліку втрат від браку та її вдосконалення у швейному виробництві / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 175-178.
 6. Яцишин, С. Р. Витрати виробництва в механізмі функціонування ринкової економіки / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 86-88.
 7. Яцишин, С. Теоретичні аспекти та нормативні вимоги щодо зміни облікової політики підприємства[Електронний ресурс]/ Світлана Яцишин, Мар’яна Цюпак.
 8. Яцишин, С. Р. Аспекти формування облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2001. – Вип. 8, ч. 4. – С. 491-498.
 9. Яцишин, С. Групування витрат виробництва за місцями виникнення та центрами відповідальності / Світлана Яцишин // Наука молода : зб. наук. праць молод вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 122-125.
 10. Яцишин, С. Вплив організаційно-технологічних особливостей швейної промисловості на організацію обліку витрат діяльності [Електронний ресурс] / Світлана Яцишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль : РВЦІФ ТДПУ «Літопис», 2000. – № 6. – С. 125-128.
 11. Яцишин, С. Організація і методологія обліку витрат на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання / Світлана Яцишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 112-116.
 12. Яцишин,С. Р. Облікова політика: формування та контроль за її дотриманням [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.464-467.
 13. Яцишин, С. Р. Запаси установ державного сектору економіки: оцінка та переоцінка / С. Р. Яцишин // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 159-163.
 14. Бенько, І. Д. Форми організації підприємств у процесі укрупнення [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 98-108.
 15. Бенько, І. Д. Організація внутрішнього контролю на підприємствах зв’язку [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 710-711. – С. 153-158.
 16. Яцишин, С. Р. Деякі аспекти конкурентноздатності продукції легкої промисловості та методика її оцінки / С. Р. Яцишин // Торгівля, комерція, підприємництво : зб.наук. праць. Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова. – Львів : видавництво ЛКА, 2001. – С. 15-21.
 17. Яцишин, С. Р. Удосконалення планування витрат діяльності в умовах функціонування ринкових механізмів господарювання / С. Р. Яцишин // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – Хмельницький : видавництво ТУП, 2000. – Ч. 1, № 4. – С. 40-44.
 18. Яцишин, С. Р. Особливості калькулювання собівартості в умовах формування ринкових відносин / С. Р. Яцишин // Вісник національного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ», 2001. – Вип. 24. – С. 35-38.
 19. Яцишин, С. Р. Аналіз релевантної інформації в управлінні витратами / С. Р. Яцишин // Економічний аналіз. Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 130-132.
 20. Яцишин, С. Р. Розвиток та економічний зміст категорії витрати виробництва / С. Р. Яцишин // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 149-152.
 21. Яцишин, С. Р. Економічний зміст категорій «витрати виробництва» та «собівартість» в процесі трансформації бухгалтерського обліку до умов ринкової економіки / С. Р. Яцишин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2005. – Т. 3, № 6. – С. 218-222.
 22. Яцишин, С. Р. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування: проблеми обліку та розподілу / С. Р. Яцишин // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2007. – № 2 (13). – С. 122-128.
 23. Яцишин, С. Р. Наслідки змін облікової політики щодо її аспектів формування / С. Р. Яцишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 264-267.
 24. Яцишин, С. Р. Досвід країн ЄС у формуванні облікової політики підприємств з врахуванням вимог Європейського законодавства [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. видання. – 2015. – Вип. 6.
 25. Яцишин, С. Р. Форми реорганізації підприємств у процесі укрупнення [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин, І. Д. Бенько // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (27). – С. 98-108.
 26. Яцишин, С. Р. Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитк [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин, О. А. Хаблюк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 3. - С. 185-189.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 281 с.
 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин, Н. Г. Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 389 с.
 

Яцків Василь Васильович

яцків

Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Посада6 в.о. завідувача кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яцків, Василь Васильович Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв'язку [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Василь Васильович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2001. - 170 с.
 2. Яцків, Василь Васильович Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв'язку [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Василь Васильович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2001. - 19 с.
 3. Яцків, Василь Васильович Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яцків Василь Васильович ; Тернопільський нац.екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 280 с.
 4. Яцків, Василь Васильович Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яцків Василь Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 40 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Яцків, В. В. Завадозахищений метод передавання даних у безпровідних сенсорних мережах / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків, Д. І. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип. 446. – С. 117-120.
 2. Яцків, В.В. Безпровiднi сенсорнi мережi на основi оптичного каналу зв'язку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск. Комп'ютерні системи та компоненти? Частина ІІ. Чернівці: ЧНУ, 2008. С. 153-156.
 3. Нелінійне кодування даних в безпровідних сенсорних мережах : (текст на англ. мові ) / В. Яцків, Су Дзюнь, Н. Яцків, А. Саченко // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 4, т. 10. – С. 383-390.
 4. Яцків, В. В. Лазерна система дистанційного контролю глибинно-насосних установок / В. В. Яцків // Методи та прилади контролю якості. – 1998. – № 2. – С. 61-63.
 5. Яцків, В. В. Оцінка ефективності двомірних методів маніпуляції сигналів з самосинхронізацією / В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація ОПЕК. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1998. – № 35. – С. 126-132.
 6. Яцків, В. В. Нелінійний метод перетворення гармонічного сигналу в фазовий портрет в хемінговому просторі залишкових класів / В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 6, № 36. – С. 124-128.
 7. Яцків, В. В. Метод асинхронно-згорткового кодування даних з високим рівнем завадозахищенності / В. В. Яцків // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – С. 357-362.
 8. Яцків, В. В. Методичне обгрунтування параметрів процедур обміну даними безпровідної мережі контролю обладнання нафтогазових свердловин / В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 8, № 36. – С. 261-267.
 9. Николайчук, Я. М. Розробка і аналіз завадостійкості цифрового приймача відносно фазо-маніпульованих сигналів на основі обчислювача структурної функції / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 8, № 36. – С. 202-207.
 10. Яцків, В. В. Принципи кодування сигналів в розподілених комп’ютерних системах з оптичним каналом / В. В. Яцків, Я. М. Николайчук // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2001. – № 37. – С. 178-182.
 11. Яцків, Н. Г. Методи кодування та фізичного представлення сигналів в інформаційно-керуючих системах / Н. Г. Яцків, В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2001. – Т. 8, № 38. – С. 140-144.
 12. Кудряшов, Ю. В. Оптичні лінії – перспективний напрямок розвитку комп’ютерних мереж / Ю. В. Кудряшов, В. В. Яцків, Я. М. Николайчук [та ін.] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2001. – № 2. – С. 186-191.
 13. Яцків, В. В. Методи кодування даних для фізичного рівня комп’ютерних мереж / В. В. Яцків, Ю. В. Кудряшов // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – Львів, 2002. – № 443. – С. 131-134.
 14. Яцків, В. В. Принципи побудови оптичних активних ретрансляторів з вложеними спецпроцесорами обробки сигналів / В. В. Яцків, Ю. В. Кудряшов, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – Т. 2, № 3. – С. 152-155.
 15. Николайчук, Я. М. Перспективи створення телефонних ліній на основі відкритого оптичного каналу зв’язку / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків, Т. М. Гринчишин // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – Т. 2, № 3. – С. 47-50.
 16. Яцків, В. В. Перспективи застосування базису Галуа в системах контролю доступу на прикладі безконтактної аутентифікації / В. В. Яцків, Н. Д. Круцкевич // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – Т. 1, № 3. – С. 201-205.
 17. Николайчук, Я. Стратегія та перспективи створення в Україні багаторівневих комп’ютерних мереж з відкритими оптичними каналами / Я. Николайчук, Ю. Кудряшов, В. Яцків [та ін.] // Комп’ютинг. – 2002. – Т. 1, вип. 2. – С. 17-21.
 18. Яцків, Н. Г. Спецпроцесор обробки даних на основі перетворення Крестенсона – Галуа / Н. Г. Яцків, Р. І. Король, В. В. Яцків [та ін.] // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – Т. 1, № 3. – С. 105-108.
 19. Яцків, В. В. Метод кодування кабельно-провідникової продукції / В. В. Яцків, Р. І. Свистун // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Т. 2, № 2. – С. 16-20.
 20. Яцків, В. В. Методи кодування сигналів в безпровідних оптичних каналах зв’язку / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків, Д. Я. Геник // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч.1, т. 1 – С. 246-248.
 21. Яцків, В. В. Метод підвищення надійності передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі системи залишкових класів / В. В. Яцків // Радіоелектроніка та інформатика. – 2010. – № 2. – С. 32-35.
 22. Yatskiv, V. Nonlinear data coding in wireless sensor networks / V. Yatskiv, Su Jun, N. Yatskiv, A. Sachenko // International Journal of Computing. – 2011. – Vol. 10, іssue 4. – P. 383-390.
 23. Яцків, В. В. Методтапристрійкодуваннямультимедійнихданихнаосновісистемизалишковихкласів / В. В. Яцків // ПраціОдеськогополітехнічногоуніверситету : наук. танаук.-вироб. збірник. – 2013. – № 1 (40). – С. 61-66.
 24. Яцків, В. В. Модифіковані коректуючі коди системи залишкових класів та їх застосування / В. В. Яцків // Інформаційн ітехнології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 2. – С. 39-45.
 25. Яцків, В. В. Метод мережного кодування в системі залишкових класів / В. В. Яцків // Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп'ютерні системи та мережі. – Львів, 2013. – № 773. – С. 157-164.
 26. Яцків, В. В. Методи виконання модулярних операцій та їх реалізація на ПЛІС / В. В. Яцків // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 6. – С. 218-224.
 27. Яцків, В. В. Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – № 4 (227). – С. 144-148.
 28. Яцків, В. В. Виявлення та виправлення багатократних помилок на основі модулярних коректуючих кодів / В. В. Яцків // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2015. – Т. 33, № 2. – С. 77-82.
 29. Яцків, В. В. Концепція побудови безпровідних сенсорних мереж на основі колективного інтелекту / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 2. – С. 217-221.
 30. Яцків, В. В. Контроль виконання арифметичних операцій на основі модулярних кодів / В. В. Яцків // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 4 (53). – С. 135-138.
 31. Su, Jun. Method and Device for Image Coding & Transferring Based on Residue Number System / Su Jun, V. Yatskiv // Journal Sensors & Transducers (ISSN 1726-5479). – Special Issue, January, 2013. – Vol.18. – P. 60-65.
 32. Hu, Zhengbing. Increasing the Data Transmission Robustness in WSN Using the Modified Error Correction Codes on Residue Number System / Hu Zhengbing, V. Yatskiv, A. Sachenko // Elektronika ir Elektrotechnika. – 2015. – Vol. 21, № 1. – Pp. 76-81.
 33. Yatskiv, V. The network coding method in wireless sensor networks based on residue number system / V. Yatskiv // Zeszyty naukowe politechniki śląskiej. Ser. Organizacja i Zarządzanie z. 67. 2013. – P. 135-144.
 34. Yatskiv, V. Improved Data Communication in WSN Using Modular Arithmetic / V. Yatskiv, A. Sachenko, N. Yatskiv // Wireless Communication and Information: Car to car, Sensor Networks and Location Based Services HTW - University of Applied Sciences Berlin. – Berlin, 2010. – P. 39-49.
 35. Яцкив, Н. Г. Метод кодирования данных в беспроводных компьютерных сетях на основе преобразования системы остаточных классов / Н. Г. Яцкив, В. В. Яцків, Р. В. Крепич // Вестник Брестского государственного технического университета. Сер. Физика. Математика. Информатика. – Брест, 2007. – № 5 (47). – С. 8-10.
 36. Су, Цзюнь. Повышение эффективности передачи данных в беспроводных сенсорных сетях на основе многопутевой маршрутизации // Су Цзюнь, В. В. Яцкив, А. О. Саченко / Вестник Брестского государственного технического университета. Сер. Физика. Математика. Информатика. – Брест, 2010. – № 5 (650). – С. 21-24.
 37. Цаволык, Т. Г. Метод исправления ошибок на основе модулярных корректирующих кодов / Т. Г. Цаволык, В. В. Яцкив // Вестник Брестского государственного технического университета. Сер. Физика. Математика. Информатика. – Брест, 2015. – № 5 (850). – С. 36-38.
 38. Цаволик, Т. Г. Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів [Електронний ресурс] / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27(3). - С. 191-194.
 39. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.
 40. Яцків, В. В. Метод та пристрій кодування мультимедійних даних на основі системи залишкових класів [Електронний ресурс] / В. В. Яцків // Праці Одеського політехнічного університету. - 2013. - № 1. - С. 61-66.
 41. Sieck, V. Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes / Sieck, V. Yatskiv, A. Sachenko, T. Tsavolyk // International Journal of Computing. – 2015. – Vol. 14, 17 – Issue 4. – P. 208-213.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Основи кібербезпеки [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Яцків. - Тернопіль : Економічна думка, 2018. - 44 с.
 

Яцків Наталія Георгіївна

yackiv n g

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яцків, Наталія Георгіївна Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп'ютерних системах на основі кодів поля Галуа [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Наталія Георгіївна ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 177 с.
 2. Яцків, Наталія Георгіївна Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп'ютерних системах на основі кодів поля Галуа [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Наталія Георгіївна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2003. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Нелінійне кодування даних в безпровідних сенсорних мережах : (текст на англ. мові ) / В. Яцків, Су Дзюнь, Н. Яцків, А. Саченко // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 4, т. 10. – С. 383-390.
 2. Яцків, В. В. Завадозахищений метод передавання даних у безпровідних сенсорних мережах / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків, Д. І. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип. 446. – С. 117-120.
 3. Яцків, Наталія Метод зменшення надлишковості гармонічних сигналів на основі кодів Поля Гаула / Наталія Яцків // Комп'ютинг. – 2003. – липень (№1). – С. 92-97.
 4. Яцків, Н. Г. Системні характеристики джерел інформації та оцінка їх ентропії [Електронний ресурс] / Н. Г. Яцків, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.197-200.
 

Ященко Елеонора Михайлівна

ященко е

Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ященко, Е. Параметри психологічного впливу в контексті інноваційного навчання / Елеонора Ященко // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 160-170.
 2. Ященко, Е. Адаптація першокурсника / Е. Ященко // Академія. – 2003. – 17 № 16. – С. 8.
 3. Ященко, Е. Саморозвиток особистості в процесі професійної підготовки [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3, ч. ІІ.
 4. Ященко, Е. Вища економічна освіта : змістове наповнення технологій педагогічного проектування [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Нова педагогічна думка. – 2011.
 5. Ященко, Е. М. Проектування особистісно орієнтованого педагогічного процесу з формування комунікативної культури студентів [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – 2012. –Вип. 16. – С.183-187.
 6. Ященко, Е. М. Вплив педагогічного спілкування на формування комунікативної культури майбутніх економістів: виховний аспект [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип.10. – С.345-350.
 7. Ященко, Е. М. Комунікативна культура особистості та структурні компоненти її формування у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Педагогічний дисукурс: збірник наукових праць. – 2012. –Вип. 12. – С.369-373.
 8. Ященко, Е. М. Реалізація особистісно орієнтованого підходу в сучасних умовах функціонування ВНЗ [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко.
 9. Ященко, Е. Формування готовності педагогічних кадрів до моніторингу якості освітньої діяльності у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Елеонора Ященко.