Правила користування ресурсами бібліотеки

Правила
користування бібліотекою
 ім. Л. Каніщенка ЗУНУ

1. Загальні положення
1.1. Правила користування бібліотекою ім. Л. Каніщенка ЗУНУ розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.01.1995р., Примірного положення “Про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації затвердженого наказом МОН України №641 від 06.08.2004р., Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти України №321 від 31.08.1998р, Положення про бібліотеку ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету.
1.2. Бібліотека університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси університету.
1.3. Фонди бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.
1.5. Загальне методичне керівництво бібліотекою ім. Л. Каніщенка здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України.
1.6. Користування бібліотекою університету безкоштовне.
1.7. Правила користування бібліотекою затверджує ректор університету.

 

2. Права читачів та основи користування бібліотечними фондами
2.1.Право користування фондами бібліотеки надається професорсько-викладацькому складу, науковим співробітникам, докторантам, аспірантам, студентам, учням коледжів, слухачам центрів довузівської і післядипломної підготовки, та працівникам структурних підрозділів університету, стороннім користувачам.
2.2. Сторонні користувачі обслуговуються лише в читальних залах.
2.3. Читачі мають право отримувати у тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, у читальних залах, філіях та інших пунктах видачі літератури; користуватись усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь у читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.
2.4. Для реєстрації електронного формуляра (ЕФ) потрібно подати залікову книжку, студентський (аспірантський) квиток, або службове посвідчення, дійсне у поточному році та створити свій персональний код захисту (пін-код).
2.5. Під час реєстрації ЕФ користувач ознайомлюється з правилами користування бібліотекою та засвідчує це своїм персональним кодом захисту.

 

3. Обов’язки користувачів
3.1. Для одержання літератури користувач подає залікову книжку, студентський квиток, аспірантське або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит.
3.2. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних з фондів бібліотеки, повертати їх у встановлений термін, не виносити з приміщення бібліотеки літературу, якщо вона не записана в одному з облікових документів, не робити в ній ніяких поміток, не виривати й не загинати сторінки, не виймати картки із каталогів і картотек, дотримуватись тиші в читальних залах.
3.3. При отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її і, у разі виявлення дефектів, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити відповідні позначки на виданні.
3.4. Відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім.
3.5. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно із чинним законодавством України.
3.6. Користувачі, що втратили книжки із бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними за змістом.
3.7. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.
3.8. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача та бібліотекаря, що приймає заміну.
3.9. Бібліотека щорічно проводить перереєстрацію користувачів. При перереєстрації користувач повинен здати для обліку всю літературу, яку, при необхідності, він може одержати знову. Користувачі які не перереєструвались - бібліотекою не обслуговуються.
3.10. Студенти після закінчення навчального року зобов’язані здати всю літературу в бібліотеку.
3.11. Коли користувач за певних обставин припиняє користуватись бібліотекою, він зобов’язаний здати всі книги і підписати обхідного листа, його електронний формуляр блокується у базі даних.
3.12. За порушення цих правил користувачі позбавляються права користуватися бібліотекою.

 

4. Порядок користування фондами бібліотеки
4.1. На абонементах:
4.1.1. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам - до 10 примірників, іншим категоріям читачів - до 5 примірників на той же термін.
4.1.2. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам університету.
4.1.3. Художня література видається в кількості не більше 3-х екземплярів строком до 15 днів. Термін користування книгою може бути продовжений після її пред’явлення.
4.1.4. Студентам-заочникам терміни користування навчальними посібниками встановлюються залежно від термінів проведення екзаменаційних сесій.
4.1.5. Не видаються до дому:
• енциклопедичні та особливо цінні видання;
• неопубліковані видання.
4.1.6. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.
4.1.7. У випадку затримки книг понад встановлений термін і без поважних причин, адміністрація бібліотеки має право застосовувати відповідні санкції проти порушників (позбавлення права користування бібліотечними фондами на певний період часу).
4.2. В читальних залах:
4.2.1. Книги у читальних залах видаються за вимогою читачів при пред’явленні відповідного документа.
4.2.2. Неопубліковані матеріали (дисертації, автореферати та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку.
4.2.3. Виносити книги із читального залу заборонено. При виході із читального залу користувач повинен здати наявні в нього документи.

4.3. В комп’ютерних залах:
4.3.1. Користувач комп’ютерного залу повинен дотримуватись правил користування мережею Internet.
4.3.2. Користувачам дозволяється працювати на персональних комп’ютерах (ПК) не більш ніж 1год. Час може бути продовжено при відсутності черги.
4.3.3. У комп’ютерному залі забороняється вживати їжу та залишати сміття на робочих місцях.
4.3.4. При виявленні порушень в роботі ПК потрібно звертатись до персоналу комп’ютерного залу.
4.3.5. Користувачі можуть замовити літературу та працювати з нею, використовуючи комп’ютеризовані робочі місця.

 

5. Зобов'язання бібліотеки з обслуговування читачів
5.1. Бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ зобов’язана:
5.1.1. Формувати свої фонди згідно з профілем навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної діяльності університету.
5.1.2. Обліковувати, забезпечувати зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
5.1.3. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів.
5.1.4. Створює і веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і видає науково-допоміжні і рекомендаційні бібліографії, покажчики, виконує бібліотечні довідки, проводить бібліографічні огляди тощо.
5.1.5. Організовувати книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.
5.1.6. Проводити диференційоване обслуговування читачів на абонементах та у читальних залах.
5.1.7. Забезпечувати високий культурний рівень обслуговування читачів, створювати умови необхідні для роботи з різними джерелами інформації на основі постійного підвищення фахового та культурного рівня бібліотечних працівників.
5.1.8. Вивчати інформаційні потреби та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів, науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації; проводити дослідження читацьких потреб та інтересів з метою оптимального їх задоволення.
5.1.9. Надавати читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечувати доступ до інших баз даних в Україні та за її межами.
5.1.10. Брати участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
5.1.11. Поширювати серед користувачів знання основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплювати їм навики роботи з книгою, культури читання тощо; із цією метою організовувати спеціальні навчання згідно з навчальними планами університету, проводити індивідуальні бесіди, консультації та ін.
5.1.12. Забезпечувати інформування користувачів щодо видів бібліотечних послуг та сервісів.
5.2. Бібліотека видає користувачеві документи тільки після повернення отриманої раніше літератури, термін користування якої закінчився.
5.3. Повернення літератури від читача персонально, з використанням унікального логіна, посвідчує бібліотекар, що прийняв книги.
5.4. Після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує користувачам поштою, електронною поштою, телефоном або іншими засобами зв’язку про необхідність повернення літератури у визначений термін. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.


Директор бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ                         к. е. н. Казимир Возьний