Нові надходження ТРАВЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

811.112.2(075.8)

Ш26

Шаронова, О. В.

   Bank-, Finanz- und Wirtschaftsdeutsch [Текст] = Банківсько-фінансова та економічна німецька мова : навч. посіб. / О. В. Шаронова. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 214 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківсько-фінансова та економічна.pdf.

     Навчальний посібник з німецької мови адресовано студентам вищих закладів освіти України, які спеціалізуються на підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів для роботи у банківській, фінансовій та економічній сферах. Посібник базується на сучасних матеріалах з німецьких джерел з новітньою фаховою банківською, фінансовою та економічною лексикою.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

2

811.111(075.8)

С38

Синявська, А. М.

   English for Accountants and Auditors [Текст] = Англійська мова для бухгалтерів та аудиторів : навч. посіб. / А. М. Синявська, В. Г. Шукатка. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 246 c. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/English for accountants and auditors.pdf.

     Посібник може бути використаний на курсах вивчення ділової англійської мови, під час читання фахових текстів та ознайомлення з документацією. Він також буде корисним для аспірантів та викладачів, а також для фахівців, які мають справу з бухгалтерським обліком.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

3

811.111(075.8)

К56

Ковалик, Н. В.

   Low for business [Текст] = Англійська мова для юристів. Спецкурс з комерційного права : навч. посіб. / Н. В. Ковалик, О. А. Цюк. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 248 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Англійська мова для юр..pdf.

     Мета посібника - розвинути у студентів вміння опрацьовувати автентичні правничо-бізнесові англомовні тексти; виробити навички читання та вільного розуміння інформації з фаху; розширити знання студентів з основних підгалузей комерційного права - формах господарських організацій, з наголосом на різновидах форм власності.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

4

342.9(477)

Р86

Рунова, Вікторія Вікторівна

   Адміністративні процедури в діяльності господарських судів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Вікторія Вікторівна Рунова. – Суми : СДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено аналізу сутність та особливостей адміністративних процедур в діяльності господарських судів України, а також шляхів удосконалення їх реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

342.5(477)

М69

Михальський, Олег Олександр

   Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олег Олександр Михальський. – Суми : СДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено аналізу сутності та особливостей протидії правопорушення у сфері інтелектуальної власності в Україні, а також шляхів удосконалення її адміністративно-правового регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

342.951

Т35

Терехов, Віталій Юрійович

   Адміністративно-правове забезпечення місцевої безпеки в умовах децентралізації влади в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Віталій Юрійович Терехов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 210 с.

     Дисертація є одним із перших коплексних монографічним дослідженням, у якому здійснена наукова розробка питань адміністративно-правового забезпечення місцевої безпеки в умовах децентралізації влади в Україні, а також розроблені пропозиції з удосконалення законодавства в цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

342.951

Т35

Терехов, Віталій Юрійович

   Адміністративно-правове забезпечення місцевої безпеки в умовах децентралізації влади в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Віталій Юрійович Терехов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації є одним із перших коплексних монографічним дослідженням, у якому здійснена наукова розробка питань адміністративно-правового забезпечення місцевої безпеки в умовах децентралізації влади в Україні, а також розроблені пропозиції з удосконалення законодавства в цій сфері.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

8

342.922

Д28

Декаленко, Валентина Степанівна

   Адміністративно-правове забезпечення формування кадрів для судів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Валентина Степанівна Декаленко. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті здійснено аналіз адміністративно-правового забезпечення формування кадрів для судів України, надано правову оцінку реалізації елементів організації адміністративно-правового забезпечення формування кадрів для судів України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

342.6(477)

М80

Мороз, Світлана Сергіївна

   Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів правової роботи державної фіскальної служби України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Світлана Сергіївна Мороз. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено адміністративно-правовим засадам діяльності підрозділів правової роботи фіскальних органів. На підставі аналізу науково-теоретичної літератури, чинного законодавства України та практика його застосування визначено поняття "підрозділ правової роботи".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

10

351.713(477)(043.3)

Б12

Бабенко, Олена Едуардівна

   Адміністративно-правові засади запобігання насильству в сім'ї [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олена Едуардівна Бабенко. – Кривій Ріг : ДЮІ МВС України, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено розгляду теоретичних та прикладних проблем адміністративно-правових засад запобігання насильству в сім'ї. Надане Основним Законом право на захист недоторканості та права на приватність належить до групи основоположних прав і свобод людини і громадянина.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

811.111(075.8)

М64

Мірошнік, Л. В.

   Англійська мова : основні економічні поняття [Текст] = Basic economic concepts : навч. посіб. / Л. В. Мірошнік. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 316 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Англійська мова основні економічні.pdf.

     Навчальний посібник знайомить з ключовими поняттями економічної теорії і сприяє вдосконаленню навиків володіння англійською мовою в галузі економіки. Тематика та характер навчальних матеріалів, представлених у посібнику, забезпечують формування у студентів значного професійного словника.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

12

811.111(075.8)

О-53

Олейнікова, О. М.

   Англійська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Олейнікова. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 179 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Англійська мова професійного.pdf.

     Посібник призначено для навчання студентів ІІ курсу денного відділення та заочного відділення з предмету. Посібник містить словник по темах програми, тематичні тексти та зразки ділових листів для перекладу, діалоги, скорочені тексти для переказу.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

13

336.71:005.334.7(477)

І-87

Ісмаілов, Арсен Бекташевич

   Антикризове регулювання банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Арсен Бекташевич Ісмаілов. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню важливого науково-практичного завдання щодо вдосконалення механізму антикризового регулювання банківської системи України у напрямку розвитку національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

347.992:342.9(043.3)

К88

Кубишкіна, Алла Олександрівна

   Апеляційні суди в системі суб'єктів адміністративного права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Алла Олександрівна Кубишкіна. – Суми : СДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правового статусу апеляційних судів України, а також визначенню напрямків його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

К61

Колпакчи, О. С.

   Арт-терапія : курс лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. С. Колпакчи. – К. : ЦУЛ, 2018. – 288 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/art_ter.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розкрито сутність новітнього напряму наукової та практичної діяльності - арт-терапії.

16

004.2(075.8)

А87

   Архітектура комп'ютерних систем та мереж [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Р. Пітух. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 78 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

17

336.717:336.761

К93

Курдидик, Назар Іванович

   Банківські запозичення на ринку капіталів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Назар Іванович Курдидик. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вдосконаленню теоретичних, методичних та практичних засад управління банківськими запозичаннями на ринках капіталів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

347.19

Ш84

Шпуганич, Ірина Ігорівна

   Благодійні організації як суб'єкти цивільного права [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Ірина Ігорівна Шпуганич. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 214 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню правового статусу благодійних організацій як суб'єктів цивільного права. У ній проаналізовано поняття, ознаки та види благодійної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

347.19

Ш84

Шпуганич, Ірина Ігорівна

   Благодійні організації як суб'єкти цивільного права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Ігорівна Шпуганич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню правового статусу благодійних організацій як суб'єктів цивільного права. У ній проаналізовано поняття, ознаки та види благодійної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

20

330.378:339.138

П38

Плисенко, Галина Павлівна

   Брендинг вищої освіти як інтегративна система реалізації конкурентних переваг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Павлівна Плисенко. – К. : ВНЗ НАУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячений розробленню теоретико-методичних та практичних підходів до моделі "4'B Branding" для розвитку конкурентних переваг ВНЗ, що дозволяє сформувати та обгрунтувати концептуальні засади управління ВНЗ як суб'єктом ринку послуг в умовах інформаційного суспільства, сприятиме ефективності його розвитку на основі власного потенціалу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

Л93

Лю, Сіньтін

   Вектори естетичної культури хореографів [Електронний ресурс] : монографія / Сіньтін Лю. – К. : ЦУЛ, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/vectorHoreografiya.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено проблемі виховання естетичної культури майбутніх хореографів у позааудиторній діяльності університету. Досліджено теоретичні засади та проведено аналіз сучасних підходів до виховання естетичної культури майбутніх хореографів у позааудиторній діяльності   університету. Розкрито потенціал позааудиторної діяльності університету у вихованні естетичної культури майбутніх хореографів, як системи, що поєднує в собі мету, зміст, функції, методи і організаційно-педагогічні форми, спрямовані на розвиток активності, самодіяльності, естетичної культури, толерантності, взаємодії студентів на принципах співробітництва та співтворчості. Обґрунтовано критерії, показники та визначено рівні вихованості естетичної культури майбутніх хореографів.

22

004.9(075.8)

М64

Мирошниченко, В. О.

   Використання сучасних інформаційних технологій : формування мультимедійної компетентності (для спеціальності - історія) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко ; за ред. К. О. Баханова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Використання сучасних інформаційних технологій.pdf.

     Навчальний посібник "Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для спеціальності - Історія)" присвячений основним питанням підготовки учителя історії до сучасного процесу навчання в школі, що характеризується широким залученням інформаційних технологій.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

23

347.65/.68

Н59

Нечаєва, Кристина Олександрівна

   Відумерлість спадщини за законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кристина Олександрівна Нечаєва. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. Короля Д. Галицького, 2017. – 16 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню відумерлості спадщини за цивільним законодавством України. Розглянуто генезис законодавства та позиції науковців щодо поняття і правової природи відумерлості спадщини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

347.513:347.56:005.942

Т86

Тур, Ольга Тарасівна

   Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків консультаційних послуг, за цивільним законодавством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ольга Тарасівна Тур. – К. : НАНУ ІДІП ім. В. М. Корецького, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений дослідженню питань відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків консультаційних послуг. Визначено консультаційну послугу як об'єкт правового регулювання, розмежовано консультаційні послуги з суміжними поняттями, запропоновано класифікацію консультаційних послуг за різноманітними критеріями.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

355.1(477)

В42

   Військові статути Збройних Сил України [Текст] : зб. офіц. текстів законів. – К. : ЦУЛ, 2018. – 353 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Військові статути збройних сил України.pdf.

     До збірника увійшли закони, що регламентують військову службу в Україні. Зокрема, Закони України : "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України"; "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"; "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України"; "Про стройовий статут Збройних Сил України"; "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України".

                              2 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 2)

26

339.9:[338.47:330.354]

Ш55

Шиба, Оксана Андріївна

   Вплив розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання країн-членів Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Оксана Андріївна Шиба. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню впливу розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання країн-членів Європейського Союзу. Висвітлено еволюцію класичних і сучасних поглядів на формування і розвиток транспортної інфраструктури ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

336.227.8:336.226.332

Ф53

Філіппова, Наталія Володимирівна

   Гармонізація оподаткування податком на додану вартість в контексті реалізації зовнішньої фінансової політики держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Володимирівна Філіппова. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної задачі гармонізації оподаткування податком на додану вартість в контексті реалізації зовнішньої фінансової політики держави з урахуванням чинних міжнародних угод та вимог, необхідності подолання шахрайств із використання цього податку, запобігання проявам податкової конкуренції між країнами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

316.42(075.8)

З-63

Зінченко, В. В.

   Глобалізація і глобалістика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Зінченко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 428 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Глобалізація і глобалістика.pdf.

   В навчальному посібнику розробляється і використовується теоретичний і прикладний інструментарій дослідження глобального розвитку і трансформацій процесу інституалізації світової глобальної системи як цілісної і багаторівневої сфери взаємодії економік, суспільств, держав, соціальних інститутів, культур, народів, націй, світоглядів та людини.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

29

316.42(075.8)

Л84

Лукашевич, В. М.

   Глобалістика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., доповн. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Глобалістика. Лукашевич.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються основні поняття і категорії глобалістики (об'єктивний і суб'єктивний глобалізм, предмет дисципліни, світова економіка і цивілізації як категорії глобалістики), принципи, структура, логіка, методи, позиції методології оцінки глобалізму.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

30

339.92:339(137;519.862)

В65

Войчак, Микола Анатолійович

   Глобальний імператив високотехнічного промислового експорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Микола Анатолійович Войчак. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретичні засади формування парадигми техноглобалізму, розкрито еволюцію технічних укладів та особливості промислового розвитку. Виявлено критерії високотехнологічного виробництва та фактори його розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

33(038)

Г54

   Глосарій економічних термінів [Текст] / уклад. І. Стецько, Т. Юрчишин, О. Ничко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 98 с.

     Глосарій економічних термінів призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, виклалачів, учителів, а також усіх, хто самостійно вивчає іноземні мови.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

32

[332.14:346.5]:351.82(477)

Р33

Редько, Катерина Юріївна

   Державна стратегія управління спеціальними правовими режимами економічної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Юріївна Редько. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи представлено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення науково-прикладної задачі щодо обгрунтування теоретичних і практичних засад формування державної стратегії управління спеціальними правовими режимами економічної діяльності у національній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

338.242.4:339.187:631.147(477)

Ш91

Штирхун, Христина Ігорівна

   Державне регулювання ринку органічної продукції в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Христина Ігорівна Штирхун. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі наведено теоретичні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання ринку органічної продукції. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки рівня ефективності ринку органічної продукції, який грунтується на індексній оцінці трьох його складових - економічній, соціальній та екологічній.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

342.9(477)

Б79

Больбіт, Юрій Леонідович

   Державний контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юрій Леонідович Больбіт. – Суми : СДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

340.15:349.6

П20

Патлачук, Олександр Васильович

   Доктрини природоохоронного права : історико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.05.01 - інформаційна безпека держави / Олександр Васильович Патлачук. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. Короля Д. Галицького, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним теоретико-правовим дослідженням доктрини природоохоронного права. В дисертаційній роботі з'ясовані історичні особливості, сутність, та проблеми формування доктрини природоохоронного права, визначено їх функції та властивості, проведено класифікацію доктрини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

334.7:504.062:630.9

Ш51

Шестак, Максим Леонідович

   Еколого-економічна ефективність лісокористування на засадах державно-приватного партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Максим Леонідович Шестак. – К. : НУБіПУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико-методологічні засади дослідження екологічної ефективності лісокористування, зокрема власне зміст цього поняття, запропоновано методичні підходи до оцінки ефективності господарської діяльності суб'єктів лісогосподарського підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

Е40

   Економіка будівельного підприємства [Електронний ресурс] : підручник / Т. О. Окландер, І. А. Педько, О. Л. Камбур [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 362 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekon_bud.pdf#toolbar=0.

     У підручнику запропоновано концептуальні, етодологічні та методичні положення економіки будівельного підприємства. Розглянуто основи підприємницької діяльності у будівництві. Визначено сутність та специфіку використання факторів виробництва на будівельних підприємствах. Приділено увагу ціноутворенню, бухгалтерському обліку та оподаткуванню у будівництві.

Для викладачів та студентів економічних та технічних спеціальностей.

38

330.46(075.8)

Ш65

Шиян, А. А.

   Економічна кібернетика : вступ до моделювання соціальних і економічних систем [Текст] : навч. посіб. / А. А. Шиян. – Львів : Магнолія - 2006, 2018. – 232 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна кібернетика.pdf.

     Книга є навчальним посібником для початкового ознайомлення студентів з фундаментальними основами моделювання соціальних і економічних систем - усього того, що може бути об'єднане під єдиною назвою "Економічна кібернетика".

                               20 прим. (Абонемент. – 20)

39

334:504.062:332.012.324(043.2)

П77

Притула, Мар'яна Юріївна

   Економічне форми реалізації екологічної відповідальності корпорацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мар'яна Юріївна Притула. – Рівне : НУВГтаПК, 2017. – 20 с.

     У авторефераті основною метою дослідження є обгрунтування теоретико-методичних підходів та розробка науково-практичних рекомендацій щодо впровадження економічних форм реалізації екологічної відповідальності корпорацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

332.2:332.3

С24

Свиридова, Лілія Анатоліївна

   Економічні та екологічні інструменти державного адміністрування раціонального використання та охорони земель [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Лілія Анатоліївна Свиридова. – К. : НУБіПУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації містить теоретичні, методичні і практичні узагальнення та рекомендації з вирішення важливого наукового завдання - вдосконалення економічних, екологічних та землевпорядно-правових інструментів державного адміністрування раціонального використання та охорони земель.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

631.11(477.83):339.564

Л13

Лаврів, Ірина Михайлівна

   Експортний потенціал аграрних підприємств Львівської області [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Михайлівна Лаврів. – Львів : ЛНАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто сутність експортного потенціалу аграрних підприємств. Охарактеризовано передумови виходу аграрного підприємства на зовнішній ринок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

631.15:339.137

Я75

Ярмак, Марина Русланівна

   Ефективність управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Русланівна Ярмак. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено теоретичні аспекти конкурентоспроможності та сформульовано концептуальні положення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, сформовано механізм підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

338.246.8:658-5-044.3

П56

Пономаренко, Тетяна Вадимівна

   Забезпечення економічної стійкості підприємств та її оцінювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Вадимівна Пономаренко. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2017. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню теоретичних, методологічних і практичних проблем забезпечення економічної стійкості підприємств та її оцінювання.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

Т48

Ткаченко, І. В.

   Заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [Електронний ресурс] : метод. рек. / І. В. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 104 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zapovnenna.pdf#toolbar=0.

     Ці методичні рекомендації покликані допомогти суб’єктам декларування заповнити і подати електронну декларацію будь-якого типу, оскільки вони розроблені на основі системного аналізу існуючого масиву законодавства, яке стосується запобігання корупції та фінансового контролю. Рекомендації містять приклади, схеми та послання на нормативно-правові акти, що значно полегшує роботу з е-деклараціями.

45

330.117:477

Д13

Давидюк, Олександр Олександрович

   Захист економічних інтересів аграрного виробництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Олександрович Давидюк. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та запропоновані напрями розв'язання важливої науково-практичної задачі щодо комплексного захисту економічних інтересів аграрного виробництва в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

347.9+347.78

К43

Кирдан, Богдан Васильович

   Захист прав автора в порядку цивільного судочинства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Богдан Васильович Кирдан. – К. : НАВС, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним науковим дослідженням проблем захисту прав автора в порядку цивільного судочинства. Простежено еволюцію правового регулювання захисту прав автора в порядку цивільного судочинства, окреслено стан наукової розробки та методологію проведення відповідного дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

84(4Рос)6

Р55

Рытхэу, Б.

   Интерконтинентальный мост [Текст] : легенда о будущем / Б. Рытхэу. – Л. : Ссветский писатель, 453 с. – 453 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

48

338.432:338.24:330.341

Г85

Гринчук, Тетяна Петрівна

   Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Петрівна Гринчук. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню та розробці теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо інвестиційного забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

330.322.3:37

Я76

Яровенко, Тетяна Сергіївна

   Інновації у сфер освіти України : теоретико-методологічний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Сергіївна Яровенко. – Полтава : ПДАА, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розв'язанню теоретико-методологічної та науково-прикладної проблеми впровадження багатоваріантної інвестиційної політики задля забезпечення розвитку сфери освіти України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

330.341.1 - 026.15:339.9(043.3)

Л84

Лук'яненко, Ольга Дмитрівна

   Інноваційний ресурс глобального економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Дмитрівна Лук'яненко. – Дніпро : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2017. – 34 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі узагальнено парадигмальні засади, визначено передумови і фактори та суперечності становлення глобальної економіки. З'ясовано та визначено кількісні та якісні виміри глобалізації інноваційних процесів, визначено та охарактеризовано інтелектуальний імператив конкурентоспроможності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

339.72:336.76

Н34

Науменко, Клим Владиславович

   Інститути спільного інвестування в умовах глобальної фінансової нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Клим Владиславович Науменко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню причин, закономірностей розвитку ІСІ, процесів їх трансформації в умовах глобальної фінансової нестабільності та розробці практичних рекомендацій щодо розвитку ІСІ в Україні з урахуванням світового досвіду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

331.5:330.837(477)

Ю83

Юрчик, Ірина Борисівна

   Інституційне забезпечення пріоритетів розвитку національного ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Ірина Борисівна Юрчик. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних основ і розробці інституційного забезпечення пріоритетів розвитку ринку праці. Визначено ефективність функціонування ринку праці в Україні, проведено оцінку його інституційному забезпеченню.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

53

330.341:334.021:338.24

В19

Васіна, Алла Юріївна

   Інституційне забезпечення структурного реформування національної економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Алла Юріївна Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 551 с.

     У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення структурного реформування економіки. Розкрито теоретичні основи структурної трансформації економічної системи й формування її архітектоніки, охарактеризовано теоретико-методологічний базис структурного реформування економіки та його інституційного забезпечення, визначено методологічні засади дослідження інституційного забезпечення структурного реформування національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

330.341:334.021:338.24

В19

Васіна, Алла Юріївна

   Інституційне забезпечення структурного реформування національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Алла Юріївна Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення структурного реформування економіки. Розкрито теоретичні основи структурної трансформації економічної системи й формування її архітектоніки, охарактеризовано теоретико-методологічний базис структурного реформування економіки та його інституційного забезпечення, визначено методологічні засади дослідження інституційного забезпечення структурного реформування національної економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

55

005(075.8)

Н88

Нужний, Є. М.

   Інструментальні засоби електронного офісу [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Нужний, І. В. Клименко, О. О. Акімов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 296 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/instrument_zasoby_elekt_of.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику представлено основні положення курсу щодо програмного забезпечення персональних комп'ютерів, викладені основні принципи роботи з операційною системою MS WINDOWS, розглянуті технології підготовки складних документів в середовищі текстового процесора MS WORD, технології створення та аналізу табличних даних засобами MS EXCEL.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

56

004.8(075.8)

Л64

Литвин, В. В.

   Інтелектуальні системи [Текст] : підручник / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 408 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інтелектуальні системи.pdf.

     У підручнику розглядаються основні поняття, методи та моделі побудови інтелектуальних систем. Особливістю викладення є практична спрямованість : оволодіння поданим матеріалом достатнє для самостійного розроблення інтелектуальних систем.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

57

004.9:620.179.147

Г37

Герасимов, Володимир Володимирович

   Інформаційна технологія вихорострумової дефектоскопії в умовах дії високоінтенсивних завад складної структури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Володимир Володимирович Герасимов. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2017. – 21 с.

     На основі проведених досліджень: обгрунтовано модель квазідетермінованої завади, яка відображає процес перекосу вихорострумового перетворювача в процесі сканування поверхні матеріалу, і модель шуму, що виникає внаслідок значної шорсткості поверхні; уточнена модель модуляційного імпульсу поверхневої тріщини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

681.518.2:004.942

П35

Пітерцев, Олександр Андрійович

   Інформаційна технологія виявлення зон потенціального обледеніння повітряних суден [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Андрійович Пітерцев. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню інформаційної технології підвищення безпеки польотів ПС га базі методів визначення зон потенційного небезпечного обледеніння повітряних суден.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

004.942.004.021(043.3)

П61

Посадська, Аліна Сергіївна

   Інформаційна технологія підтримки рішень з урахуванням ризиків при мережевому плануванні та управлінні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Аліна Сергіївна Посадська. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці інформаційної технології підтримки рішень з урахуванням ризиків при мережевому плануванні та управлінні. Для розв'язання поставленої задачі запропоновано: метод динамічної оцінки ризику, який базується на використанні імітаційної моделі сітьового графіку для обчислення ймовірності виконання темпоральних формул.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

004.912:81'33

Л63

Лісовенко, Анна Ігорівна

   Інформаційна технологія підтримки функції "запитання-відповідь" на основі образного аналізу фахових текстів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Анна Ігорівна Лісовенко. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 22 с.

     Робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі прискорення та покращення релевантності пошуку неструктурованої, зокрема, текстової інформації у функціональних межах систем типу "запитання-відповідь".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

004.9(075.8)

І-74

   Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : підручник / М. М. Скопень, М. К. Сукач, О. П. Будя [та ін.] ; за ред. М. К. Сукача, М. М. Скопеня. – К. : Ліра-К, 2018. – 764 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології в гот..pdf.

     Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практику розв'язування задач на платформі офісного та спеціалізованого програмного забезпечення, глобальних дистиб'юторних систем бронювання, а також інших систем в сучасних умовах функціонування підприємств готельно-ресторанногго та туристичного бізнесу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

62

004.9(075.8)

І-74

   Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. / Я. А. Гончарук, Н. С. Марушко, Д. С. Лозовицький, Г. М. Воляник. – Львів : Магнолія - 2006, 2018. – 399 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і техн..pdf.

     Розкриваються організаційно-методичні основи побудови і функціонування інформаційних систем в економіці. Розглядаються основні елементи побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку та способи їх реалізації. Подано стандарти побудови інформаційних систем та їх безпека.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

63

004.9(075.8)

Ш66

Шквір, В. Д.

   Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – 4-те вид., доопрац. і доповн. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2017. – 404 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті.pdf.

     Розглянуто основні теоретичні питання, пов'язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації позамашинної та машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв'язування задач бухгалтерського обліку та аудиту.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

64

004.9(075.8)

О-54

Олійник, А. В.

   Інформаційні системи і технології у фінансових установах [Текст] : навч. посіб. / А. В. Олійник, В. М. Шацька. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 436 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технлогії у фінанс..pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні основи побудови і функціонування сучасних інформаційних систем і технологій у фінансових установах.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

65

004.9:004.75

Л63

Лисецький, Юрій Михайлович

   Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при побудові корпоративних інтегрованих інформаційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Юрій Михайлович Лисецький. – К. : ІПММіС, 2017. – 39 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження сформульовано і вирішено науково-прикладну проблему, що має важливе господарське значення, яке полягає в підвищенні ефективності процесу побудови КПС за рахунок розробки концептуальних основ, моделей, методів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

330.341.1:332.14

Х73

Холод, Сергій Борисович

   Інфраструктурне забезпечення саморозвитку на мезорівні : концепція та методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Сергій Борисович Холод. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних засад, розробці і обгрунтуванню методичного інструментарію проектування процесів самоорганізації і самоуправління у складних саморегулюючих соціально-економічних системах на мезорівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

681.518.5:004.942:519.85

М29

Мартинюк, Ганна Вадимівна

   Комп'ютеризована система оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ганна Вадимівна Мартинюк. – К. : НАНУ ІЕ, 2017. – 18 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням розробки комп'ютеризованої системи оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів. У роботі наведено науково-технічну задачу шумової діагностики технічних об'єктів та систем енергетики, проведено аналіз поточного стану систем та об'єктів енергетики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

К64

Конахович, Г. Ф.

   Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних [Електронний ресурс] : підручник / Г. Ф. Конахович, Д. О. Прогонов, О. Ю. Пузиренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 560 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/komp_sten.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто теоретичні й практичні основи обробки мультимедійних даних з використанням комп’ютерної стеганографії, а також методи стеганографічного аналізу графічного контенту інфокомунікаційних систем. Наочно показано особливості використання універсальної математичної системи Mathcad у цілях стеганографічної обробки даних. Представлено приклади практичної реалізації приховання даних у статичних зображеннях, аудіосигналах і тексті. Системно викладені проблеми надійності та стійкості довільної стеганографічної системи по відношенню до різноманітних типів атак, а також оцінки пропускної здатності каналу прихованого обміну даними. Представлені результати інформаційно-практичного дослідження проблеми стеганографічного аналізу цифрових зображень.

69

004.9(075.8)

П82

Проскурович, О. В.

   Комп'ютерні технології економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комп'ютерні технолог.pdf.

     У посібнику наведено програму дисципліни, основні теоретичні відомості щодо самостійного вивчення всіх програмних тем та контрольні питання до кожної теми, вимоги та рекомендації щодо виконання лабораторних робіт, завдання для індивідуальної роботи з дисципліни та інші навчально-методичні матеріали.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

70

004.9:621.039.56

Н57

Нетлюх, Ольга Петрівна

   Комп'ютерні технології побудови ситуаційних тренажерів для персоналу енергопідприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ольга Петрівна Нетлюх. – К. : ІК ім. В. М. Глушкова, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці технології побудови ситуаційних тренажерів для персоналу енергопідприємств. У роботі обгрунтовано доцільність виділення окремого класу комп'ютерних мультімедійних ситуаційних тренажерів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

332.122.54:339.92

К95

Куцаб-Бонк, Катажина

   Конвнргенція у соціально-економічному просторі транскордонного регіону в умовах європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катажина Куцаб-Бонк. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти поширення конвергенції в соціально-економічному просторі транскордонного регіону в умовах європейської інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

657.3(075.8)

Л87

Лучко, М. Р.

   Консолідація фінансової звітності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 281 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/28695/1/%D0%9A%D0%A4%D0%97-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A3.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено теоретико-організаційні та методичні засади

формування консолідованої фінансової звітності, акцентовано увагу на її законодавчому та інструктивному забезпеченні, аудиторських процедурах.

Приклади, тестові завдання та запитання для самоконтролю сприяють самостійному оволодінню предметом і кращому засвоєнню матеріалу.

Узагальнений у посібнику матеріал орієнтований на студентську аудиторію, однак

він також буде корисний працівникам служб бухгалтерського обліку, аудиту та

управлінському персоналу для обґрунтованих рішень і дій щодо якості формування консолідованої звітності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

73

334.784(73):330.322.16

З-33

Запроводюк, Анастасія Володимирівна

   Корпоративні стратегії венчурного бізнесу США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анастасія Володимирівна Запроводюк. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню умов, факторів, закономірностей розвитку і механізмів корпоративного венчурного бізнесу в США. У праці розглядаються концепції корпоративного венчурного капіталу, визначається зміст корпоративного венчурингу та узагальнюються детермінанти його ефективності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

336.77:334.012.64

Д67

Донець, Олександр Борисович

   Кредитування малого і середнього бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Борисович Донець. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розроблено теоретичні основи й надано практичні рекомендації для розвитку кредитування малого і середнього бізнесу в Україні. Розширено змістовне наповнення поняття "банківського кредитування мало і середнього бізнесу".

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

343.2/.7(477)(075.8)

Т98

Тютюгін, В. І.

   Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : посібник / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х. : Право, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне право України. Тютюгін.pdf.

     Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу з кримінального права України (Загальна та Особлива частини) з урахуванням змін та доповнень, внесених до КК України станом на 1 січня 2017 року.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

76

37

Ц55

Цзиці, Лі

   Лідерські якості менеджерів : вектори успіху [Текст] : монографія / Лі Цзиці. – К. : ЦУЛ, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/lider.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено проблемі виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. З’ясовано стан розробленості проблеми в педагогічній теорії і виховній практиці. На підставі узагальнення досліджень українських і зарубіжних науковців визначено сутність феноменів «лідер», «лідерство».

77

84(4Рос)6

С37

Симашко, М.

   Маздак. Искупление Дабира [Текст] : романы / М. Симашко. – М. : Советский писатель, 544 с. – 544 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

78

338.246.025.2:613/614

П31

Пефітієва, Юлія Євгенівна

   Макроекономічне планування в системі державного регулювання галузі охорони здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Євгенівна Пефітієва. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.

     У роботі вирішено актуальне завдання щодо розробки науково-методичних положень та практичних рекомендацій з розробки та організації макроекономічного планування в системі державного регулювання галузі охорони здоров'я.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

658.8:659.44:316.3:776

Р69

Романенко, Ольга Олександрівна

   Маркетингові комунікаційні стратегії підприємств в інформаційному суспільстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Романенко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 36 с.

     В авторефераті дисертації сформульовані концептуальні положення маркетингових комунікаційних стратегій в інформаційному суспільстві, які базуються на системі поглядів відносно об'єкту, суб'єкту, інструментів та принципів їх впровадження, уточнено категорійно-понятійний апарат.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

658.3.007

Л46

Лень, Тамара Валеріївна

   Маркетингові стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тамара Валеріївна Лень. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних положень і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо стратегізації маркетингового управління персоналом машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

005(075.8)

М50

   Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Ліра-К, 2018. – 551 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент..pdf.

     У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано сучасні підходи до менеджменту організації вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі управління, детально і в логічній послідовності розглянуто програмні питання фундаментальної нормативної дисципліни "Менеджмент".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

82

М50

   Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. В. Ковтуненко, О. М. Коваленко, О. В. Станіславик [та ін.] ; за ред. К. В. Ковтуненко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 505 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/men_ZED_magistry.pdf#toolbar=0.

     В навчальному посібнику представлені основні навчальні дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізаціями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності». Особливу увагу приділено менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародному маркетингу, менеджменту міжнародної торгівлі, управлінню ризиками зовнішньоекономічної діяльності, стратегічному управлінню інноваційним розвитком підприємства, мотивації інноваційної діяльності, управлінню інноваційними витратами, а також управлінню інноваційними проектами. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів та фахівців-практиків у галузі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та менеджменту інноваційної діяльності.

83

М50

   Менеджмент інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] : підручник / за ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 480 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/menedzh_invest.pdf#toolbar=0.

     Підручник розкриває у доступній формі особливості менеджменту інвестиційної діяльності на основі накопиченого досвіду та сучасного теоретичного матеріалу. Читачеві пропонуються найпоширеніші і випробувані часом інструменти сучасного етапу розвитку менеджменту інвестиційної діяльності, застосування яких допоможе активізувати інвестиційні процеси на рівні підприємства і реалізацію   інвестиційного потенціалу регіону і країни загалом.

84

004.56.55:004.312.2

Л15

Лада, Наталія Володимирівна

   Метод синтезу операцій потокового шифрування з точністю до перестановки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації; / Наталія Володимирівна Лада. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений підвищенню якості систем потокового шифрування конфіденційної інформації за рахунок підвищення стійкості та надійності перетворення на основі використання модифікованих операцій додавання за модулем два з точністю до перестановки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

004.056.52

С89

Суліма, Олександр Андрійович

   Методи організації захисту доступу до інформаційних систем основні використання багаторівневих моделей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Олександр Андрійович Суліма. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на розроблення нових методів побудови системи надання повноважень для використання конфіденційних даних, що знаходяться в інформаційній системі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

004.891.3:621.311

Г62

Голуб, Галина Михайлівна

   Методи організації комп'ютерних систем інтелектуалізації процедур управління і оптимізації режимів електропостачання залізничного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Галина Михайлівна Голуб. – К. : ДЕТУТ, 2017. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи дістали подальшого розвитку методи синтезу розподільних комп'ютерних систем і мережевих технологій моніторингу, ідентифікації, оптимізації та інтелектуалізації процедур управління режимами енергозбереження систем електропостачання залізниць.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

004(075.8)

М54

   Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи з освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" [Текст] : спец."Комп'ютерні науки" / уклад. А. О. Саченко, Н. М. Васильків, Н. Г. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 32 с.

     Методичні рекомендації розглянуто та рекомендовано до друку на засідання кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

88

338.436

К71

Косач, Ірина Анатоліївна

   Методологічні засади формування інтеграційних структур на основі державно-приватного партнерства в АПК України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Анатоліївна Косач. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково- практичної проблеми - обгрунтованню теоретико-методологічних засад формування інтеграційних структур на основі державно-приватного партнерства в АПК України та розробці практичних рекомендацій щодо їх реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

004.896:622.24

Ш40

Шекета, Василь Іванович

   Методологія моделювання прийняття рішень у знання-орієнтованих інформаційних технологіях керування бурінням [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Василь Іванович Шекета. – К. : ІПММіС, 2017. – 41 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми побудови інформаційних моделей підтримки прийняття рішень у процесі буріння, методології, методи та алгоритми функціонування процесу підтримки прийняття рішень, що грунтуються на базах знань, із входженнями кейсів на основі обмежень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

004.056.5:005:004.3:004.4(043.3)

К14

Казмірчук, Світлана Володимирівна

   Методологія оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Світлана Володимирівна Казмірчук. – К. : НАУ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми, яка пов'язана з розширення функціональних можливостей засобів оцінювання ризиків (ОР) безпеки ресурсів інформаційних систем (РІС) за рахунок розробки відповідного ефективного методологічного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

338.486.5:338.48:338.242

Ш38

Шевченко, Ганна Миколаївна

   Методологія прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною економікою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ганна Миколаївна Шевченко. – Одеса : ІПРтаЕЕД, 2017. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної проблеми теоретико-методологічного обгрунтування та розроблення науково-прикладних підходів щодо прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною економікою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

336.71.078.3/.719

А39

Акімова, Олена Володимирівна

   Методологія розвитку підсистеми фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Володимирівна Акімова. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертації отримано нове розв'язання науково-прикладної проблеми розробки методології дослідження та розвитку підсистеми фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

336.14:352(477)

О-58

Онищенко, Василь Васильович

   Механізм бюджетного регулювання в умовах децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Васильович Онищенко. – К. : ПВНЗ ЄС, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів механізму бюджетного регулювання задля розробки науково-обгрунтованих пропозицій щодо підвищення його ефективності та досягнення збалансованості бюджетної системи в умовах проведення реформи децентралізації в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

338.46:339.138

А94

Афтанділянц, Вадим Євгенович

   Механізм розвитку ринку консалтингових послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вадим Євгенович Афтанділянц. – К. : КНУТтаД, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню та обгрунтуванню теоретико-концептуальних засад і методичного інструментарію формування та розвитку механізмів консалтингової діяльності.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

336.76:334.722:658.15

П34

Піскунова, Ніна Олександрівна

   Механізм управління грошовими потоками суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ніна Олександрівна Піскунова. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації дістало подальшого розвитку теоретичне підгрунтя функціонування механізму управління грошовими потоками суб'єктів господарювання шляхом уточнення дефініції грошових потоків, управління ними та відповідного механізму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

351.82:338.24

М25

Мареніченко, Валерій Валентинович

   Механізми реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Валерій Валентинович Мареніченко. – Дніпро : ДДАЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних та методичних засад, розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення сучасних та створення нових механізмів реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

338.47:339.97

Г55

Глушко, Ганна Миколаївна

   Механізми регулювання портової діяльності (в умовах кризи) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ганна Миколаївна Глушко. – Одеса : ІПРтаЕЕД, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджуються дефініція, складові елементи, принципи формування та реалізації механізмів регулювання портової діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

336.227.8:336.226.322

М48

Мельник, Сергій Вячеславович

   Механізми реформування податку на додану вартість у зовнішній фінансовій політиці держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Вячеславович Мельник. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації визначено сутність та структурно-змістове наповнення зовнішньої фінансової політики держави. Досліджено ПДВ як інструмент реалізації зовнішньої фінансової політики держави та окреслено загрози та можливості застосування даного інструменту, а також сформульовано науковий підхід до побудови механізмів реформування ПДВ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

334.722:339.3:330

П12

Павлюк, Лариса Іванівна

   Механізми розвитку підприємства в умовах дисбалансів функціонування внутрішнього ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лариса Іванівна Павлюк. – Львів : ЛУБтаБ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації вирішена сукупність завдань щодо обгрунтування теоретико-методичних засад і прикладних інструментів удосконалення механізмів розвитку підприємств в умовах дисбалансів функціонування внутрішнього ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

341(075.8)

Д72

Дракохруст, Т. В.

   Міжнародне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

101

339.9:[330.341.1:330.322]

К57

Когут, Мар'яна Володимирівна

   Міжнародний трансфер технологій як чинник економічного зростання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Мар'яна Володимирівна Когут. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню впливу МТТ на економічне зростання. Висвітлено еволюцію теоретичних концепцій формування і розвитку МТТ. Розроблено модель оптимізації рішень у сфері МТТ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

658:512.011:681.326:519.713

З-59

Зіарманд, Артур Нісарович

   Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для цифрового моніторингу і хмарного управління транспортом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Артур Нісарович Зіарманд. – Х. : ХНУР, 2017. – 23 с.

     Метою автореферату дисертації є підвищення якості та безпеки дорожнього руху за рахунок створення кіберфізичної моделі комп'ютингової online взаємодії водія з хмарними сервісами керування автомобілем на основі цифрового моніторингу дорожньої інфраструктури і транспортних потоків, при використанні розумних сенсорів, засобів телекомунікації та навігації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

620.92:004.9+004.891.2

Б77

Бойко, Ольга Василівна

   Моделі та інформаційна технологія планування енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних джерел енергії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ольга Василівна Бойко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню науково-методичних основ удосконалення інформаційного забезпечення підтримки прийняття рішень при плануванні енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних джерел енергії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

62-97/-98:004.457

М18

Малахова, Марина Олегівна

   Моделі та методи визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп'ютеризованої системи управління рентгенівською установкою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Марина Олегівна Малахова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі вирішується науково-технічна задача - розробка математичної моделі, методів та програмних засобів визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп'ютеризованої системи управління рентгенівською установкою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

004:378.147(043.3)

П61

Посадська, Ірина Сергіївна

   Моделі та методи структуризації контенту та контрольних тестів в системах автоматизованого навчання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірина Сергіївна Посадська. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню якості автоматизованого навчання, використовуючи нові методи структуризації контенту САН, що надасть можливість застосування різних форм та методів автоматизованого контролю знань.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

005.7:338.4:621

С13

Савоніна, Надія Степанівна

   Модернізація організування виробничої діяльності приладобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Степанівна Савоніна. – Львів : ЛУБтаП, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено наукове завдання, що полягає в розвитку теоретичних положень, розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо модернізації організування виробничої діяльності як інструменту підвищення результативності функціонування приладобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

В68

Волосюк, М. В.

   Морегосподарський комплекс : проблеми розвитку та регулювання [Електронний ресурс] : монографія / М. В. Волосюк, Л. Ю. Вдовиченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 152 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/moregosp.pdf#toolbar=0.

     Монографія досліджує науково-методичні та практичні питання потенціалу морегосподарського комплексу як резерву економічного розвитку України. Представлені результати дослідження стану, тенденцій розвитку та сучасних проблем регулювання у сфері морегосподарювання, нових методів та напрямів морегосподарської діяльності в умовах реалізації державної регіональної політики, розроблені відповідні рекомендації.

108

658:512.011:681.326:519.713

О-24

Обрізан, Володимир Ігорович

   Мультиверсний паралельний синтез цифрових структур на основі SystemC специфікації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Ігорович Обрізан. – Х. : ХНУР, 2017. – 24 с.

     Метою автореферату дисертаційного дослідження суттєве зменшення часу проектування обчислювальних архітектур і підвищення якості цифрових виробів шляхом мультиверсного синтезу структури цифрового виробу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

Н34

   Научно-технические основы энергоэффективного экологически чистого электроотопления помещений, энергосбережения и энергоменеджмента [Електронний ресурс] : монография / Н. М. Фиалко, П. М. Куликов, В. И. Савенко [и др.] ; под общ. ред. Н. М. Фиалко, В. И. Савенко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 472 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teplovi_rezh.pdf#toolbar=0.

     В этой книге помещены материалы многолетних исследований, экспериментов и достижений в области технической теплофизики, поднявших на качественно новый уровень строительную теплофизику и строителные технологии.

110

336.714+336.76+368.032.1

П50

Поліщук, Євгенія Анатоліївна

   Небанківські фінансові установи на інвестиційному ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євгенія Анатоліївна Поліщук. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 38 с.

     У авторефераті дисертаційне дослідження присвячене теоретико-методологічним засадам та розробці науково-методичних рекомендацій, спрямованих на розвиток діяльності небанківських фінансових установ на інвестиційному ринку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

631.11:338.43

У74

Ус, Сергій Іванович

   Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств в нестабільному ринковому середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Іванович Ус. – К. : НУБіПУ, 2017. – 22 c.

     У авторефераті дисертаційного дослідження проведено узагальнення теоретичних положень оптимізації виробництва. Поглиблено визначення поняття "оптимізація виробництва" та відображено взаємозв'язок приватних інтересів бізнесу з соціальними та екологічними інтересами суспільства при організації виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

658.5:005:620.9

К89

Кузнєцов, Владислав Юрійович

   Організаційно-економічне забезпечення енергоефективної поведінки промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Владислав Юрійович Кузнєцов. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи поглиблено науково-теоретичні засади та розвинуто науково-методичні положення і практичні рекомендації з організаційно-економічного забезпечення енергоефективної поведінки промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

338.46:621.39

С14

Сазонова, Світлана Володимирівна

   Організаційно-економічний механізм надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Володимирівна Сазонова. – К. : ДУТ, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці та обгрунтуванню теоретичних і методичних засад вдосконалення організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

330.322:338.24:378

В31

Вергун, Михайло Олексійович

   Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним потенціалом ВНЗ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Михайло Олексійович Вергун. – К. : КНУТтаД, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації досліджено сутність та складові організаційно-економічного механізму управління інвестиційним потенціалом ВНЗ. Обгрунтовано методичний підхід щодо оцінювання рівня інвестиційного потенціалу за допомогою показників, які адаптовані для вищих навчальних закладів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

332.146:320.91

Б33

Башинська, Юлія Іванівна

Організаційно-економічні засади використання потенціалу відновлюваної енергетики в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Юлія Іванівна Башинська. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-методичних засад використання потенціалу відновлюваної енергетики в регіоні. У досліджені проаналізовано наявні науково-методичні положення щодо оцінювання потенціалу та інституційного забезпечення, організації планування, стимулювання й інших форм владної підтримки розвитку сфери відновлюваної енергетики на регіональному рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

330.341.1:332.1

Г56

Гнатенко, Марина Костянтинівна

   Організаційно-економічні засади розвитку інноваційної діяльності регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Марина Костянтинівна Гнатенко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи отримано результати вирішення важливого наукового завдання організації регіонального інноваційного процесу та розроблено методичні підходи щодо формування організаційно-економічного забезпечення розвитку інноваційної діяльності регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

338.43:638.1

Г85

Гриценко, вікторія Леонідівна

Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / вікторія Леонідівна Гриценко. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено важливе науково-практичне завдання обгрунтування заходів, спрямованих на вдосконалення організаційно-економічних засад функціонування ринку продукції бджільництва.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

347.73(075.8)

О-64

   Організаційно-правові аспекти врегулювання фінансових спорів [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. Б. Москалюк, О. І. Олійничук, А. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

119

658.81:622.3:339.133

Т80

Трушкіна, Наталія Валеріївна

   Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Валеріївна Трушкіна. – К. : ІЕП, 2017. – 28 с.

     Автореферат дисертації досліджено особливості функціонування вугледобувних підприємств з точки зору організації збутової діяльності. Уточнено суть і зміст понять "збутова діяльність вугледобувного підприємства", "маркетинг взаємовідносин", "клієнтоорієнтованість".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

336.14

Б81

Бондарук, Олег Сергійович

   Оргізаційно-економічний механізм забезпечення бюджетної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Сергійович Бондарук. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 23 с.

     У авторефераті дисертації здійснено комплексне наукове дослідження теоретико-методологічних засад формування і використання організаційно-економічного механізму забезпечення бюджетної безпеки з метою гарантування стабільності функціонування бюджетної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

631.4(075.8)

О-75

   Основи меліорації та ландшафтознавства [Текст] : метод. рек. / уклад. І. В. Любезна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 40 с.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 3)

122

[330.342.3+339.2](477)

В25

Вдовічен, Анатолій Анатолійович

   Особливості формування та механізм регулювання макроекономічний диспропорцій економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анатолій Анатолійович Вдовічен. – К. : НУБіПУ, 2017. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню методологічних засад та розробленню методичних підходів до систематизації глобальних диспропорцій та внутрішніх диспропорцій економіки України, практичних рекомендацій щодо формування механізму регулювання диспропорційності національної економіки.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

331.45(075.8)

Г82

Грибан, В. Г.

   Охорона праці [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2018. – 279 с.

     Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забеспечення, методологічна база.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

124

330.131.7:336.77

П43

Погоріла, Вікторія Миколаївна

   Оцінка кредитоспроможності банку на ринку міжбанківського кредитування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Миколаївна Погоріла. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретичних засад оцінки кредитоспроможності банку-позичальника, розробці методичних підходів та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо удосконалення окремих елементів системи оцінки кредитоспроможності банків-позичальників в умовах макроекономічної нестабільності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

338.48(504)

Г62

Голуб, Марія Олексіївна

   Оцінка потенціалу як складова державного регулювання розвитку екологічного туризму в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Олексіївна Голуб. – Х. : НАНУ НДЦІПР, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений розвитку теоретичних положень, розробці методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо оцінки потенціалу розвитку екологічного туризму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

334.722:334.024

У31

Удовенко, Анастасія Олексіївна

   Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анастасія Олексіївна Удовенко. – Х. : НДЦІПР, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення процедури оцінювання якості підготовки регуляторних актів центральними органами виконавчої влади у сфері підприємницької діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

332.146:339.923:061.1ЄС

Ф32

Федірко, Олександр Анатолійович

   Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександр Анатолійович Федірко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 36 с.

     У авторефераті систематизовано та обгрунтовано методичні засади новітньої парадигми локального інноваційного розвитку в умовах мережевізації глобальної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

Н13

Набережнєва, Т. Є.

   Переклад у банківській галузі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Є. Набережнєва. – К. : ЦУЛ, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pereklad_u_bank.pdf#toolbar=0.

     Посібник призначений для комплексної підготовки студентів-філологів до здійснення перекладу та інших видів мовного посередництва у кредитно-фінансовій та банківській сферах, що охоплює розвиток перекладацьких компетенцій, необхідних для здійснення мовного посередництва у професійно-орієнтованій комунікації, а також формування мовної компетенції, яка дозволяла б користуватися фаховою мовою банків, при цьому як в англійськомовній, так і в українськомовній комунікаціїі.

129

331.101.3:[316.33.339.13](477)

М29

Мартинова, Лілія Борисівна

   Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у забезпеченні соціально-економічних ефектів входження України до ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Лілія Борисівна Мартинова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 40 с.

     У авторефераті обгрунтовано понятійно-категорійну базу та теоретико-методологічні особливості дослідження конкурентоспроможності людського потенціалу та визначена сутність становлення даного поняття за умов інтеграції України до ЄС, що полягає у забезпеченні переваг у розвитку складових людського потенціалу на основі зближення стратегічних напрямів регуляторної політики з відповідними напрямами регулювання у ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

347.73:336.22

І-20

Іванова, Софія Сергіївна

   Податково-правовий статус самозайнятих осіб в України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Софія Сергіївна Іванова. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 19 с.

     У роботі досліджено систему зобов'язаних осіб як учасників податкових відносин і визначено місце самозайнятих осіб при реалізації ними власного податкового обов'язку та здійсненні інших функцій, обумовлених наявністю статусу самозайнятої особи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

811.162.1(038)

Т16

Таланов, О. С.

   Польсько-український, українсько-польський словник [Текст] : 100 000 сл. та словосполучень / О. С. Таланов. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К. : Арій, 2017. – 544 с.

     Словник призначений для всіх, хто вивчає польську мову, виконує польсько-українські та українсько-польські переклади. Він розрахований на широке коло читачів.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

132

347.774

А65

Андрейчук, Любомир Вікторович

   Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та країн ЄС [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Любомир Вікторович Андрейчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 218 с.

     Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-прикладних проблем, пов'язаних з охороною прав на комерційні найменування за законодавством України та правом ЄС. Досліджено основні міжнародно-правові документи та законодавство окремих країн ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

347.774

А65

Андрейчук, Любомир Вікторович

   Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та країн ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Любомир Вікторович Андрейчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено дослідженню теоретико-прикладних проблем, пов'язаних з охороною прав на комерційні найменування за законодавством України та правом ЄС. Досліджено основні міжнародно-правові документи та законодавство окремих країн ЄС.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

134

347.73

О-34

Овсянніков, Євген Сергійович

   Правове регулювання виконання бюджетів за видатками в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Євген Сергійович Овсянніков. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 18 с.

     Автореферат дисертації присвячено характеристиці виконання бюджетів за видатками як однієї зі стадій бюджетного процесу, визначенню особливостей її правового регулювання за законодавством України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

347.73:336.226

С77

Стародуб, Дмитро Миколайович

   Правове регулювання декларування доходів фізичних осіб : порівняльна характеристика України та країн СНД [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Дмитро Миколайович Стародуб. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 19 с.

     Дослідження присвячено компаративістському аналізу правового регулювання декларування доходів фізичних осіб в Україні та країнах СНД. Визначено особливості становлення податкового декларування, охарактеризовано етапи розвитку декларування в Україні та країн СНД.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

347.44,341.96

П16

Паніна, Юлія Сергіївна

   Правове регулювання договору франчайзингу в європейському союзі та Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Юлія Сергіївна Паніна. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. Короля Д. Галицького, 2017. – 16 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню правову природу договору франчайзингу, уточнено його предмет, визначено основні ознаки, що дають можливість відмежувати договір франчайзингу від інших подібних правових конструкцій, зокрема від договору комерційного представництва та дистриб'юторського договору.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

347.73:373

Я77

Ярош, Анна Олександрівна

   Правове регулювання фінансування загальної середньої освіти в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Анна Олександрівна Ярош. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 17 с.

     У авторефераті дисертації комплексно досліджено проблеми правового регулювання фінансування ЗСО в Україні. Проведено ретроспективний правового регулювання фінансування ЗСО в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

347.73

Я62

Янішевська, Катерина Дмитрівна

   Правовий статус податкового агента як суб'єкта фінансового права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Катерина Дмитрівна Янішевська. – Суми : СДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено визначенню сутності та особливостей правового статусу податкового агента як суб'єкта фінансового права України, а також напрямків його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

347.7(477)

М23

Мандриченко, Ю. О.

   Правові гарантії діяльності органів фінансового контролю в Україні [Текст] : монографія / Ю. О. Мандриченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/prav_gar.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено правовим гарантіям діяльності органів фінансового контролю. У ній проаналізовано стан наукової розробленості питань гарантування діяльності органів фінансового контролю та напрями їх вивчення; з’ясовано поняття, зміст і систему правових гарантій діяльності органів фінансового контролю в Україні та запропоновано авторське їх розуміння; розглянуто еволюцію нормативно-правового забезпечення гарантій діяльності органів фінансового контролю; визначено і охарактеризовано матеріально-правові гарантії діяльності органів фінансового контролю; встановлено види і ознаки процесуальних гарантій діяльності органів фінансового контролю; окреслено наукові підходи до удосконалення правових гарантій діяльності органів фінансового контролю, з урахуванням зарубіжного досвіду країн континентальної системи права щодо урегулювання таких гарантій; проведено моніторинг правозастосовчих проблем визначення і дотримання правових гарантій в діяльності органів фінансового контролю та напрямків їх вирішення; внесено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання гарантій діяльності органів фінансового контролю в Україні.

140

347.73:336.14

Є91

Єфіменко, Людмила Леонідівна

   Правові засади обліку та звітності при виконанні державного бюджету України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Людмила Леонідівна Єфіменко. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 17 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні та практичні проблеми правових засад обліку та звітності при виконанні Державного бюджету України. Зокрема, розглянуто сучасний розвиток цього фінансово-правового інституту та джерельну базу дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

347.9

Р13

Работинська, Вікторія Олександрівна

   Принцип гласності цивільного процесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Вікторія Олександрівна Работинська. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2017. – 18 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження проведено теоретико-прикладне дослідження принципу гласності цивільного процесу. Проаналізовано еволюцію принципу гласності на українських землях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

349.2(477)

Я47

Яковенко, Рената Валеріївна

   Проблеми правового регулювання зайнятості населення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Рената Валеріївна Яковенко. – Кривій Ріг : ДЮІ МВС України, 2017. – 17 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячене вивченню проблем правового забезпечення зайнятості населення в Україні. У роботі здійснено аналіз історичних витоків зародження державного регулювання зайнятості населення в Україні, у зв'язку з чим відзначено особливий шлях розвитку вітчизняного державного і правового регулювання досліджуваного питання.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

143

330.837

Д72

Драпеза, Яна Валеріївна

   Регіональні складові реформування житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Яна Валеріївна Драпеза. – Х. : НДІПР, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці науково-методичних та практичних підходів щодо реформування житлово-комунального господарства. ЖКГ як складна система, є органічною складовою певної території, тому його реформування та подальший розвиток розглядається у взаємозв'язку з соціально-економічними програмами та планами розвитку певного регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

331.5.024.5:338.124.4

Т98

Тюлєнєв, Сергій Анатолійович

   Регулювання ринку праці в умовах соціально-економічної кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Сергій Анатолійович Тюлєнєв. – К. : ІПК ДСЗУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо удосконалення комплексного механізму регулювання ринку праці в умовах соціально-економічної кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

331.5.024.5:331.526(043.3)

К12

Кабаченко, Галина Сегріївна

   Регулювання ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Галина Сегріївна Кабаченко. – Вінниця : ДНУ ім. В. Стуса, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню науково-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо регулювання ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

146

[657.633:657.3]+336.7(043.3)

В57

Владімірова, Наталя Петрівна

   Реформування державного фінансового контролю в контексті забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталя Петрівна Владімірова. – Х. : ХНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних положень, розроблено методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення реформування державного фінансового контролю в контексті забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

147

338.24:331.54:658

Б77

Бойченко, Микола Вікторович

   Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Вікторович Бойченко. – К. : ІЕП, 2017. – 42 с.

   Автореферат дисертації присвячено вирішенню наукової проблеми щодо розробки концептуальних положень економічного механізму управління професійними ризиками на підприємстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

148

379.85:338.48(4)-043.8

К76

Кошель, Вікторія Олегівна

   Розвиток європейського ринку послуг промислового туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Вікторія Олегівна Кошель. – Мариуполь : МДУ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних основ дослідження європейського ринку промислового туризму та визначенню напрямів його розвитку, а також розробці науково-практичних рекомендацій щодо інтеграції України до європейського ринку послуг промислового туризму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

339.924(043.3)

Ч-43

Чентуков, Ілля Юрійович

   Розвиток інтеграційних процесів в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ілля Юрійович Чентуков. – Маріуполь : МДУ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження інтеграційних процесів на глобальному та регіональному рівнях та розробці на цій основі науково-практичних рекомендацій щодо поглиблення інтеграційної співпраці в умовах глобальної регіоналізації.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

631.115.8(477)

Р49

Рибак, Ярослав Ярославович

   Розвиток молочарських обслуговуючих кооперативів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярослав Ярославович Рибак. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню вирішення проблем створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на прикладні молочарських заготівельно-збутових кооперативів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

332:65.012

В68

Волощук, Ірина Анатоліївна

   Розвиток та управління логістичною інфраструктурою регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Анатоліївна Волощук. – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 18 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо розвитку та управління логістичною інфраструктурою регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

152

332.122:338.49:332.83

А34

Ажаман, Ірина Анатоліївна

   Соціально-економічний розвиток будівництва в сільській місцевості : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Анатоліївна Ажаман. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 48 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних основ і методологічних засад соціально-економічного розвитку будівництва в сільській місцевості. Проаналізовано стан і тенденції соціально-економічного розвитку будівництва в сільській місцевості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

336.15

Д81

Дулько, Анастасія Миколаївна

   Становлення і розвиток оподаткування нерухомого майна в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анастасія Миколаївна Дулько. – Ірпінь : ДФСУ УДФСУ, 2017. – 18 с.

     Автореферат дисертації присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних засад удосконалення оподаткування нерухомого майна в Україні. Визначено форми оподаткування нерухомого майна та особливості їх застосування у різних країнах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

2(477)

В75

Ворон, О. П.

   Становлення та функціонування Римо-католицької церкви в незалежній Україні (1991–2016 роки) [Текст] : монографія / О. П. Ворон, О. П. Ворон. – К. : ЦУЛ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/stanovlenna.pdf#toolbar=0.

     У монографії висвітлено процес реорганізації Римо-католицької церкви та основні вектори її діяльності у незалежній Україні. Порушується питання «національної» ідентифікації РКЦ, визначаються пріоритетні напрями євангелізаційної та харитативної роботи, виокремлюються причини православно-католицьких суперечностей. Окрема увага фокусується на проблемі функціонування РКЦ в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Україні.

155

341.3(477)

С78

   Статути Збройних Сил України : збірник законів [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 лют. 2018 р. – К. : Паливода А. В., 2018. – 444 с. – (Закони України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Статути збройних сил.pdf.

     До збірника увійшли закони, що регламентують військову службу в Україні. Зокрема, Закони України: " Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України"; " Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"; " Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України"; "Про стройовий статут Збройних Сил України".

                              3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

156

332.156(477):336.027

Б94

Буцела, Надія Володимирівна

   Стимулювання соціально-економічного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Надія Володимирівна Буцела. – Ужгород : УНУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної наукової задачі стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах фінансової децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

339.9(477+510)

В58

Власенко, Лев Валерійович

   Стратегічні пріоритети та засоби розвитку зовнішньоторговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Лев Валерійович Власенко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів розвитку зовнішньоторговельних відносин між Україною та КНР на сучасному етапі глобалізації.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

158

338.2:504.062(043.2)

Т13

Тадеєва, Наталія Валеріївна

   Сумлінна ділова практика корпорацій в системі соціального партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Валеріївна Тадеєва. – Рівне : НУВГтаПК, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертації подано теоретичні основи розвитку соціального партнерства та сумлінної ділової практики корпорацій. Досліджено теорії соціальної гармонії в корпоративному секторі економіки та виокремлено сумлінну ділову практику корпорацій як наукову категорію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

159

П57

Попадюха, Ю. А.

   Сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційних технологій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. А. Попадюха. – К. : ЦУЛ, 2018. – 656 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/such_komp.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційних технологій, які використовуються в реабілітаційних і оздоровчих технологіях.

160

Ц55

Цзя, Яочен

   Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну : реалії та перспективи [Електронний ресурс] : монографія / Яочен Цзя. – К. : ЦУЛ, 2018. – 230 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/tvorchiy.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено проблемі розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці. Здійснено теоретичний аналіз розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці. Проведено аналіз і узагальнення концептуальних засад проблеми дослідження. Розкрито зміст та структуру творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну. Визначено компоненти творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну. Розкрито специфіку професійної діяльності фахівців з графічного дизайну. Виділені критерії розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці. Розроблено модель розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну в професійній підготовці. Запропоновано організаційно-педагогічні умови ефективного розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці, які реалізуються в розробленій моделі.

161

656.078.3

П14

Палант, Олексій Юрійович

   Теоретико-методологічні засади управління системною модернізацією підприємств міського електричного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Юрійович Палант. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 37 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічних основ створення наукової та практичної бази для управління модернізаційним процесом на підприємствах міського електричного транспорту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

162

330.342:622.691.4

З-33

Запухляк, Іванна Богданівна

   Теоретико-методологічні основи розвитку газотраспортних підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Іванна Богданівна Запухляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНіГ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методологічних положень та розробленню практичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення розвитку газотранспортних підприємств в умовах нестабільного середовища їх функціонування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

163

338.2:669.1

Я51

Ялдін, Ігор Володимирович

   Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку металургійної галузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Володимирович Ялдін. – Х. : НДЦІПР, 2017. – 40 с.

   У авторефераті дисертаційної роботи розроблено новий методологічний підхід до вирішення актуальної проблеми формування стратегії розвитку металургійної галузі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

164

004.82+004.91+005.94

П77

Приходнюк, Віталій Валерійович

   Технологічні засоби трансдисциплінарного представлення геопросторової інформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Віталій Валерійович Приходнюк. – К. : ІТГІП, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної науково-технічної проблеми підвищення ефективності роботи користувачів з великими масивами слабо і неструктурованої інформації, шляхом розробки та впровадження програмних засобів структуризації та трансдисциплінарного представлення такої інформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

165

П31

Пешук, Л. В.

   Технологія переробки вторинних продуктів м'ясної галузі [Електронний ресурс] : підручник / Л. В. Пешук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 366 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teh.pdf#toolbar=0.

     У підручнику наведена характеристика вторинної сировини м'ясної галузі, описані методи її збирання та переробки для отримання лікувальних, кормових та технічних продуктів. Наведені дані біологічної цінності, хімічні і фізичні властивості вторинної сировини та відходів м'ясної галузі, їх склад. Розглянуті процеси переробки, шляхи раціонального використання вторинної сировини з наведенням обладнання, температурних режимів, вимогів до якості як сировини так і готової продукції згідно діючих нормативних документів. Значна увага акцентована на безвідходні і маловідходні технології переробки вторинної сировини, отримання біогазу з відходів виробництва (стічних вод, гною та посліду).

166

332.12.330.111.4(477)

М13

Мазур, Дмитро Васильович

   Трансформаційно-модернізаційний вектор розвитку регіональних продовольчих комплексів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Дмитро Васильович Мазур. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методологічні основи формування та функціонування продовольчого комплексу та його модернізаційного потенціалу в нових умовах господарування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

167

338.431(477)

П64

Потравка, Лариса Олександрівна

   Трансформація аграрного сектору економіки Україна [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. д-ра наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Олександрівна Потравка. – К. : НУБіПУ, 2017. – 37 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних засад, методологічних підходів та розробленню практичних рекомендацій трансформацій аграрного сектору економіки України в контексті синергетичного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

331.101.26:331.2(043.2)

К95

Кутова, Наталя Генадіївна

   Удосконалення економічного механізму стимулювання персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталя Генадіївна Кутова. – Рівне : НУВГтаПК, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено та вирішено проблему методичного та науково-практичного фомування економічного механізму стимулювання персоналу підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

169

338.23:65.012

Х14

Хадарцев, Олександр Валентинович

   Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Валентинович Хадарцев. – Покровськ : ДНТУ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язання актуального наукового завдання удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

005.93:631.115.6

П29

Петер, Марія Володимирівна

   Удосконалення управління в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Володимирівна Петер. – К. : ІАЕ, 2017. – 19 с.

     У авторефераті досліджено теоретико-методичні основи управління в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах шляхом обгрунтування генезису парадигми сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, визначення теоретичних засад управління діяльністю обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

336.5.02:631.117.4

Т48

Ткаліч, Ольга Вікторівна

   Удосконалення управління витратами в дослідних господарствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Вікторівна Ткаліч. – Дніпро : ДДАЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних положень, що розкривають сутність теорії та практики формування витрат у дослідних господарствах та розробці практичних рекомендацій щодо можливих шляхів підвищення ефективності їх управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

005.511:339.33

І-48

Ільченко, Наталія Борисівна

   Управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Борисівна Ільченко. – К. : КНТЕУ, 2017. – 40 с.

     В авторефераті запропоновано новий теоретико-методологічний підхід до визначення сутність поняття "механізм управління бізнес-процесами". Удосконалено понятійно-категоріальний апарат сутності управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

005.3[334.716:621](043.3)

Р88

Русінова, Ольга Сергіївна

   Управління забезпечення розвитку промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Сергіївна Русінова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто діалектичний аналіз понятійного апарату системи управління розвитко підприємств, систематизовано та розкрито особливості методів управління забезпечення промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

174

У67

   Управління особистими доходами і витратами [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. С. В. Савчук, А. А. Сидорчук. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 43 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29118/1/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%9E%D0%94%D0%92.PDF.

175

331.108:[621:65.012.7](477)(043)

Б17

Базалійська, Наталія Петрівна

   Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах контролінгу трудової поведінки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Петрівна Базалійська. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 21 с.

    У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні, науково-методичні положення та практичні рекомендації щодо удосконалення системи управління персоналом підприємства на засадах контролінгу трудової поведінки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

176

330.332:338.242:634.71

З-39

Зачоса, Оксана Дмитрівна

   Управління розвитком людського капіталу в умовах формування економіки знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Оксана Дмитрівна Зачоса. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті на основі аналізу теоретичних основ розвитку людського капіталу в умовах формування економіки знань запропоновано вдосконалення понятійного апарату та узагальнено відомі підходи оцінки розвитку людського капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

177

631.15/16:005.921:005.336:631.11

Н60

Нідзельська, Тетяна Леонідівна

   Управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Леонідівна Нідзельська. – К. : НУБіПУ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств як передумови формування їх конкурентних переваг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

178

334.716:658

О-50

Оке, Опеолува Адедеджі

   Управління стійким розвитком переробних підприємств агропродовольчої сфери України і Нігерії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Опеолува Адедеджі Оке. – Полтава : ПДАА, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методичні засади та запропоновано практичні рекомендації щодо управління стійким розвитком переробних підприємств агропродовольчої сфери України і Нігерії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

179

005(075.8)

Г55

Глушко, С. В.

   Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глушко, А. В. Шайкан. – Львів : Магнолія - 2006, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управлінські інформаційні системи. 2018.pdf.

     Посібник систематизован і складен за нормативною програмою курсу "Управлінські інформаційні системи". Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал або самостійно опанувати його.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

180

65.9(4Укр)26я73

К79

Кремень, О. І.

   Фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : ЦУЛ, 2018. – 411с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/finansy_Kremen.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як історичної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, податки та податкову систему, бюджет та бюджетну систему, страхування і страховий ринок, фінансовий ринок, фінанси суб'єктів господарювання і некомерційних організацій, міжнародні фінанси та теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту.

181

Б38

Бедринець, М. Д.

   Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. – К. : ЦУЛ, 2018. – 292 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/finsnsy_b.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Фінанси підприємств» в якому викладено різні аспекти фінансової діяльності підприємств в сучасних умовах. Структура посібника розроблена таким чином, що кожна тема включає методичні вказівки до вивчення теми, контрольні питання з теми, питання для самостійного опрацювання, плани семінарських занять, термінологічний словник, тести для перевірки знань, задачі, теми рефератів.

182

658.14.620.9.477

З-38

Захаров, Всеволод Станіславович

   Фінансове забезпечення розвитку енергетичного сектора України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Всеволод Станіславович Захаров. – К. : КНТЕУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті розкрито економічну сутність та визначено особливості фінансового забезпечення підприємств енергетичного сектора незалежно від форми власності й участі держави в управління капіталом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

183

351.84:369.04(477)

М21

Мальований, Михайло Іванович

   Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні : теорія, методологія та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Іванович Мальований. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації визначено вихідні положення науково-економічного забезпечення розвитку інституціонального середовища соціального захисту населення у світі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

184

336.02.33.025

С79

Степанова, Ганна Михайлівна

   Фінансове регулювання економічного розвитку країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Михайлівна Степанова. – К. : КНТЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті розкрито економічну сутність системи державного фінансового регулювання як складової інституційного розвитку економіки, що полягає у сукупності методологічних принципів, методів формування, координації та використання комплексу інструментів, важелів і механізмів фінансової архітектоніки в сфері податкової політики, планування доходів та видатків бюджету.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

185

336.02:330.341.1

М21

Малярчук, Олексій Васильович

   Фінансовий механізм реалізації інноваційної політики країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Васильович Малярчук. – К. : КНТЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації розроблено структурно-функціональну модель регуляторного впливу фінансового механізму на цикл інноваційного розвитку, яка базується на комплексному поєднанні методів, важелів й інструментів бюджетно-податкового і кредитно-інвестиційного регулювання економіки відповідно до стратегічних пріоритетів суспільного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

186

658.15(075.8)

Ф59

   Фінансові ризики суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кнейслер, Т. В. Письменна, В. В. Костецький, Н. П. Лубкей ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 138 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/28458/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D0%A0%D0%A1%D0%93.pdf.

     У навчальному посібнику "Фінансові ризики суб'єктів господарювання" розглядаються питання, які стосуються теоретичних основ фінансових ризиків суб'єктів господарювання, практики їх ідентифікації та оцінки, а також методів управління фінансовими ризиками підприємства, банківської установи і страхової компанії.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

187

336.76:336:339.432(043.3)

С96

Сьомченков, Олександр Анатолійович

   фондовий ринок у фінансовому забезпеченні агропромислового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Анатолійович Сьомченков. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 41 с.

     У авторефераті дисертації наведено результати дослідження передусім українського фондового ринку та його ролі у фінансовому забезпеченні вітчизняного агропромислового виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

188

336.14.477

Г96

Гусаревич, Наталія Володимирівна

   Формування державного бюджету в системі фінансово-економічного регулювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Володимирівна Гусаревич. – К. : КНТЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розкрито економічну сутність формування державного бюджету в системі фінансово-економічного регулювання, яка полягає у застосуванні ефективного бюджетно-податкового механізму з врахуванням цикклічності економіки, інституційних засад фінансової архітектоніки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

189

336.06-021.387:[658:665.7]

П56

Пономарьов, Деніс Едуардович

   Формування і оцінка стійкості фінансового розвитку підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Деніс Едуардович Пономарьов. – К. : ПВНЗ ЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів визначення фінансової стійкості підприємств задля розробки науково-обгрунтованих пропозицій щодо підвищення стійкості фінансового розвитку підприємств та вдосконалення практичних шляхів оцінювання стійкості фінансового стану.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

190

330.1:[332.14:339.37-043.86]

Д18

Данило, Світлана Іванівна

   Формування інституційно-економічного механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Світлана Іванівна Данило. – Ужгород : УНУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації вирішено сукупність завдань щодо наукового обгрунтування теоретико-методичних засад і прикладних положень формування інституційно-економічного механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

191

322.1:[640.412:005.332.4]]

Л85

Лупич, Олена Олександрівна

   Формування конкурентоспроможного готельного господарства регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Олександрівна Лупич. – Ужгород : УНУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті запропоновано методичні засади оцінювання соціально-економічної ефективності діяльності готелів України. За допомогою економіко-статистичного аналізу проведено оцінку концепції та локалізації послуг колективних засобів розміщення у регіонах України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

192

332.142.4

Я45

Якименко, Олег Вікторович

   Формування механізму управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олег Вікторович Якименко. – Х. : НДЦІПР, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи отримано результати для вирішення важливого наукового завдання розробки теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування механізму управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

193

338.45:622.3

Р69

Ромашко, Олександра Михайлівна

   Формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександра Михайлівна Ромашко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНіГ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

194

658:338.46:614.2:330.341.1

Ш38

Шевченко, Владислав Аркадійович

   Формування організаційно-економічного механізму управління закладами охорони здоров'я в умовах інноваційного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Владислав Аркадійович Шевченко. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці науково-теоретичних і методичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного механізму управління закладами охорони здоров'я в умовах інноваційного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

195

349.2(477)

Г12

Гавришук, Олександр Михайлович

   Формування та методи забезпечення військової дисципліни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Олександр Михайлович Гавришук. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації є першим у вітчизняній юридичній науці трудового права комплексним правовим дослідженням формування та методів забезпечення військової дисципліни.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

196

338.43:330.341.1

Б59

Бібен, Олена Іванівна

   Формування та оцінка інноваційного потенціалу агропромислового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Іванівна Бібен. – Дніпро : ДДАЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнені теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти формування інноваційного потенціалу агропромислового виробництва. Здійснено аналіз сучасного стану реалізації інноваційного потенціалу та надано оцінку моделі організації інноваційного процесу в аграрній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

197

658.1:643

Г14

Гайденко, Сергій Миколайович

   Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Сергій Миколайович Гайденко. – Х. : ХНУМС ім. О. М. Бекетова, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

198

338.439:633.18

У52

Уманська, Валентина Валеріївна

   Формування та розвиток виробничо-ресурсного потенціалу галузі рисівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валентина Валеріївна Уманська. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо раціонального формування і розвитку виробничо-ресурсного потенціалу галузі рисівництва для його відтворення на інноваційній та екобезпечній основі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

199

334.722:338.48:379

П25

Пеньковський, Валентин Сергійович

   Формування та розвиток господарств сільського зеленого туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валентин Сергійович Пеньковський. – Полтава : ПДАА, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи ідентифіковано основні принципи здійснення підприємницької діяльності у сфері сільського зеленого туризму, сутність господарств та малих підприємств як його суб'єктів, обгрунтовано організаційно-економічний механізм та управління їх функціонуванням, методичні засади визначення ефективності та конкурентоспроможності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

200

339.9(4):316.72:005.332.4

М91

Мусял, Піотр Антоні

   Цивілізаційні і культурні фактори розвитку бізнесу у рамках глобалізації світової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Піотр Антоні Мусял. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     У дисертації досліджуються концептуальні засади впливу культурних та цивілізаційних факторів на розвиток бізнесу у контексті глобалізації міжнародних економічних зв'язків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

201

347.77.01:347.773(477:4-6ЄС)

Б81

Бондаренко, Ольга Олегівна

   Цивільно-правова охорона промислових зразків в Україні та країнах ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ольга Олегівна Бондаренко. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні та методологічні засади цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні та країнах Європейського Союзу.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

202

347.6

Г61

Головащук, Анна Петрівна

   Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Анна Петрівна Головащук. – К. : ІДП ім. В. М. Корецького, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним науковим дослідженням цивільних та сімейних правовідносин, які виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій. Проаналізовано законодавство України та зарубіжних країн у сфері регулювання застосування ДРТ та визначено правові режими регулювання ДРТ.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

203

347.45/.47

Ч-74

Чмихов, Юрій Анатолійович

   Цивільно-правове регулювання договору про надання ріелторських послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Юрій Анатолійович Чмихов. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичної конструкції договору про надання ріелторських послуг, виробленні науково обгрунтованих пропозицій для прийняття законодавства у сфері надання ріелторських послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

204

339.138(075.8)

Ц75

   Цифровий маркетинг [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 84 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

205

340.13

Н49

Неліпович, (Бойко) Галина Ігорівна

   Юридична конструкція як засіб структурування правової інформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / (Бойко) Галина Ігорівна Неліпович. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. Короля Д. Галицького, 2017. – 20 с.

     Роботу присвячено комплексному загальнотеоретичному дослідженню поняття юридичної конструкції як засобу структурування правової інформації. З'ясовано сутність, функції та значення юридичної конструкції для юридичної науки й практики.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)