Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2019

Категорія: Нові надходження

1

657(075.8)

О-17

   Облік в галузях економіки [Текст] : метод. вказівки / уклад. Я. Д. Крупка, Н. Я. Зарудна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 57 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

2

311.3(477.84)(083.41)"2017"

Т35

   Тернопіль у цифрах. 2017 [Текст] : стат. зб. / за ред. А. А. Чорного ; відп. за вип. Н. Я. Навроцька. – Тернопіль : ГУСТО, 2018. – 137 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Тернопіль у цифрах.pdf.

     Статистичний збірник "Тернопіль у цифрах 2017" містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища міста в 2017 році в порівнянні з 2000-2016 роками.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

3

330.101.541(075.8)

М16

   Макроекономіка [Текст] : метод. рек. / уклад. О. В. Длугопольський, М. М. Фаріон, О. І. Заклекта [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 52 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

4

330.101(075.8)

А64

   Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Текст] : метод. рек. / уклад. І. М. Чирак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

5

330.101(075.8)

І-71

   Інституціональна економіка ІІ [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 12 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

6

336.7

Р56

   Річний звіт 2017. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Текст]. – [б. в.], 2017. – 122 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Річний звіт.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

7

33

А43

   Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємства та управління на сучасному етапі [Текст] : матеріали доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчен. [Тернопіль, 15 лист. 2018] / ред. кол. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ю. А. Богач, Г. А. Заячковська ; відп. за вип. В. М. Островерхов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 409 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Актуальні проблеми вітчизняної економіки.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

8

34

Д70

   Studia sieci uniwersytetow pogranicza [Текст]. T. 1 / pod redakcja J. Matwiejuka. – Bialystok : UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS, 2017. – 137 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Studia sieci uniwersytetow pogranicza.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

9

013(477.84)

Н34

   Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873-1940). Історично-філософська секція : дійсні члени [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Оленич. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукове товариство.pdf.

     Даний бібліографічний покажчик допоможе осягнути й дослідити внесок дійсних членів Історично-філософської секції НТШ - наших земляків - у становлення Української держави, розвиток науки та культури.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

10

013

Н17

   Надія Бабич [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. Н. М. Загородна ; наук. ред. О. О. Жук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 120 с. – (Вчені Чернівецького університету). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Надія Бабич.pdf.

     Бібліографічний покажчик із серії "Вчені Чернівецького університету" висвітлює життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність Надії Денисівни Бабич - професора кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

11

П83

   Протоколи Правління Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) (1922-1930 рр.) [Електронний ресурс] / упоряд. Р. В. Росляк. – К. : Ліра-К, 2018. – 952 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/340-protokoli-pravlnnya-vufku-19221930-rr.html.

     Основу збірника склали протоколи засідань Правління ВУФКУ.

12

З-43

   Звитяжці [Електронний ресурс] : книга пам'яті України. Т. 9 : Київська область : м. Переяслав-Хмельницький, Переяслав-Хмельницький р-н, м. Ржищів, Ставищенський р-н / головна редкол. : В. Д. Конашевич, В. Ю. Король, О. Є. Лисенко, Р. Г. Вишневський, М. П. Зяблюк, В. Й. Клічак, І. В. Ковба, Р. Я. Пиріг, В. П. Прокопенко, О. П. Реєнт. – К. : Ліра-К, 2017. – 776 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/345-kniga-pamyat-ukrayini-kiyivska-oblast-zvityazhc-tom-9-m-pereyaslavhmelnickiy-pereyaslavhmelnickiy-r-on-m-rzhischv-stavischenskiy-r-on.html.

     У даному томі опубліковані імена і короткі біогафічні дані 7770 осіб, зокрема по м. Переяслав-Хмельницький - 1546, Переяслав-Хмельницькому р-ну - 3061, м. Ржищів - 41, Ставищенському р-ну - 3122 осіб.

13

З-43

   Звитяжці [Електронний ресурс] : книга пам'яті України. Т. 10 : Київська область : Поліський р-н, Рокитнянський р-н, Сквирський р-н / головна редкол. : В. Д. Конашевич, В. Ю. Король, О. Є. Лисенко, Р. Г. Вишневський, М. П. Зяблюк, В. Й. Клічак, І. В. Ковба, Р. Я. Пиріг, В. П. Прокопенко, О. П. Реєнт. – К. : Ліра-К, 2017. – 800 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/346-kniga-pamyat-ukrayini-kiyivska-oblast-zvityazhc-tom-10-polskiy-r-on-rokitnyanskiy-r-on-skvirskiy-r-on.html.

     У даному десятому томі опубліковані короткі біогафічні дані учасників бойових дій на фронтах Другої світової війни - уроженців Поліського, Рокитнянського, Сквирського р-нів.

14

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : роб. зошит / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 86 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33267/1/2018%20%D0%91%D0%A3%D0%A5%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf.

15

К17

   Кальміюс [Електронний ресурс] : східноукраїнська антологія літературного конкурсу. Доросла частина. Дитяча частина / упоряд. В. Вакуленко. – К. : Ліра-К, 2017. – 300 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/360-kalmyus-shdnoukrayinska-antologya-lteraturnogo-konkursu.html.

     Розраховано на велике коло читачів, критиків та просто тих хто любить відпочивати з книгою...

16

355.58(03)

З-41

   Збірник нормативно-оперативних документів із питань цивільного захисту [Текст] / уклад. О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв ; за заг. ред. В. С. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 167 с.

     Систематизовано нормативно-оперативні документи стосовно дій органів управління, сил цивільного захисту і структурних підрозділів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в режимах функціонування об'єктивної ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту.

17

Polo

Polonska, Iryna

   Extra Reading Practice in Business English (Language Focus) [Електронний ресурс] : практикум з англ. мови для самост. роб. студ. магістри ек. факультету / Iryna Polonska. – К. : Ліра-К, 2017. – 112 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/327-extra-reading-practice-in-business-english-language-focus.html.

     Практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів економічного факультету Extra Reading Practice in Business English (Language Focus) складається із сіми розділів, включає статті з газети The Financial Times, розроблені до них вправи на розширення словникового запасу.

18

338.24

Т65

   Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки : теорія, методологія та моделювання [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, О. І. Барановський, В. Г. Барановська [та ін.] ; за заг. ред. О. І. О. І. Барановського. – К. : Університет банківської справи, 2017. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Трансформаційні процеси.pdf.

     У монографії розглянуто сутність фінансового сектору національної економіки, його роль у національній економіці, напрями взаємодії фінансового і реального сектору економіки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

19

512(075.8)

А50

Алілуйко, А. М.

   Алгебра і початки аналізу [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 134 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Алгебра і початки аналізу.pdf.

     Навчальний посібник містить матеріал в обсязі курсу алгебра і початків аналізу, що вивчається студентами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, а також розв'язування типових вправ. В кінці кожного параграфу подано вправи для самостійного розв'язування.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

20

А94

Афанасьєв, Д. В.

   Завтра переможе кожен [Електронний ресурс] / Д. В. Афанасьєв. – К. : Ліра-К, 2017. – 152 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/343-zavtra-peremozhe-kozhen.html.

     Сімдесятирічний Влас Алорін пробігає свій 50-тий марафон у житті. Щоб привітати його з цією подією збирається вся родина, але за святковим столом їх чекає новина про смертельну хворобу чоловіка.

21

339.138

Б19

Бакалінський, О. В.

   Маркетингові дослідження при тотальному управлінні споживчою цінністю перевезень пасажирів залізницями [Текст] : монографія / О. В. Бакалінський, Т. С. Мельник. – К. : НТУ, 2018. – 286 с.

     Стрибкоподібне подолання розриву між сучасними потребами пасажирів та сервісом, який сьогодні пропонує вітчизняний залізничний транспорт, є нагальним завданням державної ваги.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

22

330.341.1

Б87

Брич, В. Я.

   Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дерманська, Я. О. Шпак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32878/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-maket.pdf.

     Монографія присвячена проблемі розробки теоретико-концептуальних і методичних положень формування економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості.

                               33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

23

005.3(075.8)

Б87

Брич, В. Я.

   Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32877/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf.

     У підручнику наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни "Креативний менеджмент": теоретичний матеріал для освоєння питань робочої програми, питання для обговорення, тести для самоперевірки знань, кейси та список рекомендованих джерел літератури.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 57)

24

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 110 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32923/1/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0.%20%D0%A4.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf.

25

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Вступ до спеціальності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 134 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32919/3/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf.

26

Б94

Буценко, Л. М.

   Біотехнологічні методи захисту рослин [Електронний ресурс] : підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. – К. : Ліра-К, 2018. – 346 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/347-botehnologchn-metodi-zahistu-roslin.html.

     У підручнику висвітлено питання щодо виробництва та застосування біотехнологічних препаратів для захисту рослин від збудників хвороб та шкидників і підвищення врожайності рослин, а також використання методів біотехнології рослин для оздоровлення посадкового матеріалу та створення сортів. стійких до збудників хвороб, шкідників та абіотичних стресів.

27

В12

Важна, К. А.

   Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві [Електронний ресурс] : монографія / К. А. Важна. – К. : Ліра-К, 2017. – 292 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/342-koncepcya-krimnalnoyi-vdpovdalnost-derzhavi-mozhlivst-realzacyi-v-suchasnomu-mzhnarodnomu-prav.html.

     Монографія присвячена дослідженню змісту наукових ідей розробників та прихільників концепції кримінальної відповідальності держави, аналізу відповідальності таких ідей чинному міжнародному праву, а також доцільності втілення таких ідей у сучасному міжнародному праві. Аргументується необхідність встановлення у позитивному міжнародному праві відмінного режиму міжнародно-правової відповідальності держави за міжнародні злорчини.

28

347.73(075.8)

В41

Вівчар, О. І.

   Безпека бізнесу [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 278 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Безпека бізнесу.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито зміст, сутність та найважливіші складові системи управління безпекою бізнесу в сучасних трансформаційних умовах. Наведено визначення основних понять та категорій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

29

В53

Вісловух, А. М.

   Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини [Електронний ресурс] : навч.-практ. розробка з курсу "Безпека життєдіяльності" / А. М. Вісловух. – К. : Ліра-К, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/338-bezpeka-harchuvannya-yak-osnova-bezpechnoyi-zhittyedyalnost-lyudini.html.

     Розкрито роль харчуванння в життєдіяльності людини, питання раціонального та збалансованого харчування, види та класифікація забруднювачив харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний погляд на генетично модефіковані продукти, особливості хачування на радіаційно забруднених територіях і державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

30

341.63:341.981

В75

Воронов, Кирило Маркович

   Принцип "компетенції-компетенції" в міжнародному комерційному арбітражі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кирило Маркович Воронов. – Х. : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2018. – 17 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено історико-правовий аналіз розвитку принципу "компетентності-компетентності" в міжнародному комерційному арбітражі, висвітлено його взаємодію з принципом автономності арбітражної угоди.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

32(477)

Г17

Гальчинський, А.

   Кучма - Президент. Десять років системних перетворень [Текст] / А. Гальчинський. – К. : Либідь, 2018. – 416 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кучма - Президент. Десять років системних перетворень.pdf.

     Книга колишнього радника Президента України, директора Національного інституту стратегічних досліджень професора Анатолія Гальчинського є спробою узагальнення логіки системних перетворень, здійснюваних на основі внутрішньої і зовнішньої політики Президента Л. Кучми в особливо складний період становлення української держави - у 1994-2004 рр.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

32

339.972

Г51

Гіренко, Анна Тимофіївна

   Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анна Тимофіївна Гіренко. – К. : КНУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи сформульовано авторське визначення сутнсті глобальної інноваційної мережі як різнорівнево, динамічної інституціонально-функціональної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

101(075.8)

Г56

Гнасевич, Н. В.

   Філософія [Текст] : навч.-метод. комплекс / Н. В. Гнасевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 98 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32924/1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%97%20%D0%A4%D0%86%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%86%D0%87.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

34

М89

Музичне мистецтво України (питання історії, питання педагогіки, питання виконавства, музичне мистецтво в творчих персоналіях) [Електронний ресурс] : кол. монографія / М. М. Гобдич, Е. Ю. Афанасьєва, А. І. Бондаренко [та ін.] ; редкл. : П. Л. Богоніс, В. В. Сінельнікова, Л. В Остапенко, Н. М. Кречко, Н. І. Нарожна, О. М. Лігус. – К. : Ліра-К, 2017. – 204 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/359-muzichne-mistectvo-ukrayini-pitannya-storyi-pitannya-pedagogki-pitannya-vikonavstva-muzichne-mistectvo-v-tvorchih-personalyah.html.

     Монографія орієнтована на різнобічні проблеми українського музичного простору.

35

004.3(075.8)

Г57

Говорущенко, Т. О.

   Комп'ютерна логіка : практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 295 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комп'ютерна логіка.pdf.

     Розглянуті основні поняття комп'ютерної логіки та комп'ютерної арифметики. Подана значна кількість прикладів і задач для набуття читачем практичного досвіду.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

004.4

Г57

Говорущенко, Т. О.

   Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення [Текст] : монографія / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 311 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методологія оцінювання достатності.pdf.

     Запропонована методологія оцінювання достатності інформації специфікації вимог щодо визначення якості програмного забезпечення (ПЗ), яка на основі порівняльного аналізу онтологій дає можливості підвищити як достовірність оцінок якості, так і саму якість ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

37

Г93

Гудков, І. М.

   Сільськогосподарська радіоекологія [Електронний ресурс] : підручник / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров. – К. : Ліра-К, 2017. – 268 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/348-slskogospodarska-radoekologya.html.

     Викладено основні положення сучасної загальної та сільскогосподарської радіоекології.

38

339.543(075.8)

Г97

Гуцул, І. А.

   Митна політика зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. А. Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 198 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33183/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB.pdf.

     Навчальний посібник "Митна політика зарубіжних країн" орієнтований на засвоєння студентами основ реалізації митної політики у різних країнах та охоплює систематичне вивчення теоретичних основ реалізації митної політики, визначення її принципів, основних тенденцій розвитку в розрізі країн, інтеграційних угрупувань, глобальних організацій і прикладних аспектів використання здобутих теоретичних знань.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

39

342.9

Д30

Демків, Денис Миколайович

   Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Денис Миколайович Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи зроблено ряд концептуальних висновків, висунуто та обґрунтовано низку нових, важливих наукових положень, які можуть бути використані для удосконалення сучасноїконцепції взаємодії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

40

342.9

Д30

Демків, Денис Миколайович

   Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Денис Миколайович Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 258 с.

     У дисертаційній роботі зроблено ряд концептуальних висновків, висунуто та обґрунтовано низку нових, важливих наукових положень, які можуть бути використані для удосконалення сучасноїконцепції взаємодії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

657.6(075.8)

Д45

Дікань, Л. В.

   Державний аудит [Текст] : підручник / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державний аудит.pdf.

     Розглянуто становлення та розвиток державного аудиту, висвітлено світовий досвід його організації. Визначено необхідність здійснення державного аудиту, розкрито його сутність, зміст, організацію та методи.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

42

339.944.071.2

Д80

Дугінець, Ганна Володимирівна

   Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ганна Володимирівна Дугінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 547 с.

     У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні засади глобальних імперативів розвитку міжнародних виробничих мереж. Доведено. що утворюючим елементом будь-якої міжнародної виробничої мережі є глобальні ланцюги вартості.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

339.944.071.2

Д80

Дугінець, Ганна Володимирівна

   Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ганна Володимирівна Дугінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-методологічні засади глобальних імперативів розвитку міжнародних виробничих мереж. Доведено. що утворюючим елементом будь-якої міжнародної виробничої мережі є глобальні ланцюги вартості.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

44

З-66

Зихлинская, Л. Р.

   Вторая ступенька [Електронний ресурс] : практ. пособие по метод. преподавания класического танца / Л. Р. Зихлинская. – К. : Ліра-К, 2017. – 380 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/323-vtoraya-stupenka-prakticheskoe-posobie-po-metodike-prepodavaniya-klassicheskogo-tanca.html.

     Пособие, в котором собраны 70 уроков классического танца, адресовано преподавателям для роботы с учащимися второго года обучения классическому танцу в хореографических училищах, школах искусств и детских танцевальных коллективах. В пособии раскрывается процесс воспитания профессиональных навыков в классе.

45

[005.332.4:339.9]:621(477)

З-87

Зосімова, Анастасія Володимирівна

   Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Володимирівна Зосімова. – Х. : ХНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку й удосконалення теоретичних положень, методичних підходів та розробленню методичних рекомендацій щодо процесу інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

57.087.1

З-98

Зюбіна, Руслана Віталіївна

   Інформаційна технологія ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Руслана Віталіївна Зюбіна. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений створенню інформаційної технології ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

К17

Калініченко, Л. М.

   Формування творчого мислення молодших школярів: ґенеза ідей українських психологів і педагогів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Калініченко. – К. : Ліра-К, 2017. – 96 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/353-formuvannya-tvorchogo-mislennya-molodshih-shkolyarv-eneza-dey-ukrayinskih-psihologv-pedagogv.html.

   У посібнику розкрито ключові ідеї українських учених Костюка Г., Скрипченка О. і вчителів Василенка І., Сухомлинського В. щодо формування творчого мислення у молодших школярів.

48

657.4

К30

Кафка, С. М.

   Облік необоротних матеріальних активів : методологія та організація [Текст] : монографія / С. М. Кафка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 504 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік необоротних матеріальних активів.pdf.

     У монографії викладено теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації з формування обліково-інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємств, спрямованих на підвищення якісних характеристик та аналітичних можливостей інформації про необоротні активи, що сприяє стійкому та ефективному їх функціонуванню.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

49

330.342:334.758(477)(043.3)

К61

Колодяжна, Тетяна Вікторівна

   Вплив процесів злиттів та поглинань компаній на конкурентоспроможність економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Вікторівна Колодяжна. – Х. : НДЦ ІПР, 2018. – 25 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи уточнено сутність понять "конкурентоспроможність країни" та " концентрація економіки", обґрунтовано логіко-аналітичну схему взаємозалежності процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

К72

Костенко, В. І.

   Технологія виробництва молока і яловичини [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Костенко. – К. : Ліра-К, 2018. – 672 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/352-tehnologya-virobnictva-moloka-yalovichini.html.

     Подано біологічні особливості великої рогатої худоби, основи селекційно-племенної роботи та відтворення стада, викладено технології виробництва молока та яловичини, особливості моделювання технологічних процесів у скотарстві, технологію спеціалізованого м'ясного скотарства, виробництво продукції за умов радіоактивного забруднення та енергозберігаючі технології у скотарстві.

51

347.23(043.3)

Кравців, Ярослав Васильович

   Продукти харчування як об"єкти цивільних прав [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Ярослав Васильович Кравців. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 228 с.

     У дисертації вперше у вітчизняній цивілістичній науці на основі цілісного аналізу доктрини об"єктів цивільних прав та позитивного права проведена позитивістка концепція останніх як речей та благ.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

347.23(043.3)

Кравців, Ярослав Васильович

   Продукти харчування як об"єкти цивільних прав [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярослав Васильович Кравців. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вперше у вітчизняній цивілістичній науці на основі цілісного аналізу доктрини об"єктів цивільних прав та позитивного права проведена позитивістка концепція останніх як речей та благ.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

53

338.01:[658.1:621]-026/564

К77

Кравченко, Марина Олегівна

   Системно-структурний підхід до формування економічної стійкості машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Олегівна Кравченко. – К. : КПІ, 2018. – 44 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено концептуально нове вирішення наукової проблеми формування економічної стійкості підприємств з позицій системно-структурного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

005.336.3(075.8)

К89

Кузнецова, І. О.

   Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / І. О. Кузнецова, Ю. В. Карпенко. – Х. : ПромАрт, 2018. – 263 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління якістю.pdf.

   У навчальному посібнику розглянуто основні етапи розвитку Загального Менеджменту Якості, Принципи і методи формування та функціонування системи управління якістю.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

55

004.9+621.317+543

Л63

Лиса, Наталія Корнелівна

   Інформаційні технології створення систем екологічного моніторингу техногенного середовища з використання розроблених лазерних сенсорів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Корнелівна Лиса. – Львів : УАД, 2018. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розробки інформаційної технології для підвищення ефективності процедури рішень щодо мінімізації шкідливих викидів в екосередовище.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

330.313:338.43(477)

Л64

Литвинов, Анатолій Іванович

   Ефективність механізмів відтворення в аграрному секторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анатолій Іванович Литвинов. – Дніпро : ДДАЕУ, 2018. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто наукові підходи до тлумачення сутності, детермінантних факторів та логіки еволюції процесу інноваційного відтворення в агропомисловому комплексі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

Л55

Лігус, О. М.

   Українська фортепіанна музика ХІХ – початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Лігус. – К. : Ліра-К, 2017. – 224 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/319-konstitucyne-pravo-ukrayini.html.

     Монографія присвячена феномену українського романтизму як національного різновиду європейського романтичного стилю, який особливо яскраво проявився у фортепіанній музиці   XIX - початку XX ст.

58

339.7

Л64

Ліфанова, Мар"яна Ігорівна

   Трансформація міжнародних фінансових центрів у глобальній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Мар"яна Ігорівна Ліфанова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню сутності та особливостей процесу трансформації міжнародних фінансових центрів під впливом структурних глобалізаційних зрушень з виокремленням системних детермінант та врахуанням тенденцій їх розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

59

339.7

Л64

Ліфанова, Мар"яна Ігорівна

   Трансформація міжнародних фінансових центрів у глобальній економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мар"яна Ігорівна Ліфанова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 228 с.

     Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню сутності та особливостей процесу трансформації міжнародних фінансових центрів під впливом структурних глобалізаційних зрушень з виокремленням системних детермінант та врахуанням тенденцій їх розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

657.1

Л98

Ляхович, Г. І.

   Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу : теорія та методологія [Текст] : монографія / Г. І. Ляхович. – Брошнів-Осада : ТАЛЯ, 2018. – 300 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Розвиток організації бухгалтерського обліку.pdf.

     В монографії представлено результати дослідження розвитку організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу. Охарактеризовано бухгалтерський аутсорсинг як одну з основних тенденцій розвитку організації обліку.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

61

657.1

Г20

   Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС [Текст] : монографія / О. І. Малишкін, К. В. Безверхий, І. С. Ковова [та ін.]. – К. : Видавничий дім "АртЕк", 2018. – 418 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гармонізація бухгалтерського обліку.pdf.

     У монографії розглянуто сучасні аспекти гармонізації українського законодавства і практики бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, окремі аспекти аудиту у відповідності до Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом від 2014 року.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

62

342.951

М22

Мамчур, Лідія Олександрівна

   Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Лідія Олександрівна Мамчур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 220 с.

     Дисертація є комплексним дослідженням адміністративно-правових основ організації та здійснення взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

342.951

М22

Мамчур, Лідія Олександрівна

   Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Лідія Олександрівна Мамчур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням адміністративно-правових основ організації та здійснення взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

64

М42

Медведєва, В. М.

   Книга в культурі України: сучасний дискурс [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 76 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/329-kniga-v-kultur-ukrayini-suchasniy-diskurspraktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Книга в культурі України (сучасний дискурс)" та основні теми для вивчення.

65

М42

Медведєва, В. М.

   Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 100 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/363-mzhnarodne-spvrobtnictvo-u-bblotechno-nformacyny-sfer-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері" та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання наукових доповідей, рефератів. Наведено перелік літературних джерел.

66

М42

Медведєва, В. М.

   Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 84 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/354-osnovi-naukovih-dosldzhen-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень" та основні теми для вивчення.

67

М43

Меженський, В. М.

   Систематика і класифікація плодових рослин [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Меженський, Л. О. Меженська. – К. : Ліра-К, 2018. – 636 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/364-sistematika-klasifkacya-plodovih-roslin.html.

     У монографії викладено історію систематики рослин від прадавніх часів до сучасності. Розглянуто основні класифікаційні системи вищих рослин та родів плодових рослин представники яких занесені до Державного реєстру сортів придатних для поширення в Україні.

68

657

М91

Муравський, В. В.

   Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку [Текст] : монографія / В. В. Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 486 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33170/1/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9___.pdf.

     У монографії досліджено теоретичні та прикладні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерно-комунікаційних технологій. Визначено місце та роль комунікаційних процесів в еволюції облікових форм, новітнім етапом розвитку яких є становлення комп'ютерно-комунікаційної форми обліку.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

69

657(075.8)

Н19

Назарова, І. Я.

   Інформаційні системи та автоматизоване робоче місце бухгалтера [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Назарова, В. В. Муравський. – Тернопіль : Крок, 2016. – 302 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформатиційні системи та автоматизоване робоче.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Навчальний посібник присвячений питанням обробки облікової інформації з використанням інформаційних систем і технологій та основам організації автоматизованого робочого місця бухгалтера.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

70

336.572:576

О-36

Огінська, Анастасія Юріївна

   Оптимізація видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забазпечення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Анастасія Юріївна Огінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 220 с.

     Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забазпечення населення, їх оптимізації з метою забезпечення зростання суспільного добробуту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

336.572:576

О-36

Огінська, Анастасія Юріївна

   Оптимізація видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забазпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анастасія Юріївна Огінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забазпечення населення, їх оптимізації з метою забезпечення зростання суспільного добробуту.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

72

681.51:621.316.79

О-45

Оженко, Євген Михайлович

   Методи. моделі та засоби покращення системи подачі палива суднового дизеля на базі п'єзоелектричних перетворювачів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Євген Михайлович Оженко. – Миколаїв : ЧНУ, 2018. – 20с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вирішенню актуальної науково-практичної задачі покращення системи подачі палива суднових дизелів, обладнаних гідроприводом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

О-76

Остапенко, Л. В.

   Методологія мистецької освіти [Електронний ресурс] : практикум для студ. факультету муз. мистецтва / Л. В. Остапенко. – К. : Лібра, 2017. – 144 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/331-metodologya-misteckoyi-osvti-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Методологія мистецької освіти" та основні теми. Подано нормативні докумени (навчальна програма та робоча), а також навчально-методичні матеріали.

74

658.14/.17(075.8)

О-82

Отенко, І. П.

   Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки [Текст] : навч. посіб. / І. П. Отенко, Н. О. Москаленко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організація та управління системою.pdf.

     Розглянуто роль та місце фінансово-економічної безпеки в управлінні організацією і систему фінансово-економічною безпекою, координації та планування, кадрової безпеки, а також моніторингу та контролю в системі фінансово-економічної безпеки організації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

75

П18

Партико, З. В.

   Основи видавничої справи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Партико. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/333-osnovi-vidavnichoyi-spravi.html.

     Описано складові теорії видавничої справи, роль книги й періодики в житті суспільства, типометрію, будову оригіналів та видавничої продукції, її типологію. Подано детальний опис видавничої діяльності. Розглянута організація видавничої справи у світі та в Україні, описано основні нормативні документи видавничої справи, основи її комп'ютерізації.

76

П18

Партико, З. В.

   Основи наукових досліджень: підготовка дисертації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Партико. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 232 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/336-osnovi-naukovih-dosldzhen-pdgotovka-disertacyi.html.

     Описано науку, псевдонауку, паранауку та їх відмінності. Подано універсальні вимоги до науки, а також специфічні вимоги до природничих, суспільно-гуманітарних, формальних, мистецтвознавчих, філософських і теологічних наук.

77

336.717.111:331.556.46

П33

Пірникоза, Павло Віталійович

   Фіскальні імперативи детінізації економіки України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Павло Віталійович Пірникоза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 281 с.

     У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні основи й здійснено розробку практичних рекомендацій щодо формування фіскальних імперативів детінізації української економіки .

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

336.717.111:331.556.46

П33

Пірникоза, Павло Віталійович

   Фіскальні імперативи детінізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Павло Віталійович Пірникоза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретичні основи й здійснено розробку практичних рекомендацій щодо формування фіскальних імперативів детінізації української економіки .

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

79

Е65

   Енергоефективний панельний житловий будинок. Архітектура будівель та споруд [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, М. В. Тимофєєв, В. О. Запривода ; за заг. ред. Г. В. Гетун. – К. : Ліра-К, 2017. – 190 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/325-energoefektivniy-panelniy-zhitloviy-budinok-arhtektura-budvel-ta-sporud.html.

     Розглянуто та подано кресленнями об'ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоповерхових панельних житлових будинків. Наведені принципи розрахунку енергетичних потреб на опалення будинків з визначенням класу енергетичної ефективності за діючим в Україні ДБН і ДСТУ.

80

А43

   Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва [Електронний ресурс] : кол. монографія / А. Б. Остапенко Л. В. Попова, Н. В. Ковмір, Н. Л. Регеша [та ін.] ; редкол. : А. Б. Попова, В. В Сінельнікова, О. О. Сіненко, В. П. Скоромний, Н. Б. Жайворонок. – К. : Ліра-К, 2017. – 2012 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/357-aktualn-aspekti-suchasnogo-ukrayinskogo-muzichnogo-mistectva.html.

     Монографія орієнтована на розгляд проблем розвитку сучасного українського музичного мистецтва. До збірки ввійшли як нові, так і опубліковані раніше і значно доопрацьовані і розширені наукові й публіцистичні статті, яки і дотепер є актуальними.

81

33

Р35

Рейнольдс, Д. Л.

   Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика [Текст] / Д. Л. Рейнольдс ; пер.з англ. М. М. Сороки. – Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2018. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Залишаючи рідний дім.pdf.

     Книга розповідає про життя видатного українця Петра Яцика, якого воєнне лихоліття, складні життєві обставини змусили покинути батьківську хату, рідну Україну і вирушити за океан, до Канади, де він важкою працею, постійним самовдосконаленням, мудрими рішеннями і високоморальними вчинками здобув широке суспільне визнання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

82

Р41

Репало, В.

   Вспышка [Електронний ресурс] : роман / В. Репало. – К. : Ліра-К, 2017. – 304 с. – (НЛО. Мифы и реальности). – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/349-vspyshka-roman.html.

     Два шикарных автомобиля остановились под светофором в Западном Берлине. Прекрасные синие глаза золотоволосой англо-саксонки, пилота секретного самолета-разведчика, и украинского авиаинженера встретились, произошла вспишка чувств, но они не смогли обменяться хотя бы словом.

Повествование основано на реальных событиях и фактах.

83

Р41

Репало, В. П.

   Диски мира тьмы [Електронний ресурс] / В. П. Репало. – К. : Ліра-К, 2017. – 52 с. – (НЛО. Мифы и реальности). – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/335-diski-mira-tmy-rasskaz.html.

     Журнальная стаття с рассказом о бомбардировщике, ударном самолете и двух истребителях с дисковидным крылом должна была увидеть свет еще в 1967 г. Последовал запрет, и правдивый рассказ был переведен в разряд сомнительных повествований людей с воспаленным воображением о призрачных тайнах природы...

84

347.642:347.633.5

Р69

Романюк, Уляна Василівна

   Патронат як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Уляна Василівна Романюк. – хмельницький : ХУУП, 2018. – 18 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження розроблено науково-теоретичну концепцію сучасного розуміння інституту патронату як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

С13

Савйовський, В. В.

   Реконструкція будівель і споруд [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Савйовський. – К. : Ліра-К, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/341-rekonstrukcya-budvel-sporud.html.

     У навчальному посібнику висвітлено технології та організації будівельних робіт, виконуваних під час реконструкції будівель і споруд.

86

[336.1:339.7]+341.1

С16

Салій, Соломія Володимирівна

   Правове регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Соломія Володимирівна Салій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 249 с.

     У дисертації комплексно досліджено та проведено аналіз правового регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями у сфері бюджетних правовідновин, системі оподаткування, банківських послуг та банківського нагляду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

[336.1:339.7]+341.1

С16

Салій, Соломія Володимирівна

   Правове регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Соломія Володимирівна Салій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи комплексно досліджено та проведено аналіз правового регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями у сфері бюджетних правовідновин, системі оподаткування, банківських послуг та банківського нагляду.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

88

338.436:635.07

С28

Сєвідова, Ірина Олександрівна

   Формування стратегії інтеграції аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олександрівна Сєвідова. – Дніпро : ДДАЕУ, 2018. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методологічну сутність формування стратегії інтеграційних аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

338.43:339.137.2

С46

Скупейко, Василь Васильович

   Теоретико-методологічні основи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Василь Васильович Скупейко. – Львів : ЛУБП, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено науково-прикладну проблему обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробки практичних рекомендацій зі забезпечення конкурентоспроможністі сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

С48

Слободянюк, Б. К.

   Розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна [Електронний ресурс] : монографія / Б. К. Слободянюк. – К. : Ліра-К, 2018. – 172 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/356-rozslduvannya-umisnogo-znischennya-abo-poshkodzhennya-chuzhogo-mayna.html.

   Монографія присвячена дослідженню особливості розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна. Розроблено основи криміналістичної характеристики вказаних злочинів; встановлено типові сліди вивчення злочину; розкрито характеристику особи злочинця та потерпілого; висвітлено способи та обстановку вчиненя злочину, передбаченого ст. 194 КК України.

91

С79

Степанов, П.

   То, лучшее время [Електронний ресурс] : воспоминания / П. Степанов. – К. : Ліра-К, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/344-o-luchshee-vremya-vospominaniya.html.

     Память - наш дар и наше проклятие. Детство - наше бесценное время и наш контраст. Эта книга - попытка вернуться в сказку. Мои воспминания, чтобы оживить ваши. Все ответы, все тепло и вся неизбежность - здесь. Разожгите в себе ребенка.

92

С79

Стеценко, М. С.

   Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності [Електронний ресурс] : навч.-практ. посіб. / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – К. : Ліра-К, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/355-osnovi-naukovo-dosldnoyi-roboti-konkurentospromozhne-podannya-rezultatv-naukovoyi-ta-tvorchoyi-dyalnost.html.

     Особливу увагу у посібнику надано якості подання результатів наувої і творчої роботи та підвищенню попиту на них.

93

Т36

Теслюк, В. М.

   Формування педагогічної майстерності майбутнього викладача: теоретико-методичний аспект [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Теслюк. – К. : Ліра-К, 2018. – 260 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/350-formuvannya-pedagogchnoyi-maysternost-maybutnogo-vikladacha-teoretiko-metodichniy-aspekt.html.

     У монографії висвітлено теоретичні основи дослідження педагогічної майстерності викладача вищої школи; визначено рівні сформованості педагогічної майстерності майбутніх педагогів; досліджено шляхи формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів вищого навчального закладу.

94

Р23

   Раритетний фітоценофонд Лісостепу в контексті формування екомережі [Електронний ресурс] : монографія / П. М. Устименко, Д. В. Дубина, Я. І. Мовчан [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2018. – 524 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/358-raritetniy-ftocenofond-lsostepu-v-kontekst-formuvannya-ekomerezh.html.

     У контексті розбудови екомережі Лісостепу України виявлено 52 ключові теріторії національного і 78 регіонального рівнів, проаналізовано їхній сучасний стан рослинного покриву і ступінь природності ланшафтів, узагальнено матріали щодо представленості раритетних синтаксонів на виділених ключових теріторіях екомережі та рівня забезпеченості їх охороною, проведено созологічний аналіз фітоценофонду, встановлено ступень його трансформації, з'ясовано основні загрози для раритетних угруповань.

95

Ф33

Федоренко, В. Л.

   Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні [Електронний ресурс] : монографія / В. Л. Федоренко, О. М. Чернеженко. – К. : Ліра-К, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/321-konstitucyn-model-mscevogo-samovryaduvannya-u-derzhavah-uchasnicyah-yes-shveycaryi-ta-ukrayin-monografya.html.

     У монографії висвітлено проблеми теорії та історії місцевого самоврядування в Європі, обґрунтовано типологію його основних моделей.

Окремий розділ присвячено конституційним основам місцевого самоврядування та управління в Україні.

96

Ч-49

Чернеженко, О. М.

   Конституційно-правова модель місцевого самоврядування в Швейцарії [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Чернеженко. – К. : Ліра-К, 2017. – 192 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/362-konstitucyno-pravova-model-mscevogo-samovryaduvannya-v-shveycaryi.html.

     Монографія присвячена вивченню елементів системи місцевого управління та специфіки правового регулювання місцевої організації влади у Швейцарії, а також актуальним проблемам конституціонно-правового регулювання місцевого самоврядування у Швейцарії на сучасному етапі.

97

339.92

Ч-83

Чугаєв, О. А.

   Глобальні виміри економічної сили країни [Текст] : монографія / О. А. Чугаєв. – К. : Київський університет, 2017. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Глобальні виміри.pdf.

     Розглянуто методи оцінки економічної потужності, стан та тенденції розподілу силового потенціалу між країнами світу. Акцентовано увагу на факторах національного економічного бренда.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

98

314/316

Ш98

Шушпанов, Д. Г.

Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення [Текст] : монографія / Д. Г. Шушпанов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 877 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32909/1/%d0%a8%d1%83%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2.pdf.

   Монографія присвячена одній із найбільш актуальних для сучасної України проблем - пошуку ефективних напрямів збереження та зміцнення здоров'я населення.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

99

Б86

   Ботаніка [Електронний ресурс] : підручник / Б. Є. Якубенко, І. М. Алейніков, С. І. Шабарова, С. П. Машковська ; за ред. Б. Є. Якубенка. – К. : Ліра-К, 2018. – 439 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/339-botanka.html.

     У підручнику наведено походження і будову рослинної клітини та продукти її життєдіяльності, різноманітність рослинних тканин, морфологія й анотомія вегетативних і генеративних органів рослин, розмноження рослин. Друга й треття частини підручника присвячени системам органічного світу та розгляду царства рослин.

100

Г35

   Геоботаніка: методичні аспекти досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко [та ін.] ; за ред. Б. Є. Якубенка. – К. : Ліра-К, 2017. – 316 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/351-geobotanka-metodichn-aspekti-dosldzhen.html.

     У навчальному посібнику описано основні формації рослинності України, на прикладі Лісостепу наведено класифікаційні схеми рослинності.

101

Р36

   Рекомендації щодо загального залуження та відновлення лучної рослинності в Лісостепу України [Електронний ресурс] / Б. Є. Якубенко, А. М. Чурілов, А. П. Тертишний [та ін.] ; за ред. Б. Є. Якубенка. – К. : Ліра-К, 2017. – 76 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/330-rekomendacyi-schodo-zagalnogo-zaluzhennya-ta-vdnovlennya-luchnoyi-roslinnost-v-lsostepu-ukrayini.html.

     Висвітлено роль фіторізноманіття у відновленні лучної рослинності і шляхи оптимізації агроландшафтів, а також основні моменти охорони й раціонального використання раритетного фіторізноманіття у Лісостепу України.