Нові надходження ЧЕРВЕНЬ 2019

Категорія: Нові надходження

1

94(477)

Ш94

   Штучні голоди в Україні ХХ століття [Текст] : матеріали Міжн. конф. [Київ, 16 трав. 2018 р.]. – К. : Коло, 2018. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Матеріали конференції.pdf.

     У збірці матеріалів Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" розкриваються передумови та причини Голодомору 1932-1933 років, механізми його творення та наслідки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

2

94(477)

Г61

   Голодомор 1932-1933 років : втрати української нації [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 4 жовт. 2017 р.] / редкол. : О. Стасюк, В. Марочко, В. Сергійчук [та ін.] ; упоряд. Ю. Коцур. – К. : Філюк О., 2017. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Голодомор 1932-1933 років.pdf.

     У збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932-1933 років : втрати української нації" розкриваються передумови та причини Голодомору 1932-1933 років.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

3

338.24(477)

П78

   Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році [Текст] : аналіт. доп. / відп. за вид. А. Ю. Іщенко. – К. : Фенікс, 2018. – 688 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 роцу.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

631.4(075.8)

О-75

   Основи меліорації та ландшафтознавства [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. В. Любезна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34125/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

5

330.55(477)

С87

   Структурні зрушення ВВП України в умовах зростання трудової міграції населення : національний та регіональний аспекти [Текст] / за ред. У. Я. Садової. – Львів : [б. в.], 2018. – 54 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Структурні зрушення ВВП.pdf.

     У науковому виданні на основі статистичного аналізу та за результатами авторських досліджень обгрунтовано необхідність врахування аналізу макроекономічної ситуації в країні при виробленні комплесної державної політики у міграційній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

6

528(075.8)

І-62

   Інженерна графіка та основи взаємозамінності [Текст] : метод. рек. / уклад. Р. І. Розум. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 27 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

528(075.8)

К63

   Комп'ютерна графіка в геодезії [Текст] : метод. рек. / уклад. М. В. Буряк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 27 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

339.138(075.8)

М52

   Мерчандайзинг [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. А. Заячковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

9

005.5(075.8)

А31

   Адміністративний менеджмент [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Дудкіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 18 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

659.4(075.8)

П12

   PR-технології [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. А. Заячковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

339.138(075.8)

М52

   Мерчандайзинг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Г. А. Заячковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 26 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

12

001.8

В54

   Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 980 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/34553?mode=full. – До 25-річчя наук. шк. проф. А. В. Фурмана.

     Монографічне дослідження містить праці представників наукової школи проф. Фурмана А. В., які під керівництвом фундатора впродовж останніх п'ятнадцяти років займаються розробкою вітакультурної методології у взаємодоповненні її чотирьох засаднчих сегментів: науково-дослідницької програми професійного методологування, циклічно-вчинкового підходу в гуманітаристиці, інноваційних форм, методів, засобів та інструментів миследіяльності і мислевчинення, авторського тезаурусу теоретизування та інтелектуального практикування.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

13

37(477+100)

Ф18

   Security factors of education policy : iternational experience and Ukrainian realities [Текст] = Безпекові виміри освітньої політики : світовий досвід та українські реалії : analytical report / T. V. Chernenko, A. Y. Ischenko, M. M. Karpenko [et al.] ; відп. за вип. А. Ю. Іщенко. – К. : [б. в.], 2018. – 56 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Security factors of education policy.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

14

342.721-054.7(075.8)=111

Д72

Drakokhrust, T.

   International migration law [Текст] : educational and methodological materials / T. Drakokhrust. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 20 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

15

004.031.42

А66

Андрущенко, Валентина Борисівна

   Інформаційні технології наукометричного аналізу на основі моніторингу ресурсів мережі інтернет [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Валентина Борисівна Андрущенко. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений огляду та аналізу ресурсів наукової інформації, дослідженню можливостей розробки додаткових інформаційних масивів на базі існуючих джерел наукової та наукометричної інформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

94(477)

Г61

   Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом [Текст] = Тhe Holodomor of 1932-1933 in ukraine as a crime of genocide under International Law / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко [et al.] ; за наук. ред. В. Василенка, М. Антонович. – 4-те вид, доповн. – К. : Києво-Могилянська академія, 2016. – 371 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Голодомор 1932-1933 р.pdf.

     У спільному проекті кафедри міжнародного права і Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету "Києво-Могилянська академія" зібрано наукові праці українською та англійською мовами викладачів і студентів НаУКМА, а також американських працівників - дослідників Голодомору 1932-1933 років в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

657.2

Б24

Бардаш, С. В.

   Бухгалтерський облік ренти [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Бардаш, Т. С. Осадча. – Херсон : ХДУ, 2019. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34121/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88.pdf.

     Монографію присвячено поглибленню теорії та методології бухгалтерського обліку ренти з метою інформаційного забезпечення управління доходами суб’єктів господарювання з урахуванням положень концепції сталого розвитку. Розроблено теоретико-методологічні та організаційно-практичні положення бухгалтерського обліку ренти за її видами на основі особливостей формування і розподілу кожного із таких видів.

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових

співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які

досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.

18

330.342

Б33

Башнянин, Г. І.

   Економічні ринкові системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу [Текст] / Г. І. Башнянин. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 406 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічні ринкові системи.pdf.

     Досліджуються економічні ринкові системи. Аналізуються економічні товарні системи і визначаються шляхи становлення ринкових структур, розкривається функціональна структура економічних ринкових систем і здійснюється їх типологізація.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

330.342

Б33

Башнянин, Г. І.

   Економічні системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу ефективності капіталізації, лібералізації, соціалізації і дерегулювання [Текст] / Г. І. Башнянин. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 832 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічні системи.pdf.

     Досліджуються економічні системи трансформаційного типу з позицій впливу на їх функціонування та розвиток таких соціально-економічних процесів, як капіталізація, лібералізація, соціалізація дерегулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

338.24(075.8)

Б61

Білоус, І. І.

   Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] : метод. рек. / І. І. Білоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 26 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

21

502/204

Б79

Болоскурський, Р.

   Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України [Текст] = Ecological and economic priorities in the system of development of the institutional environment of Ukraine : монографія / Р. Болоскурський. – К. : Нац. акад. упр., 2017. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Еколого-економічні актуалети.pdf.

     У монографії сформульовано теоретико-методологічні основи дослідження еколого-економічного розвитку як актуального розвитку як актуального об'єкта державного регулювання. Розкрито механізми та інституціональну основу державного регулювання еколого-економічного розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

22

657.1:657.222:631(043.3)

Б87

Брик, Михайло Мирославович

   Облік і аналіз формування біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михайло Мирославович Брик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 220 с.

     У дисертаційній роботі досліджено правові та теоретичні основи обліку біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах, висвітлено суть біологічних активів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

657.1:657.222:631(043.3)

Б87

Брик, Михайло Мирославович

   Облік і аналіз формування біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Михайло Мирославович Брик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено правові та теоретичні основи обліку біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах, висвітлено суть біологічних активів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

24

821(100)

Б87

Брікер, Д.

   Йди за мрією. Все можливо [Текст] = Everything is Possible : роман / Д. Брікер, Ш. Берк ; пер.з англ. В. Кучменко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 224 с.

     Джен Брікер - відома на всю Америку безнога повітряна акробатка, чемпіонка студентської олімпіади із силової гімнастики, мотиваційний оратор, що є частим гостем телевізійних шоу та конференції TED.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

25

316.7

В26

Вебер, М.

   Протестантська етика і дух капіталізму [Текст] / М. Вебер ; пер.з нім. О. Погорілий. – К. : Наш формат, 2018. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Протестантська етика.pdf.

     Соціолог Макс Вебер став свідком глобальної модернізації, яка відбувалася по всій Європі наприкінці ХІХ - на початок ХХ століття. Шукаючи відповідь на питання, що є поштовхом до цих перетворень, Вебер дійшов висновку, що це не стільки поява нових технологій чи економічна політика, скільки трансформація парадигми мислення, спричинена Реформацією.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

26

336.14

В64

Возняк, Г. В.

   Бюджетна політика розвитку регіонів України : сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ [Текст] : монографія / Г. В. Возняк. – Львів : Медобори - 2006, 2016. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бюджетна політика.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню сучасних теоретико-методологічних та прикладних проблем, що стосуються особливостей формування та реалізації бюджетної політики розвитку регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

27

339.543(477)

В65

Войцещук, А. Д.

   Митний простір України : глобальні виклики та ризики [Електронний ресурс] : монографія / А. Д. Войцещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 438 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33722/1/%d0%92%d0%be%d0%b9%d1%86%d0%b5%d1%89%d1%83%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf.

     У монографії комплексно розкрито теоретико-методологічні засади і прикладні аспекти формування митного простору України в умовах глобальних викликів та ризиків. Розглянуто основні детермінанти формування митного простору та аргументовано потенціал інтеграційних процесів у вирішенні проблем функціонування митного простору. Значна увага приділена розкриттю передумов виникнення системних ризиків і глобальних викликів для митного простору України. Здійснено ідентифікацію та оцінювання його ризиків. Особлива увага приділена інституційним основам функціонування митного простору України, його логістичному та інформаційному забезпеченню. Встановлено взаємовплив глобального розвитку та функціонування митного простору країн. Запропоновано стратегічні вектори розвитку митного простору України в умовах глобальних викликів.

28

339.543

В65

Войцещук, Андрій Дмитрович

   Ризикоорієнтована парадигма збалансування митного простору України в глобальному середовищі [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Андрій Дмитрович Войцещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 505 с.

     У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теоретико-методологічних засад і прикладних аспектів формування ризикоорієнтованої парадигми збалансування митного простору України в глобальному середовищі.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

339.543

В65

Войцещук, Андрій Дмитрович

   Ризикоорієнтована парадигма збалансування митного простору України в глобальному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Андрій Дмитрович Войцещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне дослідження теоретико-методологічних засад і прикладних аспектів формування ризикоорієнтованої парадигми збалансування митного простору України в глобальному середовищі.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

30

528(075.8)

В68

Волошин, Р. В.

   Державний земельний кадастр [Текст] : метод. рек. / Р. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34128/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%94%D0%97%D0%9A.pdf.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

31

338.24

Г14

Гайдуцький, П. І.

   НеЗабуті реформи в Україні 1991-2017 [Текст] = UnForgotten Reforms in Ukraine 1991-2017 / П. І. Гайдуцький. – К. : ДКС-центр, 2017. – 852 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/НеЗабуті реформи в Україні 1991-2017.pdf.

     У книзі висвітлено стан, результати і проблеми здійснення економічних реформ в Україні за роки незалежності. Ця книга про реформи, забуті тими можновладцями, які не хотіли їх визнавати, оскільки вони були здійснені їх попередниками, і незабуті тими, хто їх реально проводив та домігся результатів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

32

338.48

Г15

Галаченко, О. О.

   Розвиток сфери санаторно-курортних послуг. Регіональний аспект [Текст] : монографія / О. О. Галаченко ; наук. ред. С. В. Васильчак. – Львів : [б. в.], 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Розвиток сфери санаторно-курортних послуг.pdf.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні основи та прикладні засади функціонування сфери санаторно-курортних послуг, окреслено тенденції її розвитку, напрями активізації та регіональні особливості.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

33

94(477)

Г37

Герасименко, О.

   Майдан після Майдану [Текст] / О. Герасименко. – К. : [б. в.], 2016. – 136 с.

     Написати цю книгу мене надихнуло сором'язливе замовчування подій на Майдані Незалежності після Революції Гідності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

34

101(075.8)

Г65

Гончарук, Т. В.

   Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. Л. Шумка, Н. В. Джугла. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 416 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Філософія...pdf. – До 50-ти річчя ТНЕУ.

     Навчальний посібник "Філософія" для вищих навчальних закладів написаний відповідно до нових вимог МОН України щодо обов'язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці бакалаврів економічного профілю.

                               3 прим. (Абонемент. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Чит. зал викладачів. – 1)

35

351.862

Д79

Дубов, Д. В.

   В інтересах іншої держави... Проблеми виявлення та протидії агентам впливу [Текст] : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, І. О. Корецька ; відп. за вип. А. Ю. Іщенко. – К. : НІДС, 2018. – 48 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/В інтересах іншої держави.pdf.

     Присвячено проблемам виявлення та протидії діяльності агентів впливу. Досліджено теоретичні аспекти поняття "агент впливу" та проблеми юрижичної кваліфікації іхньої діяльності. Ро глянуто практику притягнення агентів впливу до відповідальності в історичному контексті (період Холодної війни) та на сучасному етапі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

К52

Ключенко, А. В.

   Еколого-економічні та соціальні засади відтворення природних рекреаційних ресурсів [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Ключенко, М. В. Щурик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 236 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34126/1/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4I%d0%af_%d1%81%d1%83%d1%86i%d0%bb_%d0%bd%d0%b0.pdf.

     У монографії здійснено наукове обґрунтування теоретико-методологічних

засад та прикладних аспектів відтворення природно-рекреаційного потенціалу

території у процесі його становлення, розвитку, використання, поліпшення та

охорони. Розроблена економіко-математична модель оцінки соціо-екологоекономічної потреби та ефективності відтворення природних рекреаційних

ресурсів макрорегіону на основі розрахунку кількісних і якісних показників, а

також чинників, оптимізація яких забезпечує умови раціонального використання

та охорони цих ресурсів. Запропонований механізм інноваційного забезпечення

ринкових інструментів природокористування на засадах екологоспрямованої

диверсифікації ринку рекреаційного продукту, що може забезпечити подальший

розвиток, раціональне використання та охорону природно-рекреаційного

потенціалу макрорегіону. Обґрунтовані еколого-економічні засади формування

кластерів і запровадження контролінгу в рекреаційному природокористуванні,

які базуються на тісній співпраці економічних, науково-дослідних та інших

суб‘єктів рекреаційного кластеру з екологічними інститутами. Визначена

методика оцінювання перспектив фінансово-інвестиційного забезпечення

заходів збереження та охорони природних ресурсів у процесі розвиту

рекреаційної сфери.

37

657.37

К70

Корягін, М. В.

   Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – К. : Інтерсервіс, 2016. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проблеми та перспективи.pdf.

     У монографії досліджено існуючі проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності та запропоновано напрями розвитку бухгалтерської звітності як одного із основоположних елементів облікової системи, аналіз її наріжних проблем та узагальнено шляхи їх вирішення, з метою формування тенденцій подальшого удосконалення та розвитку бухгалтерської звітності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

38

332.1

Н34

   Наукові основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні [Текст] / В. С. Кравців, П. В. Жук, І. А. Колодійчук [та ін.] ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів : Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, 2018. – 122 с. – (Проблеми регіонального розвитку). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукові основи формування.pdf.

     Розглянуто теоретико-методичні й практичні положення щодо вітчизняної політики розвитку гірських територій (гірської політики) та її зближення з гірською політикою європейських країн. Здійснено аналіз напрямів та інструментів реалізації європейської політики сталого розвитку гірських територій, нормативно-правового забезпечення і шляхів вирішення проблем соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

39

340.12(075.8)

К77

Кравчук, М. В.

   Теорія держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 3-тє вид., змін. й доповн. – К. : ТНЕУ, 2016. – 524 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія держави і права.pdf.

     Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми з базової, фундаментальної навчальної юридичної дисципліни, загальнотеоретичної юриспруденції для юридичних факультетів вищих навчальних закладів, з врахуванням основних вимог МОНУ щодо впровадження Болонського процесу навчання (модульно-рейтингової системи).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

40

336.02:339.543

К82

Кривіцький, Віктор Броніславович

   Митний контроль у протидії ризикам і загрозам митної безпеки України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Віктор Броніславович Кривіцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 255 с.

     У дисертаційній роботі здійснено наукове обґрунтування теоретико-методичних засад реалізації митного контролю у контексті мінімізації митних ризиків, проведено оцінювання та запропоновано напрями модернізації митного крнтролю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

336.02:339.543

К82

Кривіцький, Віктор Броніславович

   Митний контроль у протидії ризикам і загрозам митної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Броніславович Кривіцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено наукове обґрунтування теоретико-методичних засад реалізації митного контролю у контексті мінімізації митних ризиків, проведено оцінювання та запропоновано напрями модернізації митного крнтролю.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

42

94(477)

Л24

Лапчинська, Н. В.

   33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид [Текст] / Н. В. Лапчинська ; наук. ред. А. Л. Зінченко, О. О. Стасюк. – Дрогобич : Коло, 2018. – 88 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/33 запитання і відповіді.pdf.

     Науково-популярне видання, адресоване вчителям, студентам, краєзнавцям і усім, хто хоче дізнатися про передумови й політико-організаційні механізми вчинення у 1932-1933 роках злочину геноциду українськиї нації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

43

004.9

Л61

Ліп'яніна-Гончаренко, Христина Володимирівна

   Інформаційна технологія моделювання та аналізу туристичного попиту на основі когнітивно-статистичного підходу [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Христина Володимирівна Ліп'яніна-Гончаренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 189 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології моделювання та аналізу туристичного попиту на основі когнітивно-статистичного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

004.9

Л61

Ліп'яніна-Гончаренко, Христина Володимирівна

   Інформаційна технологія моделювання та аналізу туристичного попиту на основі когнітивно-статистичного підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Христина Володимирівна Ліп'яніна-Гончаренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці інформаційної технології моделювання та аналізу туристичного попиту на основі когнітивно-статистичного підходу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

45

821(477)

Л69

Логвиненко, Б.

   Saint Porno. Історія про кіно і тіло [Текст] : роман / Б. Логвиненко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 160 с.

     Це книга-виклик, книга-провокація. Це розповідь про те, що не афішують, що обговорюють у дуже тісному товаристві - і що становить більшу частину усього інтернет-трафіку.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

46

796/798(075.8)

М21

Маляр, Е. І.

   Загальна теорія підготовки спортсменів [Текст] : метод. рек. / Е. І. Маляр, Н. С. Маляр. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. – 72 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34123/1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94.%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%2c%202019.pdf.

     У методичних рекомендаціях охарактеризовано сучасну систему підготовки

спортсменів, викладено мету, завдання, принципи, засоби та методи спортивної підготовки, подано основи планування та побудови тренувального процесу на різних етапах річного циклу, охарактеризовано змагальну діяльність, засоби відновлення спортивної працездатності та спортивний відбір у сучасній підготовці спортсменів.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 3)

47

796/798(075.8)

М18

Маляр, Н. С.

   Оздоровчий фітнес [Текст] : метод. рек. / Н. С. Маляр, Е. І. Маляр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34122/1/%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A7%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%86%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A1.pdf.

     У методичних висвітлено основи оздоровчого фітнесу. Подано визначення понять,

розкрито загальні принципи й завдання фітнесу, популярні напрями оздоровчого фітнесу та їхній вплив на організм. Охарактеризовано основи раціонального харчування під час занять оздолровчим фітнесом. Акцентовано увагу на особливості проведення занять з дітьми. Для фахівців з фітнесу і рекреації, викладачів, тренерів, студентів та осіб, які є прихильниками оздоровчого фітнесу.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 3)

48

94(477)

М28

Марочко, В. І.

   Енциклопедія Голодомору [Текст] / В. І. Марочко. – Дрогобич : Коло, 2018. – 576 с.

     Науково-меморіальне видання інформативно відтворює причини, обставини, соціально-психологічні та статистично-демографічні наслідки Голодомору-геноциду в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

49

821(100)

М74

Мойєс, Дж.

   Після тебе [Текст] = After you : роман / Дж. Мойєс ; пер.з англ. Т. Івченко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 352 с.

     Довгоочікуване продовження роману Джоджо Мойєс! Післямова до голлівудської історії кохання Лу і Віла!

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

50

821(100)

М74

Мойєс, Дж.

   До зустрічі з тобою [Текст] = Me before you : роман / Дж. Мойєс ; пер.з англ. Н. Хаєцької. – 2-ге вид. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 383 с.

     "Підштовхуй себе. Не засиджуйся". Саме цього паралізований Вілл вчить Луїзу, свою молоду доглядальницю. Вона мешкає з батьками, знає напевне, скільки кроків від зупинки до її будинку, але навіть не уявляє, як воно - жити на повну.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

51

339.54:339.924

П32

Пижик, Олександр Андрійович

   Гармонізація системи технічного регулювання України в процесі реалізації економічної політики євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олександр Андрійович Пижик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 292 с.

     У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями гармонізації системи технічного регулювання України в процесі реалізації економічної політики євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

339.54:339.924

П32

Пижик, Олександр Андрійович

   Гармонізація системи технічного регулювання України в процесі реалізації економічної політики євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександр Андрійович Пижик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями гармонізації системи технічного регулювання України в процесі реалізації економічної політики євроінтеграції.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

53

004.62:656.072

С34

Сидор, Андрій Іванович

   Методи і процеси розпізнавання багатомірних образів у Хеммінговому просторі [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Андрій Іванович Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 206 с.

     Дисертацію присвячено розробці методів та процесів розпізнавання багатомірних образів у Хеммінговому просторі, розроблено метод оцінки Хеммінгової віддалі на основі Евклідової відстані та аналітики різних взаємокореляційних функцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

004.62:656.072

С34

Сидор, Андрій Іванович

   Методи і процеси розпізнавання багатомірних образів у Хеммінговому просторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Андрій Іванович Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці методів та процесів розпізнавання багатомірних образів у Хеммінговому просторі, розроблено метод оцінки Хеммінгової віддалі на основі Евклідової відстані та аналітики різних взаємокореляційних функцій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

55

159.9

Ф95

Фурман, А. А.

   Психологія особистості : ціннісно-орієнтаційний вимір [Текст] : монографія / А. А. Фурман. – Одеса : ОНПУ, 2016. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Психологія особистості ціннісно-орієнтаційний.pdf.

     Монографію присвячено теоретико-методологічному обгрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів сучасної психології - концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і цього наскрізь соціального світу в засвіті її індувідуального Я.

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 22)

56

311(075.8)

Щ98

Щурик, М. В.

   Статистика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Щурик, А. В. Ключенко. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 274 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34127/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1I%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог

освітньо-кваліфікаційної програми дисципліни "Статистика", яку

включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і

підприємництва. У ньому висвітлені теоретичні, методологічні і

методичні засади теорії статистики, які використовуються в процесі

дослідження явищ суспільного життя з урахуванням вимог

міжнародних стандартів статистики та обліку, задекларованого

вступу України до ЄС.

57

323(477)

Г87

   Громадянське суспільство України : сучасні практики та виклики розвитку [Текст] : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, Т. В. Андріученко, І. Е. Бекешкіна, Н. М. Комарова ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського ; відп. за вип. А. Ю. Іщенко. – К. : НІСД, 2018. – 128 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Громадянське суспільство.pdf.

     Проаналізовано суспільні настрої, організаційно-інституційні форми та практики громадянської активності, зокрема основні тенденції молодіжної самоорганізації. Акцентовано увагу на значущості громадянських ініціатив та діяльності організацій громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

58

336.14(075.8)

Я77

Ярошевич, Н. Б.

   Бюджетна система : практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бюджетна система.pdf.

     У навчальному посібнику в інтегровано-структурованому вигляді розкривається теорія і практика формування бюджетної системи України, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури, методів і джерел доходів бюджетів.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)