Галіцейська Юлія Миколаївна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Юлія Миколаївна Галіцейська

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галіцейська, Юлія Михайлівна Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 249 с.
 2. Галіцейська, Юлія Михайлівна Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галіцейська, Ю. Вплив світової економічної глобалізації на присутність іноземного капіталу в банківській системі України [Електронний ресурс] / Ю. Галіцейська.
 2. Галіцейська, Ю. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи / Юлія Галіцейська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 76-82.
 3. Галіцевська, Ю. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрямки оптимізації / Ю. Галіцевська // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 124-130.
 4. Галіцейська, Ю. Оптимізація роботи банків із залучення депозитів населення в умовах фінансової кризи / Юлія Галіцейська // Банківська справа. – 2009. – № 6. – С. 85-91.
 5. Галіцейська, Ю. Формування ресурсів комерційних банків / Ю. Галіцейська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 161-163.
 6. Малахова, О. Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій / О. Малахова, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 18-30.
 7. Галіцейська, Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку / Ю. Галіцейська // Банківська справа. – 2012. – № 5. – С. 13-21.
 8. Галіцейська, Ю. Теоретичні основи формування ресурсної політики комерційних банків та її особливості в сучасних економічних умовах / Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 94-101.
 9. Галіцейська, Ю. М. Теоретичні основи та зміст грошово-кредитного регулювання [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 285-290.
 10. Леськів, О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України / О. Леськів, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 78-88.
 11. Галіцейська, Ю. Перспективи розвитку депозитної політики банків [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 38-43.
 12. Галіцейська Ю. Структура ресурсів комерційного банку та методи вирівнювання дисбалансів в процесі їх розміщення [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 75-82.
 13. Галіцейська Ю. М. Перспективи розвитку банківської системи України в умовах світових глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. – Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2008. – Вип. 1(69). – С. 207-214.
 14. Галіцейська, Ю. М. Стан та домінуючі тенденції розвитку світової банківської системи [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 23-27.
 15. Галіцейська, Ю. М. Формування залучених ресурсів банками України [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 6, т. 1. – С. 95-100.
 16. Галіцейська, Ю. Особливості прояву карткового ризику в сфері банківської діяльності: міжнародні аспекти та вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська, Оксана Леськів // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/5. – С. 118-122.
 17. Галіцейська, Ю. М. Співробітництво України зі Світовим банком [Електронний ресурс] / Ю. М. Галіцейська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. № 8.
 18. Галіцейська, Ю. Перспективи розвитку депозитної політики комерційних банків[Електронний ресурс] / Юлія Галіцейська.
 19. Дзюблюк, О. В. Проблеми фінансової стійкості в контексті формування ресурсів комерційних банків / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська // Фінансова політика України: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць І Всеукраїнської Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Том ІІ. – Хмельницький, 2008. – с. 41-43.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Галіцейська, Ю. М. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку та підвищення їх якості. – С. 218–236.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 384 с.
 5. Дзюблюк, О. В. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 208 с.
 6. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 7. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Галіцейська, Ю. М. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 219 с.
 2. Галіцейська, Ю. М. Ресурсна політика комерційних банків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Астон, 2014. – 185 с.
 3. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.