Окрепкий Ростислав Богданович

1521535176 okrepkyi-r.b.273Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Окрепкий, Ростислав Богданович Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами /Ростислав Богданович Окрепкий.– Тернопіль: ТНЕУ, 2006.– 239 с.
 2. Окрепкий, Ростислав Богданович Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ростислав Богданович Окрепкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Окрепкий, Р. Адаптивні методи короткострокового прогнозування збуту як інструмент збалансування попиту і пропозиції на ринку / Ростислав Окрепкий // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 172-176.
 2. Окрепкий, Р. Виявлення впливу рекламних акцій на стуктуру аудиторії web-сайту [Електронний ресурс] / Р. Окрепкий.
 3. Окрепкий, Р. Б. Виявлення рівня монополізації та інтенсивності конкуренції в процесі маркетингового аналізу кон’юнктури товарного ринку [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий.
 4. Окрепкий, Р. Б. Методика виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії web-сайту [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула.
 5. Окрепкий, Р. Перспективи онлайн-досліджень в міжнародному маркетингу [Електронний ресурс] / Ростислав Окрепкий.
 6. Окрепкий, Р. Б. Проблеми репрезентативності в онлайн-опитуваннях [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий.
 7. Окрепкий, Р. Методи аналізу конкуренції в ринкових дослідженнях / Р. Окрепкий // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 263-269.
 8. Окрепкий, Р. Методичні аспекти виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії веб-сайту / Ростислав Окрепкий, Денис Гаргула // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 145-149.
 9. Окрепкий, Р. Удосконалення системи показників кон'юнктури товарного ринку / Ростислав Окрепкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– Вип. 2 (18).– С. 60-63.
 10. Штефанич, Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу конкурентів / Дмитро Штефанич, Ростислав Окрепкий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 103-110.
 11. Окрепкий, Р. Б. Механізм просування інтернет-бренду на електронному ринку / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 208-212.
 12. Окрепкий, Р. Б. Аналіз виробництва та реалізації продукції / Р. Б. Окрепкий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 157-158.
 13. Гаргула, Д. В. Тенденції розвитку маркетингу в ХХІ столітті / Д. В. Гаргула, Р. Б. Окрепкий // Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 213-217.
 14. Окрепкий, Р. Б. Оперативний економічний аналіз та його розвиток на початок ХХІ століття / Р. Б. Окрепкий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 161-163.
 15. Окрепкий, Р. Методичні аспекти інтеграції АВС- і XYZ-аналізу в процесі формування асортиментного портфеля фірми / Ростислав Окрепкий, Дмитро Штефанич // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 362-366.
 16. Гаргула, Д. Особливості впливу окремих факторів макросередовища на діяльність підприємств хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / Д. Гаргула, Р. Окрепкий // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 37-44.
 17. Окрепкий, Р. Б. Кон'юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 197-203.
 18. Окрепкий, Р Б. Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства / Ростислав Богданович Окрепкий, Андрій Миколайович Бутов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 188-194.
 19. Окрепкий, Р. Стратегічні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства / Р. Окрепкий, Н. Лагоцька // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2 (27). – С. 283-289.
 20. Окрепкий, Р. Б. Вплив економічних факторів на випуск і реалізацію продукції підприємства (економіко-математична модель) / Р. Б. Окрепкий, С. І. Шкарабан // Формування ринкової економіки в Україні : наук. збірник. – 2002. – Спецвип. 11. – С. 417-422.
 21. Окрепкий, Р. Б. Маркетинговий аналіз в управлінні діяльністю підприємства / Р. Б. Окрепкий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. –  Вип. 12. – С. 96-97.
 22. Окрепкий, Р. Б. Застосування трендового моделювання в ринкових дослідженнях / Р. Б. Окрепкий // Вісник Східноукраїнського національного  університету ім. В. Даля. – 2004. – № 3. – С. 184-189.
 23. Окрепкий, Р. Б. Удосконалення методики аналізу товарної стратегії підприємства / Р. Б. Окрепкий // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2004. – Вип. 9. – С. 139-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун [та ін.] ; за ред. Д. А. Штефанича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Маркетинговий аналіз [Електронний ресурс] : навч.-метод. компл. / уклад. О. С. Братко, Н. З. Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 100 с.