Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2016

Категорія: Нові надходження

1

65.5я73

Worl

   World Economy and Internetinal Economic Relations [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Y. Kozak, T. Sporek, M. Zaec, J. Szoltysek. – К. : ЦУЛ, 2015. – 223 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/World_Economi_Kozak_2015.pdf#toolbar=0.

     The textbook presents World Economy and International Economic Relations in the system of the modern economic theory. Particular attention is paid to microeconomic and macroeconomic mechanisms and their implementation under conditions of international integration and globalization.

2

67.76я73

Ф61

Фіолевський, Д. П.

   Адвокатура [Текст] : підручник / Д. П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Правова єдність, 2014. – 623 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адвокатура.pdf.

     У підручнику досліджуються філософсько-історичні чинники виникнення судового представництва. Подано системне бачення інституту адвокатури у світлі Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", ЗУ "Про безоплатну правову допомогу" та нового КПК.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

3

67.9(4Укр)76я73

М75

Молдован, А. В.

   Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, Т. М. Тилик. – К. : Алерта, 2013. – 255 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адвокатура України.pdf.

     Мета навчального посібника-розкриття суті і значення діяльності адвокатури в правозахисній діяльності на базі нового закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"2012 р. та деяких зарубіжних країн.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 9)

4

81.2Англ-4

Т16

Таланов, О. С.

   Англо-український українсько-англійський словник [Текст] = English-ukrainian ukainian-english dictionary : 35 000 сл. / О. С. Таланов. – К. : Арій, 2015. – 512 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Англо-український українсько-англійський словник.pdf.

     Цей словник призначений для всіх, хто вивчає англійську мову, виконує англо-українські та українсько-англійські переклади. Ним можуть користуватися школярі, студенти та всі, хто у своїй роботі має справу з перекладами.

                               5 прим. (Абонемент. – 5)

5

65.052.9(4Укр)2-218я73

А93

   Аудит [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. І. Дерев'янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, М. О. Ганяйло. – К. : ЦУЛ, 2016. – 384 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Audit%20Derevianko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику викладено матеріал для вивчення курсу «Аудит» відповідно до освітньо-професійних програм та на базі Міжнародних стандартів аудиту (видання 2013 року) і Закону України «Про аудиторську діяльність” від 14.09.2006 р. №140-V.

6

65.9(4Укр)262.10я73

Б23

   Банківська безпека [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Ю. О. Самура, В. А. Сидоренко, В. А. Вареник. – К. : Знання, 2013. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківська безпека.pdf.

     У навчальному посібнику вміщено програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, опорний конспект лекцій, термінологічний словник ключових понять, навчальні завдання, тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та складання заліку чи іспиту, список рекомендованої літератури.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

7

65.9(4Укр)424я73

А87

Архипов, В. В.

   Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – 2-е изд. – К. : ЦУЛ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Barnoe%20Delo%20Arhipov.pdf#toolbar=0.

     Данное учебное пособие содержит основные сведения о классификации баров, порядке подготовки бара к приему посетителей, требования к персоналу по их обслуживанию, а также классификацию базовых алкогольных и безалкогольных напитков, особенности их производства, подачи и потребления в барах. Рассмотрены основные методы и особенности приготовления коктейлей и других напитков в баре, способы их оформления и подачи.

8

68.69(4Укр)я73

Б40

   Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Запорожець, В. М. Заплатинський, Б. Д. Халмурадов [та ін.]. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 448 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Bezpeka%20Zhittedijalnosti%20Zaporozhez.pdf#toolbar=0.

     У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров’я та життя і здоров’я найближчого оточення.

9

78.37

Б59

   Библиотечно-библиографическая классификация : средние таблицы [Текст] : практ. пособ. Вып. 6 / А. Д. Волкова, С. Е. Головина, Л. З. Гуревич [и др.]. – М. : Пашков дом, 2013. – 784 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/ББК В. 6.pdf.

     Средние таблицы ББК предназначены для систематизации литературы в универсальных научных библиотеках, библиотеках высших учебных заведений, в отраслевых и специализированных научных библиотеках.

                               2 прим. (Відділ комплектування. – 2)

10

65.052.201.2я73

Б94

   Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. І. Я. Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

65.9(4Укр)261.3я73

Б98

   Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, О. А. Гнатенко, Н. І. Обушна [та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія - 2006, 2014. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бюджетна система.pdf.

     У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", що дозволяє сформувати у студентів сучасні зання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

12

65.9(4Укр)261.3я73

Б98

   Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv.

     Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об'єкт, суб'єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави як об'єкта управління, системи управління бюджетом.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

13

658.5:336.531.2

Н19

Назарова, Олена Гарріївна

   Вартісний підхід до управління інвестиційним потенціалом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Гарріївна Назарова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

      У авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальне завдання розробки науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо управління інвестиційним потенціалом підприємства з позиції вартісного підходу. Запропоновані концептуальні положення управління інвестиційним потенціалом підприємства грунтуються на необхідності забезпечення взаємозв'язку інвестиційної вартості та інвестиційного потенціалу, що сприяє досягненню стратегічних орієнтирів розвитку підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

67.9(4Укр)311

К95

Кухарук, Ю. О.

   Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України [Текст] : монографія / Ю. О. Кухарук. – К. : ЦУЛ, 2013. – 148 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Відвід захисника від участі у кримінальній справі.pdf.

     Монографія присвячена правовій проблемі відводу захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України. Проведено порівняльний аналіз КПК України від 19 листопада 2012 року ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

15

[657.633:657.3]+336.7

К17

Калінкін, Дмитро Володимирович

   Внутрішній аудит бюджетних установ в умовах реформування системи державного фінансового контролю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Володимирович Калінкін. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 20 с.

          Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретичних положень, розробленню методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення ВАБУ в умовах реформування системи державного фінансового контролю в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

С78

Стахневич, В. Л.

   Вогнева підготовка: підготовка стрілецької зброї і протитанкового гранатомета до стрільби та прийоми і правила стрільби із них [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Л. Стахневич. – К. : Ліра-К, 2015. – 194 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/8-vogneva-pdgotovka-pdgotovka-strleckoyi-zbroyi-protitankovogo-granatome-ta-do-strlbi-ta-priyomi-pravila-strlbi-z-nih-navchalniy-posbnik-z-metodichnimi-rekomendacyami.html.

     В даному навчальному посібнику питання підготовки стрілецької зброї до стрільби,  в тому числі і перевірки бою та приведення її до нормального бою, а також описані правила та прийоми стрільби.

17

22.151я72

Б91

Бурда, М. І.

   Геометрія. 10 клас [Текст] : підручник : академічний рівень / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. – К. : Освіта, 2013. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Геометрія. Бурда М. І..pdf.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

18

22.151я72

Г36

   Геометрія. 11 клас [Текст] : підручник : академічний та профільний рівні / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова [та ін.]. – К. : Освіта, 2013. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Геометрія. 11 клас, Бурда М. І..pdf.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

19

339.92+336.761:005.591.61:338.33

Ш68

Шлапак, Алла Василівна

   Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Алла Василівна Шлапак. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню процесів диверсифікації фінансових ринків країн Південно-Східної Азії в умовах глобалізації. У роботі розкрито характер і ключові тенденції розвитку світового фінансового ринку у парадигмі фінансового глобалізму, визначено сутність диверсифікації фінансових ринків та ідентифіковано форми її вияву, а також проаналізовано її глобалізаційні імперативи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

67.9(4Укр)303

Г72

   Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та доповн. станом на 01лют. 2016 р. – К. : Правова єдність, 2016. – 162 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарський кодекс України. 2016 р..pdf.

     У виданні представлений Господарський кодекс України станом на 01 лютого 2016 року із змінами та доповненнями.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 14)

21

65.053.012я73

П77

Пріб, К. А.

   Діагностика в системі управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. А. Пріб, Н. І. Патика. – К. : ЦУЛ, 2016. – 432 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Diagnostika%20Prib.pdf#toolbar=0.

      У навчальному посібнику розкрито теоретичні, методичні й прикладні аспекти діагностики в системі управління.

22

4(477.83/86)«1897/1918»:(091)

Б24

Баран, Анжеліка Володимирівна

   Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897 –1918 рр.): історико-правове дослідження [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.01 / Анжеліка Володимирівна Баран. – Львів : ЛДУВС, 2013. – 229 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/839/1/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82..pdf.

     У дисертації на підставі аналізу нормативно-правових актів, архівних джерел і спеціальної літератури досліджено діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.). Визначено правно-політичну основу діяльності австрійського парламенту у середині ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто еволюцію австрійського виборчого законодавства, хід виборчих кампаній до австрійського парламенту на землях Східної Галичини у 1897–1918 рр. та їхні результати.

23

67.9(4Укр)72

Д50

   Діяльність прокуратури щодо захисту прав громадян у сфері оплати праці [Текст] : наук.-практ. посіб. / Ю. М. Дьомін, І. М. Козьяков, В. І. Ніндипова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. М. Дьоміна. – К. : Правова єдність, 2013. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діяльність прокуратури щодо захисту.pdf.

     У посібнику вперше здійснено всебічний аналіз діяльності прокуратури з позиції практичної реалізації оновлених та нових форм її діяльності з нагляду за додержанням і застосуванням законів про оплату праці; досудового розслідування, процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях цієї категорії в умовах дії КПК України.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

24

67.9(4Укр)72

Д50

   Діяльність прокурора у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. В. Білоус, В. І. Ніндипова, Т. П. Чубко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Білоуса. – К. : Правова єдність, 2013. – 319 с. – (Бібліотека прокурора). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діяльність прокурора у сфері соціального захисту.pdf.

     У науково-практичному посібнику вперше викладено основні положення організації прокурорського нагляду у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги, а саме: інвалідів, ветеранів війни, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, ветеранів військової служби, громадян як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів праці та інших громадян похилого віку.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

25

336.71:330.341.1-027.236

К27

Карчева, Ірина Яківна

   Економічна ефективність інноваційної діяльності банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Яківна Карчева. – К. : КНЕУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи охарактеризовано науково-категорійний апарат сутності, функцій, видів банківських інновацій та розроблена їх класифікація. Обгрунтована необхідність системної організації інноваційної діяльності банків та розвинуто теоретичні засади економічної ефективності інноваційної діяльності банків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

65.9(4Укр)23я73

Е40

   Економічне прогнозування [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. В. В. Козюк, Ю. Р. Новак. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 27 с.

     Навчально-методичний посібник "Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Економічне прогнозування" призначений для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Тернопільського національного економічного університету.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

27

005.583.3:330.13:658.265:628.1

Т56

Томашевська, Олена Юріївна

   Економічне стимулювання ефективного водозабезпечення промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Томашевська. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні засади, науково-методичні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо формування економічних стимулів ефективного водозабезпечення промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

658.589:334.716

Б91

Бурсов, Ростислав Вікторович

   Економічне стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ростислав Вікторович Бурсов. – К. : МАУП, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність і значення технологічного оновлення промислових підприємств. Розкрито методичні підходи щодо економічного стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств. Проаналізовано досвід податкового стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств та обгрунтовано пропозиції щодо його застосування в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

339.13.021:665.6/.7

К57

Когут, Оксана Ігорівна

   Економічний аналіз монополізації світового ринку нафти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Оксана Ігорівна Когут. – Львів : ЛНУ, 2015. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи виконаний з метою здійснення грунтовного аналізу монополізації світового ринку нафти на основі розробленої автором системи. У праці узагальнено сучасні емпіричні та теоретичні підходи до визначення моделі ринкової структури та ступеня монополізації, виокремлено основні з них, які є актуальними для дослідження ринку нафти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

658:004

Я66

Янчук, Тетяна Василівна

   Економічний механізм впровадження інформаційних технологій на підприємствах малого та середнього бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Василівна Янчук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні положення, методичні та практичні аспекти щодо економічного механізму впровадження інформаційних технологій на підприємствах. Досліджено теоретичні питання формування економічної природи і сутності характеристики інформаційних технологій як об'єкта управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

339.9:334

Х19

Хапатнюковський, Микола Миколайович

   Економічний суверенітет України в умовах глобальних дисбалансів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Микола Миколайович Хапатнюковський. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню умов, чинників та механізмів впливу глобальних дисбалансів на економічний суверенітет економік відкритого типу. У дисертації розкрито сутність та ознаки економічного суверенітету держав з відкритою економікою, визначено канали поширення глобальних дисбалансів та механізм їх впливу на стан економічного суверенітету держав-суб'єктів глобальної взаємодії, узагальнено методичні підходи для оцінки рівня забезпеченості економічного суверенітету держав.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

67.9(4)я73

Л33

Лебідь, В. І.

   Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : посібник / В. І. Лебідь. – К. : Правова Єдність, 2015. – 54 с. – (На допомогу студенту). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейська конвенція про захист прав людини.pdf.

     Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 6, Абонемент. – 2)

33

[005.591:005.21.934]:005.936.3

Я77

Яртим, Ірина Анатоліївна

   Забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Анатоліївна Яртим. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення, сформовано методичне забезпечення та практичні рекомендації щодо забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

339.9:338.124.4:330.113

М48

Мельник, Альона Олексіївна

   Закономірності та чинники трансформацій світових економічних криз [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Альона Олексіївна Мельник. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено сутність поняття "світова економічна криза" через розкриття сутності суміжних категорій (кризова загроза, кризова ситуація, кризовий стан, кризові наслідки), визначено форми, характеристики, канали поширення, фази життєвого циклу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

65.9(4Укр)

З-41

   Збірник праць [Текст] = Review Papers. Т. 10 : Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України / редкол. : А. Крисоватий, З.-М. Задорожний, О. Кириленко [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Збірник праць.pdf. – До 201-річниці від дня народження Т. Г. Шевченка і 50-річчя ТНЕУ.

     У збірнику міститься 15 наукових статей, в яких наведено важливу інформацію про стан і проблеми розвитку підприємництва, українського села та аграрної економіки, місцевих бюджетів і дотування виробничої діяльності.

                               45 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 42)

36

334.716(477).025.3:330.341.1

П46

Пожуєва, Тетяна Олександрівна

   Інноваційні засади забезпечення економічної захищеності промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Олександрівна Пожуєва. – К. : КНЕУ, 2016. – 34 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної проблеми розвитку теорії економічної захищеності промислового підприємства. На основі системного та комплексного дослідження формування економічної захищеності підприємства сформовано теоретичні, науково-практичні та методологічні положення побудови сучасної концепції захисту бізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

330.341.2:339.9

М59

Миколенко, Олена Петрівна

   Інституційна адаптація економічних систем до процесів глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Олена Петрівна Миколенко. – Х. : ХГУ НУА, 2016. – 17 с.

     Дисертаційна робота присвячується обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробці практичних пропозицій щодо інституційної адаптації економічних систем до процесів глобалізації. Сформовано теоретичну модель інституційної адаптації економічних систем до екзогенної нестабільності середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

339.137.2:330.341.1

Н19

Назиров, Карім Заріфович

   Інституційні засади конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Карім Заріфович Назиров. – Х. : ХНУ, 2016. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад формування і реалізації інституційних ресурсів як чинників конкурентоспроможності національної економіки за рахунок їх ролі у знижені специфічних та загальних ризиків інноваційного розвитку та спрямування людських, інфраструктурних, технологічних, фінансових та інших ресурсів на досягнення та утримання стійких конкурентних переваг у довгостроковому періоді.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

65.9(4Укр)

І-71

   Інституційні засади формування економічної системи України : теорія і практика [Текст] : монографія / З. Ватаманюк, С. Панчишин, О. Дорош [та ін.] ; за ред. З. Ватаманюка. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 648 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інституційні засади формування.pdf.

     Розглянуто актуальні проблеми транзитивної економіки України через призму формування інституційних засад соціально-ринкової економічної системи. Грунтовно подано участь та роль держави в економіці, зокрема, місце державного сектору в перехідній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

004.89

П30

Петришин, Сергій Іванович

   Інформаційна технологія кластеризації станів комп'ютерної техніки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Іванович Петришин. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений підвищенню якості кластеризації станів комп'ютерної техніки шляхом розробки і впровадження інформаційної технології для подальшого прийняття рішень щодо експлуатації такої техніки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

621.39

Г83

Грійо, Тукало Оксана Франсисківна

   Інформаційна технологія пошуку заданих фрагментів в архіві аудіозаписів із застосуванням KD-Дерев [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тукало Оксана Франсисківна Грійо. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 27 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню повноти і релевантності результатів та швидкості пошуку за рахунок розроблення інформаційної технології пошуку заданих фрагментів в архіві аудіозаписів із застосуванням kd-дерев.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

73.9я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2015. – 492 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційний бізнес.pdf.

     Викладений тут матеріал допоможе студентам з'ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консу3льтативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

43

65.9(4Укр)261.1я73

П34

Пістунов, І. М.

   Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К. : ЦУЛ, 2013. – 233 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах.pdf.

     У посібнику подано інформацію про загальні принципи інформатизації суспільства України, описано інформаційні системи у діяльності фінансових установ, як державних  так і комерційних, наведені принципи роботи SWIFT та FOREX, білінгових систем, та інформаційних систем у страхуванні, розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування інформаційних систем.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

44

32.81я73

І-74

   Інформаційні системи і технології [Текст] : навч. посіб. / П. М. Павленко, С. Ф. Філоненко, К. С. Бабіч [та ін.] ; за заг. ред. П. М. Павленка. – К. : НАУ, 2013. – 316 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології.pdf.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи сучасних інформаційних технологій та систем виробничого призначення; розглянуто функціональні можливості інформаційних систем та новітніх інформаційних технологій, особливості їх експлуатації та побудови для них баз даних.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

45

65.9(4Укр)261.1я73

А67

Аніловська, Г. Я.

   Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. Стоколоса. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології у фінансах.pdf.

     В навчальному посібнику у стислій формі висвітлені теми, передбачені програмою дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах". Основна увага приділена теоретичним питанням суті, структури, розробки і впровадження інформаційних систем, практики їх використання у фінансових установах.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

46

336.64

Л80

Лотоцький, Микола Ярославович

   Капіталізація в системі фінансової безпеки підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Микола Ярославович Лотоцький. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено аналіз формування сутності поняття капіталізації, фінансової безпеки, основних показників капіталізації вітчизняних промислових підприємств. Запропоновано авторську методику визначення узагальнюючого показника фінансової безпеки підприємства, що грунтується на теорії адитивності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

60.844я73

К36

   Керування документацією [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивка, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – К. : Ліра-К, 2015. – 295 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Керування документацією.pdf.

     У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 2)

48

88.4я73

Р65

Розов, В. І.

   Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Розов. – К. : ЦУЛ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Komunikatyvna%20pidgotovka_Rozov.pdf#toolbar=0.

     В посібнику представлені основи базової комунікативної професійно-психологічної підготовки правоохоронців. Структура посібника створена відповідно основних професіографічних вимог правоохоронної діяльності до комунікативних професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок правоохоронця.

49

65.052.201.2я73

К17

Калайтан, Т. В.

   Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калайтан. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 252 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Контролінг..pdf.

     Розглянуто увесь комплекс питань, пов'язаних з процесом управління діяльністю підприємства: організація служби контролінгу, планування, розроблення бюджетів, аналіз і контроль відхилень фактичних результатів діяльності від планових, вироблення оптимальних управлінських рішень.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

50

65.9(4Укр)262.8

К65

   Контроль : інспектування, аудит, банківський нагляд [Текст] : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, М. А. Єпіфанова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Контроль інспектування, аудит, банківський нагляд.pdf.

     У монографічному дослідженні розкривається система контролю банків, започаткована Національним банком України та особливості проведення і банківського нагляду, а поряд із цим розглядаються теоретичні та методологічні аспекти їх проведення з метою ліквідації слабких місць.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

51

657.6:334.732.2

Ш65

Шишута, Олена Юріївна

   Контроль діяльності кредитних спілок [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Шишута. – Львів : ЛКА, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, організаційних і методичних питань контролю діяльності кредитних спілок та розробці рекомендацій щодо його вдосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

67.9(4Укр)308я73

К82

   Кримінальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне право України. Тетарчук І. В..pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне законодавство України з урахуванням останніх змін та тенденцій декриміналізації окремих видів діянь.

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 20)

53

67.9(4Укр)311я73

К82

   Кримінальне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 215 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне процесуальне право України.pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне процесуальне законодавство України з урахуванням останніх змін та новел, висвітлюються основні засади кримінального провадження, головні поняття і категорії.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 20)

54

67.9(4Укр)308

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 11 листоп. 2015 р. – К. : ЦУЛ, 2015. – 171 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 11 листопада 2015 року (відповідає офіційному текстові).

                               40 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 34)

55

630*181.9:630*24

Л13

Лавний, Василь Володимирович

   Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.03.03 - лісознавство і лісівництво / Василь Володимирович Лавний. – Львів : НЛТУ, 2015. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано прояв вітровалів і буреломів лісу в Українських Карпатах, описано вітровалотвірні фактори та вплив лісівничо-таксаційних показників деревостанів на їх пошкодження сильними вітрами, дано коротку характеристику найбільших вітровалів в окремих країнах Європи, та висвітлено види збитків від вітровалів деревостанів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

65.291.3я73

П18

Парсяк, В. Н.

   Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с. – (До 50-річчя економічної освіти на Миколаївщині). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг. Парсяк В. Н..pdf.

     У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових концепцій і понять, вивчення яких передбачено вимогами відповідного державного освітнього стандарту.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

57

65.291.3я73

М27

   Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І. М. Буднікевич. – К. : ЦУЛ, 2013. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг у галузях.pdf.

     У навчальному посібнику представлено теоретичний та практичний матеріал стосовно особливостей використання методів та інструментів маркетингу в окремих галузях, сферах діяльності: торгівлі, туризмі, індустрії гостинності, банківській сфері, народних художніх промислах, муніципальному управлінні.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 16)

58

339.138:338.45

І-19

Іваннікова, Марина Миколаївна

   Маркетинг у формуванні конкурентних переваг підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Миколаївна Іваннікова. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненню теоретичних і розробці практичних аспектів маркетингового забезпечення процесів формування конкурентних переваг підприємств легкої промисловості України. У роботі досліджено та узагальнено теоретичні аспекти і еволюцію концепцій конкурентних переваг підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

339.138:330.341.1:658.5

Г62

Голубовська, Оксана Анатоліївна

   Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Анатоліївна Голубовська. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню та розробленню практичних рекомендацій щодо формування системи маркетингового забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Ідентифіковано інноваційну діяльність як об'єкт маркетингового забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

004.738.5:

П19

Пасічник, Наталія Романівна

   Математичні моделі відвідуваності Веб-сайтів та методи їх ідентифікації [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 01.05.03 / Наталія Романівна Пасічник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 178 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/768/1/dis-pasichnyk.pdf.

     Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання -підвищення відвідуваності Веб-сайту за рахунок розробки процедур структурування контенту з використанням програмних засобів та інструментів математичного моделювання. В ході дослідження було виявлено недоліки сучасних моделей відвідуваності Веб-сайтів, розроблено концептуальну модель якості Веб-сайтів.

61

51-76:616.1

В61

Вовкодав, Олександр Валерійович

   Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Олександр Валерійович Вовкодав. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 154 с. – Режим доступу : dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/780.

     Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання - підвищення достовірності прийняття рішень щодо формування програми реабілітації пацієнтів в процесі лікування серцево-судинних захворювань. В ході дослідження було виявлено недоліки сучасних моделей характеристик серцево-судинних систем, розроблено концепцію підтримки формування програми реабілітації після серцево-судинних захворювань на основі об'єктивних даних.

62

60.80я73

Ф33

Федоренко, В. Г.

   Менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2015. – 491 с.

     Підручник призначений допомогти студентам, викладачам організувати роботу з вивчення основ менеджменту на всіх рівнях виробництва і державної діяльності з метою освоєння теоретичного матеріалу, вироблення практичного вміння та набуття навичок застосування системного, об'ємно-цільового підходу до управління організацією.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

63

60.80я73

М50

   Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Ліра-К, 2016. – 551 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент..pdf.

     У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано сучасні підходи до менеджменту організації вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі управління, детально і в логічній послідовності розглянуто програмні питання фундаментальної нормативної дисципліни "Менеджмент".

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

64

65.291.21я73

В27

Велещук, С. С.

   Менеджмент організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / С. С. Велещук, А. В. Петриків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 126 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

65

005:004:303.214.5.003

Т52

Толбатов, Сергій Володимирови

   Метод та інформаційна технологія оцінки складності робіт промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Володимирови Толбатов. – К. : НАУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню важливої науково-технічної задачі - підвищенню функціональності інформаційних систем управління людськими ресурсами за рахунок розробки методу оцінки складності робіт та відповідної інформаційної технології.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

004.621:004.681

Ш28

Шатило, Ярослав Леонідович

   Методи підвищення ефективності функціонування комплексів технічного захисту інформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Ярослав Леонідович Шатило. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню та розробці теоретичних основ підвищення ефективності функціонування комплексів технічного захисту інформації (ТЗІ). У роботі проаналізовано причини виникнення каналів витоку інформації та комплекси виявлення, аналізу і обробки небезпечних сигналів; запропоновані методи моделювання фізичних процесів і полів для виявлення небезпечних сигналів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

004.31:681.325

М48

Мельничук, Степан Іванович

   Методи та програмно-апаратні засоби оцінювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Степан Іванович Мельничук. – Львів : НУ ЛП, 2015. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи започатковано нові та розвинуто уже відомі теоретичні методологічні засади в області створення нових ефективних технологій опрацювання сигналів у комп'ютерних системах, зокрема компонентах первинного перетворення інформації, цифрових компонентах реалізації обміну даними а також ідентифікації та діагностування у інформаційно-вимірювальних системах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

74.26я73

П32

Пинзеник, О. М.

   Методика викладання дисциплін природознавчого циклу [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Пинзеник. – К. : Кондор, 2015. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методика викладання дисциплін.pdf.

     У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу "Методика викладання дисциплін природознавчого циклу", що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до використання знань природничих дисциплін у навчально-виховній роботі із студентами напряму підготовки "Дошкільна освіта".

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

69

65.052.9(4Укр)226-15

М54

   Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку : щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2015. – 75 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методичні рекомендації.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

70

330.101.009.12

Ч-75

Чорнодід, Ігор Степанович

   Методологічні засади забезпечення соціальної конкурентоспроможності України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Степанович Чорнодід. – К. : НДЕІ, 2016. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на основі дослідження закономірностей формування і тенденцій розвитку національної економіки як у розвинутих країнах, так і в Україні обгрунтовано теоретико-методологічну базу нового напряму економічної науки в сфері соціальної конкурентоспроможності як впливового елементу загальної конкурентоспроможності країни.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

332.15

М42

Медвідь, Вікторія Юріївна

   Методологічні основи економічного регулювання регіонального розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вікторія Юріївна Медвідь. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 40 с.

          У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми щодо подолання суспільних протиріч у поступальному розвитку регіонів із застосуванням економічного регулювання регіонального розвитку шляхом наукового обгрунтування відповідного комплексу теоретичних, методологічних і методичних положень та практичних рекомендацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

65.052.9(4Укр)2-218

Б75

Бодюк, А. В.

   Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності [Текст] : монографія / А. В. Бодюк. – К. : Кондор, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методологічні та нормативно-правові аспекти.pdf.

     На основі аналізу нормативно-правової бази й практики аудиту, положень вітчизняної та зарубіжної літератури з питань економічного контролю досліджуються проблемні питання методології, нормативного регулювання й організації аудиту.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

73

334.72:330.5

П36

Підгаєць, Сергій Васильович

   Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Васильович Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичні основи взаємодії державного і приватного секторів економіки. Визначено мотиваційні чинники державного і підприємницького секторів економіки щодо формування і розвитку ДПП.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

74

334.72:330.5

П36

Підгаєць, Сергій Васильович

   Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сергій Васильович Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 240 с.

     У дисертації розкрито теоретичні основи взаємодії державного і приватного секторів економіки. Визначено мотиваційні чинники державного і підприємницького секторів економіки щодо формування і розвитку ДПП.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

330.341.1:517.956.224:664.1

Н73

Новицький, Костянтин Олександрович

   Механізм реалізації інноваційного потенціалу природних цукрозамінників (на прикладі стевії) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Костянтин Олександрович Новицький. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено всебічне дослідження теоретичних, методичних і практичних положень механізмів реалізації інноваційного потенціалу природних цукрозамінників. Уточнено й розвинуто понятійно-термінологічний апарат теми дослідження, зокрема подано трактування окремих дефініцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

336.14:352

В27

Велентейчик, Наталія Юріївна

   Механізм регулювання міжбюджетних відносин в забезпеченні фінансової стійкості місцевих бюджетів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Юріївна Велентейчик. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні основи та уточнено поняттєво-категоріальний апарат регулювання міжбюджетних відносин. Узагальнено зарубіжний досвід регулювання міжбюджетних відносин і сформовано рекомендації щодо його адаптації в Україні для вдосконалення фінансового вирівнювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

656.135:656.073

С64

Сопоцько, Ольга Юріївна

   Механізм управління постачаннями швидкопсувних вантажів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Юріївна Сопоцько. – К. : НТУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню механізму управління постачаннями швидкопсувних вантажів, які дозволяють оптимізувати цикли постачань, що сприятиме мінімізації об'ємів повернень вантажів і максимізації доходів підприємств, що задіяні в ланцюгах постачань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

336.22

П49

Ползікова, Ганна Володимирівна

   Механізми податкового менеджменту в умовах кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Володимирівна Ползікова. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального наукового завдання - удосконаленню механізмів податкового менеджменту в умовах кризи в Україні. Уточнено дефініцію податкового менеджменту у контексті його сучасних теоретичних концепцій, визначено діалектику взаємозв'язку механізмів податкового менеджменту як ієрархічної системи, обгрунтовано концептуальні положення удосконалення механізмів податкового менеджменту в умовах кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

338.2:615.1

Г62

Голубка, Володимир Михайлович

   Механізми регулювання фармацевтичного ринку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Михайлович Голубка. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботиі досліджено теоретико-методичні засади реалізації механізмів регулювання фармацевтичного ринку України як стратегічного рушія інноваційних змін і детермінанти суспільного здоров'я. Розкрито понятійно-термінологічний апарат теми дослідження та обгрунтовано потребу застосування міждисциплінарного підходу при вивченні процесів регулювання фармацевтичного ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

65.051.10я73

М58

   Міжнародна економічна статистика [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять / уклад. В. В. Маслій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 27 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

81

65.051.10я73

М58

   Міжнародна економічна статистика [Текст] : метод. вказівки до виконання КПІЗ / уклад. В. В. Маслій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

82

65.291.592я73

М58

   Міжнародна фінансова логістика [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Й. Круп'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 38 с.

     Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Міжнародна фінансова логістика" дають змогу використовувати набуті знання щодо вибору способів реалізації фінансових операцій в міжнародній логістичній діяльності, методів вирішення фінансових проблем у міжнародних ланцюгових поставках та здійснення системного аналізу фінансових потоків в інвестиційній логістичній структурі, управління фінансовими ризиками в логістичній системах.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

83

339.92:330.332.1

К82

Крисюк, Роман Володимирович

   Міжнародне інвестування в умовах циклічного економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Володимирович Крисюк. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню міжнародного інвестування в умовах циклічнонерівномірного економічного розвитку, обгрунтуванню складових його багаторівневого регулювання. Узагальнено теорії циклічності економічного розвитку, показано вплив глобалізації на формування умов перманентної кризовості і турбулентності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

84

67.5я73

Ж86

Жукорська, Я. М.

   Міжнародне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / Я. М. Жукорська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

85

67.52я73

Д21

Дахно, І. І.

   Міжнародне приватне право-4 [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 634 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Mizhn%20priv%20pravo%204%20Dahno.pdf#toolbar=0.

     Книга є логічним продовженням трьох попередніх. Може використовуватися і окремо. Автори доклали зусиль до того, щоб ця книга містила такий матеріал, якого читач не знайде в Інтернеті та в книгах інших авторів.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

86

339.92+330.641.1

К59

Козаченко, Руслана Петрівна

   Міжнародний трансфер технологій в забезпеченні конкурентного розвитку країн [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Руслана Петрівна Козаченко. – К. : НАУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню процесів міжнародного трансферу технологій у забезпеченні конкурентного розвитку національних економік в умовах техноглобалізму. У роботі розкрито глобалізаційні чинники розвитку міжнародного ринку технологій, визначено роль міжнародного технологічного трансферу в інноваційному розвитку національних економік.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

339.97:339.137.2

Х52

Хитрова, Ольга Аліківна

   Міжнародні антикризові стратегії розвитку соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Аліківна Хитрова. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений висвітленню теоретичних основ і механізмів удосконалення антикризового управління соціально-економічними системами в умовах глобального конкурентного середовища. Це дасть змогу попередити кризові явища в економіці України в майбутньому, сприятиме соціально-економічному розвитку країни та її інтеграції в європейський економічний простір.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

67.5.00

М93

Мушак, Н. Б.

   Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях [Текст] : монографія / Н. Б. Мушак ; під наук. кер. В. І. Муравйова. – К. : Ліра-К, 2014. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародно-правові засади захисту.pdf.

     У монографії кандидата юридичних наук Мушак Наталії Богданівни досліджено міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях (Раді Європи, Європейському Союзі, та Організації з безпеки і співробітництва у Європі).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

89

65.9(4Укр)26я73

М65

   Місцеві фінанси [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Місцеві фінанси.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У підручнику розглянуто коло питань, що стосуються сутності, складових та засад організації місцевих фінансів, фінансової політики місцевих органів влади, формування дохідної бази місцевих бюджетів.

                               90 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 87)

90

004.942:519.25

М15

Макарова, Лідія Миколаївна

   Моделі та інформаційна технологія переробки інформації для прогнозування відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Лідія Миколаївна Макарова. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню важливого наукового завдання підвищення достовірності прогнозування роботи термінальної мережі за рахунок створення інформаційної технології переробки інформації для зменшення витрат на підтримку роботи пристроїв термінальної мережі на основі використання інтервальних оцінок замість точкових, удосконаленої ймовірності моделі розподілу часу напрацювання між відмовами та нелінійної регресійної моделі часу відновлення працездатності пристроїв термінальної мережі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

330.1:332.146.2

Р69

Романків, Ірина Михайлівна

   Моніторинг стійкості розвитку регіональної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Михайлівна Романків. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо дослідження стійкості розвитку регіональної економіки на основі систем моніторингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

334.722:332.1

Ч-15

Чайкіна, Аліна Олександрівна

   Науково-методичні засади формування підприємницького потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Аліна Олександрівна Чайкіна. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретичних положень, науково-методичних і практичних рекомендацій щодо формування, розвитку та управління підприємницьким потенціалом регіону. Розроблено методичний підхід до оцінки сформованості підприємницького потенціалу на основі запропонованої трьохрівневої інваріантної моделі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облік і аудит [Текст] : метод. вказівки та завдання для практ. занять / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, У. В. Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 47 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

94

65.052.9(4Укр)2я73

Л46

Лень, В. С.

   Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай ; за ред. В. С. Леня. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2015. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік і аудит.pdf.

     У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з історії їх виникнення як наук, а також основні завдання, які практично розв'язують практикуючі бухгалтери та аудитори.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

95

65.052.9(4Укр)2-14я73

О-17

   Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Я. Д. Крупка, І. В. Мельничук, О. М. Кундеус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 63 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

96

65.052.9(4Укр)244я73

О-17

   Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік в сфері послуг.pdf. – До 45-річчя ф-ту обліку і аудиту ТНЕУ.

     Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ сфери послуг.

                               12 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 10)

97

65.291-983я73

О-54

Олійничук, О. І.

   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 37 с.

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

98

657.1:658.012:338.2

С30

Семенюк, Людмила Віталіївна

   Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Людмила Віталіївна Семенюк. – Львів : ЛКА, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи комплексно досліджено теоретико-методологічні положення та практичні аспекти щодо вирішення комплексу нових проблем, пов'язаних із покращенням обліково-аналітичного забезпечення управління стратегічним розвитком підприємств ресторанного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

65.052.9(4Укр)2-111я73

Т48

Ткаченко, Н. М.

   Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2015. – 185 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Оновлений план рахунків.pdf.

     У цьому навчально-практичному посібнику викладено суть бухгалтерських рахунків, їх побудову; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій у зв'язку із законодавчими змінами.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

100

336.221

Б82

Борейко, Наталія Миколаївна

   Оподаткування електронної комерції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Миколаївна Борейко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано наукові основи оподаткування електронної комерції. Розкрито передумови розвитку електронної комерції, висвітлено її сутність, основні ознаки та особливості,  а також теоретичні засади оподаткування цієї сфери. Досліджено досвід провідних країн світу, що мають вагомі напрацювання у частині оподаткування електронної комерції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

36.99я73

А87

Архипов, В. В.

   Организация работы сомелье (все о вине в ресторане) [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – 2-е изд. – К. : ЦУЛ, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Org%20raboty%20somelie%20Arhipov%2016.pdf#toolbar=0.

     Данное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления.

102

378.147:33:004

Т58

Топузов, Михайло Олегович

   Організаційно-економічний механізм інформатизації вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Михайло Олегович Топузов. – К. : Університет економіки та права КРОК, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення і нове розв'язання наукової проблеми, що виявляється у розробці організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

330.341.1

Х22

Харченко, Олександра Сергіївна

   Організаційно-економічний механізм розвитку національної інноваційної системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Сергіївна Харченко. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних положень і методичних підходів до вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку національної інноваційної системи з урахуванням світових тенденцій і євроінтеграційних процесів. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності та структури національної інноваційної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

37.014.54+339.137.2:378.1

Н58

Нефедова, Тетяна Миколаївна

   Організаційно-економічні основи управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Миколаївна Нефедова. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено економічну сутність, складові та фактори конкурентоспроможності ВНЗ. Запропоновано модель інтеграції національного ВНЗ в інформаційне середовище соціально-економічної сфери країни (регіону). Розроблено методичні положення внутрішнього моніторингу конкурентоспроможності ВНЗ, визначено принципи та запропоновано відповідну систему, інтегровану в загальну систему управління ВНЗ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

657.221:631.145

Р62

Рожелюк, Вікторія Миколаївна

   Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Вікторія Миколаївна Рожелюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 39 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи удосконалено формування поняття "організація бухгалтерського обліку". Обгрунтовано доцільність проведення попередньої оцінки ефективності удосконалюючих організаційних заходів через використання узагальнених в обліковій політиці критеріїв.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

65.052.9(4Укр)2-218я73

О-36

Огійчук, М. Ф.

   Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, К. О. Утенкова. – К. : Алерта, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація і методика аудиту.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто організаційні основи аудиторської діяльності у цілому, а також методичні засади  аудиту активів і зобов'язань підприємств, їх облікової політики, основи аудиту фінансової звітності тощо.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

107

36.99я73

А87

Архіпов, В. В.

   Організація ресторанного господарства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 280 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Org%20restor%20gosp%20Arhipov%2016.pdf#toolbar=0.

     Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній.

108

65.9(4Укр)32-801я73

Б48

Березівський, П. С.

   Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу [Текст] : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк ; за ред. П. С. Березівського. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація, прогнозування та планування.pdf.

     У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва та планування агропромислового комплексу, передумови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового виробництва та його складові.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

109

65.9(4Укр)248я73

О-75

   Основи охорони праці [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn%20ohor%20prazi%20Zaporozhez%2016.pdf#toolbar=0.

     У підручнику розглянуто організаційні і правові питання охорони праці. Викладено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, їхній вплив на організм людини, принципи нормування їхнього гранично допустимого рівня, наведено прилади та методи їх вимірювання.

110

336.63

К95

Куцяк, Вадим Олександрович

   Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вадим Олександрович Куцяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 221 с.

     Дисертаційна робота присвячена розкриттю концептуально-теоретичних та практичних засад функціонування особистих фінансів в умовах розвитку ринкових відносин в Україні. У роботі простежено еволюцію науково-теоретичних підходів до дослідження ролі людини в економічному розвитку суспільства, розкрито сутність та визначено місце особистих фінансів у фінансовій системі держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

336.63

К95

Куцяк, Вадим Олександрович

   Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вадим Олександрович Куцяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розкриттю концептуально-теоретичних та практичних засад функціонування особистих фінансів в умовах розвитку ринкових відносин в Україні. У роботі простежено еволюцію науково-теоретичних підходів до дослідження ролі людини в економічному розвитку суспільства, розкрито сутність та визначено місце особистих фінансів у фінансовій системі держави.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

112

60.832я73

О-91

   Офісний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко, Ю. М. Чичкан-Хліповка. – К. : ЦУЛ, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ofisn%20management%20prakt%20Skibizka.pdf#toolbar=0. – 80-річчю НАУ присвячується.

     Навчальний посібник-практикум охоплює зміст тем, передбачених стандартом освіти, містить питання для обговорення та самоконтролю, перелік літератури до кожної теми курсу, завдання для самостійного опрацювання, тести для контролю засвоєних знань та питання до іспиту з дисципліни. У додатках наведені психологічні тести для визначення менеджерських якостей та самотестування, тести з організації діловодства на підприємстві та тести з тайм-менеджменту.

113

332.1:330.15.611.2

Л53

Лешанич, Світлана Євгеніївна

   Оцінка і прогнозування економічного потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Світлана Євгеніївна Лешанич. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. – 20 с.

          Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо оцінки і прогнозування економічного потенціалу регіону. Розроблено цілісний методичний підхід щодо оцінки і прогнозування економічного потенціалу регіону, реалізація якого на основі комплексного і системного підходів дозволила провести діагностику ефективності формування та використання економічного потенціалу регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

67.9(4Укр)304.3я73

О-93

   Оцінка прав інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 34 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

115

338.2:005.332.5

М31

Маслій, Олександра Анатоліївна

   Оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Анатоліївна Маслій. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретичних положень та розробленню науково-методичних і практичних рекомендацій щодо оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки. Досліджено теоретичні основи виникнення, прояву та впливу загроз на ЕБ НЕ. Вивчено міжнародний досвід зниження негативного впливу загроз.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

338.2:504.4.062.2

К30

Качан, Наталія Сергіївна

   Оцінювання структурної перебудови у водогосподарському комплексі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Сергіївна Качан. – Рівне : НУВГП, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито основні теоретичні аспекти здійснення структурної перебудови національної економіки та водогосподарського комплексу України. Узагальнено класифікацію видів структур у національній економіці та сформовано переважаючі структури у водогосподарському комплексі. Обгрунтовано необхідність оцінювання структур і їх перебудови у водогосподарському комплексі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

67.9(4Укр)303.0

П27

   Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності. Проведення перевірок уповноваженими органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами [Текст] : практ. посіб.-комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 268 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності.pdf.

     Практичний посібник-коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

118

65.052.9(4Укр)2-111

П37

   План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо його застосування [Текст] / відп. за вип. А. В. Паливода. – К. : Паливода А. В., 2015. – 136 с. – (Фінансове законодавство України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/План рахунків.pdf.

      Збірник містить "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" та Інструкцію щодо його застосування.

 Нормативна база станом на 1 вересня 2015 року.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

119

347.44

Б93

Бутрин, Наталія Степанівна

   Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Наталія Степанівна Бутрин. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2014. – 207 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/840/1/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9D.%D0%A1._%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.

     Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національна академія прокуратури України, Київ, 2014. Корпоративні правовідносини в Україні динамічно розвиваються і набирають широкого оберту у сучасному суспільстві. Враховуючи тенденції до глобалізації, держава приділяє особливу увагу правовій регламентації реалізації корпоративних прав з метою наближення їх до міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

120

65.012.6

К56

Ковалёв, Д. В.

   Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Д. В. Ковалёв. – К. : ЦУЛ, 2014. – 292 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pribyl_Kovalev.pdf#toolbar=0.

     В книге рассмотрены различные технологии обращения с прибылью, чтобы дать ответ на два вопроса.

121

65.9(4Укр)23

П31

Петрушенко, М. М.

   Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки : соціоприродні й економічні протиріччя [Текст] : монографія / М. М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Пргнозування та регулювання розвитку.pdf.

     У монографії висвітлюються актуальні теоретико-методологічні й науково-практичні питання, пов'язані з соціоприродними та економічними протиріччями розвитку національної економіки в контексті його прогнозування та державного регулювання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

122

331.101.6

К64

Кондратюк, Юлія Федорівна

   Продуктивність праці як чинник забезпечення людського розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Юлія Федорівна Кондратюк. – К. : ІДСД, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад оцінки впливу продуктивності праці на забезпечення людського розвитку. Обгрунтовано економічну сутність продуктивності праці та визначено інноваційну ємність як органічну складову процесу реалізації конкурентних переваг економіки. Виокремлено ключові економічні, соціальні, інтелектуальні та інноваційні чинники впливу на неї у контексті забезпечення людського розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

332.14:338.26

Ш83

Шпак, Андрій Дмитрович

   Просторова диференціація регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Андрій Дмитрович Шпак. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи означено аспекти проблематики просторової диференціації регіонів. За допомогою методу диференційного аналізу визначено економічну природу і сутність поняття "диференціації розвитку" та виділено асиметричність соціально-економічного розвитку, як основу регіональної диспропорційності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

67.9(4Укр)310

П84

   Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі, пояснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 402 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Процесуальні документи в галузях.pdf.

     Запропонований збірник процесуальних документів спрямований до використання широким загалом читачів - від студентів юридичних факультетів і професійних правників до звичайних громадян, що вирішили самостійно скласти документ, що має юридичне значення.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

125

67.9(4Укр)310

Б77

Бойко, М. Д.

   Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз'яснення) [Текст] : практ. посіб. / М. Д. Бойко, М. А. Хазін. – К. : ЦУЛ, 2015. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Процесуальні документи у сфері цивільно-правових.pdf.

     У книзі подаються розроблені відповідно до вимог законодавства України та з урахуванням практичного досвіду більше двохсот двадцяти зразків юридичних документів із найбільш поширених цивільно-правових питань, які виникають у повсякденному житті про стягнення боргу, заміну товару неналежної якості, спадкування, авторство, захист честі, гідності та ділової репутації громадян.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

126

336.71:332.1

Г22

Гасій, Олена Володимирівна

   Регіональна банківська система та механізм її функціонування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Володимирівна Гасій. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовані теоретичні положення та удосконалені науково-методичні засади функціонування регіональної банківської системи. Уточнена економічна сутність регіональної банківської системи та функції, що нею виконуються. визначена інституціональна структура регіональної банківської системи, запропоновано напрями її розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

[502.171:620.9]:332.146

М38

Мащенко, Світлана Олегівна

   Регіональна економічна політика у сфері енергозбереження в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Світлана Олегівна Мащенко. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретико-методичних та науково-практичних засад удосконалення регіональної економічної політики у сфері енергозбереження в Україні для підвищення рівня енергоефективності регіонів та зниження рівня енергоємності валового регіонального продукту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

332.1-048.35(23.0)

П36

Пітюлич, Михайло Михайлович

   Регулювання розвитку гірських територій в умовах модернізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Михайло Михайлович Пітюлич. – Львів : ДУ ІРД НАНУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження гірських територій, розкрито сутність поняття "гірські території", розглянуто еволюцію понятійно-категоріального апарату їх дослідження, охарактеризовано теоретико-методологічні засади соціально-економічної модернізації та розроблено економіко-математичну модель оцінки потенціалу розвитку цих територій, досліджено методологічні засади диверсифікації їх економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

338.24:338.439.003.13

К77

Кравченко, Оксана Михайлівна

   Регуляторні механізми у забезпеченні ефективності ресторанного господарства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Михайлівна Кравченко. – Одеса : ОНПУ, 2016. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи удосконалено понятійно-термінологічний апарат сфери ресторанного господарства та класифікацію типів закладів ресторанного господарства, теоретичні засади процесів формування ефективності, систему індикаторів і критеріїв ефективності ресторанного господарства на різних ієрархічних рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

67.9(4Укр)303

Ш38

Шевченко, Н. І.

   Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств [Текст] : монографія / Н. І. Шевченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Реорганізація.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню господарсько-правового регулювання реорганізації як способу припинення господарських товариств. У праці розкриваються та співвідносяться поняття "реорганізація господарських товариств" та "припинення господарських товариств шляхом реорганізації".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

65.9(4Укр)424я73

А87

Архіпов, В. В.

   Ресторанна справа : асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 382 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Restoranna%20sprava%20Arhipov%2016.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, таварознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю.

132

005.334:005.59:621

К17

Калюжна, Юлія Вікторівна

   Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Вікторівна Калюжна. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню та удосконаленню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо врахування та оцінки ризиків у антикризовому управлінні на підприємствах машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

339.97(477):005.332.4:330.341.1

О-57

Омельяненко, Віталій Анатолійович

   Розвиток високих технологій в умовах глобалізації інноваційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Віталій Анатолійович Омельяненко. – К. : КНУ, 2016. – 21 с.

     У автореферат дисертаційної роботи розглянуто вплив високих технологій на світове господарство. Визначено основні аспекти глобалізації інноваційних процесів, досліджено та систематизовано основні ефекти міжнародного трансферу високих технологій. Запропоновано організаційно-економічний підхід до розвитку високих технологій через реалізацію стратегії їх міжнародного трансферу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

339.924:061.1ЄС:336.717.8

Д18

Данилова, Юлія Юліанівна

   Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Юліанівна Данилова. – К. : КНУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано теоретико-методологічні основи дослідження міжнародного ринку банківських послуг та розкрито економічну природу світового ринку банківських послуг. Досліджено загальні тенденції розвитку системи банківських послуг ЄС в умовах світової фінансової кризи.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

135

658.14/.17:631.11

Ч-49

Черненко, Ольга Сергіївна

   Розвиток системи фінансової безпеки суб'єктів підприємництва в аграрній галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Сергіївна Черненко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено накопичений досвід наукового трактування сутності понять "безпека", "фінансова безпека", уточнено поняття "фінансова безпека суб'єктів підприємництва в аграрній сфері", удосконалено модель теоретичного забезпечення фінансової безпеки шляхом доповнення і конкретизації її цілей та факторів з метою посилення можливостей управління нею, визначено основні критерії для оцінки рівня фінансової безпеки, проаналізовано державне регулювання фінансової безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

330.3:339.187.6:338.434

Г12

Гаврилюк, Віта Миколаївна

   Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віта Миколаївна Гаврилюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, методологічних та прикладних аспектів розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві. У роботі поглиблено розуміння сутності фінансового лізингу в сільському господарстві, обгрунтовано його механізм та систематизовано методики оцінки ефективності фінансового лізингу з урахуванням галузевих особливостей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

32.973.202я73

Р65

   Розподілені комп'ютерні системи [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт / уклад. Г. М. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

138

83.3(0)я72

С24

   Світова література. 11 клас [Текст] : хрестоматія / упоряд. О. М. Ніколенко, М. О. Зуєнко, В. М. Люлька [та ін.]. – К. : Грамота, 2013. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Світова література.pdf.

     У хрестоматії вміщено основну  інформацію про життя і творчість письменників ХХ - початку ХХІ ст., запропоновано аналіз їхніх вершинних творів, а також самі твори (повністю або у фрагментах).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

139

66.5(4Укр)

С24

   Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с. – Режим доступу : http.

     У монографії розкрито актуальні проблеми розбудови модерної української нації та її держави, роль громадського суспільства у цьому процесі. З'ясовано вплив світоглядних та соціокультурні чинників на трансформацію українського суспільства.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

140

336.763.164

Р98

Рябокінь, Марина Валеріївна

   Сек'юритизація фінансових активів як інноваційна форма фінансування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Валеріївна Рябокінь. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено еволюцію інституту сек'юритизації активів та розкрито її сутність як інноваційної форми фінансування. Визначено ознаки інноваційності сек'юритизації фінансових активів. Систематизовано схеми сек'юритизації активів, визначено її функції та принципи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

336.225.2

М34

Матухно, Марина Олександрівна

   Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Олександрівна Матухно. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико-методичні засади дослідження ефективності системи адміністрування ПДВ, проаналізовані особливості процесу адміністрування даного податку, історія становлення і розвитку системи адміністрування, досліджено основні проблеми і визначено ключові тенденції в даній сфері. Проведено міжнародний порівняльний аналіз ефективності адміністрування даного податку в Україні та окремих країнах ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

67.9(4Укр)310я73

Г56

Гнатів, О. Б.

   Складання цивільних процесуальних документів [Текст] : опорн. консп. лекцій / О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 31 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

143

65.9(4Укр)262.6я73

С48

   Словник фахівця фондового ринку [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Чернявська, О. В. Яріш, І. А. Сененко, О. А. Валенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 76 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Slovn_Cherniavska.pdf#toolbar=0.

     У словнику розкрито зміст 442 термінів з нормативно-законодавчих актів України, що є професійним інструментарієм учасників фондового ринку.

144

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність бізнесу [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 135 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

145

66.3(4Укр)я73

С69

   Соціальна і екологічна безпека діяльності [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Г. В. Сапожник, О. І. Волинський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 67 с.

     Предметом вивчення навчальної дисципліни "Соціальна і екологічна безпека діяльності" є управління ризиком у соціальних та екологічних системах, прогнозування, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, системи цивільного захисту і забезпечення фахової дієздатності персоналу організації.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

146

65.9(4Укр)271я73

К64

Конопліна, Ю. С.

   Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Конопліна. – Суми : Університетська книга, 2015. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціальне страхування.pdf.

     У посібнику викладені навчально-методичні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни "Соціальне страхування" : програма курсу, лекційні матеріали, плани семінарських (практичних) занять.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

147

67.9(4Укр)302

Ч-49

Чернадчук, В. Д.

   Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні [Текст] : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2015. – 456 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стан та перспективи розвитку.pdf.

     У монографії досліджуються теоретичні основи бюджетних правовідносин : поняття та сутність; питання класифікації, структури та змісту; особливості видів бюджетних правовідносин; підстави їх виникнення, зміни та припинення; стан правовогорегулювання та практиказастосування бюджетного законодавства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

148

65.03(4Укр)

С16

Сало, І. В.

   Становлення економіки України (Від Київської Русі до 1917 року) [Текст] : монографія / І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2015. – 300 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Становлення економіки України.pdf.

     У монографії досліджуються процеси становлення та економічного розвитку української держави.

З'ясовано закономірності виникнення, розвитку та організаційно-економічні засади формування економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

311.17:631.164.28:368.172/.178

В65

Войтко, Олександр Васильович

   Статистичний аналіз збитків врожаю та загибелі сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 - статистика / Олександр Васильович Войтко. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений подальшому розвитку теоретичних і методологічних засад та статистичному інструментарію аналізу збитків врожаю та загибелі сільськогосподарських культур, розробці програмно-методичних та організаційних питань застосування вибіркового спостереження за врожаєм сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

311.17:336.221.262(477.84)

Б77

Бойко, Юлія Іванівна

   Статистичний аналіз податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів (регіональний аспект) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Юлія Іванівна Бойко. – К. : КНЕУ, 2014. – 194 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/860.

     У дисертаційній роботі визначено теоретичні та методологічні підходи статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету. Розроблено засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету з позиції системного підходу. Сформовано пропозиції щодо удосконалення організації інформаційного забезпечення статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету. Запропоновано удосконалення основних напрямів статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету.

151

339.13.021:061.1ЄС

Д18

Данилова, Ніколь Вікторівна

   Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ніколь Вікторівна Данилова. – К. : КНУ, 2016. – 19 с.

          У авторефераті дисертаційної роботи розкрито особливості сучасних стратегій виходу компаній на міжнародні ринки, з'ясовано сутнісні характеристики понять форм виходу на зарубіжний ринок та стратегій виходу на міжнародний ринок; визначено особливості стратегії економічної експансії, запропоновано визначення поняття "економічна експансія".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

152

65.292.34-21я73

С83

   Стратегічне управління корпораціями [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєва, В. І. Щелкунов, С. М. Подрєза. – К. : ЦУЛ, 2016. – 480 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Starteg%20upr%20corp%20Skibizkiy.pdf#toolbar=0. – 80-річчю НАУ присвячується.

     У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління корпораціями», висвітлюються питання сучасної теорії та практики стратегічного управління для запобігання кризовим ситуаціям в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опором змінам та стратегії використання людського потенціалу.

153

332.34:631.11

М74

Могилат, Микола Григорович

   Стратегія ефективного використання земель сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Григорович Могилат. – Полтава : ПДАА, 2016. – 21 с.

      Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичним, методичним положенням та практичним рекомендаціям підвищення ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств. Зокрема, з'ясовано місце земельних ресурсів у виробничому потенціалі, їх властивості та особливості використання з позиції форм власності і господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

658:005.21:330.133.2+[669]

Х76

Хоменко, Ольга Іванівна

   Стратегія розвитку підприємства з урахуванням його життєвого циклу та ринкової вартості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Іванівна Хоменко. – К. : ІЕП НАНУ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню наукового завдання з розробки теоретико-методичних положень і рекомендацій щодо вибору стратегії розвитку підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу та динаміки ринкової вартості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

155

339.01(510)

Ч-43

Чень, Цзюнь

   Структурні зрушення в зовнішній торгівлі КНР в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Цзюнь Чень. – К. : КНУ, 2016. – 20 с.

       У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано теоретико-методологічні підходи до структурного аналізу і методологічний інструментарій оцінки параметрів структурних зрушень у зовнішній торгівлі. Автор пропонує власне визначення структурних зрушень у зовнішній торгівлі. У роботі подано класифікацію структурних зрушень у зовнішній торгівлі, зазначені їхні функції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

339.5:338.46

П84

Проценко, Ігор Володимирович

   Структурні зрушення у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ігор Володимирович Проценко. – К. : КНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню теоретичних і прикладних проблем розвитку та структурних зрушень міжнародної торгівлі послугами за умов глобалізації. Запропонований авторський підхід до ранжування країн на основі інтегральної оцінки структурно-кількісної динаміки експорту та удосконалено методи оцінювання впливу показників розвитку сфери послуг країн світу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

157

67.9(4Укр)63я73

Б48

Береза, Н. В.

   Судова психологія [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. В. Береза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

158

65.9(4Укр)261.4

С91

   Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 460 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасна парадигма фіскальної політики.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У монографії досліджено концептуальні засади фінансового забезпечення формування суспільства сталого розвитку. Охарактеризовано інституційні та інвестиційно-інноваційні аспекти формування фінансового базису сталого розвитку.

                               66 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 63)

159

338.3.01

М67

Митрофанова, Анастасія Сергіївна

   Сучасний технологічний спосіб виробництва як чинник перетворень виробничих відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Анастасія Сергіївна Митрофанова. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 16 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи виявлено особливості функціонування і розвитку технологічного способу виробництва як фактору, що створює передумови для перетворення виробничих відносин, на основі розкриття його взаємодії із суспільним способом виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

160

[005.59+005.6]:005.93

Т19

Таранюк, Леонід Миколайович

   Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Леонід Миколайович Таранюк. – Суми : СумДУ, 2015. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретичних та методологічних засад управління вибором ефективних напрямів реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах промислового комплексу. З позицій системного підходу розвинуто сутність поняття "реінжиніринг бізнес-процесів".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

368.5:001.891.3

А48

Алескерова, Юлія Володимирівна

   Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Володимирівна Алескерова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 38 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто генезис поглядів на сутність та роль страхування. Уточнено тлумачення, основні складові й принципи сільськогосподарського страхування. Висвітлено економічну сутність ризику, опрацьовано класифікацію страхових сільськогосподарських ризиків. Оцінено особливості методичного забезпечення процесу та технологій сільськогосподарського страхування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

162

339.9:331.5

Д13

Давидюк, Людмила Петрівна

   Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Людмила Петрівна Давидюк. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародного ринку праці та розробці науково-практичних рекомендацій щодо регулювання міжнародного ринку праці в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

163

81.2Укр-9

З-12

Заболотний, О. В.

   Українська мова. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – 3-тє вид. – К. : Генеза, 2013. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська мова. Заболотний О. В..pdf.

     Тематичне наповнення підручника спрямоване на вдосконалення знань старшокласників із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; засвоєння нового теоретичного матеріалу з риторики; практикування у висловленні й обгрунтуванні власної думки тощо.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

164

74.58я73

Т50

Товканець, Г. В.

   Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2015. – 185 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Університетська освіта.pdf.

     У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти (форми організації навчальної діяльності, особливості впровадження Болонського процесу, дистанційна освіта), можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи навчання. Подається інформація щодо розвитку вищої освіти в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Російській Федерації, Франції, США.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

165

[658.2:330.341.1]:68

К64

Коновал, Вікторія Вікторівна

   Управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Вікторівна Коновал. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню і новому вирішенню проблеми управління виробничим потенціалом підприємств легкої промисловості за використання засобів краудсорсингу. Розвинено категорійний апарат теорії управління потенціалом підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

166

338.24:330.552

Н62

Никифорак, Олександр Ярославович

   Управління запасами в структурі оборотного капіталу економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Ярославович Никифорак. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений оцінці структури, характеру і особливостей формування матеріальних запасів та обгрунтуванню стратегії управління запасами як складової оборотного капіталу. Удосконалено підходи до дослідження матеріальних запасів у структурі капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

167

347.72.036:658.86

Л63

Лисак, Галина Георгіївна

   Управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Георгіївна Лисак. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій щодо управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі. Досліджено характеристики та уточнено визначення поняття "комерційна діяльність оптового торговельного підприємства". Розроблено структуру модель управління комерційною діяльністю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

336.71

Р83

Рудан, Віталій Ярославович

   Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Ярославович Рудан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено практичні аспекти управління ліквідністю банківської системи України та визначено основні проблеми такого управління.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

169

336.71

Р83

Рудан, Віталій Ярославович

   Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Віталій Ярославович Рудан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 304 с.

     У дисертаційній роботі досліджено практичні аспекти управління ліквідністю банківської системи України та визначено основні проблеми такого управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

339.138:528.9

К64

Коноплянникова, Маріанна Анатоліївна

   Управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Маріанна Анатоліївна Коноплянникова. – К. : КНТЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних та методичних підходів, практичних рекомендацій щодо формування маркетингової діяльності підприємств сфери картографічних послуг. Визначено сутність поняття "управління маркетинговою діяльністю", розглянуто підходи та принципи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

338.24:005:003

Б82

Борматенко, Микола Васильович

   Управління підприємством на основі розвитку комунікативних систем та послуг інформатизації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Васильович Борматенко. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи удосконалено управління підприємством на основі розвитку інформаційно-комунікативних систем шляхом виявлення конструкції інформаційно-управлінської архітектури підприємства, розробки методів і засобів її впорядкування. Встановлено, що потенціал інформаційно-комунікативних систем використовується неповною мірою і є дезінтегрованим із системою управління підприємством.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

338.242(477)+338.436

Г13

Газуда, Леся Михайлівна

   Управління процесами інтеграції та конвергенції сільських прикордонних територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Леся Михайлівна Газуда. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні та практичні засади управління процесами інтеграції та конвергенції сільських прикордонних територій, запропоновано авторську концепцію, інтеграційно-конвергентного розвитку досліджуваних територій на основі формування корпоративної моделі управління з поєднанням інтересів держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

338:24:622.3

О-58

Онищук, Валерій Олексійович

   Управління розвитком економічного потенціалу промислових підприємств України (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валерій Олексійович Онищук. – К. : МАУП, 2016. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений основним аспектам управління розвитком економічного потенціалу промислових підприємств України (на прикладі підприємств машинобудування). У дослідженні набуло подальшого розвитку зміст понять "економічний потенціал підприємства" та "розробка системоутворюючих регуляторів організаційного механізму розвитку економічного потенціалу промислових підприємств".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

174

338.48.44(1-22)

К67

Корнійчук, Олексій Олександрович

   Управління соціально-економічним розвитком сільських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олексій Олександрович Корнійчук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних і практичних рекомендацій щодо формування ефективної системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій з метою формування ефективної державної політики, спрямованої на відновлення сіл та поліпшення якості життя сільського населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

175

658.784:658.87

О-54

Олініченко, Катерина Сергіївна

   Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Сергіївна Олініченко. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню наукового підходу та розробці науково-методичних і практичних рекомендацій щодо управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

176

336.663

Б24

Баранов, Антон Ігорович

   Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Антон Ігорович Баранов. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретико-методичних підходів і розробленню практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

177

331.101.262:33

Л86

Луцик, Марія Василівна

   Управління формуванням та використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Василівна Луцик. – Львів : ЛНУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано науково-методологічні положення та розроблено практичні рекомендації щодо управління формуванням і використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України. У роботі поглиблено економічну сутність терміна "інтелектуальні ресурси".

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

178

60.88я73

У67

   Управлінський консалтинг [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко. – К. : Ліра-К, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управлінський консалтинг.pdf.

     У підручнику розглядається розвиток управлінського консалтингу в світі та його становлення в Україні. Надається характеристика основних видів консалтингових послуг, маркетингових досліджень та професіоналізму у консультуванні.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3)

179

657.471:664.1

М30

Марчин, Михайло Ігорович

   Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Михайло Ігорович Марчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті  дисертаційної роботи досліджено теоретичні, організаційні та методичні особливості управлінського обліку і контролю витрат операційної діяльності в цукровій промисловості та розроблено практичні рекомендації щодо їхнього покращення. Встановлено вплив організаційно-технологічних особливостей виробництва цукру на побудову управлінського обліку і контролю. Запропоновано класифікацію витрат на підприємствах відповідно до галузевих потреб.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

180

657.471:664.1

М30

Марчин, Михайло Ігорович

   Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михайло Ігорович Марчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 190 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні, організаційні та методичні особливості управлінського обліку і контролю витрат операційної діяльності в цукровій промисловості та розроблено практичні рекомендації щодо їхнього покращення. Встановлено вплив організаційно-технологічних особливостей виробництва цукру на побудову управлінського обліку і контролю. Запропоновано класифікацію витрат на підприємствах відповідно до галузевих потреб.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

181

60.843я73

Г55

Глушко, С. В.

   Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глушко, А. В. Шайкан. – Львів : Магнолія-2006, 2015. – 320 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управлінські інформаційні системи.pdf.

     Посібник систематизован і складен за нормативною програмою курсу "Управлінські інформаційні системи". Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал або самостійно опанувати його.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

182

336+303

П36

Підхомний, Олег Михайлович

   Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Михайлович Підхомний. – Львів : ЛНУ, 2015. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи інтегровано конфліктологічний та еволюційний напрями економічної науки в дослідження проблем фінансової безпеки. Пріоритетом обрано чинники фінансової безпеки на відміну від поширенішого підходу, за якого увагу акцентують на ознаках і видах безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

183

336.02(477)

З-15

Задворних, Сергій Сергійович

   Фінансова політика держави у забезпеченні детінізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Сергійович Задворних. – Львів : ЛНУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність тіньової економіки, її витоки та характерні риси для України. Здійснено аналіз існуючих періодизацій методів оцінки рівня тіньової економіки, виявлено їх недоліки та розроблено періодизації, що враховують рівні застосування методів оцінки тінізації для країн світу, СРСР і України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

184

336.1:352(477-25)

В67

Волковський, Євген Ігорович

   Фінансовий потенціал місцевого самоврядування (на прикладі столиці України - міста Києва) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євген Ігорович Волковський. – К. : КНЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретико-методологічних засад формування фінансового потенціалу місцевого самоврядування у столичному місті. Розкрито сутність поняття "фінансовий потенціал місцевого самоврядування" та досліджено складові фінансового потенціалу органів місцевого самоврядування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

185

336.143(477) :336.02

Б34

Баранецька, Ольга Вікторівна

   Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Ольга Вікторівна Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 232 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/857/1/dis_Baranetska%2b.pdf.

     У дисертації представлено результати дослідження концептуальних засад фіскальної безпеки держави та шляхів її забезпечення. Запропоновано нове поняття “фіскальна безпека держави”, обґрунтовано її місце в загальній ієрархії національної безпеки та встановлено її складові, а також конкретизовано понятійно-категоріальний апарат. Здійснено інтегральну оцінку рівня фіскальної безпеки України. Обґрунтовано взаємозв’язки між фіскальною безпекою держави та складовими фінансової безпеки.

186

336.226.322

О-52

Оксенюк, Оксана Ігорівна

   Фіскальна ефективність податку на додану вартість в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Ігорівна Оксенюк. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито підходи до тлумачення сутності фіскальної ефективності ПДВ, виокремлено чинники, що впливають на неї. Запропоновано комплекс показників оцінки фіскальної ефективності податку та визначено їхні нормативні значення, використано частину комплексу показників для аналізу зарубіжного досвіду адміністрування ПДВ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

187

339.94:005.21

І-48

Ільчук, Павло Григорович

   Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Павло Григорович Ільчук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічні основи, науково-методичні положення і практичні рекомендації щодо формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств. Здійснено теоретико-концептуальне обгрунтування основ формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств та аналізування інтернаціоналізації вітчизняних машинобудівних підприємств, виявлено передумови інтернаціоналізації українських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

188

658.15.012.8

М19

Малик, Ольга Володимирівна

   Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Малик. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи викладено теоретичні положення, методичні та практичні аспекти щодо формування механізму управління фінансовою безпекою машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

189

336.764.061:336.71

Л64

Литвинюк, Олександр Вікторович

   Формування системи управління активами та пасивами банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Вікторович Литвинюк. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи охарактеризовано теоретичні основи та складові процесу управління активами та пасивами банку у межах концепції контролінгу на засадах взаємозв'язку між результатами діяльності банку на різних рівнях управління. Визначено методологічні засади формування системи управління активами та пасивами банку під впливом зовнішнього середовища для забезпечення можливості обгрунтування управлінських рішень на різних рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

190

334.716:624

Н73

Новикова, Іннола Вікторівна

   Формування системи управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств в умовах технологічних змін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Іннола Вікторівна Новикова. – К. : КНУБА, 2016. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці та обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо формування системи управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств з урахуванням технологічних змін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

191

336.276

С38

Синютка, Наталія Геннадіївна

   Формування та імплементація муніципальної боргової політики в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Наталія Геннадіївна Синютка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 222 с.

     У дисертаційній роботі досліджено соціально-економічну сутність та структуру муніципальних запозичень. Охарактеризовано концептуальні засади формування муніципальної боргової політики в Україні. Окреслено можливості використання світового досвіду управління запозиченнями на рівні органів місцевого самоврядування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

192

336.276

С38

Синютка, Наталія Геннадіївна

   Формування та імплементація муніципальної боргової політики в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Геннадіївна Синютка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті  дисертаційної роботи досліджено соціально-економічну сутність та структуру муніципальних запозичень. Охарактеризовано концептуальні засади формування муніципальної боргової політики в Україні. Окреслено можливості використання світового досвіду управління запозиченнями на рівні органів місцевого самоврядування.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

193

336.142+336.2/.153

Ш57

Шиліна, Ганна Миколаївна

   Формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Миколаївна Шиліна. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню наукового завдання щодо теоретичного та науково-методичного обгрунтування напрямів формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів. Уточнено сутність місцевих бюджетів та їх місце в структурі національної фінансової системи , перелік їх функцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

194

24я72

Я77

Ярошенко, О. Г.

   Хімія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2015. – 232 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літх/Хімія. Ярошенко О. Г..pdf.

     Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Належна увага приділена розкриттю прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті людей, впливу хімічних чинників на здоров'я людини.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

195

65.9(4Укр)-181я73

А87

Архипов, В. В.

   Экспертная оценка товаров (движимого имущества) [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – 2-е изд. – К. : ЦУЛ, 2016. – 280 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Expertnaja%20ozenka%20Arhipov.pdf#toolbar=0.

     В настоящей работе изложены основные положения потребительских свойств и потребительской ценности товаров, их классификация и ассортимент, ценообразование, оценка рыночной стоимости товаров, товарных запасов и сырья. Большое внимание уделяется определению таможенной стоимости това- ров, определению цены для налогообложения, приведено достаточное количество конкретных примеров оценки и расчетов.

196

36.99я73

А87

Архипов, В. В.

   Этнические кухни : особенности культуры и традиций питания народов мира [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 234 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Etnicheskie%20kuhni%20Arhipov.pdf#toolbar=0.

     Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов гостинично-ресторанного и туристического сервиса. Широко освещены вопросы режима питания и приема иностранных гостей в ресторанах.