Нові надходження СЕРПЕНЬ 2016

Категорія: Нові надходження

1

65.291.6я73

Pers

   Personnel management [Текст] : guidelines for practical implementation of comprehensive practical individual tasks (CPIT) / compiler Victoria A. Danylenko-Kulchytska. – Ternopil : TNEU, 2016. – 24 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

2

65.9(4Укр)262.10я73

А64

   Англо-український глосарій банківських термінів [Текст] : навч.-метод. розробка / уклад. Л. Ф. Борсук. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 52 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

3

67.301я73

Д36

   Державне управління [Текст] : курс лекцій / за ред. Д. І. Дзвінчука. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 616 с.

     Курс лекцій містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Державне управління". Курс підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни , чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба".

                               28 прим. (Чит. зал студентів. – 4, Абонемент. – 24)

4

67.9(4Укр)301.01я73

Д31

Демчина, Л. І.

   Документообіг у державній службі [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Демчина. – К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 168 с.

     У навчальному посібнику подано теоретичні знання та практичні навички щодо систем документації та їх взаємодії в економічно-організаційному та інформаційно-правовому аспектах, побудови інформаційної моделі організації на основі дослідження її організаційної структури, документопотоків та побудови інформаційних зв'язків як основи впровадження системи електронного документообігу.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 4, Абонемент. – 26)

5

91

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2014 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

     У каталозі вміщено анотації монографій, підручників, навчальних посібників, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 20114 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 95)

6

65.9(4Укр)262.10я73

М54

   Методичні вказівки для проходження переддипломної практики в установах банків [Текст] : ОКР : магістр спец. "Фінанси, банківська справа та страхування" / уклад. Я. І. Чайковський, З. К. Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 23 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

65.826я73

М58

   Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. Ю. Мелих. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 96 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

65.052.9(4Укр)247я73

О-17

   Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. Р. Лукановська, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 26 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

9

67.9(4Укр)301я73

Л17

Лазор, О. Д.

   Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. – 5-те вид., доповн. і переробл. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 520 с.

     Запропоноване видання є сучасним навчально-методичним посібником з актуальної дисципліни вузівського навчального процесу - основи державного управління та місцевого самоврядування. Зміст викладеного матеріалу представлений 16 темами, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, конституційно-правові основи; формування та функціонування владних інституцій різних рівнів, їх повноваження та взаємозв'язки; функціонування інституту публічної служби в Україні.

                               29 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 26)

10

66.01я73

П50

   Політологічні аспекти державного управління [Текст] : навч. посіб. / К. О. Ващенко, Ю. Г. Кальниш, О. М. Новакова [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сича. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 352 с.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчального плану Національного агенства України з питань державної служби для слухачів магістратури денної та заочної форми навчання спеціальності 8.15010002. "Державна служба" освітньої галузі "Державне управління".

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 10)