Нові надходження ТРАВЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

Save

   Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. – Ternopil : Terno-graf, 2016. – 216 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20187/1/Textbook.pdf.

2

342.951:334.722(477)

Я47

Яковлєв, Роман Миколайович

   Адміністративно-правові засади реформування органів досудового розслідування в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Роман Миколайович Яковлєв. – К. : МАУП, 2017. – 234 с.

     Мета дисертаційної роботи полягає у з'ясуванні адміністративно-правових засад реформування органів досудового розслідування в Україні, визначенні теоретико-правових аспектів їх формування та функціонування, окресленні перспектив їх розвитку з огляду на адміністративно-правові аспекти означених процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

3

А43

   Актуальні проблеми економіки та управління на сучасному етапі [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. студ. наук.-практ. WEB-конф. [м. Тернопіль, 19 трав. 2017 р.] / відп. за вип. В. М. Островерхов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20177/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D1%84%D0%B5%D1%83%20%281%29.pdf.

4

65.052.2я73

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8959/1/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0.%20%D0%A4.%20Бухгалтерський%20облік.%20Підручник%2c%202016.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У підручнику на сонові законодавчих актів і нормативних документів викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку, організація і методика ведення обліку активів, власного капіталу і зобов'язань на підприємствах агропромислового бізнесу різних форм власності і видів господарської діяльності.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 56)

5

65.291.9-23я73

Б98

   Бюджетування і контролінг на підприємствах АПБ [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

6

65.01я73

Г54

   Глобальна макрофінансова економіка [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. В. В. Козюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

7

65.9(4Укр)

Е40

   Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Електронний ресурс] : зб. тез доп. X Ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [м. Тернопіль, 21-23 лют. 2013 р.]. Ч. 1 / редкол. : Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 340 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

8

З-41

   Збірник наукових праць студентів кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг [Електронний ресурс]. Вип. 1 / редкол. : М. Р. Лучко, Н. М. Хорунжак, В. М. Рожелюк [та ін.] ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 85 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19774/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016_1.pdf.

9

67.9(4Укр)311я73

Б23

Банах, С. В.

   Кримінальний процес [Текст] : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22513/1/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Підручник підготовлений до програми курсу "Кримінальний процес" з урахуванням змін та доповнень чинного законодавства. У підручнику розглянуто структуру і принципи діяльності кримінального провадження, практичні аспекти виконання для набуття певних професійних навичок.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 52)

10

67.51я73

М58

   Міжнародне економічне право [Текст] : метод. рек. / уклад. М. Ю. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 21 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

11

65.9(4Укр)261.4

Н27

   Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22521/1/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf.

     У монографії розкрито теоретико-методологічні аспекти реалізації податкової політики в контексті фіскальної децентралізації, створення та функціонування ефективного механізму акумулювання ресурсів на локальному рівні, що адекватно відповідає орієнтирам сталого соціально-економічного розвитку територій, а також є актуальним в умовах євроінтеграційних прагнень України.

                               94 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 91)

12

657.421.32

С89

Судин, Юлія Анатоліївна

   Облік і аналіз гудвілу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Юлія Анатоліївна Судин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 176 c.

     У дисертаційній роботі розглянуто концептуальні основи гудвілу в економічній та бухгалтерській інтерпретації. Запропоновано класифікацію гудвілу відповідно до облікових потреб. Визначено теоретико-методичні та практичні засади його визнання в обліку для відображення у фінансовій звітності підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

657.421.32

С89

Судин, Юлія Анатоліївна

   Облік і аналіз гудвілу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Юлія Анатоліївна Судин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто концептуальні основи гудвілу в економічній та бухгалтерській інтерпретації. Запропоновано класифікацію гудвілу відповідно до облікових потреб. Визначено теоретико-методичні та практичні засади його визнання в обліку для відображення у фінансовій звітності підприємства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

14

65.052.244я73

О-17

   Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу [Текст] : метод. поради і завдання для виконання КПІЗ / уклад. Н. В. Гудзь. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 30 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20456/1/%D0%9A%D0%9F%D0%86%D0%97.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

15

65.052.244я73

О-17

   Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу [Текст] : метод. поради і завдання для проведення практ. занять та самост. роботи / уклад. Н. В. Гудзь. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 41 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20457/1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

16

65.291-983

О-17

   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

17

О-17

   Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 30 берез. 2017 р.] / редкол. : Р. Ф. Бруханський, І. М. Белова, А. Гасьор [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – 220 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20061/1/Zb_TNEU.pdf.

18

65.290.5я73

В41

Вівчар, О. І.

   Оцінка вартості майна та бізнесу [Текст] : практикум / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 56 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

19

67.9(4Укр)302.2я73

М69

Михальчук, Н. М.

   Податкове право. Практикум [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

20

П68

   Правова система України в умовах європейскої інтеграції : погляд студентської молоді [Електронний ресурс] : зб. тез доп. I Міжнар. студ. наук. конф. [м. Тернопіль, 3-4 квіт. 2017 р.]. Секції 3-6 / редкол. : С. В. Банах, Ян Зімни, А. В. Вихрущ [та ін.] ; відп. за вип. А. В. Грубінко. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19955/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%AE%D0%A4%202017%20%D0%A7.2.PDF.

21

65.291.21я73

П78

   Програма виробничої та переддипломної практики [Текст] : для студ. галузі знань 0306 "Менеджмент та переддипломна" / уклад. О. М. Войтенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

22

32.972я73

С40

   Системне програмне забезпечення [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт. Ч. 1 / уклад. О. П. Адамів, С. В. Івасьєв, І. В. Ігнатєв. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

23

С83

   Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз : оцінка тенденцій та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів, молод. вчених [м. Тернопіль, 20 квіт. 2017 р.] / уклад. В. В. Костецький, Т. В. Письменна ; відп. за вип. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 104 с.

24

347.441.2

П16

Панченко, Сніжана Сергіївна

   Строк цивільно-правового договору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Сніжана Сергіївна Панченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено загальні закономірності та видові особливості строку цивільно-правового договору. З'ясовано правову природу строку в цивільному праві та визначено місце строку договору в системі цивільно-правових строків.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

25

347.441.2

П16

Панченко, Сніжана Сергіївна

   Строк цивільно-правового договору [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Сніжана Сергіївна Панченко. – Хмельницький : ХУУП, 2017. – 234 с.

     У дисертаційній роботі досліджено загальні закономірності та видові особливості строку цивільно-правового договору. З'ясовано правову природу строку в цивільному праві та визначено місце строку договору в системі цивільно-правових строків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

342.56(477)

Г85

Гримич, Майя Костянтинівна

   Судові акти як джерело адміністративного процесуального права України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Майя Костянтинівна Гримич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено визначенню сутності та особливостей судових актів як джерел адміністративного процесуального права України. Узагальнено теоретико-правові підходи до розуміння джерел адміністративного процесуального права та їх сутнісних ознак.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

27

342.56(477)

Г84

Гримич, Майя Костянтинівна

   Судові акти як джерело адміністративного процесуального права України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Майя Костянтинівна Гримич. – Тернопіль : МАУП, 2017. – 194 с.

     Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та особливостей судових актів як джерел адміністративного процесуального права України. Узагальнено теоретико-правові підходи до розуміння джерел адміністративного процесуального права та їх сутнісних ознак.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

32.973

С91

   Сучасні комп'ютерні інформаційні технології [Електронний ресурс] = Advanced computer information technologies : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 243 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20582/1/Tezy_ACIT%272017.pdf.

     У матеріалах конференції опубліковані результати наукових досліджень і

розробок науковців та студентів факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ, а також інших навчальних і наукових закладів України з таких напрямків : математичні моделі об’єктів та процесів; спеціалізовані комп’ютерні системи; системи штучного інтелекту; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні технології інформаційної безпеки; інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності, інформаційні технології контролю забруднень довкілля.

29

65.291.21я73

Т33

   Теорія конкурентних переваг [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. А. В. Петриків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 100 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

30

У89

Ухач, В. З.

   Юридична деонтологія і професійна етика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. З. Ухач. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 335 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20178/1/JDPE_2015.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно  до  навчального плану та програми підготовки юристів для юридичних вузів  з врахуванням сучасних вимог і досягнень юридичної науки та дидактики. Поєднання фактично двох окремих предметів зумовило специфіку його логіко-структурної побудови. Автор врахував сучасні підходи як до предмету юридичної деонтології так і професійної етики. Кожна тема містить конспективний виклад проблемних питань, основні та додаткові джерела для підготовки, питання для контролю і сомоперевірки, ситуаційні та тестові завдання, додатки.