Нові надходження ВЕРЕСЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

Nati

   National economic development and modernization : experience of Poland and prospects for Ukraine [Електронний ресурс] : collective monograph. Volume 2 / edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. – Kielce, Poland : Baltija Publishing, 2017. – 341 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22117/1/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%20%d0%9a%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5.pdf.

2

65.012.1я73

А64

   Аналіз бізнес-моделей та ринкової поведінки [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Козюк, Ю. Р. Новак. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 28 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

3

65.9(4Укр)261.3я73

М19

Малиняк, Богдан

   Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посіб. / Богдан Малиняк, Володимир Горин, Віталій Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 78 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22790/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.pdf.

     Посібник про найважливіші речі, що стосуються бюджету. Автори в доступній формі пояснюють призначення бюджету та можливості одержання необхідності для аналізу інформації. У книзі описано, яким чином оцінювати видатки бюджету, як побачити неефективне витрачання коштів та від чого це залежить. Розкрито основні аспекти аналізу доходів місцевих бюджетів і показано, як можна виявити резерви їхнього зростання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

32.973я73

М33

Матвієнко, М. П.

   Архітектура комп'ютера [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. – К. : Ліра-К, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Архітектура комп'ютера. Матвієнко.pdf.

     В навчальному посібнику викладено весь комплекс питань пов'язаних з принципами та методами організації структур і архітектур комп'ютера, методами побудови й організації функціонування самих комп'ютерів, розглянута робота його функціональних блоків.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

5

78.5я73

Ш63

Шипота, Г. Є.

   Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота. – К. : Ліра-К, 2017. – 148 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бібліографічна діяльність.pdf.

     Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності - довідково-бібліографічним апаратом.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

6

67.9(4Укр)300.5я73

Н56

Нестерович, В. Ф.

   Виборче право України [Текст] : підручник / В. Ф. Нестерович. – К. : Ліра-К, 2017. – 504 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Виборче право України.pdf.

     У підручнику викладено основні положення навчальної дисципліни "Виборче право України". У виданні висвітлюються поняття та основні підходи щодо розуміння виборчого права України, джерела виборчого права України, його суб'єкти та принципи, конституційно-правові засади проведення виборів в Україні, види порушень та форми захисту виборчого права в Україні, конституційно-правові засади діяльності виборчих комісій, організація виборчого процесу та застосування виборчої системи в Україні.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 5)

7

67.9(4Укр)304.3я73

В43

   Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі [Текст] : навч. посіб. / Т. Я. Багрій, О. І. Биркович, Т. І. Биркович [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2017. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Використання об'єктів.pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та особливості їх використання в рекламі.

На основі норм основних міжнародних і національних нормативно-правових актів та Конституції України, Цивільного кодексу України розвкриваються загальні положення і структура права інтелектуальної власності, дається правова характеристика окремим групам об'єктів інтелектуальної власності, змісту та обсягу майнових і немайнових прав, правовий аналіз договорам у сфері інтелектуальної власності як форми використання майнових прав та особливості використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

8

67.9(4Укр)303я73

Г72

   Господарське право [Текст] : зб. тестових завдань / уклад. Н. Ф. Ментух, Т. І. Длугопольська. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2017. – 129 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

9

336.763.33

Д18

Данилюк, Марія Миколаївна

   Державні цінні папери в реструктуризації фінансових боргових зобов'язань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Миколаївна Данилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо реструктуризації фінансових боргових зобов'язань шляхом випуску державних цінних паперів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

10

336.763.33

Д18

Данилюк, Марія Миколаївна

   Державні цінні папери в реструктуризації фінансових боргових зобов'язань [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Марія Миколаївна Данилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 247 с.

     Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо реструктуризації фінансових боргових зобов'язань шляхом випуску державних цінних паперів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

67.9(4Укр)303

Д42

Джуринський, О. В.

   Джерела господарського права України [Текст] : монографія / О. В. Джуринський. – К. : Ліра-К, 2016. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Джерела господарського права.pdf.

     Монографію присвячено комплексному дослідженню джерел господарського права України.

Зокрема, розглянуто проблеми формування та розвитку джерел сучасного господарського права України, їх розуміння та застосування для регулювання відносин у сфері господарювання.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 5)

12

330.34:502.1(4)(043)

М59

Микитюк, Мар'яна Василівна

   Екологічні виміри економічного розвитку країн Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Мар'яна Василівна Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи систематизовано та поглиблено теоретичні концепції екологізації економічного розвитку країн Європи, що дозволило уточнити зміст понять "економічний розвиток", "екологічні виміри економічного розвитку" та обгрунтувати закономірність переходу країн Європи до "зеленого зростання".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

13

330.34:502.1(4)(043)

М59

Микитюк, Мар'яна Василівна

   Екологічні виміри економічного розвитку країн Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мар'яна Василівна Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 239 с.

     У дисертаційній роботі систематизовано та поглиблено теоретичні концепції екологізації економічного розвитку країн Європи, що дозволило уточнити зміст понять "економічний розвиток", "екологічні виміри економічного розвитку" та обгрунтувати закономірність переходу країн Європи до "зеленого зростання".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

65.9(4Укр)

Е40

   Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Електронний ресурс] : зб. тез доп. X Ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [м. Тернопіль, 21-23 лют. 2013 р.]. Ч. 2 / редкол. : Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 364 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

15

347.133

К29

Катинська, Леся Романівна

   Електронна форма правочину (порівняльний аналіз правового регулювання в Україні та Польщі) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Леся Романівна Катинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню правового регулювання вчинення правочинів в електронній формі в Україні та Польщі. На підставі аналізу результатів теоретичних досліджень науковців та чинного законодавства, з'ясовано поняття електронної форми правочину, електронного документа.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

16

347.133

К29

Катинська, Леся Романівна

   Електронна форма правочину (порівняльний аналіз правового регулювання в Україні та Польщі) [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Леся Романівна Катинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 193 с.

     Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання вчинення правочинів в електронній формі в Україні та Польщі. На підставі аналізу результатів теоретичних досліджень науковців та чинного законодавства, з'ясовано поняття електронної форми правочину, електронного документа.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

85.11я73+30.17я73

С96

Сьомка, С. В.

   Ергономіка та ергодизайн [Текст] : підручник / С. В. Сьомка. – К. : Ліра-К, 2017. – 616 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Ергономіка та ергодизайн.pdf.

     У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти ергономічних вимог до проектування й дизайну середовища, проаналізовано можливості застосування результатів ергономічних досліджень на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено питання ергономіки проектування житлового, громадського та виробничого середовищ, створення комфортних умов життєдіяльності для маломобільних груп населення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

18

66.4(4Укр)я73

Є24

   Європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. І. А. Грицяка та Д. І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейська інтеграція...pdf.

     У навчальному посібнику "Європейська інтеграція" розглядаються питання еволюції європейської інтеграції, її надбання-Європейського Союзу, Європейської політики сусідства та Східного партнерства, євро-інтеграційна перспектива України.

                               18 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 16)

19

66.4(4Укр)я73

Є24

   Європейська та євроатлантична інтеграція [Текст] : навч. посіб. / О. В. Баула, Т. В. Божидарнік, Т. М. Вісина [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Лютак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 376 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейська та євроатлантична інтеграція.pdf.

     У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підгрунтя європейського та євроатлантичної інтеграції, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного Договору.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

20

66.4(4)я73

Є24

   Європейський Союз : інституційні та економічні основи інтеграції [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, І. О. Іващук, Т. Л. Желюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 410 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейський Союз.pdf.

     Навчальний посібник "Європейський Союз : інституційні та економічні основи інтеграції" зорієнтований на програми підвищення кваліфікації державних служб і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

21

88.3я73

Д84

Дуткевич, Т. В.

   Загальна психологія. Теоретичний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦУЛ, 2017. – 388 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zagalna_psyhologia.pdf#toolbar=0http://culonline.com.ua/Books/zagalna_psyhologia.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розкриваються базові знання з психології, а саме: поняття про психологічну науку, її основні категорії, методи, принципи, етапи історичного розвитку.

22

73я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – 3-тє вид. – К. : Ліра-К, 2016. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Загальне документознавство. Палеха.pdf.

     Документознавство як синенергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й грунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

23

65.263я73

С31

Сенів, Б. Г.

   Інвестування [Текст] : навч.-метод. рек. / Б. Г. Сенів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 76 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

24

65.291.551-21

І-66

   Інноваційні технології в менеджменті та публічному управлінні [Електронний ресурс] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Тайп, 2017. – 326 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23001/1/2017_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf.

25

330.837:332.132:655

Б17

Базилюк, Володимир Богданович

   Інституційно-економічні засади розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в регіонах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Володимир Богданович Базилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуальної нової проблеми, що полягає в обгрунтуванні теоретико-методологічних положень і наданні практичних рекомендацій щодо аналізу, оцінки, моделювання та трансформації ВПД у регіонах України внаслідок інституційних перетворень.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

26

330.837:332.132:655

Б17

Базилюк, Володимир Богданович

   Інституційно-економічні засади розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в регіонах України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Володимир Богданович Базилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 470 с.

     У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуальної нової проблеми, що полягає в обгрунтуванні теоретико-методологічних положень і наданні практичних рекомендацій щодо аналізу, оцінки, моделювання та трансформації ВПД у регіонах України внаслідок інституційних перетворень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

76.11

К53

   Книгознавча школа [Текст] : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 644 с. – (Наукові школи). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Книгознавча школа.pdf.

     Зважаючи на незаперечну роль книги як культурного феномена у житті суспільства, як складової державотворення, видання присвячується книгознавчій школі.

В антології зібрано портрети, світлини, наукові праці, бібліографію, що ілюструють об'єктивно, через особистості, факти, документи, події, живі сторінки становлення Київського національного університету культури і мистецтв.

                               3 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

28

368.9.06

Ш96

Шупа, Леся Зіновіївна

   Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Леся Зіновіївна Шупа. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 245 с.

     У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретико-організаційних та інституційно-правових основ медичного страхування у системі страхового захисту населення. Розкрито економічну сутність страхового захисту та виокремлено ознаки ідентифікації соціального і комерційного медичного страхування у системі страхових відносин, досліджено економічну природу медичного страхування як важливого сегмента страхового сектору економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

368.9.06

Ш96

Шупа, Леся Зіновіївна

   Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Леся Зіновіївна Шупа. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексне дослідження теоретико-організаційних та інституційно-правових основ медичного страхування у системі страхового захисту населення. Розкрито економічну сутність страхового захисту та виокремлено ознаки ідентифікації соціального і комерційного медичного страхування у системі страхових відносин, досліджено економічну природу медичного страхування як важливого сегмента страхового сектору економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

30

72я73

М54

   Методологія наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. О. М. Карапетян, А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 30 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

31

72я73

М48

Мельник, А. Ф.

   Методологія системного підходу та наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 244 с. – (Державна служба). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методологія системного підходу.pdf.

     Навчально-методичний посібник підготовлений на основі типової програми дисципліни, дає можливість опанувати теоретичні й практичні основи застосування системного підходу та інноваційних технологій у діяльності державних службовців і може використовуватися при проведенні практичних заннять й у процесі самостійної та індивідуальної роботи слухачів магістратури.

                               14 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

32

65.5я73

С12

Савельєв, Є. В.

   Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 368 с. – (Державна служба). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна економіка, навч. посіб.pdf.

     У навчальному посібнику, підготовленому док. екон. наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Савельєвим Є. В., і док. екон. наук, професором Куриляк В. Є., розглянуто теорію міжнародної торгівлі і фінансів.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

33

67.9(4Укр)301.01я73

М48

Мельник, А. Ф.

   Муніципальний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Матвєй, 2013. – 160 с. – (Державна служба). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Муніципальний менеджмент, навч. посіб.pdf.

     Навчально-методичний посібник підготовлений на основі програми дисципліни "Муніципальний менеджмент" для слухачів магістратури напряму підготовки "Державне управління" спеціальності 8. 15010005 "Державна служба".

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

34

Н27

   Напрями стійкого зростання у світовій економіці [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студ. та молодих вчених [м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2017 р.] / редкол. : С. В. Гродський, І. Я. Зварич, О. С. Карась [та ін.] ; відп. за вип. В. Є. Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 188 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23099/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%202017.pdf.

35

657.411

П20

Патряк, Олександра Тарасівна

   Облік і контроль корпоративних прав телекомунікаційних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександра Тарасівна Патряк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с.

     У дисертаційній роботі досліджено сучасну теоретичну парадигму сутності корпоративних прав як об'єкта обліку і контролю. Розроблено варіативну блок-схему руху корпоративних прав (за етапами життєвого циклу) та запропоновано класифікацію господарських операцій з ними. Сформульовано галузеві особливості діяльності телекомунікаційних підприємств та їх вплив на побудову обліку та контролю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

657.411

П20

Патряк, Олександра Тарасівна

   Облік і контроль корпоративних прав телекомунікаційних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександра Тарасівна Патряк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено сучасну теоретичну парадигму сутності корпоративних прав як об'єкта обліку і контролю. Розроблено варіативну блок-схему руху корпоративних прав (за етапами життєвого циклу) та запропоновано класифікацію господарських операцій з ними. Сформульовано галузеві особливості діяльності телекомунікаційних підприємств та їх вплив на побудову обліку та контролю.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

37

65.9(4Укр)262.10я73

М18

Малахова, О. Л.

   Організація тренінгу, задачі, практичні завдання з використанням автоматизованої банківської системи Б2, кейси [Текст] : метод. вказівки / О. Л. Малахова, Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 71 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

38

60.80я73

О-75

   Основи менеджменту. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, І. П. Миколайчук, Ю. І. Палеха [та ін.] ; за заг. ред. Г. Є. Мошека. – К. : Ліра-К, 2017. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи менеджменту. Теорія і практика.pdf.

     Становлення менеджменту як науки відбувається через виявлення певних емпіричних закуономірностей, які потім знаходять своє відображення у різних наукових підходах до пояснення тих процесів, що відбувалися у соціально-економічних системах. Тому наука стоїть перед необхідністю формування нової управлінської парадигми, яка дозволить створити універсальну теорію управлінських відносин.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

39

74.580я73

З-17

Зайченко, І. В.

   Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи [Текст] : підручник / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський ; за ред. І. В. Зайченка. – К. : Ліра-К, 2017. – 484 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи педагогічної майстерності та етика.pdf.

     У підручнику висвітлено: сутність педагогічної діяльності, зміст і складові педагогічної майстерності викладача; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок; зміст і структуру педагогічного спілкування; предмет, мету і завдання курсу етики викладача вищої школи.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

40

66.032я73

Л17

Лазор, О. Д.

   Основи публічного управління та адміністрування [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. – К. : Ліра-К, 2017. – 268 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи публічного управління та адміністрування.pdf.

     Запропоноване видання є сучасним навчально-методичним посібником з актуальної дисципліни вузівського навчального процесу - основи публічного управління та адміністрування. Зміст викладеного матеріалу представлений темами, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, конституційно-правові основи.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

41

347.6

С32

Сердечна, Ірина Леонідівна

   Особисті немайнові права і обов'язки інших членів сім'ї та родичів [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Ірина Леонідівна Сердечна. – Хмельницький : ХУУП, 2017. – 258 с.

     У дисертаційному дослідженні  наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у виявленні та вирішенні комплексу теоретичних і практичних проблем доктрини сімейного права, пов'язаних із комплексним визначенням особистих немайнових прав і обов'язків інших членів сім'ї та родичів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

347.6

С32

Сердечна, Ірина Леонідівна

   Особисті немайнові права і обов'язки інших членів сім'ї та родичів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Леонідівна Сердечна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у виявленні та вирішенні комплексу теоретичних і практичних проблем доктрини сімейного права, пов'язаних із комплексним визначенням особистих немайнових прав і обов'язків інших членів сім'ї та родичів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

43

Д33

Денисяк, Наталя Миколаївна

   Правові засади діяльності нотаріату за законодавством України : матеріальний та процесуальний аспекти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Наталя Миколаївна Денисяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений правовим основам нотаріату за законодавством України з точки зору матеріального та процесуального аспектів. Розглянуто виникнення та формування нотаріату на українських землях у різні часи історії національного права та державності. Встановлено, що особливостями сучасного нотаріату є змішана правова природа цієї інституції.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

44

Д33

Денисяк, Наталя Миколаївна

   Правові засади діяльності нотаріату за законодавством України : матеріальний та процесуальний аспекти [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Наталя Миколаївна Денисяк. – Одеса : МГУ, 2017. – 272 с.

     Дисертаційна робота присвячена правовим основам нотаріату за законодавством України з точки зору матеріального та процесуального аспектів. Розглянуто виникнення та формування нотаріату на українських землях у різні часи історії національного права та державності. Встановлено, що особливостями сучасного нотаріату є змішана правова природа цієї інституції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

34:355.02

К73

Котляренко, Олександр Петрович

   Правоохоронна діяльність у Збройних Силах України : організаційно-правові аспекти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Олександр Петрович Котляренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений комплексному дослідженню правоохоронної діяльності у Збройних Силах України, її адміністративно-правових та організаційних аспектів. В роботі з'ясовано особливості правоохоронної діяльності  у Збройних Силах України, висвітлено проблемні аспекти державно-управлінських рішень у цій сфері.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

46

34:355.02

К73

Котляренко, Олександр Петрович

   Правоохоронна діяльність у Збройних Силах України : організаційно-правові аспекти [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Олександр Петрович Котляренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 264 с.

     Дисертація присвячена комплексному дослідженню правоохоронної діяльності у Збройних Силах України, її адміністративно-правових та організаційних аспектів. В роботі з'ясовано особливості правоохоронної діяльності  у Збройних Силах України, висвітлено проблемні аспекти державно-управлінських рішень у цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

67.9(4Укр)304.9

К78

Красицька, Л. В.

   Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей [Електронний ресурс] : монографія / Л. В. Красицька. – К. : Ліра-К, 2014. – 628 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/93-problemi-zdysnennya-ta-zahistu-osobistih-ta-maynovih-prav-batkv-dtey.html.

     У монографії визначено методологічні засади здійснення та захист прав батьків і дітей, розглянуто загальнотеоретичні положення про права батьків і дітей, принципи і межі їх здійснення, досліджено загальні положення про захист прав батьків і дітей, виявлено теоретичні та практичні проблеми здійснення та захист особистих та майнових прав батьків і дітей.

48

32.973.2-018я73

В19

Васильєв, О.

   Програмування на С++ в прикладах і задачах [Текст] : навч. посіб. / О. Васильєв. – К. : Ліра-К, 2017. – 382 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Програмування на С++.pdf.

     Книга присвячена мові програмування С++. Це мова професійного програмування, яка знаходить широке застосування при розв'язанні самих різноманітних задач, від фінансових розрахунків до моделювання складних систем і космічних розробок.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

49

65.291.213я73

С83

   Стратегічне управління [Текст] : метод. рек. / уклад. В. С. Толуб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 35 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

50

С91

   Сучасні детермінанти економічного розвитку України та світу [Електронний ресурс] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ, 22 трав. 2017 р.] / редкол. : Г. І. Ляхович, І. В. Пилипів, І. М. Білецька [та ін.] ; відп. за вип. Г. І. Ляхович. – Івано-Франківськ : ІФННІМ ТНЕУ, 2017. – 200 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22695/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%20%282017%29.pdf.

51

31.2я73

К26

Карпов, Ю. О.

   Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук. – Херсон : Олді-Плюс, 2016. – 210 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теоретичні основи електротехніки.pdf.

     В посібнику викладені комп'ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD, Excel та Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

52

22.17я73

М33

Матвієнко, М. П.

   Теорія алгоритмів [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2017. – 340 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія алгоритмів.pdf.

     Навчальний посібник складається з двох частин. У першій частині розглянуто теоретичні основи побудови, математичного аналізу, складності і порівняння алгоритмів, їхні математичні моделі, а друга частина присвячена розгляду і побудові більше ніж 60 різних нормативних та операторних алгоритмів, алгоритмів сортування.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

53

84(4Укр)

С28

Северинюк, В.

   Україна Козацька [Текст] : історична поема / В. Северинюк. – К. : Ліра-К, 2017. – 386 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Україна козацька.pdf.

     Історична поема "Україна Козацька" - це літературно-документальний твір, у якому зображено козацьку епоху від її початків до сучасного відродження традицій. Поетичний текст супроводжено докладними науковими коментарями автора, наведено біографічні дані та згадано імена подад 400 діячів і учасників української, російської, польської, литовської, білоруської, турецької, тощо історії та культури.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Художній абон. – 2)

54

У45

   Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення : історико-правові уроки та сучасні реалії [Текст] : матеріали круглого столу [м. Тернопіль, 10-11 берез. 2017 р.]. Секція 7. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – С. 142-213. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22789/1/142-313.pdf.

55

78.37

У59

   Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : Допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік) / гол. ред. М. І. Сенченко ; підгот. вид. : М. Й. Ахвердова, І. А. Бородіна, Т. Е. Калініна [та ін.] ; пер.з англ. – К. : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2017. – 1095 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Універсальна десяткова класифікація.pdf.

     Видання містить еталонні таблиці Універсальної десяткової класифікації українською мовою зі змінами та доповненнями за 2007-2011рр. Призначено фахівцям для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах (центрах) України.

                               2 прим. (Відділ комплектування. – 1, Бібліографічний відділ. – 1)

56

78.37

У59

   Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : Алфавітно-предметний покажчик (зведений) / гол. ред. М. І. Сенченко ; підгот. вид. : М. Й. Ахвердова, І. А. Бородіна, Т. Е. Калініна [та ін.]. – К. : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2017. – 903 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Універсальна десяткова.pdf.

     Цей алфавітно-предметний покажчик (зведений) випущено до видання, яке містить еталонні таблиці УДК українською мовою зі змінами і доповненнями за 2007-2011 рр. Покажчик налічує більше 88 тис. рубрик. Покажчик призначений фахівцям для пошуку класифікаційних індексів під час систематизації документів у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах (центрах) України.

                               2 прим. (Відділ комплектування. – 1, Бібліографічний відділ. – 1)

57

331.07:331.5:338.24.01

А80

Арзамасова, Оксана Вікторівна

   Управління кадровим потенціалом держави в умовах побудови нової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Вікторівна Арзамасова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано концептуальні засади та вироблено практичні рекомендації щодо модернізації системи управління кадровим потенціалом в умовах побудови нової економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

58

331.07:331.5:338.24.01

А80

Арзамасова, Оксана Вікторівна

   Управління кадровим потенціалом держави в умовах побудови нової економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Оксана Вікторівна Арзамасова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 235 с.

     У дисертації обгрунтовано концептуальні засади та вироблено практичні рекомендації щодо модернізації системи управління кадровим потенціалом в умовах побудови нової економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

339.138:663.4(043.3)

Л38

Легкий, Олег Андрійович

   Цифрові комунікаційні інструменти маркетингу пивоварних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Андрійович Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено розвиток теоретичних положень формування цифрових комунікаційних інструментів маркетингу та вироблено на цій основі пропозиції щодо їх ефективного використання пивоварними підприємствами України. Вдосконалено лінійну модель маркетингового комунікаційного процесу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

60

339.138:663.4(043.3)

Л38

Легкий, Олег Андрійович

   Цифрові комунікаційні інструменти маркетингу пивоварних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олег Андрійович Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 202 с.

     У дисертаційній роботі здійснено розвиток теоретичних положень формування цифрових комунікаційних інструментів маркетингу та вироблено на цій основі пропозиції щодо їх ефективного використання пивоварними підприємствами України. Вдосконалено лінійну модель маркетингового комунікаційного процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)