Нові надходження ЛИСТОПАД 2017

Категорія: Нові надходження

1

330=111(075.8)

С25

Святюк, Ю. В.

   Advanced Economic Issues [Текст] = Актуальні питання економіки : навч. посіб. / Ю. В. Святюк. – К. : Ліра-К, 2017. – 148 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Advanced Economic Issues. 2017.pdf.

     Навчальний посібник спрямований на засвоєння студентами-економістами професійної англомовної термінології та на розвиток навичок перекладу та опрацювання фахових економічних текстів.

                             17 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 17)

2

Gord

Gordyeyeva, A.

   English Syntax. A Simple Sentence (Синтаксис англійської мови. Просте речення) [Електронний ресурс] : посібник / A. Gordyeyeva. – К. : Ліра-К, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/218-english-syntax-a-simple-sentence-sintaksis-anglyskoyi-movi-proste-rechennya-posbnik-z-gramatiki.html.

     У посібнику викладено і систематизовано основні способи поєднання і розміщення слів у англійський мові. Він створений з метою допомогти оволодіти основами синтасису англійської мови. Книга складається з п'яти модулів і п'яти додатків і містить необхідний теоретичний (правила) і практичний (вправи) матеріал для формування граматичної компетенції майбутніх філологів.

3

Polo

Polonska, Iryna

   Enhance your reading skills & vocabulary! Economics and ecology [Електронний ресурс] : practice book / Iryna Polonska. – К. : Ліра-К, 2016. – 124 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/240-enhance-your-reading-skills-vocabulary-economics-and-ecology.html.

     Практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів 4-го курсу економічного факультету Enhance Your Reading Skills & Vocabulary! складається з десяти розділів, включає автентичні тексти, розроблені до них вправи на розширення словникового запасу (Business English, General English) та вдосконалення навичок читання.

4

32.973я73

К36

   Guidelines for the implementation of diploma project [Текст] / author-compiler I. Strubytska, O. Volynsky, P. Bykovyy [and other]. – Ternopil : TNEU, 2017. – 57 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

5

65.291.6я73

Л93

   HR-менеджмент у публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / О. М. Руденко, С. В. Штурхецький, О. В. Шершньова, Н. В. Філіпова. – К. : Кондор, 2017. – 123 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/HR-менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління людськими ресурсами, методологія управління персоналом і формування системи управління персоналом, стратегічне управління персоналом і планування кадрової роботи в організації.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

6

Ilar

Ilarionova, N.

   International Economics. Microeconomics (Міжнародна економіка. Мікроекономіка). [Електронний ресурс] : manual / N. Ilarionova. – К. : Ліра-К, 2017. – 316 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/236-international-economics-microeconomics-mzhnarodna-ekonomka-mkroekonomka.html.

     This manual is prepared in compliance with the standard syllabus of “International Economics” for students majoring in International Economics. The first volume of the manual presents basic principles of architecture of the modern world economic system as well as theoretical and applied fundamentals of the modern forms of international economic relations (international trade of goods and services and international movement of productive factors).

Each chapter of the manual presents both theoretical aspects and practical examples. Multiple choice questions, practical problems and cases are designed to systematize and strengthen understanding and implementation of the international economics issues.

Pragmatic and applied nature of the manual makes it a useful reference book for both students and professionals in the field of international economics.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Міжнародна економіка. Мікроекономіка ". Посібник охоплює принципи побудова сучасної міжнародної економічної системи та її структури, теоретичні та прикладні засади сучасних форм міжнародних економічних відносин (міжнародної торгівлі товарами та міжнародний рух факторів виробництва).

Кожна глава посібника містить теоретичні питання, практичні приклади, тести, практичні завдання та кейси.

Навчальний посібник розрахований на студентів та практиків, які працюють у сфері міжнародної економіки.

7

004.4=161.1

Х82

Хорстманн, К. С.

   Java. Библиотека профессионала [Текст] = Core Java. Т. 1 : Основы / К. С. Хорстманн ; пер.с англ. – 10-е изд. – М. : Вильямс, 2017. – 864 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Библиотека профессионала Т.1.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Prentice Hall, Inc.

                              2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

8

32.973.2-018

Р34

Резиг, Дж.

   JavaScript для профессионалов [Текст] = Pro JavaScript Techniques / Дж. Резиг, Р. Фергюсон, Дж. Пакстон ; пер.с англ. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2017. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літя/JavaScript для профессионалов.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегестрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства APress, Berkeley, CA.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

9

32.973.2-018

М62

Минник, К.

   JavaScript для чайников [Текст] = JavaScript for Dummies / К. Минник, Е. Холланд ; пер.с англ. – М. : Диалектика, 2017. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літя/JavaScript для чайников.pdf.

     Все названия програмных продуктов являются зарегестрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства John Wiley & Sons, Inc.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

10

65.291.21

М50

   Management. Cases [Текст] = Менеджмент. Ситуаційні вправи : book. – К. : NUFT, 2016. – 431 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент.pdf.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

11

659.4(075.8)

К93

Курбан, О. В.

   PR у маркетингових комунікаціях [Текст] : навч. посіб. / О. В. Курбан. – К. : Кондор, 2016. – 246 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/PR у маркетингових комунікаціях.pdf.

     У посібнику досліджуються методологічні, методичні та практичні аспекти менеджменту сучасних маркетингових комунікаційних процесів шляхом застосування системних управлінських алгоритмів та кількісних методів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

12

65.291.217я73

П79

   Project Control [Текст] : lecture notes / author-compiler I. V. Turchenko, N. M. Vasulkiv. – Ternopil : TNEU, 2017. – 53 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

13

32.973.2-018я73

У-67

   Project Management : Concepts and Phases [Текст] : lecture notes / author-compiler O. A. Sachenko, N. M. Vasylkiv. – Ternopil : TNEU, 2017. – 148 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

14

32.973.2-018

В19

Васильев, А. Н.

   Python на примерах. Практический курс по программированию [Текст] / А. Н. Васильев. – 2-е изд. – С.Пб. : Наука и Техника, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Python на примерах.pdf.

     В этой книге речь будет идти о том, как писать программы на языке программирования, который называется Python (правильно читается как пайтон, но обычно название языка читаю как питон, что тоже вполне приемлено).

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

15

32.973.2-018я2

Л86

Лутц, М.

   Python. Карманный справочник [Текст] = Python. Pocket Reference / М. Лутц ; пер.с англ. – 5-е изд. – М. : Вильямс, 2017. – 320 c. – (O'REILLY). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Python. Карманный справочник.pdf.

     Все названия програмных продуктов являются зарегестрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства O'Reilly & Associates.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

16

Gord

Gordyeyeva, A.

   Readings for psychologists [Електронний ресурс] : посіб. для самост. роботи / A. Gordyeyeva. – К. : Ліра-К, 2017. – 136 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/222-readinds-for-psychologists-anglyska-dlya-psihologv-teksti-dlya-formuvannya-fahovoyi-kompetentnost-z-chitannya-posbnik-dlya-samostynoyi-roboti.html.

     Псібник містить 10 розділів, які пропонують автентичні фахові тексти для читання та розроблені автором вправи для формування лексико-граматичних навичок і розвитку вмінь іншомовного професійно орієнтованого мовлення.

17

Т66

Трегуб, В. Г.

   Автоматизація об'єктів періодичної дії [Електронний ресурс] : підручник для студентів вищ. навч. закл. / В. Г. Трегуб. – К. : Ліра-К, 2016. – 136 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/252-avtomatizacya-obyektv-perodichnoyi-dyi.html.

     Висвітлено основні етапи створення автоматизованих систем управління об'єктами періодичної дії, пов'язані з виділенням об'єкта, вибором критерію управління та формуванням мети управління, розробленням математичної або фізичної моделі, вибором структури системи управління та синтизом алгоритмів управління. Розглянуто конкретні системи автоматизованого управління об'єктами періодичноі дії та технологічними комплексами цих об'єктів.

18

342.9(477)

Ф17

Файнгольд, Ірена Давидівна

   Адміністративно-правове забезпечення контролю за адвокатською діяльністю в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ірена Давидівна Файнгольд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового забезпечення контролю за адвокатською діяльністю в Україні. Визначаються особливості контролю як одного зі способів забезпечення законності в адвокатській діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

19

342.9(477)

Ф17

Файнгольд, Ірена Давидівна

   Адміністративно-правове забезпечення контролю за адвокатською діяльністю в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ірена Давидівна Файнгольд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 259 с.

     Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового забезпечення контролю за адвокатською діяльністю в Україні. Визначаються особливості контролю як одного зі способів забезпечення законності в адвокатській діяльності.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

342.951

Б89

Брулевич, Володимир Віталійович

   Адміністративно-правове регулювання безпечності та якості харчових продуктів в Україні в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Володимир Віталійович Брулевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання - визначення сутності і особливостей адміністративно-правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів в Україні в умовах євроінтеграції. Визначено сутність понять безпечності і якості харчових продуктів за законодавством України та ЄС.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

21

342.951

Б89

Брулевич, Володимир Віталійович

   Адміністративно-правове регулювання безпечності та якості харчових продуктів в Україні в умовах євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Володимир Віталійович Брулевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 238 с.

     У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання - визначення сутності і особливостей адміністративно-правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів в Україні в умовах євроінтеграції. Визначено сутність понять безпечності і якості харчових продуктів за законодавством України та ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

88.1

А38

   Академік В. А. Роменець : творчість і праці [Текст] : зб. ст. / упоряд. П. А. М'ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко ; редкол. : В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, Л. В. Губерський [та ін.]. – К. : Либідь, 2016. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Академік В. А. Романець.pdf.

     Збірник присвячено 90-річчю від дня народження видатного українського історика і теоретика психології академіка НАПН України В. А. Роменця. Подано наукову біографію вченого, висвітлено провідні ідеї його творчості, визначено їхнє місце і роль в історичному поступі психологічної думки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

23

А43

   Актуальні проблеми господарського права. Особлива частина [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. С. Горяєва, О. В. Клепікова, О. В. Кологойда [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2016. – 800 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/246-aktualn-problemi-gospodarskogo-prava-osobliva-chastina.html.

     У навчальному посібнику теоретичні і практичні аспекти Особливої частини курсу "Актуальні проблеми господарського права". На підставі аналізу чинного господарського законодавства та джерел спеціальної літератури розкриваються особливості та проблеми правового регулювання окремих видів господарської діяльності, а також висвітлюються тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні.

24

67.9(4Укр)303я73

А43

   Актуальні проблеми господарського права. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / О. С. Горяєва, О. В. Клепікова, О. В. Кологойда [та ін.] ; за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К. : Ліра-К, 2018. – 800 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/246-aktualn-problemi-gospodarskogo-prava-osobliva-chastina.html.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти Особливої частини курсу "Актуальні проблеми господарського права". На підставі аналізу чинного господарського законодавства та джерел спеціальної літератури розкриваються особливості та проблеми правового регулювання окремих видів господарської діяльності, а також висвітлюються тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 5)

25

32.973.2-018

С28

Седжвик, Р.

   Алгоритмы на Java [Текст] = Algorithms / Р. Седжвик, К. Уэйн ; пер.с англ. – 4-е изд. – М. : Вильямс, 2017. – 848 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Алгоритмы.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

26

65.9(4Укр)262.10я73

Б23

   Банківська система [Текст] : робочий зошит / уклад. О. О. Іващук, О. В. Метлушко, Т. Б. Стечишин [та ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 96 с.

     Робочий зошит складено відповідно до навчальної програми дисципліни "Банківська система" для економічних спеціальностей. Для логічного завершення кожного практичного заняття пропонується завдання для самостійного оволодіння матеріалом, тестові завдання для перевірки знань, кросворди, узагальнюючий стислий висновок за виконаною темою.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

27

32.973.2-018

С35

Сикорд, Р. С.

   Безопасное программирование на С и С++ [Текст] = Secure Coding in C and C++ / Р. С. Сикорд ; пер.с англ. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2016. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Безопасное программирование.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегестрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Addison-Wesley Publishing, Inc.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

С89

Сукач, М. К.

   Будівельні машини і обладнання [Електронний ресурс] : підручник / М. К. Сукач. – К. : Ліра-К, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/316-budveln-mashini-obladnannya.html.

     Підручник складається з п'ятнадцяти розділів, структурно об'єднаних у п'ять навчальних модулів. У перших трьох модулях - Основи машинознавства, Машини для загальнобудівельних робіт, Спеціалізовані машини для будівництва - розглянуто особливості конструкцій, вибір, розрахунки та застосування сучасної будівельної техніки. Наступні два модулі присвячені обладнанню, пристроям, інструменту та новітнім технологіям, які використовуються для влаштування Систем водопостачання та водовідвення, Систем теплогазопостачання та вентиляції. Наведено правила і правила з охорони праці та навколишнього середовища, безпечної експлуатації будівельної техніки.

29

Б94

   Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 97 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24016/1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf.

30

Б94

   Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24017/1/%D0%9A%D0%9F%D0%86%D0%97%202017%20%D0%91%D0%A3%D0%A5%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%20.pdf.

31

Б94

   Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання до КПІЗу / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 66 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24018/1/%D0%9A%D0%9F%D0%86%D0%97%202017%20%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf.

32

336.144.330.34

Ш24

Шаповал, Станіслав Леонідович

   Бюджетне планування у системі соціально-економічного розвитку країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Станіслав Леонідович Шаповал. – К. : КНТЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розкрито сутність бюджетного планування у системі соціально-економічного розвитку країни, яка полягає у визначенні сукупності принципів, інструментів формування доходів бюджету і напрямів використання бюджетних видатків з врахуванням адаптивних механізмів бюджетної архітектоніки, що сприятиме забезпеченню збалансованості фінансових ресурсів держави, підвищенню ефективності бюджетної політики, прозорості бюджетного процесу, дієвому суспільному розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

32.973.2-018я73

П19

Пасічник, О. В.

   Веб-дизайн [Текст] : підручник / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічник. – Львів : Магнолія - 2006, 2018. – 519 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Веб-дизайн.pdf.

     Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп'ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

34

32.973.2-018я73

П19

Пасічник, В. В.

   Веб-технології [Текст] : підручник. Кн. 1 / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 336 с. – (Computing). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Веб-технології.pdf.

     Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмування. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування.

                               7 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 5)

35

К56

Ковальчук, Г.

   Вернісаж літа [Електронний ресурс] : поетична збірка / Г. Ковальчук. – К. : Ліра-К, 2016. – 220 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/274-vernsazh-lta-poezyi.html.

     Ця поетична збірка - своєрідне ліричне одкровення поетеси, яка щиро прагне до восокого і благородного в житті, водночас болюче переживає зради близьких людей, засуджує фальшивість у людскіх стосунках.

36

65.9(4Укр)-05

В43

   Використання палива за 2016 рік [Текст] : стат. бюл. / відп. за вип. Н. В. Куніц, Г. Ф. Романик. – Тернопіль : ГУСТО, 2017. – 63 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Використання палива.pdf.

     Статистичний бюлетень містить інформацію щодо використання палива підприємствами області за 2016 рік. Розраховано на широке коло користувачів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

536.51.083:535-92

К82

Кривенчук, Юрій Павлович

   Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розслідування світла [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.04 - прилади та методи теплових величин / Юрій Павлович Кривенчук. – Львів : НУЛП, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено проблемі вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла. Розроблені у ході виконання дисертаційної роботи теоретичні положення, моделі та методи дають змогу у перспективі вирішити важливу проблему забезпечення належних метрологічних характеристик безконтактних засобів вимірювання температури об'єктів малих розмірів методом комбінаційного розсіювання світла.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

347.95

О-58

Онищенко, Олександр Сергійович

   Відшкодування моральної шкоди у деліктних зобов'язаннях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Олександр Сергійович Онищенко. – К. : НАВС, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням інституту відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов'язаннях. За результатами проведено дослідження визначено стан наукової розробки питання відшкодування моральної шкоди у деліктних зобов'язаннях, окреслено методологічні засади дослідження, простежено еволюцію правового регулювання відшкодуванняморальної шкоди в деліктних зобов'язаннях

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

355.1(477)

В42

   Військові статути Збройних Сил України [Текст] : зб. офіц. текстів законів. – К. : ЦУЛ, 2017. – 353 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Військові статути збройних сил України.pdf.

     До збірника увійшли закони, що регламентують військову службу в Україні. Зокрема, Закони України : "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України"; "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"; "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України"; "Про стройовий статут Збройних Сил України"; "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 6)

40

67.9(4Укр)303я73

В48

Вінник, О. М.

   Господарське право (загальна частина) [Текст] : курс лекцій / О. М. Вінник. – К. : Ліра-К, 2017. – 240 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/226-gospodarske-pravo-kurs-lekcy-zagalna-chastina.html.

     У пропонованому курсі лекцій з господарського права на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 січня 2017 р. і теоретичних праць висвітлюються основні теми та інститути загальної частини господарського права.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 5)

41

81.2Укр-9

О-54

Олійник, О. Б.

   Граматика української мови [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Олійник, В. Д. Шинкарук, Г. М. Гребницький. – К. : Кондор, 2017. – 544 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Граматика української мови.pdf.

     В посібнику в систематизованому вигляді висвітлено основні питання граматики української мови - морфології та синтаксису. Посібник розрахований длястудентів вищих навчальних закладів та слухачів підготовчих відділень вузів, а також стане у нагоді всім, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

42

32.85

К21

Карвинен, Т.

   Делаем сенсоры. Проекты сенсорных устройств на базе Arduino и Raspberry Pi [Текст] = Make : Sensors / Т. Карвинен, К. Карвинен, В. Валтокари. – М. : Вильямс, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Делаем сенсоры.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегестрированными торговыми марками соответсвующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то элктронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель.

                                2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

43

336.02.334.012.61

А76

Апостолюк, Олеся Юріївна

   Державна фінансова політика підтримки розвитку малого підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олеся Юріївна Апостолюк. – К. : КНТЕУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі запропоновано структурно-функціональну модель державної фінансової підтримки малого підприємництва, що грунтується на взаємодії та взаємодоповненні застосовуваних інструментів з урахуванням трансформації її інституційної та функціональної складових, гармонізації інтересів бізнесу та суспільства, підвищення результативності державних та регіональних програм розвитку малого бізнесу, імплементації позитивного зарубіжного досвіду, взаємозалежності інструментів підтримки та соціально-економічного розвитку держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

005.5(075.8)

І-84

Ірхін, Ю. Б.

   Діагностика та розвиток професійних управлінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в Україні [Текст] : навч. посіб. / Ю. Б. Ірхін, В. Л. Федоренко ; за ред. Ю. В. Ковбасюка., В. Л. Федоренка. – К. : Ліра-К, 2017. – 116 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/152-dagnostika-ta-rozvitok-profesynih-upravlnskih-lderskih-zdbnostey-derzhavnih-sluzhbovcv-sluzhbovcv-organv-mscevogo-samovryaduvannya-v-ukrayin.html.

     Навчальний посібник присвячено питанням діагностики й розвитку професійно важливих управлінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування. Проаналізовано основні напрями реформування державної служби і служби в органах місцевого самоврядування та відповідні законодавчі новели, пов’язані з формуванням якісного корпусу публічних службовців та утвердженням нових проєвропейських служб управління персоналом в Україні.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

45

65.291.21я73

К71

Косач, І. А.

   Ділове адміністрування : менеджмент організацій та управління змінами [Текст] : навч. посіб. / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько. – К. : Кондор, 2016. – 217 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Ділове адміністрування менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику наведено основні принципи організації та управління на підприємствах, підходи та технології з управління змінами на підприємстві в сучасних економічних умовах. Подано поняття організаційного механізму менеджменту організацій, розкрито питання організаційного розвитку підприємства та готовності до змін.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

46

65.291я73

Я74

Яркіна, Н. М.

   Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 596 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/248-ekonomka-pdpriyemstva-vid-2-ge-pereroblene-dopovnene.html.

     У навчальному посібнику розкрито організаційні основи діяльності підприємства як форми реалізації підприємництва, охарактеризовано сучасні теорії підприємств. Підприємство розглянуто як складна виробнича і соціально-економічна система у взаємодії всіх його елементів та процесів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

47

65в6я73

Б48

Бережна, Л. В.

   Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк. – К. : Кондор, 2016. – 386 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіко-математичні моделі.pdf.

     Посібник складений відповідно до програми дисципліни "Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності". Він містить завдання, які охоплюють усі теми цієї дисципліни та тематику й зміст лекційних і практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів, список рекомендованої літератури, додатки.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

48

658.012.8:339.944

Г12

Гавловська, Наталія Іванівна

   Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Іванівна Гавловська. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено формуванню сукупності теоретико-методологічних і прикладних засад економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

336.711:330.131.7

Ш38

Шевчук, Антон Михайлович

   Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антон Михайлович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів економічного капіталу банку і визначенню його ролі у процесі управління ризиками банківської діяльності. Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності поняття економічного капіталу банку та обгрунтовано власне визначення цього поняття.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

50

336.711:330.131.7

Ш38

Шевчук, Антон Михайлович

   Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Антон Михайлович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 222 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів економічного капіталу банку і визначенню його ролі у процесі управління ризиками банківської діяльності. проаналізовано наукові підходи до визначення сутності поняття економічного капіталу банку та обгрунтовано власне визначення цього поняття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

65.049(4Укр)

Е40

   Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку [Текст] : кол. моногр. / під заг. ред. М. П. Бутка ; відп. за вип. М. В. Поленкова. – К. : Кондор, 2016. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічний простір регіону.pdf.

     Колективна монографія виконана в межах наукової теми дослідження "Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку" (державний реєстраційний номер 0110U008150.) розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців, причетних до розробки та впровадження регіональної політики, студентів та викладачів та усіх тих, хто цікавиться регіональною економікою.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

52

332:332.025.12(477)

В67

Волинець, Уляна Андріївна

   Економічні засади регулювання соціально відповідальної діяльності суб'єктів економіки в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Уляна Андріївна Волинець. – Рівне : НУВГ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено поглибленню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення інструментарію соціальної відповідальності суб'єктів економіки в Україні. Досліджено розвиток суб'єктів економіки у сфері соціальної відповідальності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

Е41

   Експлуатація телекомунікаційних систем [Електронний ресурс] : підручник / Г. Ф. Конахович, В. М. Чуприн, І. О. Мачалін, О. П. Ткаліч. – К. : ЦУЛ, 2017. – 372 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekspluat%20telecom%20Konahovich.pdf#toolbar=0.

     Підручник "Експлуатація телекомунікаційних систем" присвячено експлуатації сучасних телекомунікаційних систем. Це перше україномовне видання, де у систематизованому вигляді представлено найбільш повний виклад основних понять, характеристик, методів та технологій експлуатації обладнання сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТКС), що є гармонізованим із чинною програмою підготовки студентів.

54

32.85я73

Е45

   Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : навч. посіб. : у 4-х т. Т. 4 : Силова електроніка. Кн. 2 / В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В. Сенько [та ін.] ; за ред. В. І. Сенька. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2017. – 316 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Електроніка і мікросхемотехніка. Кн. 2.pdf.

     У книзі 2 розглянуто регулятори змінної напруги, перетворювачі частоти, компенсатори реактивної потужності та активні фільтри, джерела вторинного електроживлення електронної апаратури, системи керування напівпровідниковими перетворювачами, електромагнітна сумісність пристроїв силової електроніки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

55

32.85я73

Е45

   Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : навч. посіб. : у 4-х т. Т. 4 : Силова електроніка. Кн. 1 / В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В. Сенько [та ін.] ; за ред. В. І. Сенька. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2017. – 640 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Електроніка і мікросхемотехніка.pdf.

     У книзі 1 четвертого тому розглянуто некеровані та керовані випрямлячі однофазного та трифазного струму, згладжувальні фільтри, залежні інвертори, перетворювачі постійної напруги в постійну, автономні інвертори.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

56

31.2я73

К69

Коруд, В. І.

   Електротехніка [Текст] : підручник / В. І. Коруд, О. Є. Гамола, С. М. Малинівський ; за заг. ред. В. І. Коруда. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Львів : Магнолія - 2006, 2018. – 448 с. – (Вища освіта України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Електротехніка.pdf.

     У підручнику, написаному відповідно до програм підготовки спеціалістів, бакалаврів і магістрів, подано основні поняття електротехніки. Розглянуто основні теорії електричних і магнітних кіл, а також перехідні процеси та нелінійні кола.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

57

31.2я73

М60

Мілих, В. І.

   Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка [Текст] : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; за ред. В. І. Мілих. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2017. – 687 с. – (Українська книга). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна.pdf.

     У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

58

658.51:005.2:663.4(043.3)(477)

Т34

Теплюк, Марія Анатоліївна

   Ефективність забезпечення ресурсами діяльності підприємства (за матеріалами підприємств пивоварної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Анатоліївна Теплюк. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційній роботі присвячений питанням ефективного забезпечення ресурсами діяльності підприємств пивоварної промисловості України. Поглиблено теоретико-методичні основи управління ресурсами підприємства, а саме: досліджено взаємозв'язок між економічною сутністю категорії "ресурси" та такими поняттями, як стратегічні ресурси, ресурсний потенціал, ресурсне забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

М48

Мельник, В. М.

   Життя і Служіння Пресвятої Богородиці [Електронний ресурс] / В. М. Мельник. – К. : Ліра-К, 2016. – 196 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/253-zhittya-sluzhnnya-presvyatoyi-bogorodic.html.

     У книзі послідовно висвітлені основні етапи земного життя Пресвятої Богородиці: Введення в храм, Благовіщення, Різдво Ісуса, перебування Святого Сімейства в Єгипті і життя після повернення з Єгіпту.

60

658.589:061.5:655.3

Б77

Бойко, Ольга Станіславівна

   Забезпечення умов модернізації підприємств олійно-жирової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Станіславівна Бойко. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретичні, методичні та практичні питання забезпечення умов модернізації підприємств олійно-жирової промисловості України. Удосконалено визначення понять "модернізація підприємства", "техніко-технологічна модернізація", "потенціал модернізації підприємства".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

31.2я73

П16

Паначевний, Б. І.

   Загальна електротехніка [Текст] : підручник / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2017. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Загальна електротехніка.pdf.

     Підручник написано відповідно до програми підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. У ньому вміщено відомості про теорії електричних і магнітних кіл, розглянуто перехідні процеси і нелінійні електричні кола.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

62

31.2я73

П16

Паначевний, Б. І.

   Загальна електротехніка : теорія і практикум [Текст] : підручник / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. – К. : Каравела, 2017. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Загальна електротехніка теорія і практика.pdf.

   Підручник написано у відповідності з програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. У ньому вміщено відомості про теорії електричних і магнітних кіл, розглянуто перехідні процеси і нелінійні електричні кола.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

63

68.4(4Укр)

З-14

   Загальновійськові статути Збройних Сил України [Текст] : станом на 11 верес. 2017 р. – Х. : Право, 2017. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Загальновійськові статути збройних сил.pdf.

     Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях станом на 11 вересня 2017 року.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

64

347.91

Ф44

Фесик, Кирило Олександрович

   Захист колективних прав і інтересів у порядку цивільного судочинства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Кирило Олександрович Фесик. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню проблемних аспектів захисту прав та інтересів значної кількості осіб і перспектив в цивільному судочинстві України конструкції колективного провадження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

Ш36

Шевченко, А. Ф.

   Збірник задач із курсу фізики [Електронний ресурс] : навч. псіб. / А. Ф. Шевченко. – К. : Ліра-К, 2017. – 260 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/250-zbrnik-zadach-z-kursu-fziki.html.

     Складений у повній відповідності зі змістом і структурою підручника Шевченка А. Ф. "Основи медичної і біологічної фізики" Містить 820 логічних (якісних) і обчислювальних задач, значна частина яких меє значну медико-біологічну спрямованість. До кожного з розділів курсу фізики наводиться перелік основних формул і приклади розв'язування задач.

66

З-43

   Звитяжці [Електронний ресурс] : книга пам'яті України. Т. 7 : Київська область : м. Ірпинь, селища міського типу Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, Макарівський р-н., Миронівський р-н. / головна редкол. : В. Д. Конашевич, В. Ю. Король, О. Є. Лисенко, Р. Г. Вишневський, О. С. Артьомов, П. К. Германчук, М. П. Зяблюк, В. Й. Клічак, І. В. Ковба, Р. Я. Пиріг, В. П. Прокопенко, О. П. Реєнт. – К. : Ліра-К, 2016. – 768 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/239-kniga-pamyat-ukrayini-kiyivska-oblast-zvityazhc-tom-7-rpn-vorzel-gostomel-kocyubinske-makarvskiy-ta-gostomelskiy-r-n.html.

     У даному томі опубліковані імена і короткі біогафічні дані 8094 осіб, зокрема по населенних пунктах Ірпінської міскради (м. Ірпінь, смт Ворзель, Гостомель, Коцюбинське) - 1232, Макарівському р-ну - 3406, Миронівському р-ну - 3456 осіб.

67

З-43

   Звитяжці [Електронний ресурс] : книга пам'яті України. Т. 8 : Київська область : Києво-Святошинський р-н (Боярка, Вишневе, Чабани), Обіхів, Обухівський р-н / головна редкол. : В. Д. Конашевич, В. Ю. Король, О. Є. Лисенко, Р. Г. Вишневський, М. П. Зяблюк, В. Й. Клічак, І. В. Ковба, Р. Я. Пиріг, В. П. Прокопенко, О. П. Реєнт. – К. : Ліра-К, 2016. – 736 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/238-kniga-pamyat-ukrayini-kiyivska-oblast-zvityazhc-tom-8-kiyevo-svyatoshinskiy-r-n-boyarka-vishneve-chabani-obhv-obuhvskiy-r-n.html.

     У даному томі опубліковані імена і короткі біогафічні дані 7440 осіб, зокрема по Києво-Святошинський р-н - 4703, місту Обіхів - 187, Обухівському р-ну - 2550 осіб.

68

349.4(477)

З-51

   Земельне законодавство України [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – К. : ЦУЛ, 2017. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Земельне законодавство.pdf.

     Посібник розрахований на нотаріусів, адвокатів, державних кадастрових реєстраторів, оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, спеціалістів в галузі земельного законодавства для використання в практичній роботі, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 9)

69

658.168.5

О-52

Оксак, Анастасія Олегівна

   Злиття та поглиблення в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анастасія Олегівна Оксак. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено науковому обгрунтуванню теоретичних, науково-методичних та практичних засад удосконалення реалізації процесів злиття та поглиблення у національній економіці. У роботі уточнено поняття "організаційно-економічний механізм злиттів та поглинань", розкрито структуру організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань, визначено логічний взаємозв'язок його складових, зміст кожного із організаційних етапів зазначеного механізму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

004.9:378

Л44

Лендюк, Тарас Васильович

   Знання-орієнтовані методи та інформаційна технологія для побудови системи комп'ютеризації освіти [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тарас Васильович Лендюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 195 с.

     Дисертація присвячена дослідженню формування індивідуальної траєкторії навчання, онтології навчальної дисципліни та зменшенню часу навчання і тестування. Розроблено метод формування індивідуальної траєкторії навчання з врахуванням складності навчального матеріалу, рівня знань студентів та індивідуальної траєкторії навчання, який дозволяє скоротити час навчання та тестування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

004.9:378

Л44

Лендюк, Тарас Васильович

   Знання-орієнтовані методи та інформаційна технологія для побудови системи комп'ютеризації освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тарас Васильович Лендюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню формування індивідуальної траєкторії навчання, онтології навчальної дисципліни та зменшенню часу навчання і тестування. Розроблено метод формування індивідуальної траєкторії навчання з врахуванням складності навчального матеріалу, рівня знань студентів та індивідуальної траєкторії навчання, який дозволяє скоротити час навчання та тестування.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

72

339.72.053.1+338.24.021.8

Л59

Линник, Олександра Олександрівна

   Зовнішні запозичення державного сектору і стратегія макроекономічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександра Олександрівна Линник. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному узагальненню потенційних недоліків та переваг використання зовнішніх запозичень, моделюванню макроекономічного впливу зовнішнього боргу, оцінці проведеної реструктуризації зовнішніх зобов'язань для України в 2015 році.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

65.9(4Укр)-05

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільщини в 2016 році [Текст] : стат. зб. / за ред. Н. С. Дідуник ; відп. за вип. Н. В. Куніц, Г. Ф. Романик. – Тернопіль : ГУСТО, 2017. – 136 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільщини.pdf.

     У статистичному збірнику "Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільщини в 2016 році" вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами і послугами Тернопільської області за 2016 р. у порівнянні з 2015 р., обсяг прямих іноземних інвестицій у 2016 р.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

І-45

Ільєнко, М. М.

   Зоопсихологія з елементами порівняльної психології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Ільєнко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Ліра-К, 2017. – 208 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/273-zoopsihologya-z-elementami-porvnyalnoyi-psihologyi.html.

     У посібнику розглянуті основні види поведінки та особливості психіки представників безхребетних і хребетних тварин, насамперед птахів та ссавців у порівняльному аспекті. При цьому всі поведінкові акти згруповано на ті що пов'язані з живленням та пов'язані з репродукцією.

75

330.322(075.8)

П31

Пєтухова, О. М.

   Інвестування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Пєтухова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 336 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/investuvanna_Petuhova.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, завдання для самостійної роботи, тести, практичні завдання, термінологічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Інвестування» для підготовки студентів напряму «Фінанси і кредит».

76

30.11я73

І-62

   Інженерна та комп'ютерна графіка [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. П. В. Гуменний. – Тернопіль : Гал-друк, 2017. – 98 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

77

30.11я73

М69

Михайленко, В. Є.

   Інженерна та комп'ютерна графіка [Текст] : підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. В. Є. Михайленка. – 8-ме вид. – К. : Каравела, 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інженерна та комп'ютерна графіка.pdf.

     Відповідно до державних стандартів України висвітлено питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі техніки і будівництва. Наведено приклади геометричних побудов, основні питання нарисної геометрії, пов'язані з розв'язанням позиційних та метричних задач з геометричними фігурами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

78

65.011.151я73

К82

Кривов'язюк, І. В.

   Інноваційна економіка [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2016. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інноваційна економіка.pdf.

     Навчальний посібник розкриває сутність та проблеми розвитку інноваційної економіки. Визначено структурні елементи національної інноваційної системи та їх взаємодію. Виокремлено технологічні та інноваційні пріоритети розвитку інноваційної економіки.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

79

65.291.551-21я73

Ч-46

Череп, А. В.

   Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. – К. : Кондор, 2016. – 442 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інноваційний менеджмент. Череп.pdf.

     В підручнику розглядається сучасні принципи, механізм, методи і моделі управління інноваціями. Особлива увага приділена вивченню системи економічних і організаційних механізмів управління інноваціями; методів розробки і вибору конкретних стратегій в системі інноваційного управління; процедур планування реалізації інновацій в конкретних умовах господарювання.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

80

347.633

П12

Падун, Євгеній Володимирович

   Інститут прийомного виховання у сімейному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Євгеній Володимирович Падун. – К. : НАВС, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертація є комплексним науковим дослідженням інституту прийомного виховання в сімейному праві України. Розглянуто питання поняття, правової природи, сутності та значення інституту прийомного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

336.711:336.74(447)

Г16

Галушко, Юлія Петрівна

   Інструменти грошово-кредитного регулювання в системі факторів економічного зростання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Петрівна Галушко. – К. : ДВНЗ УБС, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методологічні засади інструментарію грошово-кредитного регулювання економічного зростання, удосконалено методичні підходи та надано практичні рекомендації щодо його використання в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

67.9(4Укр)304.3я73

М59

Мікульонок, І. О.

   Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Кондор, 2016. – 242 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інтелектуальна власність. Мікульонок.pdf.

     Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлені питання, пов'язані з охороною об'єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 5)

83

336.748(075.8)

К84

Круш, П. В.

   Інфляція : суть, форми та її оцінка [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 288 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/inflazia_Krush.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику висвітлені важливі аспекти інфляції, досліджено механізм її впливу на результати фінансово-інвестиційних операцій. Проаналізовано використання іпотечного кредитування з регульованою відсотковою ставкою та з періодичним зростанням платежів темпами інфляції з метою зниження впливу інфляційних чинників на вартість довгострокового кредиту.

84

004.94

В18

Варчук, Ілона Вячеславівна

   Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ілона Вячеславівна Варчук. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи є підвищення рівня топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем та швидкості її оптимізації. Для досягнення даної мети у авторефераті дисертаційній роботі вперше розроблена інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язної геоінформаційної системи, яка дозволяє визначити та підвищити рівень топологічної спостережуваності цієї системи і дозволяє більш швидко та ефективно вибрати математичну модель та інформаційні складові БГС, які забезпечать цей рівень її топологічної спостережуваності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

548.4:004.942

Д99

Д'яченко, Лілія Іванівна

   Інформаційна технологія обробки експериментальних даних у виробництві та дослідженні напівпровідникових кристалів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Лілія Іванівна Д'яченко. – Х. : ХАІ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням використання сучасних інформаційних технологій для обробки експериментальних даних у виробництві та дослідженні напівпровідникових кристалів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

004.942 ; 504.3.054

Д43

Дзюняк, Дмитро Юрійович

   Інформаційна технологія оцінювання параметрів викидів речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного повітря [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Дмитро Юрійович Дзюняк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 23 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі розв'язано актуальну науково-прикладну задачу підвищення точності та ефективності оцінювання параметрів викидів забруднюючих речовин за даними оперативного моніторингу шляхом створення інформаційної технології, що дозволяє підвищити ефективність системи екологічного контролю стаціонарних та пересувних джерел цих викидів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

004.82

Ш92

Штогріна, Олена Сергіївна

   Інформаційна технологія створення та використання баз нечітких знань із застосуванням метаграфів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олена Сергіївна Штогріна. – К. : КПІ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи удосконалено нечітку логічну модель, яка побудована для оброблення інформації, за рахунок подання ієрархічної БНЗ у вигляді метаграфа з додатковими обмеженнями на його структуру та введеним порядком вузлів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

004.93

З-14

Загородня, Діана Іванівна

   Інформаційна технологія структурно-статистичної ідентифікації ієрархічних об'єктів за характерними точками їх контурів в автоматизованих системах відеонагляду [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Діана Іванівна Загородня. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню методів контурної сегментації (КС), виділенню характерних точок (ХТ) контуру та ідентифікації ієрархічних об'єктів для підвищення швидкодії автоматизованих систем відеонагляду (АСВН) при обмежених обчислювальних ресурсах.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

89

004.93

З-14

Загородня, Діана Іванівна

   Інформаційна технологія структурно-статистичної ідентифікації ієрархічних об'єктів за характерними точками їх контурів в автоматизованих системах відеонагляду [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Діана Іванівна Загородня. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 166 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробленню методів контурної сегментації (КС), виділенню характерних точок (ХТ) контуру та ідентифікації ієрархічних об'єктів для підвищення швидкодії автоматизованих систем відеонагляду (АСВН) при обмежених обчислювальних ресурсах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

004(075.8)

Б90

Буйницька, О. П.

   Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : навч. посіб. / О. П. Буйницька. – К. : ЦУЛ, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/inform_tehnologii_Buinizka.pdf#toolbar=0.

     Посібник укладено відповідно програми курсу «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», який є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів напрямів 6.010106 – соціальна педагогіка, 6.030103 – практична психологія, 6.010102 – початкова освіта.

91

67.2(0)я73

Х76

Хома, Н. М.

   Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 476 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до нашого часу.

                             25 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 23)

92

65.052.2гя73

І-90

   Історія обліку і оподаткування [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. М. Белова, Т. В. Дідоренко, М. С. Палюх [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 52 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

93

67.9(4Укр)301.01я73

І-90

   Історія та теорія місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Руденко, І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, В. Г. Маргасова. – К. : Кондор, 2017. – 226 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія та теорія місцевого.pdf.

     В навчальному посібнику висвітлюються питання сутності та основних понять місцевого самоврядування, історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування та практики діяльності місцевої влади в зарубіжних країнах, сучасна теорія і практика місцевого самоврядування в Україні.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 4)

94

87.3(4Укр)я73

К77

Кралюк, П. М.

   Історія філософії України [Текст] : підручник / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 2016. – 651 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія філософії України.pdf.

     У підручнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

95

94.8

К53

   Книга мудрості. Афоризми та крилаті вислови [Текст] / уклад. Г. Латник. – К. : Арій, 2016. – 560 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Книга мудрості. Афоризми.pdf.

     У цьому виданні репрезентовано афористичну думку людства за весь період її історії - від давніх часів до сьогодення.

                               7 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 6)

96

681.518.5:621.18(043.3)

З-33

Запорожець, Артур Олександрович

   Комп'ютеризована система контролю процесу спалювання палива в котлоагрегатах малої та середньої потужності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Артур Олександрович Запорожець. – К. : НАНУ ІЕ, 2017. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційну роботу присвячено питанням розроблення комп'ютеризованої системи контролю процесу спалювання палива в котлоагрегатах малої та середньої потужності на базі сенсора кисню та частотно-регульованого електроприводу вентилятора дуття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

32.973я73

В38

Веселовська, Г. В.

   Комп'ютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський ; під ред. В. Є. Ходакова. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 584 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комп'ютерна графіка.pdf.

     Розглянуто математичні основи, апаратне та програмне забезпечення, провідні технології та практичні застосування комп'ютерної графіки; рекомендовано навчальний практикум. Може бути використаний для факультативного та самостійного підготування учнів середніх навчальних закладів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

98

32.973я73

М33

Матвієнко, М. П.

   Комп'ютерна логіка [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комп'ютерна логіка. Матвієнко.pdf.

     У підручнику викладено основні поняття комп'ютерної логіки і методів побудови різноманітних комп'ютерних систем та схем автоматики і управління. Теоретичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

99

32.973я73

К63

   Комп'ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. Кн. 2 / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник. – Львів : Магнолія-2006, 2018. – 328 c. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комп'ютерні мережі Кн. 2.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

100

32.973я73

К63

   Комп'ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник. – Львів : Магнолія-2006, 2017. – 256 c. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комп'ютерні мережі Кн. 1.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

101

005.57(075.8)

О-75

Осовська, Г. В.

   Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2017. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комунікації в менеджменті. Осовська.pdf.

     В курсі лекцій розглядаються питання організації усного спілкування, писемної комунікації, теорії та практики комунікації, її види та структура. Представленні вимоги протоколу та етикету при організації ділових переговорів (підготовка, необхідна атрибутика, завершення); розкриті особливості техніки проведення спілкування на переговорах з вітчизняними та зарубіжними партнерами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

102

60.524.228я73

Я90

Яхно, Т. П.

   Конфліктологія та теорія переговорів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. – К. : ЦУЛ, 2018. – 176 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/konfliktologia_Yahno.pdf#toolbar=0.

     Вивчення курсу „Конфліктологія та теорія переговорів” повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення.

103

67.9(4Укр)303я73

К68

   Корпоративне право [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. Р. Калаур, Н. С. Бутрин-Бока. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 191 с.

     Дане видання орієнтоване на глибоке засвоєння студентами змісту корпоративного права і корпоративних правовідносин, норм корпоративного законодавства, а також об'єктивних закономірностей їх розвитку.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

104

74.58.268я73

М12

   Магістерська робота : методика підготовки [Текст] : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 140 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/264-magsterska-robota-metodika-pdgotovki-posbnik-vid-2-ge-vipravlene.html.

   У посібнику розкриті теоретичні, методичні, технологічні та організаторські аспекти підготовки магістерської роботи, процедура попереднього захисту роботи на кафедрі та її захисту в атестаційній комісії.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

105

Б25

Барнич, М. М.

   Майстерність актора : техніка «обману» [Електронний ресурс] : навч. посіб. з майстерності актора (лекції та практ. заняття) / М. М. Барнич. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К. : Ліра-К, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/285-maysternst-aktora-tehnka-obmanu.html.

     Традиційна вітчизняна акторська школа протягом багатьох років нехтувала майстерністю акторського удавання в ролі. Під обманом, про який йдеться у запропонованому посібнику, розуміється непомітне для глядача імітування актором рухів, що походять від зовнішніх прикмет, дій і поведінки персонажа. На основі наукових досліджень автор посібника розробив та випробував на практиці техніку такого «обману» глядача, яка тісно пов’язана з акторським переживанням та є невід’ємною його складовою. У книзі розглядається природа акторського почуття та механізм його штучного збудження, подаються вправи для створення життя в ролі. Посібник буде корисним не тільки для акторів, викладачів та студентів, які навчаються акторському фаху, а також для всіх, хто цікавиться мистецтвом акторського перевтілення.

106

65.291.3я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – К. : Ліра-К, 2017. – 480 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг інформаційних продуктів.pdf.

     Викладений тут матеріал допоможе розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну їх складову.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

107

65.292.5

Б82

Борисова, Т. М.

   Маркетинг некомерційних суб'єктів : теоретично-методологічні аспекти [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг некомерційних суб'єктів.pdf.

     У монографії висвітлюється комплекс проблем, пов'язаних із дослідженням маркетингової діяльності некомерційних суб'єктів, структурними компонентами концепції маркетингу некомерційних суб'єктів, прогнозування напрямів зростання соціального ефекту суб'єктів некомерційної сфери та особливостями функціонування маркетингового механізму реалізації ними соціальної функції.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

108

658.8:637.1(043.3)

О-34

Овсієнко, Наталія Василівна

   Маркетингові стратегії підприємств-виробників молокопереробної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Василівна Овсієнко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоноване нове практичне вирішення актуальної наукової задачі щодо реалізації маркетингової стратегії вітчизняних молопереробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

65в6

Х86

Хохлов, В. Ю.

   Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів [Текст] : монографія / В. Ю. Хохлов. – К. : Кондор, 2017. – 297 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Математичні методи в управлінні.pdf.

     У монографії досліджено різноманітні аспекти використання математичних методів в управлінні портфелем цінних паперів, зокрема вибору оптимальної структури портфелю акцій, облігації та біржових фондів, оцінки та управління ризиком портфелю, застосуванню опціонів для хеджування ризику.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

110

С79

Степанчук, А. М.

   Матеріали для напилювання покриттів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Степанчук, І. І. Білик. – К. : ЦУЛ, 2017. – 236 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/materialy_dlia_napyl.pdf#toolbar=0.

     Розглядаються основи теорії та технології отримання порошків металів і сплавів, композиційних порошків, стрижнів, порошкових дротів та шнурів, які використовуються для напилювання покриттів газотермічними методами.

111

С50

Смірнов, О. Ю.

   Медична біологія [Електронний ресурс] : енціклопед. довідник / О. Ю. Смірнов. – К. : Ліра-К, 2016. – 508 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/272-medichna-bologya-enciklopedichniy-dovdnik.html.

     Довідник містить близько 4100 термінів і визначень, що вивчаються в курсі медичної біології - з генетики, цитології, екології,еволюції, паразитології, а також низку медичних і загальнонаукових термінів, включаючі синоніми.

112

65.291.21я73

Н19

Назарчук, Т. В.

   Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 560 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/menegment_organizazij_Nazarchuk.pdf#toolbar=0.

     На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації. Посібник сформований відповідно до навчальної програми викладання дисципліни «Менеджмент організації» та Галузевого стандарту підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».

113

004.942 ; 519.226.3 ; 519.87

Р69

Романчук, Катерина Геннадіївна

   Метод Байєса при оцінці ризиків аварій та управлінні безпекою на гідровузлах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Катерина Геннадіївна Романчук. – К. : ІТГІП, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячений розробці методів розв'язання задач кількісної оцінки ризиків аварій на гідровузлах з метою оцінки та управління їх безпекою. В авторефераті дисертації у межах сценарного підходу до прогнозування техногенних аварій застосовано метод Байєса для кількісної оцінки ризиків системних аварій на гідровузлах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

621.391:004.032.2:681.5.015

С32

Сергеєв-Горчинський, Олексій Олександрович

   Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Олексій Олександрович Сергеєв-Горчинський. – К. : НАУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі проведено аналіз структур сучасних медичних інформаційно-телекомунікаційних систем, каналів зв'язку, технологій обміну медичною інформацією, типів біомедичних сигналів, методів оптимальної цифрової фільтрації й обгрунтована доцільність розробки нових методів оптимальної цифрової фільтрації нестаціонарних сигналівпри відсутності апріорної інформації про характеристики первинного сигналу й шуму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

681.38

Т72

Тромсюк, Володимир Дмитрович

   Методи та пристрої оцінювання бітових помилок у промислових комп'ютерних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Дмитрович Тромсюк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи викладено результати досліджень щодо підвищення точності оцінювання ПБП на фоні одиничних адитивних помилок. Позиційний метод оцінювання довжин і позицій вставок/випадань бітів, який, на відміну від існуючих, базується на обчисленні різних двох позицій синхросимволів в еталонній і прийнятній псевдовипадковій рекурсивній послідовності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

М55

   Механізм державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 60 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24020/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9A%20%D0%9C%D0%94%D0%9F%D0%9F%20%281%29.pdf.

117

629.73:658.26(043.3)

О-57

Омельянчук, Оксана Андріївна

   Механізм забезпечення енергоефективності діяльності промислових авіаційних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Андріївна Омельянчук. – Х. : УІПА, 2017. – 23 с.

     У авторефераті дисертації удосконалено теоретико-практичний підхід до формування ефективного механізму забезпечення енергоефективності діяльності промислових підприємств з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності; алгоритм методичного підходу до оцінки складових забезпечення енергоефетивності діяльності промислових авіаційних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

М55

   Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Філиппова, С. К. Харічков, М. О. Акулюшина [та ін.] ; за ред. С. В. Філиппової, С. К. Харічкова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 176 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mehanizmy_Filipova.pdf#toolbar=0.

     Представлено методику оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів на вітчизняних промислових підприємствах з урахуванням використання інструментів передпланової оцінки та економічної ренти.

119

67.5я73

Д72

Дракохруст, Т. В.

   Міграційне право України [Текст] : навч.-метод. комплекс / Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 208 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

120

65.290.2я73

Б82

Борисова, Т. М.

   Міжнародна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова, Г. В. Ціх. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 164 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна конкуренція.pdf.

     Розглянуто основи теорії міжнародної економічної конкуренції, висвітлено зарубіжний досвід регулювання економічної конкуренції серед комерційних та некомерційних підприємств і організацій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

121

67.303я73

М58

   Міжнародне корпоративне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. С. Бутрин-Бока. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 44 с.

     Дане видання орієнтоване на глибоке засвоєння студентами змісту корпоративного права і корпоративних правовідносин, норм корпоративного законодавства, а також об'єктивних закономірностей їх розвитку.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

122

65.58я73

М58

   Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Зінчук, О. Д. Ковальчук, Н. М. Куцмус [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 512 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mign_econ_vidnos_Zinchuk.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику представлено систематизований комплекс дисциплін зовнішньоекономічного спрямування та основні теми з курсу “Міжнародні економічні відносини”(МЕВ).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

123

67.9(4Укр)301.01я2

М65

   Місцеве самоврядування : словник-довідник [Текст] / уклад. О. М. Руденко, І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко [та ін.]. – К. : Кондор, 2017. – 182 с. – (Публічне управління та адміністрування ; вип. 5). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Місцеве самоврядування.pdf.

     Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв'язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 4)

124

621.327;004.942

Н22

Наконечний, Мирослав Степанович

   Моделювання та розрахунок процесів у планарних індуктивних елементах для електронної пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла / Мирослав Степанович Наконечний. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню математичних моделей дослідження магнітних та електричних характеристик індивідуальних елементів для високочастотного живлення люмінесцентних ламп.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

91.9:65

Н34

   Наукові праці викладачів кафедри економіки підприємств і корпорацій [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Г. Кругляк ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 92 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/бібліографічний покажчик.pdf.

     Бібліографічний покажчик містить відомості про праці викладачів та професорів кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету.

                               130 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліографічний відділ. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 123)

126

681.518.3

С84

Стрембіцький, Михайло Олексійович

   Нейромережеві технології підвищення точності вимірювання та керування в системах наведення антен [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Михайло Олексійович Стрембіцький. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню наукового завдання підвищення точності вимірювання та керування в системах наведення антен із використанням нейромережевих технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

Н72

   Новації та виклики юридичної освіти [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. наук. студ. конф. [м. Тернопіль, 4 жовт. 2017 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 316 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24315/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_4.10.17%20%281%29.pdf. – До 20-річчя юридичного факультету.

     У збірник увійшли тези наукових доповідей з актуальних питань юриспруденції. Збірник буде корисним і цікавим для працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, студентів юридичного спрямування, юристів, адвокатів, правозахисників, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування та інших осіб.

128

65.052.2я73

О-17

   Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : метод. вказівки / уклад. Т. В. Дідоренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Методичні вказівки затверджені на засіданні кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

129

657.471.122

Н62

Нікітіна, Яніна Віталіївна

   Облік та контроль розрахунків підприємств за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Яніна Віталіївна Нікітіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 342 с.

     Дисертацію присвячено дослідженню обліку та контролю розрахунків підприємств за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням і розробці теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

657.471.122

Н62

Нікітіна, Яніна Віталіївна

   Облік та контроль розрахунків підприємств за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Яніна Віталіївна Нікітіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації присвячено дослідженню обліку та контролю розрахунків підприємств за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням і розробці теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

131

65.291-983я73

О-17

   Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. В. А. Дерій, І. В. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 23 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

132

621.002:658.5(043.3)

С88

Ступіна, Юлія Юріївна

   Організаційно-економічне забезпечення управління змінами на підприємствах машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Юріївна Ступіна. – Х. : УІПА, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо управління змінами на підприємствах машинобудування у рамках організаційно-економічного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

338.45:69:330.142.2:330.32

А13

Абасс, К. Джауд

   Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К. Джауд Абасс. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячений розробці теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств промислових вузлів України та Іраку з врахуванням впливу "контурів" факторів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

338.43 - 049.5 : 006.015.5

З-12

Забарна, Юлія Віталіївна

   Організаційно-економічні засади забезпечення якості харчових продуктів в системі національної продовольчої безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Віталіївна Забарна. – К. : НУБПУ, 2017. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі на підставі узагальнення наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів розглянуто сутність продовольчої безпеки в системі національної і світової продовольчої проблеми, обгрунтовано організаційно-економічні засади забезпечення якості харчових продуктів, досліджено методичні підходи до оцінки стану продовольчої безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

65.291.8я73

О-64

   Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості [Текст] : підручник / Т. Л. Мостенська, І. А. Бойко, І. М. Болотіна [та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2016. – 490 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація виробництва на підприємствах.pdf.

     Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни "Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості", що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань "Харчова технологія та інженерія" та відповідно до навчальної програми з дисципліни "Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості", що передбачена галузевим стандартом.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

136

65.291.8я73

Г16

Галущак, М. П.

   Організація виробництва у прикладах та задачах [Текст] : навч. посіб. / М. П. Галущак, А. О. Оксентюк, І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2016. – 213 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація виробництва.pdf.

     У навчальному посібнику подано методичні вказівки з 12 тем, в яких висвітлюються основні положення організації виробництва на сучасних підприємствах. У них викладена суть організації і планування створення та освоєння нових виробів, розкриваються основи організації виробничого процесу за різних типів виробництва, управління якістю продукції, розкриті основні функції допоміжного та обслуговуючого господарств, викладено зміст організації і технічного нормування праці, оплати праці.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

137

К72

Костюкевич, В. М.

   Організація і проведення змагань із спортивних ігор [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. – 2-вид., випр. і доповн. – К., 2017. – 217 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/organiz_Kostukevich.pdf#toolbar=0.

     В посібнику викладені організаційно-методичні аспекти проведення змагань з баскетболу, гандболу і футболу. Подані рекомендації щодо підготовки спортивних майданчиків, методики суддівства змагань, ведення протоколів тощо.

138

338.48(075.8)

О-64

   Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 448 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24548/1/%d0%9e%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83.pdf.

     Підручник сприятиме формуванню у студентів теоретичних та практичних знань з питань організації туризму. Розглянуто особливості регулювання туризму на міжнародному та національному рівнях, охарактеризовано організаційні засади створення та діяльності туристичного підприємства, описано технологічний процес проектування, розробки та збуту тур продукту, висвітлено особливості співпраці туристичного підприємства з постачальниками та діловими партнерами, розкрито особливості організації послуг транспортування, розміщення, харчування та екскурсійного обслуговування туристів, висвітлено можливості інформаційних технологій в організації туризму.

                               61 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 58)

139

005.942(075.8)

О-75

   Основи аграрного консалтингу [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко. – К. : Ліра-К, 2017. – 260 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/132-osnovi-agrarnogo-konsaltingu.html.

     У підручнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

140

796/798(075.8)

К20

Каплінський, В. В.

   Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури [Текст] : навч. посіб. / В. В. Каплінський, І. О. Асаулюк. – К. : КНТ, 2017. – 292 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osnovy_vyhovnoi_dijaln_Kaplinskiy.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи виховної діяльності вчителя фізичної культури з урахуванням особливостей його професійної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

141

65.291-983я73

Г65

Гончаров, С. М.

   Основи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Т. В. Кузнєцова, О. Ю. Лесняк. – К. : Кондор, 2017. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи економічної безпеки.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються загальні підходи до проблеми економічної безпеки підприємства в умовах ринку та її складові: фінансова, ринкова, інтерфейсна, інформаційна, кадрова, екологічна, інтелектуальна, технологічна, соціальна та ін.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

142

74.58.268я73

О-75

   Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова ; за заг. ред. В. М. Костюкевича, О. А. Шинкарук. – К., 2017. – 634 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osnovy_nauk_dosl_roboty_Kostukevich.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми написання кваліфікаційних наукових робіт.

143

32.973.2-018я73

П24

Пекарський, Б. Г.

   Основи програмування [Текст] : навч. посіб. / Б. Г. Пекарський. – К. : Кондор, 2016. – 364 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи програмування. Пекарський.pdf.

     Навчальний посібник вміщує систематичне викладення основних принципів і правил розробки алгоритмів та програм мовою Turbo Pascal; опис типів даних, оголошення констант і змінних, організація розгалужень і циклів, опис та використання процедур і змінних, масивів, рядків, множин, записів, файлів та модулів.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

144

32.973.2-018я73

К59

Козак, Л. І.

   Основи програмування [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи програмування.pdf.

     Навчальний посібник містить основні поняття апаратного, програмного забезпечення комп'ютерних систем та операційної системи. Розглядаються основи алгоритмізації, методика розробки алгоритмів, їх застосування, типові алгоритми, показується зв'язок між графічною побудовою алгоритму та його програмним відображенням.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

145

Т36

Теслюк, В. М.

   Основи профорієнтаційної роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Теслюк. – К. : Ліра-К, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/235-osnovi-proforyentacynoyi-roboti.html.

     У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорінтаційної роботи; форми і методи профорінтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя-предметника.

146

32.85я73

О-75

   Основи теорії електронних кіл [Текст] : підручник / Ю. Я. Бобало, Б. А. Мандзій, П. Г. Стахів [та ін.] ; за ред. П. Г. Стахіва. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 296 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи теорії електронних кіл.pdf.

     В підручнику висвітлені основні поняття теорії сигналів, розкриті базові положення теорії електричних кіл, їх компоненти. Значна увага приділена аналізу електронних кіл, а також перетворенням сигналів в електронних колах.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

147

66.032я73

О-75

   Особливості публічного управління та адміністрування [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, В. Г. Горник, В. В. Шпачук. – К. : Ліра-К, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/278-osoblivost-publchnogo-upravlnnya-ta-admnstruvannya.html.

     Навчальний посібник призначений для ознайомлення та вивчення особливостей публічного управління та адміністрування як практичної, наукової та освітньої діяльності. Він зорієнтований на підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за магістерською програмою у галузі знань "публічне управління та адміністрування".

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

148

332.14(477)(043)

К82

Криворучко, Михайло Юрійович

   Оцінювання міжрегіональної конвергенції в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Михайло Юрійович Криворучко. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розглянуто основні теорії регіонального розвитку та методичні підходи доскорочення міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку, визначено методику дослідження конвергентно-дивергентних процесів соціально-економічного розвитку в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

63.3(0)5

П27

   Перша світова війна у фокусі історії (дипломатичні та політичні колізії Великої війни) [Текст] : монографія / наук. ред. С. С. Трояна. – К. : Кондор, 2016. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Перша світова війна.pdf.

     Колективна монографія - третя з серії наукових праць із історії світових воєн - присвячена 100-річчу Першої світової війни. Авторські дослідження у вигляді окремих змістовно і тематично пов'язаних розділів акцентують увагу на складних і часто суперечливих проблемах періоду Великої війни і облаштування повоєнного світу.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

150

84(4Укр)-6

П32

Підмогильний, В. П.

   Повість без назви ... [Текст] : вибране / В. П. Підмогильний. – К. : Академія, 2017. – 320 с. – (In crudo (без прикрас)>українське). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Повість без назви.pdf.

     Проза Валер'яна Підмогильного природно вписується в контекст високого європейського літературного модернізму. Останній його твір "Повість без назви..." визнано найблискучішим у тогочасній українській літературі.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Художній абон. – 1)

151

65.9(4Укр)261.4я73

З-17

Зайцев, О. В.

   Податковий менеджмент [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – К. : Ліра-К, 2017. – 308 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/265-podatkoviy-menedzhment.html.

     У підручнику розкриті теоретичні та практичні питання організації та ведення податкового управління і контролю. Матеріал надано відповідно до чинного податкового законодавства України.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 7)

152

347.91+341.95

К71

Косовський, Леонід Миколайович

   Позовне провадження у цивільних справах з іноземними елементами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Леонід Миколайович Косовський. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. Д. Галицького, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено загальнотеоретичні засади позовного провадження у цивільних справах з іноземним елементом, розкрито поняття, загальна характеристика та види іноземного елемента в цивільному судочинстві України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

338.48:330.3:005.336(043.3)

Ч-90

Чумаков, Кирило Ігорович

   Потенціал туристичної галузі України : формування та розвиток [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кирило Ігорович Чумаков. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню актуального завдання поглиблення теоретико-методичних та науково-практичних основ формування і розвитку потенціалу туристичної галузі національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

67.9(4)я73

Д21

Дахно, І. І.

   Право Європейського Союзу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська ; за ред. І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2017. – 416 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pravo_ES_Dahno.pdf#toolbar=0.

     Ця книга є логічним продовженням напрацювань професора І. І. Дахна з права Європейського Союзу, опублікованих видавництвом «Центр учбової літератури»

155

351.83

О-59

Онопрієнко, Станіслав Григорович

   Правове забезпечення інформаційної культури в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Станіслав Григорович Онопрієнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання - визначення сутності та особливостей правового забезпечення інформаційної культури в Україні. На підставі аналізу теоретичних підходів до феномену інформаційної культури в філософських, педагогічних, культурологічних, правових науках визначено особливості широкого та вузького підходів до її сутності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

156

351.83

О-59

Онопрієнко, Станіслав Григорович

   Правове забезпечення інформаційної культури в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Станіслав Григорович Онопрієнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 211 с.

     У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання - визначення сутності та особливостей правового забезпечення інформаційної культури в Україні. На підставі аналізу теоретичних підходів до феномену інформаційної культури в філософських, педагогічних, культурологічних, правових науках визначено особливості широкого та вузького підходів до її сутності.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

67.9(4Укр)301.163.04я73

Л61

Ліпінський, В. В.

   Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Ліпінський ; за ред. С. В. Пєткова. – 2-вид., випр. і доповн. – К. : КНТ, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pravove_zabezp_pozhezh_Lipinski.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник присвячено дослідженню проблем застосування адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі пожежної безпеки.

158

П21

Пацурія, Н. Б.

   Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування : проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова. – К. : Ліра-К, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/216-pravove-regulyuvannya-dyalnost-u-sfer-strahuvannya-ta-perestrahuvannya.html.

     У монографії визначено поняття та специфічні ознаки страхової та перестрахової діяльності, посередницької діяльності у вказаних сферах. Також встановлено особливості та проблемні аспекти правового становища суб'єктів страхової та перестрахової діяльності, страхових агентів, страхових та перестрахових брокерів. Обгрунтовано необхідність та специфіку державного регулювання діяльності даних субєктів.

159

347.73:336.221:338.516.45](477)

Д42

Джох, Роман Васильович

   Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Роман Васильович Джох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 231 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено і проаналізовано підходи до визначення поняття "трансфертне ціноутворення" та "контрольована операція". Запропоновано визначення поняття "трансфертне ціноутворення" як правової категорії. Визначено причину виникнення правового регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

160

347.73:336.221:338.516.45](477)

Д42

Джох, Роман Васильович

   Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Роман Васильович Джох. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено і проаналізовано підходи до визначення поняття "трансфертне ціноутворення" та "контрольована операція". Запропоновано визначення поняття "трансфертне ціноутворення" як правової категорії. Визначено причину виникнення правового регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

161

67.71я73

К69

Коруц, У. З.

   Практика Європейського суду з прав людини в національному судочинстві [Текст] : навч.-метод. матеріали / У. З. Коруц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЮФ. – 12)

162

 

Дедухно, А. В.

   Практикум з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" [Електронний ресурс] : для здобувачів вищ. освіти аграрних вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. – К. : Ліра-К, 2016. – 180 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/261-ukrayinska-mova-za-profesynim-spryamuvannyam-praktikum-dlya-zdobuvachv-vischoyi-osvti.html.

     Практикум укладено відповідно до чинної навчальної програми з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням".

Практичні завдання та завдання для самостійного опрацювання спрямовані на розвиток навичок культури мислення й мовлення здобувачів вищої освіти аграрного профілю, формування комуникативної компетентності, оперування фаховою термінологією, вироблення навичок професійної комунікації, самостійного продуктування, редагування й перекладу наукових та офіційно-ділових текстів.

163

101(075.8)

П69

   Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/praktikum_z_filos_Simonenko.pdf#toolbar=0.

     Практикум являє собою тестовий комплекс, який дозволяє виявити як рівень знань студентів, так і їх аналітичні та творчі можливості. Він містить значну кількість тестів з усіх тем курсу, що охоплюють теоретичні та методологічні проблеми філософії, а також тести і вправи з логіки.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

164

65

П75

   Прикладна економіка - від теорії до практики [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 27 жовт. 2017 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Б. О. Язлюк, Р. Ф. Бруханський [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 284 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24496/1/ПРИКЛАДНА%20ЕКОНОМІКА%20–%20ВІД%20ТЕОРІЇ%20ДО%20ПРАКТИКИ%20%282017%29.PDF.

     Збірник містить наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції “Прикладна економіка – від теорії до практики” (м. Тернопіль, 27 жовтня 2017 р.), з актуальних питань функціонування сучасної прикладної економічної науки.

165

347.232/233

К56

Коваль, Олександр Володимирович

   Припинення майнових прав фізичних осіб на житло [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Олександр Володимирович Коваль. – К. : НАВС, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджується правова природа житла, підстави та порядок припинення майнових прав фізичних осіб на житло, наслідком чого є подальше виселення (як власників, так і користувачів). Окремо поділяється увага дослідженню юридичної природи поняття майнових прав.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

166

Ч-19

Чаплинський, В.

   Проблема духовного у світогляді людини [Електронний ресурс] / В. Чаплинський. – К., 2017. – 116 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/problema_duhovnogo_Chaplinski.pdf#toolbar=0.

     У книзі розглядається проблема духовного. Духовний фактор відіграє важливу роль у суспільстві. Сучасність і майбутнє залежить від того, як буде реалізуватися духовний потенціал людини.

167

32.973.2-018

С83

Страуструп, Б.

   Программирование. Принципы и практика с использованием С++ [Текст] = Programming. Principles and Practice Using C++ / Б. Страуструп ; пер.с англ. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2017. – 1328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Программирование.pdf.

     Все названия программных продуктов являються зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях неможет быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

168

65.9(4Укр)-56я73

П79

   Проектне фінансування [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 128 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

169

Ш38

Шевців, З. М.

   Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] : монографія / З. М. Шевців. – К. : ЦУЛ, 2017. – 384 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/profes_pidgotovka_vchyteliv.pdf#toolbar=0.

     У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади поетапної підготовки вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі, представлено розроблену автором концепцію та модель формування соціально-педагогічної компетентності у студентів вищого педагогічного навчального закладу для здійснення ними роботи в інклюзивному середовищі.

170

351(038)

П88

   Публічне управління та адміністрування [Текст] : словник / уклад. О. М. Руденко, О. В. Шершньова, В. Д. Бакуменко [та ін.]. – К. : Кондор, 2016. – 178 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Публічне управління та адміністрування.pdf.

   У словнику зібрані та упорядковані поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв'язки у сфері діяльності і галузі науки публічного управління та адміністрування. В основу даного словника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення системних складових державного управління та відповідних морфологічних моделей.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

171

330.342+332.122(447.7)

Ч-19

Чапюк, Олена Петрівна

   Регіональний вимір капіталізації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Петрівна Чапюк. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних і прикладних засад розробки методики та механізмів нарощення капіталізації економіки регіонів країни з впливом на даний процес банківського сектора.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

005.722:[621:658]](043.3)

Д44

Дідух, Вероніка Валеріївна

   Реінжиніринг бізнес-процесів управління машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вероніка Валеріївна Дідух. – К. : НТУУ КПІ, 2016. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено розробленню та удосконаленню теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо запровадження та реалізації реінжинірингу бізнес-процесів управління підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

332.14:338.24

Б75

Боднарук, Ірина Любомирівна

   Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Любомирівна Боднарук. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо рейтингової оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

174

67.9(4Укр)303

Р45

   Реформування господарського законодавства України [Електронний ресурс] : круглий стіл ; зб. тез і матеріалів [м. Київ, 31 берез. 2016 р.] / відп. за вип. І. С. Гриценко, В. С. Щербина, В. В. Рєзнікова , Г. А. Кравчук, О. І. Рось. – К. : Ліра-К, 2016. – 148 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/271-reformuvannya-gospodarskogo-zakonodavstva-ukrayini-zbrnik-tez-materalv-uchasnikv-kruglogo-stolu-31-bereznya-2016r.html.

175

32.973.2-018

С21

Саттер, Г.

   Решение сложных задач на С++. 87 головоломных задач с решениями [Текст] = Exceptional C++ / Г. Саттер ; пер.с англ. – М. : Вильямс, 2017. – 400 с. – (С++ In-Depth). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Решение сложных задач.pdf.

     Все названия програмных продуктов являются зарегестрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

176

65.264.3

С16

Сало, І. В.

   Розвиток депозитарної і депозитної діяльності в Україні [Текст] : монографія / І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2017. – 98 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розвиток депозитарної і депозитної.pdf.

     У монографічному дослідженні розглядається обіг державних цінних паперів та розвиток депозитарної та депозитної діяльності в Україні.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

177

339.5:338.4:69:330.34(4)

А50

Алієв, Руслан Абдулбасирович

   Розвиток Європейського ринку будівельних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Руслан Абдулбасирович Алієв. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і прикладних положень розвитку європейського ринку будівельних послуг для обгрунтування пріоритетів зовнішньої торгівлі України у цьому напрямі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

178

330.341.1:005.591.6:005.96

В78

Вострякова, Валентина Юріївна

   Розвиток інноваційного потенціалу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валентина Юріївна Вострякова. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено узагальненню та розвитку теоретичних положень, розробці новітніх методичних підходів до формування та використання інноваційного потенціалу підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

179

658.7/8:631.151.6

В27

Величко, Олександр Петрович

   Розвиток логістики в системі менеджменту підприємств аграрної сфери економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Петрович Величко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 41 с.

     У авторефераті дисертації розширено й поглиблено дослідження теоретичних, методологічних та практичних засад розвитку логістики в системі менеджменту підприємств аграрної сфери економіки. Основний зміст роботи включає формування пропозицій з удосконалення та адаптації методології обгрунтування управлінських рішень підприємств агробізнесу на засадах логістичного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

180

637.1.002.2:338.3

Б62

Бінерт, Олеся Василівна

   Розвиток організаційно-економічних умов функціонування виробників молока [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олеся Василівна Бінерт. – Львів : ЛНАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи представлено результати дослідження організаційно-економічних особливостей функціонування виробників на ринку молока.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

181

Р64

   Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.[ м. Вінниця, 20 квіт. 2017 р.]. Т. ІІ : Ч. 2 / орг. ком. А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. – 104 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23855/1/STUD_2017_2.pdf.

182

Р64

   Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.[ м. Вінниця, 20 квіт. 2017 р.]. Т. ІІ : Ч. 3 / орг. ком. А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. – 108 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24115/1/STUD_2017_3.pdf.

183

658.14.17.330.3

Б81

Бондаренко, Олена Сергіївна

   Розвиток фінансів підприємств в умовах логістизації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Сергіївна Бондаренко. – К. : КНТЕУ, 2017. – 35 с.

     У авторефераті розроблено концептуальні засади управління фінансами підприємств в умовах логістизації економіки на основі поєднання елементів ціннісно- і вартісно-орієнтованого управління, які визначають комплексність потокових підходів, характер управління фінансовими потоками у просторі і часі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

184

628.971:351.811.111.5

П64

Поталіцин, Сергій Юрійович

   Розробка науково-технічних основ впровадження компактних люмінесцентних ламп в системи зовнішнього освітлення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла / Сергій Юрійович Поталіцин. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено проблемі енергозбереження в зовнішньому освітленні за рахунок використання СП і КЛЛ. Розроблено методику розрахунку світлового приладу із заданими розмірами світного тіла джерела світла та на її основі спроектовано світловий прилад з КЛЛ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

185

65.9(4Укр)-05

С17

   Самооцінка домогосподарствами Тернопільщини рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2017 року) [Текст] : стат. бюл. / відп. за вип. О. В. Стрельцова. – Тернопіль : ГУСТО, 2017. – 27 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Самооцінка домогоподарствами.pdf.

     У бюлетені наведені підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які брали участь в обстеженні умов життя, щодо самооцінки домогосподарствами рівня своєї матеріальної забезпеченості, а також щодо очікувань домогосподарств стосовно перспектив зміни у наступні 12 місяців свого економічного становища та економіки України в цілому.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

186

75.81я73

М21

Мальська, М. П.

   Світовий досвід розвитку туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 244 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Світовий досвід розвитку туризму.pdf.

     Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму, охарактеризовано причино-наслідковий зв'язок між розвитком туризму і суспільною еволюцією різних держав і територій.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

187

32.973.2-018

С47

Слаткин, Б.

   Секреты Python : 59 рекомендаций по написанию эффективного кода [Текст] = Effective Python : 59 Specific Ways to Write Better Python / Б. Слаткин ; пер.с англ. – М. : Вильямс, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Секреты Python.pdf.

     Все названия програмных продуктов являются зарегестрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

188

336.225.67:338:334.716

Т19

Тарасевич, Анна Петрівна

   Система моніторингу економічного стану підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анна Петрівна Тарасевич. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджуються теоретичні, методичні та практичні питання формування системи моніторингу економічного стану підприємства. Узагальнено та поглиблено теоретичні положення щодо визначення понять: "моніторинг"та "система моніторингу економічного стану підприємства".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

189

657.1:657.37:005

П32

Пилипенко, Любомир Миколайович

   Система публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Любомир Миколайович Пилипенко. – К. : НАСОтаА, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертації наведене теоретичне узагальнення і нові вирішення наукової проблеми формування адаптивної системи публічної звітності корпорацій постіндустріальної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

190

502(075.8)

П77

Прищепа, А. М.

   Системний аналіз якості навколишнього середовища [Текст] : підручник / А. М. Прищепа, С. М. Лико, О. І. Портухай. – К. : Кондор, 2016. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Системний аналіз якості.pdf.

     У підручнику "Системний аналіз якості навколишнього середовища" розглянуто властивості, структуру, взаємозв'язки складних природних та антропогенно змінених систем, реальні екологічні ситуації і проблеми, які виникають у довкіллі внаслідок антропогенної діяльності.

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 22)

191

347.6(477)

С37

   Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 верес. 2017 р. – К. : Правова єдність, 2017. – 78 с. – (Законодавство України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сімейний кодекс України.pdf.

     У виданні представлений Сімейний кодекс України станом на 20 вересня 2017 року із змінами та доповненнями.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 15)

192

65.9(4Укр)27я73

С69

   Соціальна політика [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Климанська, І. Р. Малик, В. Є. Савка [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Пічі, Я. Б. Турчин. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 324 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціальна політика.pdf.

     Навчальний посібник написаний у відповідності з Державним освітнім стандартом і включає основні теми. Автори чітко інтерпретують ключові поняття і терміни соціальної політики, використовують новітні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених.

                                10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 7)

193

С43

Скляренко, Н. В.

   Соціальна реклама в контексті дизайну [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Скляренко, О. В. Романюк. – К., 2017. – 232 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/soc_reklama_Skliarenko.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник присвячений висвітленню особливостей соціальної реклами з точки зору дизайну, що є важливим питанням у підготовці фахівців із вищою освітою спеціальності «Дизайн».

194

[330.341-029:3]:[339.923:061

Г98

Гхаіт, Сарі Омар Сулайман

   Соціальні фактори економічного розвитку країн Євро-середземноморського партнерства в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Сарі Омар Сулайман Гхаіт. – Маріуполь : МДУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних основ дослідження соціальних факторів економічного розвитку країн в умовах глобалізації та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення соціальної політики країн Євро-середземноморського партнерства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

195

316.443:327(043.3)

Б87

Бригадир, Вікторія Олександрівна

   Соціально-економічна стратифікація країн ЄС [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Вікторія Олександрівна Бригадир. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 298 с.

     У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення соціально-економічної стратифікації. Запропоновано основні складові концепції ідентифікації системних детермінант соціально-еконоімчної стратифікації, до яких належать суспільний добробут та якість інститутів. Охарактеризовано роль та місце інституцій ЄС у вирівнюванні соціально-економічної стратифікації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

196

330.3-021.387(477)

Р82

Рубан, Ольга Олександрівна

   Соціально-економічні засади розвитку сільських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Олександрівна Рубан. – К. : НУБПУ, 2017. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено розроблення соціально-економічних засад розвитку сільських територій, що передбачає одночасну наявність позитивних тенденцій у виробничій підсистемі, а також зростання рівня життя населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

197

77я73

К75

Кочубей, Н. В.

   Соціокультурна діяльність [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Кочубей. – Суми : Унівеситетська книга, 2017. – 122 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціокультурна діяльність.pdf.

     Навчальний посібник "Соціокультурна діяльність" розроблений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму "Менеджмент соціокультурної діяльності". Розкривається сутність і призначення соціокультурної діяльності як результат вільного вибору в дозвіллєвий час, аналізуються теоретичні засади та практичний досвід здійснення соціокультурної діяльності в нових суспільних умовах.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

198

316(038)

С69

   Соціологія. Короткий навчальний словник : терміни і поняття [Текст] / В. М. Піча, А. Г. Хоронжий, Л. Д. Кліманська, В. Є. Савка ; за наук. ред. В. М. Пічі. – 3-тє вид., випр., переробл. і доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 340 с. – (Вища освіта в Україні).

     Словник містить понад 1463 статті, в яких достатньо повно і в доступній формі розкриваються основні соціологічні, терміни і поняття. Розраховано на студентів , абітурієнтів та викладачів вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, а також на учнів, вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій і профтехучилищ.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

199

67.5.00

С76

   Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [Текст] : аналіт. звіт / за ред. М. М. Пасєчник [М. М. Пасєчник, Т. М. Борисова, Г. О. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стан виконання Україною.pdf.

     У звіті представлено результати дослідження стану виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, виконаного на основі опитувальника Групи експертів з питань протидії торгівлі людьми Ради Європи (GRETA) за ініціативою Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

200

С44

Скопцова, О. М.

   Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття) [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Скопцова. – К. : Ліра-К, 2017. – 180 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/209-stanovlennya-ta-osoblivost-rozvitku-narodnogo-horovogo-vikonavstva-v-ukrayin-knec-hhhh-stolttya.html.

     В монографії розкрито особливості і національні стилістичні ознаки народного хорового виконавства, запропоновано його класифікацію за формами і художньо-структурними типами, розроблено критерії виконавського професіоналізму, узагальнено характерні ознаки народного хору, ансамблю пісні і танцю, театру пісні і танцю, фольклорного ансамблю, виявлено особливості нородного виконавської манери. як важливої складової народного хорового мистецтва, уточнено основні поняття і терміни.

201

311.1(075.8)

С79

Стегней, М. І.

   Статистика : кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. – К. : Кондор, 2016. – 306 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Статистика кредитно-модульний.pdf.

     Навчальний посібник спрямований на оволодіння студентами методами збору, узагальнення, систематизації і статистичного аналізу масових соціально-економічних явищ і процесів. Навчальний посібник містить програму за кредитно-модульною системою, основні теми курсу "Статистика", а також завдання для самоконтролю, які можна використати як для перевірки знань студентів на практичних заняттях, так і для контролю знань при самостійному вивченні даної дисципліни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

202

311.3(477.84)(083.41)"2016"

С78

   Статистичний щорічник Тернопільської області за 2016 рік [Текст] / за ред. А. А. Чорного ; відп. за вип. Т. М. Грищук, Н. С. Дідуник. – Тернопіль : ГУСТО, 2017. – 432 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Статистичний щорічник.pdf.

     У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище області в 2016 році у порівнянні з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

203

332.1:334.012.64(477)

Ш39

Шейко, Юлія Олександрівна

   Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Юлія Олександрівна Шейко. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційна робота спрямована на обгрунтування теоретичних положень і розробку практичних рекомендацій щодо стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні. В контексті обгрунтування теоретичних засад стимулювання розвитку малого підприємництва визначено його сутність та важливість як невід'ємного елемента соціально-економічної системи регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

204

65.291.231я73

С83

   Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кочетков, О. М. Кобилкін, С. В. Кобилкіна [та ін.] ; за ред. О. В. Кочеткова. – 3-тє вид., випр. – К. : Кондор, 2017. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стратегічний аналіз. Кочетков.pdf.

     Даний посібник містить теоретичний, методологічний та практичний матеріал з основ комплексного діагностичного аналізу фінансово-економічного стану підприємств; формування стратегії та прогнозування їх економічного розвитку.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

205

338.439.4:637.5

М36

Маховський, Дмитро Валерійович

   Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств з переробки м'яса [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Валерійович Маховський. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджені узагальнено теоретико-методичні та науково-практичні аспекти стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств з переробки м'яса птиці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

206

65.291.213

С91

   Сучасний інструментарій управління поведінкою суб'єктів господарювання [Текст] : монографія / за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорошук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 244 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасний інструментарій управління.pdf.

     В монографії викладено результати дослідження питань управління розвитком та поведінкою суб'єктів господарювання. Вивчено теоретичні аспекти та запропоновано рішення щодо організаційної діагностики розвитку, кадрового та фінансового забезпечення розвитку, управління організаційно-технічною складовою розвитку та соціоекологічним проблемам стійкого розвитку.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

207

С91

   Сучасний танець : основи теорії і практики [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/256-suchasniy-tanec.html.

     У навчальному посібнику розглядається широке коло питань щодо історії і теорії сучасного танцю, висвітлюються виконавське та балетмейстерське мистецтво, художньо-естетичні пріоритети західноєвропейських танцювальних шкіл, а також питання методики професійної підготовки фахівця.

208

65.292.34-21

Б78

Боковець, В. В.

   Теоретико-методичні засади управління корпораціями [Текст] : монографія / В. В. Боковець. – К. : Кондор, 2016. – 205 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теоретико-методичні засади.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних засад корпоративного управління. Представлено організаційно-економічний механізм управління корпорацією, визначено суб'єкти та об'єкти управління, функції, принципи, методи, інструменти корпоративного управління та охарактеризовано систему взаємодії, яка складається у процесі управління корпорацією.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 9)

209

330.34.014.2 : 332.146.2

Я28

Ягельська, Катерина Юріївна

   Теоретико-методологічні засади випереджаючого національного економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Юріївна Ягельська. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячений вирішенню актуальної наукової проблеми створення теоретико-методологічних і концептуальних засад, методичних підходів і організаційного забезпечення випереджаючого національного економічного розвитку в умовах глобальної конкуренції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

210

65.9(4Укр)261.7

В41

Виговська, В. В.

   Теоретико-методологічні засади та прагматика забезпечення безпеки страхового ринку України [Текст] : монографія / В. В. Виговська. – К. : Кондор, 2016. – 358 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теоретико-методологічні засади.pdf.

     У монографії висвітлено сучасні проблеми безпеки страхового ринку та прагматика її забезпечення. Основна увага приділена дослідженню системи забезпечення безпеки страхового ринку як цілісної впорядкованої сукупності субсистем, взаємопов'язаних механізмів, методів і засобів, заходів економічного, науково-технічного та організаційного характеру.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

211

338:242.4.025.2(447)

М35

Матюшенко, Ігор Юрійович

   Теоретичні аспекти розвитку конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Юрійович Матюшенко. – Х. : НДЦІПР, 2017. – 37 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи з позиції синергетичної парадигми обгрунтовано концепцію розвитку конвергентних технологій в Україні для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

212

31.2я73

Ш38

Шегедин, О. І.

   Теоретичні основи електротехніки [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / О. І. Шегедин, В. С. Маляр. – Львів : Магнолія - 2006, 2017. – 168 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теоретичні основи.pdf.

     Викладені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму, а також чотириполюсників.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

213

007.51:65.011.56

Д71

Доценко, Сергій Ілліч

   Теоретичні основи створення інтелектуальних систем комп'ютерної підтримки при управлінні енергозбереженням організацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Ілліч Доценко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 41 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню важливої для теорії та практики управлінської діяльності організацій науково-прикладної проблеми, яка полягає в необхідності подолання протиріччя мвж існуючими можливостями традиційних методів структуризації рішень при управлінні діяльністю з енергозбереження та тенденціями розвитку методу структуризації рішень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

214

67.9(4Укр)303

Л84

Лукач, І. В.

   Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні [Текст] : монографія / І. В. Лукач. – К. : Ліра-К, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/101-teoretichn-problemi-pravovogo-regulyuvannya-korporativnih-vdnosin-v-ukrayin.html.

     Монографія є комплексним дослідженням правового регулювання корпоративних правовідносин в Україні. Досліджено поняття корпорації як системоутворюючої категорії корпоративних правовідносин у історично-правовому контексті та аргументовано доцільність законодавчого закріплення корпоративної соціальної відповідальності.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

215

67.0я73

Т33

   Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. О. Тихомиров, М. М. Мікуліна, Ю. А. Іванов [та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Стрельбицької. – К. : Кондор, 2016. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія держави і права. Навч. посіб.pdf.

   Навчальний посібник висвітлює питання теорії держави і права з урахуванням сучасного стану правової науки та в контексті перетворень, що відбуваються в суспільстві. Поряд із традиційними, у ньому вміщено теми, які відображають наявні та перспективні зміни в теорії держави і права, спричинені розвитком інформаційного суспільства та потребами забезпечення інформаційної безпеки.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 14)

216

З-17

Зайченко, І. В.

   Теорія і методика професійного навчання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Зайченко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2016. – 580 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/282-teorya-metodika-profesynogo-navchannya.html.

     Зміст посібника відображає навчальну програму "Теорія і методика професійного навчання" і спрямований на забезпечення модернізації навчально-методичної підготовки студентів в начальних закладах різного рівня акредитації.

217

К43

Кириленко, О. М.

   Теорія і методологія формування техніко-еконамічного потенціалу малодіяльних дільниць залізничного транспорту [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Кириленко. – К. : Ліра-К, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/230-teorya-metodologya-formuvannya-tehnko-ekonamchnogo-potencalu-malodyalnih-dlnic-zalznichnogo-transportu.html.

     Монографія присвячена розробленю теорії і методології формування техніко-економічного потенціалу малодіяльних дільниць залізничного транспорту України.

218

С79

Степанчук, А. М.

   Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Степанчук. – К. : ЦУЛ, 2017. – 336 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teoria%20i%20tehnologia%20presuvanna%20Stepanchuk.pdf#toolbar=0.

     Викладено закономірності пресування заготівок виробів з порошків металів, сплавів, керамічних матеріалів і твердих тугоплавких сполук. Розглянуто теоретичні та технологічні засади процесів і наведено характеристики, будову та принцип дії використовуваного обладнання.

219

311.3(477.84)(083.41)"2016"

Т35

   Тернопіль у цифрах. 2016 [Текст] : стат. зб. / за ред. А. А. Чорного ; відп. за вип. Н. Я. Навроцька. – Тернопіль : ГУСТО, 2017. – 137 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Тернопіль у цифрах.pdf.

     Статистичний збірник "Тернопіль у цифрах" містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища міста в 2016 році в порівнянні з 2000-2015 роками.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

220

С89

Сукач, М. К.

   Технічний сервіс машин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. К. Сукач. – К. : Ліра-К, 2017. – 290 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/311-tehnchniy-servs-mashin.html.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та особливості вітчизняного і закордонного технічного сервісу в агропромисловому комплесі. Розглянуто технічну експлуатацію, методи та засоби діагностування тракторів. Приділено увагу відновленню працездатності сільскогосподарської техніки, зберіганню і консервації машин.

221

32.973я73

Т38

   Технології комп'ютерного проектування [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. Р. Осолінський, А. Ф. Карачка, В. В. Кочан ; за ред. А. О. Саченка. – Тернопіль : Осадца А. О., 2017. – 88 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

222

65.9(4Укр)-05

Т60

   Торгівля Тернопільської області у 2016 році [Текст] : стат. зб. / за ред. Н. С. Дідуник ; відп. за вип. Н. В. Куніц. – Тернопіль : ГУСТО, 2017. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Торгівля Тернопільської області.pdf.

     Статистичний збірник "Тернопільської області" містить дані за 2016 р. в   порівнянні з попереднім та минулими роками, що дає можливість бачити зміни, які відбувались в динаміці і структурі діяльності підприємств торгівлі області.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

223

Т65

   Транспортна екологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. І. Запорожець, С. В. Бойченко, О. Л. Матвєєва [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Бойченко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 508 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/transportna%20ekologia%20Zaporozhez.pdf#toolbar=0. – Присячується 85-річчю Національного авіаційного університету.

     У навчальнму посібнику охарактеризовано найактуальніші проблеми раціонального природокористування, охорони природи і підвищення екологічної безпеки під час експлуатації транспортних засобів.

224

Т65

   Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін [Електронний ресурс] : монографія / Є. В. Мироненко, О. О. Шевченко, Г. В. Тельнова [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Мироненко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/transform_peretvorenn_Mironenko.pdf#toolbar=0.

     Рекомендується при викладанні у вищих навчальних закладах курсів національної економіки, міжнародної економіки, політичної економії, мікро- і макроекономіки, спецкурсів з теоретичних основ менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, формування національної моделі розвитку економіки та проведення науково-дослідницької роботи з проблем трансформаційних перетворень господарської системи в умовах глобалізації.

225

65.049(4Укр)

Т65

   Трансформаційні перетворення регіональної економіки [Текст] : монографія / за заг. ред. С. А. Назаренка. – К. : Кондор, 2016. – 290 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трансформаційні перетворення.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню питань трансформаційних перетворень регіональної економіки, пошуку проблемних питань та шляхів ефективного використання наявних можливостей розвитку у сучасних умовах.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

226

339.94

Б61

Білоус, Артем Олексійович

   Трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Артем Олексійович Білоус. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі визначено основні складові, характерні риси, структурні елементи й оптимальні параметри ринку залізничного транспорту та функції його суб'єктів в умовах глобалізації. Виокремлено та науково обгрунтовано чинники трансформації корпоративних стратегій під впливом сучасних економічних умов.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

227

631.11:65.016.7

К72

Костанецька, Тетяна Миколаївна

   Удосконалення механізму проведення санації сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Миколаївна Костанецька. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2016. – 21 с.

    У авторефераті дисертації викладено теоретичні, методичні та практичні питання щодо удосконалення механізму проведення санації сільськогосподарських підприємств. Обгрунтовано економічну сутність понять "банкрутство", "санація", "механізм санації", "санаційна спроможність" і "санаційний потенціал".  

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

228

82.3(4Укр)я2

В65

Войтович, В. М.

   Українська міфологія [Текст] / В. М. Войтович. – 5-те вид. – К. : Либідь, 2017. – 664 с.

     Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань і повір'їв тощо. Це своєрідний погляд на духовну культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність.

                               7 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 5)

229

81.2Англ-4

У45

   Українсько-англійський розмовник [Текст] = Ukrainian-English phrasebook / уклад. О. М. Герасимчук. – К. : Карпенко В. М., 2016. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українсько-англійський розмовник.pdf.

     Розмовник є практичним посібником, спрямованим на розвиток навичок англійського монологічного та діалогічного мовлення. Призначений для учнів середніх шкіл, а також для туристів, та тих, хто вивчає англійську мову.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

230

657.471:658.264(043.3)

С20

Саранюк, Антоніна Юріївна

   Управління витратами та формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Антоніна Юріївна Саранюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 300 с.

     У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення щодо управління витратами й формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства України. Визначено економічну природу та сутність управління витратами підприємств теплоенергетики.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

231

657.471:658.264(043.3)

С20

Саранюк, Антоніна Юріївна

   Управління витратами та формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Антоніна Юріївна Саранюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення щодо управління витратами й формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства України. Визначено економічну природу та сутність управління витратами підприємств теплоенергетики.

                                2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

232

330.341.1.02:621](477)(043.3)

К65

Копішинська, Катерина Олександрівна

   Управління інноваційними системами підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Олександрівна Копішинська. – К. : НТУУ КПІ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретичних положень, науковому обгрунтуванню методичних та розробленню практичних рекомендацій щодо управління інноваційними системами підприємств машинобудування.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

233

330.341.1.02:[621](043.3)

К84

Круш, Наталія Петрівна

   Управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Петрівна Круш. – К. : НТУУ КПІ, 2016. – 23 с.

     У авторефераті дисертації присвячено поглибленню теоретичних положень, науково-методичного забезпечення та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо удосконалення управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

234

005.332.4:005.936.43:658.8

П19

Пасічник, Інна Юріївна

   Управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Юріївна Пасічник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному обгрунтуванню й розробці медичного забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

235

331.1:331.2:331.3

К96

Кушнерик, Олена Володимирівна

   Управління мотивацією персоналу аграрних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Володимирівна Кушнерик. – К. : ІАЕ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність мотивації персоналу, проведено класифікова основних видів мотивації персоналу аграрних підприємств, досліджено мотивацію персоналу як об'єкт управління виробництвом.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

236

658.1:005.21:658.8(043.3)

П12

Паздрій, Віталій Ярославович

   Управління проактивною поведінкою підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віталій Ярославович Паздрій. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації наведено комплексне вирішення наукового завдання щодо визначення засад управління проактивною поведінкою підприємства та розробки механізму формування й реалізації проактивності компанії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

237

65.291.217я73

Т19

Тарасюк, Г. М.

   Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2017. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління проектами. Тарасюк.pdf.

     Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Управління проектами". В посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні основи управління проектами. Навчальний посібник містить теоретичні, практичні завдання, ситуації та тести за темами для самоконтролю.

                              15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

238

65.291.217я73

К58

Кожушко, Л. Ф.

   Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко. – К. : Кондор, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління проектами. Кожушко.pdf.

     У навчальному посібнику детально висвітлено зміст фаз життєвого циклу проекту, розглядаються питання економічного обгрунтування, структуризації та планування проектів, а також управління якістю, ризиками, людськими ресурсами, контрактами та закупівлями в інвестиційних проектах.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

239

336.77.067

Ш24

Шаповал, Олексій Андрійович

   Управління ризиками банківського споживчого кредитування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Андрійович Шаповал. – К. : КНТЕУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертації розкрито теоретичні засади та розроблено науково-методологічні підходи до формування системи управління ризиками банківського споживчого кредитування. Запропоновано визначення категорії "споживчий кредит", яке враховує призначення кредиту та кредитоспроможність позичальника, що дозволило розширити класифікацію споживчих кредитів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

240

65.291.823.2я73

К20

Капінос, Г. І.

   Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. – К. : Кондор, 2016. – 278 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління якістю. Капінос.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено на основі дослідження сучасного вітчизняного та світового досвіду в галузі менеджменту якості, використання найновітніших міжнародних стандартів з якості.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

241

Ф59

   Финансово-хозяйственный контроль [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекций / Ю. А. Верига, А. О. Соболь, Н. С. Сухачева, Н. А. Кулявец. – К. : ЦУЛ, 2017. – 171 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/finans_hoz_kontrol_Veryga.pdf#toolbar=0.

     Опорный конспект лекций предназначен для самостоятельного изучения учебной дисциплины иностранными студентами специальности 071 «Учет и налогообложение» и является вспомогательным учебным материалом для изучения теоретического материала в ходе лекций.

242

22.3я73

Ф50

   Фізика [Електронний ресурс] : підручник для вищ. навч. закл. / В. В. Бойко, Г. І. Булах, Я. О. Гуменюк, П. П. Ільїн. – К. : Ліра-К, 2016. – 468 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/257-fzika.html.

     У підручнику розклянуто теоретичні відомості з основних розділів фізики: механіки та механічних і електричних коливань і хвиль; молекулярної фізики та термодинаміки; електрики та магнетизму; оптики; елементів квантової фізики, фізики твердого тіла, атома, ядра відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Представлено короткі довідкові дані з: основ фізичних вимірювань,

; операцій з векторами та елементів векторного аналізу а також деяких понять вищої математики.

243

336.02:[330.322+341.1]:378

М34

Матринюк, Віталій Васильович

   Фінансова політика інноваційного розвитку вищої освіти України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Віталій Васильович Матринюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 221 с.

     У дисертаційнійї роботі досліджено теоретико-організаційні засади процесу формування та реалізації фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України, сучасні реалії її стратегії й тактики, напрями модернізації фінансової тактики інноваційного розвитку в нашій країні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

244

336.02:[330.322+341.1]:378

М34

Матринюк, Віталій Васильович

   Фінансова політика інноваційного розвитку вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Васильович Матринюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-організаційні засади процесу формування та реалізації фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України, сучасні реалії її стратегії й тактики, напрями модернізації фінансової тактики інноваційного розвитку в нашій країні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

245

65.9(4Укр)37

Ф59

   Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу [Текст] : монографія / Н. В. Антоненко, А. В. Базилюк, Л. М. Бабич [та ін.] ; під наук. ред. А. В. Базилюк. – К. : Кондор, 2016. – 238 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансове та обліково-аналітичне.pdf.

     У монографії досліджується процес фінансового та обліково-аналітичного забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу України, розглядається його сучасний стан, перспективні тенденції та закономірності розвитку. У роботі обгрунтовані економічні наслідки дефіцитного фінансування та пропонується методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної моделі соціально-економічного розвитку, яка створить передумови для розширеного фінансування у сфері автотранспортного комплексу і економіки в цілому.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

246

65.9(4Укр)26я73

Ф59

   Фінансовий ринок [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. П. М. Рендович, О. О. Луцишин. – Тернопіль : Студія Друку, 2017. – 20 с.

     Методичні рекомендації до вивчення курсу включають повний комплекс методичного забезпечення для вивчення дисципліни "Фінансовий ринок", програму курсу, плани семінарських занять, перелік рекомендованої літератури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

247

339.7.336.144

К61

Колосова, Вікторія Павлівна

   Фінансові ресурси міжнародних інституцій у системі бюджетного планування України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Павлівна Колосова. – К. : КНТЕУ, 2017. – 33 с.

     В авторефераті дисертаційнії роботі розкрито сутність фінансових ресурсів міжнародних інституцій у економічному розвитку країни, яка полягає у використанні сукупності фінансових інститутів, у тому числі бюджетного, податкового, страхового, кредитного механізмів з метою створення належних умов розвитку соціального забезпечення як вагомої функції державного управління з урахуванням динаміки показників соціально-економічного розвитку країни, у тому числі прожиткового мінімуму, середньої заробітної плати у реальному секторі економіки, бюджетній сфері, що надасть можливість підвищити якість бюджетного планування і доступність суспільних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

248

657.21:636(477.83)

Н16

Нагорнюк, Оксана Петрівна

   Формування виробничих витрат у тваринництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Петрівна Нагорнюк. – Львів : ЛНАУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі з'ясовано сутність виробничих витрат, висвітлено теоретико-методичні аспекти механізму їх формування. Розглянуто чинники формування витрат тваринництва в сільськогосподарських підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

249

330.3:338.3:658

П35

Піх, Марія Зіновіївна

   Формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Зіновіївна Піх. – К. : НУХТ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних, методичних і практичних рекомендацій з формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

250

657.37

Г19

Гандзюк, Ольга Володимирівна

   Формування облікової звітності як складової інформаційної системи підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ольга Володимирівна Гандзюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 221 с.

     У дисертації досліджено теоретичні та організаційно-методичні засади формування облікової звітності. Уточнено зміст категорій "облікова звітність" та "інформативність звітності". Удосконалено класифікацію блікової звітності. Розкрито вплив на процес формування облікової звітності організаційно-технологічних особливостей будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

251

657.37

Г19

Гандзюк, Ольга Володимирівна

   Формування облікової звітності як складової інформаційної системи підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Гандзюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні та організаційно-методичні засади формування облікової звітності. Уточнено зміст категорій "облікова звітність" та "інформативність звітності". Удосконалено класифікацію блікової звітності. Розкрито вплив на процес формування облікової звітності організаційно-технологічних особливостей будівельних підприємств.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

252

656.071.8:338.47

Л12

Лабута, Артем Віталійович

   Формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Артем Віталійович Лабута. – К. : НТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи дослідження присвячене розробленню теоретико-методичних положень формування партнерств підприємств пасажирського автомобільного транспорту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

253

332.1:338.43

Б87

Бринзей, Богдан Сергійович

   Формування структури сільськогосподарського виробництва в регіонах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Богдан Сергійович Бринзей. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва регіону шляхом удосконалення його структури.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

254

658.155(043)

З-26

Замазій, Оксана Василівна

   Формування ціннісно-орієнтованого управління промисловими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Василівна Замазій. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертації сформовано комплекс теоретико-концептуальних положень, методологічних та науково-методичних підходів і практичний інструментарій ціннісно-орієнтованого управління промисловими підприємствами в умовах глобалізації, нестабільної економіки і динамічних ринкових змін.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

255

338.436:005.95(043.3)

О-54

Олійник, Ольга Степанівна

   Формування, розвиток та ефективність використання персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Степанівна Олійник. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі викладено теоретичні положення, методичні й практичні аспекти управління процесами формування, розвитку та ефективністю використання персоналу підприємства агропромислового комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

256

68.69(4Укр)я73

Ц58

   Цивільна оборона України [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Р. М. Івах, В. О. Рощин, В. М. Ємкало. – К. : Кондор, 2016. – 348 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільна оборона України.pdf.

     Висвітлені питання організації цивільної оборони в Україні; дія шкідливих, небезпечних та вражаючих факторів в мирний і воєнний час; організація захисту населення в час надзвичайних ситуацій; стійкість технічних систем; ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, медичних катастроф та основ долі карської допомоги потерпілим в час нещасних випадків, травм в умовах мирного часу при надзвичайних ситуаціях.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

257

67.9(4Укр)304.1я73

Ц58

   Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / Ю. Л. Бошицький, Р. Б. Шишка, О. Р. Шишка, І. Р. Шишка ; за ред. Ю. Л. Бошицького, Р. Б. Шишки. – К. : Ліра-К, 2017. – 761 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільне право України. Загальна частина.pdf.

     Підручник розроблено відповідно до програми "Цивільне право України" на основі положень актів чинного цивільного законодавства, з урахуванням вимог Болонської системи, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій окремих інститутів цивільного права та досвіду його викладання як навчальної дисципліни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 8)

258

73.03

Ю74

Юркевич, П. Д.

   Читання про виховання [Текст] / П. Д. Юркевич ; пер.з рос. Л. Г. Кудрик. – К. : Кондор, 2016. – 243 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літч/Читання про виховання.pdf.

     Фундаментальна філософсько-педагогічна праця класика української і світової філософії, видатного педагога, найяскравішого представника української " філософії серця" Памфіла Юркевича уперше пропонується читачеві в українському перекладі. У ній розглядаються питання духовної суті людини, сенсу її життя, ролі освіти і виховання у становленні духовної особистості.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

259

67.9(4Укр)я73

Ю70

   Юридична термінологія з дисципліни "Право" [Текст] / уклад. Н. С. Бутрин-Бока. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 24 с.

     Дане видання орієнтоване на глибоке засвоєння студентами змісту права, як соціального явища, застосування юридичної термінології для підготовки до практичних занять та достеменного розуміння права в цілому, використовуючи законодавство України.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)