Нові надходження ГРУДЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

81.2Англ-9

Busi

   Business English [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад. Ю. О. Ніколаєнко. – К. : Ліра-К, 2016. – 164 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/268-business-english.html.

     Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальностей: 8.09010101 «Агрономія», 8.09010108 «Насінництво та насіннезнавство», 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», які вивчають дисципліну "Ділова іноземна мова" (Англійська). Посібник містить теми для аудиторної та самостійної роботи.

2

К66

   Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. – Ternopil : TNEU, 2017. – 236 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25091/1/Conceptual%20approach%20to%20reforming%20of%20the%20national%20accounting%20system.pdf.

     The monograph presents the characteristics of the current state of accounting in Ukraine and the ways of improving its certain objects within international trends of harmonization of financial reporting and modern requirements for the economy management. The authors provided suggestions for harmonization of accounting in Ukraine, improvement of accounting information, particularly, under the conditions of computer communication accounting. The importance of accounting in the implementation of the company social activity was shown, recommendations on solving the problems of accounting reforming and the company’s assets and costs were given. The issue of accounting and the company’s reporting transformation according to the international requirements is considered as one of the ways of the investment climate improvement in Ukraine.

3

Tyro

Tyron, O.

   English for nautical engineers [Електронний ресурс] : student's book / O. Tyron. – К. : Ліра-К, 2017. – 95 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/171-english-for-nautical-engineers.html.

     Практичний курс англійської мови повсякденного спілкування з елементами "морської англійської" для судномеханіків.

4

Т12

Тагільцева, Я. М.

   English for specific purposes [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. М. Тагільцева, Ю. О. Ніколаєнко. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2017. – 196 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/267-english-for-specific-purposes.html.

     Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальностями "Адміністративний менеджмент" та "Менеджмент організацій і адміністрування".

5

Л55

Лифар, А. А.

   English for specific purposes [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. А. Лифар, Т. О. Шаравара. – К. : Ліра-К, 2017. – 172 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/275-english-for-specific-purposes.html.

     Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва".

6

811.111(075.8)

А64

   English for students of agriculture [Текст] : навч. посіб. / авт.-уклад. О. В. Сільчук. – К. : Ліра-К, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/266-english-for-students-of-agriculture.html.

     Мета навчального посібника - забезпечити формування необхідної комунікативної компетентності майбутніх фахівців агрономічних напрямів у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

7

Ling

   Lingua Latina [Електронний ресурс] : навч.посіб. / уклад. О. О. Савенкова. – К. : Ліра-К, 2016. – 212 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/279-lingua-latina.html.

     Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності "Ветеринарна медицина".

8

Gord

Gordyeyeva, A.

   Morphology. Finite and Non-Finite Forms of the Verb [Електронний ресурс] = Морфологія. Особові та неособові форми дієслова / A. Gordyeyeva. – К. : Ліра-К, 2017. – 184 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/228-morphology-finite-and-non-finite-forms-of-the-verb-morfologya-osobov-ta-neosobov-formi-dyeslova-posbnik.html.

     Посібник з граматики англійської мови створено з метою навчити студентів-філологів уживати особові та неособові форми дієслова та предикативні конструкції в усному та писемному англійському мовленні.

9

Lyse

Lysenko, K.

   Self-Study Book for Social Workers [Електронний ресурс] = Посібник для самостійної роботи з англійської мови для cоціальних робітників : навч. посіб. / K. Lysenko, A. Gordyeyeva. – К. : Ліра-К, 2017. – 140 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/227-self-study-book-for-social-workers-posbnik-dlya-samostynoyi-roboti-z-anglyskoyi-movi-dlya-cocalnih-robtnikv.html.

     Посібник містить 8 розділів, які пропонують професійноорієнтовані тексти для читання.

10

Tyro

Tyron, O.

   Technical English for nautical engineers [Електронний ресурс] : student's book ; level 1 / O. Tyron. – К. : Ліра-К, 2017. – 95 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/166-technical-english-for-nautical-engineers-students-book-level-1.html.

     Посібник "Technical English for nautical engineers" забазпечує вивчення загального курсу технічної англійської мови професійного спрямування для судомеханіків.

11

Mori

Moriakina, I.

   Welcome to the English Speaking World [Електронний ресурс] = Запрошуємо в англомовний світ : навч. посіб. / I. Moriakina, A. Gordyeyeva, M. Syvkova. – 2-ге вид., доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 220 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/217-welcome-to-the-english-speaking-world-zaproshuyemo-v-anglomovniy-svt-posbnik-z-samostynoyi-roboti-dlya-studentv-flologv-vidannya-2-ge-dopovnene.html.

     Посібник містить автентичний матеріал і розроблені авторами комплекси мовних і мовленнєвих вправ для формування англомовної комунікативної компетентності.

12

А38

   Академічне хорове мистецтво України (історія, теорія, практика, освіта) [Електронний ресурс] : колективна монографія / В. П. Скоромний, М. С. Юрченко, Н. М. Кречко [et al.]. – К. : Ліра-К, 2017. – 220 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/213-akademchne-horove-mistectvo-ukrayini-storya-teorya-praktika-osvta.html.

     Монографія орієнтована на розгляд проблем українського академічного хорового мистецтва з урахуванням історичної ретроспективи та сучасного стану розвитку вітчизняної музики.

13

332.122(477.87)(23.0)

П53

Польовська, Василина Василівна

   Активізація розвитку гірських територій регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Василина Василівна Польовська. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів забезпечення збалансованого розвитку територій гірської місцевості. Обгрунтовано рівень розвитку територій гірських територій з урахуванням важливих складових, зокрема економічної, соціальної, екологічної.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

32.973.2-018я73

А45

   Алгоритмічне програмування [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт. Ч. I / уклад. А. І. Сегін, О. І. Волинський. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 40 с.

                              2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

15

32.973.2-018

С28

Седжвик, Р.

   Алгоритмы на С++ [Текст] = Algorithms in C++. / Р. Седжвик ; пер.с англ. – М. : Вильямс, 2017. – 1056 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Алгоритмы на С++.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

16

С44

Скоромний, В. П.

   Аналіз вокально-хорових творів [Електронний ресурс] : практикум / В. П. Скоромний. – К. : Ліра-К, 2017. – 80 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/180-analz-vokalno-horovih-tvorv-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Аналіз вокально-хорових творів" та основні теми для вивчення.

17

С44

Скоромний, В. П.

   Аналіз музичних творів [Електронний ресурс] : практикум / В. П. Скоромний. – К. : Ліра-К, 2017. – 76 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/178-analz-muzichnih-tvorv-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Аналіз музичних творів" та основні теми для вивчення.

18

І-19

Іваниш, А. А.

   Аранжування та перекладення для капели бандуристів [Електронний ресурс] : навч. практикум для студентів вищ. навч. мистецьких закл. Вип. 3 / А. А. Іваниш. – К. : Ліра-К, 2017. – 156 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/177-aranzhuvannya-ta-perekladennya-dlya-kapeli-banduristv-navch-praktikum-dlya-studentv-visch-navch-misteckih-zakl-vipusk-3.html.

     Навчальний практикум "Аранжування та перекладення для капели бандуристів" являє собою репертуарний збірник, адресований студентам та викладачам відповідних відділів музичних учбових закладів України.

19

І-19

Іваниш, А. А.

   Аранжування та перекладення для капели бандуристів [Електронний ресурс] : навч. практикум для студентів вищ. навч. мистецьких закл. Вип. 2 / А. А. Іваниш. – К. : Ліра-К, 2017. – 152 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/176-aranzhuvannya-ta-perekladennya-dlya-kapeli-banduristv-navch-praktikum-dlya-studentv-visch-navch-misteckih-zakl-vipusk-2.html.

     Навчальний практикум "Аранжування та перекладення для капели бандуристів" являє собою репертуарний збірник, адресований студентам та викладачам відповідних відділів музичних учбових закладів України.

20

І-19

Іваниш, А. А.

   Аранжування та перекладення для капели бандуристів [Електронний ресурс] : навч. практикум для студентів вищ. навч. мистецьких закл. Вип. 1 / А. А. Іваниш. – К. : Ліра-К, 2017. – 164 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/175-aranzhuvannya-ta-perekladennya-dlya-kapeli-banduristv-navch-praktikum-dlya-studentv-visch-navch-misteckih-zakl-vipusk-1.html.

     Навчальний практикум "Аранжування та перекладення для капели бандуристів" являє собою репертуарний збірник, адресований студентам та викладачам відповідних відділів музичних учбових закладів України.

21

К21

Каракоз, О. О.

   Бібліотечна професіологія [Електронний ресурс] : практикум / О. О. Каракоз. – К. : Ліра-К, 2017. – 68 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/167-bblotechna-profesologya-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Бібліотечна професіологія" та основні теми для вивчення.

22

С96

Сьомка, С. В.

   Біоніка в дизайні середовища [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Сьомка. – К. : Ліра-К, 2017. – 248 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/206-bonka-v-dizayn-seredovischa.html.

     У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні засади біоніки в дізайні середовища, досліджується можливість застосування результатів біотектонічного моделювання в дізайні і архітектурі.

23

006.83:658.562:55

К66

Кордіяка, Юлія Миронівна

   Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Юлія Миронівна Кордіяка. – Львів : НУ ЛП, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено створенню науково обгрунтованих рекомендацій для вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

67.9(4Укр)304.3я73

В43

   Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Я. Багрій, О. І. Биркович, Т. І. Биркович [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2016. – 520 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/255-vikoristannya-obyektv-ntelektualnoyi-vlasnost-v-reklam.html.

     У навчальному посібнику розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та особливості їх використання в рекламі.

На основі норм основних міжнародних і національних нормативно-правових актів та Конституції України, Цивільного кодексу України розвкриваються загальні положення і структура права інтелектуальної власності, дається правова характеристика окремим групам об'єктів інтелектуальної власності, змісту та обсягу майнових і немайнових прав, правовий аналіз договорам у сфері інтелектуальної власності як форми використання майнових прав та особливості використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі.

25

Ш25

Шаравара, Т. О.

   Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917–1923 рр.) [Електронний ресурс] : монографія / Т. О. Шаравара. – К. : Ліра-К, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/237-vipuskniki-vlenskogo-vyskovogo-photnogo-uchilischa-u-borotb-za-ukrayinsku-derzhavnst-19171923-rr.html.

     Книга присвячена випускникам Віленського військового піхотного училеща (1864–1918 рр.), які пройшли вишкіл у його стінах як до 1915 року, так і протягом липня 1915 – січня 1918 рр., після евакуації навчального закладу до Полтави.

26

22.11я73

Т89

Турчанінова, Л. І.

   Вища математика в прикладах і задачах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Турчанінова, О. В. Доля. – К. : Ліра-К, 2016. – 348 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/241-vischa-matematiki-v-prikladah-zadachah.html.

     Навчальний посібник є узагальненням досвіду викладання курсу вищої математики для студентів денної форми наавчання архитектурних, природничих, інженерних та інших спеціальностей КНУБА.

27

Д69

Дорофеев-Кишарон, В.

   Время нежности [Електронний ресурс] : стихи / В. Дорофеев-Кишарон. – К. : Ліра-К, 2016. – 184 с . – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/247-vremya-nezhnosti-stihi.html.

28

346.9(477)

Г72

   Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 верес. 2017 р. – К. : Паливода А. В., 2017. – 108 с. – (Кодекси України).

     У Кодексі станом на 1 вересня 2017 року подається останні зміни та доповнення, що набули чинності, згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями" № 2136-VIII від 23.03.2017 р.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 4)

29

Б92

Буслинский, В. А.

   Дальняя дорога [Електронний ресурс] : эссе / В. А. Буслинский. – К. : Ліра-К, 2017. – 364 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/196-dalnyaya-doroga-esse.html.

     Настоящее эссе - не небылицы. Это голая правда о том, что было и к чему автор имел непосредственное отношение.

30

336.1(477)

Р63

Рожко, О. Д.

   Державні фінанси України : детермінанти та пріоритети розвитку [Текст] : монографія / О. Д. Рожко. – К. : Ліра-К, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/214-akademchne-horove-mistectvo-ukrayini-storya-teorya-praktika-osvta.html.

     Монографію присвячено дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад функціонування системи державних фінансів та визначенню їхньої ролі у механізмі забезпечення макроекономічної стабільності в Україні.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

31

78я73

Д64

Долбенко, Т. О.

   Документні ресурси бібліотек [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2017. – 348 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/302-dokumentn-resursi-bblotek.html.

     Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу.

32

336.226.4:336.226.332(477)

Н73

Новицька, Надія Володимирівна

   Екологічне оподаткування в Україні : стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Володимирівна Новицька. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних засад, світових і вітчизняних тенденцій екологічного оподаткування з позиції його застосування для зниження надмірного навантаження на навколишнє природне середовище від активної економічної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

334.75:627.32

В58

Власова, Валентина Петрівна

   Економічний механізм активізації концесійної діяльності у морських портах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валентина Петрівна Власова. – К. : КДАВТ ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичним, методичним та практичним питанням щодо формування економічного механізму активізації конценсійної діяльності у морських портах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

П63

Постой, Г. Г.

   Естрадно-джазовий оркестр : теорія та практика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Г. Постой. – К. : Ліра-К, 2017. – 148 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/190-estradno-dzhazoviy-orkestr-teorya-ta-praktika.html.

     Метою навчального посібника є розкриття змісту та структури репетиційного процесу; виявлення закономірностей музично-виконавського розвитку студентів; розширення музичного горизонту студентської молоді; спонукання до пошуку та критичного ставлення у величезному колі музичної світової продукції.

35

65.011.4:658.8:637.1

Д31

Демчук, Олена Миколаївна

   Ефективність переробки та реалізації молока в аграрних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Миколаївна Демчук. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2016. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів формування ефективності переробки та реалізації молока в аграрних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

621.03:055(043.3)

І-18

Іваненко, Олена Володимирівна

   Забезпечення енергоефективності продукції машинобудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Володимирівна Іваненко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці організаційно-методичних засад і розвитку теоретичних положень забезпечення енергоефективності продукції машинобудівного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

78.5я73

Ш35

Швецова-Водка, Г. М.

   Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Кондор, 2017. – 220 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Загальне бібліографознавство.pdf.

     У навчальному посібнику охарактеризовано сучасний стан бібліографічних ресурсів України відповідно до їх поділу за основними видами бібліографії. Найбільшу увагу приділено поточній та ретроспективній національній (державній) бібліографії.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

38

338.33-025.17:664]:338.438.6

С22

Сахненко, Анастасія Сергіївна

   Збалансованість асортиментного портфелю підприємств харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Сергіївна Сахненко. – К. : НУХТ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню збалансованості асортиментного портфелю підприємств харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

 

   Збірник наукових статей членів Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету "ГРОШОВА ПАРАДИГМА" за підсумками 2017 року [Електронний ресурс] : зб. ст. / відпов. за вип. В. Бернатович. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 102 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25261/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_2017.pdf.

40

347.626

Б16

Бажанова, Вікторія Олегівна

   Здійснення права власності подружжя [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Вікторія Олегівна Бажанова. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 19 с.

     Автореферат дисертації є самостійною завершальною науковою працею, що присвячена аналізу здійснення права власності подружжя. У ній сформульовано доктринальне визначення поняття здійснення права власності подружжя, з'ясовано його юридичну природу та зміст, досліджено законний та договірний режими здійснення права власності подружжя.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

66.4(4Укр)я73

Б82

Борисова, О. В.

   Зовнішня політика України : історія та сучасність [Текст] : курс лекцій / О. В. Борисова. – К. : Кондор, 2017. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зовнішня політика України.pdf.

     У навчальному виданні розкриваються вузлові проблеми зовнішньої політики України від давніх часів до сьогодення. Основна увага зосереджується на аналізі історичних фактів, подій, змісті найважливіших для зовнішньої політики документів, діяльності українських державних діячів.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

42

65.9(4Укр)8я73

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Ю. В. Мельник ; відпов. за вип. О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 62 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24939/1/konspekt_ZED_2016.pdf.

     Предметом вивчення курсу "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" є сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності між підприємствами України - суб'єктами ЗЕД та іноземними фірмами як на території України, так і за її межами.

43

С16

Саламаха-Малафий, Л. И.

   Искривление судьбы [Електронний ресурс] : роман / Л. И. Саламаха-Малафий. – К. : Ліра-К, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/202-iskrivlenie-sudby.html.

     Путишествие по лабиринтам памяти главной героини романа Люси Саламахи, дочери военного дирижора духового оркестра, читатель пройдет с ней рядом непростой путь становления ее как личности.

44

65.010.1я73

І-71

   Інституціональна економіка [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. С. Полікарпова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 81 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49397/2.%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.

     Основною метою викладання курсу «Інституціональної економіки» є формування системи економічних знань та методології інституціональної економічної теорії, з'ясуванні закономірностей формування, функціонування та розвитку економічних інститутів, виявленні закономірностей взаємодії інституційного середовища з економічною сферою, впливом інститутів на поведінку економічних агентів і форми господарської організації, уточненні моделей економічних процесів на основі введення в них інституційного фактора, аналізі інститутів як чинниківекономічної рівноваги та його динаміки на мікро - і макро – рівнях, розгляд проблеми виробництва інститутів через призму інституційного вибору, яке дозволить студентам самостійно орієнтуватися в складних проблемах функціонування економіки та суспільства, прогнозувати соціально-економічні ситуації на різних рівнях поведінки господарюючих суб'єктів в умовах ринкової економіки.

45

658.152:330.322.001.13

Д43

Дзюба, Тетяна Анатоліїв

   Інтегральна система підвищення інвестиційного потенціалу підприємства в механізмах реалізації інноваційних проектів [Текст] / Тетяна Анатоліїв Дзюба. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретико-методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо формування інтегральної системи підвищення інвестиційного потенціалу підприємства, що реалізуються завдяки сформованим механізмам реалізації інноваційних проектів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

32.973.2-018я73

І-73

   Інтервальні обчислення [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 87 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24956/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.

47

004.9:658.871

С13

Савчук, Анастасія Миколаївна

   Інформаційне забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Миколаївна Савчук. – К. : КНТЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних та методичних засад формування та впровадження інформаційного забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

338.45:69:519.8

У26

Угоднікова, Олена Ігорівна

   Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Ігорівна Угоднікова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних та практичних засад формування інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

С38

Сіненко, О. О.

   Історія зарубіжної музики [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / О. О. Сіненко. – К. : Ліра-К, 2017. – 80 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/182-storya-zarubzhnoyi-muziki-metod-rek.html.

     Наведено методичні рекомендації до організації вивчення курсу та самостійної роботи студентів, до семінарських занять, атакож до піготовки написання контрольних робіт та рефератів з дисципліни "Історія зарубіжної музики".

50

К21

Каракоз, О. О.

   Книгознавство [Електронний ресурс] : практикум / О. О. Каракоз. – К. : Ліра-К, 2017. – 72 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/169-knigoznavstvo-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Книгознавство" та основні теми для вивчення.

51

32.973я73

К63

   Комп'ютерна криптографія [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 59 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49411/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%9A.pdf.

52

32.973.26я73

М33

Матвієнко, М. П.

   Комп'ютерна схемотехніка [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. – К. : Ліра-К, 2017. – 191 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/47-kompyuterna-shemotehnka.html.

     У навчальному посібнику викладено основні поняття комп'ютерної схемотехніки і методи побудови різноманітних комп'ютерних схем та схем автоматики та управління. Теоретичний і практичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

53

[327:001.92]:061.1ЄС

К26

Карпчук, Наталія Петрівна

   Комунікаційна політика Європейського Союзу як чинник європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Наталія Петрівна Карпчук. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2016. – 36 с.

     У авторефераті на захист винесено результати дослідження комунікаційної політики Європейського Союзу та його країн-членів у контексті європейської інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

65.9(4Укр)-984

Б40

Безтелесна, Л. І.

   Конкурентоспроможні людські ресурси : механізм забезпечення в національній економіці [Текст] : монографія / Л. І. Безтелесна, О. С. Пляшко. – К. : Кондор, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конкурентоспроможні людські ресурси.pdf.

     У монографії узагальнено та розвинуто теоретико-методичні засади забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів у системі державного регулювання національної економіки. Досліджено понятійно-категорійний апарат, здійснено класифікаційну диференціацію людських ресурсів та факторів забезпечення їх конкурентоспроможності, проведено міжнародне порівняння конкурентоспроможності економіки та людського розвитку і встановлено їх національні особливості.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

55

65.291-983я73

В23

Вашків, Олександр

   Конкурентоспроможність підприємства [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / Олександр Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 148 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49413/02%20%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.

     Головним завданням курсу «Конкурентоспроможність підприємства» є вивчення базових положень теорії конкуренції, конкурентних переваг та конкурентоспроможного управління підприємством, набуття навичок оцінки рівня конкурентоспроможності

різних об’єктів (продукції, технології, персоналу, підприємства тощо) та вироблення конкурентоспроможних рішень щодо досягнення необхідних конкурентних переваг.

«Конкурентоспроможність підприємства» опирається на філософську методологію

(діалектичний метод, принципи детермінізму, ізоморфізму та ін.), загальнонаукову методологію (системний підхід, структурно-функціональний підхід), та конкретнонаукову методологію (методи: математичні, графічні, порівняння, вимірювання, експертних оцінок, кореляційний аналіз, факторний аналіз, абстрагування та ін.).

56

Л80

Лотюк, О. С.

   Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] : монографія / О. С. Лотюк. – К. : Ліра-К, 2016. – 336 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/243-konstitucyno-pravov-osnovi-rozvitku-ta-funkconuvannya-gromadyanskogo-susplstva-v-ukrayin.html.

     В монографії висвітлюються теоретико-методологічні та законодавчі проекти конституційних основ громадського суспільства, визначаються та систематизуються міжнароднодні стандарти забезпечення права люини на участь в управлінні державними справами та на свободу асоціацій і їх об'єднань, здіснюється типологія основних моделей конституційного регулювання взаємовідносин громадського суспільства та держави.

57

65.052.8я73

Б90

Будник, Л. А.

   Контроль і ревізія [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / Л. А. Будник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 55 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49417/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.

58

65.201я73

К64

   Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 57 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49415/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B__%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D0%B9.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлені принципові організаційно-правові та методичні питання щодо практичного здійснення державного фінансового контролю органами Державної фінансової інспекції України в підконтрольних установах державного сектору економіки.

59

К65

   Конфліктологія та ведення переговорів [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Т. В. Смачило. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 183 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24965/3/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf.

60

336.64:658.11:658.15:334.72

Б12

Бабіченко, Віктор Володимирович

   Корпоративні фінанси в інформаційній економіці: детермінанти і пріоритети розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Володимирович Бабіченко. – К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2016. – 32 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та прагматичних позицій функціонування корпоративних фінансів в інформаційній економіці. Визначено вихідну категорію корпоративних фінансів та напрями трансформації корпоративних стратегій в інформаційній економіці.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

61

К55

Кобижча, Н. І.

   Культурницька діяльність Бориса Грінченка : світоглядний аспект [Електронний ресурс] : монографія / Н. І. Кобижча. – К. : Ліра-К, 2017. – 204 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/249-kulturnicka-dyalnst-borisa-grnchenka-svtoglyadniyaspekt.html.

     У монографії досліджено питання особливостей формування світоглядних засад і змісту культурницької діяльності Бориса Грінченка.

62

К90

   Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі [Електронний ресурс] : колективна монографія / І. В. Петрова, Л. Є. Просандєєва, Д. В. Солоха [та ін.] ; редкол. : І. В. Петрова, Д. В. Солоха, М. М. Ткач, О. О. Олійник. – К. : Ліра-К, 2017. – 328 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/174-kulturno-dozvllyeva-dyalnst-u-suchasnomu-svt.html.

     У монографії представлено результати наукових пошуків з проблем культурно-дозвіллєвої діяльності сьогодення.

63

О-58

Оніщенко, О. І.

   Культуротворчий потенціал епістолярію : європейський досвід другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Оніщенко. – К. : Ліра-К, 2017. – 268 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/165-kulturotvorchiy-potencal-epstolyaryu-yevropeyskiy-dosvd-drugoyi-polovini-hh-pershoyi-polovini-hh-stolttya.html.

     У монографії досліджується епістолярна спадщіна видатних персоналій європейського культуротворення другої половини XIX - першої половини XX ст. : В. Ван Гога, Е. Золя, бр. Гонкур, Гі де Мопассана, Ф. Ніцше, З. Фрейда, М. Равеля, П. Елюара, бр. Манн, Ф. Кафки, яка, розкриваючі суто особистісні виміри їхньої творчої індивідуальності, актуалізувала розвідки щодо розширення концептуального спектру сучасної гуманістики.

64

С16

Саламаха-Малафий, Л. И.

   Леди-вундеркинд [Електронний ресурс] : дидактический роман / Л. И. Саламаха-Малафий. – К. : Ліра-К, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/200-ledi-vunderkind.html.

     ...Несколько девчонок напали на Ирину, когда она возвращалась домой. Затащили под мост, сняли с нее шубу, меховую шапку, сапоги и смертельно ранили ножом в живот...

Кто они, эти подростки, почему идут на преступление, подлость, в чем причина? После гибели шестнадцатилетней дочери Т. А. Семенова решила идти работать в спецпрофтехучилище.

В книге описаны реальные события, в силу известных причин имена и фамилии действующих лиц изменены.

65

Л93

   Людино-комп'ютерна взаємодія [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. Г. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49426/Lek.pdf.

66

330.101.541:338.26]:378(477)

К75

Кочарян, Інна Сергіївна

   Макроекономічне планування в управлінні системою вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Сергіївна Кочарян. – Полтава : ПУЕіТ, 2016. – 42 с.

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню теоретичних і методологічних засад щодо макроекономічного планування в управлінні системою вищої освіти та практичних пропозицій щодо підготовки фахівців вищої кваліфікації для найбільш повного забезпечення потреби національної економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

П91

Пушкарьова, К. К.

   Матеріалознавство для архитекторів та дизайнерів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих. – К. : Ліра-К, 2017. – 424 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/245-materaloznavstvo-dlya-arhtektorv-ta-dizaynerv.html.

     У підручнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів.

68

67.9(4Укр)301я73

М50

   Менеджмент у державному управлінні : загальна частина [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко [та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : КНТ, 2017. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2013/літм/Менеджмент у державному управлінні. Пєтков.pdf.

     У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу "Менеджмент у державному управлінні": питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового менеджменту. Враховано новели законодавства та сучасні наукові досягнення.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 13)

69

67.9(4Укр)301я73

М50

   Менеджмент у державному управлінні : особлива частина [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко [та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : КНТ, 2017. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент у державному управлінні.pdf.

     У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу "Менеджмент у державному управлінні" : питання іміджу державного службовця, моделі поведінки у суспільстві, мотивації державного службовця, засоби впливу на персонал державної служби, службовий етикет державного службовця, прийоми ведення переговорів, шляхи попередження конфліктів в органах державного управління.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

70

З-40

Заячковська, Г. А.

   Мережевий маркетинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Г. А. Заячковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49544/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9.pdf.

    Видання містить теоретико-методичний навчальний матеріал з дисципліни «Мережевий маркетинг», спрямований на формування у студентів термінологічної бази, розвиток навиків володіння професійними прийомами, методами та способами їх застосування. Призначене для студентів напряму підготовки 6.030507 „Маркетинг” денної форми навчання.

71

74.580(4Укр)я73

К20

Каплінський, В. В.

   Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / В. В. Каплінський. – К. : КНТ, 2017. – 225 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/metodyka_vykladanna_u_vysh.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи методики викладення у вищій школі. Рекомендовано студентам магістратури спеціальності "Педагогіка вищої школи", викладачам вищих навчальних закладів та вчителям-предметникам.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

72

 

Остапенко, Л. В.

   Методика дитячого вокально-інструментального (бандурного) навчання [Електронний ресурс] : практикум / Л. В. Остапенко, А. А. Іваниш. – К. : Ліра-К, 2017. – 112 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/184-metodika-dityachogo-vokalno-nstrumentalnogo-bandurnogo-navchannya-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Методика дитячого вокально-інструментального (бандурного) навчання" та основні теми для вивчення. Подано нормативні документи (навчальна програма та робоча) - плани лекційних та семінарських занять,завдання для самостійної роботи студентів.

73

С38

Сінельніков, І. Г.

   Методика роботи з фольклорним колективом [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Г. Сінельніков. – К. : Ліра-К, 2017. – 236 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/195-metodika-roboti-z-folklornim-kolektivom.html.

     Подано плани лекцій і практичних занятть, завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, розкрито актуальні питання щодо формування репертуарної політики фольклорного колективу, навчально-творчої діяльності студентських фольклорних колективів, питання репрезинтації автентичного музичного фольклору у сучасному молодіжному міському середовищі тощо.

74

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Методологія наукових досліджень і викладання [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій (для студентів спеціальності „Облік і оподаткування”) / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 112 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49550/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.

75

004.056.5:35.078.3(02)

Б94

Бучик, Сергій Степанович

   Методологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.05.01 - інформаційна безпека держави / Сергій Степанович Бучик. – К. : НАУ, 2016. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням створення методології побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів ДІР. У роботі проведено аналіз існуючого забезпечення захисту ДІР ресурсів в ІТС та українського сегмента Ю ДІР, концептуальний аналіз уразливостей ДІР.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

004.9

П80

Прокопчук, Юрій Олександрович

   Методологія створення інформаційних технологій та систем на засадах парадигми граничних узагальнень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Юрій Олександрович Прокопчук. – Херсон : ХНТУ, 2016. – 42 с.

     В авторефераті дисертації сформульовано нову парадигму граничних узагальнень як методологію системної реконструкції начерків когнітивної сфери на основі синергетичної концепції критичності та обгрунтовано її застосування для створення знання-архітектурно-орієнтованих інформаційних технологій та систем в предметних областях з нечіткою системологією в умовах невизначеності та обмежених ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

330.526.2

Т19

Тарасюк, Олег Борисович

   Механізм державного матеріального резервування в системі продовольчої безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Борисович Тарасюк. – К. : НАУ, 2016. – 23 с.

     У авторефераті створено організаційно-економічний механізм державного матеріального резервування в системі продовольчої безпеки держави, моделі забезпечення продовольчої безпеки, структури матеріального резервування продовольства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

331.108:658.3.007:67/68(477)

О-74

Осіпова, Анастасія Юріївна

   Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Юріївна Осіпова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено еволюцію наукових поглядів управління персоналом підприємства та обгрунтовано сучасну парадигму управління персоналом в системі активізації трудових відносин на підприємстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

339.9:336.02(477)

Р69

Романюта, Едуард Едуардович

   Міжнародна конкуренція податкових систем та політика оподаткування України в контексті євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Едуард Едуардович Романюта. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 235 с.

     У дисертаційній роботі досліджені теоретичні, методичні і практичні аспекти міжнародної конкуренції податкових систем і визначено їх роль у процесах глобалізації та європейської інтеграції. Визначено економічну сутність міжнародної конкуренції податкових систем.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

339.9:336.02(477)

Р69

Романюта, Едуард Едуардович

   Міжнародна конкуренція податкових систем та політика оподаткування України в контексті євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Едуард Едуардович Романюта. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджені теоретичні, методичні і практичні аспекти міжнародної конкуренції податкових систем і визначено їх роль у процесах глобалізації та європейської інтеграції. Визначено економічну сутність міжнародної конкуренції податкових систем.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

81

С60

Солоненко, О. М.

   Міжнародна кримінальна юстиція : етапи становлення та розвитку [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Солоненко. – К. : Ліра-К, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/221-mzhnarodna-krimnalna-yusticya-etapi-stanovlennya-ta-rozvitku.html.

     Монографічне дослідження виконане у форматі сучасного аналізу генезису, особливостей становлення, розвитку та функціонування інституту міжнародної кримінальної юстиції.

82

С17

Самойленко, Є. А.

   Міжнародно-правове регулювання судноплавного використання міжнародних рік [Електронний ресурс] : монографія / Є. А. Самойленко. – К. : Ліра-К, 2017. – 226 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/207-mzhnarodno-pravove-regulyuvannya-sudnoplavnogo-vikoristannya-mzhnarodnih-rk.html.

     Монографія присвічена проблемам міжнародно-правової регламентації судноплавства на міжнародних ріках.

83

81.2Укр-9

М74

   Мова як система [Текст] : навч. посіб. / В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна. – К. : ЦУЛ, 2017. – 132 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мова як система.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу "Вступ до мовознавства" на філологічних факультетах.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 1)

84

С44

Скоромний, В. П.

   Музично-текстологічний аналіз [Електронний ресурс] : практикум / В. П. Скоромний. – К. : Ліра-К, 2017. – 92 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/179-muzichno-tekstologchniy-analz-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Музично-текстологічний аналіз" та основні теми для вивчення.

85

327.8(73:8=134)

З-16

Зазуляк, Зоряна Миколаївна

   Мультилатералізм США у Латинській Америці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Зоряна Миколаївна Зазуляк. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертації досліджується мультилатералізм у міжнародних відносинах. Подане визначення терміну "мультилатералізм" на підставі компаративіського аналізу різних підходів у теорії міжнародних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

С16

Саламаха-Малафий, Л. И.

   Мы с тобой одной крови [Електронний ресурс] : фэнтэзи / Л. И. Саламаха-Малафий. – К. : Ліра-К, 2017. – 108 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/201-my-s-toboy-odnoy-krovi.html.

     Чтобы доказать сначала себе, а потом уже науке о том, что планета Земля - живая сущность, двум ученым-исследователям пришлось отправиться на удивительном чудо-аппарате   "Катамопланете - 2" в увлекательное путешествие для более полного изучения родной Земли.

87

О-17

   Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Електронний ресурс] : зб.матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20 листоп. 2017 р.]. Т. 1 / редкол. : Bartosiewicz Slawomir, Henning Drager, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 220 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25102/3/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%86%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%281%29.pdf.

     Збірник містить тези доповідей учасників ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія» (м. Тернопіль, 20 листопада 2017 р.) з актуальних проблем і основних напрямків розвитку бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування відповідно до потреб управління підприємствами, установами, організаціями. Автори акцентують увагу на найбільш характерних тенденціях, закономірностях і перспективах використання новітніх напрямів розвитку обліково-аналітичної системи в Україні та світі.

88

О-17

   Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20 листоп. 2017 р.]. Т. 2 / редкол. : Bartosiewicz Slawomir, Henning Drager, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 70 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25104/3/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%86%D0%86%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf.

     Збірник містить тези доповідей учасників ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія" (м. Тернопіль, 20 листопада 2017 р.) з актуальних проблем і основних напрямків розвитку бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування відповідно до потреб управління підприємствами, установами, організаціями. Автори акцентують увагу на найбільш характерних тенденціях, закономірностях і перспективах використання новітніх напрямів розвитку обліково-аналітичної системи в Україні та світі.

89

657.9:338.242:631.8

М38

Машкова, Тетяна Володимирівна

   Обліково-інформаційне відображення якісних параметрів сільськогосподарських угідь [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Володимирівна Машкова. – К. : НУБПУ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячений дослідженню теоретичних, методичних і практичних питань обліку якісних параметрів сільськогосподарських угідь і розробленню рекомендацій з удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління їх станом, використанням і відтворенням із урахуванням якісних параметрів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

336.4:658

Г85

Грицьков, Євгеній Володимирович

   Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності / Євгеній Володимирович Грицьков. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

330.341:634.8.07

Ж85

Жук, Марта Миколаївна

   Організаційно-економічний механізм активізації інноваційних процесів АПК України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марта Миколаївна Жук. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичну парадигму сутності організаційно-економічного механізму активізації інноваційних процесів АПК; узагальнено методичні підходи щодо узагальнюючої оцінки теоретико - методичних положень і розробка науково-практичних підходів щодо формування організаційно-економічного механізму активізації інноваційних процесів АПК.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

658.152

П48

Покуца, Ілля Володимирович

   Організаційноекономічний механізм відтворення основних виробничих засабів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ілля Володимирович Покуца. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування і підвищення економічної ефективності організаційно-економічного механізму відтворення основних виробничих засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

331.101.262:656.2

Р32

Ревіна, Ольга Миколаївна

   Організаційно-економічні основи управління людським потенціалом підприємств залізничного транспорту в умовах інтелектуалізації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Миколаївна Ревіна. – К. : ДЕУТ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено чинники розвитку людського потенціалу підприємств залізничного транспорту. Моніторингу впливу вимагають чинники двох груп: організаційно-правових і економіко-мотиваційних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

Б61

Білянська, М. М.

   Організація еколого-педагогічної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. М. Білянська. – К. : Ліра-К, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/229-organzacya-ekologo-pedagogchnoyi-dyalnost.html.

     У посібнику розкрито теоретичні основи, методи, засоби і форми організації еколого-педагогічної діяльності у процесі навчання біології.

95

32.85я73

М33

Матвієнко, М. П.

   Основи електроніки [Електронний ресурс] : підручник / М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 364 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/299-osnovi-elektronki.html.

     У підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляєми тиристорні перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи з пам'яттю та запам'ятовуючі пристрої, генератори, одновібратори, таймери, формувачі сигналів, перетворювачі рівнів, елементи затримки й індикатори; програмовані логічні матриці, програмована матрічна логіка, базові матричні кристали, програмовані надвеликі інтегральні схеми, операціні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, суматори, інтегратори й деференціатори; розглянута побудова цифроаналогових та аналогоцифрових перетворювачів інформації та джерел живлення різного електронного призначення.

96

М33

Матвієнко, М. П.

   Основи електроніки та електротехніки [Електронний ресурс] : підручник / М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2016. – 504 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/296-osnovi-elektrotehnki-ta-elektronki.html.

     В першій частині підручника викладені основи побудови та перетворення електричних ланцюгів постійного і змінного струмів, приведені методи і алгоритми їх розрахунку.

В другій - розглянуті напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляєми тиристорні перемикачі та оптрони, логічні елементи, комбінаційні пристрої, елементи з пам'яттю, генератори, одновібратори, таймери, елементи затримки, формувачі цифрових сигналів, перетворювачі рівнів, індикатори, операціні підсилювачі, суматори, інтегратори та деференціатори, приведені програмуєми логічні матриці і джерела живлення різного електронного призначення.

97

31.2я73

М33

Матвієнко, М. П.

   Основи електротехніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 228 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/294-osnovi-elektrotehnki.html.

     У підручнику розглянуті питання пов'язані з методами розрахунку лінійних електричних ланцюгів постійного й синусоїдального струмів при сталих режимах їх роботи, а також представлений аналіз перехідних процесів класичним та операторним методам.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

98

66.4(4Укр)я73

М21

Мальська, М. П.

   Основи європейської інтеграції [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи європейської інтеграції.pdf.

     У підручнику висвітлюються еволюція інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. Визначаються суть, організаційні засади та напрями діяльності Європейського Союзу в контексті інституційних змін, внесених Лісабонським договором.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

99

К89

Кузьма-Качур, М. І.

   Основи краєзнавства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. І. Кузьма-Качур, М. В. Горват. – К. : Ліра-К, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/219-osnovi-krayeznavstva.html.

100

51.204я73

Я46

Якобчук, А. В.

   Основи медичної валеології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Якобчук, О. Г. Курик. – К. : [б. в.], 2017. – 254 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/135-osnovi-medichnoyi-valeologyi-vid-2-ge.html.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми та побудований на основних питаннях поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано у вигляді як основного, так і додаткового матеріалу з метою самостійного отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров'я.

101

005(075.8)

О-75

   Основи менеджменту : теорія і практика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, І. П. Миколайчук, Ю. І. Палеха [та ін.] ; відпов за вип. В. І. Зарицький. – К. : Ліра-К, 2017. – 528 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/233-osnovi-menedzhmentu-teorya-praktika.html.

       У навчальному посібнику систематизовано багаторічний досвід цілої низки піприємств, установ і організацій щодо того, у який спосіб побудувати ефективну систему управління.

102

30.10я73

О-75

   Основи метрології [Текст] : практикум / уклад. Н. Я. Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 36 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

103

65.9(4Укр)248я73

О-75

   Основи охорони праці [Текст] : підручник / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn%20ohor%20prazi%20Zaporozhez%2016.pdf#toolbar=0.

     У підручнику розглянуто організаційні і правові питання охорони праці. Викладено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, їхній вплив на організм людини, принципи нормування їхнього гранично допустимого рівня, наведено прилади та методи їх вимірювання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

104

С16

Саламаха-Малафий, Л. И.

   От рассвета до заката [Електронний ресурс] : роман про любовь / Л. И. Саламаха-Малафий. – К. : Ліра-К, 2017. – 128 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/199-ot-rassveta-do-zakata.html.

     Рассвет жизни - молодость. Закат... Не буду продолжать и так понятно. Желательно чтобы побольше было на земле украинской и вообще на Земле мест, где бы человек мог втретить этот "закат" в тепле, покое и уважении к своим сединам.

105

67.9(4Укр)301.12

П29

Пєтков, С. В.

   Охорона громадського порядку [Текст] / С. В. Пєтков. – К. : Скіф, 2017. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Охорона громадського порядку.pdf.

     В сучасних умовах необхідно зважено підходити до реформаційних процесів будь-якої сфери. Тим більше, коли це стосується громадського порядку та громадської безпеки.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

106

51.1(4Укр)я73

О-92

   Охорона здоров'я в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : Скіф, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Охорона здоров'я в Україні.pdf.

     Навчальний посібник присвячений дослідженню проблеми адміністративно-правового регулювання в сфері охорони здоров'я. На основі аналізу політики держави запропоновано та сформульовано поняття "охорона здоров'я", "медичне право", як правового інституту.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

107

65.9(4Укр)248я73

О-92

   Охорона праці в галузі [Текст] : навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик. – К. : ЦУЛ, 2017. – 323 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Охорона праці в галузі. Атаманчук.pdf.

     Конструктивно навчальний посібник охоплює три змістових викладок стосовно навчальних дисциплін: "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі" (теоретичні основи та практичний курс).

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

108

640.41:330.341.1:061.5

Г15

Галасюк, Катерина Артурівна

   Оцінка інноваційного потенціалу підприємств готельного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Артурівна Галасюк. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації визначено теоретичні засади, досліджено методичні підходи та удосконалено практичний інструментарій оцінки інноваційного потенціалу підприємств готельного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

331.1:330.311:338.27

Д92

Дьомкіна, Оксана Володимирівна

   Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Володимирівна Дьомкіна. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних і практичних питань оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємств сфери інформаційних технологій.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

З-17

Зайченко, І. В.

   Педагогіка [Електронний ресурс] : підручник / І. В. Зайченко. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2016. – 608 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/283-pedagogka.html.

     Підручник спрямований на забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх педагогів до науково обґрунтованого й творчого здійснення педагогічного процесу в навчальних закладах різного рівня акредитації.

111

З-17

Зайченко, Н. І.

   Педагогічний гуманізм Консепсьон Ареналь [Електронний ресурс] : монографія / Н. І. Зайченко. – К. : Ліра-К, 2017. – 132 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/198-pedagogchniy-gumanzm-konsepson-arenal.html.

     У монографії представлено аналіз філософсько-педагогічного вчення видатної іспанської письменниці, публіциста і просвітительки Консепсьон Ареналь (1820–1893).

112

Д26

Дедухно, А. В.

   Перформативи в мові й мовленні (на матеріалі української мови) [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Дедухно. – К. : Ліра-К, 2017. – 212 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/212-performativi-v-mov-y-movlenn-na-materal-ukrayinskoyi-movi.html.

     У монографії подано аналіз українських перформативних мовленнєвих актів.

113

631.115.11.003.13

С14

Садовий, Іван Іванович

   Підвищення ефективності виробничої діяльності фермерських господарств на основі освоєння динамічних сівозмін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Іван Іванович Садовий. – Х. : ХНАУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано позитивний вплив освоєння сівозмін на показники виробничої діяльності фермерських господарств. Запропоновано критеріальний показник економіко-екологічної ефективності виробничої діяльності фермерських господарств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

65.9(4Укр)261.4я73

П44

   Податкова система [Текст] : навч. посіб. / О. С. Іванишина, Т. А. Забарна, О. О. Мискіна [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – К. : ЦУЛ, 2017. – 416 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Podatkova%20sistema_Andrushenko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та

функціонування податкової системи України, відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

115

66.032я73

П50

   Політика в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – К. : Ліра-К, 2017. – 200 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/270-poltika-v-publchnomu-upravlnn.html.

     У навчальному посібнику дано комплексне уявлення про політику в публічному управлінні, викладено її розуміння та теоретичні засади. Розкрито моделі, підходи, методологічний інструментарій і механізми формування, впровадження та оцінювання поілтики в публічному управлінні.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

116

32-027.21(075.8)

Д27

Дей, М. О.

   Політологія у схемах, таблицях та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / М. О. Дей, О. І. Ткач. – К. : Ліра-К, 2017. – 172 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Політологія у схемах.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні проблеми політологічного знання, проаналізовано місце та роль політичних суб'єктів у системі політико-владних відносин суспільства і держави, показано засади політики, її сутність, першооснову, причину і джерела її існування, що їх покликані реалізувати політичні інститути, соціальні спільноти та особи.

                              2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

117

347.78

Г54

Глотов, Сергій Олександрович

   Право на приватне копіювання в цифровому середовищі (порівняльно-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Сергій Олександрович Глотов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації містить комплексне дослідження правового режиму творів, представлених у цифровій формі як нетипових об'єктів цивільного права та правового регулювання обмежень авторського права, зокрема, вільного відтворення творів в особистих цілях.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

118

347.78

Г54

Глотов, Сергій Олександрович

   Право на приватне копіювання в цифровому середовищі (порівняльно-правовий аспект) [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Сергій Олександрович Глотов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 186 с.

     Дисертація містить комплексне дослідження правового режиму творів, представлених у цифровій формі як нетипових об'єктів цивільного права та правового регулювання обмежень авторського права, зокрема, вільного відтворення творів в особистих цілях.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

Д13

Давидова, Н. О.

   Правовий статус учасників відносин у сфері освіти в США і перспективи його імплементації в освітню систему України (цивільно-правовий аспект) [Електронний ресурс] : монографія / Н. О. Давидова. – К. : Ліра-К, 2016. – 532 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/254-pravoviy-status-uchasnikv-vdnosin-u-sfer-osvti-v-ssha-perspektivi-yogo-mplementacyi-v-osvtnyu-sistemu-ukrayini-civlno-pravoviy-aspekt.html.

     Монографію присвячено комплексному теоретико-правовому порівняльному дослідженню цивільно-правового статусу учасників відносин у сфері освіти США і можливості, доцільності та перспективам його імплементації в освітню систему України, зокрема через таки цивільно-правові інститути як особисті немайнові права, юридична особа, речове право, зобов'язальне право, право інтелектуальної власності, а також надання пропозицій з удосконалення законодавства України.

120

347.453(043.3)

Т80

Труфанова, Юлія Владиславівна

   Припинення договору найму (оренди) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Юлія Владиславівна Труфанова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений комплексному дослідженню припинення договору найму (оренди) як самостійної стадії динаміки договірного зобов'язання з передання майна у тимчасове платне користування. У роботі обгрунтовано, що договір найму (оренди) є однією найдавніших договірних конструкцій, сфера застосування якої поширюється як на підприємницьку діяльність, так і на побут.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

121

347.453(043.3)

Т80

Труфанова, Юлія Владиславівна

   Припинення договору найму (оренди) [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Юлія Владиславівна Труфанова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 250 с.

     Дисертацію присвячено комплексному дослідженню припинення договору найму (оренди) як самостійної стадії динаміки договірного зобов'язання з передання майна у тимчасове платне користування. У роботі обгрунтовано, що договір найму (оренди) є однією найдавніших договірних конструкцій, сфера застосування якої поширюється як на підприємницьку діяльність, так і на побут.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

К72

Костюченко, О. В.

   Проектна діяльність в індустрії моди : організаційні та психологічні аспекти [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. – К. : Ліра-К, 2017. – 316 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/223-proektna-dyalnst-v-ndustryi-modi-psihologchn-ta-organzacyn-aspekti.html.

     У навчальному посібнику розглянуто психологічні явища, які реалізуються в системі управління фенш-проектами, відносин між суб'єктами проектної діяльності в індустрії краси та моди; означено комплекс організаційних, технологічних, методологічних і психологічних інструментів оптимізації fashion-проектної діяльності, що є необхідним компонентом компетентності керівника в ефективному управлінні проектами та максимальному використанню людських ресурсів у проектній діяльності.

123

32.85я73

П79

   Проектування мікропроцесорних систем [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт / уклад. О. М. Заставний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 44 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

124

32.973.2-018

В27

Веллинг, Л.

   Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL [Текст] = PHP and MySQL Web Development / Л. Веллинг, Л. Томсон ; пер.с англ. – 4-е изд. – М. : Вильямс, 2016. – 848 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Разработка веб-приложений.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Addison-Wesley.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

125

336.717.18:336.71

Ш75

Шмуратко, Яна Антонів

   Регулювання діяльності банків на ринку похідних фінансових інструментів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Яна Антонів Шмуратко. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню розвитку науково-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо регулювання діяльності банків на ринку ПФІ з урахуванням ризиків, пов'язаних зі здійсненням банками зазначеного напряму діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

338.23/.242.2

Б61

Біленька, Юлія Олексіївна

   Регулювання природних монополій у сфері електропостачання в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Олексіївна Біленька. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с.

     У роботі вирішене актуальне наукове завдання щодо поглиблення теоретичних засад, удосконалення методичних підходів і організаційних положень з вдосконалення системи регулювання природних монополій у сфері електропостачання в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

657.421:658.27

Ц17

Цап, Світлана Дмитрівна

   Рівень життя сільського населення та організаційно-економічний механізм його регулювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Дмитрівна Цап. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій стосовно підвищення рівня життя сільського населення у сучасних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

39.9:[339.1 - 027.543:620.9]

С30

Семенова, Дар'я Сергіївна

   Розвиток глобального ринку енергетичних ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дар'я Сергіївна Семенова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретико-методологічних засад дослідження розвитку глобального ринку енергетичних ресурсів у напрямку поступового збільшення сегменту альтернативної енергетики та розробка науково-практичних рекомендацій щодо визначення шляхів адаптації енергетичного ринку України до нього.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

001.895:338.124.4(100)

А67

Анісімов, Іван Євгенійович

   Розвиток міжнародної інноваційної діяльності в умовах глобальної економічної кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Іван Євгенійович Анісімов. – Вінниця : ДНУ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячений розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародної інноваційної діяльності та розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування єдиного світового інноваційного простору з урахуванням наслідків глобальної економічної кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

65.052.2

Р64

   Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції [Текст] : монографія / Т. Г. Мельник, Б. А. Засадний, Н. О. Гура [та ін.]. – К. : Кондор, 2017. – 226 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розвиток національної системи.pdf.

     У монографії досліджено актуальні питання проблеми розвитку та удосконалення національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції процесів.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 17)

131

332.1:332.5:338.43(477)

К60

Колєсніков, Вячеслав Ігорович

   Розвиток сільських територій регіонів України в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вячеслав Ігорович Колєсніков. – К. : АМУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо розвитку сільських територій регіонів України в умовах євроінтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

В14

Вакуленко-К, В.

   Святославова Сварґа [Електронний ресурс] : вірші / В. Вакуленко-К. – К. : Ліра-К, 2017. – 188 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/251-svyatoslavova-svara.html.

     Тематика текстів – напрочуд розмаїтна – від національно-патріотичної до любовної, онотогічної з язичницьким забарвленням. Вірші – експериментальні у формо-змістовому вираженні, вони – музичні (автор – дипломант спецвідзнаки «Коронації слова» у «Пісенній ліриці»), вони певною мірою – провокативні.

133

332.135

Ф57

Філяк, Максим Сергійович

   Система показників у механізмі регулювання сталого розвитку території [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Максим Сергійович Філяк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено сутність і складові поняття сталого розвитку, розглянуто парадокси економічних процесів сталого розвитку в зв'язку з технологічними укладами, подано класифікацію термінів і шкіл, а також проаналізовано внесок кожного з напрямів у формування принципів сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

63.5(4Укр-4Тер)

Ю71

Юрійчук, М. В.

   Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля (за експедиційними дослідженнями села Новосілка Заліщицького району Тернопільської області) [Текст] = South-Western Podillia family customs and ceremonies : монографія / М. В. Юрійчук, В. М. Ткаченко. – К. : Олег Філюк, 2016. – 246 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сімейні звичаї та обряди.pdf.

    У книзі на основі записів і низки опублікованих праць та архівних матеріалів розповідається про сімейну обрядовість Південно-Західного Поділля, а саме с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл., висвітлено історію села.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

135

332:332.122:338.43

П77

Притула, Христина Мирославівна

   Соціально-економічний розвиток сільських територій на основі ефективної реалізації їх потенціалу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Христина Мирославівна Притула. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методологічні основи соціально-економічного розвитку сільських територій. Зокрема, висвітлено особливості визначення сутності та функціонування сільських територій, узагальнено та систематизовано наукові підходи до вивчення сільських територій, досліджено структуру та еволюцію розвитку інституційного середовища розвитку сільських територій у країнах-членах ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

С76

   Стандартизація у тваринництві [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. І. Ібатуллін, В. О. Пабат, А. Я. Маньковський [та ін.]. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2017. – 548 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/189-standartizacya-u-tvarinnictv.html.

     Наведені вимоги нормативних документів до продукції тваринництва, а також до продукції, використання якої забезпечує ефективну організацію окремих елементів технологічного процесу її виробництва та реалізації.

137

338.432:633.63

П75

Прийдак, Тетяна Борисівна

   Стратегія розвитку та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Борисівна Прийдак. – Полтава : ПДАА, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці й обгрунтуванню теоретичних і прикладних засад формування стратегії розвитку та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

338.486.1(477)(043.3)

К72

Костинець, Валерія Володимирівна

   Стратегія управління розвитком туристичної галузі України на основі брендингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валерія Володимирівна Костинець. – К. : КНУТД, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі висвітлено теоретико-методичні підходи до управління розвитком туристичної галузі на основі брендингу, визначено сутність бренду як об'єкта управління туристичною галуззю, а також встановлено особливості брендингу національного туристичного продукту, проаналізовано сучасні методи оцінювання ефективності брендингу туристичної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

Л15

Ладанюк, А. П.

   Сучасні технології конструювання систем автоматизації складних об’єктів (мережеві структури, адаптація, діагностика та прогнозування) [Електронний ресурс] : монографія / А. П. Ладанюк, Н. А. Заєць, Л. О. Власенко. – К. : Ліра-К, 2016. – 312 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/276-suchasn-tehnologyi-konstruyuvannya-sistem-avtomatizacyi-skladnih-obyektv-merezhev-strukturi-adaptacya-dagnostika-ta-prognozuvannya.html.

     У монографії викладені сучасні технології конструювання систем автоматизації, що поєднують в собі розробку, аналіз, проектування та прогнозування процесів функціонування складних об’єктів. Окрім класичних методів діагностики, прогнозування, адаптації та координації розглянуті також генетичні алгоритми,

мережеві структури, зокрема, нейронні, ієрархічниі і нечіткі ієрархічні ситуаційно-подієві мережі, методи сценарно-цільового підходу. Наведені варіанти конструювання систем автоматизації на прикладі технологічних комплексів цукрового, молочного та пивного виробництв.

140

32.973я73

Т31

   Телекомунікаційні системи і мережі [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. Р. Пітух. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

141

65.9(4Укр)261.7

В41

Виговська, В. В.

   Теоретико-методологічні засади та прагматика забезпечення безпеки страхового ринку України [Текст] : монографія / В. В. Виговська. – К. : Кондор, 2016. – 358 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теоретико-методологічні засади.pdf.

     У монографії висвітлено сучасні проблеми безпеки страхового ринку та прагматика її забезпечення. Основна увага приділена дослідженню системи забезпечення безпеки страхового ринку як цілісної впорядкованої сукупності субсистем, взаємопов'язаних механізмів, методів і засобів, заходів економічного, науково-технічного та організаційного характеру.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

142

Д69

Дорофєєва, В. Ю.

   Теоретичні аспекти сучасної української музики [Електронний ресурс] : монографія / В. Ю. Дорофєєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 188 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/193-teoretichn-aspekti-suchasnoyi-ukrayinskoyi-muziki.html.

     У монографії проаналізовано музичну композицію як семіотичний феномен української культури XX - пчатку XXI століть, обґрунтовано семантику музичного твору як текстуальну цілісність, здійснено науково-теоретичне осмислення сучасної української музики на прикладі постаті блискучого композитора всесвітнього рівня Є. Станковича, котрий відобразив у ґенезі творчості всі метаморфози, що належать добі.

143

32.81я73

Т33

   Теорія автоматичного управління [Текст] : метод. вказівки до виконання курсових робіт / уклад. Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 44 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

144

67.0я73

Т33

   Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. О. Тихомиров, М. М. Мікуліна, Ю. А. Іванов [та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Стрельбицької. – К. : Кондор, 2016. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія держави і права. Навч. посіб.pdf.

     Навчальний посібник висвітлює питання теорії держави і права з урахуванням сучасного стану правової науки та в контексті перетворень, що відбуваються в суспільстві. Поряд із традиційними, у ньому вміщено теми, які відображають наявні та перспективні зміни в теорії держави і права, спричинені розвитком інформаційного суспільства та потребами забезпечення інформаційної безпеки.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 14)

145

796(075.8)

К72

Костюкевич, В. М.

   Теорія і методика спортивної підготовки : у запитаннях і відповідях [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич. – К. : КНТ, 2017. – 159 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія і методика спортивної підготовки.pdf.

     У навчально-методичному посібнику подані запитання і стислі відповіді до них з теорії і методики спортивної підготовки. Посібник призначений для студентів, магістрів, викладачів інститутів фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.

                              2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

146

Б88

Брояко, Н. Б.

   Теорія і практика бандурного виконавства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Б. Брояко. – К. : Ліра-К, 2017. – 196 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/203-teorya-praktika-bandurnogo-vikonavstva.html.

     Навчальний посібник «Теорія і практика бандурного виконавства» є одним із видань, в якому на основі оригінальної інтерпретації концепції художньої техніки М. Давидова викладено науково-теоретичне осмислення проблем формування виконавської майстерності бандуриста, що ґрунтується на детальному аналізі специфіки звуковидобування на бандурі, психофізичних аспектів виконавської

техніки бандуриста, артикуляційно-штрихових засобів, тощо.

147

22.18я73

Т33

   Теорія інформації та кодування [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. А. І. Сегін. – Тернопіль : Гал-друк, 2017. – 60 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

148

65.049(4Укр)

Т65

   Трансформаційні перетворення регіональної економіки [Текст] : монографія / за заг. ред. С. А. Назаренка. – К. : Кондор, 2016. – 290 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трансформаційні перетворення.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню питань трансформаційних перетворень регіональної економіки, пошуку проблемних питань та шляхів ефективного використання наявних можливостей розвитку у сучасних умовах.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

149

330.252.3:760

Г52

Гладких, Дмитро Євгенійович

   Трансформація світового ринку хімічної продукції в умовах глобальної кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дмитро Євгенійович Гладких. – Вінниця : ДНУ, 2016. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячений розвитку теоретико-методологічних основ дослідження трансформації світового ринку хімічної продукції та розробці науково-практичних рекомендацій щодо розвитку світового ринку хімічної продукції в умовах глобальної кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

Т60

Тормахова, В. М.

   Українська естрадна музика і фольклор : взаємопроникнення і синтез [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Тормахова. – К. : Ліра-К, 2017. – 204 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/197-ukrayinska-estradna-muzika-folklor-vzayemoproniknennya-sintez.html.

     Практична цінність монографії, присвяченої особливомтям взаємозв'язку фольклору та естрадної музики, виражається в тому, що її результати можуть бути використані   при вивченні музичної культури другої половини XX - початку XXI століття, історії, теорії та практики інструментального та вокального виконавства у викладанні курсів музично-виконавських, музично-теоретичних, музично-історичних дисциплін, а також при підготовці фундаментальних праць з історії джазової музики, рок-музики, ьасової музичної культури.

151

П34

Пістунова, Т. В.

   Українська інструментальна музика. Музично-текстоло­гічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Пістунова. – К. : Ліра-К, 2017. – 1132 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/192-ukrayinska-nstrumentalna-muzika-muzichno-tekstologchniy-analz.html.

     В навчальному посібнику розглядаються деякі особливості музично-текстологічного аналізу творів.

152

81.2Укр-9

М33

Матвійчук, Т.

   Українська мова : теорія, вправи, тести [Електронний ресурс] : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. – 2-ге вид., переробл. й доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 452 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/244-ukrayinska-mova-teorya-vpravi-testi-navch-posbnik-dlya-pdgotovki-do-spitv-ta-zno.html.

     Посібник призначений для інтенсивного повторення навчального матеріалу з української мови та закріплення навичок грамотного письма.

153

811.161.2(075.8)

Г87

Громик, Ю. В.

   Український правопис [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Громик. – К. : ЦУЛ, 2017. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Український правопис.pdf.

     Подано основні орфографічні та пунктуаційні правила, зауваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів навчального курсу "Український правопис".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

154

С38

Сінельнікова, В. В.

   Українці Нижнього Поволжя : історія і сьогодення [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Сінельнікова. – К. : Ліра-К, 2017. – 336 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/211-ukrayinc-nizhnogo-povolzhya-storya-sogodennya.html.

     На основі архівних і власних польових матеріалів, друкованих джерел і наукових досліджень автор розглядає історію переселення і динаміку чисельності українців на території сучасної Волгоградської області РФ з кінця XVII ст. до сьогодення.

155

005.93:621(043.3)

К83

Крохмаль, Світлана Сергіївна

   Управління матеріальними ресурсами багатономенклатурного мащинобудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Сергіївна Крохмаль. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розвинуто теоретичні положення управління матеріальними ресурсами багатономенклатурного машинобудівного підприємства; уточнено визначення і розширено склад поняття "матеріальні ресурси".

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

336.7

П47

Поздняков, Євген Михайлович

   Управління проблемною кредитною заборгованістю клієнтів банку-юридичних осіб [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євген Михайлович Поздняков. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації визначено економічний зміст проблемної кредитної заборгованості та методів управління нею, формалізовано систему управління ризиками виникнення проблемної кредитної заборгованості, обгрунтовано концепцію вдосконалення механізму управління проблемною кредитною заборгованістю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

65.291.217я73

К58

Кожушко, Л. Ф.

   Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко. – К. : Кондор, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління проектами. Кожушко.pdf.

     У навчальному посібнику детально висвітлено зміст фаз життєвого циклу проекту, розглядаються питання економічного обгрунтування, структуризації та планування проектів, а також управління якістю, ризиками, людськими ресурсами, контрактами та закупівлями в інвестиційних проектах.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

158

У67

   Управління розвитком професійного навчального закладу : праксеологічні засади [Електронний ресурс] : навч. посіб. для керівників проф. навч. закладів / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2017. – 124 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/205-upravlnnya-rozvitkom-profesynogo-navchalnogo-zakladu-prakseologchn-zasadi.html.

     У навчальному посібнику подано праксеологічні умови, що забезпечують резульртативність управління та якість функціонування відкриого освітнього середовища професійного навчального закладу, запровадження нових організаційн-педагогичних форм професійного навчання конкурентоздатних робітників і молодших спеціалістів у тісній взаємодії з роботодавцями, оновлення змісту професійної освіти з урахуванням динамічних змін у галузях виробництва.

159

[368.021:336.76.021.8](477)

К89

Кузьменко, Ольга Геннадіївна

   Управління страховим портфелем компанії в процесі трансформації фінансового ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Геннадіївна Кузьменко. – Суми : УАБС, 2016. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено сутність страхового портфеля, розглянуто види і типи страхових портфелів, визначено сутність збалансованого страхового портфеля. Досліджено теоретичні і практичні аспекти управління страховим портфелем в Україні, визначено основні етапи цього процесу.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

160

65.291.823.2я73

К20

Капінос, Г. І.

   Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. – К. : Кондор, 2016. – 278 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління якістю. Капінос.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено на основі дослідження сучасного вітчизняного та світового досвіду в галузі менеджменту якості, використання найновітніших міжнародних стандартів з якості.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

161

65.9(4Укр)49-21я73

К88

Кудла, Н. Є.

   Управління якістю в туризмі [Текст] : підручник / Н. Є. Кудла. – К. : ЦУЛ, 2017. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління якістю в туризмі.pdf.

     У підручнику комплексно розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління якістю в туризмі. Визначено постулати якості у сферах надання послуг розміщення й харчування, транспортних, туристичного посередництва й організації та обслуговування туристичного руху.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

162

Ф29

   Фах диригування [Електронний ресурс] : практикум для студентів ф-ту муз. мистецтва спеціалізації хор. диригування. – К. : Ліра-К, 2017. – 140 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/194-fah-diriguvannya-praktikum-dlya-studentv-f-tu-muz-mistectva-specalzacyi-hor-diriguvannya.html.

     У практикумі наведені рекомендації з вивчення дисципліни "Фах (диригування)" та основні теми для вивчення.

163

П63

Посудін, Ю. І.

   Фізика [Електронний ресурс] : підручник / Ю. І. Посудін. – К. : Ліра-К, 2016. – 472 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/284-bofzika.html.

     У підручнику наведені основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики.

Розглянуто фізичні процеси, що відбуваються у живому організмі та механізми, які становлять основу життедіяльності людини, тварини та рослини під впливом навколишнього середовища. Викладено проблеми дії зовнішніх фізичних факторів на живі організми та їх здатності реагувати на ці фактори. Приділено увагу принципам дії та можливим застосуванням сучачних фізичних методів та приладів у практичній діяльності майбутнього спеціаліста.

164

75.1я73

П77

Присяжнюк, С. І.

   Фізичне виховання. Теоретичний розділ [Текст] : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 504 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Fiz_vuh-Prisagnuk.pdf.

     У роботі наводяться рекомендації з методики проведення оздоровчо-тренувальних занять   з фізичного виховання із студентами спеціального навчального відділення. Дана характеристика особливостей організації занять після перенесених захворювань; наводяться приблизні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворюваннях студентів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

165

338

Ф59

   Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні [Текст] : монографія. Ч. 1 / Л. В. Мельник, Л. М. Акімова, Н. М. Кондрацька [та ін.]. – К. : Кондор, 2016. – 170 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансова та еколого-економічна політика.pdf.

     В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти формування фінансової та еколого-економічної політики управління просторовим розвитком України та її регіонів.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

166

[336.1:352]:332.87(043.3)

К75

Коцюрба, Ольга Юріївна

   Фінансове забезпечення діяльності підприємств житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Юріївна Коцюрба. – Х. : ХНЕУ ім.Семена Кузнеця, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений розвитку теоретичних положень та розробці

методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування фінансового забезпечення діяльності підприємств житлово-комунального господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

167

65.9(4Укр)37

Ф59

   Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу [Текст] : монографія / Н. В. Антоненко, А. В. Базилюк, Л. М. Бабич [та ін.] ; під наук. ред. А. В. Базилюк. – К. : Кондор, 2016. – 238 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансове та обліково-аналітичне.pdf.

     У монографії досліджується процес фінансового та обліково-аналітичного забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу України, розглядається його сучасний стан, перспективні тенденції та закономірності розвитку. У роботі обгрунтовані економічні наслідки дефіцитного фінансування та пропонується методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивної моделі соціально-економічного розвитку, яка створить передумови для розширеного фінансування у сфері автотранспортного комплексу і економіки в цілому.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

168

65.9(4Укр)261.4

К95

Кучерова, І. М.

   Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій [Текст] : монографія / І. М. Кучерова ; за наук. ред. О. І. Рогача. – К. : ЦУЛ, 2017. – 192 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fiskalne_regul.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад організації та функціонування систем оподаткування доходів ТНК і визначенню макроекономічного ефекту від змін у цих системах в умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

169

Ф64

   Фітопатологія [Електронний ресурс] : підручник / І. Л. Марков, О. В. Башта, Д. Т. Гентош [та ін.] ; за ред. І. Л. Маркова. – К. : Ліра-К, 2017. – 548 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/231-ftopatologya-kolorova-vkleyka.html.

     Висвітлено теоретичні питання, що стусуються етіології хвороб рослин, причини, закономірності виникнення, розвитку і поширення хвороб, систематика збудників хвороб, діагностичні ознаки прояву хвороб польових, овочевих та плодово-ягідних культур, біоекологічні особливості їх збудників,цикли розвитку патогенів та джерела інфекції, шкідливість хвороб.

170

336.76.330.34

Г70

Городніченко, Юлія Вадимівна

   Фондовий ринок як механізм забезпечення економічного розвитку країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Вадимівна Городніченко. – К. : КНТЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті розкрито сутність фондового ринку як механізму забезпечення економічного розвитку країни, що полягає у використанні сукупності відповідних заходів, важелів та інструментів розподілу і перерозподілу капіталу між його учасниками з урахуванням інституційних умов та особливостей розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

Ф79

   Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні [Електронний ресурс] : матеріали круглого столу [м. Київ, 30 верес. 2016 р.] / відпов. за вип. В. І. Зарицький. – К. : Ліра-К, 2016. – 96 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/234-formuvannya-akademchnoyi-dobrochesnost-ta-mehanzmv-zapobgannya-ta-protidyi-plagatu-v-naukovih-tvorah-v-ukrayin-mater-kruglogo-stolu-30-veresnya-2016-r-m-kiyiv.html.

     Висвітлюються теоретико-методологічні питання формування академічної доброчесності в Україні, окреслюються проблеми детерміналізації плагіату та виявлення його сутнісних ознак, а також утвердження судового розгляду спорів щодо недобросовісного запозичення у академічних творах фрагментів робіт інших авторів.

172

005.21:664

Р82

Рубан, Віра Миколаївна

   Формування антикризової стратегії підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віра Миколаївна Рубан. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню теоретичних, методичних та організаційних питань впровадження антикризового управління на підприємствах харчової промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

М69

Михалюк, А. М.

   Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / А. М. Михалюк. – К. : Ліра-К, 2016. – 220 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/269-formuvannya-vikonavskoyi-kulturi-maybutnh-uchitelv-muziki-zasobami-ukrayinskogo-fortepannogo-mistectva.html.

     У посібнику висвітлено науково-теоретичні основи та організаційно-методичні засади формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва; представлено орієнтовні завдання для самостійної роботи.

174

331.522

Б61

Білецький, Олександр В'ячеславович

   Формування і використання людського капіталу в інноваційній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Олександр В'ячеславович Білецький. – Вінниця : ДНУ, 2016. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячений розвитку теоретико-методологічних засад дослідження людського капіталу і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування і використання людського капіталу в умовах інноваційної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

175

332.122:339.9.012.436(477)

Ш28

Шаталова, Людмила Семенівна

   Формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Людмила Семенівна Шаталова. – Одеса : ІПРЕЕД, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено теоретико-методичні засади і практичні рекомендації щодо формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіонів з урахуванням потенційних можливостей та особливостей його розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

176

65.012.32:61:378.14

Л67

Ліштаба, Людмила Вікторівна

   Формування механізму компетентності менеджерів в системі охорони здоров'я [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Людмила Вікторівна Ліштаба. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 235 с.

     У дисертації розвинуто теоретичні положення щодо формування механізму професійної компетентності менеджерів медичних закладів у системі охорони здоров'я. Визначено сутність професійної компетентності менеджерів закладів охорони здоров'я, дано власне визначення понять "менеджер у системі охорони здоров'я" та "механізм формування компетентностей управлінського персоналу".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

177

65.012.32:61:378.14

Л67

Ліштаба, Людмила Вікторівна

   Формування механізму компетентності менеджерів в системі охорони здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Вікторівна Ліштаба. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розвинуто теоретичні положення щодо формування механізму професійної компетентності менеджерів медичних закладів у системі охорони здоров'я. Визначено сутність професійної компетентності менеджерів закладів охорони здоров'я, дано власне визначення понять "менеджер у системі охорони здоров'я" та "механізм формування компетентностей управлінського персоналу".

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

178

332.2(477);502.4

Б74

Богославська, Аліна Вікторівна

   Формування природно-заповідного фонду та його роль у комплексному розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Аліна Вікторівна Богославська. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 43 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методичні засади формування і розвитку заповідних територій; досліджено законодавче забезпечення регулювання процесу охорони біорізноманіття і ландшафтів; визначено роль територій та об'єктів природно-заповідного фонду в забезпеченні комплексного розвитку регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

179

3.073.6:378(043.3)

Б12

Бабовал, Надія Ростиславівна

   Формування ринку освітніх послуг виищої школи в умовах європейської інтеграції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Надія Ростиславівна Бабовал. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 216 с.

     У дисертації викладено теоретико-методичні положення та практичні рекомендацій щодо формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції. Визначено фактори впливу на розвиток ринку освітніх послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

180

3.073.6:378(043.3)

Б12

Бабовал, Надія Ростиславівна

   Формування ринку освітніх послуг виищої школи в умовах європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Ростиславівна Бабовал. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації викладено теоретико-методичні положення та практичні рекомендацій щодо формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції. Визначено фактори впливу на розвиток ринку освітніх послуг.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

181

338.242.42

Б91

Бурлацька, Світлана Владиславівна

   Формування стратегії забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Владиславівна Бурлацька. – КраматорськДДМА : ДДМА, 2016. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню проблеми формування стратегії забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки. Обгрунтовано методологічні підходи до ідентифікації дескрипторів національної соціально-економічної системи й визначено особливості реалізації техноцентричного та екоцентричного підходів до сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

182

336.748.3:336.144.36](477)

Г62

Голуб, Роксолана Ростиславівна

   Формування та підходи до прогнозування валютного курсу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Роксолана Ростиславівна Голуб. – К. : ДВНЗ УБС, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розкрито сутність валютного курсу і підходи до його прогнозування. Досліджено режими валютного курсу шляхом їх класифікації, аналізу і синтезу їхніх істотних властивостей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

183

[332.146:339.13]:369.06(477)

Б27

Бас-Юрчишин, Мар'яна Андріївна

   Формування та розвиток регіональних ринків медичного страхування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Мар'яна Андріївна Бас-Юрчишин. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних положень та розробці стратегічних пріоритетів, засобів та практичних рекомендацій щодо розвитку регіональних ринків медичного страхування в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

184

М48

Мельничук, Т. Ф.

   Формування творчої особистості студента у системі культурно-просвітницької діяльності університетів природо-охоронного профілю : теорія і практика [Електронний ресурс] : монографія / Т. Ф. Мельничук. – К. : Ліра-К, 2017. – 460 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/215-formuvannya-tvorchoyi-osobistost-studenta-u-sistem-kulturno-prosvtnickoyi-dyalnost-unversitetv-prirodo-ohoronnogo-proflyu-teorya-praktika.html.

     У монографії дослідження проблеми формування творчої особистості у системі культурно-просвітницької діяльності університетів природо-охоронного профілю ґрунтується на багаторічному практичному досвіді автора.

185

Х22

   Харчова біотехнологія [Електронний ресурс] : підручник / Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель. – К. : Ліра-К, 2016. – 408 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/287-harchova-botehnologya.html. – Присвячується 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні.

     У підручнику систематизовано та викладено всі аспекти харчової біотехнології: використання мікроорганізмів та продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях (молочні ферментовані продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані м'ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, ферментовані продукти рослинного походження, вільні від глютену харчові продукти); традиційні та нові продукти мікробного синтезу як харчові добавки та сучасні біотехнології їх одержання; переваги та недоліки, а також законодавча база використання генно-модефікованих організмів у харчових виробництвах.

186

68.69(4Укр)я73

Ц58

   Цивільна оборона України [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Р. М. Івах, В. О. Рощин, В. М. Ємкало. – К. : Кондор, 2016. – 348 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільна оборона України.pdf.

     Висвітлені питання організації цивільної оборони в Україні; дія шкідливих, небезпечних та вражаючих факторів в мирний і воєнний час; організація захисту населення в час надзвичайних ситуацій; стійкість технічних систем; ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, медичних катастроф та основ долі карської допомоги потерпілим в час нещасних випадків, травм в умовах мирного часу при надзвичайних ситуаціях.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

187

С38

Сіненко, О. О.

   Читання партитур [Електронний ресурс] : практикум / О. О. Сіненко. – К. : Ліра-К, 2017. – 84 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/181-chitannya-partitur-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Читання партитур" та основні теми для вивчення.