Нові надходження СЕРПЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

339.92:911.375(043.3)

К67

Корнелюк, Ольга Антонівна

   Активізація транскордонного співробітництва міських поселень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ольга Антонівна Корнелюк. – Луцьк : СНУ, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито концептуальні засади активізації транскордонного співробітництва, визначено міські поселення як центри активізації транскордонного співробітництва, розвинуто методичні підходи до оцінки транскордонного співробітництва міських поселень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

2

336.71:338.242.4

С31

Сенищ, Павло Миколайович

   Банківська діяльність в реалізації державної політики економічного зростання України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Павло Миколайович Сенищ. – К. : УБС, 2017. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність банківської діяльності з позицій її впливу на реалізацію державної політики економічного зростання (ДПЕЗ), розроблена типологізація та визначено види банківської діяльності, узагальнено їх класифікацію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

3

338.24(477)

Б40

   Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / О. С. Власюк, А. І. Мокій, О. І. Іляш [та ін.] ; за заг. ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД, 2017. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Безпека та конкурентоспроможність.pdf.

     У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні забезпечення економічної безпеки України та посилення конкурентоспроможності країни в умовах глобальної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

796/798

К31

Кашуба, В. О.

   Біомеханіка просторової організації тіла людини : сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень [Текст] : монографія / В. О. Кашуба, Ю. А. Пападюха. – К. : ЦУЛ, 2018. – 768 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Біомеханіка просторової організації тіла.pdf.

     Розглянуто основи теорії вчення з просторової організації тіла людини, сучасні методологічні особливості її визначення та оцінки, технології вимірювання постанови та опорно-ресорної функції стопи людини, комп'ютеризовані, роботизовані та мікропроцесорні комплекси, системи та пристрої для забезпечення визначення біомеханічних особливостей просторової організації тіла людини.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

5

336.764/.768(075.8)

К17

Калінеску, Т. В.

   Біржова діяльність [Текст] : підручник / Т. В. Калінеску, І. М. Кушал, О. Д. Кирилов. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 445 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Біржова діяльність...pdf.

     У підручнику розглядаються основні засади здійснення біржових операцій та укладання угод, особливості здійснення брокерської діяльності на сучасному етапі розвитку України. Значну увагу приділено механізму біржової діяльності; фінансово-економічним показникам, що характеризують біржову діяльність; критеріям ефективності і фінансового стану бірж та брокерських контор.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

6

[336.743:339.72.053]

Г68

Гордєєва, Дар'я Валеріївна

   Валютні ресурси у врівноваженні платіжного балансу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дар'я Валеріївна Гордєєва. – К. : УБС, 2017. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні засади, розроблено науково-методичні підходи та практичні рекомендації щодо забезпечення економіки валютними ресурсами для врівноваження платіжного балансу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

 

Тимчук, Володимир

   Вогнити! Вижти! Перемогти! [Текст] / Володимир Тимчук. – 7-ме вид. (скорочена версія). – Львів : Астролябія, 2017. – 40 с.

8

332.1(477)-058.33(043)

Д33

Денисенко, Вікторія Олександрівна

   Вплив трансформації відносин власності на формування середнього класу в регіонах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вікторія Олександрівна Денисенко. – Черкаси : ЧНУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному обгрунтуванню теоретичних засад дослідження середнього класу як основи соціально-економічної стабільності регіону, визначено етапи трансформації відносин власності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

336.7(075.8)

Г89

   Гроші та кредит [Текст] : робочий зошит / авт.-уклад. Г. М. Забчук, О. О. Іващук. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 108 с.

     З метою формування у студентів економічного мислення розроблений робочий зошит з дисципліни "Гроші та кредит". Робочий зошит складено до методичних рекомендацій щодо розробки робочих зошитів для студентів ВЕЗ І-ІV рівнів акредитації та навчальної програми дисципліни "Гроші та кредит" для економічних спеціальностей.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

330:338.12

Б91

Бунтов, Іван Юрійович

   Державна підтримка розвитку біотехнологій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Іван Юрійович Бунтов. – Х. : НДЦ ІПР НАН України, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню наукового завдання - удосконаленню теоретико-методичного забезпечення державної підтримки розвитку біотехнологій в економіці України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

330.341.1:32(477)

В68

Володіна, Валерія Олегівна

   Державне регулювання інноваційними інтересами підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валерія Олегівна Володіна. – К. : НАУ, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вдосконаленню теоретичних положень і методичних рекомендацій з удосконалення державного регулювання інноваційними інтересами підприємства.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

351:378(338:354)

Х15

Хайдура, Хані Мохаммад

   Державне регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Хані Мохаммад Хайдура. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науково-теоретичному обгрунтуванню методичних основ і практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

338.24:330.322

З-15

Задоя, Олександр Анатолійович

   Державне регулювання трансформації заощаджень в інвестиції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Анатолійович Задоя. – Дніпро : ДУ ім. Альфреда Нобеля, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи наведено результати дослідження теоретичних та науково-методичних положень, а також розробки практичних рекомендацій щодо державного регулювання процесів формування заощаджень та їх трансформації в інвестиції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

338.242

І-19

Іванишина, Галина Сергіївна

   Державне регулювання у сфері пробірного нагляду [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Сергіївна Іванишина. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито понятійно-термінологічний апарат теми дослідження та обгрунтовано потребу застосування міждисциплінарного підходу при вивченні процесів регулювання і здійснення державного контролю за видобутком.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

004.77:519.2

Д26

Дєєв, Костянтин Сергійович

   Дослідження мережевої взаємодії за допомогою системи глибокого аналізу пакетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Костянтин Сергійович Дєєв. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи запропоновано методи забезпечення ідентифікації мережевої активності однорангових додатків для наступної їх класифікації та виділення в окремий сервісний клас такої взаємодії з метою проведення гнучкої тарифікації у мережі оператора Інтернет-послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

338.47

Л64

Литвиненко, С. Л.

   Економіко-організаційні аспекти оптимізації роботи підприєимств транспорту [Текст] : монографія / С. Л. Литвиненко, П. О. Яновський. – К. : Кондор, 2017. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіко-організаційні аспекти оптимізації.pdf.

     Вивчено стан якості перевезень вантажів на залізничному транспорті України та розроблено концептуальні основи її підвищення, реалізовано теоретичні основи дослідження проблеми підвищення якості процесу перевезень вантажів, охарактеризовано можливості реінжинірингу та бізнес-планування для оптимізації роботи вітчизняних вантажних авіакомпаній.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

17

338.24

Р59

Роговий, А. В.

   Економічна безпека : детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки [Текст] : монографія / А. В. Роговий. – К. : Кондор, 2017. – 375 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна безпека детермінанти.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних та прикладних засад забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах циклічності економічної динаміки.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

18

631.152:636:338.439(477)

Л13

Лаврук, Віталій Валерійович

   Економічна модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Валерійович Лаврук. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи сформульовано сутність поняття економічної модернізації та виділено основні проблеми, що перешкоджають її проведення у тваринництві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

330.342:622.691.4

Б19

Бакай, Максим Миколайович

   Економічне оцінювання процесу технічного обслуговування підприємств магістрального транспорту газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Максим Миколайович Бакай. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботі здійснено теоретичне узагальнення досвіду і запропоновано нове вирішення важливого науково-практичного завдання - формування теоретичного та методичного забезпечення економічного оцінювання процесу технічного обслуговування підприємств магістрального транспорту газу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

347.65/.68

Ф33

Федорич, Ірина Ярославівна

   Здійснення права на спадкування за цивільним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Ярославівна Федорич. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В.Стефаника, 2018. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем, повя'заних із здійсненням права на успадкування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

004.02:004.823:004.942

М75

Молдавська, Олександра Володимирівна

   Знанняорієнтовані моделі, методи та інформаційна технологія технічного діагностування інформаційних систем на основі сценаріїв [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександра Володимирівна Молдавська. – Одеса : ОНПУ, 2018. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи для технічного діагностування поведінки ІС та їх компонентів запропоновано використовувати ієрархії сценаріїв для представлення знань; для автоматизації їх формування вдосконалено модель ієрархії сценаріїв та модель багаторівневого патерну.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

330.341.1(477)

І-66

   Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі : світові тенденції та практика в Україні [Текст] = Innovative development of enterprises in the sphere of trade : world tendencies and practice in Ukraine : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець [та ін.] ; за заг. ред. С. А. Давимуки. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інноваційний розвиток підприємств.pdf.

     У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі. Виявлено характерні тенденції стану інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі України та охарактеризовано особливості їх інноваційної стратегії і політики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

23

65.012:658.1

П52

Полозова, Тетяна Василівна

   Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Василівна Полозова. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на теоретико-методологічному рівні обгрунтовано еволюційно-поведінкову концепцію забезпечення конкурентоспроможності підприємства, сформовано її категоріально-понятійний апарат.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

364

Б40

Безтелесна, Л. І.

   Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави [Текст] : монографія / Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук. – К. : Кондор, 2017. – 195 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інституційне забезпечення.pdf.

     У монографії відображені теоретичні основи дослідження інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави. Проведено діагностику інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави на основі міжнародних критеріїв оцінювання, визначено регіональні тенденції.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

25

338.45:621:65.012.8(043.3)

Х98

Худолєй, Ліна Володимирівна

   Інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ліна Володимирівна Худолєй. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи происвячений обгрунтуванню теоретичних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

004:338.512:334.716

Ч-49

Черняєва, Олександра Олександрівна

   Інформаційне забезпечення управління витратами підприємств переробної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександра Олександрівна Черняєва. – К. : МАУП, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні підходи до тлумачення витрат підприємства, систематизована та уточнена їх класифікація.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

004.31:681.325:681.121

М24

Мануляк, Ірина Зіновіївна

   Інформаційно-вимірювальна система витрати газу на основі оцінок ентропії бінарних сигналів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ірина Зіновіївна Мануляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 228 с.

     Дисертаційна робота присвячена розв'язанню важливої науково-прикладної задачі - застосуванню сучасних інформаційних технологій для вдосконалення наявних і розробці нових методів і засобів спрямованих на зменшення стандартної відносної невизначеності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

004.31:681.325:681.121

М24

Мануляк, Ірина Зіновіївна

   Інформаційно-вимірювальна система витрати газу на основі оцінок ентропії бінарних сигналів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ірина Зіновіївна Мануляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню важливої науково-прикладної задачі - застосуванню сучасних інформаційних технологій для вдосконалення наявних і розробці нових методів і засобів спрямованих на зменшення стандартної відносної невизначеності.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

29

316(477)(091)(075.8)

І-90

   Історія української соціології [Текст] : навч. посіб. / К. В. Батаєва, В. Ф. Бурлачук, І. Головаха-Хікс [та ін.] ; за заг. ред. К. В. Батаєвої, В. Ф. Бурлачука, В. П. Степаненка. – К. : Кондор, 2018. – 391 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія української соціології.pdf.

     У навчальному посібнику проаналізовано соціологічну проблематику в концепціях видатних українських мислителів М. Драгоманова, О. Потебні, М. Грушевського, К. Грушевської, Б. Костяківського, М. Шаповалова, В. Липинського, В. Старосольського, О. І. Бочковського.

                              30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

30

336.77:330.131.7

Ш35

Швець, Ольга Вікторівна

   Контроль та способи мінімізації кредитного ризику банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Вікторівна Швець. – К. : УБС, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретичних засад, розкриттю методичних підходів та розробленню практичних рекомендацій з удосконалення контролю та способів мінімізації кредитного ризику банку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

336.77:332.834

Д99

Д'яченко, Антон Володимирович

   Кредитна складова фінансування житлового будівництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антон Володимирович Д'яченко. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні основи й надано практичні рекомендації для розвитку системи кредитування житлового будівництва, як особливої інституційної структури багаторівневих кредитно-фінансових відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

53(075.8)

К24

Кармазін, В. В.

   Курс загальної фізики [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кармазін, В. В. Семенець. – К. : Кондор, 2016. – 786 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Курс загальної фізики.pdf.

     Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу фізики для вищих навчальних закладів. В посібнику розглянуто всі розділи фізики, які вивчають у вузах: механіка, коливання, спеціальна теорія відносності, молекулярна фізика та термодинаміка, електромагнетизм, хвилі, оптика, квантова оптика, елементи статистичної фізики та основи фізики атомного ядра.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

33

339.658.8:631.11

Б14

Багорка, Марія Олександрівна

   Маркетингова стратегія екологізації виробництва аграрних підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Олександрівна Багорка. – Полтава : ПДАА, 2018. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування та реалізації маркетингових стратегій розвитку екологічно орієнтованого господарювання аграрних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

004.773.2

Т65

Трач, Ольга Романівна

   Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем / Ольга Романівна Трач. – Львів : НУ ЛП, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розв'язано важливе наукове завдання - розроблення математичного та програмного забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

004.658.2

Н76

Новохатська, Катерина Андріївна

   Методи автоматизованого створення та обслуговування матеріалізованих представлень у інформаційних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Катерина Андріївна Новохатська. – Одеса : ОНПУ, 2018. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений питанням підвищення продуктивності ІС шляхом удосконалення моделей і методів автоматизованого створення та обслуговування МП за рвхунок скорочення часу на впровадження МП, а також підвищення ефективності МП.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

004.75

Ц12

Цаволик, Тарас Григорович

   Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі модулярних коригуючих кодів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тарас Григорович Цаволик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню актуальної науково-технічної задачі підвищення надійності передачі даних в безпровідних сенсорних мережах шляхом розвитку методів та засобів завадостійкого кодування даних на основі модулярної арифметики.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

37

004.75

Ц12

Цаволик, Тарас Григорович

   Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі модулярних коригуючих кодів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тарас Григорович Цаволик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 156 с.

     Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі підвищення надійності передачі даних у безпровідних сенсорних мережах шляхом розробки методів та засобів завадостійкого кодування даних на основі модулярної арифметики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

339.92/944:[658-044.332+621]

С30

Семенюк, Ірина Юріївна

   Механізм зовнішньоекономічної адаптації підприємств до умов євроінтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Юріївна Семенюк. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретико-методичне дослідження особливостей організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств в контексті розвитку євроінтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

314.15(477+100)

М19

Малиновська, О. А.

   Міграційна політика : глобальний контекст та українські реалії [Текст] : монографія / О. А. Малиновська. – К. : Вид-во Фенікс, 2018. – 472 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міграційна політика.pdf.

     У монографії подано огляд сучасної міграційної ситуації в світі, на Європейському континенті та в Україні. Проаналізовано чинники та наслідки міжнародної міграції, її значення для розвитку та безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

40

340.12:343.81(477.82)(091)

Л38

Левчук, Ігор Олегович

   Місця позбавлення волі Волинської губернії (кінець ХVIII ст.- початок ХХ ст.): історико правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ігор Олегович Левчук. – Івано-Франківськ : ІФУП ім.Короля Д.Галицького, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено першу в сучасній юридичній науці спробу дослідження питання організації та функціонування місць позбавлення волі у Волинській губернії Російської імперії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

004.05:004.3+621.3

К88

Кудря, Володимир Григорович

   Моделі та методи створення високочастотних компонентів комп'ютерних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Григорович Кудря. – Одеса : ОНПУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи тема дослідження обумовлена протиріччям між вимогами зростання частоти та щільності структурних елементів монолітних інтегральних схем, з одного боку, та можливостями подальшого зменшення їх розмірів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

65.012.8:621:005.591.3(043.3)

Л97

Лясковець, Олексій Володимирович

   Муханізм розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Володимирович Лясковець. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо механізму розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

314(091)(477)

Г52

Гладун, О. М.

   Нариси з демографічної історії України ХХ століття [Текст] : монографія / О. М. Гладун. – К. : Ін-т демограф. та соц. дослідж. ім.. М. В. Птухи, 2018. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Нариси з демографічної.pdf.

     Монографія присвячена аналізу трансформацій демографічних процесів в Україні в історичній ретроспективі. Розглянуто зміни, які відбули більше ніж за сторічний період, у процесах смертності, народжуваності, шлюбності, розлучуваності та міграції.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

44

94(430)

Т76

Троян, С. С.

   Німеччина у боротьбі за "місце під сонцем" (колоніальна та "світова політика" в 1884-1900 рр.) [Текст] : монографія / С. С. Троян. – К. : Кондор, 2017. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Німеччина у боротьбі.pdf.

     У монографії проаналізовано причини, умови та наслідки вступу Німецької імперії на шлях колоніальної експансії та переходу до "світової політики". Висвітлено характер і направленість політичних дискусій у державних органах влади і німецькому суспільстві довкола колоніальної проблематики.

                              15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 13)

45

О-17

   Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 26 черв. 2018 р.] / редкол. : Bartosiewicz Slawomir, Henning Drager, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 116 с.

46

330.3+622.32(477)

Я77

Ярошенко, Олег Леонтійович

   Оптимізація витрат підземних сховищ газу на засадах беззбитковості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Леонтійович Ярошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретичних положень формування витрат підприємств з підземного зберігання природного газу на засадах беззбитковості та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності їх діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

339.97;351.82

Н39

Неботов, Петро Григорович

   Організаційно-економічний механізм експортного контролю в оборонно-промисловому комплексі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Петро Григорович Неботов. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи подано наукові узагальнення щодо змісту експортного контролю як об'єкта економічного дослідження, досліджено еволюцію експортного контролю як інструменту зовнішньоекономічної політики держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

339.727.22

Б91

Буряк, Альона Анатоліївна

   Організаційно-економічні засади залучення прямих іноземних інвестицій у промисловість регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Альона Анатоліївна Буряк. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науковому обгрунтуванню й узагальненню теоретико-методичних основ та розробленню практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічних засад залучення ПІІ   у промисловість регіону.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

338(477):504-049.5(043.3)

Р31

Ребрина, Ніна Геннадіївна

   Організаційно-економічні засади інноваційного екобезпечного розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ніна Геннадіївна Ребрина. – Луцьк : СНУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретико-методичні засади інноваційного екобезпечного розвитку регіону. Розкрито зміст та значення інновацій у забезпеченні екобезпечного розвитку регіону й визначено методичні підходи до аналізу цього розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

[339.92:332.1](4:477)(043.5)

С34

Сидорук, Марта Валеріївна

   Організаційно-економічні засади управління проектами транскордонного співробітництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Марта Валеріївна Сидорук. – Луцьк : СНУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано сучасні наукові підходи до виконання актуального науково-практичного завдання, яке полягає в поглибленні теоретико-методичних засад.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

502/504

П12

Павліха, Н. В.

   Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування [Текст] : монографія / Н. В. Павліха, К. М. Федина. – К. : Кондор, 2017. – 270 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організаційно-економічні.pdf.

     У монографії розкрито теоретико-методичні основи дослідження організаційно-економічних засад екологічно безпечного природокористування. Здійснено аналіз екологічно безпечного використання природних умов та ресурсів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

52

338.47+336.24.07

К68

Коробкова, Олена Миколаївна

   Організаційно-економічні основи регулювання митної брокерської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Миколаївна Коробкова. – Одеса : IПРЕЕД, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню та обгрунтуванню теоретичних положень та методичних підходів до організаційно-економічних основ регулювання митної брокерської діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

53

347.998.72

К73

Котвяковський, Юрій Олександрович

   Оскарження рішень тритейських судів у порядку цивільного судочинства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Юрій Олександрович Котвяковський. – К. : ІДіП ім.В.М.Корецького, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню процесуальних аспектів розгляду справ про оскарження рішень третейських судів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

330.341.1

К17

Калінеску, Т. В.

   Оцінювання гнучкості інноваційного розвитку підприємств та виробничого персоналу [Текст] : монографія / Т. В. Калінеску, О. Д. Кирилов, А. О. Фоменко. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 316 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Оцінювання гнучкості.pdf.

     Монографія висвітлює ряд актуальних питань щодо оцінювання гнучкості інноваційного розвитку підприємств, динамічний набір вимог, критерії та показники, які дозволяють виявити існуючий рівень та причини зміни гнучкості, ступінь відповідальності інноваційного розвитку до вимог ринку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

55

94(100)"1914/19"

П27

   Перша світова війна і революції : вектори соціокультурних трансформацій [Текст] : кол. моногр. / С. С. Троян, С. Й. Бобилєва, Н. В. Венгер [та ін.] ; наук. ред. С. С. Трояна. – К. : Кондор, 2017. – 279 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Перша світова війна і революції.pdf.

     Колективна монографія - четверта із серії наукових праць з історії світових воєн, підготовлених за науковою редакцією доктора історичних наук, професора С. С. Трояна. Видання присвячене 100-річчя революцій періоду Першої світової війни, в тому числі Української революції 1917-1921 рр.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

56

336.221.264

Н19

Назукова, Наталія Миколаївна

   Податкове навантаження на нвестиції в основний капітал [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Миколаївна Назукова. – К. : ІЕП НАНУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню суті, основних складових і методичних підходів до оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал та обгрунтуванню напрямків розвитку податкової системи України у частині стимулювання інвестицій в основний капітал.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

796/798(075.8)

К72

Костюкевич, В. М.

   Построение тренировочных занятий в футболе [Текст] / В. М. Костюкевич. – К. : КНТ, 2016. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Построение тренировочных занятий.pdf.

     В книге на основе методов моделирования изложена технология построения тренировочніх занятий в футболе. Материал, представленній в книге, при определенной интерпретации может біть использован для построения тренировочніх занятий с футболистами команд различной квалификации.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

58

340.15(470)

К41

Кіндюк, Ксенія Борисівна

   Правова спадщина М.М.Гернета як розвиток соціологічного підходу у юриспруденції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ксенія Борисівна Кіндюк. – Івано-Франківськ : ІФУП ім.Короля Д.Галицького, 2017. – 16 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено біографію, творчий шлях, науково-юридичну спадщину видатного представника дореволюційної та радянської соціологічної школи кримінального права Михайла Миколайовича Гернета.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

331.443:63(477)

К72

Костюк, Тетяна Олексіївна

   Пріоритети економічної безпеки сільського господарства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Олексіївна Костюк. – К. : НУБіП, 2018. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні, методичні та практичні рекомендації щодо визначення пріоритетів зміцнення економічної безпеки сільського господарства України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

338.28(100):330.341.1(477)]

П30

Петренко, Надія Сергіївна

   Програмне забезпечення інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Надія Сергіївна Петренко. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено теоретичне узагальнення та запропоновано класифікацію інтеграційних процесів.Встановлено основні принципи інтеграційних процесів і форми взаємодії в інноваційній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

796/798

В19

Василенко, М. М.

   Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти : теорія та методика [Текст] : монографія / М. М. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 495 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Професійна підготовка майбутніх.pdf.

     У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти. Проаналізовано професійну підготовку майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти як наукову проблему.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

62

347.963(477):342.9

К26

Карпунцов, Валерій Віталійович

   Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Валерій Віталійович Карпунцов. – К. : ДНДІ МВС України, 2018. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито адміністративно-правовий аспект сучасних тенденцій трансформації процесуального статусу органів прокуратури, які випливають із процесів конституційної модернізації безпосередньо пов'язані з удосконаленням форм і стандартів захисту прав і свобод громадян.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

796/798

В53

Височіна, Н. Л.

   Психологічне забезпечення у системі підготовки спортсменів в олімпійському спорті [Текст] : монографія / Н. Л. Височіна. – К. : ЦУЛ, 2017. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Психологічне забезпечення.pdf.

     У монографії розглянуто проблему психологічного забезпечення підготовки спортсменів, яка є одним із пріоритетних напрямів підвищення ефективності змагальної діяльності в сучасному олімпійському спорті.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

64

332.821-27.541:502/504

О-66

Орловський, євген Сергійович

   Регіональна політика розвитку екологічного житлового будівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / євген Сергійович Орловський. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних та практичних засад формування регіональної політики розвитку екологічного житлового будівництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

338.242.4

С44

Скоринін, Андрій Петрович

   Регулювання національної економіки на засадах формування конкурентоспроможності податкової політики України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Петрович Скоринін. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено дослідження теоретичних засад організації процесу регулювання національної економіки на основі конкурентоспроможності податкової політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

336.76(477)(043.5)

Л38

Левченко, Валентина Петрівна

   Ринок небанківських фінансових послуг в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Валентина Петрівна Левченко. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 35 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексне дослідження ринку небанківських фінансових послуг в Україні і розроблено рекомендації щодо забезпеченню його стратегічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

338.439.5:633.18

Л69

Логоша, Роман Васильович

   Розвиток ринку овочевої продукції в Україні : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Роман Васильович Логоша. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи сформульовано авторську методологію інституту ринку та визначено концептуальні засади ідентифікації процесів трансформації і формування постіндустріального ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

339.13:631.3

Н15

Навроцький, Ярослав Федорович

   Розвиток ринку сільськогосподарської техніки у рослинницькій галузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ярослав Федорович Навроцький. – К. : ННЦ ІАЕ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці методичних положень та практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення розвитку та функціонування ринку сільськогосподарської техніки у рослинницькій галузі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

338.244.47(1-22)

Б24

Бардіна, Тетяна Олегівна

   Розвиток сільських територій в умовах реформи децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Олегівна Бардіна. – Полтава : ПДАА, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений визначенню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій задля розвитку сільських територій в умовах реформи децентралізації, що спрямовані на підвищення якості рівня життя населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

[332.1:331.5](447-192)(043.3)

У59

Уніга, Олег Вікторович

   Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олег Вікторович Уніга. – Луцьк : СНУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні засади розкриття змісту й особливостей ринку прац прикордонного регіону. Удосконалено концептуальний підхід до регулювання ринку праці прикордонного регіону.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

336.227(075.8)

К23

Карлін, М. І.

   Світові офшорні центри [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Кондор, 2018. – 422 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Світові офшорні центри.pdf.

     У посібнику проаналізовано понад 60 типових та нетипових офшорів Європи, Азії, Америки та Океанії. Розкрито специфіку функціонування офшорних підприємств та установ (фінансових, інвестиційних, страхових, банківських, трастових, торгових, судноплавних) в офшорних зонах різних країн світу та в залежних юрисдикціях.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

72

657:334.012.61-022.51(043.3)

Х87

Хоча, Надія Володимирівна

   Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Надія Володимирівна Хоча. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню процесу становлення і розвитку облікової системи МП та розробленню теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо її удосконалення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

73

657:334.012.61-022.51(043.5)

Х87

Хоча, Надія Володимирівна

   Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Надія Володимирівна Хоча. – Тернопіль : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 321 с.

     Дисертацію присвячено дослідженню процесу становлення і розвитку облікової системи МП та розробленню теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо її удосконалення. З'ясовано сутність облікової системи МП та проведено структуризацію її елементів. Ідентифіковано нормативно-правове забезпеченя облікової системи МП.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

658.26:620.9:005.583.3](477)

М64

Мирошниченко, Ганна Борисівна

   Стимулювання підвищення ефективності енергетичного господарства промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Борисівна Мирошниченко. – Крамрторськ : ДДМА, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні основи та розроблено практичні рекомендації щодо формування інструментарію стимулювання підвищення ефективності енергетичного господарства промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

330.52[339.137.2;330.366]

Г93

Гук, Олег Вікторович

   Стратегія підвищення конкурентоспроможності національної економіки в парадигмі сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Вікторович Гук. – К. : Університет «КРОК», 2018. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних та методологічних засад, практичних рекомендацій щодо формування стратегії підвищення конкурентоспроможності в умовах сталого розвитку як сукупності високих життєзабезпечуючих стандартів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

796/798(075.8)

К72

Костюкевич, В. М.

   Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : КНТ, 2018. – 616 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія і методика спортивної.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуті теоретико-методичні аспекти спортивної підготовки. Посібник призначений для студентів, магістрів, викладачів інститутів (факультетів) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

77

332.1:[338.46:373]

С38

Синюра-Ростун, Надія Романівна

   Територіальна організація дошкільної та шкільної освіти регіону в умовах сучасних реформ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Надія Романівна Синюра-Ростун. – Львів : ІРД НАН України, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненню та розвитку науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо удосконалення територіальної організації закладів дошкільної та шкільної освіти на прикладі Львівської області.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

339.138

Б19

Бакалінський, О. В.

   Тотальне управління споживчою цінністю послуги : нова концепція, яка розширює практичні можливості маркетингу сервісу [Текст] : монографія / О. В. Бакалінський. – К. : ДУІТ, 2017. – 139 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Тотальне управління споживчою цінністю.pdf.

     Зміна фокусу зусиль сервісних організацій у бік орієнтованого на клієнта управління споживчою цінністю послуг є нагальною ринковою необхідністю. Значною перепоною рухові сервіс-провайдера в цьому напрямі є обмеженість практичних інструментів маркетингу послуг.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

79

334.72:316.334.23(477)

Д29

Дєліні, Марина Миколаївна

   Трансформація інституційних засад формування механізму соціально-економічної відповідальності підприємства в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марина Миколаївна Дєліні. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальну наукову проблему щодо розробки теоретико-методологічних основ, концептуальних засад, методичних підходів до формування механізму соціально-економічної відповідальності підприємства в національній економічній системі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

314.1

Т65

   Трансформація сільського розселення в Україні [Текст] : кол. моногр. / Т. А. Заяць, І. В. Терон, В. П. Звонар [та ін.]. – К. : Сочінський М. М., 2017. – 298 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трансформація сільського розселення.pdf.

     Досліджено природу і характер сучасних трансформаційних тенденцій у сільському розселенні України, які виникають унаслідок децентралізації системи управління та модернізації інституціоналізаційних механізмів впливу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

81

338.45:338.242.2(043.3)

К73

Котелевець, Дмитро Олександрович

   Удосконалення механізму управління конкутентоспроможністю переробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Олександрович Котелевець. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню та розробці теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю переробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

330.34:334.716:005.332.8]:65.011

Н24

Нам'ясенко, Віктор Миколайович

   Управління ефективністю діяльності промислових підприємств на засадах маржинального підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віктор Миколайович Нам'ясенко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці механізму управління ефективністю діяльності підприємства, аналітичний інструментарій якого побудований на використанні маржинального підходу для вирішення проблеми комплексного виміру ефективності виробництва інноваційних продуктів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

658:[005.591.6:330.341.1:658.85]

Г61

Головчук, Юлія Олександрівна

   Управління інноваційним потенціалом підприємства на основі маркетингу взаємодії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Головчук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи систематизовано наукові погляди на роль інформатизації   у становленні інформаційної економіки, обгрунтовано діалектичну єдність і взаємообумовленість категорій "потенціал інновацій" та " інноваційний потенціал" у забезпеченні розвитку підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

658.012.005.94

Д36

Держевецька, Марина Анатоліївна

   Управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Анатоліївна Держевецька. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретичних положень, обгрунтуванню та удосконаленню науково-методичних засад і практичних рекомундацій щодо механізму управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

347.77:631.15

Л64

Литвинчук, Ірина Леонідівна

   Управління інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Леонідівна Литвинчук. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи систематизовано та розвинено теоретичні, методологічні і прикладні засади управління інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

34.01+340.115.7

К95

Кучук, Андрій Миколайович

   Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і методологічний аспекти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Андрій Миколайович Кучук. – Івано-Франківськ : ІФУП ім.Короля Д.Галицького, 2017. – 36.с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений правовому поліцентризму як правовому феномену, що має складну природу та розуміння якого є методологічним підгрунтям пізнання правових явищ і, як наслідок, фактором ефективності права.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

330.33:330.44:656.615

Н51

Нєнно, Ірина Михайлівна

   Формування державної морської політики в розрізі створення дієвих бізнес-моделей розвитку портів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Михайлівна Нєнно. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці та обгрунтуванню теоретико-методологічних і науково-практичних підходів до формування державної морської політики на основі реалізації дієвих бізнес-моделей сталого розвитку морських портів України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

88

331.105.6:338.24:35.073(043.3)

М79

Мордовець, Аліна Володимирівна

   Формування державної політики соціально-економічного партнерства органів влади та суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Аліна Володимирівна Мордовець. – Х. : НДЦ ІПР НАН України, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних положень, розробці методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо формування державної політики у сфері соціально-економічного партнерства органів влади та суб'єктів господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

338.246:631.11(043.3)

К67

Корнієнко, Тетяна Олександрівна

   Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Олександрівна Корнієнко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних засад значущості для суб'єктів підприємництва стану економічної безпеки як передумови розвитку, визначенню наукових засад формування стану економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

332.14:332.156:338.2(477)

Г60

Голвазін, Олег Миколайович

   Формування поліцентричного розвитку України в умовах територіальної концентрації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Миколайович Голвазін. – К. : Університет «КРОК», 2018. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуті питання теоретико-методичних засад дослідження поліцентричності розвитку і формування державної політики поліцентричного розвтку в Україні в умовах територіальної економічної концентрації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

339.138:007:658

П16

Панькова, Катерина Вікторівна

   Формування системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Вікторівна Панькова. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано нові підходи в організації маркетингової діяльності підприємств, які базуються на системі якісного інформаційного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

330.36:338.1

В14

Вакарчук, Тетяна Сергіївна

   Формування стійкої рівноваги економічного зростання національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Сергіївна Вакарчук. – Дніпро : ДУ ім. Альфреда Нобеля, 2018. – 20 с.

     А авторефераті дисертаційної роботи на підставі узагальнення розробок вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів розвинуто поняття "стійка рівновага економічного зростання", що розглядається як теоретично бажана збалансованість національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

332.146.2:336.027:352

П20

Патицька, Христина Олегівна

   Формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Христина Олегівна Патицька. – Львів : ІРД НАН України, 2018. – 21 с.

   Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо формування ФЕП територіальних громад в умовах місцевого самоврядування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)