Довгань Жанна Миколаївна

dovgan

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 03.07.2012 / Ж. М. Довгань ; ДВНЗ «УАБС НБУ». - Суми, 2012. - 583 с.
 2. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 03.07.2012 / Ж. М. Довгань ; ДВНЗ «УАБС НБУ». - Суми : [ Б. В. ], 2012. - 42 с.
 3. Довгань, Жанна Миколаївна Ресурси комерційного банку: формування та управління [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Довгань Жанна Миколаївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1999. - 204 с.
 4. Довгань, Жанна Миколаївна Ресурси комерційного банку: формування та управління [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Довгань Жанна Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Довгань, Ж. Базельські стандарти оцінювання адекватності власного капіталу банків / Жанна Довгань // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 29-34.
 2. Довгань, Ж. Діяльність вітчизняних банківських установ в умовах економічної кризи / Жанна Довгань // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 196-201.
 3. Довгань, Ж. Індикатори та моніторинг фінансової стійкості банківської системи / Жанна Довгань // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 31-41.
 4. Довгань, Ж. Капіталізація банківської системи України / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 10-14.
 5. Довгань, Ж. Основи комплексного управління активами і пасивами банку / Жанна Довгань // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 64-70.
 6. Довгань, Ж. Система ризик-менеджменту в комерційному банку / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2005. –№ 1. – С. 42-49.
 7. Довгань, Ж. Сучасність та оцінка достатності капіталу комерційного банку / Ж. Довгань // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 56-62.
 8. Довгань, Ж. Теоретичні аспекти формування ресурсів банку / Ж. Довгань // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 106-109.
 9. Довгань, Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 51-55.
 10. Довгань, Ж. Управління ризиками в банківських установах / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 113-119.
 11. Довгань, Ж. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 20-26.
 12. Довгань, Ж. Проблеми фінансової стійкості банківських установ України [Електронний ресурс] / Жанна Довгань // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 109-112.
 13. Довгань, Ж. Концептуальні засади дослідження фінансової стійкості банківської системи / Ж. Довгань // Економічний аналіз : зб.наук.праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2011. - Вип. 8. - Ч.1 - С. 373-376.
 14. Довгань, Ж. Формування капіталу комерційними банками України / Ж. Довгань // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 118-120.
 15. Довгань, Ж. Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості / Ж. Довгань // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 39-46.
 16. Довгань, Ж. Управління зобов'язаннями комерційних банків України / Ж. Довгань // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 106-109.
 17. Довгань, Ж. М. Економічний зміст фінансової стійкості банківської системи / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 207-211.
 18. Довгань, Ж. Банківська діяльність в умовах інтеграційних процесів: [Про засідання круглого столу 13 лютого 2007 року в ТНЕУ на факультеті банківського бізнесу] / Ж. Довгань // Університетська думка. – 2007. – січ.-лют. (№ 1-2). – С. 5.
 19. Довгань, Ж. М. Антикризові заходи як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 238-241.
 20. Довгань, Ж. М. «Базель III» у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 1 (10). – С. 224-229.
 21. Довгань, Ж. М. Взаємозв’язок фінансової стійкості, стабільності, безпеки, надійності та ефективності банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 275-278.
 22. Довгань, Ж. Вплив транспарентності на фінансову стійкість банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. Довгань // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 66-72.
 23. Довгань, Ж. М. Позитивні та негативні наслідки впливу іноземного капіталу на стійкість банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10), ч. 2. – С. 38-43.
 24. Довгань, Ж. М. Роль та місце банківського нагляду в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 256-259.
 25. Довгань, Ж. М. Узагальнення наукових засад дослідження стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка, – 2011. – № 5. – С. 260-263.
 26. Довгань, Ж. М. Вплив міжнародного руху капіталу на фінансову стійкість банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип. 17. – С. 419-426.
 27. Довгань, Ж. М. Страхування депозитів у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. - 2012. - Вип. 20. - С. 187-191.
 28. Довгань, Ж. М. Проблеми капіталізації вітчизняних банків [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань , С. Я. Пруський // Вісник Дніпропетровського університету. – 2010. – Вип 4 (1). – С. 51-55.
 29. Довгань, Ж. Детермінанти забезпечення фінансової стійкості банківської системи України / Жанна Довгань // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 26-31.
 30. Довгань, Ж. Концептуальні засади комплексного оцінювання фінансової стійкості банківської системи / Жанна Довгань // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 86-96.
 31. Довгань, Ж. Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансові стійкість національних банківських систем / Жанна Довгань // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 2 .– С. 178-195.
 32. Довгань, Ж. М. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011.– Т. 32.– С. 100-106.
 33. Довгань, Ж. Аналіз релевантних факторів забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. Довгань // Вісник Української академії банківської справи. – 2011.– № 2(31).– С. 57-62.
 34. Довгань, Ж. М. Проблеми вітчизняних банків в умовах фінансової нестабільності [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2010.– Т. 1.– С. 78-79.
 35. Довгань, Ж. М. Ризик-менеджмент у системі управління фінансовою стійкістю банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011.– Т. 2.– С. 31-33.
 36. Довгань, Ж. М. Страхування депозитів у контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2012.– С. 68-69.
 37. Довгань, Ж. М. Антикризове регулювання, банківський нагляд і монетарна політика в механізмі забезпечення фінансової стійкості банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Бізнес Інформ. – 2013.– № 2.– С. 222-227.
 38. Довгань, Ж. М. Банківський нагляд в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013.– № 1.– С. 252-259.
 39. Довгань, Ж. М. Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2013.– № 2(19).– С.328-335.
 40. Довгань, Ж. М. Переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі в контексті впливу на фінансову стійкість банківської системи [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2013.– Вип. 23. – С. 280-284.
 41. Довгань, Ж. М. Вплив державного регулювання і нагляду на фінансову стійкість банківської системи / Ж. М. Довгань // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013.– № 1. – С. 149-155.
 42. Довгань, Ж. М. Економічні фактори порушення фінансової стійкості банківських установ [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. – 2013.– № 1. – С. 36-42.
 43. Довгань, Ж. М. Вплив фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонуання національної інноваційної інфраструктури [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань.
 44. Довгань, Ж. М. Проблеми фінансової стійкості банківської системи України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2011.– Вип. 16. – С.325-332.
 45. Довгань, Ж. Особливості управління кредитною діяльністю банківських установ у сучасних умовах / Жанна Довгань // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 4. - С. 43-55.
 46. Довгань, Ж. М. Удосконалення депозитної політики банківських установ / Жанна Миколаївна Довгань // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 46-53.
 47. Довгань, Ж. М. Вплив консолідаційних процесів у банківській системі України на її фінансову стійкість / Ж. М. Довгань // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : зб. наук. праць. – 2011. – № 2 (26). – С. 88-92.
 48. Довгань, Ж. М. Внутрішні чинники забезпечення фінансової стійкості банківської системи / Ж. М. Довгань // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 2/88. – С. 279-285.
 49. Довгань, Ж. М. Взаємозв’язок рівня концентрації капіталу в банківській системі України та її фінансової стійкості / Ж. М. Довгань // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2013. – № 1 (29). – С. 7-15.
 50. Довгань, Ж. М. Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи / Ж. М. Довгань // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1. – С. 29-37.
 51. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи: загрози та шляхи їх подолання / Ж. М. Довгань // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31, ч. 1.  – С. 215-222.
 52. Довгань, Ж. Підвищення ефективності діяльності банківських установ / Жанна Довгань // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 3. – С. 92-103.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Довгань, Ж. М. Забезпечення фінансової стійкості банківських установ України в сучасних умовах [Текст] / Ж. М. Довгань // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 44-59.
 2. Довгань, Ж. М. Ризик-менеджмент у системі управління фінансовою стійкістю банків [Текст] / Ж. М. Довгань // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 59-80.
 3. Довгань, Ж. М. Власний капітал банківських установ та міжнародні стандарти оцінювання його достатності [Текст] / Ж. М. Довгань // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 121-143.
 4. Довгань, Ж. М. Механізм управління ліквідністю банківських установ [Текст] / Ж. М. Довгань, А. О. Тимків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 80-101.
 5. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 6. Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи : економічна сутність, умови забезпечення та фактори порушення [Текст] / Ж. М. Довгань // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 152-180.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Довгань, Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навч. - метод. посіб. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 120 с.
 2. Довгань, Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навч. посіб. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 306 с.
 3. Довгань, Ж. М. Стратегічне управління в кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 191 с.
 4. Довгань, Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навч.-метод. матеріали / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 205 с.
 5. Довгань, Ж. М. Менеджмент у банку [Текст] : підручник / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 512 с.