Добіжа Василь Валерійович

добіжа василь валерійович

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандитат політичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Добіжа, Василь Валерійович Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Добіжа Василь Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2008. - 211 с.
 2. Добіжа, Василь Валерійович Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Добіжа Василь Валерійович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Добіжа, В. В. Особливості функціонування владної еліти в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. В. Добіжа, В. Г. Мазур // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 631-636.
 2. Добіжа, В. В. Співвідношення понять демократія і політична еліта / В. В. Добіжа // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Вінниця : ВДПУ, 2005. – Вип. 3. – С. 162-165.
 3. Добіжа, В. В. Використання брудних виборчих технологій в Україні / В. В. Добіжа // Вісник Інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць. – Вінниця : ВДПУ, 2006. – Вип. 4. – С. 85-88.
 4. Добіжа, В. В. Політико-культурні орієнтації владної української еліти / В. В. Добіжа // Вісник Інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – Вип. 5. – С. 123-126.
 5. Добіжа, В. В. Проблема прийняття політичних рішень українською владною елітою / В. В. Добіжа // Вісник Інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць. – Вінниця : ВДПУ, 2008. – Вип. 6. – С. 88-90.
 6. Добіжа, В. В. Проблема взаємодії владної еліти та громадянського суспільства в Україні / В. В. Добіжа // Вісник Інституту історії, етнології і права. – Вінниця : ВДПУ, 2009. – Вип. 7. – С. 110-113.
 7. Добіжа, В. В. Проблема корупції в Україні / В. В. Добіжа // Вісник Інституту історії, етнології і права. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – Вип. 8. – С. 115-118.
 8. Добіжа, В. В. Культура політичної участі владної еліти у процесах інституціоналізації громадянського суспільства / В. В. Добіжа // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 37. – С. 708-717.
 9. Добіжа, В. В. Роль регіональних еліт у формуванні соціокультурних  орієнтирів українського суспільства / В. В. Добіжа // Нова парадигма. Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія. Політика. – 2007. – Вип. 67. – С. 146-158.
 10. Добіжа, В. В. Політичні рішення як складова політичної культури української владної еліти / В. В. Добіжа // Нова парадигма. Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія. Політика. – 2007. – Вип. 71. – С. 158-170.
 11. Добіжа, В. В. Політична культура владної еліти в умовах суспільно-історичної трансформації / В. В. Добіжа // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 38. – С. 726-733.
 12. Добіжа, В. В. Проблеми взаємодії владної еліти і громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Добіжа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2011. – Сер. 22, № 6. – С. 31-36.
 13. Добіжа, В. В. Історичні етапи формування української політичної еліти [Електронний ресурс] / В. В. Добіжа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2013. – Сер. 22, № 10. – С. 17-22.
 14. Добіжа, В. В. Етико-моральні та правові чинники формування політичної культури владної еліти [Електронний ресурс] / В. В. Добіжа // Держава і право. Юридичні і політичні науки. –  2013. – Вип. 60. – С. 478-484.
 15. Добіжа, В. В. Особливості формування культури політичної діяльності еліти Сходу України [Електронний ресурс] / В. В. Добіжа // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 64. – С. 458-466.
 

Дончак Леся Григорівна

дончак леся григорівна

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дончак, Леся Григорівна Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Леся Григорівна Дончак. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – 210 с.
 2. Дончак, Леся Григорівна Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Леся Григорівна Дончак. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Дончак, Л. Г. Напрями розвитку нормативно-правового забезпечення внутрішнього економічного механізму плодоовочевих переробних підприємств [Текст] / Л. Г. Дончак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 5. – С. 53-57.
 2. Козловський, В. О. Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму підприємства [Текст] / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №5. – С. 36-39.
 3. Дончак, Л. Г. Структура господарського і економічного механізмів та фактори, що впливають на їх функціонування / Л. Г. Дончак // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 244, т. І. − С. 77-82.
 4. Дончак, Л. Г. Суть та рівні функціонування господарського та економічного механізмів на сучасному етапі розвитку економіки / Л. Г. Дончак // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 243, т. І. − С. 243-248.
 5. Дончак, Л. Г. Загальна характеристика та перспективи розвитку плодоовочевого переробного сектору Вінницької області / Л. Г. Дончак // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 262, т. XI. – С. 2835-2841.
 6. Дончак, Л. Г. Моделювання ефективності внутрішнього економічного механізму плодоовочевого підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 68-74.
 7. Дончак, Л. Г. Використання експертного оцінювання при визначенні ефективності внутрішнього економічного механізму на підприємстві [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2011. – № 51. – С. 214-221.
 8. Дончак, Л. Г. Системний та процесний підходи до визначення внутрішнього економічного механізму підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 5, т. 2 (180). – C. 106-110.
 9. Дончак, Л. Г. Формування внутрішнього економічного механізму підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // АгроІнКом. – 2012. – № 10-12. – С. 77-80.
 10. Дончак, Л. Г. Удосконалення внутрішнього обліку та контролю як складових внутрішнього економічного механізму підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 1 (196). – C. 82-85.
 11. Дончак, Л. Г. Вплив функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства на ефективність його господарської діяльності [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак, Ю. В. Міронова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 2, т.1 (210). – C. 39-43.
 12. Дончак, Л. Г. Організаційні аспекти покращення внутрішніх економічних відносин на плодоовочевих переробних підприємствах Вінницької області [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак, Г. М. Бойківська // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 13. Дончак, Л. Г. Структурно-динамічні тенденції розвитку переробних підприємств Вінницької області [Електронний ресурс] / Л. Г. Дончак, Р. В. Логоша // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4.
 14. Бойківська, Галина Інноваційна діяльність як один із напрямів підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств / Галина Бойківська, Леся Дончак // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 28 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.] ; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 41-44.
 15. Семенюк, О. Методи управління капіталом підприємства / О. Семенюк, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 30-31.
 16. Дончак, Л. Г. Організаційні форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства / Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 1. – С. 69-71.
 17. Шаманська, І. Структурно-логічна модель удосконалення стратегічного управління підприємством / І. Шаманська, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 33-34.
 18. Усаченко, С. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством / С. Усаченко, Є. Колобець, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 31-32.
 19. Гончарук, С. Теоретичні аспекти сутності потенціалу підприємства / С. Гончарук, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 29-30.
 20. Вітюк, Д. С. Удосконалення організації операційної діяльності підприємств / Д. С. Вітюк, Л. Г. Дончак // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – С. 26-27.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Козловський, В. О. Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств [Електронний ресурс] : монографія / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак. - Тернопіль : Крок, 2013. - 203 с.
 

Довбуш Андрій Васильович

Довбуш.xat

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Довбуш, Андрій Васильович Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Довбуш Андрій Васильович ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006. - 196 с.
 2. Довбуш, Андрій Васильович Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Довбуш Андрій Васильович ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006. - 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Довбуш, А. В. Бухгалтерський облік землі у фермерських господарствах [Електронний ресурс] / А. В. Довбуш.
 2. Довбуш, А. В. Необхідність інновацій в розвитку аграрного сектору національної економіки / А. В. Довбуш // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 22-25.
 3. Довбуш, А. Організація раціонального обліку в сучасних агроформуваннях / А. Довбуш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 214-218.
 4. Матвійчук, М. Основні принципи та призначення фінансової звітності / Марія Матвійчук, Андрій Довбуш // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 32-33.
 5. Довбуш, А. Види фермерських господарств та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку / А. В. Довбуш // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – Вип. 3(19). – С. 280-282.
 6. Довбуш, А. В. Необхідність розробки нової системи обліку [Електронний ресурс] / А. В. Довбуш // Збірник наукових праць. – 2009. – № 17. – С. 312-314.
 7. Довбуш, А. В. Стратегічне управління витратами в обліку і аналізі [Електронний ресурс] / А. В. Довбуш // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 145-147.
 8. Довбуш, А. В. Сутність та принципи стратегічного обліку і аналізу [Електронний ресурс] / А. В. Довбуш // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 106-108.
 9. Довбуш, А. В. Теоретико-методологічні засади внутрішньогосподарського контролю [Електронний ресурс] / А. В. Довбуш // Збірник наукових праць. – 2009. – № 17, т. 2. – С. 437-439.
 10. Довбуш, А. В. Фінансовий лізинг в сільському господарстві як інструмент фінансового забезпечення [Електронний ресурс] / А. В. Довбуш.
 11. Довбуш, А. В. Стратегічний облік: сутність та поняття / А. В. Довбуш // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 304-307.
 

Данилишин Володимир Іванович

danilishin-v.ya

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Данилишин, В. Проблеми управління простроченими кредитами та шляхи їх розв'язання / В. Данилишин, О. Стефанків // Банківська справа. - 2012. - № 3. - С. 66-72.
 2. Данилишин, В. І. Актуальні проблеми державного боргу України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин // Ключові питання в сучасній науці : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Софія, 2011. – С. 67-70.
 3. Данилишин, В. І. Тіньові заробітні плати: причини, обсяги та шляхи детінізації [Електронний ресурс] // В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Ефективна економіка. – 2011. – № 8.
 4. Данилишин, В. І. Особливості оподаткування малого бізнесу в країнах з розвинутою ринковою економікою та в Україні / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/3. – С. 287-289.
 5. Данилишин, В. І. Формування і розподіл депозитного портфелю комерційними банками в Україні / В. І. Данилишин // Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 273-277.
 6. Данилишин, В. І. Проблеми та перспективи впровадження деривативів на валютному ринку України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. – Вип. 10, т. 2. - С. 153-161.
 7. Данилишин, В. І. Класифікація факторів забезпечення беззбиткової діяльності підприємства / В. І. Данилишин // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність. – Львів : ІРД НАН України, 2002. – Вип. ХХХVІІ. – С. 587-591 .
 8. Данилишин, В. І. Організаційно – економічні передумови забезпечення беззбиткової діяльності підприємств / В. І. Данилишин // Збірник наукових праць. – Луцьк :  Надстир’я, 2002. – Вип. VІІІ. – С. 35-42.
 9. Данилишин, В. І. Формування цінової політики в умовах інноваційного розвитку підприємства / В. І. Данилишин, Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2003. – № 4 (30). – С. 44-50.
 10. Данилишин, В. І. Методи вибору стратегії беззбиткової діяльності підприємства / В. І. Данилишин // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки. – Львів : ІРД НАН України, 2003. –  Вип. XLIV. – С. 146-151.
 11. Данилишин, В. І. Управління беззбитковою діяльністю підприємства на основі стратегічного контролінгу / В. І. Данилишин // Молодь і ринок. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2004. – № 1 (7). – С. 124–129.
 12. Данилишин, В. І. Стан, проблеми та шляхи вдосконалення банківського кредитування в підприємницькій діяльності / В. І. Данилишин // Інноваційна економіка. – 2009. – Вип. 1 (11). – С. 247–251.
 13. Данилишин, В. І. Стан державних запозичень в іноземній валюті та їх вплив на економіку України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин // Моделювання регіональної економіки. – 2012. – Вип. № 2 (20). – С. 81–86.
 14. Данилишин, В. І. Інвестиційна привабливість економіки України / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Ефективна економіка. – 2014.¬ – № 5.
 15. Данилишин, В. І. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 3.
 16. Данилишин, В. І. Регенерація підходів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як основи розвитку трудового потенціалу / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка : наук. зб. - Івано-Франківськ : Плай, 2015. -  Вип. 11. – С. 129–137.
 

Давидович Ігор Євгенович

davydovych

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Давидович, І. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю підприємств і організацій / І. Давидович // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 2. – С. 85-95.
 2. Давидович, І. Організаційні аспекти впровадження контролінгу / І. Давидович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 2. – С. 48-57.
 3. Давидович, І. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу / І. Давидович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 4. – С. 156- 162.
 4. Бакалюк, О. Україна і Євросоюз: специфіка кризових явищ, соціальні та медичні шляхи співпраці / І. Давидович О. Бакалюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 157-163.
 5. Давидович, І. Калькулювання собівартості будівельної продукції та напрямки його удосконалення / І. Давидович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 224-230.
 6. Давидович, Ігор. Аспекти управління регіональною інноваційною діяльністю : [інноваційна діяльність у промисловості Тернопільської області за 2000-2003 рр.] / Ігор Давидович // Збірник наукових праць професорсько- викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. Б.М.Литвина. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 14-23.
 7. Давидович, І. Є. Аспекти управління витратами, пов'язаними з експлуатацією виробничого устаткування, машин і механізмів / І. Є. Давидович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 145-148.
 8. Давидович, І. Методи обліку виробничих затрат та їх використання в контролінгу [Електронний ресурс] / Ігор Давидович.
 9. Давидович, І. Є. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Є. Давидович, О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Освіта і наука в умовах глобальних викликів. – 2013. – С.45-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Давидович, І. Є. Системи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції [Текст] / І. Є. Давидович // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 119-150.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 552 с.
 2. Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : курс лекц. / І. Є. Давидович. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 184 с.
 3. Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : Навч. посіб. / І. Є. Давидович. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 440 с.
 4. Давидович, І. Є. Управління витратами [Текст] : Навч. посіб. / І. Є. Давидович. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 264 с.
 5. Давидович, І. Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.
 6. Задорожний З.-М. В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 148 с.
 7. Гарасим, П. М. Управлінський облік на підприємстві [Текст] : Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. / П. М. Гарасим, І. Є. Давидович, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 270 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Давидович, І. Є. Бухгалтерський облік [Текст] : курс лекц. / І. Є. Давидович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 225 с.
 2. Давидович, І. Є. Управління витратами [Текст] : курс лекцій / І. Є. Давидович. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 209 с .