Дудар Любов Іванівна

dudar

Кафедра аграрного бізнесу і обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Дудар, Л. Оцінка розвитку сільського господарства Тернопільської області при сучасному рівні інвестиційного забезпечення / Любов Дудар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2008.– № 22.– С. 217-222.
 2. Дудар, Л. І. Оцінка розвитку сільського господарства області при сучасному рівні інвестиційного забезпечення / Л. І. Дудар // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 154-161.
 3. Дудар, Л. Проблеми управління якістю продукції в аграрному виробництві / Любов Дудар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2004.– № 16.– С. 203-208.
 4. Дудар, Л. Актуальні проблеми реорганізації ринкової системи матеріально-технічного забезпечення / Любов Дудар // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 116-118.
 5. Пархомець, М. Аналіз ефективності та фінансової стійкості аграрних підприємств тернопільської області [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. І. Дудар.
 6. Пархомець, М. К. Економічний механізм АПК: аналіз, проблеми, напрями розвитку [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, Л. І. Дудар.
 7. Пархомець, М. Основні аспекти підвищення якості молочної сировини згідно вимог нового стандарту та СОТ / Микола Пархомець, Любов Дудар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2004.– № 17.– С.173-177.
 8. Дудар, Л. І. Система управління якістю-основа для підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції / Л. І. Дудар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 48-53.
 9. Дудар, Л. І. Аналіз структури і механізму функціонування ринкової інфраструктури АПК / Л. І. Дудар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 179-182.
 10. Дудар, Л. І. Аналіз фірмових планів підприємницької діяльності / Л. І. Дудар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 50-52.
 11. Собко, С. Ф. Реформування сільського господарства регіону: успіхи та проблеми / С. Ф. Собко, Л. І. Дудар, І. І. Костецький // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 138-141.
 12. Дудар, Л. І. Облік та аналіз витрат за системою директ-костинг [Електронний ресурс] / Л. І. Дудар, Н. М. Захарчук, Н. Б. Пухальська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 209-212.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дудар, Л. І. Управління якістю продукції з основами стандартизації [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Дудар. – Тернопіль : ТАЙП, 2004. – 311 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дудар, Л. І. Методика викладання економіки [Текст] : Курс лекцій. Ч. 1 : Теоретичні основи викладання / Л. І. Дудар. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 126 с.
 

Данильченко Михайло Григорович

Публікації

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Електронне навчання на ринку освітніх послуг / М. Данильченко, І. Литвин // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – № 5. – С. 18-20.
 2. Данильченко, М. Електронні платіжні системи для міжнародних фінансових ринків / М. Данильченко, І. Литвин, Ю. Бруняк // Вісник ТернопільськоЇ академії народного господарства. – 2004. – № 5-2. – С. 149-154.
 3. Данильченко, М. Специфіка виникнення, развитку і запобігання кризи електронного бізнесу / Михайло Данильченко, Ігор Литвин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 302-306.
 4. Данильченко, М. Сучасні тенденції розвитку новітніх форм конкуренції та співпраці систем інтернет-маркетингу / Михайло Данильченко, Ігор Литвин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 5. – С. 85-95.
 5. Данильченко, М. Г. Технології електронного дистанційного навчання фахівців із фінансової справи через мережу Internet / М. Г. Данильченко, І. С. Литвин // Досвід і шляхи вдосконалення наукового та методичного забезпечення процесу підготовки фахівців із фінансової, банківської справи та оподаткування : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Свалява, 13-14 трав. 2004 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 73-83.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 61 с.
 2. Данильченко, М. Г. Інформаційні технології в аграрному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, І. С. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 160 с.
 3. Гладич, Б. Б. Аграрний сервіс ( інформаційно - технічний аспект) [Текст] / Б. Б. Гладич, М. Г. Данильченко, А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 366 с.
 4. Данильченко, М. Г. Сільськогосподарські машини [Текст] / М. Г. Данильченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 272 с.
 

Данильченко Михайло Юрійович

danilchenko

Кафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Данильченко, Михайло Юрійович Формування стратегії управління вартістю кондитерських підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Михайло Юрійович Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 294 с.
 2. Данильченко, Михайло Юрійович Формування стратегії управління вартістю кондитерських підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Михайло Юрійович Данильченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Концепція управління вартістю як основа формування стратегії підприємства / М. Данильченко, О. Сохацька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8. – С. 12-17.
 2. Данильченко, М. Фактори успішного запровадження стратегії вартісно-орієнтованого управління на підприємствах кондитерської галузі [Електронний ресурс] / Михайло Данильченко // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 3. - С. 62-68.
 3. Данильченко, М. Ю. Аналіз методологічних підходів до дослідження стратегій управління вартістю / М. Ю. Данильченко // Матеріали Міжнар. наук. конф. Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2010. – С. 41.
 4. Данильченко, М. Ю. Аналіз традиційних моделей управління підприємством / М. Ю. Данильченко // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. Міжнар. конф. молодих учених і студентів. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – С. 177-178.
 5. Данильченко, М. Ю. Експансія іноземного капіталу у банківському секторі України : проблеми та перспективи / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 22-23 лютого 2007 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 104-106.
 6. Данильченко, М. Ю. VBM – інноваційна технологія фінансового менеджменту / М. Ю. Данильченко // Матеріали десятої наук. конф. Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2006. – С. 240.
 7. Данильченко, М. Ю. Ефективність стратегії управління вартістю для кондитерських підприємств в умовах економічної кризи / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [ м. Тернопіль, 26-27 лютого 2009 р.] . – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – С. 258-260.
 8. Данильченко, М. Ю. Запровадження стратегії управління вартістю як системи менеджменту підприємства / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІII Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [ м. Тернопіль, 23-24 лютого 2006 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 203-205.
 9. Данильченко, М. Ю. Методологічні підходи до дослідження стратегій управління вартістю підприємства / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. V Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль, 21-23 лютого 2008 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – С. 165-167.
 10. Данильченко, М. Ю. Методологічні підходи дослідження стратегій управління вартістю підприємства / М. Ю. Данильченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – Кіровоград : КНТУ, 2007. – Вип. 12, ч. 1. – С. 344-349.
 11. Данильченко, М. Ю. Особливості вибору стратегії зростання підприємств харчової промисловості в сучасних умовах / М. Ю. Данильченко // Економічний і соціальний розвиток України ХХІ ст. : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль, 25-26 лютого 2010р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – С. 166-168.
 12. Данильченко, М. Ю. Стратегічна модель системи вартісно-орієнтованого управління підприємством / М. Ю. Данильченко // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 249, т. 3. – С. 709-716.
 13. Данильченко, М. Ю. Стратегія: вартість чи прибуток / М. Ю. Данильченко // Фінансові ресурси регіону : організація та управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : ПП Курилюк, 2007. – С. 182-183.
 14. Данильченко, М. Ю. Теоретичні засади формування стратегії управління вартістю підприємства за ключовими факторами / М. Ю. Данильченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 12-21.
 15. Данильченко, М. Ю. Формування стратегії управління підприємством на основі створення системи управління вартістю / М. Ю. Данильченко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 4, т. 3. – С. 21-25.
 16. Чорний, Р. Людський капітал - запорука економічного зростання держави / Р. Чорний, М. Данильченко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 140-143.
 17. Гевко, Р. Напрямки підвищення ефективності бурякозбиральної техніки на стадії розробки [Електронний ресурс] / Роман Гевко, Михайло Данильченко, Михайло Касіян [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 6. – С. 177-179.
 

Сторінка 14 із 14