Железняк Наталія Володимирівна

1368709146 13Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін  Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнес

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Железняк, Наталія Володимирівна Облік і аналіз формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Железняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 193 с.
 2. Железняк, Наталія Володимирівна Облік і аналіз формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Железняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Железняк, Н. В.Вплив амортизації на власний капітал: обліковий аспект / Н. В. Железняк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 144-148
 2. Железняк, Н. В. Недоліки контролю за формуванням власного капіталу сільськогосподарських підприємств і шляхи їх усунення [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. 5, т. 2.
 3. Железняк, Н. В. Облік кругообороту власного капіталу треба вдосконалювати [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 2. – С. 180-182.
 4. Железняк, Н. В. Тлумачення капіталу та його облікове відображення : проблеми і їх вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. 2. – С. 132-133.
 5. Железняк, Н. В. Стратегія розвитку України на шляху створення привабливого інвестиційного клімату / Железняк Н. В. // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України: досягнення та перспективи  // Наукові записки. –  Чортків, 2004. – Вип. 4. – С. 12-14.
 6. Железняк, Н. В. Бухгалтерський облік власного капіталу має адекватно відображати його зміни / Н. В. Железняк // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 11-12 (32-33). – С. 133-136.
 7. Железняк, Н. В. Облік формування інноваційної складової власного капіталу сільськогосподарських підприємств / Н. В. Железняк // Наука й економіка. –  Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (11). – С. 109-113.
 8. Железняк, Н. В. Недоліки обліку як причина недостовірності фінансової звітності про власний капітал / Н. В. Железняк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. –Харків : ХНТУСГ, 2010. – Вип. 98. – С. 271-277.
 9. Железняк, Н. В. Структура й особливості формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств / Н. В. Железняк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. –  Вип. 27, ч. 2. –  С. 197-201.
 10. Железняк, Н. В. Особливості обліку пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах та фермерських господарствах [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк, О. Є. Шмигель, Н. С. Костишин // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. –  Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. – С. 174-179.
 11. Железняк, Н. В. Земельний капітал сільськогосподарських підприємств як об’єкт бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. – Львів, 2014. – № 21 (1). – С. 23-27.
 12. Железняк, Н. В. Проблемні питання обліку власного капіталу аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2015.  – С. 548-555.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Железняк, Н. В. Облікова проблематика відтворення капіталу сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н. В. Железняк // Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 164-319.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Бруханський, Р. Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 452 с.
 

Желізняк Василь Михайлович

1419426760 zheliznjakКоледж економіки, права та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи КЕПІТ ТНЕУ

 

Дисертації:

 1. Желізняк, В. М. Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914 рр. (на матеріалах Волинської губернії) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / В. М. Желізняк ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. М. В. Бармак . – Тернопіль, 2013. – 242 с.
 2. Желізняк, Василь Михайлович Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914рр. (на матеріалах Волинської губернії) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Василь Михайлович Желізняк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Желізняк, В. М. Особливості організації державного управління на правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку XIX ст. [Електронний ресурс] / В. М. Желізняк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Історія та географія. – 2010. – Вип. 38. – С. 5-7.
 2. Желізняк, В. Особливості взаємовідносин дворянського зібрання та губернатора у Волинській губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Україна-Європа-Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 10. – С. 438-442.
 3. Желізняк, В. М. Релігійна політика російської імперії на Правобережній Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття [Електронний ресурс] / В. М. Желізняк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Історія та географія. – 2011. – Вип. 42. – С. 14-18.
 4. Желізняк, В. Особливості державного управління в Російській імперії на Правобережній Україні [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Волинські історичні записки : зб. наук. праць. – 2010. – Т. 5. – С. 45-48.
 5. Бармак, М. Волинський губернатор у військовій політиці Російської імперії наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Микола Бармак, Василь Желізняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 11-13.
 6. Желізняк, В. М. Питання державного управління в Російській імперії за матеріалами анонімного донесення [Електронний ресурс] / В. М. Желізняк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2011. – Т. ХХVІІІ. – С. 468-472.
 7. Желізняк, В. Відносини польскої шляхти та волинського губернатора в системі управління Російскої імперії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Zeszyty naukowe.  – 2013. Tom. XXVII. – S. 618-625.
 8. Желізняк, В. Становлення та розвиток медицини у Волинській губернії наприкінці ХVІІІ – середина ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1, ч. 3. – С.17-20.
 9. Желізняк, В. Контроль та нагляд за діяльністю губернатора у Російській імперії в першій половині ХІХ ст. (на матеріалах Волинської губернії) [Електронний ресурс] / Василь Желізняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С.12-16.
 

Желюк Леонтій Олександрович

zheluck

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Желюк, Л. Удосконалення управлінського обліку кадрів в контексті використання колективно-договірної системи / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 122-124.
 2. Желюк, Л. Фінансове забезпечення державних та регіональних органів управління і контроль за його використанням / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 253-261.
 3. Желюк, Л. Ефективність управління регіональним розвитком в процесі проведення адміністративної реформи / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 176-180.
 4. Желюк, Л. Організаційне забезпечення реалізації регуляторної політики розвитку житлово-комунального господарства / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва – 2005. – № 10. – С. 183-187.
 5. Желюк, Л. Аналіз організаційно-методичного забезпечення формування звітності бюджетних установ / Л. Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 338-345.
 6. Желюк, Л. Використання інноваційних аналітичних прийомів та інформаційних технологій у діяльності установ пенсійного забезпечення / Л. Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 87-93.
 7. Желюк, Л. Роль облікової служби в підвищенні ефективності діяльності підприємств різних форм власності [Електронний ресурс] / Леонід Желюк, Вікторія Желюк // Схід. – 2011.– № 1, Спец. вип. – С. 67-70.
 8. Желюк, Л. Вдосконалення організаційного механізму аудиту ефективності використання бюджетних коштів / Леонід Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 101-104.
 9. Желюк, Л. Проблеми трансферної оцінки напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Леонід Желюк // Наукові записки. Сер. Аудит. – Чортків, 2001. – С. 36-37.
 10. Желюк, Л. О.Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі / Л. О. Желюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 55-58.
 11. Желюк, Л. Інструментарій інноваційного менеджменту в народногосподарському управлінні: теоретико-методологічні аспекти / Леонід Желюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 100-102. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Желюк, Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 306 с.
 2. Желюк, Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] / Л. О. Желюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 200 с.
 3. Желюк, Л. О. Облік виконання бюджетів [Електронний ресурс] : консп. лекц. / Л. О. Желюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 263 с.
 

Желюк Тетяна Леонтіївна

желюк

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Желюк, Тетяна Леонтіївна Організаційно-економічний механізм управління довгостроковим розвитком національної економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Желюк Тетяна Леонтіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун- ім. Вадима Гетьмана". - К., 2011. - 612 с.
 2. Желюк, Тетяна Леонтіївна Організаційно-економічний механізм управління довгостроковим розвитком національної економіки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Желюк Тетяна Леонтіївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун- ім. В. Гетьмана". - К., 2011. - 34 с.
 3. Желюк, Тетяна Леонтіївна Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Желюк Тетяна Леонтіївна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 1999. - 250 с.
 4. Желюк, Тетяна Леонтіївна Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Желюк Тетяна Леонтіївна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мельник, А. Актуальні проблеми впровадження регіональної політики як відносно незалежної сфери економічної політики України / А. Мельник, Дудкіна, Т. Желюк, Г. Монастирський //Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003.– Вип. 1.– С.9-23.
 2. Желюк, Т. Адміністративний аудит як інструмент оцінки ефективності використання бюджетних коштів для виконання загальнодержавних програм / Тетяна Желюк // Світ фінансів.– 2005.– № 2.– С. 50-60.
 3. Желюк, Т. Глобалізаційні та регіоналізаційні імперативні формування конкурентоспроможної моделі управління / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 39-44.
 4. Желюк, Т. Державний борг і економічна активність країни / Т. Желюк // Наукові записки.– 2002.– №12.– С.40-43.
 5. Желюк, Т. Економіко-аналітична діяльність державного службовця на регіональному рівні / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. –2002.– Вип. 6.– С. 162-165.
 6. Желюк, Т. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку регіону / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип.10.– С. 47-51.
 7. Желюк, Т. Модель інтеграції України до Європейського Союзу в системі державної служби / Т. Желюк // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 1.– С.62-77.
 8. Желюк, Т. Оптимізація процесу управління бюджетними рерурсами муніципальних утворень через програмні механізми / Т. Желюк // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– С. 102-106
 9. Желюк, Т. Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень / Т. Желюк, А. Васіна // Університетська думка.– 2006.– 30 листоп. (№ 14).– С. 1, 4-6.
 10. Желюк, Т. Оцінка ефективності функціонування державних та регіональних органів влади та місцевого самоврядування / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С.245-253.
 11. Желюк, Т. Регіональні аспекти побудови конкурентоспроможної моделі національної економіки / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип.11.– С. 17-20.
 12. Желюк, Т. Регулятивний вплив органів влади на фінансово-господарську діяльність закладів культури / Т. Желюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 1.– С. 123-134.
 13. Желюк, Т. Функціональне обстеження органів державної влади, як інструмент підвищення ефективності їхнього функціонування / Т. Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– 2007.– № 8.– С. 27-32.
 14. Желюк, Т. Л. Модернівзація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки / Т. Л. Желюк // Актуальні проблеми економіки.– 2010.– № 3.– С. 55-61.
 15. Желюк, Т. Аналіз механізмів запровадження міжнародних стандартів якості управління для контролю реалізації регуляторної діяльності / Тетяна Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. Екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– Вип. 2.– С. 95-99.
 16. Желюк, Т. Економічний механізм забезпечення інноваційної моделі розвитку / Тетяна Желюк // Світ фінансів.– 2009.– № 1.– С. 56-67.
 17. Желюк, Т. Елементи планології в управлінні національною економікою в умовах нестабільності /Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 3.– С. 50-61.
 18. Желюк, Т. Конкурентоспроможність як ефективна форма функціонування національної економіки: підходи до оцінювання в системі глобальних координат / Тетяна Желюк // Світ фінансів.– 2008.– № 1.– С. 81-94.
 19. Желюк, Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики / Тетяна Желюк // Журнал європейської економіки.– 2009.– № 4.– С. 371-382.
 20. Желюк, Т. Макроекономічне моделювання економічного зростання та розвитку секторів економіки /Тетяна Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005.– № 4.– С. 15-18.
 21. Желюк, Т. Механізм забезпечення економічної безпеки в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки / Тетяна Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 11.– С. 154-160.
 22. Желюк, Т. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро-та мезоекономічні аспекти / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 1.– С. 22-39.
 23. Желюк, Т. Огранізаційні та методичні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентноспроможного інструмента державного регулювання економіки /Тетяна Желюк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 3.– С. 26-37.
 24. Желюк, Т. Стратегічні вектори управління довгостроковим розвитком національної економіки /Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.–Вип. 3.– С. 44-59.
 25. Желюк, Т. Фінансове забезпечення соціального вектора розвитку національної економіки / Тетяна Желюк // Світ фінансів.– 2009.– № 3.– С. 88-96.
 26. Мельник, А. Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін : [аналітична записка за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 22-23 жовт. 2009 р.] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 121-129.
 27. Мельник, А. Модернізація технологій управління в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : [аналітична записка за матер. Всеукр. наук.-практ. семінару] / Алла Мельник, Алла Васіна, Тетяна Желюк, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 3.– С. 139-148.
 28. Желюк, Т. Інформаційне забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону / Т. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 60-62.
 29. Желюк, Т. Л. Макроекономічна оцінка передумов для виходу України з кризи і забезпечення успішного довгострокового розвитку [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк // Бюллетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – № 1, т. ІІ. – С. 98-106.
 30. Желюк, Т. Механізми стимулювання розвитку та використання інноваційних технологій суб’єктами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Тетяна Желюк, Олександр Бречко // Схід. – 2011. –Спец. вип. № 1. – С. 64-67.
 31. Желюк, Т. Інноваційні підходи в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної служби / Тетяна Желюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 186-190.
 32. Желюк, Т. Діагностика результативності державного регулювання структурних зрушень у контексті забезпечення економічної безпеки / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –– Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 20-34.
 33. Желюк, Т. Інноваційні технології модернізації національної моделі державної служби / Тетяна Желюк // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 97-107.
 34. Желюк, Т. Антиномічність монетарної політики і сучасного розвитку національної економіки / Тетяна Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 14-18.
 35. Желюк, Т. Л. Прагматика використання прогнозування в системі структурного збалансування національної економіки / Т. Л. Желюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 3-9.
 36. Желюк, Тетяна Контролінгові важелі в системі внутріорганізаційного менеджменту державних установ / Тетяна Желюк // Наука молода: збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 6-12.
 37. Желюк, Т. Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону в умовах побудови ринкової економіки / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 148-153.
 38. Желюк, Т. Структурні трансформації як джерело формування нової якості економічного зростання [Електронний ресурс] / Тетяна Желюк // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 7-17.
 39. Желюк, Т. Л. Банківський контролінг як інструмент сталого розвитку фінансового сектору національної економіки / Т. Л. Желюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 220-224.
 40. Желюк, Т. Перспективи економічного програмування в умовах побудови ринкової економіки / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 53-57.
 41. Желюк, Т. Економічна безпека в системі інституційного вектора збалансованого розвитку / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 19-32.
 42. Желюк, Т. Ефективність економічної політики в умовах нестабільного середовища / Тетяна Желюк, Костянтин Ревун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 7-22.
 43. Желюк, Т. Л. Вплив міжнародних кредитних потоків на стабілізацію національної економіки / Т. Л. Желюк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 76-84.
 44. Формування моделі розподілу влади "центр - місцевість" : теорія і практика : [аналітична записка за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. в рамках Сьомих регіон. та муніцип. читань, що відбулись у ТНЕУ 9-10 жовт. 2014 р.] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Тетяна Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 4. – С. 163-177.
 45. Мельник, А. Ідентифікація викликів та загроз збалансованого розвитку держави та регіону : механізми попередження та нівелювання : [про засідання круглого столу в рамках проведення Днів науки у ТНЕУ 3 квітня 2014 р.] / Алла Мельник, Тетяна Желюк, Олена Дудкіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 171-178.
 46. Желюк, Т. Економічний базис децентралізації влади: проблематика подолання асиметрій територіального розвитку / Тетяна Желюк, Олена Дудкіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 149-159.
 47. Желюк, Т. Л. Аналіз використання фіскального інструментарію в становленні інноваційної економіки / Тетяна Леонтіївна Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 22, № 1. – С. 117-124.
 48. Желюк, Т. Концептуальні засади управління кадровим потенціалом держави в новій економіці / Тетяна Желюк, Оксана Арзамасова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 7-17.
 49. Желюк, Т. Проблематика посилення профілактичних гарантій в роботі службовців фіскальних структур / Т. Желюк // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 110-117.
 50. Желюк, Т. Л. Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки / Т. Л.Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3 (105). – С. 55-61.
 51. Мельник, А. Ф. Фундаментальне дослідження становлення та розвитку наноекономіки   в системі глобальних координат. Критика і біографія. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 2. – С. 148-152. 
 52. Желюк, Т. Л. Базові траєкторії розвитку національної економіки: пошук нових можливостей для України [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молод. учених та аспірантів. – 2010. –  № 23.
 53. Желюк, Т. Л. Проблематика вдосконалення державного контролю в системі управління  довгостроковим розвитком національної економіки [Електронний ресурс] / Т. Л.Желюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молод. учених та аспірантів. – 2010. –  № 24. – С. 157-177.
 54. Желюк, Т. Л. Феноменологічні засади реалізації  стратегічної політики України [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2013. –  Вип. 1 (49). – С. 16-26.
 55. Желюк, Т. Л. Трансформаційні процеси в рамках модернізації націо-нальної моделі  державної служби / Т. Л. Желюк // Науковий вісник Ужго-родського університету. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 1 (38). – С.132 – 136 .
 56. Желюк, Т. Л. Подолання фіскальних дисбалансів в системі антикризової політики держави / Т. Л.Желюк // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – C. 123-133.
 57. Желюк, Т. Л. Управління національною економікою: можливості  забезпечення збалансованого розвитку / Т. Л.Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – 2013. –  № 19. – С. 55-60 .
 58. Желюк, Т. Л. Теоретичні та практичні аспекти регіонального економічного розвитку / Т. Л.Желюк // Економіст. – 2013. –  № 9. – С. 81-82.
 59. Желюк, Т. Л. Досягнення макроекономічної стабілізації в умовах глобалізації лібералізації світової економіки [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк // Наука й економіка. – 2014. – № 4 (36). – С. 171-176.
 60. Желюк, Т. Л. Збалансування ресурсних потоків в діяльності установ Пенсійного фонду України / Т. Л.Желюк // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3.
 61. Zhelyuk, Т. L. Management paradigm balanced development of the national economy/ Tatiana Leontiivna  Zhelyuk,  Konstantin Ivanovich Revun [Електронний ресурс] // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Wien, Österreich. – 2014. – Vol. 2. – P. 133-139.
 62. Zhelyuk, T. L. Strategic planning as a tool to enhance the competitiveness of territories/ T. L. Zhelyuk // Local Economy in Theory and Practice Planning and Evaluation Aspects. – Wroclaw, 2013. – № 282. – Р. 31-39.
 63. Желюк Т. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік [Електронний ресурс] / Т. Желюк, О. Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 3. - С. 50-60.
 64. Желюк, Т. Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики / Тетяна Желюк, Анастасія Каштелян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 70-79.
 65. Желюк, Т. Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2. – С. 19-36.
 66. Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 181-190.
 67. Желюк, Т. Модернізація державного регулювання інвестиційної діяльності: макроекономічні та регіональні аспекти / Желюк Тетяна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 14-23.
 68. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.
 69. Желюк, Т. Сучасні підходи до реалізації публічної політики у сфері охорони здоров'я / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 37-50.
 70. Желюк, Т. Л. Розвиток фінансового ринку в контексті забезпечення національної безпеки / Т. Л. Желюк // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – С. 18-23.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 3. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 4. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. - Тернопіль : Крок, 2017. - 338 с.
 5. Желюк, Т. Л. Державна служба [Текст] / Т. Л. Желюк. – К. : Професіонал, 2005. – 576 с.
 6. Желюк, Т. Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки : методологічні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 512 с.
 7. Желюк, Т. Л. Методика діагностики і прогнозування структурних зрушень [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 335-342.
 8. Желюк, Т. Л. Вихідні позиції вирішення проблеми в контексті реалізації моделі сталого розвитку [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 195-206.
 9. Желюк, Т. Л. Взаємозв'язок між структурною трансформацією економіки і формуванням нової якості економічного зростання [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 80-91.
 10. Желюк, Т. Л. Основні суперечності трансформації структури національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 91-100.
 11. Желюк, Т. Л. Критерії та індикатори удосконалення структури економіки в контексті забезпечення національної безпеки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 240-249.
 12. Желюк, Т. Л. Результативність механізму державного регулювання структурних зрушень у контексті забезпечення економічної безпеки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 308-323.
 13. Желюк, Т. Л. Використання методики адаптивного прогнозування в умовах ризиків та невизначенності під час формування механізмів структурного реформування національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 342-348.
 14. Желюк, Т. Л. Пріоритети державної політики стимулювання структурних зрушеннь та механізми їх реалізації в контексті забезпечення економічної безпеки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 425-435.
 15. Желюк, Т. Л. Прогнозування структурних зрушень у національній економіці на основі сформованих тенденцій : альтернативні підходи [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 187-194.
 16. Желюк, Т. Л. Вплив структурних зрушень на ефективність національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 69-80.
 17. Мельник, А. Ф. Теоретичні підходи у сфері дослідження структурних трансформацій національної економіки [Текст] / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 15-34.
 18. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 19. Желюк, Т. Л. Децентралізація в системі регіонального управління [Текст] / Т. Л. Желюк, М. М. Шкільняк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-67.
 20. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с. 
 21. Желюк, Т. Л. Організаційно-інституційна архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк, К. І. Ревун // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 40-54.
 22. Желюк, Т. Л. Теоретико-методологічні засади управління збалансованим розвитком [Текст] / Т. Л. Желюк, К. І. Ревун // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 27-40.
 23. Желюк, Т. Л. Модернізація інструментарію управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] / Т. Л. Желюк // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 175-187.
 24. Желюк, Т. Л. Суть та критерії збалансованого розвитку [Текст] / Т. Л. Желюк, К. І. Ревун // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 8-27.
 25. Желюк, Т. Л. Дисбаланси розвитку національної економіки : методичні підходи до оцінки [Текст] / Т. Л. Желюк // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 55-68.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Желюк, Т. Л. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 306 с.
 2. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 463 с.
 3. Желюк, Т. Л. Проведення аудиту ефективності виконання бюджетної прграми [Текст] / Т. Л. Желюк // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 105-137.
 4. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Желюк, Т. Л. Опорний конспект лекцій з макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : в-ць Стародубець, 2005. – 224 с.
 2. Желюк, Т. Л. Опорний конспект лекцій з макроекономіки [Текст] / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : в-ць Стародубець, 2003. – 224 с.
 3. Желюк, Т. Л. Опорний конспект лекцій з макроекономіки [Текст] / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : в-ць Стародубець, 2004. – 224 с.
 4. Желюк, Т. Л. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Державна служба" [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 46 с.
 5. Желюк, Т. Л. Економіка [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 132 с.
 6. Желюк, Т. Л. Макроекономіка [Текст] : Курс лекцій / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 154 с.
 7. Желюк, Т. Л. Модернізація державної служби України в контексті європейської інтеграції [Текст] / Т. Л. Желюк // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 124-142.
 8. Желюк, Т. Л. Інноваційні технології в оцінюванні ефективності та результативності державної служби [Текст] / Т. Л. Желюк // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 194-220.
 

Жеребна Марія Степанівна

zherebna-marya-stepanvna

Кафедра німецької мови

Посада: старший викладач

 

 

Публікації:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вовк, Л. Німецьке підрядне речення: теорія і практика [Текст] : Навч. посіб. / Л. Вовк, М. Жеребна.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– 204 с.
 

Жовковська Тетяна Тарасівна

zhovkovska-t

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Жовковська, Т. Вплив аналізу на формування стратегічних планів суб'єктів господарювання / Тетяна Жовковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9. – С. 112-114.
 2. Жовковська, Т. Формування потреб споживачів [Електронний ресурс] / Тетяна Жовковська // Наукові записки. -2006. – Вип. 15.
 3. Жовковська, Т. Т. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача (дослідження ринку підприємств харчової промисловості) / Т. Т. Жовковська // Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 195-198.
 4. Жовковська, Т. Міцна грошово-фінансова система - основа економічного зростання / Т. Жовковська // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 123-125.
 5. Жовковська, Т. Т. Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості / Т. Т. Жовковська // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 214-218.
 6. Жовковська, Т. Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості / Тетяна Жовковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 132-135.
 7. Жовковська, Т. Методологічні підходи до вибору стратегії розвитку підприємства /Тетяна Жовковська //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 70-72.
 8. Жовковська, Т. Т. Розвиток теорії споживання в контексті поведінки споживачів / Т. Т. Жовковська // Інноваційна економіка. – 2015. – № 5. – C. 135–139.
 

Жубіль Ганна Василівна

zhubil

Кафедра аудиту, ревізії і контролінгу

Посада: викладач

 

 

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кулик, Р. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського фінансового обліку в Україні / Р. Кулик, Г. Жубіль, М. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 55-58.
 2. Мех, Я. Обліково-аналітичне забезпечення управління внутрішніми резервами господарюючого суб’єкта / Я. Мех, Г. Жубіль // Економічний аналіз: зб. наук. праць екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 6. – С. 463-466.
 3. Жубіль, Г. В.Основні принципи підготовки фахівців економічних спеціальностей / Г. В. Жубіль // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 59-63.
 4. Глух, В. М. Судово-бухгалтерська експертиза і ревізія: науково-методичний порівняльний аспект / В. М. Глух, С. Л. Пелех, Г. В. Жубіль // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 137-140.
 5. Будник, Л. А. Аудит маркетингової діяльності підприємства / Л. А. Будник, Г. В. Жубіль // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 15-19.
 6. Жубіль, Г. В. Проблеми контролю в системі управління / Г. В. Жубіль // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 23-26.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТКРІАЛИ:

 1. Данилюк, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Курс лекцій / І. В. Данилюк, І. Є. Прибега, Г. В. Жубіль. – Тернопіль : ТДЕУ, 2007. – 122 с.
 

Жукевич Світлана Миколаївна

zhukevych

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Жукевич, Світлана Миколаївна Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Світлана Миколаївна Жукевич.– Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 208 c.
 2. Жукевич, Світлана Миколаївна Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Миколаївна Жукевич. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Жукевич, С. М. Діагностика фінансового стану в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / С. Жукевич, Н. Кудлаєва // Научный Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – 2009. – № 1. – С. 234-240.
 2. Жукевич, С. М. Оперативна звітність як інформаційна база оперативного економічного аналізу діяльності малих підприємств / С. М. Жукевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – C. 27-30.
 3. Жукевич, С. М. Аналіз ризику в діяльності малого підприємства / С. М. Жукевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 180-182.
 4. Жукевич, С. М. Мале підприємництво як об'єкт економічного аналізу / С. М. Жукевич // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 90-91.
 5. Гладчак, Н. Основні напрямки удосконаленняорганізаційної складовоїбухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. Гладчак, С. Жукевич // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 52-58.
 6. Гладчак, Н. В. Роль аналізу у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Н. В. Гладчак, С. М. Жукевич // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 2.
 7. Жукевич, С. М. Роль і місце малого бізнесу в Україні: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. М. Жукевич, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 21-24.
 8. Жукевич, С. М. Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства / С. М. Жукевич, Р. В. Фроленко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 70–74.
 9. Жукевич, С. М. Діагностика фінансово-економічної стійкості суб'єкта господарювання: концептуальний підхід / С. М. Жукевич // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6. – C. 206-211.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Жукевич, С. М. Аудит [Текст] / С. М. Жукевич. – Тернопіль : Б.в., 2005. – 138 с.
 2. Фаріон, І. Д. Індустрія туристичного та готельного бізнесу [Текст] : навч.посіб. / І. Д. Фаріон, С. М. Жукевич, Л. В. Аксьонова. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 184 с .
 3. Фаріон, І. Д. Індустрія туристичного та готельного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, С. М. Жукевич, Л. В. Аксьонова. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 184 с.
 4. Фаріон, І. Д. Практикум з стратегічного аналізу [Текст] / І. Д. Фаріон, В. А. Чичун, С. М. Жукевич ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 300 с.
 5. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : курс лекц. / І. Д. Фаріон, В. А. Чичун, В. М. Жукевич ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТДЕУ, 2003. – 301 с.
 6. Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 302 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, С. М. Жукевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 59 с.
 

Жуковська Аліна Юріївна

IMG 9292Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Жуковська, Аліна Юріївна Трансформація національних систем державного регулювання економіки під впливом глобальних чинників [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Аліна Юріївна Жуковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 211 с.
 2. Жуковська, Аліна Юріївна Трансформація національних систем державного регулювання економіки під впливом глобальних чинників [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Аліна Юріївна Жуковська.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Жуковська, А. Удосконалення інформаційно-комунікативного забезпечення державної установи / А. Жуковська // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2006. – С. 232-236
 2. Жуковська, А. Інституційне забезпечення національних систем державного регулювання економіки: чинники впливу та шляхи удосконалення / А. Жуковська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – № 9. – С. 15-22.
 3. Жуковська, А. Ю. Інституційні форми громадянського суспільства: тенденції становлення та розвитку / А. Ю. Жуковська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7-8. – С. 64-69.
 4. Жуковська, А. Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в України / А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 181-189.
 5. Жуковська, А. Кадровий аудит як інструмент комплексної оцінки ефективності кадрового менеджменту / А. Жуковська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 12. – С. 21-27.
 6. Длугопольський, О. В. Корупція і соціальні реформи: аспекти взаємовпливу / О. В. Длугопольський, А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 229-240.
 7. Жуковська, А. Ю. Шляхи підвищення якості адміністративних послуг органів виконавчої влади [Електронний ресурс] / А. Ю. Жуковська // Економічний простір. – 2008. – № 19. – С. 82-91.
 8. Жуковська, А. Концептуальна парадигма функціонування суспільно-добровільного сектора економіки в Україні / Аліна Жуковська // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 71-85.
 9. Жуковська, А. Аналіз вітчизняної системи соціальних стандартів і гарантій як базових елементів соціальної політики держави / Аліна Жуковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 180-183.
 10. Длугопольський, О. В. Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України / О. В. Длугопольський, А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 43-49.
 11. Жуковська, А. Перспективи розвитку ринку кадрового консультування в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Жуковська // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. –С. 51-56.
 12. Длугопольський, О. Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи / Олександр Длугопольський, Аліна Жуковська // Економіст. – 2013. – № 4. – С. 21-24.
 13. Жуковська, А. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні / Аліна Жуковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 21-37.
 14. Жуковська, А. Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникнення та основні положення / Аліна Жуковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 7-23.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 4. Жуковська, А. Ю. Антикризові стратегії управління національною економікою [Текст] / А. Ю. Жуковська // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 296-309.
 

Жукорська Ярина Михайлівна

1450442270 1443641982 zhukorska-yarina-mihaylvnaКафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вільчак, Ярина Михайлівна Особливості договірної правоздатності міжнародних економічних організацій (на прикладі системи ООН) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Вільчак Ярина Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2009. - 187 с.
 2. Вільчак, Ярина Михайлівна Особливості договірної правоздатності міжнародних економічних організацій (на прикладі системи ООН) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Вільчак Ярина Михайлівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2009. - 18 с.

Публікації:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лизун, М. В. Адаптація норм і стандартів ЄС в Україні [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 52-60.
 2. Лизун, М. В. Виконання Україною критеріїв вступу та перспективи набуття членства в ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 402-412.
 3. Лизун, М. В. Процедура та критерії вступу до ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 28-40.
 

Журавель Григорій Павлович

zhuravelКафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Журавель, Г. П. Совершенствование учета и организации контроля за формированием себестоимости продукции (по материалам производств искусственных кожи пленочных материалов) : дисс. ... канд. экон. наук. : 08.00.12 / Григорий Павлович Журавель. – Москва : Московский финансовый институт, 1982. – 234 с.
 2. Журавель, Г. П. Совершенствование учета и организации контроля за формированием себестоимости продукции (по материалам производств искусственных кожи пленочных материалов) : автореферат дисс. ... канд. экон. наук. : 08.00.12 / Григорий Павлович Журавель. – Москва : Московский финансовый институт, 1982. – 23 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Журавель, Г. Освітньо-професійні програми: досвід, проблеми інтегрування у світовий освітній простір / Г. Журавель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 8-2. – С. 156-159.
 2. Журавель, Г. Організаційні засади реформування навчального процесу у вищій школі / Григорій Журавель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 65-67.
 3. Журавель, Г. П. Передумови створення інтелектуальної системи обліку /Г. П. Журавель //Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– С. 25-26.
 4. Журавель, Г. Від відділення до університету: формула успіху: [До 40-річчя Тернопільського державного економічного університету] / Г. Журавель // Свобода. – 2006. – 5 квіт. (№ 28). – С. 4.
 5. Журавель, Г. Поступ "української ініціативи": [Про програму перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва] / Г. Журавель, В. Сторожук // Академія. – 2004. – 23листоп. (№ 37-43). – С. 6-7.
 6. Журавель, Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1.– С. 214-220.
 7. Журавель, Г. П. Про особливості впровадження і використання модульно-рейтингової системи контролю знань студентів / Г. П. Журавель // Проблеми освіти : наук.-метод. вісник. – К : Науковометодичний центр вищої освіти, 2003 – Вип. 31. – С. 48-54.
 8. Журавель, Г. П. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір /Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5-1.– С. 341-348.
 9. Журавель, Г. П. Підсумки і перспективи розвитку і зближення вітчизняної системи освіти з європейською / Г. П. Журавель // Міжнародний науковий вісник. – Ужгород : ЗакДУ. – 2011. – Вип. 3(22), ч.1. – С. 175-181.
 10. Журавель Г. П. Болонська декларація: шляхи реалізації / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 5-1. – С. 61-66.
 11. Журавель, Г. П. Болонський процес і Україна / Г. П. Журавель // Міжнародний науковий вісник. – Ужгород : ЗакДУ. – 2012. – Вип. 4(23), ч. 1. – С. 285-292.
 12. Журавель, Г. П. Глобалізаційні процеси в освіті: проблеми інтеграції / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 5-2. – С. 94-101.
 13. Журавель, Г. П. Важливі чинники якісної підготовки економістів / Г. П. Журавель // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІ Міжнар. наук. - практ. конф. [29-30 листоп. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 20-24.
 14. Журавель, Г. П. Про методологічні засади облікової політики [Текст] / Г. П. Журавель // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 11 трав. 2016 р.] / редкол. : З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій, Г. П. Журавель [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - с. 102-104.
 15. Журавель, Г. П. Проблеми входження у європейський освітньо-інформаційний простір [Текст] / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З.-В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 151-153.
 16. Журавель, Г. П. Проблеми оцінки і обліку необоротних активів [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті : тези виступів Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Житомир, 6-7 листоп. 2015 р.] / редкол. : О. В. Олійник, О. А. Лаговська, О. М Петрук [та ін.]. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2015. – С. 115-116.
 17. Журавель, Г. П. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [1-9 листоп. 2015 р.] / редкол. : С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко, Н. І. Чаграк. – Будапешт-Прага-Київ, 2015. – С. 218-221.
 18. Журавель, Г. П. Реструктуризація економіки – важлива передумова її інноваційного розвитку [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали ІІ Міжнар. конф. [м. Одеса, 19-20 трав.. 2016 р.] / редкол. : А.В. Ковров, Ю. С. Крутій, І. А. Педько [та ін.]. – Одеса : ОДАБА, 2016. – С. 14-18.
 19. Журавель, Г. П. До питання формування, використання і обліку власних фінансових ресурсів для інноваційного розвитку [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. до 20-річчя каф. Обліку і аудиту ІФНТУНГ [м. Івано-франківськ, 16-17 жовт. 2015 р.] / редкол. : Г. В. Васильченко, Л. Т. Гораль, М. О. Данилюк [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 144-146.
 20. Журавель, Г. П. Формування механізму інноваційного розвитку економіки [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому просторі : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Кошице, 14-15 лют. 2016 р.]. – Кошице, 2016. – Ч. 1. – С. 269-273.
 21. Журавель, Г. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпечного розвитку економіки [Текст] / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Чернігів, 11 груд. 2015 р.]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. у-т, 2015. – С. 201-203.
 22. Журавель, Г. Болонська декларація: шляхи реалізації / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 61-66.
 23. Журавель, Г. П. Формування інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку економіки / Григорій Павлович Журавель, Юрій Григорович Журавель // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 35-42.
 24. Журавель, Г. Окремі аспекти підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 7-20.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хомин, П. Я. Облік витрат і закриття рахунків у системі забезпечення звітності сільськогогосподарських підприємств [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 185 с.
 2. Хомин, П. Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : Економічнадумка, 2007. – 299 с.
 3. Журавель, Г. П. Теорії бухгалтерського обліку : студії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 400 с.
 4. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гарасим, П. М. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. посіб. / П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 736 с.
 2. Гарасим, П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 522 с.
 3. Крисоватий, А. І. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : навч. посіб. / А. І Крисоватий, Я. В. Мех, Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка. – К. : НМК ВО, 1991. – 247 с.
 4. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, Г. П. Журавель [та ін.]. – К. : «Професіонал», 2005. – 485 с.
 5. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] /О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 176 с.
 6. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки [Текст] / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.
 7. Хомин, П. Я. Звітність підприємств [Текст] : Навч. посіб. / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 656 с.
 8. Гарасим, П. М. Курс управлінського обліку [Текст] : Навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 314 с.
 9. Гарасим, П. М. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2006. – 413 с.
 10. Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин ; за ред. П.Я. Хомина. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.
 11. Гарасим, П. М. Опорний конспект з методології та методики наукових досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 441 с.
 12. Журавель, Г. П. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель. – К. : ІСД, 1995. – 191 с.
 13. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Г. П. Журавель, Е. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – К. : Економічна думка, 1999. – 155 с.
 14. Первинний та аналітичний облік на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.
 15. Гарасим, П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 448 с.
 16. Журавель, Г. П. Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с.
 17. Гарасим, П. М. Курс фінансового обліку [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 566 с.
 18. Хомин, П. Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 299 с.
 19. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] / О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с.
 20. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.
 21. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
 22. Бухгалтерський облік: основи методології та організації : підручник / Г. П. Журавель, М. С. Пушкар, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник. – Тернопіль, 1997. – 266 с.
 23. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : підручник для вузів / Г. П. Журавель, М. С. Пушкар, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник. – [вид. 2-ге, перероб. і доп. ]. – Тернопіль, 1998. – 269 с.
 24. Збірник задач із бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Г. П. Журавель, Є. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 64 с.
 25. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки : навч. посіб. / Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка, М. С. Палюх [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 449 с.
 26. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.