Лаврів Лілія Андріївна

лаврів

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лаврів, Лілія Андріївна Стратегічне планування у системі управління національним господарством [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лілія Андріївна Лаврів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 256 с.
 2. Лаврів, Лілія Андріївна Стратегічне планування у системі управління національним господарством [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Лілія Андріївна Лаврів.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Лаврів, Л. Стратегічне планування в Україні на макро- та мезорівнях: організаційний аспект / Лілія Лаврів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 4. – С. 7-18.
 2. Лаврів, Л. Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні / Лілія Лаврів // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 9. – С. 39-42.
 3. Лаврів, Л.А. Маркетингові дослідження як інформаційно-аналітична основа прийняття та реалізації рішень зі стратегічного планування на макро-, мезо- та мікрорівнях [Електронний ресурс] /Л. А. Лаврів // Економічний простір . – 2008. – № 11. – С. 57-68.
 4. Мельник, А. Ф. Стратегічне планування в системі інституційного забезпечення соціально-економічного розвитку України / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 74-83.
 5. Лаврів, Л. Система планування у діяльності організації / Лілія Лаврів // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 160-163.
 6. Мельник, Алла Проблеми формування нової моделі управління розвитком регіону та базових територіальних спільнот в умовах адміністративно-територіальної реформи: [Засідання круглого столу 22.11.2007 р. на базі ТНЕУ] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Лілія Лаврів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – січень-березень (№1). – С. 128-139.
 7. Мельник, А. Узгодження пріоритетів розвитку регіонів у рамках державної регіональної політики: концептуальні засади та проблеми практики / Алла Мельник, Лілія Лаврів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 7-19.
 8. Лаврів, Л. А. Бізнес-планування у діяльності організації: базові процедури та основні методичні підходи / Л. А. Лаврів // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 104-111.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.
 2. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лаврів, Л. А. Розроблення стратегічного плану на регіональному та муніципальному рівнях [Текст] / Л. А. Лаврів // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 21-41.
 2. Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна [та ін.]. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – 264 с.
 

Лагоцька Наталія Зіновіївна

lagocka n z

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Наукове звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лагоцька, Наталія Зіновіївна Формування механізму партнерського маркетингу у сфері консалтингових послуг [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління / Наталія Зіновіївна Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 219 с.
 2. Лагоцька, Наталія Зіновіївна Формування механізму партнерського маркетингу у сфері консалтингових послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Зіновіївна Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Лагоцька, Н. Мале і середнє підприємництво України як сфера діяльності консалтингових фірм / Н. Лагоцька // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 258-262.
 2. Лагоцька, Н. Роль консалтингу в антикризовому управлінні вітчизняних підприємств / Н. Лагоцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 375-378.
 3. Братко, О. С. Сутність маркетингового аналізу товарної політики / О. С. Братко, Н. З. Лагоцька // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 213-218.
 4. Лагоцька, Н. З. Концептуальний зміст маркетингу партнерських взаємовідносин [Електронний ресурс] / Н. З. Лагоцька // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2009. – Вип. 3. – С. 164-173.
 5. Лагоцька, Н. Знайти вихід : (попит на послуги з антикризового консалтингу стабільно зростає) [Текст] / Н. Лагоцька // Консалтинг в Україні. – 2008. – №1-2. – С. 20-23.
 6. Лагоцька, Наталя Надія є завжди : [антикризовий менеджмент: досвід, який сьогодні варто запозичити] [Текст] / Наталя Лагоцька // Консалтинг в Україні. – 2008. – №11 - 12. – С. 14 - 17.
 7. Лагоцька, Н. Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин / Наталія Лагоцька, Оксана Мигаль // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 236-240.
 8. Лагоцька, Н. Будьте нашими! Розробка програм лояльності клієнтів [Електронний ресурс] / Наталія Лагоцька // Консалтинг в Україні. – 2008. – № 3. – С. 26-29.
 9. Лагоцька, Н.  Україно, вперед. Євро-2012: проект формування позитивного іміджу України [Електронний ресурс] / Наталія Лагоцька, Орина Данильченко // Консалтинг в Україні. – 2007. – № 12. – С. 30-33.
 10. Лагоцьк, Н. Уточнення понятійного апарату дослідження  маркетингу консалтингових послуг та його значення в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. Лагоцька // Стратегія маркетингу. – 2006. – № 1. – С. 87-94.
 11. Лагоцька, Н. Зміст, завдання та особливості маркетингу консалтингових послуг [Електронний ресурс] / Наталія Лагоцька // Вісник Донецького національного університету.  Сер. В. – Економіка і право. – Донецьк, 2007. –  № 1. – С. 227-235.
 12. Лагоцька, Н. Маркетингове ціноутворення на ринку консалтингових послуг [Електронний ресурс] / Н. Лагоцька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 227, т. I. – С. 258-265.
 13. Лагоцька, Н. Механізм партнерського маркетингу: характеристика системи складових і взаємозв’язків між ними [Електронний ресурс] / Н. Лагоцька // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 1 (45). – С. 194-201.
 14. Лагоцька, Н. Побудова збалансованої системи показників для оцінки реалізації стратегії партнерського маркетингу консалтингових підприємств [Електронний ресурс] / Н. Лагоцька // Маркетинг: теорія і практика : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2013. – № 19. – С. 77-84.
 15. Лагоцька, Н. Результативність та ефективність маркетингу: сутність понять та підходи до вибору показників [Електронний ресурс] / Н. Лагоцька // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. Хмельницького екон. ун-ту. – 2014. – № 1 (33). – С. 70-76.
 16. Лагоцька, Н. Уточнення змісту та актуальні принципи збутової політики підприємства [Електронний ресурс] / Н. Лагоцька // Бізнес Інформ. – 2014. – № 5. – С. 302-306.
 17. Лагоцька, Н. STEEPLE-аналіз ринку консалтингових послуг в Україні [Електронний ресурс] / Н. Лагоцька // Галицький економічний вісник. – 2008. – №  4 (19). – С. 75-83.
 18. Lahotska, N. Societal marketing implementation in the context of the corporate social responsibility development / N. Lahotska, O. Voytenko // European Applied Sciences. – 2014. – № 1. – P. 170-173.
 19. Lahotska, N. Corporat social responsibility: societal marketing implementation [Electronic resource] / Nataliya Lahotska, Oleksiy Voytenko.
 20. Окрепкий, Р. Стратегічні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства / Р. Окрепкий, Н. Лагоцька // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2 (27). – С. 283-289.
 21. Сохацька О. М. Стратегічне маркетингове управління / О. М. Сохацька, Н. З. Лагоцька // Журнал європейської економіки. – 2013. – № 1, т. 12. – С. 120-123.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лагоцька, Н. З. Маркетинг консалтингових послуг [Текст] / Н. З. Лагоцька // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 271-287.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун [та ін.] ; за ред. Д. А. Штефанича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.
 

Лазарович Микола Васильович

lazarovych

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: доктор політичних наук 

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лазарович, Микола Васильович Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917–1921 років щодо національних меншин [Текст] : дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 / Микола Васильович Лазарович. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. – 546 с.
 2. Лазарович, М. В. Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917-1921 років щодо національних меншин [Текст] : автореферат... д-р політ. наук, спец.: 23.00.02 - політичні інститути та процеси / М. В. Лазарович. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2014. — 34 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Боднарчук, Ю. Земельне питання як основа економічної адаптації українського населення, депортованого з території Польщі і розселеного на Тернопіллі в 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Ю. Боднарчук, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2007. – Вип. 12. – С. 23-32.
 2. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) [Електронний ресурс] / І. Гавліч, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2007. – Вип. 12. – С. 37-44.
 3. Лазарович, М. Українське село в кривавих жорнах комунізму: прелюдія до геноциду / Микола Лазарович // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 34-53.
 4. Лазарович, М. Остання каденція президента Кучми (1999-2004 рр.): соціально-економічний та політичний аспекти [Електронний ресурс] / Микола Лазарович, Олег Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – Вип. 10. – С. 155-171.
 5. Лановик, Б. Реформи заради добробуту Віктора Ющенка: передумови, хід, наслідки [Електронний ресурс] / Богдан Лановик, Микола Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – Вип. 10. – С. 3-15.
 6. Цуп, О. В. Торгівельно-економічні відносини між Україною та Чеською Республікою (1993-2004 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Цуп, М. В. Лазарович.
 7. Лазарович, М. Широкі наукові інтереси: [До 60-річчя доцента ТДЕУ, засл. працівника освіти України Романа Матейка] / М. Лазарович // Свобода. – 2006. – 15 лют. (№ 14). – С. 8.
 8. Лазарович, М. Щасливі миті революції: [Спогади про помаранчеву революцію 2004р.] / М. Лазарович // Свобода. – 2006. – 25 листоп. (№ 94). – С. 5.
 9. Лазарович, М. Щасливі миті революції: [22 листопада - День Свободи, друга річниця Помаранчевої революції] / М. Лазарович // Свобода. – 2006. – 22 листопа. (№ 93). – С. 3.
 10. Лазарович, М. Щасливі миті революції: [Майдан-2004] : (Закінчення. Поч. у № 93, 94) / М. Лазарович // Свобода. – 2006. – 2 груд. (№ 96). – С. 5.
 11. Лазарович, М. На смерть стояла юнь за Україну: [Бій під Крутами] / М. Лазарович // Свобода. – 2007. – 27 січ. (№ 8). – С. 3.
 12. Лазарович, М. Так нівечили долі науковців: [Ветерани Тернопільського економічного університету у часи комуністичної системи] / М. Лазарович, Р. Матейко // Свобода. – 2006. – 23 верес. (№ 76). – С. 6.
 13. Лазарович, М. "Крути - наша слава, наша історія" / М. Лазарович // Університетська думка. – 2007. – № 1-2. – С. 15.
 14. Лазарович, М. Україна в умовах більшовицького штурму економіки (кінець 1920-х – початок 1930-х років) [Електронний ресурс] / М. Лазарович, Н. Лазарович, Т. Стаднійчук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 44-71.
 15. Лазарович, М. Українські січові стрільці у фронтових умовах другої половини 1914 - початку 1915 року / М. Лазарович, Н. Лазарович // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С. 225-236.
 16. Лазарович, М. До питання про методологію наукового аналізу державної етнополітики / М. Лазарович // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.280-302.
 17. Лазарович, М. Російська національна меншина України у ХІХ – на початку ХХ століття: соціально-економічний вимір [Електронний ресурс] / М. Лазарович // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С.84-94.
 18. Лазарович, М. Соціально-економічні аспекти життєдіяльності німецької національної меншини Наддніпрянської України напередодні революції 1917-1921 рр. / Микола Лазарович // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 83-90.
 19. Лазарович, М. Здобутки міжвоєнного українознавства на теренах Західної України / М. Лазарович // Мандрівець. – 2006. – № 4. – С. 47-55
 20. Лазарович, М. Здобутки українознавства: історичні уроки / М. Лазарович // Українознавство. – 2010. – № 4(37). – С. 44-49.
 21. Лазарович, М. Конституційні та інституційні гарантії прав національних меншин в УНР / М. Лазарович, Є. Паньків // Українська наука: минуле, сучасне і майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 152-155.
 22. Лазарович, М. Українські землі у фокусі нацистсько-комуністичного гендлю / М. Лазарович, І. Олещук // Шлях Перемоги. – 2012. – 29 серп.
 23. Лазарович, М Стрілецьке шкільництво / М. Лазарович // Літературний Тернопіль. – 2008. – № 4. – С. 101-109.
 24. Лазарович, М. До питання про методологію наукового аналізу державної етнополітики / М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19 : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 280-302.
 25. Лазарович, М. Активні діячі ЗУНР на Тернопільщині / М. Лазарович // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2010. – Ч. 63. – С. 78-90.
 26. Лазарович, М. Будівничі рідної школи. Освітня діяльність українських січових стрільців у роки Першої світової війни / М. Лазарович, Н. Лазарович // Директор школи. Україна. – 2009. – № 12. – С. 3-20.
 27. Лазарович, М. В. «Всі громадяни України – рівноправні…» (до питання про засади етнополітики Другого Гетьманату) / М. В. Лазарович // Прикарпатський вісник НТШ. Сер. Думка. – 2012. – № 3 (19). – С. 226-235.
 28. Лазарович, М. В. «Декларація прав нації»: Закон про національно-персональну автономію в контексті Української революції 1917–1921 років / М. В. Лазарович // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 106-109.
 29. Лазарович, М. В. «Ми йдем за Україну воювати!» (Підхорунжий УСС Левко Лепкий у роки Першої світової війни: штрихи до портрета) / М. В. Лазарович // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль, 2-3 листоп. 2007 р.]. – Тернопіль : Видавництво «Рада», 2007. – С. 290-299.
 30. Лазарович, М. В. «Україна в передсмертних судорогах!..» Рецепція трагедії Голодомору 1932–1933 років серед українства Другої Речі Посполитої / М. В. Лазарович // Український альманах – 2013. – Варшава (Польща) : Об’єднання українців у Польщі, 2013. – С. 186-204.
 31. Лазарович, М. В. Антиєврейський погромний рух в Україні у 1919 році / М. В. Лазарович // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 45. – С. 367-377.
 32. Лазарович, М. В. Від «Реформи заради добробуту» до Помаранчевої революції [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович.
 33. Лазарович, М. В. Воскресителі рідного слова і будівничі рідної школи / М. В. Лазарович // Мова і культура нації. – Тернопіль, 2001. – С. 61-77.
 34. Лазарович, М. В. Деякі аспекти боротьби влади УНР проти єврейських погромів / М. В. Лазарович // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 120-125.
 35. Лазарович, М. В. Деякі аспекти етнополітики Директорії УНР та її урядів наприкінці 1918 – першій половині 1919 р. / М. В. Лазарович // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 62 (№ 7). – С. 575-579.
 36. Лазарович, М. В. До питання про вироблення та реалізацію механізму національного представництва в органах української влади середини 1917 р. / М. В. Лазарович // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 61 (№ 6). – С. 607-611.
 37. Лазарович, М. В. До питання про роль легіону УСС у поширенні серед світової громадськості ідеї української державності / М. В. Лазарович // Українська еміграція в історії та літературі : матеріали Міжнар. наук. конф. – Тернопіль, 1996. – С. 34-36.
 38. Лазарович, М. В. Економічна історія у вищій школі ХХІ століття / М. В. Лазарович, Б. Лановик // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : у 3 ч. [ 1-2 берез. 2000 р. ]. – К., 2000. – Ч. 3. – С. 156-158.
 39. Лазарович, М. В. Етнічний чинник станово-майнової диференціації населення України напередодні національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. / М. В. Лазарович // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 53 (№ 10). – С. 89-94.
 40. Лазарович, М. В. Етнополітичні процеси в Західно-Українській Народній Республіці / М. В. Лазарович // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 111-115.
 41. Лазарович, М. В. Єврейська національна меншина в контексті етнополітики Української Центральної Ради / М. В. Лазарович // Науковий вісник : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – № 22 (174). – С. 98-115.
 42. Лазарович, М. В. Зародження стрілецького руху в Галичині як вияв прагнення українського молоді до національної державності / М. В. Лазарович // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. Юрид. ін-ту Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 4. – С. 105-114.
 43. Лазарович, М. В. Зародження українського стрілецького руху в Галичині: причини і наслідки / М. В. Лазарович // Розбудова держави. – 1996. – № 3. – С. 53-58.
 44. Лазарович, М. В. Ідея українського конституціоналізму / М. В. Лазарович // Директор школи. Україна. – 2009. – № 10. – С. 12-21.
 45. Лазарович, М. В. Історичні детермінанти політичної мобілізації російської національної меншини України на початку Української революції 1917–1921 рр. / М. В. Лазарович // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 63 (№ 8). – С. 617-621.
 46. Лазарович, М. В. Літературно-видавнича діяльність Українських Січових Стрільців / М. В. Лазарович // Дзвін. – 2001. – № 2. – С. 125-133.
 47. Лазарович, М. В. Людина з великим серцем (Штрихи до портрета доцента кафедри українознавства ТНЕУ Романа Матейка) / М. В. Лазарович // Роман Михайлович Матейко: біобліограф. покаж. / уклад. Л. Ващишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 4-9.
 48. Лазарович, М. В. Між війною і політикою: леґiон Українських січових стрільців у 1917 – на початку 1918 р. / М. В. Лазарович // Військово-науковий вісник. – Львів : ЛВІ, 2005. – Вип. 7. – C. 128-143.
 49. Лазарович, М. В. Місце стрілецької ідеології в Листопадовій національно-демократичній революції / М. В. Лазарович // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю ЗУНР. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 11-13.
 50. Лазарович, М. В. Національні аспекти російської окупації Тернопілля у 1914–1915 роках / М. В. Лазарович // Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Ч. 1. – С. 146-152.
 51. Лазарович, М. В. Національно-політична діяльність Українських Січових Стрільців в 1914 – на початку 1917 р. / М. В. Лазарович, Н. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 19-31.
 52. Лазарович, М. В. Національно-політична думка західних українців в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / М. В. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1997. – С. 6-11.
 53. Лазарович, М. В. Нормативно-інституційні аспекти боротьби влади Другої УНР проти єврейських погромів / М. В. Лазарович // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V Всеукр. наук. конф. з Міжнар. участю [Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 191-199.
 54. Лазарович, М. В. Організація Українських Січових Стрільців / М. В. Лазарович // Тернопіль. – 1995. – № 4. – С. 61-64.
 55. Лазарович, М. В. Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин (1917–1918 рр.): компаративний аналіз / М. В. Лазарович // Слов’янський вісник : зб. наук. праць. Сер. Історичні та політичні науки. – Рівне, 2012. – Вип. 14. – С. 160-163.
 56. Лазарович, М. В. Політико-правове забезпечення прав національних меншин: генеза світової традиції у XVI – першій половині ХХ ст. / М. В. Лазарович // Прикарпатський вісник НТШ. Сер. Думка. – 2013. – № 3 (23). – С. 260-270.
 57. Лазарович, М. В. Предмет «Історія України» ліквідується? / М. В. Лазарович // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 6. – С. 18.
 58. Лазарович, М. В. Предмет «Історія України» ліквідується? / М. В. Лазарович // Директор школи. Україна. – 2009. – № 7-8. – С. 18-25.
 59. Лазарович, М. В. Проблема забезпечення прав національних меншин України на Всеукраїнському національному конгресі 1917 р. / М. В. Лазарович // Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 10. – С. 229-235.
 60. Лазарович, М. В. Просвітницька діяльність Січового Стрілецтва серед українського народу в роки Першої світової війни / М. В. Лазарович // Визвольний шлях – 2000. – № 3. – С. 20-42.
 61. Лазарович, М. В. Просвітницька праця Українських Січових Стрільців серед українства Галичини в роки Першої світової війни / М. В. Лазарович // Українська еліта: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали Міжрег. наук. конф. – Тернопіль, 1996. – С. 52-57.
 62. Лазарович, М. В. Світогляд та культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців / М. В. Лазарович // Матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Ю. Целевича. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 47-49.
 63. Лазарович, М. В. Секретарство/Міністерство єврейських справ та Єврейська національна рада в контексті розбудови національно-персональної автономії (липень 1917 – квітень 1918 р.) / М. В. Лазарович // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Питання політології. – Харків, 2012. – № 1031. – С. 111-116.
 64. Лазарович, М. В. Соборницька ідея Українських Січових Стрільців (До 80-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР) / М. В. Лазарович, Н. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 64-67.
 65. Лазарович, М. В. Українська помаранчева революція: визначення, рушійні сили, соціальна база / М. В. Лазарович // Українська історична наука на шляху творчого поступу : III Міжнар. наук. конгрес українських істориків [Луцьк, 17-19 трав. 2006 р.]. – Луцьк, 2007. – Т. 2. – С. 368-374.
 66. Лазарович, М. В. Українські січові стрільці в період розгортання національної революції в Наддніпрянщині: 1917–1918 роки / М. В. Лазарович // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – К. : Рідний край, 1999. – Вип. 5. – С. 172-186.
 67. Лазарович, М. В. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині / М. В. Лазарович // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – С. 40-52.
 68. Лазарович, М. В. Українські Січові Стрільці на Волині в 1916 – на початку 1918 рр. / М. В. Лазарович // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези Міжнар. наук. краєзнавчої конф. – Житомир, 1993. – С. 73-76.
 69. Лазарович, М. В. Українські Січові Стрільці у Наддніпрянщині / М. В. Лазарович // «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : ІІ Міжнар. наук. конгрес українських істориків [Кам’янець-Подільський, 17–18 верес. 2003 р]. – Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – Т. 3. – С. 320-326.
 70. Лазарович, М. В. Українські січові стрільці у Першій світовій війні: джерела та історіографія / М. В. Лазарович // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Сер. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 12. – С. 472-481.
 71. Лазарович, М. В. Участь міщан у національно-визвольному русі України в 1648–1657 рр. / М. В. Лазарович // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність) : тези Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 101-102.
 72. Лазарович, М. В. Формування національно-державницької ідеології легіону Українських Січових Стрільців (1914 – початок 1917 р.). / М. В. Лазарович // Мандрівець. – 1998. – № 1. – С. 30-39.
 73. Лазарович, М. В. Чисельність і розселення національних меншин України напередодні Національної революції 1917–1921 рр.: історико-політична ретроспектива / М. В. Лазарович // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах – Дніпропетровськ, 2011. – № 6. – С. 79-84.
 74. Лазарович, М. Вигнання історії України з ВНЗ країни / М. Лазарович // Слово Просвіти. – 2009. – 21-27 трав. (№ 20). – С. 1, 10.
 75. Лазарович, М. Власна держава чи об’їдки з чужого столу? / М. Лазарович // Добрий день. – 1991. – 25 жовт. – С. 1, 5.
 76. Лазарович, М. Вони народились на визвольній хвилі / М. Лазарович // Свобода. – 2000. – 23 серп.
 77. Лазарович, М. Вузам загрожує ліквідація предмету «Історія України» [Електронний ресурс] / М. Лазарович.
 78. Лазарович, М. До питання про причини й передумови єврейських погромів в Україні під час національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. / М. Лазарович // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 583-584. – С. 166-172.
 79. Лазарович, М. Друга столиця ЗУНР / М. Лазарович // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2010. – Ч. 63. – С. 56-77.
 80. Лазарович, М. Економіка України на зламі тисячоліть / М. Лазарович, Б. Лановик // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 3-8.
 81. Лазарович, М. Економічна та гуманітарна допомога леґіону УСС населенню України в роки Першої світової війни / М. Лазарович, О. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 83-95.
 82. Лазарович, М. Етнодемографічна специфіка та соціально-професійна стратифікація національних меншин України напередодні національної революції 1917–1921 років / М. Лазарович, Н. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 17. – С. 72-89.
 83. Лазарович, М. Забезпечення прав іноетнічного населення в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського / М. Лазарович // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. статей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Т. 23-24. – С. 148-152.
 84. Лазарович, М. Конференції: міжнародна і міжрегіональна / М. Лазарович // Академія. – 1996. – 25 груд.
 85. Лазарович, М. Леґіон УСС як школа формування національної свідомості юнацтва / М. Лазарович, Р. Матейко // Другий педагогічний український конгресс : зб. матеріалів конгресу. – Львів : ТзОВ Камула, 2006. – С. 527-541.
 86. Лазарович, М. Налагодження міжнаціональної співпраці в Україні в період між Першим і Другим універсалами Центральної Ради / М. Лазарович // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. статей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Т. 25-26. – С. 65-70.
 87. Лазарович, М. Національні меншини України в призмі політики Центральної Ради, Другого Гетьманату та Директорії УНР / М. Лазарович // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст : матеріали Міжнар. наук. конф. [Івано-Франківськ, 2-3 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. – С. 296-306.
 88. Лазарович, М. Національні риси в атрибутиці УСС / М. Лазарович, Н. Лазарович // Четверта наукова геральдична конференція : зб. тез повідом. та доп. – Львів, 1994. – С. 48-50.
 89. Лазарович, М. Освітній розвиток національних меншин України напередодні Української революції 1917–1921 рр. / М. Лазарович // Україна в етнокультурному вимірі століть : зб. наук. праць. – К. : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 2. – С. 301-311.
 90. Лазарович, М. Освітня та громадська діяльність Українського Січового Стрілецтва в контексті національно-визвольних змагань українського народу / М. Лазарович, Б. Лановик // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі : матеріали доп. І Міжнар. симпозіуму [20-27 трав. 1997 р.]. – Севастополь – Форос, 1997. – С. 196-200.
 91. Лазарович, М. Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин: компаративний аналіз / М. Лазарович // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Історія, економіка, філософія. – 2012. – Вип. 17. – С. 94-100.
 92. Лазарович, М. Постій легіону УСС на Буковині у 1918 р.: передумови та наслідки / М. Лазарович, Н. Лазарович // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : у 2-х т . – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – Т. 1: Історія України. Краєзнавство. – С. 212-217.
 93. Лазарович, М. Примножмо славу української історичної думки / М. Лазарович // Академія. – 1999. – 1 жовт.
 94. Лазарович, М. Професійна стратифікація етнічних меншин України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / М. Лазарович // Наукові праці МАУП. – 2011. – Вип. 4 (31) – С. 42-46.
 95. Лазарович, М. Російська національна меншина України у ХІХ – на початку ХХ століття: соціально-економічний вимір / М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19 : у 2 ч. – Ч. 1.
 96. Лазарович, М. Символ національної честі / М. Лазарович // Університетська думка. – 2007. – № 1-2. – С. 14-15.
 97. Лазарович, М. Символ національної честі: Українська повстанська армія в боротьбі за самостійну соборну державу / М. Лазарович, І. Олещук // Свобода. – 2012. – 26 жовт.
 98. Лазарович, М. Специфіка розміщення іноетнічного населення України на межі ХІХ–ХХ ст. / М. Лазарович // Панорама політологічних студій : наук. вісник Рівненського держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 7. – С. 240-247.
 99. Лазарович, М. Стрілецьке шкільництво / М. Лазарович // Літературний Тернопіль. – 2008. – № 3. – С. 111-117.
 100. Лазарович, М. Тернопільський державний економічний університет у контексті українського національного відродження / М. Лазарович // Університетська думка. – 2006. – 23 верес. – С. 5-6.
 101. Лазарович, М. Тернопільський період діяльності уряду ЗУНР/ М. Лазарович // Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки : матеріали Всеукр. наук. конф. [Кам’янець-Подільський, 6-7 жовт. 2009 р.]. / ред. кол. В. А. Смолій, В. Ф. Верстюк, О. М. Завальнюк [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – С. 220-229.
 102. Лазарович, М. Три постаті науковців на тлі жорстокої доби / М. Лазарович, Р. Матейко // Мандрівець. – 2006. – № 3. – С. 86-88.
 103. Лазарович, М. Українське село в кривавих жорнах комунізму: прелюдія до геноциду / М. Лазарович // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 34-53.
 104. Лазарович, М. Українські Січові Стрільці в Закарпатті: перші кроки на шляху просвітництва (друга половина 1914 – середина 1915 р.) / М. Лазарович, Н. Лазарович // Гуманітарна освіта: досвід і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ужгород, 1999. – С. 169-174.
 105. Лазарович, М. Українські Січові Стрільці як «перші воскресителі рідного слова і будівничі рідної школи на волинській Україні» / М. Лазарович, Б. Лановик // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. та повідомлень Міжнар. наук. конф. – Луцьк, 1994. – С. 73-77.
 106. Лазарович, М. Чи варто вивчати історію? Відкритий лист до міністра освіти і науки України проф. Вакарчука Івана Олександровича [Електронний ресурс] / М. Лазарович.
 107. Лазарович, Н. В. К вопросу о политико-правовом обеспечении прав национальных меньшинств / Н. В. Лазарович // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2013. – № 9 (40). – С. 65-71.
 108. Лазарович, Н. В. Особенности образовательного развития этнических меньшинств украинских губерний Российской империи накануне Национальной революции 1917–1921 гг. / Н. В. Лазарович // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов (РФ), 2013. – № 2 (28) : в 2-х ч.– Ч. 1. – С. 109-111.
 109. Лазарович, Н. В. Политико-правовое положение национальных меньшинств Украины в условиях Первой мировой войны / Н. В. Лазарович // Вестник ВЭГУ : научный журнал по социально-экономическим, общественным и гуманитарным наукам. – Уфа (РФ), 2012. – № 6 (62). – С. 151-156.
 110. Лазарович, М. Етносоціальна структура населення України напередодні першої світової війни / М. Лазарович // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 143-156.
 111. Лазарович, М. В. Голодомор 1932–1933 / М. В. Лазарович, Б. Д. Лановик // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : Збруч, 2004. – Т. 1. – С. 384.
 112. Лазарович, М. В. Культурницька та просвітня праця леґіонуУкраїнських січових стрільців під час Першої світової війни / М. В. Лазарович // Українські січові стрільці – лицарі рідного краю. – Коломия : Вік, 2007. – С. 41-48.
 113. Лазарович, М. В. Поіменний список стрільців з Коломийщини, військової старшини краю, випускників Коломийської гімназії у леґіоні Українських січових стрільців / М. В. Лазарович, І. С. Монолатій // Українські січові стрільці – лицарі рідного краю. – Коломия : Вік, 2007. – С. 101-110.
 114. Лазарович, М. В. Столиці ЗУНР – Тернопіль / М. В. Лазарович // Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923 : ілюстрована історія. – Львів – Івано-Франківськ : Манускрипт. – Львів, 2008. – С. 261-269.
 115. Коваль, Р. Біографії вояків, яких згадує Михайло Горбовий / Р. Коваль, М. Лазарович, Ю. Юзич // Гуцули у Визвольній боротьбі : спогади січового стрільця Михайла Горбового. Сер. Українська воєнна мемуаристика. – К. : Історичний клуб «Холодний Яр», 2009. – Т. 4. – С. 287-320.
 116. Головин, Б. Гарасимів Петро-Богдан / Б. Головин, М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А - Я. – С. 135.
 117. Лазарович, М. Гнатевич Богдан / М. Лазарович, К. Науменко, Б. Пиндус // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 146-147.
 118. Лазарович, М. Кадлубицький Григорій Антонович / М. Лазарович, Б. Мельничук // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 264.
 119. Лазарович, М. Камінський Лев / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 268.
 120. Лазарович, М. Камінський Роман / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 268.
 121. Лазарович, М. Каратницький Роман / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 269.
 122. Гуцал, П. Кардаш Адольф Андрійович / П. Гуцал, М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 269.
 123. Лазарович, М. Кисіль Осип / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 279.
 124. Гудима, П. Коваль Теодозій Трохимович / П. Гудима, М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 287.
 125. Лазарович, М. Кучерішка Омелян / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 333.
 126. Лазарович, М. Мальований Василь / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 373-374.
 127. Лазарович, М. Побережний Йосип / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 470.
 128. Лазарович, М. Сергійчук Володимир Іванович / М. Лазарович, Р. Матейко // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 549.
 129. Лазарович, М. Скасків Осип / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 562.
 130. Гудима П. Слота Павло Йосипович / П. Гудима, М. Лазарович, М. Федечко // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 571.
 131. Лазарович, М. Стадник Петро / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 586.
 132. Лазарович, М. Стеткевич Осип / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 594.
 133. Лазарович, М. Щуровський Володимир / М. Лазарович, Б. Мельничук // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 736.
 134. Лазарович, М. Яремкевич Северин / М. Лазарович, В. Окаринський // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 759-760.
 135. Лазарович, М. В. Яримович Осип / М. В. Лазарович, В. Окаринський // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 761-762.
 136. Лазарович, М. В. Рецензія на книгу Б. Палаб’юка «Володимир Дідик: спомин про пережите…»  / М. В. Лазарович // Палаб’юк Б. Володимир Дідик: спомин про пережите… – Тернопіль : Джура, 2013. – С. 150.
 137. Лазарович, М. Боротьба леґіону УСС проти російських загарбників на Тернопільщині під час Першої світової війни / Микола Лазарович, Богдан Мельничук // Тернопільщина. Історія міст і сіл : у 3-х т. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – Т. 1. – С. 99-115.
 138. Лазарович, М. ЗУНР і Тернопільщина / Микола Лазарович // Тернопільщина. Історія міст і сіл : у 3-х т. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – Т. 1. – С. 116-124.
 139. Лазарович, М. Створення УВО та ОУН і Тернопільщина / Микола Лазарович,Віктор Уніят // Тернопільщина. Історія міст і сіл : у 3-х т. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – Т. 1. – С. 142-148.
 140. Лазарович, М. В. Кирило Трильовський у контексті українського січово-стрілецького руху / М. В. Лазарович // Кирило Трильовський і січовий рух. – Коломия : Вік, 2014. – С. 101-115.
 141. Лазарович, М. В. Поіменний список уродженців Тернопільщини, які в роки Першої світової війни служили в леґіоні Українських січових стрільців / М. В. Лазарович, Б. І. Мельничук // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 158-241.
 142. Лазарович, М. В. Перша російська окупація Тернопілля під час світової війни 1914–1918 років / М. В. Лазарович // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 242-256.
 143. Лазарович, М. В. Тернопілля в умовах другої російської окупації під час Першої світової війни (1916–1917 роки) / М. В. Лазарович // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 257-271.
 144. Лазарович, М. В. Тернопіль – столиця ЗУНР / М. В. Лазарович // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 272-288.
 145. Лазарович, М. В. Громадські діячі Тернопільщини періоду Українських національно-визвольних змагань 1914–1921 років / М. В. Лазарович // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 289-302.
 146. Лазарович, М. В. Голодомор 1932–1933 років: причини і наслідки / М. В. Лазарович, Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2003. – Вип. 8. – С. 93-110.
 147. Лазарович, М. В. Торговельно-економічні відносини між Україною та Чеською Республікою (1993–2004 рр.) / М. В. Лазарович, О. В. Цуп // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2007. – Вип. 12. –С. 313-319.
 148. Лазарович, М. В. Соціокультурний феномен міжетнічної взаємодії на західноукраїнських землях : рецензія на кн.. : Монолатій І. С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. : монографія. – Івано–Франківськ : Лілея–НВ, 2010. – 736 с. / М. В. Лазарович // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 26. – С. 169-170.
 149. Лазарович, М. В. Рецензія на монографію : Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика. – Тернопіль : Джура, 2011 [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2012. – № 1. – С. 78-79.
 150. Лазарович, М. В. Соціально-економічні аспекти життєдіяльності болгарської національної меншини України напередодні Національної революції 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2013. – Вип. 18. – С. 84-91.
 151. Лазарович, М. До питання про предметне поле етнополітики як наукової дисципліни [Електронний ресурс] / М. Лазарович // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 14. – С. 339-343.
 152. Лазарович, М. В. Міжнародний чинник боротьби влади Другої Української Народної Республіки проти єврейських погромів [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Міжнародні відносини. – 2014. – № 14 (291). – С. 96-102.
 153. Лазарович, М. В. Державна етнополітика між асиміляторством та мультикультуралізмом [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії. – 2015. – № 6. – С. 222-229.
 154. Лазарович, М. В. Теоретичні засади політико-правового забезпечення прав національних меншин [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 54. – С. 30-41.
 155. Лазарович, М. В. Наукове розроблення проблеми єврейських погромів періоду Українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2015. – Т. 29-30. – С. 147-151.
 156. Лазарович, М. В. До питання про документне забезпечення боротьби влади Другої Української Народної Республіки проти єврейських погромів [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 1. – С. 36-48.
 157. Лазарович, М. В. Видавничі проекти Українських січових стрільців під час Першої світової війни [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5 (226). – С. 32-36.
 158. Лазарович, М. В. Нормативно-правове забезпечення боротьби Української Центральної Ради та Другого Гетьманату проти єврейських погромів (1917–1918 рр.) [Електронний ресурс] / Микола Лазарович // Студії з архівної справи та документознавства. – 2015. – Т. 22-23. – С. 129-134.
 159. Лазарович, М. В. Аналіз документного забезпечення боротьби Директорії УНР проти єврейських погромів [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2015. – Вип. 3 (31). – С. 169-184.
 160. Лазарович, М. В. Деякі аспекти політико-правового забезпечення освітнього розвитку українського та іноетнічного населення України за доби Центральної Ради (1917 р.) [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Spheresof Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin (Poland), 2012. – Vol. ІІ. – С. 296-304.
 161. Лазарович, М. В. Державна етнополітика доби Української Центральної Ради (на прикладі польської національної меншини) [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A : Naukihumanistyczne, społeczne i techniczne. Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w OstrowcuŚw. – OstrowiecŚw. (Poland), 2013. – Zeszyt 1. – С. 207-223.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Від Маківки до Стрипи. Нариси історії Українського січового стрілецтва : монографія / М. Лазарович, Р. Матейко, Б. Мельничук [та ін.]. –Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 164 с.
 2. Від Маківки до Стрипи. Нариси історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії : монографія / М. Лазарович, Р. Матейко, Б. Мельничук [та ін.]. – [2-ге вид., доп.]. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 164 с.
 3. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Ілюстрована історія : монографія / С. Адамович, П. Арсенич, М. Лазарович [та ін.].– Львів : Манускрипт, 2008. – 524 с.
 4. Лазарович, М. В. «Машерують наші добровольці…» : монографія / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 142 с.
 5. Лазарович, М. В. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.
 6. Лазарович, М. В. І було пекло на землі… Голодомор 1932–1933 років в Україні: передумови, механізми здійснення, наслідки : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2008. – 620 с.
 7. Лазарович, М. В. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 114 с.
 8. Лазарович, М. В. Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2005. – 592 с.
 9. Лазарович, М. В. Не погасне біль Голодомору : монографія / М. В. Лазарович, М. М. Николин. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 224 с.
 10. Лазарович, М. В. Разом нас багато... Тернопільський державний економічний університет у контексті Української помаранчевої революції : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. –528 с.
 11. Лазарович, М. В. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 202 с.
 12. Лазарович, М. В. Чин леґіону Українських січових стрільців на Тернопіллі (друга половина 1915 – початок 1918 р.) : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 224 с.
 13. Лазарович, Микола І було пекло на землі... Голодомор 1932-1933 років в Україні: передумови, механізми здійснення, наслідки [Текст] / Микола Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2008. – 620 с.
 14. Уніят, В. Нації незгасний смолоскип. Постать Степана Бандери на тлі національно-визвольних змагань у Західній Україні в 20–50-х роках ХХ століття : монографія / В. Уніят, М. Лазарович. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 112 с.
 15. Уніят, В. Нації незгасний смолоскип. Постать Степана Бандери на тлі національно-визвольних змагань у Західній Україні в 20–50-х роках ХХ століття : монографія / В. Уніят, М. Лазарович. – [2-ге вид., доп.]. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2009. – 96 с.
 16. Чорна тінь голодомору 1932-1933 років над Тернопіллям / уклад. Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Лазарович, М. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – 2-ге вид. випр. і доповн.. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 147 с.
 2. Лазарович, М. В. Гей, ви, стрільці січовії... [Текст] : Формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови, наслідки / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2004. – 80 с.
 3. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Вікар, 2001. – 332 с.
 4. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 5-тє вид.,переробл. і доп. – К. : Вікар, 2003. – 405 с.
 5. Лазарович, М. В. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
 6. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 3-тє видання,перероблене і доп. – К. : Вікар, 2005. – 332 с.
 7. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 5-тє видання,перероб. і доп. – К. : Вікар, 2005. – 405 с.
 8. Економічна історія України [Текст] : підручник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич. – К. : Юридична книга, 2004. – 456 с.
 9. Лановик, Б. Економічна історія України і світу [Текст] / Б. Лановик, М. Лазарович ; Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матей. – К. : Джура, 2003. – 315 с.
 10. Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 256 с.
 11. Лазарович, Микола Історія економіки [Текст] : навч. посіб. / Микола Лазарович. – 2-ге вид., стереотип. – Тернопіль : ППШпак, 2008. – 356 с.
 12. Лазарович, М. Історія економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Лазарович. – Тернопіль : б.в., 2007. – 344 с .
 13. Лазарович, М. В. Історія економіки : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – [2-ге вид.]. – Тернопіль : ПП Шпак, 2008. – 356 с.
 14. Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – К. : Знання, 2008. – 647 с.
 15. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] : Навч.посібник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 371 с.
 16. Лазарович, М. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2008. – 683 с.
 17. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2001. – 698 с.
 18. Гомотюк, О. Є. Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гомотюк, М. В. Лазарович, О. В. Стаднійчук. – Тернопіль : Гал-Друк, 2007. – 72 с.
 19. Лазарович, М. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2011. – 685 с.
 20. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2003. – 733 с.
 21. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 733 с.
 22. Чорна тінь голодомору 1932-1933 років над Тернопіллям [Текст] / уклад. Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292 с. – Книга пам'яті.
 23. Лазарович, М. В. Історія України. Відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посіб. / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – К. : Знання, 2010. – 438 с.
 24. Лазарович, М. В. Історія України. Відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посіб. / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – [2-ге вид.]. –К. : Знання, 2012. – 438 с.
 25. Лазарович, М. В. Політичний менеджмент : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2013. – 88 с.
 26. Лазарович, М. В. Коротка історія України : навч. посіб. / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Лазарович, М. В. Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 61 с .
 2. Лазарович, М. В. Економічна історія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 68 с.
 3. Лазарович, М. В. Економічна історія [Текст] : Навчально-методичний посібник / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – 2-е вид., перероб. – Тернопіль : Гал-Друк, 2007. – 60 с.
 4. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] : курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, В. Ф. Чайковський. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 280 с.
 5. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] : Курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 6-те вид., стер. – К. : Вікар, 2006. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 6. Лановик, Б. Д. Ілюстрована історія України [Текст] : короткий курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 2-ге вид. – Тернопіль : Джура, 2006. – 428 с.
 7. Лазарович, М. В. Ілюстрована історія України [Текст] : Короткий курс лекцій / М. В. Лазарович. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Тернопіль : Джура, 2007. – 470 с.
 8. Лановик, Б. Д. Ілюстрована історія України [Текст] : Короткий курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2003. – 428 с.
 9. Лановик, Б. В. Історія України [Текст] : курс лекцій / Б. В. Лановик, М. В. Лазарович. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 382 с.
 10. Лазарович, М. В. Економічна історія : навч.-метод. посіб. для студ. заоч.форми навчання / М. В. Лазарович, М. А. Сивирин. – Тернопіль, 2007. –28 с.
 11. Лазарович, М. В. Економічна історія. Самостійна робота студентів : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, М. А. Сивирин. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
 12. Лазарович, М. В. Економічна історія. Тематика семінарських занять : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, М. А. Сивирин. – Тернопіль, 2007. – 24 с.
 13. Лазарович, М. В. Історія України : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2005. – 60 с.
 14. Лазарович, М. В. Історія України : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Ю. А. Щербяк. – Тернопіль, 2007. – 62 с.
 15. Лазарович, М. В. Історія України. Методичні матеріали для студентів заочної форми навчання : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. –  Тернопіль, 2000. – 52 с.
 16. Лазарович, М. В. Історія України. Методичні матеріали для студентів стаціонарної форми навчання : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2000. – 41 с.
 17. Лазарович, М. В. Історія України. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2011. – 32 с.
 18. Лазарович, М. В. Політичний менеджмент : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2012. – 30 с.
 19. Лазарович, М. Економічна історія : курс лекцій / М. Лазарович, Б. Лановик, В. Чайковський. – [2-ге вид., перероб.]. – К. : Вікар, 2000. – 300 с. 
 20. Лазарович, М. В. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни [Текст] / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 114 с. – (Бібліотека щорічника "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє". "Історія" ; Вип.7).
 21. Лазарович, М. В. «П’ємонт» українського національного відродження (Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття) : брошура / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 35 с.
 22. Лазарович, М. В. Крути –  символ патріотизму і жертовності : брошура / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 16 с.
 23. Лазарович, М. Первісна доба і перші цивілізації на території України : брошура / М. Лазарович, Б. Лановик. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 27 с.
 24. Лазарович, М. Програма курсу «Економічна історія світу і України» : брошура / М. Лазарович, Б. Лановик, В. Чайковський – Тернопіль, 1997. – 20 с.
 25. Лазарович, М. Русь-Україна в княжу добу : брошура / М. Лазарович, Б. Лановик. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 59 с.
 

Левенець Ігор Володимирович

levenec i v

Кафедра публічного права

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Публікації:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Левенець, І. В. Судова медицина [Текст] : Курс лекцій / І. В. Левенець. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 264 с.
 2. Левенець, І. В. Судова психіатрія [Текст] : Навч. посіб. / І. В. Левенець. – Тернопіль : Лідер, 2003. – 148 с.
 3. Левенець, І. В. Судова психіатрія [Текст] : навч. посіб. / І. В. Левенець. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 328 с.
 

Левченко Роксолана Володимирівна

Роксолана Володимирівна МихайлюкКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михайлюк, Роксолана Володимирівна Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Роксолана Володимирівна Михайлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 220 с.
 2. Михайлюк, Роксолана Володимирівна Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Роксолана Володимирівна Михайлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дзюблюк, О. Особливості підготовки фахівців банківського профілю у системі вищої економічної освіти / Олександр Дзюблюк, Роксолана Михайлюк // Вища школа. – 2009. – № 10. – С. 26-33.
 2. Дзюблюк, О. В. Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринкової трансформації / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 26-31.
 3. Михайлюк, Р. Концептуальні засади механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків / Р. Михайлюк // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 21-32.
 4. Михайлюк, Р. Монетарна політика центрального банку та її вплив на фінансову стійкість банківської системи країни / Р. Михайлюк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 68-75.
 5. Михайлюк, Р. Проблеми визначення сутності та ролі банку у сучасній системі грошово-кредитних відносин [Електронний ресурс] / Р. Михайлюк // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 10. – С. 205-212.
 6. Михайлюк, Р. Рейтингові оцінки у системі побудови надійного комерційного банку / Р. Михайлюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3. – С. 82-89.
 7. Михайлюк, Р. Теоретичні аспекти поняття стійкості комерційного банку / Р. Михайлюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 107-111.
 8. Михайлюк, Р. Соціально-економічні аспекти рейтингових методів оцінки комерційних / Р. Михайлюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 227-229.
 9. Михайлюк, Р. Особливості регулювання діяльності банків в Україні та напрямки підвищення його ефективності / Роксолана Михайлюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 31-40.
 10. Михайлюк, Р. Національний банк України в системі заходів стабілізації грошово-кредитного ринку [Електронний ресурс] / Р. Михайлюк, Л. Сегеда // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 13. – С. 173-178.
 11. Михайлюк, Р. Реалізація монетарної політики Національним банком Українив умовах глобалізацій них процесів [Електронний ресурс] / Р. Михайлюк // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 174-182.
 12. Михайлюк, Р. Стратегія управління ліквідністю комерційних банків [Електронний ресурс] / Р. Михайлюк, В. Рудан // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 149-165.
 13. Михайлюк, Р. В. Основні критерії оцінювання фінансової стійкості комерційного банку [Електронный ресурс] / Р. В. Михайлюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2006. - Т. 17. - C. 224-233.
 14. Засядько, О. О. Особливості функціонування системи страхування депозитів в Україні [Електронный ресурс] / О. О. Засядько, Р. В. Михайлюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2011. – № 2 (11). – С. 48-53. .
 15. Левченко, Р. В. Особливості діяльності банків Австрії в Центральній, Східній і Південно-Східній Європі / Роксолана Володимирівна Левченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015.– Т. 21, № 1. – С. 179-184.
 16. Михайлюк, Р. В. Фінансова стійкість комерційного банку: сутність та фактори, що її визначають / Р. В. Михайлюк // Финансы, учет, банки : сб. науч. трудов. – Донецк : ДонНУ, Каштан, 2005. – Вып. 11. – С. 196-201.
 17. Михайлюк, Р. В. Раціональна ресурсна база комерційного банку як необхідна умова його фінансової стійкості / Р. В. Михайлюк // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во “Національний ун-тет “Острозька акад.”, 2005. – Вип. 7, ч. 2. – С. 215-221.
 18. Михайлюк, Р. В. Ліквідність та прибутковість – фактори зміцнення фінансової стійкості комерційного банку / Р. В. Михайлюк // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – Вип 24. – С. 135-139.
 19. Михайлюк, Р. В. Концептуальні аспекти впровадження та розвитку систем ризик-менеджменту у вітчизняних банках / Р. В. Михайлюк // Вісник Львівського університету. Сер. Економічна : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ, 2007. – Вип. 37 (2). – С. 113-118.
 20. Левченко, Р. В. Формування та реалізація монетарної політики Національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування [Електронний ресурс] / Р. В. Левченко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2015. – Вип. 1 (12). – С. 256-265. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дзюблюк, О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 316 с.
 2. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст]: монографія /О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 384 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Малахова, О. Л. Управління фінансовою стійкістю банків [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Малахова, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 300 с.
 2. Ефективна монетарна політика як необхідна умова стабільного розвитку банківської системи [Текст] : зб. тез допов. міжвуз. наук. конф. студ. і мол. вчен. 29 берез. 2011 р. / редкол. Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, Р. В. Михайлюк, Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 191 с.
 3. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : тези доп. V Ювілейної міжнар. конф.ї молодих вчених та студ. / редкол. Н. З. Лагоцька, Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, Л. Я. Зацна, О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 327 с.
 5. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 6. Левченко, Р. В. Кредитування і контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб / Р. В. Левченко. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 300 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Управління фінансовою стійкістю банків [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 26 с.
 

Лемешкова Валентина Степанівна

лемешкова валентина степанівна

Кафедра фінанси і кредит ВІЕ

Посада: старший викладач, заступник директора ВІЕ

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Лемешкова, В. Ми святкуємо десяту річницю: [До 10-річчя Вінницького інституту економіки Тернопільської академії народного господарства] / В. Лемешкова // Академія.– 2005.– 31 січня (№1-4).– С. 12.
 

Лесик Оксана Федорівна

lesik

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лесик, Оксана Федорівна Лінійні та геометрично нелінійні коливання податливих до трансверсальних зсуву та стиснення ортотропних пластин і циліндричних панелей [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Лесик Оксана Федорівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Л., 2009. - 137 с.
 2. Лесик, Оксана Федорівна Лінійні та геометрично нелінійні коливання податливих до трансверсальних зсуву та стиснення ортотропних пластин і циліндричних панелей [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Лесик Оксана Федорівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Л., 2010. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Марчук, М. В. Вільні коливання двошарової пластини-смуги з податливими до трансверсальних зсуву та стиску композитними складниками [Електронний ресурс] / М. В. Марчук, В. С. Пакош, О. Ф. Лесик // Прикладні проблем механіки і математики. - 2010. - Вип. 8. - С. 113-118.
 2. Марчук, М. В. Вплив інерції нормального елемента на основну власну частоту податливої до трансверсального зсуву квадратної пластини / М. В. Марчук, В. С. Пакош, О. Ф. Лесик // Прикладні проблем механіки і математики. - 2011. - Вип. 9. - С. 135-140.
 3. Marchuk, M. Free Vibrations of Two-Layered Plates-Strip with Composite Components Pliable to Transversal Shear and Compression [E-Resource ] / M. Marchuk, V. Pakosh, O. Lesyk.
 4. Лесик, О. Ф. Вільні коливання тонких композитних видовжених циліндричних панелей [Електронний ресурс] / О. Ф. Лесик, М. Марчук, В. Пакош // Машинознавство. – 2009. – № 3. – С. 37-39.
 5. Marchuk, M. Influence of pliability to transversal deformations of shear and compression on correlation frecuency from amplitude for nonlinear oscillations of composite plates [E-Resource ] / M. Marchuk, V. Pakosh, O. Lesyk, I. Hurayewska.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Якімов, Ф. П. Методичні вказівки та індивідуальні розрахункові завдання з методичного програмування [Текст] / Ф. П. Якімов, О. Ф. Лесик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 118 с.
 2. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 3. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — 90 с.
 2. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 3. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 4. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 

Лещик Ірина Богданівна

leschyk

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лещик, Ірина Богданівна Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК /Ірина Богданівна Лещик.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 210 с.
 2. Лещик, Ірина Богданівна Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК /Ірина Богданівна Лещик.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Лещик, І. Економічний механізм підвищення ефективності функціонування зернопродуктового підкомплексу АПК / Ірина Лещик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 1. – С. 92-99.
 2. Лещик, І. Поглиблення інтеграційних процесів у зернопродуктовому підкомплексі / Ірина Лещик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2007.– № 21.– С. 203-206.
 3. Лещик, І. Оцінка технологічних особливостей виробництва зерна / Ірина Лещик // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 47-48.
 4. Лещик, І. Підвищення ефективності зернопродуктового підкомплексу АПК / Ірина Лещик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 139-143.
 5. Лещик, І. Б. Економічна оцінка організаційно-технологічних умов переробки зерна / І. Б. Лещик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 49-52.
 6. Лещик, І. Б. Оцінка життєздатності інноваційного проекту / І. Б. Лещик // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 136-141.
 7. Лещик, І. Б. Сучасний стан розвитку зернового господарства Тернопільської області / І. Б. Лещик, Г. І. Пиріг // Інноваційна економіка.– 2012.– № 6.– С. 194-200.
 8. Лещик, І. Б. Економічна оцінка діяльності технопаркових структур в Україні / І. Б. Лещик // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 111-114.
 9. Лещик, І. Аграрне підприємництво як об’єкт управління та виробничо-господарської діяльності [Електронний ресурс] / Ірина Лещик, Галина Пиріг // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 87-93.
 10. Лещик, І. Б. Аналіз стану та тенденції розвитку ринку зерна [Електронний ресурс] / І. Б. Лещик.
 11. Лещик, І. Проблеми ефективного управління зернопродуктовим підкомплексом АПК [Електронний ресурс] / Ірина Лещик.
 12. Лещик, І. Теоретичні і методологічні аспекти економічної ефективності зернового виробництва [Електронний ресурс] / Ірина Лещик.
 13. Пиріг, Г. І. Забезпечення ефективного розвитку та функціонування кооперативних формувань в сільському господарстві / Г. І. Пиріг , І. Б. Лещик // Вісник Житомирського державного технологічного університету Сер. Економічні науки. – 2012. – № 2 (60). – С. 255-259.
 14. Лещик, І. Б. Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки / І. Б. Лещик, Г. І. Пиріг //  Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3 (20). – С. 327-331.
 

Лещук Віктор Пилипович

ЛещукКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Віктор, М. Нижник Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств / М. Нижник Віктор, П. Лещук Віктор // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 173-177.
 2. Полінкевич, О. М. Структуризація чинників впливу зовнішнього середовища на інноваційні бізнес-процеси підприємств за ступенем ризику / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 210-213.
 3. Юрій, С. Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем / С. Юрій, В. Лещук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 7-16.
 4. Лещук, В. П. Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці / В. П. Лещук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 34-38.
 5. Лещук, В. П. Фінансовий капітал: значення та економічна сутність / В. П. Лещук // Економічний простір:зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2009. – № 27. – С. 274-280.
 6. Лещук, В. П. Формування фінансового капіталу фінансово-промислових груп в ринкових умовах / В. П. Лещук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.6. – С. 142-146.
 7. Лещук, В. П. Фінансова глобалізація в умовах глобалізації світової економіки / В. П. Лещук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.12. – С. 118-124.
 8. Лещук, В. П. Оцінка економічної ефективності діяльності фінансово-промислових груп/ В. П. Лещук // Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції:зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – С. 137-147.
 9. Лещук, В. П. Фінансовий капітал промислових підприємств у діяльності фінансово-промислових груп // Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції:зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – С. 86-95.
 10. Лещук, В. П. Банківський капітал у діяльності фінансово-промислових груп/ В. П. Лещук // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. –Львів : Львівська комерційна академія, 2010. – Вип. 11. – С. 113-117.
 11. Лещук, В. П. Інтеграція у розвитку економічних систем / В. П. Лещук // Экономика Крыма: наук-практ. журнал. –Сімферопіль: ТНУ імені Вернадського, 2010. – № 4 (33). – С. 162-165.
 12. Лещук, В. П. Основний капітал:теоретичний аспект / В. П. Лещук // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. –  Луцький державний технічний університет. – Луцьк, 2006. – Вип. 3 (12),  ч. 2.  – С. 143-150.
 13. Лещук, В. П. Фінансовий капітал, його суть та структура / В. П. Лещук // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. –  Луцький державний технічний університет. – Луцьк, 2006. – Вип. 3 (12), ч. 2. – С. 150-157.
 14. Лещук, В. П. Теоретичні основи формування фінансового капіталу інтегрованих структур кластерного типу / В. П. Лещук // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки.  – Полтава, 2011. – №  3 (43).  – С. 45-49.
 15. Лещук, В. П. Державне регулювання економіки в ринкових умовах / В. П. Лещук // Науковий вісник ЧДІЕУ : зб. наук. праць. Сер. 1. Економіка. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – № 1 (9).  – С. 15-20.
 16. Лещук, В. П. Капітал та його економічна суть / В. П. Лещук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Економічні науки. – Луцьк, 2009. – № 26.  – С. 4-8.
 17. Лещук, В. П. Банківська система України в умовах глобалізації  / В. П. Лещук  // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. праць. – Черкаси, 2012. – № 1 (13). – С. 136-139.
 18. Лещук, В. П. Формування фінансового потенціалу фінансово-промислових груп / В. П. Лещук  // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. : зб. наук. праць. – Київ : СЕУ / Рівне : НУВГП, 2011. – Вип. ХVІІ, № 1. – С. 41-48.
 19. Лещук, В. П. Фінансовий капітал фінансово-промислових груп на фінансовому ринку / В. П. Лещук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. : зб. наук. праць. – Київ : СЕУ / Рівне : НУВГП, 2012. – Вип. ХVІІІ, № 1. – С. 96-104.
 20. Лещук, В. П. Особливості та закономірності створення та діяльності фінансово-промислових груп / В. П. Лещук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. – Київ : СЕУ / Рівне : НУВГП, 2012. – Вип. ХVІІ, № 1. – С. 56-66.
 21. Лещук, В. П. Стратегія управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування / В. П. Лещук, О. Полінкевич, Л. Іщук // Економічний часопис – ХХІ. – Київ, 2015. – № 1-2 (1). – С. 57-61.
 22. Лещук, В. П. Еволюція теорії соціального ринкового господарства [Електронний ресурс] / В. П. Лещук, А. Павлів // Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічнаісторія. – Луцьк, 2014. – Вип. 11 (44). – С. 89-101.
 23. Лещук, В. П. Логістичний підхід до управління фінансовими потоками суб’єктів бізнесу в ринковому середовищі [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. наук. праць. – Полтава, 2014. – № 4 (66). – С. 181-185.
 24. Лещук, В. П. Формування фінансово-промислових груп у процесі економічної інтеграції [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. : зб. наук. праць. – Полтава, 2014. – № 5 (67). – С. 152-157.          
 25. Лещук, В. П. Методологічні засади дослідження фінансового капіталу фінансово-промислових груп [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. наук. праць. – Полтава, 2015. – № 6 (68). – С. 204-208.
 26. Лещук, В. П. Фінансування вищої освіти: аналітичні аспекти [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – Київ : СЕУ / Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. ХХ, № 1. – С. 153-161.
 27. Лещук, В. П. Фінансовий капітал та ґенеза поглядів на його сутність [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – Київ : СЕУ / Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. ХХ, № 2. – С. 102-113.
 28. Лещук, В. П. Становлення парадигми соціального ринкового господарства [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – Київ : СЕУ / Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. ХХ, № 4, ч. 1. – С. 118-125.
 29. Лещук, В. П. Концентрація та інтеграція в розвитку економічних систем [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2010. - № 1. - С. 28-32.
 30. Лещук, В. П. Обґрунтування стратегії управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування [Електронний ресурс] / В. П. Лещук, О. М. Полінкевич, Л. І. Іщук // Економічний часопис-ХХІ. - 2015. - № 1-2(1). - С. 57-61.
 31. Лещук, В. П. Фінансово-промислові групи на фінансовому ринку [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 3.
 32. Лещук, В. П. Моделювання розподілу фінансових результатів діяльності фінансово-промислових груп [Електронний ресурс] / В. П. Лещук  // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. : зб. наук. праць. – Київ :  СЕУ / Рівне : НУВГП, 2011. – Вип. ХVІІ, № 2. – С. 108-116.
 33. Лещук, В. П. Стратегія управління фінансовим капіталом фінансово-промислової групи [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – Полтава, 2011. – № 5 (50).  – С. 296-300.
 34. Лещук, В. П. Фінансово-промислові групи в реалізації інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7, т. 1. –  С. 237-241.
 35. Лещук, В. П. Фінансово-промислові групи в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Моделювання регіональної економіки : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – № 1 (17). – С. 237-241.
 36. Лещук, В. П. Регулювання створення та діяльності фінансово-промислових груп [Електронний ресурс] / В. П. Лещук// Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.  Економічні науки.– Кіровоград: КНТУ, 2010. – Вип. 18, ч.ІІ. – С. 129-134.
 37. Лещук, В. П. Роль фінансового капіталу у формуванні інтегрованих структур бізнесу [Електронний ресурс] / В. П. Лещук// Вісник Національного університету «Львівськаполітехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Вид. Львівської політехніки, 2010. – С. 178-181.
 38. Лещук, В. П. Удосконалення управління фінансовим капіталом фінансово-промислової групи [Електронний ресурс] / В. П. Лещук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 19.6. – С. 186-192.
 

Лизун Марія Володимирівна

luzyn

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лизун, Марія Володимирівна Випереджаюче економічне зростання : міжнародний та український аспекти [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Володимирівна Лизун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 189 с.
 2. Лизун, Марія Володимирівна Випереджаюче економічне зростання : міжнародний та український аспекти [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Володимирівна Лизун.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Лизун, М. Моделі економічного зростання світової та української економіки / М. Лизун //Журнал європейської економіки.– 2006.– № 2.– С. 154-163.
 2. Лизун, М. Економічне зростання: світовий досвід та український аспект / Марія Лизун //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту .– Тернопіль : Економічна думка, 2005.– № 4.– С. 79-82.
 3. Лизун, М. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні та світі / Марія Лизун, Андрій Лизун //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 120-122.
 4. Лизун, М. Подолання бідності в контексті випереджаючого економічного зростання [Електронний ресурс] / Марія Лизун, Наталія Комар.
 5. Лизун, М. В. Посилення енергетичного співробітництва країн ЄС та України в умовах викликів у світовій енергетиці [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар.
 6. Лизун, М. В. Антикризова політика: світовий досвід та уроки для України [Електронний ресурс] / М. В. Лизун // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 5(2). – С. 266-271.
 7. Лизун, М. Забезпечення якості вищої освіти в європейському просторі [Електронний ресурс] / Марія Лизун.
 8. Комар, Н. В. Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-1. − С. 117−128.
 9. Лизун, М. В. Теорія та практика антиінфляційного регулювання [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар // Ефективна економіка. − 2012. − № 2.
 10. Комар, Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / Наталія Комар, Марія Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5-1. – С. 88-96.
 11. Komar, N. V. Besonderheiten der Entwicklung des Franchising: Europäische Tendenzen und ukrainischen Realien ⁄ N. V. Komar, M. V. Lyzun // Platzbestimung Ostöuropas in der Sozio-Ökonomischen Globalisierung. – Berlin, 2013. – S. 316-331.
 12. Лизун, М. Теорія оптимальних валютних зон як концептуальна основа регіональних валютних угруповань / Марія Лизун // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 312-334.
 13. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 14. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.
 15. Лизун, М. Тенденції розвитку регіональної економічної інтеграції: методологічний аспект / Марія Лизун // Журнал європейської економіки. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 85-101.
 16. Ліщинський, І. Концептуальні візії регіональної та глобальної безпеки / Ігор Ліщинський, Марія Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – С. 148-161.
 17. Фрайєр, Е. Розвиток відновлювальної енергетики: досвід Східної Німеччини для України [Текст] / Екхард Фрайєр, Ігор Ліщинський, Марія Лизун // Журнал європейської економіки. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 464-483.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лизун, М. В. Глобальне управління в контексті формування світового економічного порядку [Текст] / М. В. Лизун, І. О. Ліщинський // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 303-311.
 2. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 3. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 4. Лизун, М. В. Глобальні виклики регіональної валютної інтеграції [Електронний ресурс] : монографія / М. В. Лизун. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 453 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лизун, М. В. Адаптація норм і стандартів ЄС в Україні [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 52-60.
 2. Лизун, М. В. Виконання Україною критеріїв вступу та перспективи набуття членства в ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 402-412.
 3. Лизун, М. В. Процедура та критерії вступу до ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 28-40.
 4. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Лиса Наталія Степанівна

lysaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри іноземних мов та професійної комунікації

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Лиса, Н. Іншомовна підготовка студентів: деякі особливості та виклики в умовах нового світового економічного порядку / Наталія Лиса // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 404-412.
 2. Лиса, Н. Мовні та перекладознавчі особливості терміносистеми ринку цінних паперів / Наталія Лиса // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 123-130.
 3. Лиса, Н. Використання у рекламному знаці психологічних факторів рекламного впливу [Електронний ресурс] / Н. Лиса // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С. 88-90.
 4. Лиса, Н. Лінгвопрагматичні аспекти рекламного знака [Електронний ресурс] / Н. Лиса // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. –Тернопіль, 2000. – № 1. – С. 162-166.
 5. Лиса, Н. Статус рекламного знака в термінах словотвору [Електронний ресурс] / Н. Лиса // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль, 1999. – № 1. – С. 69-74.
 6. Лиса, Н. Структурні моделі творення англомовних рекламних знаків [Електронний ресурс] / Н. Лиса , Ю. Семенчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль, 2009. – № 1. – С. 188-192.
 7. Лиса, Н. С. До питання класифікації власних назв за денотатами у англо- та україномовних знаках / Н. С. Лиса // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 71-75.
 8. Лиса, Н. С. Структурно-семантичні особливості сучасної економічної термінології [Електронний ресурс] / Н. С. Лиса, Т. М. Янкова // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2013. – Вип.14. – С. 62-71.
 9. Лиса, Н. С. Деякі особливості сучасних англомовних запозичень у сфері економічної лексики [Електронний ресурс] / Н. С. Лиса, Т. М. Янкова // Мова і культура : наук. журнал. – К. : видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16, т. V (167). – C. 199-204.
 10. Тибінь, А. М. Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації / А. М. Тибінь, А. А. Шевченко, Н. С. Лиса // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 1. - С. 209-216.
 11. Семенчук, Ю. О. Способи семантизації англійської економічної лексики / Ю. О. Семенчук, Н. С. Лиса // Наукові записки Національного університету „Острозька академія". Сер. Психологія і педагогіка. – 2008. – Вип. 10. – С. 170-176.
 12. Лиса, Н. С. Функціональні типи рекламних знаків з погляду спрямованості на переконання й бажання (на матеріалі англомовної реклами) / Н. С. Лиса // Мова і культура : наук. щоріч. журн. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9, т. VII (95) : Мова і засоби масової комунікації. – С. 28-32.
 13. Лиса, Н. С. Прагматична спрямованість рекламного знака на синтаксичному та семантико-стилістичному рівнях мови (на матеріалі англомовної реклами) / Н. Лиса // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2006. – № 2 (16). – С. 139-145.
 14. Лиса, Н. С. Прагматична спрямованість рекламного знака на морфологічному рівні мови (на матеріалі англомовної реклами) / Н. С. Лиса // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2006. – № 2 (14) 2005 - № 1 (15) 2006. – С. 66-72.
 15. Лиса, Н. С. Прагматична спрямованість рекламного знака на лексичному рівні мови (на матеріалі англомовної реклами) / Н. С. Лиса // Мова і культура : наук. щоріч. журн. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8, т. II : Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. – C. 286-289.
 16. Лиса, Н. С. Деякі чинники атрактивності рекламного знака / Н. Лиса // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2003. – № 2. – С. 55-58.
 17. Лиса, Н. С. Взаємодія рекламного знака і літературної англійської мови / Н. С. Лиса // Мандрівець. – 1999. – № 5. - С. 78-82.
 18. Лиса, Н. С. Англійські рекламні знаки: особливості мовної реалізації / Н. С. Лиса // Іноземна філологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – Вип. 112. – С. 127-133.
 19. Семенчук, Ю. О. Огляд зарубіжних досліджень з методики навчання студентів іншомовної лексики [Електронний ресурс] / Ю. О. Семенчук,  Н. С. Лиса // Освітній простір ХХІ століття: реалії, новації, перспективи : Матеріали наук.-практ. конф., 23 лютого 2017 р., Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2017. – С. 65 – 67.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Business Communscation : Debates (Комунікації в бізнесі : дебати) [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Ю. І. Фатєєва, Т. М. Янкова. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2007. – 198 с.
 2. Лиса, Н. С. Business English. Fundamentals of International Economics : Communicative Approach [Текст] = Ділова англійська мова. Основи міжнародної економіки : комунікативний підхід : навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, О. В. Семенів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 400 p.
 3. Лиса, Н. С. Business English. Fundamentals of management : communicative approach (Ділова англійська мова. Основи менеджменту : комунікативний підхід) [Текст] : Навчальний посібник / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, О. В. Семенів. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 416 с.
 4. Лиса, Н. С. Ведення переговорів. Міжнародні переговори [Текст] : Навч.посіб. / Н. С. Лиса, Т. Г. Шевченко, О. К. Лазар. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 175 с.
 5. Лиса, Н. С. Українська мова як іноземна : основи граматики у таблицях та вправах [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Лиса, М. Б. Кривоус, М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 312 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 6. Ануфрієва, Н. В. Щоденник успішного бізнесмена [Текст] : Навч. посіб. / Н. В. Ануфрієва, О. К. Лазар, Н. С. Лиса. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 217 с.
 7. Юрій, С. І. Професіоналізм управлінців – запорука успіху реформ / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, Н. С. Лиса // Економічне Тернопілля: реалії та перспективи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 45-58.
 8. Качан, Є. П. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. П. Качан, Н. С. Лиса, В. М. Ткачук // Економічне Тернопілля: реалії та перспективи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 76-96.
 9. Стецюк, С. В. Тернопілля – куточок раю! / С. В. Стецюк, О. В. Васильків, М. Й. Баліцька [та ін.] // Економічне Тернопілля: реалії та перспективи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 5-8.
 10. Юрій, С. І. Бюджет Тернопілля 2011 року: надії і розчарування / С. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, С. В. Стецюк [та ін.] // Економічне Тернопілля: реалії та перспективи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 9-21.
 

Литвин Анатолій Пантелійович

ЛитвинКафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завкафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Литвин, А. Громадська думка та її взаємодія із владою: критерії і режими функціонування / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 91-97.
 2. Литвин, А. Поведінка електорату на виборах до Верховної Ради України у 1998 та 2002 роках / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С. 103-109.
 3. Литвин, А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 82-87.
 4. Литвин, А. Суб’єктивна структура та електоральна взаємодія у виборчому процесі / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2002. – № 2. – С. 83-927.
 5. Литвин, А. Політичний погляд підприємців Тернопільщини напередодні президентських виборів 1999 р. (соціологічний аспект) /Анатолій Литвин, Ірина Карпенко/
 6. Литвин, А. Тенденції глобалізаційних процесів в Україні та вплив засобів масової комунікації на їх формування / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 93-99.
 7. Литвин, А. Концептуальні підходи поведінкових реакцій виборців / А. Литвин // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С. 19-20.
 8. Фурман, А. В. Субкультура / Анатолій Фурман, Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 187-192.
 9. Литвин, А. Методолого-соціологічний аналіз поняття про субкультуру молоді та стиль життя [Електронний ресурс] / А. Литвин.
 10. Кубаєвський, М. К. Соціокомунікативна дія і дискурс як методологічні принципи інтерактивної технології у навчанні / М. К. Кубаєвський, А. П. Литвин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник. № 1 (43). - Київ : Курс, 2008. - С .16-24.
 11. Гавриленко, І. Вибори як суспільно-історична ситуація: теоретичні моделі виборчого процесу / І. Гавриленко, А. Литвин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 119-130.
 12. Литвин, А. П. Роль місцевих Рад народних депутатів по залученню сільських трудівників до управління державою / А. П. Литвин // Депон. в ИНИОН АН СССР 157057877 № 29436 збірн. № 6. БУ Экономика, 1987, № 10.
 13. Литвин, А. П. Підвищення ролі Рад народних депутатів у здійсненні аграрної політики / А. П. Литвин // Экономика и организация сельскохозяйственного производства. – 1988. – № 7.
 14. Литвин, А. П. Політична орієнтація керівників підприємницьких структур м. Тернополя (на основі соціологічних досліджень) / А. П. Литвин. – Львів : “Ставропігіон” політ. центр. Генеза-Експерт, 1999. – С. 80-85.
 15. Литвин, А. П. Вибори як суспільно-історична ситуація: теоретичні моделі виборчого процесу / А. П. Литвин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 119-130.
 16. Литвин, А. П. Соціоструктурні чинники та їх вплив на електоральну поведінку виборців / А. П. Литвин // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2001. – № 1.
 17. Литвин, А. П. Соціальна структура і електоральні масиви / А. П. Литвин // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2001. – № 2.
 18. Литвин, А. П. Маніпулятивні виборні технології / А. П. Литвин // Соціальні технології, актуальні проблеми теорії і практики : міжвуз. зб. наук. праць. – К. : ДАКККІМ, 2001.
 19. Литвин, А. П. Електоральний абсентиїзм 2002 року / А. П. Литвин // Демократичний союз. – 2002. – № 6.
 20. Литвин, А. П. Політичні погляди підприємців Тернопільщини напередодні президентських виборів 1999 року (соціологічний аспект) / А. П. Литвин // Збірник наукових статей з філософії, політології, історії. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Спецвип.
 21. Литвин, А. П. Вплив територіального фактору на поведінку виборців у 1998 та 2002 роках / А. П. Литвин // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Видавництво” Політехніка”, 2004. – Вип. 19. – С. 108-115.
 22. Литвин, А. П. Міграційні процеси в Україні як умова розвитку людського фактору / А. П. Литвин // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Видавництво” Політехніка”, 2005. – Вип. 21. – С. 223-236.
 23. Литвин, А. П. Методолого-соціологічний аналіз понять про субкультуру молоді та стиль молоді життя / А. П. Литвин // Вітакультурний млин : методологічний альманах. – 2011. – № 13. – С. 38-44. виправ
 24. Литвин, А. П. Проблеми трудової міграції молоді в Україні / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 127-128.
 25. Литвин, А. П. Громадська думка тернополян щодо арешту Юлії Тимошенко / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 131-132.
 26. Литвин, А. П. Формування позитивного мислення соціальним працівником у клієнтів / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 132-135.
 27. Литвин, А. П. Пивний алкоголізм у молоду віці / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 136-138.
 28. Литвин, А. П. Вплив зовнішніх ознак (моторики) на темперамент особистості / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 135-136.
 29. Литвин, Анатолій Пантелійович Інформсфера: міф чи реальність? // Економічні, правові, гуманітарні, соціальні, екологічні проблеми розвитку в ХХІ ст.: вітчизняні та світові реалії: збірник матеріалів Тринадцятої Загальноінститутської науково-практичної конференції [ТНЕУ, 15-16 травня 2018 р.]. – Нововолинськ, НННІЕМ. – Вип. 13.– С. 4-10.
 30. Литвин, Анатолій Пантелійович Спіральний розвиток цивілізації (історико-соціологічний екскурс) / Анатолій Пантелійович Литвин // Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф. [26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий]. Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 9(17), ч. 3. – с. 14-25.
 31. Литвин, Анатолій Пантелійович Інформаційна сфера як спосіб передачі думок / Анатолій Пантелійович Литвин // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 4(48), ч. 2. – с. 127-138.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Литвин, А. П. Електоральна поведінка українських виборців на виборах у 1998 та 2002 роках [Текст] : монографія / А. П. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 250 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Литвин, А. П. Словник-довідник для соціального працівника [Текст] / А. П. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 224 с.
 2. Литвин, А. П. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / А. П. Литвин, М. К. Кубаєвський, С. В. Лук'яненко. – Львів : Новийсвіт - 2000, 2010. – 332 с. – (Вищао світа в Україні).
 3. Литвин, А. П. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / А. П. Литвин, А. К. Яковенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2013. – 364 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Соціологія [Текст] : курс лекцій / І. С. Старовойт, О. А. Васюта, Н. В. Гнасевич [та ін.] ; за ред.І.С.Старовойта. – Тернопіль : Астон, 1999. – 176 с.
 2. Соціологія [Текст] : курс лекцій / М. Кубаєвський, А. Литвин, В. Цвіпкун [та ін.] ; відпов. за вип. Кубаєвський М. – Тернопіль : [б. в.], 2004. – 180 с.
 

Литвин Богдан Миронович

литвин богдан миронович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Литвин, Богдан Оцінка розвитку інвестиційно-будівельної діяльності в Україні / Богдан Литвин // Зб. наук. праць професорсько- викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. Б.М.Литвина. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 7-14.
 2. Литвин, Богдан Деякі аспекти вдосконалення прогнозування, планування та аналізу праці в будівництві / Богдан Литвин // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 10-12.
 3. Литвин, Б. М. Оцінка використання виробничого потенціалу будівельних організацій в умовах ринкових відносин / Б. М. Литвин, Е. О. Пивовар // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч.1. – С. 11-13.
 4. Литвин, Б. М. Оцінка ефективності використання будівельної техніки та напрями її підвищення / Б. М. Литвин // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 6-10.
 5. Литвин, Богдан Оцінка ефективності використання будівельно-виробничого персоналу / Богдан Литвин // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– Випуск 16.– С. 217-219.
 6. Литвин, Богдан Оцінка ефективності розвитку будівельного виробництва / Богдан Литвин // Економічний аналіз.– 2008.– Вип. 3(19).– С. 22-25.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Литвин, Б. М. Планування діяльності будівельного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 320 с.
 2. Литвин, Б. Оцінка ефективності використання будівельно-виробничого персоналу / Богдан Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 217-219.
 3. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки [Текст] / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.
 4. Литвин, Б. М. Ринкові відносини в інвестиційному комплексі [Текст] / Б. М. Литвин, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 195 с.
 5. Крупка, Я. Д. Інвестиційний бізнес-план [Текст] / Я. Д. Крупка, Б. М. Литвин. – К. : ІЗМН МОУ, 1997. – 131 с.
 6. Литвин, Б. М. Аналіз господарської діяльності в будівництві [Текст] : підручник / Б. М. Литвин. – Львів : Світ, 1992. – 272 с.
 7. Литвин, Б. М. Фінансовий аналіз в управлінні будівельним підприємством [Текст] : наук.-практ. посіб. / Б. М. Литвин, Г. І. Гугул. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 164 с.
 8. Литвин, Б. М. Управління будівельно-виробничим персоналом [Текст] / Б. М. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 164 с.
 9. Литвин, Б. М. Організаційно-економічні методи управління парком будівельної техніки [Текст] : наук.-практ. посіб. / Б. М. Литвин, М. О. Нікитюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 120 с.
 10. Литвин, Б. М. Економічні відносини в інвестиційно-будівельному комплексі [Текст] : наук.-практ. посіб. / Б. М. Литвин, З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс ; за ред. Б. М. Литвина. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 224 с.
 11. Литвин, Б. М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336 с.
 12. Литвин, Б. М. Економіко-аналітична діяльність в організації [Текст] : підручник / Б. М. Литвин. – К. : Хай-Тек Прес, 2009. – 352 с.
 13. Литвин, Б. М. Економіко-аналітична діяльність організації [Текст] : підручник / Б. М. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 496 с.
 14. Литвин, Б. М. Эффективность строительного производства [Текст] / Б. М. Литвин. – Львів : Вища школа, 1987. – 180 с.
 15. Литвин, Б. М. Совершенствование планирования строительного производства [Текст] / Б. М. Литвин. – 2-ге переробл. и доп. – К. : Будівельник, 1986. – 112 с.
 16. Литвин, Б. М. Учет затрат и калькулирование себестоимости в строительстве [Текст] / Б. М. Литвин, М. С. Пушкарь, А. С. Наринский. – М. : Финансы и статистика, 1984. – 125 с.
 17. Литвин, Б. М. Совершенствование планирования строительного производства [Текст] / Б. М. Литвин. – К. : Будівельник, 1980. – 124 с.
 

Литвин Зоряна Богданівна

lytvynКафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штефан, Зоряна Богданівна Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації "Укрбуд") [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Зоряна Богданівна Штефан. - Тернопіль : ТАНГ, 1999. - 223 с.
 2. Штефан, Зоряна Богданівна Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно- монтажних організацій (на матеріалах корпорації "Укрбуд") [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Штефан Зоряна Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1999. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Литвин, З. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства / Зоряна Литвин, Богдан Штефан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 268-272.
 2. Литвин, З. Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів / Зоряна Литвин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 191-194.
 3. Литвин, З. Деякі аспекти аналізу залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Зоряна Литвин, Богдан Штефан // Економічний аналіз : зб. наук. праць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 105-107.
 4. Литвин, З. Програмне забезпечення технічного аналізу / Зоряна Литвин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. - Вип. 3(19). - С. 297-298.
 5. Литвин, З. Фондовий ринок України: стан та перспективи розвитку / Зоряна Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 30-31.
 6. Литвин, Зоряна Деякі аспекти аналізу ризиків інвестиційних проектів [Текст] / Зоряна Литвин // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 432-434.
 7. Литвин, З. Актуальні питання теорії і практики економічного аналізу / З. Литвин // Актуальні проблеми економічного аналізу : тези доп. і виступів круглого столу / за ред д.е.н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль : ТНЕУ. – Тернопіль, 2007.
 8. Литвин, З. Аналіз діяльності фондових бірж України / Зоряна Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. - С. 211-213.
 9. Литвин, З. Ефективність залучення іноземних інвестицій в економіку України / З. Литвин // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / за ред. д.е.н., проф. Б. М. Литвин. – Тернопіль : Прінтер-інформ, 2005.
 10. Литвин, З. Інформаційна прозорість фондового ринку / З. Литвин, Б. М. Штефан // Наукові записки : зб. наук. праць ФЕМІ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 2.
 11. Литвин, З. Оцінка ефективності залучення прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку / З. Литвин // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 35-річчю каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2006.
 12. Литвин, З. Б. Методичні аспекти оцінки рентабельності діяльності будівельних організацій / З. Б. Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 109-112.
 13. Литвин, З. Деякі аспекти аналізу фінансового стану підприємства / Зоряна Литвин, Наталя Хархут // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 58-62.
 14. Литвин, З. Аналіз ефективності фінансових інвестицій / Зоряна Литвин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 167-170.
 15. Литвин, З. Б. Аналіз організації праці в підрядних будівельних організаціях / З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 168-171.
 16. Литвин, З. Б. Деякі аспекти аналізу використання фонду оплати праці в будівництві / З. Б. Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 177-180.
 17. Литвин, З. Б. Деякі аспекти аналізу трудових ресурсів у будівництві / З. Б. Литвин // Наукові записки : – зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 101-103.
 18. Литвин, З. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства / Зоряна Литвин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 316-319.
 19. Литвин, З. Аналіз інноваційних ризиків / Зоряна Литвин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 249-252.
 20. Литвин, З. Б. Необхідність діагностики в умовах антикризового управління діяльністю підприємства / Зоряна Богданівна Литвин // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 152-156.
 21. Литвин, З. Б. Аналіз взаємозв’язку інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства / З. Б. Литвин // Кримський економічний  вісник : наук. журнал. – Сімферополь, 2014. – № 6. – С. 95-99.
 22. Литвин, З.Б. Аналіз як невід’ємний інструмент ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства / З. Б. Литвин // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця, 2014. – № 4 (44) – С. 25-35. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Литвин, Б. М. Економічні відносини в інвестиційно-будівельному комплексі : наук.-практ. посіб. / Б. М. Литвин, З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс ; за ред. Б. М. Литвина.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– 224 с.
 2. Литвин, З. Б. Економічний аналіз : навч.посіб. / З. Б. Литвин.– Тернопіль : Економічна думка, 2004.– 96 с.
 3. Литвин, З. Б. Функціонально-вартісний аналіз : навч. посіб. / З. Б. Литвин. – К. : Хай-Тек Прес, 2009. – 176 с.
 4. Литвин, З. Б. Функціонально-вартісний аналіз [Текст] : навч. посіб. / З. Б. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 130 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Литвин, З. Б. Теорія економічного аналізу : метод. поради і завдання з дисципліни / З. Б. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 224 с.
 2. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 

Литвин Ігор Сергійович

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат технічих наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гурневич, Борис Аналіз економічних, правових та методологічних проблем інформаційної безпеки / Борис Гурневич, Ігор Литвин // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 16. – С. 46-47.
 2. Данильченко, Михайло Сучасні тенденції розвитку новітніх форм конкуренції та співпраці систем інтернет-маркетингу / Михайло Данильченко, Ігор Литвин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – жовтень-грудень (№5). – С. 85-95.
 3. Литвин, І. С. Оптоелектронні інформаційні пристрої для комп'ютерноих інформаційно-вимірювальних систем реального часу / І. С. Литвин // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – №1. – С. 21-25.
 4. Данильченко, М. Г. Технології електронного дистанційного навчання фахівців із фінансової справи через мережу Internet / М. Г. Данильченко, І. С. Литвин // Досвід і шляхи вдосконалення наукового та методичного забезпечення процесу підготовки фахівців із фінансової, банківської справи та оподаткування : Матеріали міжнародної науково- методичної конференції 13-14 травня 2004 р., м. Свалява / За ред. д.е.н., проф. Юрія С. І. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 73-83.
 5. Данильченко, Михайло Специфіка виникнення, развитку і запобігання кризи електронного бізнесу / Михайло Данильченко, Ігор Литвин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 302-306.
 6. Данильченко, М. Електронні платіжні системи для міжнародних фінансових ринків / М. Данильченко, І. Литвин, Ю. Бруняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – № 5-2. – С. 149-154.
 7. Гурневич, Б. Трансформація економічних, правових і методологічних аспектів інформаційної безпеки / Б. Гурневич, І. Литвин, Р. Пульчак // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 5-1. – С. 144-150.
 8. Литвин, І. Інформаційні процеси в системах менеджменту / І. Литвин // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 261-262.
 9. Данильченко, М. Електронне навчання на ринку освітніх послуг / М. Данильченко, І. Литвин // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №5. – С. 18-20.
 10. Данильченко, М. Електронні платіжні системи для міжнародних фінансових ринків / М. Данильченко, І. Литвин, Ю. Бруняк // Вісник ТернопільськоЇ академії народного господарства. – 2004. – № 5-2. – С. 149-154.
 11. Литвин, І. С. Автоматизована експериментальна установка для дослідження iнтегральних фоточутливих структур [Електронний ресурс] / І. С. Литвин.
 12. Литвин, І. С. Оптоелектронні інформаційні пристрої на основі сигнальних процесорів / І. С. Литвин, В. В. Мартинюк // Комп’ютинг. – 2008. – Вип. 1. – т. 7. –С. 88-99.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Литвин, І. С. Оптимізація інформаційної ефективності систем управління [Текст] : монографія / І. С. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 336 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Адамик, Б. П. Інформаційні технології у банківській сфері [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик, І. С. Литвин, В. О. Ткачук. – К. : Знання, 2008. – 351 с.
 2. Данильченко, М. Г. Інформаційні технології в аграрному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Данильченко, Б. Б. Гладич, І. С. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 160 с.
 3. Литвин, І. Інформаційні процеси в управлінні [Текст] / І. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 303 с.
 

Литвин Надія Богданівна

lutvun

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Литвин, Надія Богданівна Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Надія Богданівна Литвин.– Тернопіль: ТАНГ, 2000.– 204 с.
 2. Литвин, Надія Богданівна Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Надія Богданівна Литвин. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Литвин, Н. Нематеріальні активи банків України: розкриття інформації у фінансовій звітності / Надія Литвин // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 42-45.
 2. Литвин, Н. Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність: проблеми обліку та шляхи їх вирішення у міжнародній практиці / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 6. – С. 42-47.
 3. Литвин, Н. Методичні аспекти управлінського обліку витрат в банківських установах / Н. Литвин // Світ фінансів. – 2006. – № 1. – С. 105-111.
 4. Литвин, Н. Концептуальна основа фінансового обліку та звітності: чи потрібна вона в Україні? / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 9. – С. 10-14.
 5. Литвин, Н. Б. Застосування аналізу беззбитковості у діяльності комерційних банків / Н. Б. Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 93-96.
 6. Литвин, Н. Концептуально-правові засади складання фінансової звітності банками України / Надія Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 7. – С. 48-52.
 7. Литвин, Н. Проміжна фінансова звітність банків України: правове регулювання та шляхи його вдосконалення / Надія Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 8. – С. 34-40.
 8. Литвин, Н. Б. Проблеми консолідації банківської фінансової звітності / Н. Б. Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 142-144.
 9. Литвин, Н. Б. Аналіз банківських послуг в США / Н. Б. Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 76-77.
 10. Литвин, Н. Б. Аналіз валютних ризиків комерційних банків / Н. Б. Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 114-117.
 11. Литвин, Н. Б. Аналіз методів розрахунку фінансових результатів від обмінних операцій уповноважених банків / Н. Б. Литвин // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 105-107.
 12. Литвин, Н. Проблемні аспекти бухгалтерського обліку кредитних операцій банків / Н. Литвин // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.60-66.
 13. Литвин, Н. Аудиторський звіт: нові підходи до розкриття інформації / Надія Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7–8. – С. 47–53.
 14. Литвин, Н. Б. Операційні витрати банків: розкриття інформації у фінансовій звітності / Н. Б. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 1. – С. 8-15.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Литвин, Н. Б. Фінансова звітність банків України : концептуально-правові засади її формування [Текст] / Н. Б. Литвин // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 419-441.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Литвин, Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник / Н. Б. Литвин. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 608 с.
 2. Литвин, Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник / Н. Б. Литвин. –  [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 676 с.
 3. Литвин, Н. Б. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Литвин. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 362 с.
 4. Литвин, Н. Б. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Литвин. – К. : Атіка, 2007. – 208 с.
  Литвин, Н. Б. Фінансовий облік в банках за міжнародними стандартами [Текст] : курс лекцій / Н. Б. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 195 с.
 5. Литвин, Н. Б. Фінансовий облік у банках [Електронний ресурс] : курс лекцій / Н. Б. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 283 с.
 

Литвин Руслана Павлівна

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Юзва, Руслана Павлівна Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств спиртової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Руслана Павлівна Юзва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 259 с.
 2. Юзва, Руслана Павлівна. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств спиртової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Руслана Павлівна Юзва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Юзва, Р. П. Моделювання в системі обліку, аналізу та аудиту / Р. П. Юзва // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 168-171.
 2. Юзва, Р. Аналіз виробництва і реалізації продукції / Руслана Юзва // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 245-247.
 3. Юзва, Р. П. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах автоматизованих інформаційних систем [Електронний ресурс] / Р. П. Юзва // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С.64-67.
 4. Литвин, Р. П. Витрати виробництва: економічний зміст, класифікація та оцінка / Р. П. Литвин // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 211-225.
 5. Литвин, Р. П. До питання класифікації витрат виробництва в системі управління підприємством / Р. П. Литвин // Культура народов Причерноморья : науч. журн. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Экономика. – 2007. – № 103. – С. 179-182.
 6. Литвин, Р. П. Теоретичні аспекти управління витратами / Р. П. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т. 1, № 6. – С. 244-248.
 7. Литвин, Р. П. Обліково-аналітична система – Інфоримаційне забезпечення управління підприємством / Р. П. Литвин // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 11-12 (32-33). – С. 90-94.
 8. Литвин, Р. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління збутовою діяльністю / Р. П. Литвин, В. М. Олійник // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2009. – № (11). – С. 179-182.
 9. Литвин, Р. П. Оцінка якості інформаційного забезпечення управління / Р. П. Литвин // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2011. – № 2 (21). – С. 44-47.
 10. Литвин, Р. П. Організація внутрішньогосподарського контролю якості продукції підприємств спиртової промисловості та витрат на її забезпечення / Р. П. Литвин, О. В. Юзва // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2013. – № 1 (39). – С. 165-169.
 

Ліп'яніна Христина Володимирівна

DSCN36841111Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ліп’яніна, Х. В. Аналіз концентрації на світовому ринку молочних продуктів [Електронний ресурс] / Х. В. Ліп’яніна // Вісник КНУТД . Сер. Економічні науки. – Київ : КНУТД, 2015. – № 2 (85). – С. 40-45.
 2. Яремко, З. Концептуальна модель імпортних потоків харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Зоряна Яремко, Христина Ліп’яніна // Вісник Тернопільського національного  економічного  університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 3. – С. 131-141.
 3. Ліп’яніна, Х. В. Аналітичний підхід до дослідження світового ринку рибної продукції [Електронний ресурс ] / Х. В. Ліп’яніна // Вісник КНУТД. – Київ : КНУТД, 2012. – № 5. – С. 218-223.
 4. Липьянина, К. В. Анализ оценки барьеров входа и выхода на мировой товарный рынок / К. В. Липьянина // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – Москва : Экономика и менеджмент инновационных технологий, 2015. – № 3. – С. 123-127.
 5. Липьянина, К. В. Имитационная модель транспортного маршрута к туристическим объектам в регионе [Электронный ресурс] / К. В. Липьянина // Системные технологии. – Махачкала, 2015. – № 16. – С. 8-21.
 6. Ліп’яніна, Х. В. Імітаційне моделювання діяльності туристичного об’єкту [Електронний ресурс] / Х. В. Ліп’яніна.
 7. Буяк, Л. М. Математичне моделювання в управлінні рекламною кампанією туристичного об'єкта / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна // Економіка розвитку. – 2016. – № 1. – С. 77-83.
 8. Ліп’яніна, Х. В. Аналіз конкурентоспроможності туристичної діяльності в Тернопільській області [Електронний ресурс] / Х. В. Ліп’яніна // Молодий вчений. - 2016. - № 4. - С. 113-117.
 9. Ліп’яніна, Х. В. Математична модель привабливості інвестицій в туризм [Електронний ресурс] / Х. В. Ліп’яніна // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2015. - № 3-4. - С. 88-92.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Методи та засоби ідентифікації та класифікації об'єктів за характерними точками їх контурів [Електронний ресурс] : монографія / Д. Загородня, П. Биковий, Х. Ліп'яніна-Гончаренко [та ін.] ; за ред. А. О. Саченка. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вовкодав, О. В. Сучасні інформаційні технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 550 с.
 2. Буяк, Л. М. Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 307 с.
 

Сторінка 1 із 3