Мазур Віталій Григорович

мазур віталій григорович

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Семчук, І. В. Вплив внутрішніх операцій на звітність об’єднання (групи) підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – Вип. 3 (21). – С. 327-337.
 2. Мазур, В. Г. Сутність та значення фінансового стану підприємств / В. Г. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2006. – Вип. 30. – С. 82-87.
 3. Мазур, В. Г. Зарубіжний досвід удосконалення діяльності органів влади / В. Г. Мазур // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2010. – № 23. – С. 84-87.
 4. Мазур, В. Г. Особливості впровадження інноваційної діяльності в регіоні / В. Г. Мазур // Управління сучасним містом. – Київ, 2010. – № 1-12 (33-36). – С. 113-118.
 5. Мазур, В. Г. Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур // Державне управління: теорія та практика. – 2011. – № 1.
 6. Мазур, В. Г. Особливості функціонування владної еліти в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур, В. В. Добіжа // Держава і право : зб. наук. праць. – Київ, 2012. – Вип. № 56. – С. 625-630.
 7. Мазур, В. Г. Електронне управління в органах місцевої влади: стан та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур, І. В. Семчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків, 2013. – № 2. – С. 210 - 219.
 8. Мазур, В. Г. Хмарні технології для державного управління: стан та перспективи розвитку / В. Г. Мазур // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – ЛРІДУ НАДУ, 2015. – № 3 (43).
 9. Семчук, І. В. Удосконалення процесу формування консолідованої фінансової звітності на етапі наступної консолідації звітності [Електронний ресурс] / І. В. Семчук , В. Г. Мазур // Мукачівський державний університет. – 2016. – Вип. 2. – С. 732 - 737.
 10. Семчук, І. В. Особливості здійснення процесу об’єднання підприємств на етапі первинної консолідації звітності [Електронний ресурс] / І. В. Семчук , В. Г. Мазур // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 10. – С. 981 - 984.
 11. Куйбіда, В. С. Впровадження інноваційної діяльності у розвиток регіонів [Електронний ресурс] / В. С. Куйбіда, В. Г. Мазур // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 23. - С. 84-87.
 

Мазур Володимир Степанович

mazur

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мазур, Володимир Степанович Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Володимир Степанович Мазур.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 233 с.
 2. Мазур, Володимир Степанович Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Володимир Степанович Мазур. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мазур, В. Інтеграційні можливості й проблеми входження України в Європейський Союз /В. Мазур //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 126-131.
 2. Мазур, В. Нові підходи до підвищення соціальної та виробничої активності працівників /В. Мазур //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2009.– Вип. 9.– С. 341-344.
 3. Мазур, В. Парадигма усталеного розвитку: світовий досвід та уроки для України / Володимир Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 5. – С. 381-384.
 4. Мазур, В. Порівняльна характеристика систем оплати та мотивації праці за кордоном і на українських підприємствах / Володимир Мазур // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 2. - С. 179-183.
 5. Мазур, В. Потенціал України в контексті розвитку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / В. Мазур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 120-125.
 6. Мазур, В. Системи і форми заробітної плати ТНК у кризових умовах господарювання [Електронний ресурс]/ В. С. Мазур, Н. С. Мазур // Формування ринкової економіки. – 2010. – С. 292-300.
 7. Мазур, В. Конкурентоспроможність підприємства: досвід спиртової промисловості / Володимир Мазур, Наталія Мазур // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 4. – С. 457-462.
 8. Мазур, В. Порівняльна характеристика моделі організації корпоративного управління в умовах України і за кордоном / Володимир Мазур // Вісник Тернопільської академії народного. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 61-66.
 9. Заверуха, І. Використання НЛП-технологій в НR-менеджменті /Ігор Заверуха, Володимир Мазур //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 326-328.
 10. Мазур, В. Підприємство в умовах кризи /Володимир Мазур, Михайло Вишиванюк //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 106-108.
 11. Мазур, В. Індустрія гостинності - ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу / Володимир Мазур // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 3. – С. 273-286.
 12. Мазур, В. Трансформація економічного розвитку промислових підприємств України та їхня інтеграція в європейський простір / Володимир Мазур, Наталія Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 146-153.
 13. Мазур, В. С. Проектування міжнародної конкурентоспроможності підприємства в сучасній парадигмі управління / В. Мазур //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-2. – С. 33-44.
 14. Мазур, В. С. Місія – засіб стабілізації управління підприємством у кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Мазур // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. :  КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : Економіка підприємства: теорія та практика. – С. – 326-336.
 15. Мазур, В. С. Трансформація світового досвіду в створенні інвестиційного механізму розвитку підприємств України в кризових умовах господарювання  / В. С. Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5-2. – С. 197-205.
 16. Мазур, В. С. Hospitality industry is the effective instrument of travel business development [Electronic resource] / В. С. Мазур // Журнал європейської економіки. – Тернопіль : ТНЕУ, № 3, т. 14. – 2015. –  С. 273-286.
 17. Мазур, В. С. Формування моделі розвитку підприємства за концепцією аспектів трансформації в кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Мазур // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журн. – Луганськ, 2013. – № 7 (196), ч. 1. – С. 130-134.
 18. Мазур, В. С. Управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах створення інноваційно-технологічних кластерів [Електронний ресурс] / В. С. Мазур // Вісник  Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2013. – № 5. – С. 232-242.
 19. Мазур, В. С. Управління якістю туристичних послуг в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Мазур, В. Брич // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць. – Київ, 2014. – № 35. – С. 161-170.
 20. Mazur, V. Public services –european experience [Electronic resource] / Volodymyr Mazur.
 21. Мазур, В. С. Управління змінами - складова стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Володимир Степанович Мазур.
 22. Мазур, В. С. Ефективне управління туристичною галуззю в кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / Володимир Степанович Мазур.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Куриляк, В. Є. Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти: монографія / В. Є. Куриляк, В. С Мазур. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Менеджмент : теорія і практика [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 200 с.
 2. Екологічна стійкість [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 204 с.
 3. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 133 с.
 4. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Майброда Михайло Васильович

Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Посада: старший викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Майброда, М. Інтелектуальний капітал як інструмент оцінки фінансового стану підприємства / Михайло Майброда, Павло Ільчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 48-49.
 2. Глацій, І. Регіоналізація європейського простору і економічне зростання України / І. Глацій, М. Майброда // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 40-52.
 3. Майброда, М. Адміністративно-територіальна реформа: суть, цілі, завдання та необхідність проведення в Україні [Електронний ресурс] / М. Майброда, І. Ататей.
 4. Майброда, М. Аналіз та методи оцінки ринкової вартості об'єктів інтелектуальної власності / Михайло Майброда, Роман Михайлович, Ярослав Сафандула // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 231-233.
 

Малахова Олена Леонідівна

Олена Леонідівна МалаховаКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Малахова, Олена Леонідівна Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Олена Леонідівна Малахова.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 242 с.
 2. Малахова, Олена Леонідівна Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олена Леонідівна Малахова. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Малахова, О. Ефективність кредитної діяльності банків в Україні та її аналітична оцінка / О. Малахова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 103-107.
 2. Малахова, О. Значення короткотермінового банківського кредиту в процесах формування фінансових ресурсів підприємств в Україні / О. Малахова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 154-159.
 3. Малахова, О. Макроекономічні показники розвитку банківської системи України / Олена Малахова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 37-47.
 4. Малахова, О. Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком / Олена Малахова // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 101-113.
 5. Малахова, О. Основні напрями гарантування економічної безпеки банків в Україні [Електронний ресурс] / О. Малахова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2008 - Вип. 4, т. ІІ.
 6. Малахова, О. Основні напрями розширення операцій банків з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтів в умовах кризових явищ в економіці [Електронний ресурс] / О. Малахова // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1. – С. 127-135.
 7. Малахова, О. Перспективи удосконалення взаємодії банківського та реального секторів економіки України / О. Малахова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 22-27.
 8. Малахова, О. Проблеми розширення спектру банківських продуктів / О. Малахова // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 131-140.
 9. Малахова, О. Тенденції розвитку та напрямки вдосконалення кредитування підприємницької діяльності в Україні / О. Малахова // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 160-163.
 10. Малахова, О. Центральний банк у системі заходів щодо стимулювання кредитної активності комерційних банків [Електронний ресурс] / О. Малахова // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – Вип. 10. – С. 185-197.
 11. Малахова, О. Л. Кредитне забезпечення підприємницької діяльності / О. Л. Малахова // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 113-121.
 12. Малахова, О. Л. Вплив макроекономічних факторів на ефективність банківської системи України / О. Л. Малахова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 227-230.
 13. Малахова, О. Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій / О. Малахова, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 18-30.
 14. Малахова, О. Оцінка впливу економічних факторів на ефективність банківської системи / Олена Малахова // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 202-208.
 15. Малахова, О. Кредитна угода як основа ефективної взаємодії банків з позичальниками [Електронний ресурс] / О. Малахова // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 165-173.
 16. Малахова, О. Напрямки розвитку довгострокового кредитування в Україні як важливого джерела фінансування інвестицій [Електронний ресурс] / О. Малахова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 8. – С. 112-114.
 17. Малахова, О. Л. Передумови розгортання кризи ліквідності банківської системи України та шляхи її подолання [Електронний ресурс] / О. Л. Малахова, В. Я. Рудан // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 112-118.
 18. Малахова, О. Стратегія розвитку банків України в контексті глобалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. Малахова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічн. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 163-171.
 19. Малахова, О. Л. Теоретичні засади банківської ліквідності та фактори, що її визначають [Електронний ресурс] / О. Л. Малахова, В. Я. Рудан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ : ВДВЦІТ Прикарпатського національно-го ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – С. 217-223.
 20. Малахова, О. Кредитна діяльність банків як базова передумова забезпечення фінансової стійкості банківської системи України / Олена Малахова, Світлана Тетюк // Економічний аналіз : зб. наук. працью - Тернопіль, 2014. - Т. 16, № 1 - С. 275-284.
 21. Малахова, О. Організація проектного фінансування в Україні: проблеми теорії і практики / О. Малахова // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє : щорічник : у 2-х ч. / за ред. М. В. Лазаровича ; редкол. : С. В. Адамович, В. Я. Брич, О. Є. Гомотюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.73-85.
 22. Малахова, О. Л. Напрямки грошово-кредитного стимулювання підприємницької активності в Україні / О. Л. Малахова, К. М. Новацька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 177-187.
 23. Малахова, О. Л. Рейтингування банків України на основі відносних та абсолютних показників [Електронний ресурс] / О. Л. Малахова // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. –№ 1. – С. 118-127.
 24. Малахова, О. Організаційні основи співпраці комерційних банків та страхових компаній [Електронний ресурс] / О. Малахова // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2013. – Вип. 18. – С. 92-105.
 25. Малахова, О. Л. Базові аспекти формування та реалізації банками процентної політики / Олена Леонідівна Малахова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 1. – С. 185-192.
 26. Малахова, О. Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми / Олена Малахова, Марія Марусин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 2. - С. 46-60.
 27. Малахова, О. Л. Режим валютного таргетування як напрям макроекономічної стабілізації в Україні / Олена Леонідівна Малахова, Марія Василівна Марусин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 89-101.
 28. Малахова, О. Державне регулювання банківського бізнесу в Україні: реалії та проблематика / О. Малахова // Наукові записки : зб. наук. праць виклад. і аспірант. каф. екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – С. 119-123.
 29. Малахова, О. До питання про формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів в Україні: зарубіжний досвід і проблематика / О. Малахова // Вісник Української академії банківської справи. – 1999. – № 2 (7). – С. 89 - 91.
 30. Малахова, О. Кредитне забезпечення підприємницької діяльності як важлива підфункція комерційних банків [Електронний ресурс] / О. Малахова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічн. – Тернопіль, 2003. – С. 110-118.
 31. Малахова, О. Проблеми оптимізації кредитного процесу у взаємовідносинах комерційних банків з підприємствами в умовах ринкової трансформації економіки [Електронний ресурс] / О. Малахова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 4. – С. 53-60.
 32. Малахова, О. Напрями активізації регулятивного впливу монетарних важелів НБУ на операції комерційних банків з кредитування реального сектора [Електронний ресурс] / О. Малахова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічн. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 95-104.
 33. Малахова, О. Організація кредитного процесу в банках: сучасний стан та напрями оптимізації / О. Малахова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 3 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 225, т. II. – С. 384-393.
 34. Малахова, О. Удосконалення кредитних взаємин банків з суб’єктами підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / О. Малахова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 1 (69). – С. 239-247.
 35. Малахова, О. Теоретичні аспекти організації роботи банків з проблемними кредитами [Електронний ресурс] / О. Малахова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. 2 (42), ч. 2, т. 2 : Економічні науки. – С. 34-42.
 36. Малахова, О. Аналітична оцінка фінансової стійкості банків в Україні [Електронний ресурс] / О. Малахова // Сталий розвиток економіки : Всеукр. наук.-виробн. журнал. –  2012. – № 5 (15). – С. 341-349.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дзюблюк, О. В. Банки і підприємства : кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки [Текст]: монографія /О. В. Дзюблюк, О. Л. Малахова.– Тернопіль: Вектор, 2008.– 324 с.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 3. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Малахова, О. Л. Система управління фінансовою стійкістю банку та характеристика її елементів. – С. 188–218.
 4. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 5. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 6. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 7. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст]: підручник /за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.].– Тернопіль: Економічна думка, 2009.– 696 с.
 2. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 3. Малахова, О. Л. Управління фінансовою стійкістю банку і монетарне регулювання [Текст] : метод. вказівки / О. Л. Малахова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 64 с.
 4. Малахова, О. Л. Кредитний менеджмент [Текст] : метод. вказівки / О. Л. Малахова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 64 с.
 5. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с.
 6. Малахова, О. Л. Управління фінансовою стійкістю банків [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Малахова, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 300 с.
 7. Малахова, О. Л. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку [Текст] / О. Л. Малахова // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 551-612.
 8. Малахова, О. Л. Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Малахова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 424 с.
 9. Малахова, О. Л. Управління фінансовою стійкістю банків [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Малахова. – Тернопіль : Вектор, 2009. – 60 с.
 10. Малахова, О. Л. Управління фінансовою стійкістю банку і монетарне регулювання [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Малахова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 260 с.
 11. Кредитування і контроль [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для написання курсових робіт / уклад. О. Л. Малахова, Г. Р. Балянт, О. В. Метлушко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 33 с.
 12. Стечишин, Т. Б. Банківська справа [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 403 с.
 

Малиняк Богдан Степанович

Malyniak

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Малиняк, Богдан Степанович Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Богдан Степанович Малиняк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 274 с.
 2. Малиняк, Богдан Степанович Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Богдан Степанович Малиняк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кириленко О. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 1. – С. 7-16.
 2. Кириленко О. Удосконалення розподілу інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам у контексті зарубіжного досвіду / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 2. – С. 21-36.
 3. Малиняк Б. Залучення інститутів громадянського суспільства до управління місцевими бюджетами: сучасний стан і шляхи вдосконалення / Богдан Малиняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 1. – С. 29-40.
 4. Малиняк Б. Механізм надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам в умовах становлення громадянського суспільства / Богдан Малиняк // Світ фінансів. – 2009. –№ 4. – С. 69-82.
 5. Малиняк Б. Стан і проблеми фінансового контролю на місцевому рівні в Україні / Богдан Малиняк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 12. – С. 148-153.
 6. Малиняк Б. Сутнісно-теоретичні підвалини інвестиційної складової бюджету / Б. Малиняк // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 76-87.
 7. Кириленко О. П. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 3-17.
 8. Кириленко О. Історичний досвід, стан і перспективи розвитку місцевих запозичень в Україні / Ольга Кириленко, Андрій Лучка, Богдан Малиняк // Журнал європейської економіки. – 2005. –№ 1. – С. 82-104.
 9. Малиняк Б. Бюджетні інвестиції як інструмент структурного реформування реального сектора економіки України / Богдан Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 94-100.
 10. Малиняк, Б. Актуальні проблеми планування бюджетних інвестицій в Україні / Б. Малиняк // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 25-37.
 11. Кириленко, О. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк, Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 4. – С. 42-57.
 12. Малиняк, Б. С. Стан прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні / Б. С. Малиняк // Наука й економіка. – 2010. - № 1(17). – С. 36-45.
 13. Малиняк, Б. С. Бюджетні інвестиції як інструмент прискорення реформування реального сектора економіки України / Б. С. Малиняк // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №8. – С. 82-90.
 14. Вдосконалення ресурсного забезпечення та виконання місцевих бюджетів / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк, Андрій Лучка, Віктор Русін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 36-46.
 15. Малиняк, Б. С. Проблематика бюджетних видатків на економічну діяльність / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 3.- С.67-77.
 16. Малиняк, Б. С. Теоретичні положення оцінювання впливу місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів [Електронний ресурс] / Б. С. Малиняк // Наука й економіка. – 2013. – № 1(29). – С. 26-36.
 17. Малиняк, Б. С. Детінізація місцевих фінансів як передумова бюджетної децентралізації в Україні / Б. С. Малиняк // Фінанси України. - 2015. - № 5. - С. 69-80.
 18. Малиняк, Б. Пріоритети удосконалення соціальних видатків бюджету / Б. Малиняк // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 58-68.
 19. Малиняк, Б. Напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні / Б. Малиняк // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 48-55.
 20. Малиняк, Б. Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту / Богдан Малиняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 73-85.
 21. Малиняк, Б. Теоретичні основи формування бюджетних видатків / Богдан Малиняк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 83-94.
 22. Малиняк, Б. С. Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів / Б. С. Малиняк // Наука й економіка. – 2006. – № 1. – C. 6-16.
 23. Малиняк, Б. С. Інвестиційні видатки місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація та оцінка практики їх здійснення / Б. С. Малиняк // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 1 (34). – С. 76-85.
 24. Малиняк, Б. С. Пріоритетні напрямки підвищення результативності видатків місцевих бюджетів України на охорону здоров’я / Б. С. Малиняк // Наука й економіка. 2008. – № 2. – С. 54-63.
 25. Кириленко, О. П. Актуальные проблемы расходования средств бюджета на развитие бюджетного сектора в Украине / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк // Модернизация на икрономиката макроикономические, финансовые и социальные аспекты : сб. докладов с юбилейной Междунар. науч.-практ. конф. [6-7 ноябр., 2008 г.]. – Свищов : Ценов, 2008. – Т. ІІ. – С. 76-85.
 26. Malinjak, B. Die Hauptrichtlinien für die Reformierung der örtlichen Finanzen der Ukraine / Bohdan Malinjak // Regionen unter den Bedingungen tektonischer Verschiebungen im europäischen Wirtschaftsraum. – Berlin, 2014. – S. 148-158.
 27. Малиняк, Б. С. Недоліки планування бюджетів об’єднаних територіальних громад органами місцевого самоврядування та шляхи їх усунення [Текст] / Б. С. Малиняк // Фінанси України. – 2019. – № 5. – C. 79-96.
 28. Малиняк, Б. Ефективність видатків місцевих бюджетів: механізм контролю в Шотландії та уроки для України / Богдан Малиняк, Іван Підлісний // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 3. – C. 41-57.
 29. Малиняк, Б.  Функції видатків бюджету в публічному управлінні, економічній і соціальній системах країни [Текст] / Богдан Малиняк // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 2(67). – С. 35-50.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Малиняк, Б. С. Удосконалення бюджетних інвестицій як необхідна умова забезпечення сталого розвитку України [Текст] / Б. С. Малиняк // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 87-103.
 2. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 5. Кириленко, О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 288 с.
 6. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 7. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 8. Малиняк, Б. С. Основи формування видатків державного та місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 5-20.
 9. Малиняк, Б. С. Сутність і призначення інвестиційної складової бюджету [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 20-36.
 10. Малиняк, Б. С. Концептуальні підходи до планування бюджетних інвестицій та джерел їх фінансування [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 36-60.
 11. Малиняк, Б. С. Теоретичні основи оцінки бюджетних інвестицій [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 60-76.
 12. Малиняк, Б. С. Сучасна практика планування капітальних видатків бюджету [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 89-108.
 13. Малиняк, Б. С. Оцінка інвестиційної складової державного бюджету [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 109-137.
 14. Малиняк, Б. С. Характеристика інвестицій місцевих бюджетів та джерел їх фінансування [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 137-158.
 15. Малиняк, Б. С. Реформування порядку планування та здійснення бюджетних інвестицій [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 159-174.
 16. Малиняк, Б. С. Зміцнення джерел фінансування бюджетних інвестицій [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 174-183.
 17. Малиняк, Б. С. Підвищення ролі місцевих запозичень у фінансуванні інвестиційних видатків у контексті передового досвіду розвинутих країн [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 183-195.
 18. Малиняк, Б. С. Зарубіжний досвід надання капітальних трансфертів і перспективи його запровадження в Україні [Текст] / Б. С. Малиняк // Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 196-212.
 19. Малиняк, Б. С. Ключові напрямки удосконалення соціальних видатків держави [Текст] / Б. С. Малиняк // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 327-342.
 20. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Малиняк, Б. С. Видатки бюджетів на розвиток інфраструктури країни [Текст] / Б. С. Малиняк // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 437-445.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 5. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади : навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін / Асоціація міст України К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.
 6. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 7. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 8. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 9. Малиняк, Б. С. Бюджетні інвестиції [Текст] / Б. С. Малиняк // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 389-400.
 10. Малиняк, Б. С. Функціональне призначення видатків бюджетів на економічну діяльність і основи їхнього планування та фінансування [Текст] / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 377-389.
 11. Малиняк, Б. С.  Основи планування видатків місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Малиняк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 118-124.
 12. Світовий досвід організації місцевих фінансів [Текст] / О. П. Кириленко, А. В. Лучка, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 367-395.
 13. Малиняк, Б. С.  Порядок виконання видатків місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Малиняк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 131-145.
 14. Малиняк, Б. С.  Теоретичні основи формування видатків місцевих бюджетів [Текст] / Б. С. Малиняк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 101-110.
 15. Малиняк, Б. С.  Участь громадськості в управлінні фінансами територіальних громад [Текст] / Б. С. Малиняк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 322-329.
 16. Малиняк, Б. С.  Фінансовий контроль на місцевому рівні [Текст] / Б. С. Малиняк // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 351-366.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Лучка, А. В. Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст]: навч.-метод. компл. /А. В. Лучка, Б. С. Малиняк.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 164 с.
 2. Горин, В. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області за підсумками 3 кварталів 2017 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 25 с.
 3. Аналітична записка про ефективність використання коштів обласного бюджету Тернопільської області на підтримку і розвиток театрального та філармонійного мистецтва [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас, В. Чубатий. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 57 с.
 4. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 5. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.
 

Маляр Едуард Імрейович

маляр едуард імрейович

Кафедра фізичної культури і спорту

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання : доцент

Посада: старший викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Маляр, Е. Чемпіони інтелектуальної гри : [ТНЕУ організував і провів першість із шахів серед професорсько-викладацького та адміністративно-допоміжного колективів] / Е. Маляр, Ю. Мазуренко // Свобода. – 2010. – 24 березня (№24-25). – С. 4 : фото. – (Вісник ТНЕУ).
 2. Маляр, Е. Визначення раціонального розподілу часу на загальну та спеціальну фізичну підготовку студентів спеціальності “ Оподаткування” [Електронний ресурс] / Е. Маляр.
 3. Маляр, Е. І. Методичні прийоми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу [Електронний ресурс] / Е. І. Маляр, Лебідь М. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №5. – С. 93-95.
 4. Маляр, Е. І. Педагогічні умови реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу [Електронний ресурс] / Е. І. Маляр, Лебідь М. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №4. – С.87-89.
 5. Маляр, Е. І. Методи професійно-прикладної фізичної підготовкистудентів вищих навчальних закладів економічного профілю [Електронний ресурс] / Е. І. Маляр, Н. С. Маляр, В. Є. Будний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №11. – С.64-67.
 6. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
 

Манжула Володимир Іванович

манджулаКафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Манжула, Володимир Іванович. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних : дис ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Володимир Іванович Манжула . – ТНЕУ - Тернопіль., 2007 . – 156 с.
 2. Манжула, Володимир Іванович. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних : автореф. дис ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Володимир Іванович Манжула . – Львів : 2008 . – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. Структурна ідентифікація інтервальних різницевих операторів [Електронний ресурс] / М. Дивак, В. Манжула, І. Войтюк // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 4. – С. 154-159.
 2. Дивак, М. Урахування додаткових аргументів в задачах структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем / Микола Дивак, Володимир Манжула // Комп`ютинг. – 2004. – № 3. – С. 102-112.
 3. Шевчук, Р. Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування [Електронний ресурс] / Р. Шевчук, В. Манжула, О. Адамів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 103-108.
 4. Dyvak, M. Structural Identification of Interval Models of the Static Systems [Еlectronic resource] / Mykola Dyvak, Volodymyr Manzhula, Andriy Pukas, Petro Stakhiv // Journal of Automation and Information Sciences. – 2008. – Vol. 40, № 4. – Р. 172-179.
 5. Дивак, М. П. Методи, засоби та інтервальна модель для задачі візуалізації зворотного гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, В.І. Манжула, Н. І. Падлецька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – № 2. – С. 102-109.
 6. Дивак, М. П. Моделювання та забезпечення функціональної придатності технологічного обладнання лінії по виготовленню гіпсокартону в умовах змінних характеристик сировини [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, С. Я. Крепич, Т. М. Дивак, В. І. Манжула // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 3 (52). – С. 186-192.
 7. Dyvak, M. The algorithm of supplementary arguments inclusion for interval models structural identification of the static system / M. Dyvak, V. Manjula // Computing. – 2004. – Vol. 3, Issue № 2. – P. 99-101.
 8. Дывак, Н. П. Макромодель распределения влажности в листе гипсокартона в процессе его сушения на основе интервального разностного оператора [Електронний ресурс] / Н. П. Дывак, Т. Н. Дывак, А. В. Пукас, В. И. Манжула // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 2 (244). – С. 72-78. 
 9. Дивак, М. П. Активна ідентифікація параметрів інтервальних моделей методом локалізації з виділенням насиченого блоку експерименту / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – № 440. – С. 241-246.
 10. Дивак, М. П. Багатокритеріальний підхід структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – № 2. – С. 37-44.
 11. Манжула, В. І. Синтез генетичного алгоритму для задач структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем / В. І. Манжула // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 1. – С. 160-165.
 12. Дивак, М. П. Моделювання фонових рівнів шкідливих викидів в атмосфері методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – № 3. – С. 138-147.
 13. Дывак, Н. П. Структурная идентификация интервальних моделей статических систем / Н. П. Дивак, В. И. Манжула // Проблемы управления и информатики. – 2008. – № 2. – С. 105-117.
 14. Дивак, М. П. Інтервальна модель для прогнозування потужності малої гідроелектростанції «Топольки» / М. П. Дивак, Ю. П. Франко, В. І. Манжула // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 11 (303). – C. 21-29. 
 

Марків Інна Степанівна

чуйко інна степанівна

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чуйко, Інна Степанівна Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860-1917 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чуйко Інна Степанівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2007. - 264 с.
 2. Чуйко І. С. Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860 - 1917 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / І. С. Чуйко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. - Л., 2007. - 19 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Матейко, Р. Літопис стрілецької слави / Р. Матейко, І. Чуйко // Свобода. – 2006. – 1 лип. (№ 53). – С. 4.
 2. Чуйко, І. Іван Огієнко як церковний і державний діяч / І. Чуйко // Університетська думка. – 2007. – трав.-черв. (№ 7-8). – С. 11.
 3. Чуйко, І. С. Роман Михайлович Матейко / І. С. Чуйко // Вільне життя. – 2009. – 8 трав. (№ 35). – С. 7.
 4. Чуйко, І. Роль Є. Олесницького у реформуванні виборчої системи [Електронний ресурс] / Інна Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – № 2. – С. 123-127.
 5. Чуйко, І. Роль Є. Олесницького у розвитку українського кооперативного руху [Електронний ресурс] / Інна Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – № 1. – С. 76-80.
 6. Чуйко, І. Адвокатська діяльність Євгена Олесницького / І. Чуйко // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. [Тернопіль, 18 черв. 2004 р.]. – Тернопіль, 2004. – С. 77-78.
 7. Чуйко, І. Виборчий закон 1907 р. в інтерпретації Є. Олесницького / І. Чуйко // Гілея : наук. вісник. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 56 (№ 1). – С. 26-29.
 8. Чуйко, І. Визначний український громадсько-політичний діяч Євген Олесницький (1860–1917): повернення зі забуття і вшанування пам’яті / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 2. – С. 17-21.
 9. Чуйко, І. Визначний український громадсько-політичний діяч Євген Олесницький (1860–1917): повернення зі забуття і вшанування пам’яті / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 34–41.
 10. Чуйко, І. Дипломатична діяльність ЗУНР у 1918–1919 рр. / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 3. – С. 31-35.
 11. Чуйко, І. Дипломатична діяльність ЗУНР у 1919–1923 рр. / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 141-146.
 12. Чуйко, І. Дитячі та юнацькі роки Євгена Олесницького / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 4. – С. 353-358.
 13. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького в австрійському парламенті (1907–1917 рр.) / І. Чуйко // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : у 2-х т. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 149-154.
 14. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького у стрийській філії товариства «Просвіта» / І. Чуйко // «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) : матеріали Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 200-204.
 15. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького у товаристві «Просвіта» [Електронний ресурс] / І. Чуйко // Каразінські читання : тези 58 Міжнар. конф. молод. вчених [22 квіт. 2005 р. ].
 16. Чуйко, І. Економічні погляди Євгена Олесницького / І. Чуйко // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5. : у 2 ч. – Ч. 2. : Україна-Європа-Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. – С. 204-208.
 17. Чуйко, І. Євген Олесницький і товариство «Просвіта» / І. Чуйко // Буковинська Мжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» [Чернівці, 27-28 листоп. 2009 р.] : тези / наук. ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 75-78.
 18. Чуйко, І. Євген Олесницький як активний діяч товариства «Просвіта» / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2, ч. 2. : Українська історична біографістика: забуте і невідоме. – С. 64-73.
 19. Чуйко, І. Публіцистична, редакторсько-видавнича і літературна діяльність Є. Олесницького / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. : у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 100-104.
 20. Чуйко, І. С. Адвокатська діяльність Євгена Олесницького / І. С. Чуйко // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ С81 «Видавництво «Політехніка», 2004. – Вип. 19. – С. 282-293.
 21. Чуйко, І. С. Олесницький Є. і проблеми української освіти у Східній Галичині на поч. ХХ ст. / І. С. Чуйко //         Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин : пам’яті науковця-релігієзнавця Н. Гаврілової : зб. статей-вшанувань, наук. праць та експертиз / за ред. проф. А. Колодного // Українське релігієзнавство. – К., 2014. – № 70. – С. 124-132.
 22. Чуйко, І. С. Роль Є. Олесницького у діяльності товариства «Просвіта» / І. Чуйко // Перспективи :  наук. журнал. Сер. Філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса: Б. в., 2005. – № 1 (29). – С. 103-109.
 23. Чуйко, І. С. Роль Є. Олесницького у розбудові крайового хліборобського товариства «Сільський господар» / І. С. Чуйко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 125-131.
 24. Чуйко, І. С. Участь Євгена Олесницького у кооперативному русі / І. С. Чуйко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – Т. ІV. – С. 159-171.
 25. Чуйко, І. С. Формування національно-патріотичного світогляду Євгена Олесницького / І. С. Чуйко // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [Вінниця, 21–23 верес. 2004 р]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 239-243.
 26. Чуйко, І. Становлення політичної кар`єри Є. Олесницького (кінець ХІХ ст.) / І. Чуйко // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнар. конгресу [Київ, 25–27 жовт. 2007 р.]. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 552-553.
 27. Чуйко, І. УСС: данина пам`яті, науковий погляд з висоти ХХІ ст. / І. Чуйко, Р. Матейко // Вільна думка. – Австралія, 2006. – Ч. 28-29. – 25 лип.-7 серп. – С. 19. – Рец. на кн. : Лазарович, М. В. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. – Тернопіль : Джура, 2005. – 592 с.: іл.
 28. Чуйко, І. Філософія релігії / І. Чуйко // Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – Вип. 6. – С. 134-135.
 29. Чуйко, І. Формування світогляду Євгена Олесницького у львівський період його діяльності (1878–1891 рр.) / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. 1. – С. 61-67.
 30. Чуйко, І. С. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-політичну діяльність Євгена Олесницького (1860-1917) / І. С. Чуйко // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 74-76.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Чуйко, І. Євген Олесницький: сторінки життєпису. Історико-біографічний нарис [Текст] : До 145-річчя від дня народження / І. Чуйко. – Тернопіль : Принтер-Інформ, 2005. – 206 с.
 2. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н. М. Юрчак. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Астон, 2007. – 200 с.
 3. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / БіликН. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н.М. Юрчак. – 2-ге вид., доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 200 с.
 4. Олесницький, Є. Сторінки з мого життя / Є. Олесницький. – [передрук. видан. 1935 р. з додат. матеріалами]. – Стрий : Щедрик, 2007. – І-ІІ ч. – Із змісту : Чуйко, І. Громадська і парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917) / І. Чуйко. – С. 7-30. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Чуйко, І. Програма cтажування слухачів магістратури спеціальності 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» професійного спрямування «Документознавець» / І. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 16 с.
 2. Чуйко, І. Програма навчально-виробничої практики для студентів ІV курсу (підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» професійного спрямування «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Чуйко. – Тернопіль, 2008. – 15 с.
 3. Чуйко, І. С. Комплекс навчально-методичних матеріалів з питань організації та проведення тренінгу / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 68 с.
 4. Чуйко, І. С. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Інформаційне забезпечення прийняття рішень» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання галузі знань 0201 «Культура» зі спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 28 с.
 5. Чуйко, І. С. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Теорія і практика референтської та офісної діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 0201 «Культура» з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / укл. І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 29 с.
 6. Чуйко, І. С. Програма переддипломної практики для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 7.02010501 – ОКР «спеціаліст» кваліфікації «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 15 с.
 

Марковецька Галина Михайлівна

markovetska g m

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Марковецька, Г. Викладання історії на основі використання грошових знаків [Електронний ресурс] / Галина Марковецька, Руслан Марковецький.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Марковецька, Г. М. Історія грошей і банківництва [Текст]: навч. посіб. /Г. М. Марковецька, Р. Ю. Марковецький.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 412 с.
 

Марковецький Руслан Юрійович

markovetskyy r yu

Навчально-дослідний центр історії грошей ТНЕУ

Посада: директор навчально-дослідного центру грошей

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Марковецька, Г. Викладання історії на основі використання грошових знаків [Електронний ресурс] / Галина Марковецька, Руслан Марковецький.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Марковецька, Г. М. Історія грошей і банківництва [Текст]: навч. посіб. /Г. М. Марковецька, Р. Ю. Марковецький.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 412 с.
 

Мармураш Любов Петрівна

Мармураш Л.

Кафедра гуманітарних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мармураш, Любов Петрівна Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху віхових культур Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мармураш Любов Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2009. - 208 c.
 2. Мармураш, Любов Петрівна Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху культур Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Любов Петрівна Мармураш. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мармураш, Л. Рефлексія педагогічної аксіології епохи віхових культур і середньовіччя на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Л.П. Мармураш.
 

Мартинюк Володимир Петрович

мартинюк

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Баранецька О. Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 9. – С. 83-87.
 2. Крисоватий А. Економічний зміст і складові митної системи держави / А. І. Крисоватий, В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 29-38.
 3. Мартинюк В. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави / В. Мартинюк // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 119-124.
 4. Мартинюк В. Митна складова економічної безпеки держави: наукове обгрунтування та оцінка сучасного стану / Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.  – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 118-123.
 5. Мартинюк В. Модель моніторингу економічної безпеки держави / Володимир Мартинюк, Ольга Баранецька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 119-124.
 6. Мартинюк В. Оцінка фіскального потенціалу митної системи України / Володимир Мартинюк // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 44-54.
 7. Мартинюк В. Походження та роль мита у фінансовій системі держави / Володимир Мартинюк // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 17-23.
 8. Мартинюк В. Проблеми моніторингу та забезпечення економічної безпеки держави / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 185-187.
 9. Мартинюк В. Теоретичні та фіскальні аспекти митно-тарифного адміністрування в Україні / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 79-87.
 10. Мартинюк В. Оцінка сильних та слабких сторін вітчизняної економіки на основі розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка природокористування і охорона довкілля : зб. наук. праць.  – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 80-91.
 11. Мартинюк, В. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 40-51.
 12. Мартинюк В. Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 29-37.
 13. Мартинюк, В. Аналіз стану митної складової фінансової безпеки України / Володимир Мартинюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 212-218.
 14. Баранецька, О. Фіскальна безпека держави: індикатори, загрози та основи моніторингу / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наукові записки Острозької академії. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 186-195.
 15. Мартинюк, В. П. Оцінка фіскальної безпеки України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 114-122.
 16. Мартынюк, В. П. Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства [Електронний ресурс] / В. П. Мартынюк, О. В. Баранецкая // Бизнес Информ. – 2013. – № 8. – С. 15-21.
 17. Мартинюк, В. П. Окремі заходи щодо забезпечення фіскальної безпеки держави: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2013. – № 26 (205). – С. 23-31.
 18. Martynyuk, V. Bewertung ausgewählter Indikatoren der Fiskalsicherheit des Staates / V. Martynyuk, О. Baranetska, V. Klimchuk // Osteuropa: Schwierigkeiten bei der Neuorientierung. – Berlin, 2013. – Juli-September. – S. 48-53.
 19. Мартинюк, В. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями / В. Мартинюк, М. Дивак, Н. Савка // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 56-66.
 20. Мартинюк, В. П. Комп’ютерне моделювання оцінки стану економічної безпеки регіонів України / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич, В. М. Гора // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці, освіті : зб. наук. праць : в 2 т. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т.1. – С. 7-10.
 21. Мартынюк, В. П. Концептуализация таможенно-тарифного администрирования / В. П. Мартынюк // Мировая экономика в ХХІ веке: проблемы и перспективы. – Москва : РУДН, 2005. – С. 129-133.
 22. Мартинюк, В. П. Стабілізуючі ефекти промислово-фінансових груп в енергетичному менеджменті вільних економічних зон / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Енергетика: економіка технології, екологія. – № 1. – 2000. – С. 70-74.
 23. Мартинюк, В. П. Інституційні зміни у сфері господарювання та їх можливий вплив на рівень економічної безпеки / В. П. Мартинюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001. – № 2. – С. 73-79.
 24. Мартинюк, В. П. Дослідження впливу зміни рівня індикаторів загальнодержавної економічної безпеки на показники суб’єктів господарювання / В. П. Мартинюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001. – № 3. – С. 85-90.
 25. Мартинюк, В. П. Економічна безпека регіонів України: аналіз сучасного стану та можливості забезпечення / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Логістика. – 2001. – № 416. – С. 14-20.
 26. Мартинюк, В. П. Модель моніторингу економічної безпеки регіону / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер. Економічна. – Донецьк : ДонДТУ, 2001. – Вип. 26. – С. 156-163.
 27. Мартинюк, В. П. Модель оцінки економічної безпеки регіону на основі індикативного аналізу / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – Суми : СДУ, 2001. – № 6 (27) – 7 (28). – С. 78-84.
 28. Мартинюк, В. П. Взаємозв’язок фіскального менеджменту з індикаторами економічної безпеки України / В. П. Мартинюк, Б. Б. Баділь // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2003. – № 472. – С. 295-299.
 29. Мартинюк, В. П. Митне адміністрування в Україні: зміст, принципи та необхідність вдосконалення / В. П. Мартинюк, Б. Б. Баділь // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – № 1, ч. 2, т. 1 (59). – С. 91-95.
 30. Мартинюк, В. П. Вплив інструментів митно-тарифного адміністрування на обсяги міжнародної торгівлі в Україні / В. П. Мартинюк // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – Вип. 17, т. ІІ. – С. 77-85.
 31. Мартинюк, В. П. Реалії оподаткування доходів фізичних осіб / В. П. Мартинюк, В. В. Письменний // Наука молода. – 2005. – Вип. 3. – С. 83-90.
 32. Мартинюк, В. П. Інтегральний показник економічної безпеки держави: доцільність та можливості використання / В. П. Мартинюк // Таврійський науковий вісник : наук. журнал. – 2008. – Вип. 60, ч. ІІ. – С. 76-86.
 33. Мартинюк, В. П. Методичні підходи до розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Стратегічна панорама. – 2009. – № 1. – С. 101-109.
 34. Мартынюк, В. П. Теоретические подходы к дальнейшему развитию таможенной системы Украины / В. П. Мартынюк // Бизнес Информ. – 2009. – № 4 (2). – С. 18-22.
 35. Мартинюк, В. П. До питання про походження та роль мита у фінансовій системі держави / В. П. Мартинюк // Світ фінансів. – 2009. – № 3 (20). – С. 17-24.
 36. Мартынюк, В. П. Таможенные аспекты обеспечения конкурентоспособности экономики Украины / В. П. Мартынюк // Бизнес Информ. – 2009. – № 12 (1). – С. 91-94.
 37. Мартынюк, В. П. Последствия либерализации таможенного тарифа Украины в период мирового финансового кризисна / В. П. Мартынюк // Налоги и финансовое право. – 2010. – № 5. – С. 101-106.
 38. Мартынюк, В. П. Роль налогового регулирования в обеспечении конкурентоспособности отраслей отечественной промышленности / В. П. Мартынюк, А. В. Маркив // Экономические аспекты структурного реформирования экономики : сб. научн. трудов. – Иркутск : Изд-во ИрГУПС, 2011. – С. 224-225.
 39. Martyniuk, V. Налогово-долговые риски финансовой безопасности Украины: идентификация и моніторинг / V. Martyniuk, N. Mykhalchuk, V. Savka // Das Steuerschuldrisiko und die finanzielle Absicherung der Ukraine: Identifizierung und Monitoring Ukraine under Entscheidungszwang. Veränderungen in Wirtschaftszweigen. – Berlin, – 2014. – Oktober. – S. 114-124.
 40. Мартинюк, В. П. Моделювання взаємовпливу фіскальних та макроекономічних показників з метою забезпечення фіскальної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2013. – № 20. – С. 63-71.
 41. Мартинюк, В. П. Моделювання впливу змін у митній системі на індикатори економічної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2010. – № 14. – С. 109-116.
 42. Мартинюк, В. П. Митна система України та її фіскально-регулюючий потенціал [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3 (48), т. 2. – С. 84-92.
 43. Мартинюк, В. П. Аналіз ефективності та напрямки вдосконалення діяльності митних органів України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2010. – № 13. – С. 165-173.
 44. Мартинюк, В. П. Прогнозування надходження податкових платежів до державного бюджету за допомогою використання arima-моделі [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 2 (55). – С. 46-55.
 45. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 118-122.
 46. Мартинюк, В. П. Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25 (І). – С. 179-187.
 47. Мартинюк, В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. Сер..Економіка. –2013. – Вип. 7 (1). – С. 53-58.
 48. Мартинюк, В. П. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2013. – № 19. – С. 176-180.
 49. Мартинюк, В. П. Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25, ч. ІІ. – С. 193-198.
 50. Мартинюк, В. П. Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза економічній безпеці держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, С. І. Лекарь, Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 66-78.
 51. Мартинюк, В. П. Стратегія нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2014. – № 4 (59). – С. 143-148.
 52. Мартинюк, В. П. Наукові підходи до удосконалення методики розрахунку рівня економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 277-286.
 53. Мартинюк, В. П. Боротьба з тіньовою економікою як пріоритетний напрям зміцнення фінансової безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, К. А. Хом’як // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2015 – Вип. 11. – С. 68-72.
 54. Крисоватий, А. І. Нові можливості застосування інструментів митно-тарифного регулювання в умовах світової фінансово-економічної нестабільності / А. І. Крисоватий, В. П. Мартинюк // Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. наук.-практ. конф. [23 жовтня 2009]. – Ірпінь, 2009. – С. 150-152.
 55. Мартинюк, В. П. Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння / В. П. Мартинюк, Т. І. Длугопольська // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 4. – С. 118-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мартинюк, В. П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк. – К. : Кондор, 2011. – 326 с.
 2. Мартинюк, В. П. Фіскальна безпека держави : концептуальні засади та шляхи забезпечення [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль : Крок, 2015. – 206 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мартинюк, В. П. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с.
 

Мартинюк Олеся Миронівна

martinyuk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мартинюк, Олеся Миронівна Дослідження розв'язків крайових задач для зліченних систем нелінійних диференціальних рівнянь [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Мартинюк Олеся Миронівна ; АН України, Ін-т математики. - К., 1993. - 115 с.
 2. Мартинюк, Олеся Миронівна Дослідження розв'язків крайових задач для зліченних систем нелінійних диференціальних рівнянь [Текст] : автореферат дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Мартинюк Олеся Миронівна ; АН України, Ін-т математики. - К., 1993. - 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ронто, Н. И. Исследование периодических решений счетных систем второго порядка [Электронный ресурс ] / Н. И. Ронто, О. М. Мартынюк // Український математичний журнал. — 1992. — № 1. — С. 83-93.
 2. Мартынюк, О. М. Исследование периодических решений счетных систем дифференциальных уравнений второго порядка [Электронный ресурс ] / О. М. Мартынюк, С. В. Мартынюк // Нелинейные эволюционные уравнения в прикладных задачах. — К.: Ин-т математики АН УССР, 1991. — С. 88-90.
 3. Мартынюк, О. М. О взаимосвязи решений счетных и «укороченных» систем дифференциальных уравнений для одной начальной задачи [Электронный ресурс ] / О. М. Мартынюк // Аналитические методы исследования нелинейных дифференциальных систем. — К.: Ин-т математики АН Украины, 1992.— С. 45-52.
 4. Мартынюк, О. М. О решении двухточечной краевой задачи для счетных систем [Электронный ресурс ] / О. М. Мартынюк // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. — К.: Ин-т математики АН Украины, 1992. — С. 68-70.
 5. Мартынюк, О. М. Об одной задаче для счетных и «усеченных» систем дифференциальных уравнений нормального вида [Электронный ресурс ] / О. М. Мартынюк, С. В. Мартынюк // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. научн. трудов научной школы-семинара. — К.: Ин-т мате-матики АН Украины, 1993. — С. 86-89.
 6. Стельмащук, Л. Про перевірку знань студентів в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс ] / Людмила Стельмащук, Олеся Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2011. - № 1. – С. 98-103.
 7. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 301-303.
 8. Мартинюк, О. Метод проектів в структурі інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Марія Бойко, Олеся Мартинюк // Наукові записки. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 8. – С. 118-120.
 9. Попіна, С. Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 105-109.
 10. Попіна, С. Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс / Степан Попіна, Олеся Мартинюк, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 132-138.
 11. Мартынюк, О. М. О численно-аналитическом методе для счетных периодических систем второго порядка / О. М. Мартынюк // Нелинейные проблемы теории дифференциальных уравнений. – К. : Ин-т математики АН УССР, 1991.
 12. Мартинюк, О. М. Про взаємозв’язок розв’язків зліченої та вкороченої систем для звичайних диференціальних рівнянь / О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научн. трудов научной школы-семинара. – К. : Ин-т математики АН Украины, 1994.
 13. Мартинюк, О. М. INTEL навчання для майбутнього / О. М. Мартинюк, О. В. Дудін, Н. Б. Маланюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 62-67.
 14. Мартинюк, О. Моделювання взаємозв'язку офіційної та тіньової зарплат зі зміною ставок оподаткування / Олеся Мартинюк, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 19-26.
 15. Мартинюк, О. Імовірнісне моделювання результатів економічної діяльності як функції випадкових величин / Олеся Мартинюк, Степан Попіна, Сергій Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 102-112.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Єрьоменко, В. О. Математика для економістів. (ч ІІ.) Теорія ймовірностей і математична статистика (тексти лекцій і приклади розв’язування задач) : посіб. [Текст] / В. О Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – 144 с.
 2. Дидактичні матеріали курсу "Математика для економістів" [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 52 с.
 3. Економетрія (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 116 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Мартинюк, О. М. Матеріали для самостійного вивчення курсу «Математичне програмування» [Текст] / О. М. Мартинюк. – Тернопіль, 2008. – 88 с.
 2. Мартинюк, О. М. Елементи комбінаторики й класичне означення ймовірності [Текст] / О. М. Мартинюк , С. Ю. Попіна. – Тернопіль, 2003. – 40 с.
 3. Іващук, О. Т. Методичні вказівки з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» [Текст] / О. Т. Іващук, О. М. Мартинюк. – Тернопіль, 2005. – 44 с.
 4. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 5. Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 118 с.
 6. Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 147 с.
 7. Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 62 с.
 8. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 9. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.
 

Мартусенко Ірина Валеріївна

martusenko i v

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мартусенко, Ірина Валеріївна Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 213 с.
 2. Мартусенко, Ірина Валеріївна Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мартусенко, І. В. Захворюваність населення як основний соціально-демографічний фактор розвитку регіонального медичного комплексу [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Економічні науки. Сер. Регіональна економіка. – 2008. – Вип. 5(17), ч. 2 - С. 276-289.
 2. Мартусенко, І. В. Функціонально-компонентна структура регіонального медичного комплексу [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія. – 2008. – Вип. 58. – С. 182-189.
 3. Мартусенко, І. В. Сутність організаційного потенціалу та його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 69-72.
 4. Мартусенко, І. В. Медико-географічне районування території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 49-56.
 5. Бойківська, Г. М. Проблеми формування системи реалізації зерна в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4 (32) – С. 296-301.
 6. Мартусенко, І. В. Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко //  Агросвіт. – 2010. – № 9.– С. 30-35.
 7. Бойківська, Г. М. Організаційно-інноваційна модель ефективного використання потенціалу переробних підприємств аграрного комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 20-26.
 8. Бойківська, Г. М. Конкурентоспроможний розвиток молокопереробного підприємства: передумови та фактори / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 9. Мартусенко, І. В. Особливості конкурентоспроможного розвитку молокопереробного підприємства в сучасній практиці господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська //Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 10. Мартусенко, І. В. Рівень соціально-економічного розвитку та його вплив на функціонування медичного комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4. - С. 509-515.
 11. Мартусенко, І. В. Трансформація фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Т. Д. Сіташ // Проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 321-325.
 12. Мартусенко, І. В. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 3. - С. 126-133.
 13. Мартусенко, І. В. Комплексна оцінка проблем і перспектив соціально-економічного розвитку території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2008. – С. 144-149.
 14. Мартусенко, І. В. Передумови та фактори формування медико-географічної ситуації у Вінницькій області / І. В. Мартусенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.  Географія. – Вінниця, 2002. – Вип. 3. – С. 146-152.
 15. Мартусенко, І. В. Структурні і територіальні особливості розвитку медичного комплексу Вінницької області / І. В. Мартусенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 2. – С. 169-172.
 16. Мартусенко, І. В. Антропогенна діяльність як фактор формування та функціонування медичного комплексу / І. В. Мартусенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 162-167.
 17. Мартусенко, І. В. Методика суспільно-географічного дослідження медичного комплексу обласного регіону / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. збірник. – К., 2003. – Вип. 54. – С. 139-145.
 18. Мартусенко,  І. В. Сутність і структурні особливості медичного комплексу як територіальної системи / І. В. Мартусенко // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2003. – Вип. 1 (10). – С. 236-246.
 19. Мартусенко, І. В. Організаційні зміни регіонального медичного комплексу в період переходу до ринкових умов / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. зб. КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – Вип. 56. – С. 159-166.
 20. Мартусенко, І. В. Формування сучасної моделі сталого розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. зб. КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 57. – С. 236-242.
 21. Мартусенко, І. В. Концепція сталого розвитку суспільства як невід’ємна складова екологічної освіти / І. В. Мартусенко // Нові технології навчання. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг. – Київ - Вінниця : ІІТЗМ МОН України, ВСЕІ Університету «Україна», 2007. – Спецвип. 48, ч. I. – С. 339-343.
 22. Мартусенко, І. В. Управлінська структура регіонального медичного комплексу / І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. : часоп. Хмельн. ун-ту управління та права. – Хмельницький, 2008. – № 3 (ІІ). – С. 225-227.
 23. Мартусенко, І. В. Збереження суверенного статусу України в умовах сучасних глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 210-214.
 24. Рум’янцева, К. Є. Роль міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, І. В. Мартусенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2012. – Вип. 30. – С. 457-461.
 

Марценюк Євгенія Олексіївна

marcenyuk-yevgenya-oleksyivna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марценюк, Євгенія Олексіївна Методи параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем, що гарантують задану точність [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марценюк Євгенія Олексіївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 154 c.
 2. Марценюк, Євгенія Олексіївна Методи параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем, що гарантують задану точність [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марценюк Євгенія Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Моделювання динамічних систем за умов інтервальної ідентифікації параметрів стану в каналі вимірювань [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, О. Л. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2009. – № 5. – С. 249-254.
 2. Дивак, Т. М. Практичні аспекти застосування методу та алгоритму параметричної ідентифікації дискретних динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс]/ Т. М. Дивак, Ю. Р. Піговський, М. П. Дивак, Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 39-49.
 3. Марценюк, Є. О. Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк, М. П. Дивак, Ю. Р. Піговський, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2010. – № 11. – С. 181-187.
 4. Марценюк, Є. О. Особливості розв’язку задач параметричної ідентифікації динамічних систем в умовах інтервальної невизначеності [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – № 1. – С. 30-38.
 5. Dyvak, M. Modeling of Fermentation Processes under Limited by Amplitude Errors of a Technological Process [Еlectronic resource] / M. Dyvak, Ye. Маrtsenyuk, Y. Pigovsky.
 6. Дивак, М. Дослідження властивостей множини параметрів інтервальної дискретної моделі динамічної системи / М. Дивак, Є. Марценюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету : наук. журнал. – 2006. – № 3. – С. 163-168.
 7. Дивак, М. П. Оптимальна процедура настроювання параметрів методу ідентифікації інтервальної дискретної моделі динамічної системи / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, І. Ф. Матола // Відбір і обробка інформації : міжвід. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27 (103). – С. 17-24.
 8. Дивак, М. П. Моделювання лінійних динамічних систем із заданою структурою каналу вимірювання методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк, І. Ф. Войтюк // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону : зб. праць. – Київ : МННЦ ІТЦ, 2008. – С. 79-91.
 9. Дивак, М. П. Інтервальні дискретні динамічні моделі виробництва біогазу з побутових органічних відходів / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2010. – Спецвип. – С. 179-184.
 10. Марценюк, Є. О. Особливості побудови критеріїв оптимальності параметрів в задачах ідентифікації математичних моделей в умовах стохастичної та інтервальної невизначеності / Є. О. Марценюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 2. – С. 108-111.
 11. Шевчук, Б. М. Реализация информационно эффективной и скрытой передачи информации в беспроводных локально-региональных сетях / Б. М. Шевчук, Є. О. Марценюк, Ю. Р. Піговський // Journal of Qafgaz UniversityAn International jornal Riyaziyyat va informatika. Matematik ve bilgisayar. Математика и информатика. – 2011. – № 31. – С. 23-31.
 12. Шевчук, Б. М. Технологія дистанційного моніторингу функціональних станів спортсменів, операторів та пацієнтів на основі портативних терміналів і абонентських систем сенсорних та локально-регіональних радіомереж [Електронний ресурс] / Б. М. Шевчук, В. К. Задірака, Є. О. Марценюк, С. В. Фраєр // Український журнал телемедицини та медичної техніки НДУ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. – 2012. – Т. 10, № 1. – С. 69-73.
 13. Гераїмчук, М. Д. Математичне та техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційно-ефективних об’єктних систем комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / М. Д. Гераїмчук, Б. М. Шевчук, Є. О. Марценюк // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Сер. Приладобудування. – 2012. – Вип. 43. – С. 117-125.
 14. Марценюк, Є. О. Порівняльний аналіз методів параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – № 1. – С. 245-254.
 15. Марценюк, Є. О. Інтервальна модель для визначення швидкості руху конвеєрної лінії виробництва гіпсокортону [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем : зб. праць. – Київ : МННЦ ІТЦ, 2015. – Вип. 7. – С. 165-172. 
 

Марцінковська Олександра Богданівна

marcinkovska o b

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марцінковська, Олександра Богданівна Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва /Олександра Богданівна Марцінковська.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 216 с.
 2. Марцінковська, Олександра Богданівна Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Марцінковська Олександра Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Марцінковська, О. Атестація персоналу в ринкових умовах / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 176-180.
 2. Марцінковська, О. Еколого-економічні аспекти землекористування в Тернопільській області / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 63-66.
 3. Марцінковська, О. Конкурентоспроможність персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 168-174.
 4. Марцінковська, О. Людський капітал та шляхи його відтворення / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 310-312.
 5. Марцінковська, О. Об'єктивна необхідність та значення ділової оцінки персоналу / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 109-112.
 6. Марцінковська, О. Основи екологозбалансованого функціонування АПК Тернопільської області / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 7.– С. 18-21.
 7. Марцінковська, О. Формування якісного складу персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2006.– Вип. 11.– С. 74-76.
 8. Слівінська, Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 102-106.
 9. Марцінковська, О. Деякі аспекти розміщення продуктивних сил / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – Вип. 4. – С. 56-59.
 10. Марцінковська, О. Вплив конкурентоспроможності персоналу на ефективність роботи організації / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – 2011. – С. 203-206.
 11. Марцінковська, О. Роль коучингу в розвитку персоналу / Олександра Марцінковська, Наталія Фижик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 257-260.
 12. Марцінковська, О. Інфляційне тергетування: реалії і перспективи : [офіційне декларування інфляції центральним банком] / О. Марцінковська, О. Легкий // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 32-35.
 13. Марцінковська, О. Б. Аналіз землересурсного потенціалу Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 176-178.
 14. Марцінковська, О. Б. Аналіз екологічної стабільності території Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 99-101.
 15. Марцінковська, О. Планування ділової кар'єри як умова ефективного розвитку персоналу / Олександра Марцінковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 245-248.
 16. Марцінковська, О. "ІНКОТЕРМС-2010" як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 265-268.
 17. Марцінковська, О. Продакт-плейсмент як сучасний маркетинговий інструмент: юридичні аспекти та проблеми ефективності / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. прць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 13. – С. 327-333.
 18. Марцінковська, О. Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області : сучасний стан та перспективи / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 52-58.
 19. Марцінковська, О. Б. Розвиток і розташування підприємств сфери послуг: аналіз і тенденції / Олександра Богданівна Марцінковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 76-80.
 20. Марцінковська, О. Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту / Олександра Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 102-108.
 21. Марцінковська, О. Б. Основні напрями удосконалення землекористування в АПК Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : з6. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – Ч. 2. –С. 66-67.
 22. Марцінковська, О. Б. Основні шляхи раціонального використання земельних ресурсів Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Економічні проблеми розвитку західноукраїнського АПК в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 116-118.
 23. Марцінковська, О. Б. Еколого-економічні аспекти збалансованого розвитку господарського комплексу регіону / О. Б. Марцінковська // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : з6. наук. праць. – Хмельницький, 1998. – С. 62-64.
 24. Марцінковська, О. Б. Економічні проблеми розвитку ТВК Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 242-246.
 25. Марцінковська, О. Б. Проблеми взаємодії господарської діяльності і природного середовища в регіоні (на прикладі Тернопільської області) / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викл. і асп. кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : ВАТ “Поліграфіст”, 1997. – Вип. 1. – С. 128-131.
 26. Марцінковська, О. Б. Основні напрямки вдосконалення розвитку і розміщення продуктивних сил Подільського регіону України / О. Б. Марцінковська, М. О. Петрига // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викл. і асп. кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : ВАТ “Поліграфіст”, 1997. – Вип. 1. – С. 80-84.
 27. Марцінковська, О. Б. Екологічна ситуація на Тернопільщині та шляхи її поліпшення / О. Б. Марцінковська // Вісник Львівського націо­нального університету ім. І. Франка. – Львів, 1998. – Вип. 22. – С. 65-71.
 28. Марцінковська, О. Б. Природно-ресурсний потенціал Тернопільської області та шляхи його раціонального використання / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 153-160.
 29. Марцінковська, О. Б. Наукові основи еколого-ресурсного дослідження / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 77-88.
 30. Марцінковська, О. Б. Основні умови збалансованого розвитку регіону / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 60-63.
 31. Марцінковська, О. Б. Особливості формування ринку праці в Подільському регіоні / О. Б. Марцінковська, Н. М. Слівінська // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2003. – Т. 3. – С. 298-302.
 32. Марцінковська, О. Еколого-економічні проблеми України та шляхи їх вирішення / Олександра Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 43-48.
 33. Марцінковська, О. Система регулярного менеджменту: проблеми і шляхи впровадження в Україні [Текст] / Олександра Марцінковська, Тетяна Бутинська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 82-87.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Легкий, О. А. Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області : сучасний стан, проблеми та напрямки її активізації [Текст] / О. А. Легкий, О. Б. Марцінковська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 338-358.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Марченко Олена Іванівна

marchenko o i

Кафедра фінанси і кредит Вінницького інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Марченко, О. І. Асортимент продукції підприємства як важливий фактор зростання прибутку / О. І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 8. – С. 27-31.
 2. Марченко, О. І. Прагматика та проблематика собівартості продукції молокопереробних підприємств / О. І. Марченко, Л. І. Дороженко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 117-121.
 3. Марченко, О. І. Толінг як форма кооперування підприємств та поглиблення їхньої спеціалізації / О. І. Марченко, Я. П. Шафорост // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7-8. – С. 105-109.
 4. Марченко, О. Фінансове планування діяльності підприємств та напрями його розвитку [Текст] / Олена Марченко, Галина Погріщук // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 102-111.
 5. Марченко, О. Фінансовий стан підприємства та напрямки його зміцнення / Олена Марченко, Галина Погріщук // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 135-146.
 6. Марченко, О. І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств / О. І. Марченко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 136-143.
 7. Марченко, О. І. Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві: стан, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Марченко, Г. Б. Погріщук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Сер.  Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 49-57.
 

Сторінка 1 із 5