П'ятничка Тетяна Василівна

pyatnichkaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. П’ятничка, Т. В. Імператив та категорія часової орієнтації [Електронний ресурс] / Т. В. П’ятничка.
 2. П'ятничка, Т. Стилістичне функціонування часових форм Past i Future у художньому дискурсі / Т. П'ятничка, О. Ціщик // Лінгводидактичні аспекти навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / редкол. Л. Р. Вовк, Я. Кіда, О. П. Пророченко, Н. С. Лиса, І. А. Стешин ; голова оргком. С. І. Юрій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – С. 124-129.
 3. П’ятничка,  Т. В. Засоби мультимедіа у навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Л. О. Ковальчук, Т. В. П’ятничка // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : Філологічні науки. - 2012. - Кн. 2. - С. 87-90.
 4. П’ятничка, Т. В. Структуризація функціонально-семантичного поля теперішності / Т. В. П’ятничка, Н. В. Рибіна // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 161-166.
 5. Рибіна, Н. В. Процес сприйняття  та відтворення тонічних елементів ритмічних одиниць навчального тексту україномовними білінгвами [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна, Т. В. П’ятничка // Мандрівець : всеук­р. наук. журнал.  – Тернопіль : В-во “Мандрівець”, 2014. –  № 6. – С. 70-78.
 6. П’ятничка, Т. В., Ціщик О.О. Засоби відтворення реальної презентної ситуації в англомовному художньому дискурсі / Т. В. П’ятничка, О. О. Ціщик // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спрямування у вищій школі : зб. наук. праць. – Львів : видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 344 – 347.
 7. П’ятничка, Т. В. Переклад презентних часових форм групи Continuous українською мовою / Т. В. П’ятничка, О. О. Ціщик // Проблеми викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах економічного профілю на сучасному етапі.  – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 38-47.
 8. П’ятничка, Т. В. Засоби перекладу перфектних часових форм українською мовою / Т. В. П’ятничка // Проблеми викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах економічного профілю на сучасному етапі. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 27-31.
 9. П’ятничка, Т. В. Часова орієнтація безособових форм англійського дієслова / Т. В. П’ятничка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. –  Вип. 59. – С. 144-147.
 10. П’ятничка, Т. В. Сутність і характеристики теперішності [Електронний ресурс] / Т. В. П’ятничка // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – № 17. – Одеса, 2015. – С. 70-72.
 11. Рибіна, Н. В. Особливості сприйняття та відтворення тонічних елементів ритмічних одиниць навчального тексту / Н. В. Рибіна, Т. В. П’ятничка // Вісник Сумського державного університету. Філологічні трактати.  – Т. 1, № 6. – 2013. – С. 71-76.
 12. П’ятничка, Т. В. Темпоральна специфікація теперішності / Т. В. П’ятничка // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Сер. Філологія. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Вип. 15. – С. 106-112.
 13. П’ятничка, Т. В. Іноваційні технології як складові навчання іноземномовній комунікації / Т. В. П’ятничка // Вісник Донецького університету. Сер. Філологія. – Донецьк : в-во ДНУ, 2011. – С. 83-90.
 14. П’ятничка, Т. В. Засоби передачі англійського презенса вираженого формами  Present Simple українською мовою [Електронний ресурс] / Т. В. П’ятничка, О. О. Ціщик // Нова філологія : наук. зб. Запорізького національного університету. – Запоріжжя : В-во Запорізького національного університету, 2010. – С. 266-272.
 15. П’ятничка, Т. В. Мовна реалізація категорії теперішності безособовими формами дієслова / Т. В. П’ятничка, О. О. Ціщик // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : наук. зб. – Київ : Видавництво Київського авіаційного університету, 2007. – С. 45-52.
 16. П’ятничка, Т. В. Інтерпретація презентних форм групи Indefinite українською мовою у художніх текстах англомовної літератури / Т. В. П’ятничка, О. О. Ціщик // Проблеми викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах економічного профілю на сучасному етапі. – Тернопіль :  Економічна думка, 2007. – С. 62-70.
 17. П’ятничка, Т. В. Футуральний презенc як стилістичний засіб реалізації теперішності в англомовному художньому дискурсі / Т. В. П’ятничка, О. О. Ціщик // Вербальні та невербальні особливості дискурсу різножанрової типології. – Львів : ПП “Арал”, 2006. – С. 112-118.
 18. П’ятничка, Т. В. Нетрадиційні засоби реалізації теперішності у художньому дискурсі / Т. В. П’ятничка // Лінгводидактика та  лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики. – Львів : Видавництво Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2004. – С. 174-181.
 19. П’ятничка, Т. В. Імператив як засіб реалізації теперішності в сучасній англійській мові / Т. В. П’ятничка // Наукові записки. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Видавництво Тернопільського педагогічного державного університету імені В. Гнатюка, 2003. – № 2. –  С. 19-25.
 20. П’ятничка, Т. В. Дискурс презентних форм у сучасній англійській мові / Т. В. П’ятничка // Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – С. 108-121.
 21. П’ятничка, Т. В. Теперішній час в темпоральній системі англійської мови / Т. В. П’ятничка // Наукові записки. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Видавництво Тернопільського педагогічного державного університету імені В. Гнатюка, 2001. – № 2. – С. 45-51.
 22. П’ятничка, Т. В. Засоби реалізації теперішності в англійському художньому тексті / Т. В. П’ятничка // Іноземна філологія. – Львів, 1999. –  Вип. 111.  – С. 190-196.
 23. П’ятничка, Т. В. Мовні засоби реалізації теперішності в сучасній англійській мові / Т. В. П’ятничка // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів : Світ, 1998. – С. 46-56.
 24. П’ятничка, Т. В. Неособові форми дієслова та часові кореляції [Електронний ресурс] / Т. В. П’ятничка // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 144-146.
 25. Ковальчук, Л. О. Засоби мультимедіа у навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Л. О. Ковальчук, Т. В. П’ятничка // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : Філологічні науки. - 2012. - Кн. 2. - С. 87-90.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

Данилюк 20090605 f 5351

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Павелчак, Ольга Богданівна Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів очисників коренеплодів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Павелчак Ольга Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2000. - 166 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайової задачі [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна, О. Б. Павелчак-Данилюк // Вісник Запорізького Державного Університетуту. – 2011. – № 1. –  С. 148-158.
 2. Барна, О. Тести як засіб формування індивідуальної траєкторії вивчення фундаментальних дисциплін в економічному вузі / О. В. Барна, О. Б. Павелчак-Данилюк, В. Б. Поселюжна // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 11-13.
 3. Павелчак-Данилюк, О. Б. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку [Електронний ресурс] / О. Б. Павелчак-Данилюк, Н. Б. Процьків.
 4. Павелчак-Данилюк, О. Б. Принципи та концепції побудови інформаційних систем у фінансових установах [Електронний ресурс] / О. Б. Павелчак-Данилюк.
 5. Павелчак-Данилюк, О. Б. Інформаційна технологія та її місце в інформаційній системі підприємства [Електронний ресурс] / О. Б. Павелчак-Данилюк.
 6. Данилюк, І. В. Аудит з використанням сучасних інформаційних систем: зони ризику / І. В. Данилюк, О. Данилюк // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 26-29.
 7. Павелчак, О. Б. Напрямки зниження ступеня пошкодження коренеплодів при їх механізованому збиранні бурякозбиральними машинами / О. Б. Павелчак // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк, 1999. – Вип. 5. – С. 176-179.
 8. Павелчак, О. Б. Результати експериментальних досліджень ударної взаємодії коренеплодів з робочими органами бурякозбиральних машин / О. Б. Павелчак // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк, 2000. – Вип. 6. – С. 112-114.
 9. Ткаченко, І. Г. Вибір раціональних параметрів транспортера-сепаратора / І. Г. Ткаченко, Ю. Б. Гладьо, Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. – Київ : НАУ, 2000. – Т. 8. – С. 41-47.
 10. Булгаков, В. М. Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбиральною машиною / В. М. Булгаков, Р. Б Гевко, І. Г. Ткаченко, О. Б. Павелчак // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. – Київ : НАУ, 2000. – Т. 7. – С. 14-19.
 11. Ткаченко, І. Г. Обгрунтування параметрів транспортера-сепаратора / І. Г. Ткаченко, Ю. Б. Гладьо, Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Наукові нотатки : міжвуз. збірник. – Луцьк : ЛДТУ, 2000. – Вип. 7. – С. 260-266.
 12. Гевко, Р. Б. Аналіз принципів конструювання та тенденції розвитку робочих органів коренезбиральних машин / Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Збірник наукових статей Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 74-82.
 13. Гевко, Р. Б. Агротехнічне обгрунтування типів викопувальних і очисних пристроїв коренезбиральних машин / Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Збірник наукових статей Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 83-88.
 14. Гевко, Р. Б. Оптимізація конструктивних параметрів дискових копачів / Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Науковий вісник Національного аграрного університету. – Київ, 1997. – Вип. 9. – С. 356-365.
 15. Павелчак, О. Б. Результати досліджень пошкодження насіннєвого матеріалу гвинтовим робочим органом / О. Б. Павелчак, І. О. Павлова // Сільськогосподарські машини // Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету. – Луцьк, 2003. – Вип. 11. – С. 73-79.
 16. Маланчин, А. М. Обгрунтування конструктивних параметрів сепаруючого транспортера / А. М. Маланчин, І. Г. Ткаченко, О. Б. Павелчак // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машино-будуванні. – Харків, 2004. – Вип. 23. – С. 3-9.
 17. Фльонц, І. В. Удосконалення транспортного сепаратора для коренеплодів / І. В. Фльонц, І. Г. Ткаченко,  Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак-Данилюк // Сільськогосподарські машини // Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету. – Луцьк, 2007. – Вип. 16. – С. 168-172.
 18. Гевко, Р. Б. Визначення конструктивно-силових параметрів скребкового сепаруючого транспортера / Р. Б. Гевко, І. В. Фльонц, О. Б. Павелчак-Данилюк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2008. – Вип. 3-4. – С. 180-186.
 19. Павелчак-Данилюк, О. Б. Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах / О. Б. Павелчак-Данилюк // Вісник Тернопільського Національного технічного університету. –2015. – № 1 (73).

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Оцінка ринкової вартості та конкурентноспроможності машин і технологій [Текст] / Р. Б. Гевко, А. Д. Гарькавий, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 350 с.
 

Паздрій Ігор Ростиславович

pazdriyКафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Паздрій, Ігор Ростиславович Визначення електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла в аномальних режимах роботи та запобігання їх виникненню [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Паздрій Ігор Ростиславович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2000. - 179 с.
 2. Паздрій, Ігор Ростиславович Визначення електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла в аномальних режимах роботи та запобігання їх виникненню [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Паздрій Ігор Ростиславович ; Харківська держ. академія міського господарства. - Х., 2000. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Паздрій, І. Р. Багатоканальний широтно-імпульсний модулятор на базі програмованої користувачем вентильної матриці [Електронний ресурс] / І.Р. Паздрій, О. О. Горбенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – С. 37-41.
 2. Гончар, В. В. Гоніофотометрична система з використанням комп'ютерної техніки / В. В. Гончар, М. П. Карпінський, І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач // Технічна електродинаміка. – 1999. – № 4. – С. 71-74.
 3. Паздрiй, I. Р. Запобігання виникненню аномальних режимів роботи розрядних ламп високого тиску / І. Р. Паздрiй // Комунальное хозяйство городов. – 2000. – Вип. 22. – С. 229-233.
 4. Паздрiй, I. Р. Проблеми вимірювань та оптимізації показників металогалогенних ламп / І. Р. Паздрiй, В. В. Гончар, М. П. Карпінський // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. – Херсон : ХДТУ,  1999. – № 1. – С. 53-58.
 5. Паздрiй, I. Р. Вимірювання електричних величин джерел світла та побудова математичної моделі за допомогою комп'ютеризованої системи / І. Р. Паздрiй, В. В. Гончар, В. А. Мочульський, Р. Б. Трембач // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. – 1999. – Т. 4, № 1. – С. 174-179.
 6. Карпінський, М. П. Комп'ютерна симуляція перехідних процесів у високоінтенсивних джерелах світла / М. П. Карпінський, В. В. Гончар, І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. – Херсон : ХДТУ, 1999. – № 2. – С. 28-32.
 7. Касянчук, М. М. Вплив частоти модуляції на ефективні теплові параметри двошарової системи скло поліетилен-терефталат (mylar) у фототермічних експериментах / М. М. Касянчук, I. Р. Паздрiй, J. L. Cuevas // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2004. – Вип. 10. – С. 71-74.
 8. Паздрiй, I. Р. Моделі електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла / І. Р. Паздрій, М. М. Касянчук // Вісник Технологічного університету “Поділля”. Технічні науки. – Хмельницький, 2004. – № 5. – С. 104-106.
 9. Паздрiй, I. Р. Аналіз та математична модель процесу випаровування ртуті в люмінесцентних лампах / І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач, Г. В. Сапожник // Вісник Технологічного університету “Поділля”. Технічні науки. –Хмельницький, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 165-170.
 10. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 11. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Трембач, Р. Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" [Текст] /Р. Б. Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій; уклад. Р. Б.Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 44 с.
 2. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 3. Техніко-економічне обгрунтування розробки комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / уклад. Н. Я. Савка, І. Р. Паздрій ; під ред. О. М. Березького. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 40 с. 
 

Пазізіна Клавдія Валентинівна

pazizina

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат сільсько-господарський наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Пазізіна, К. Платіжний баланс і макроекономічна стабільність у перехідній економіці: порівняльні аспекти /К. Пазізіна //Журнал європейської економіки.– 2004.– № 2.– С. 185-216.
 2. Пазізіна, К. Платіжний баланс і національна інвестиційна привабливість /К. Пазізіна //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-2.– С. 233-239.
 3. Пазізіна, К. Оптимізація паливно-енергетичного балансу України в контексті викликів формування нового світового економічного порядку /Клавдія Пазізіна //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 363-369.
 4. Пазізіна, К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз /Клавдія Пазізіна //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 127-131.
 5. Пазізіна, К. Ефективність співпраці міжнародних фінансових організацій з країнами перехідної економіки: порівняльні аспекти / К. Пазізіна, В. Степчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч.ІІ. – С. 135-142.
 6. Пазізіна, К. Напрямки зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі України у посткризовий період [Електронний ресурс] / К. Пазізіна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 183-190.
 7. Пазізіна, К. Нові підходи у співробітництві світового банку з Україною [Електронний ресурс] / Клавдія Пазізіна.
 8. Пазізіна, К. Оптимізація структури зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / Клавдія Пазізіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 286-289.
 9. Пазізіна, С. Гармонізація українських стандартів якості з європейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / С. Пазізіна, К. Пазізіна // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.108-114.
 10. Пазізіна, К. В. Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України [Електронний ресурс] / К. В. Пазізіна, С. М. Пазізіна // Сталий розвиток економіки. – 2013. –№ 3(20). – С.42-45.
 11. Пазізіна С. М. Наслідки Південноєвропейської боргової кризи та механізми її подолання [Електронний ресурс] / С. М. Пазізіна, К. В. Пазізіна // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журн. – Тернопіль, 2016. – № 1 (30). – С. 74-79.
 12. Пазізіна, С. Гармонізація національних стандартів якості із єропейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / С. Пазізіна, К. Пазізіна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2014. - Вип. 19(1). - С. 108-114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пазізіна, С. М. Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України [Текст] / С. М. Пазізіна // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 444-456.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пазізіна, К. В. Міжнародна економіка : інтеграційні аспекти [Електронний ресурс]: консп. лекцій /К. В. Пазізіна, А. В. Уніят.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 208 с.
 2. Пазізіна, К. В. Світова та європейська інтеграція [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. В. Пазізіна, А. В. Уніят. - Тернопіль : [б. в.], 2013. - 258 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Міжнародна економіка 2 [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С. М. Пазізіна, К. В. Пазізіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 76 с.
 

Пазізіна Софія Миколаївна

1418725459 123Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пазізіна, Софія Миколаївна Імпортозаміщення в системі структурних зрушень виробництва та зовнішньої торгівлі України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Софія Миколаївна Пазізіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 255 с.
 2. Пазізіна, Софія Миколаївна Імпортозаміщення в системі структурних зрушень виробництва та зовнішньої торгівлі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Софія Миколаївна Пазізіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Пазізіна, Софія Імпортозаміщення як чинник зрушень структури виробництва і зовнішньої торгівлі України [Текст] / Софія Пазізіна // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11, № 2 : черв. – С. 199-214.
 2. Пазізіна, Софія Концептуальні засади політики імпортозаміщення / Софія Пазізіна // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 122-125.
 3. Пазізіна, Софія Реструктуризація промисловості в процесі розвитку імпортозаміщення в Україні [Текст] / Софія Пазізіна // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. [Тернопіль, 22-23 берез. 2012 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 442-446.
 4. Пазізіна, С. Гармонізація українських стандартів якості з європейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу / С. Пазізіна, К. Пазізіна // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.108-114.
 5. Пазізіна, К. В. Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України [Електронний ресурс] / К. В. Пазізіна, С. М. Пазізіна // Сталий розвиток економіки. – 2013. –№ 3(20). – С.42-45.
 6. Пазізіна, С. Посилення імпортозалежності економіки України та перспективи розвитку імпортозаміщення в посткризовий період / Софія Пазізіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 412-421.
 7. Пазізіна, С. М. Подолання імпортозалежності України при переході до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку [Електронний ресурс] / С. М. Пазізіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27. – С. 114-118.
 8. Пазізіна, С. М. Розвиток імпортозаміщення в процесі реструктуризації промислового виробництва [Електронний ресурс] / С. М. Пазізіна // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельн. економ. ун-ту. – Хмельницький, 2012. – № 3 (27). – С. 150-154.
 9. Пазізіна, С. М. Розвиток в’їзного туризму в Сполучених Штатах Америки [Електронний ресурс] / С. М. Пазізіна // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журн. – Тернопіль, 2015. – № 2 (27). – С. 34-38.
 10. Пазізіна С. М. Наслідки Південноєвропейської боргової кризи та механізми її подолання [Електронний ресурс] / С. М. Пазізіна, К. В. Пазізіна // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журн. – Тернопіль, 2016. – № 1 (30). – С. 74-79.
 11. Пазізіна, С. Гармонізація національних стандартів якості із єропейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / С. Пазізіна, К. Пазізіна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2014. - Вип. 19(1). - С. 108-114.
 12. Пазізіна, С. Імпортозаміщення споживчих товарів в контексті забезпечення економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Софія Пазізіна // Глобальна економіка в посткризовий період та Україна: Збірник тез доповідей міжнародної науково- практичної конференції студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2011. – С. 66–69.
 13. Pazizina, S. Entwicklung von Prioritätsbranchen der Importsubstitution in der Ukraine / Sofiya Pazizina // Globale und länderspezifische sozio-ökonomische Effekte. – Berlin, 2012. – S. 267-276.
 14. Рудольф, В. Напрями співробітництва польських воєводств і великих міст з країнами світу та Україною / Вавжинєц Рудольф, Софія Пазізіна // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 4. – С. 436-453.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пазізіна, С. М. Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України [Текст] / С. М. Пазізіна // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 444-456.
 2. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Міжнародна економіка 2 [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С. М. Пазізіна, К. В. Пазізіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 76 с.
 

Палій Ігор Орестович

paly-.-oКафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Палій І. Методи виявлення обличчя людини на основі комбінованого каскаду класифікаторів / І. Палій // Комп`ютинг.– 2008. – № 1.– С. 114-122.
 2. Палій І. О. Метод і засіб виявлення обличчя для ефективної обробки кольорових зображень [Електронний ресурс] / І. О. Палій // Искусственный интеллект. – 2008.– № 4. – С. 402-411.
 3. Палій І. О. Нейромережний підхід до комп’ютерного розпізнання облич [Електронний ресурс] / І. О. Палій, А. О. Саченко, С. Г. Антощук, Т. О. Буряк // Искусственный интеллект. – 2010. – № 3. – С. 378-387.
 4. Комар, М. Нейросетевой подход к обнаружению сетевых атак на компьютерные системы [Електронний ресурс] / М.П. Комар, И.О. Палий, Р.П. Шевчук, Т.Б. Федысив // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - № 2. – С. 156-163.
 

Палка Ігор Михайлович

Кафедра маркетингу

Наковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Палка, Ігор Михайлович Ефективність інвестиційної діяльності підприємства харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ігор Михайлович Палка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 193 с.
 2. Палка, Ігор Михайлович Ефективність інвестиційної діяльності підприємства харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ігор Михайлович Палка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Палка, І. М. Зарубіжна практика управління інвестиційно-інноваційною діяльністю / І. М. Палка // Інвестиції : практика та досвід. – 2019. – № 22. – С. 29-33.
 2. Палка, І. Аналіз впливу організаційно-економічних важелів на ефективність інвестиційної діяльності [Текст] / І. Палка // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія:Економіка. – 2005. – №18. – С.255-257.
 3. Палка, І. Проблемні питання формування інвестиційного клімату в Україні [Текст] / І. Палка // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2008. – №22. – С. 14-16.
 4. Палка, І. М. Роль державного регулювання інвестиційної активності в системі управління економікою [Текст] / І. М. Палка // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 305-308.
 

Палюх Микола Степанович

paliyh

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Палюх Николай Степанович. Учет затрат по содержанию и анализ использования машинно-тракторного парка : дисс ... канд. экон наук. / Николай Степанович Палюх. - Киевский институт народного хозяйства имени Д. С. Коротченко . - Киев, 1998. - 223с.
 2. Палюх Николай Степанович. Учет затрат по содержанию и анализ использования машинно-тракторного парка : автореф. дисс ... канд. экон наук. / Николай Степанович Палюх. - Киевский институт народного хозяйства имени Д. С. Коротченко . - Киев, 1998. - 26с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Палюх, М. Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового виробництва / Микола Палюх, Ольга Скирпан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 135-137.
 2. Палюх, М. Контролінг як складова підготовки менеджерів зі стратегічного управління / Микола Палюх, Петро Хомин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 226-229.
 3. Палюх, М. Формування та розвиток системи бухгалтерського обліку в Україні / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 18. – С. 224-227.
 4. Палюх, М. Облік страхування врожаю підприємствами агропромислового комплексу / Микола Палюх, Роман Сагайдак// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 198-200.
 5. Палюх, М. Особливості облікової політики кредитних спілок / Микола Палюх, Тетяна Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 218-222.
 6. Палюх, М. Методологічні основи формування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С. 153-155.
 7. Палюх, М. Особливості сільського господарства як галузі економіки і специфіка аграрних відносин та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 137-138.
 8. Хомин, П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / Петро Хомин, Микола Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 278-284.
 9. Хомин, П. Роль наукового дослідження у підготовці фахівців економічного напрямку / Петро Хомин, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 57-62.
 10. Хомин, П. Використання звітності в аграрних економічних дослідженнях / Петро Хомин, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 183-188.
 11. Хомин, П. Звітність про соціально-економічний розвиток у контексті міфів і реалій / Петро Хомин, Ярослав Бакушевич, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер: Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 223-228.
 12. Хомин, П. Калькуляція продукції: теорія і практика / П. Я. Хомин, Палюх М. С. // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 68-75.
 13. Хомин, П. Теоретичні засади бухгалтерського обліку та паралогізми їх трактування / Петро Хомин, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 212-215.
 14. Сава, А. П. Система оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. - 2010. - № 2. - С. 203-209.
 15. Хомин, П. Я. Теорія бухгалтерського обліку? QUI PRO QUO! [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2011. – № 2 (21). – С. 90-94.
 16. Палюх, М. Суть та об’єктивна необхідність застосування оперативного обліку в системі управління виробництвом / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 179-181.
 17. Палюх, М. С. Перспективи подолання інноваційного колапсу української економіки / М. С. Палюх, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 22-28.
 18. Бондар, М. Основні принципи оцінки основних засобів [Електронний ресурс] / Микола Бондар, Микола Палюх.
 19. Палюх, М. Взаємодія системи обліку і системи управління [Електронний ресурс] / Микола Палюх.
 20. Палюх, М. До питання принципів побудови та організації обліку на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Микола Палюх.
 21. Палюх, М. Мета, завданя та об’єкти управлінського обліку витрат [Електронний ресурс] / Микола Палюх.
 22. Палюх, М. Прийняття управлінських рішень на основі нормативного методу обліку витрат і системи «директ-костинг» [Електронний ресурс] / Микола Палюх, Наталя Домбровська.
 23. Палюх, М. Управлінські аспекти організації обліку і контролю виробничих затрат [Електронни ресурс] / Микола Палюх.
 24. Саєнко, М. Трудовий потенціал як складна соціально-економічна система [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 25. Саєнко, М. Україна і аграрний світ [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 26. Хомин, І. П. Норма прибутковості в контексті аналітичної інтерпритації звітних показників [Електронний ресурс] / І. П. Хомин, М. С. Палюх // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 486-491.
 27. Хомин, П. Я. Формування компетентних бухгалтерів і аудиторів потребує професійної спрямованості інформаційного забезпечення навчального процесу [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх.
 28. Хомин, І. П. Аналіз причин кризового стану аграрного сектору України у світлі методології Йозефа Алоїза Шумпетера [Електронний ресурс] / І. П. Хомин, М. С. Палюх // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2011. – Вип. 579-580. – С. 104-107.
 29. Сава, А. П. Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій [Текст] / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 141-146.
 30. Палюх, М. С. Забезпечення контролю за ефективним використанням ресурсів у системі менеджменту / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації : зб. наук. праць. – Харків : ХІБМ, 2006. – С. 102-106.
 31. Палюх, М. С. Система бухгалтерського обліку в Україні: стан та проблеми розвитку / М. С. Палюх // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – Спец. вип. – С. 308-314.
 32. Палюх, М. С. Роль підсистеми управлінського обліку в забезпеченні оптимальності фінансових результатів / М. С. Палюх, П. Я. Хомин //  Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2006. – № 2. – С. 228-233.
 33. Палюх, М. С. Об’єктивність  оцінки основних засобів як передумова достовірності показників ефективності використання ресурсного потенціалу / М. С. Палюх, П. Я. Хомин //  Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2007. – № 3. – С. 261-265.
 34. Палюх, М. С. Процедури бухгалтерського обліку: диз’юнкція та уніфікація / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во національного університету „Львівська політехніка”. – 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 407-413.        
 35. Палюх, М. С. Кооперація в аграрному секторі: історія становлення і висновки з неї / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 51. – С. 21-26.              
 36. Палюх, М. С. Методологія фінансового обліку: виклики XXI ст. щодо його формування та їх вирішення в Україні / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Облік і фінанси АПК : щомісяч. фах. журнал. – 2007. – № 11-12 (32-33). – С. 150-154.
 37. Палюх, М. С. Концептуальні підходи до наукового забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в контексті його глобалізації / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Облік і фінанси АПК : щомісяч. фах. журнал. – 2008. – № 4. – С. 123-128.
 38. Палюх, М. С. Розвиток контролю вимагає урахування недоліків його сучасного стану / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ Київський університет, 2009. – С. 387-389.
 39. Палюх, М. С. Недоліки бухгалтерського обліку колообігу власного капіталу та шляхи їх усунення / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2011. – Спец. вип. : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій, ч. 2. – С. 542-549.
 40. Палюх, Н. С. Проблемы гармонизации системы бухгалтерского учета в Украине и их подмена / Н. С. Палюх, П. Я. Хомин // Облік, економіка,  менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – Вип. 1 (5), ч. 1. – С. 178-186.
 41. Палюх, М. С. Недоліки інформаційного забезпечення менеджменту у світлі класичної теорії обліку / М. С. Палюх,  П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2012. – № 2 (18), т. 3. –  С. 246-255.
 42. Палюх, М. С. Досвід кооперації як підгрунтя її формування за сучасних умов / М. С. Палюх,  П. Я. Хомин // Наукові і практичні аспекти сільської кооперації. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – С. 29-34.
 43. Палюх, М. С. Особливості організації обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах / М. С. Палюх, А. П. Сава // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць.  – Тернопіль : Крок, 2014. – Вип. 2. – С. 97-100.
 44. Палюх, М. С. Диспаритет цін як перешкода інноваційному розвитку АПК [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, І. П. Хомин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Сер. Економічні науки. – Львів, 2012. – Т. 14, № 1 (51), ч. 2. – С. 328-333.
 45. Палюх, М. С. Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університетту (економічні науки). – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 301-310.
 46. Палюх, М. С. Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 262-269.
 47. Палюх, М. С. Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – Вип. 1 (41), ч. 2. – С. 390-396.
 48. Палюх, М. С. Оцінка стану та використання основних засобів в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, Л. М. Матвійчук // Сталий розвиток економіки :  міжнар. наук.-вироб. журнал. – Тернопіль : Білоцерківський національний аграрний університет, 2015. – № 2 (27). – С. 208-214.
 49. Палюх, М. С. Теорія бухгалтерського обліку чи паралогізми дефініцій? [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 28, ч. І. – С. 3-9.
 50. Палюх, М. С. Теоретичні засади організації обліку необоротних активів [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, Л. О. Матвійчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 24(3). - С. 172-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Пуцентейло, П. Р. Забезпечення ефективної системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика [Текст] / П. Р. Пуцентейло, М. С. Палюх // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 375-384.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Скирпан, О. П. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. П. Скирпан, М. С. Палюх. – К. : ТНЕУ, 2008. – 407 с.
 2. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / О. П. Скирпан, М. С. Палюх. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 496 с.
 3. Основиекономічноїтеорії : політекономічнийаспект [Текст] : навч. посіб. / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова. – 2-гевид., переробл. ідополн. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 304 с.
 4. Бухгалтерський облік у сільському господарстві [Текст] / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. С. Совінський [та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль : Чарівниця, 1995. – 824 с.
 5. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік у сільському госпордарстві [Текст] / О. П. Скирпан, В. М. Олійник, М. С. Палюх. – Тернопіль : Кн.-журн.вид-во "Тернопіль", 1998. – 294 с.
 6. Хомин, П. Я. Облік в акціонерних товариствах різних галузей [Текст] : підручник / П. Я. Хомин, М. С. Палюх, П. М. Гарасим. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 353 с.
 7. Основи економічної теорії : політекономічний аспект [Текст] : навч. посіб. / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова. – 2-ге вид., переробл. і дополн. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 304 с.
 8. Облік, аудит і аналіз : економічна база, стратегія, концепції [Текст] : Зб. наук. праць Між народ. наук.-прак. конференції 28-29 травня 2004 р. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 395 с.
 9. Організаційно-економічні засади забезпечення ефективного розвитку свинарства на інноваційній основі [Текст] : наук.-практ. рек. для п-ва НДВГ "Наука" / М. К. Пархомець, М. С. Палюх, П. Р. Пуцентейло, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 44 с.
 10. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.] ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.
 

Панасюк Валентина Миколаївна

 IMG 2209Кафедра обліку і оподаткування 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування

Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1998. - 163 с.
 2. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 1998. - 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ковальчук, Є. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління / Є. Ковальчук, В. Панасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 77-80.
 2. Панасюк, В. М.Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 69-76.
 3. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комукаційних процесах: суть та напрямки [Електронний ресурс] / В. М. Панасюк // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4.
 4. Ковальчук, Є. П. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль у підвищені ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / Є. П. Ковальчук, В. М. Панасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 73-75. 
 5. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку витрат по переміщенню вантажів / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб.наукових праць. - Випуск 2. -Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.41-42.
 6. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку відходів у текстильній промисловості / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1. - Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.59-62.
 7. Панасюк, В. М. Основні фактори розвитку мікро і макроекономіки в умовах малого бізнесу / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.68-69.
 8. Панасюк, В. М. Питання обліку статутного фонду / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - Тернопіль: ТІНГ, 1995. - С.31-32.
 9. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Питання обліку витрат на управління / В. М. Панасюк, Ковальчук Є. К. // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль:ТАНГ,1996.-С.63-64.
 10. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Деякі питання вдосконалення інформаційної бази управління ресурсами підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТАНГ, 1996. - С.16-17.
 11. Панасюк, В. М. Облік витрат пов’язаних з утриманням та експлуатацією фондів природоохоонного призначення / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.32-33.
 12. Панасюк, В. М. Облік витрат за місцями формування та центрами відповідальності в умовах ринку / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.31-32.
 13. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на сучасному етапі / В.М. Панасюк, Н.Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.34-35.
 14. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Проблеми обліку відходів на промислових підприємствах України / В. М. Панасюк, Н. Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.45-46.
 15. Панасюк, В. М. Деякі питання організації фінансового та управлінського обліку / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Н. Я Микитюк // Формування економічних відносин в умовах ринку.Збірник наукових праць.Випуск 1. Науковий редактор, д.е.н.Фаріон І.Д. - Тернопіль: ІОА,1997. - С.71-73.
 16. Панасюк, В. М., Козоріз М. А. Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур / В. М. Панасюк, М. А. Козоріз // Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1997. - С.33-46.
 17. Панасюк, В. М. Ковальчук Є. К. Аналіз факторів, що впливають на кредитоспроможність підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. - Тернопіль, 1999. - С.42-43.
 18. Панасюк, В. М. Аналіз і оцінка показників фінансового стану підприємства / В. М. Панасюк // Наукові записки: Збірник наукових праць. - Тернопіль: ТАНГ,1999. - С.78-82.
 19. Панасюк, В. М. Витрати виробництва в системі управлінського обліку / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 7.-Тернопіль: ТАНГ, Видавництво «Економічна думка» 1999. - С.48-51.
 20. Панасюк, В. М., Гладич Ю. Шляхи мінімізації витрат виробництва вітчизняних підприємств / В.М. Панасюк, Ю. Гладич // Вісник ТАНГ.- спец. випуск № 16. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С.22-25.
 21. Панасюк, В. М., Питель С.В. Управління капіталом акціонерного товариства / В. М. Панасюк, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Вип. 8. Відповідальний за випуск проф.М. С. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - С.29-31.
 22. Панасюк, В. М. Класифікація форм і методів обліку та розрахунку витрат виробництва(вітчизняний і зарубіжний досвід) / В. М. Панасюк, С. В. Ярощук, С. В. Бобрівець // Науковий журнал 4. Вісник Технологічного університету «Поділля».-Хмельницький, 2002. - ч.2. - С. 242-249.
 23. Панасюк, В. М. Обґрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Випуск 11. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С.69-76.
 24. Панасюк, В.М. Аналіз і оцінка ефективності функціонування газорозподільних підприємств / В.М. Панасюк, С.В. Бобрівець // Облік, аудит, аналіз: економічна база, стратегія, концепція. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Тернопіль: ТАНГ, 2004 - С. 211-219.
 25. Панасюк, В. М. Витрати виробництва: управлінський аспект / В. М. Панасюк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 148.-Дніпропетровськ :ДНУ, 2004- С.141-148.
 26. Панасюк, В. М. Напрямки підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Удосконалення системи обліку, аналізу, та аудиту як складової інформатизації суспільства. Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської конференції. - Тернопіль - Мукачево – 2004 - С.249-253.
 27. Панасюк, В.М. Сучасні підходи до інформаційного забезпечення управління витратами підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Економіка і регіони. №3 (6). – Полтава: ПНТУ НЕ. Й. Кондратюка, 2005. – С. 67-69.
 28. Панасюк, В. М. Удосконалення організаційно-мотиваційних засад підвищення ефективності господарювання / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективності інновацій в регіоні. – НАН України. ІРД. – Львів, 2005. – Вип. 1. С. 333-340.
 29. Панасюк, В. М. Бухгалтерський баланс: переваги та недоліки діючої форми фінансової звітності / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. Науковий журнал ТНЕУ: Вип. 12. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. С.184-189.
 30. Панасюк, В. М. Удосконалення системи обліку, як інструменту управління собівартістю продукції / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2008 – С.121-134.
 31. Панасюк, В. М. Сутність облікової категорії «дебіторська заборгованість» та особливості формування політики управління нею / В. М. Панасюк, Ю. П. Хамула //Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 12 / – Тернопіль, 2008 – 116 с.
 32. Панасюк, В. М. Проблеми обліку інтелектуального капіталу / В.М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, 2009 – С. 16-28.
 33. Панасюк, В. М. Комунікаційні процеси щодо використання інформаційних ресурсів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2009 – С. 111-119.
 34. Панасюк, В. М. Управління комунікаційними процесами в умовах трансформаційної економіки / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Т.17. – ч.2. – Кам′янець-Подільський, 2009. – С. 23-31.
 35. Панасюк, В. М. Організаційно-мотиваційні та правові засади підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств: управлінський аспект. / В.М. Панасюк // Галицький економічний вісник №4. – 2009. – С. 23-29.
 36. Панасюк, В. М. Проблеми переходу підприємств на складання звітності за міжнародними стандартами / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2011. - С. 96 – 108.
 37. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комунікаційних процесах: суть та напрямки / В. М. Панасюк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2011. С. 81-91.
 38. Панасюк, В. М. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль в підвищенні ефективності управління підприємством / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 3 (18) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф. Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – – С. 93-101.
 39. Панасюк, В. М. Реформування системи бухгалтерського обліку, як умова ефективного управління / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ між нар. наук. - практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с.(С. 31-33).
 40. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСФЗ / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2013. - №4. – С. 84-97.
 41. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Дніпропетровськ, Вип. 7. - С. 113-124.
 42. Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік як споконвічна народна наука і підґрунтя економіки / В. М. Панасюк, Й. Я. Даньків М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2015. -275 с.
 43. Панасюк, В. М. Аспекти обліку виробничих запасів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Вип. 15. – Донецьк, 2014 – С.155-163.
 44. Панасюк, В. М. Деякі аспекти організації обліку на малих підприємствах / В. М. Панасюк, Т. Г. Альошина // Матеріали науково-практичної конференції "Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності". Збірник праць. -Тернопіль: ТІНГ, 1992.-С.13-14.
 45. Панасюк В. М. Підвищення ролі витрат виробництва в управлінні ефективністю господарювання / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2.-Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень,1998. - С.112-114.
 46. Панасюк, В. М. Теоретико-методичні аспекти реформування системи оподаткування в умовах перехідної економіки / В. М. Панасюк, І. Г. Благун, Н. В. Гавришко // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2. - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1998. - С.369-373.
 47. Панасюк, В. М. Напрямки вдосконалення методики визначення затрат на виробництво з позиції їх впливу на ефективність / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України": Збірник наукових праць. - Тернопіль,1998.-С.163-165.
 48. Панасюк, В. М. Етапи розвитку і впровадження систем управління витратами виробництва на промислових підприємствах / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наук.-практ. Конференції «Роль національних стандартів обліку в інтеграційному процесі України у світовий економічний простір».-Мукачево.-2002.-С.58-61.
 49. Панасюк, В. М. Шляхи підвищення ефективності господарювання газотранспортних компаній / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Матеріали міжнародної наук.-практ. Конференції «Стратегія іноваційного розвитку підприємств України». Том 1.-Київ:2003.-С.101-105.
 50. Панасюк, В. М. Послідовність розробки і впровадження системи контролінгу витрат виробництва / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. Вип. 10 – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С. 109–115.
 51. Панасюк, В. М. Зниження витрат: фактори та мотивації / В. М. Панасюк // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: Тези доп. Всеукр. Наук.-практ. Конф. 23-24 лист. 2006р. – Т.: Терно-граф, 2006 - С.39-42.
 52. Панасюк, В. М. Формування інформаційно-аналітичної бази підприємства / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 11 / Відп. За Вип. проф. М.С.Пушкар. – Тернопіль, 2006. – С.79-83.
 53. Панасюк, В. М. Організація калькулювання на промислових підприємствах Закарпаття / В .М. Панасюк, М. В. Реслер // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція ХНІ ст.: Наука. Технологія. Освіта, – МТУ, 2007. – С. 18-22.
 54. Панасюк, В. М. Місце системи обліку у структурі інформаційних ресурсів менеджменту/ В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2007 року. – Тернопіль: ТНЕУ.
 55. Панасюк, В.М. Проблеми обліку капіталізації майна / В. М. Панасюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» - Тернопіль, 23-24 квітня 2010.
 56. Панасюк, В. М. Облікове відображення якості виробничих запасів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні». - Тернопіль, 10-11 жовтня 2014.
 57. Panasjuk V.M. Fuzzy-multiple Approach in Choosing the Optimal Term for Implementing the Innovative Project / V. Panasjuk, S. Sachenko, O. Chereshnyuk, A. Banasik, I.Golyash // Proceedings of 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Bucharest, Romania, 21-23 September 2017, P. 533-537.
 58. Panasjuk V. Cybercrimes,Cyber Law and Computer Programs for Security / V. Panasjuk, A. Farion // ACIT 2018 International Conference “Advanced Computer Information Technologies”. Ceske Budejovice,Czech Republic,1-3 june 2018. P. 267-270.
 59. Panasjuk V. Development of the system to integrate and generate content considering the cryptocurrent needs of users / V. Panasjuk, V. Lytvyn, V. Vysotska, V. Kuchkovskiy // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Vol 1, No 2(97),2019- C. 18-30.
 60. Panasjuk V.M. Design of a recommendation system based on collaborative filtering and machine learning considering personal needs of the user /  V.Panasjuk, V . Lytvyn, V. Vysotska, V. Shatskykh // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Vol 4, No 2(100),2019- C. 6-28.
 61. Panasjuk V.M. Improved Method of Software Automation Testing Based on the Robotic Process Automation Technology / V.Panasjuk S.Yatskiv, I.Voytyuk, N.Yatskiv, Y.Trufanova // 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 – Proceedings. Ceske Budejovice, Czechia.Р. 293-297.
 62. Panasjuk V.M. ANTRL as a Development Platform for the Series DSL for the Learning Process / V.Panasjuk, І. Kandyba, Y Davydenko, A. Shved, M. Fisu // Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) Volume 1 September 18-21, 2019 Metz, France. P. 597-601.
 63. Panasjuk V.M. Fuzzy Approach for Determining the Competitivenes of Innovative Project / V.Panasjuk, O.Chereshnyuk, S.Sachenko, O.Adamyk // 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) Volume 1. P.718-724 September 18-21, 2019 Metz, France.
 64. Panasjuk V.M. Improvement of financing system of technological development on Ukrainian agricultural machinebuilding enterprises / V.Panasjuk, P. Nadiia, A.Reznik, А.Slobodianya M. Ivanova // Advances in Economics, Business and Management Research, volume 99. 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). Р. 26-30.
 65. Панасюк В. М. Особливості внутрішнього аудиту реалізації послуг готельного господарства / Панасюк В. М., Саченко С.І., Черешнюк О.М. // Мукачівський державний університет, електронний збірник «Економіка та суспільство». Випуск №10, Червень 2017 р. –C. 803-810.
 66. Panasjuk V.M. The performance audit of a corporate website as a tool for its internet marketing strategy / V. Panasjuk, S. Sachenko, I.Golyash //«EUREKA: Social and Humanities».Number 5. 2017. – P. 57-66.
 67. Панасюк В. М. Фінансування розвитку соціальної інфраструктури / В.М. Панасюк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія, «Економіка» Т.XVIII. вип.304.-Маріуполь.Дон.2017. С. 300-305.
 68. Панасюк В. М. Ефективність розвитку соціальної інфраструктури регіону з орієнтацією на її пріоритетність / В.М. Панасюк, І.В. Бакум // Бізнесінформ, №12. 2017 – С. 144-147. 
 69. Panasjuk V.M. Law of formation and development of social production forces of a region Іnnovative solutions in modern science. / V. M. Panasjuk // № 10(19), Dubai, 2017, С. 22-38.
 70. Панасюк В. М. Міжрегіональні диспропорції розвитку соціальної інфраструктури в умовах трасформації / В.М. Панасюк // Полтавський університет економіки і торгівлі. Серія «економічна наука» - 2017. №5(84). С 129-137.
 71. Панасюк В.М. Інструменти  та механізми регіональної інтеграційної політики розвитку соціальної інфраструктури// В.М. Панасюк // Електронний ресурс. Східна Європа: економіка, бізнес та управління - №4(15). 2018.
 72. Панасюк В.М. Проблеми модернізації соціальної інфраструктури регіону / В.М. Панасюк, В. О. Брянцев, В.І. Щелкунов, В.М. Криштопа // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" . Дніпровський аграрно – економічний університет. №4. 2018.
 73. Панасюк В.М. Концептуальні основи стратегії соціального розвитку регіону / В.М. Панасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» 2018 - с. 134-138.
 74. Панасюк В.М. Роль соціальної інфраструктури та її основних елементів у розвитку регіону / В.М. Панасюк, С.П. Білоус, В.Г. Горник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2018 – С. 63-68.
 75. Панасюк В.М. Соціальна інфраструктура регіону в системі національного соціально-економічного простору / В.М. Панасюк // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор».  Випуск №1 (44) 2018 – С. 52- 58.
 76. Панасюк В.М. Методологія аналізу ресурсного потенціалу для забезпечення соціального розвитку регіону / В.М. Панасюк // Науковий журнал «Інтелект XXI» - Випуск 1, 2018 – С. 110-114.
 77. Панасюк В.М. Modern information management technologies in business incubation, as a factor of sustainable development in the region / В.М. Панасюк, А.М. Жученко, С.П. Білоус, А.І. Павлова // Innovative solutions in modern science№3 (22), Dubai, 2018, С. 20-35.
 78. Панасюк В.М. Financial and managerial aspect of the development and functioning of the social infrastructure of the region / В.М. Панасюк, В.І. Дармограй, П.І. Гаман // Международный научный журнал «PARADIGM OF KNOWLEGE» №3 (29), г. Маскат, 2018 – С. 32-45.
 79. Панасюк В.М. Методичні підходи до оцінки ефективності реалізації цільових програм розвитку соціальної інфраструктури регіону / В.М. Панасюк, В.І. Щелкунов, Н.О. Гаман // Вчені записки таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Економіка і управління. Том 29 (68). № 3, 2018- С. 123-128.
 80. Панасюк В.М. Систематизація факторів впливу на стан та розвиток соціальної інфраструктури регіону / В.М. Панасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 17. Ч.2. 2018 -С. 214-221.
 81. Панасюк В.М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу для стабілізації інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону / В.М. Панасюк // Науковий вісник ужгородського національного університету серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 17 Частина 1. 2018.-С. 29-33.
 82. Панасюк В.М. Ключові показники ефективності як інструмент реалізації багатовекторної політики управління бізнесом / В.М. Панасюк, В.М Серединська, О.М.Загородна // Електронне науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку» Випуск 23. Вересень 2018 р.- С. 154-160.
 83. Панасюк В.М. Значення соціальної інфраструктури регіону у формуванні інноваційної політики / В.М. Панасюк // Вісник Волинського інституту економіки і менеджменту. №21/2018-С. 231-220.
 84. Панасюк В.М. Методологічні принципи формування стратегії розвитку об’єктів соціальної інфраструктури регіонів України / В.М. Панасюк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 3 (15), 2018 – С. 167-171.
 85. Панасюк В.М. Механізм оцінки ефективності реалізації програм розвитку соціальної інфраструктури / В.М. Панасюк // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка та регіон», №8, 2018 – С. 65-70.
 86. Панасюк В.М. Структурна трансформація соціальної сфери регіону в інформаційній економіці / В.М. Панасюк, В.І.Дармограй, В.Г. Горник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 2. - С. 63-73.
 87. Панасюк В.М. Міжрегіональні диспропорції розвитку соціальної інфраструктури в умовах ринкової трансформації / В.М. Панасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», 2018 – С. 78-84.
 88. Панасюк В.М. Концентуальні підходи до формування економічної політики небанківських фінансових установ/ В.М. Панасюк // Інфраструктура ринку. Електронний науково – практичний журнал – Випуск 28, 2019 – С. 150-156.
 89. Панасюк В.М. Аналітичне забезпечення маркетингової програми фінансової установи / В.М. Панасюк, О.М. Загородна, В.М. Серединська // Інфраструктура ринку. Електронний науково – практичний журнал. № 30, 2019. – С. 154-161.
 90. Панасюк В.М. Фінансова політика небанківської фінансової установи: сутність та порядок формування / В.М. Панасюк, О. Г. Бродовська // Інфраструктура ринку. Електронний науково – практичний журнал. № 32, 2019. – С. 175 – 183.
 91. Панасюк В.М. Обліково – аналітичний інструментарій управління оборотними активами підприємства в частині витрат майбутніх періодів / В.М. Панасюк, О.О. Маринович, В.А.Шухман / Проблеми підходу в економіці. 2019. Вип. 4 (72). Ч.2. С. 178-184.
 92. Панасюк В.М. Аналітичне забезпечення системи управління логістичними потоками фінансової установи / В.М. Панасюк // Економічні студії. Науково – практичний журнал 3 (25) вересень 2019 р. С. 104 – 108.
 93. Панасюк В.М. Механізм та інструменти удосконалення і модернізації соціальної інфраструктури регіону / В.М. Панасюк // Причорноморські економічні студії. Вип.45.2019 С. 27-37.
 94. Панасюк В.М. Персонал фінансової установи як об’єкт аналізу і управління / В.М. Панасюк // Науковий вісник УжНУ. 2019. Вип. 27. С. 24–29.
 95. Panasjuk V.M. Management of territorial – industrial entities and influence to the development social infrastructure / V.М. Panasjuk // Innovative solutions in modern science. Dubai. 2019. 7 (34). – Р. 51-59.
 96. Panasjuk V.M. Influence of territorial – industrial entities to the development social infrastructure / V.М. Panasjuk // Innovative solutions in modern science. Dubai. 2020. №1 (37). – Р. 5-27.
 97. Панасюк В.М. Ризики соціальної інфраструктури регіону при її розвитку та становленні/ В.М. Панасюк // Науковий журнал «Проблеми системного підходу в економіці» - Випуск 25, 2020. С. 93-106.
 98. Панасюк В.М. Інформатизація та цифровізація: тенденціїї та напрями розвитку в Україні / В.М. Панасюк // Науковий журнал «Інтелект XXI» - Випуск 1, 2020. С..110-126.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Панасюк, В. М. Витрати виробництва : управлінський аспект [Текст] : монографія / В. М. Панасюк. – Тернопіль : Астон, 2005. – 287 с.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 294 с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 5. Ковальчук, Є. К. Методологічні аспекти витратної політики за умов функціонування інформаційних систем [Текст] / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-99.
 6. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 7. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 8. Панасюк, В. М. Управління витратами виробництва: Монографія / В. М. Панасюк. Управління витратами виробництва. - Тернопіль: Економічна думка,1999. - 120 с.
 9. Панасюк, В. М. Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств: колективна монографія. - Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 254 с.
 10. Панасюк В.М., Серединська В.М. Аналітичне обґрунтування маркетингових комунікацій: монографія колективна за ред. проф. Р. В. Федоровича.- Тернопіль: ФОП Шпак В.Б., 2018.- 308 с.- С. 221-223.
 11. Панасюк В.М. Соціальна інфраструктура регіону: сучасний формат та інформаційні інструменти розвитку: монографія / В. М. Панасюк. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2018. – С. 288.
 12. Панасюк В.М., Мельничук І. В., Бобрівець В. В. Сучасний інструментарій облікового та правового забезпечення управління благодійної діяльністю. Теорія, методологія і практика господарсько – фінансової діяльності підприємства: монограф.- Полтава: ЦФЕНД, 2019. С. 79-101.
 13. Панасюк В.М. Бродовська О. Г. Оцінка майна підприємства експертом – аудитором. Концептуальні основи розвитку системи бухгалтерського і управлінського обліку та звітності: монограф. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ. 2019 – 223 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : ТОВ «Лілея», 2005. – 152 с.
 2. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Бухгалтерський облік: від знань до компетентностей: навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 288 с.
 3. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 328 с.
 4. Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 330 с.
 5. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с. – До 45-річчя ФОА ТНЕУ.
 6. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 360 с.
 7. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 245 с.
 8. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.
 9. Панасюк, В. М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Карт- бланш, 2002. – 260 с.
 10. Панасюк, В. М. Податковий облік : організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Астон, 2003. – 304 с.
 11. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Г. П. Журавель, Е. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – К. : Економічна думка, 1999. – 155 с.
 12. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Крок, 2012. – 551 с.
 13. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 14. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Крок, 2012. – 127 с.
 15. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст]: навч. посіб. /З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський.– 2-ге вид., переробл. і доповн.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 446 с.
 16. Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с.
 17. Збірник задач з бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. / Н. Я. Микитюк, Є. К. Ковальчук, Г. П., Журавель, В. М. Панасюк. - Тернопіль:Економічна думка, 1999. - 64 с.
 18. Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади: навчальний посібник. / В. М. Панасюк, В. О. Ластовецький, Н. М. Урбан та ін. - Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 260с.
 19. Облік в галузях економіки: навчальний посібник 2-ге видання. / З .В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка. 2014. – 210 с.
 20. Облік і звітність за міжнародними стандартами. навчальний посібник (2-е видання). / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 551 с.
 21. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник (навчально-методичний комплекс) (2-е видання) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 340 с.
 22. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях): навчальний посібник (2-е видання) / / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. - Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 150 с.
 23. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 446 с.
 24. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 303 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Судово-бухгалтерська експертиза: опорний конспект лекцій / В.М. Панасюк Тернопіль: Астон, 2005. – 98 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завд. / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 132 с.
 3. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 46 с.
 4. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. інструментарій до оцінювання самост. роботи / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, І. В. Мельничук [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 168 с.
 5. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : роб. зошит / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 86 с.
 6. Римар Г. А., Панасюк В. М. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 7. Римар Г. А., Панасюк В. М. Робочий зошит з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 86 с.
 8. Rymar G. A., Panasjuk V. M. Methodische handreichungen und aufgaben zur durchführung praktischen übungen für die buchführung. Ternopil: TNEU, 2019. S. 68.
 9. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В., Римар Г. А. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік». Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 130 с.
 10. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В., Римар Г. А. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік». Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 47 с.
 11. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Методичний інструментарій для оцінювання самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік». Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 200 с.
 12. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Основи бухгалтерського обліку" / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук Н.М. Підлужна. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 34 с.
 13. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Фінансовий облік" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" денної форми навчання / В.М. Панасюк, Н.М. Урбан. - Мукачево: МТІ,2001.- 110с.
 14. Розробка і реалізація регіональних програм сприяння розвиткові малого підприємництва: Метод. вказівки / В.М. Панасюк, М.А. Козоріз. - Львів: НАН України,Інститут регіональних досліджень, 2002.- 50 с.
 15. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Судово-бухгалтерська експертиза" / В.М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка,2002.- 20 с.
 16. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Бухгалтерський облік" частина 1. / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2003.- 34 с.
 17. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з курсу " Організація обліку за національними стандартами для студентів усіх форм навчання" / В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 115 с.
 18. Методичні вказівки по вивченню курсу "Звітність підприємств " для студентів облікових спеціальностей усіх форм навчання/ В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 118 с.
 19. Методичні вказівки і завдання до курсової роботи з фінансового обліку / В.М.Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2004.- 70 с.
 20. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методика та організація наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання / В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 56с.
 21. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методологія наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання/ В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 64с.
 22. Методичні рекомендації аналізу фінансового стану газорозподільчих підприємств / М.С.Пушкар, В.М. Панасюк, В.Я.Фаріон, Т. Г. Бурденюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2008 – 48 с.
 23. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 52 с.
 24. Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”/ В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 54 с.
 25. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання. / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 116 с.
 26. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011 – 96 с.
 27. Heft mit Aufgaben zur individuellen Bearbeitung aus dem Fachgebiet „Buchführung“ für Studenten der ukrainische-deutschen Wirtschaftsfakultät. / V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 60 s.
 28. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної (самостійної) роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 29. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 30. Methodische Handreichungen und Aufgaben zur Durchführung Praktischer Übungen für die Buchführung/ V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 108 s.
 31. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 108 с.
 32. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Облік в галузях економіки» / Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 27 с.
 33. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, О.М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 96 с.
 34. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 160 с.
 35. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, Н. Я. Зарудна. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 63 с.
 36. Робочий зошит з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 93с.
 37. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» / В. М. Панасюк, О. М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 38. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік (заг. теорія)» / / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, М. В. Дерій. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 72 с
 39. Робочий зошит з дисципліни «Бухалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Г. А. Римар, Н. В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015 – 93с.
 40. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 68 с.
 41. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 47 с.
 

Паничок Тетяна Ярославівна

panichok-tetyana-yaroslavvna

Кафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Паничок, Тетяна Ярославівна Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Тетяна Ярославівна Паничок ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 187 с.
 2. Паничок, Тетяна Ярославівна Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Тетяна Ярославівна Паничок ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Паничок, Т. Теоретичні напрямки статевого виховання в Німеччині в період існування ФРН і НДР (1949-1989 р.р.) / Тетяна Паничок // Молодь і ринок. – 2007. – № 8. –С. 128-132.
 2. Паничок, Т. Особливості статевого виховання як невід'ємної частини дошлюбного виховання в ФРН / Т. Паничок // Освітянин. – 2006. – № 2. – С. 25-27.
 3. Паничок, Т. Особливості статевого виховання як невід'ємної частини дошлюбного виховання у ФРН / Т. Паничок // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 139-143.
 4. Паничок, Т. Статеве виховання як актуальна соціо-педагогічна проблема в Німеччині на початку ХХ століття та за часів існування ФРН і НДР / Т. Паничок // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 7. – С. 177-184.
 5. Паничок, Т. Я. Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови / Т. Я. Паничок // Філологічні трактати. – 2012. – № 4. – С. 85-88.
 6. Паничок, Т. Я. Афіксація як типологічно характерний спосіб словотворення в німецькій мові / Т. Я. Паничок // Вісник Маріупольського гуманітарного державного університету. Сер. Філологія. – Маріуполь, 2012. – Вип. 7. – С. 126-132.
 7. Паничок, Т. Я. Особливості вживання та перекладу модальних дієслів німецької мови / Т. Я. Паничок // Наукові записки. Сер. Філологія. –  Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – С. 94-96.
 8. Паничок, Т. Я. Англіцизми в сучасній німецькій мові / Т. Я. Паничок // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 50. – С. 184-187.
 9. Panychok, T. Y. Mündliche Kommunikation im Fremdsprachen-unterricht /Т. Y. Panychok // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. – Ужгород : ФОП Береза А. Е., 2012. –  Вип. 10. – С. 364-368.
 10. Паничок, Т. Я. Проблеми статевого виховання і статі у німецькій суспільній думці наприкінці XVIII  на початку XIX століття / Т. Я. Паничок // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Умань : УДПУ, 2008. – № 1. – С. 91-96.
 11. Паничок, Т. Я. Особливості взаємодії учителів і батьків при здійсненні статевого виховання учнівської молоді у Німеччині / Т. Я. Паничок // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – № 43. – С. 169-177.
 12. Паничок, Т. Я. Основні аспекти ефективного статевого виховання у ФРН / Т. Я. Паничок // Педагогічні науки. – Суми : СДПУ, 2008. – № 2. – С. 65-69.
 13. Паничок, Т. Я. Особливості  становлення статевого виховання школярів у Німеччині з кінця XX століття / Т. Я. Паничок // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2015.  – Вип. 49 (2). – С. 219-225.
 14. Паничок, Т. Я. Принцип мультидисциплінарності як основний принцип організації статевого виховання у навчальних закладах Німеччини / Т. Я. Паничок // Вісник психології і педагогіки. – К., 2013. – Вип. 12.
 15. Паничок, Т. Я. Перспективи використання досвіду організації статевого виховання  Німеччини в школах України / Т. Я. Паничок // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – С. 102-107.
 16. Паничок, Т. Я. Статеве виховання учнівської молоді на етапі становлення державної єдності Німеччини / Т. Я. Паничок // Наукові записки. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 9. – С. 102-108.
 17. Паничок, Т. Я. Kommunikative Grammatik [Електронний ресурс] / Тетяна Ярославівна Паничок // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – C. 214 – 216.
 18. Паничок, Т. Я. Вerufsbezogener deutschunterricht als primäres lernziel jedes fremdsprachenunterrichts [Електронний ресурс] / Тетяна Ярославівна Паничок.
 19. Паничок, Т. Я. Розвиток статевого виховання в німецькій педагогіці XVIII - першої половини XX ст. [Електронний ресурс] / Тетяна Ярославівна Паничок.
 20. Паничок, Т. Шляхи використання досвіду статевого виховання Німеччини на заняттях з іноземної мови в навчальних закладах України [Електронний ресурс] / Тетяна Паничок. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Німецька мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Г. Цяпа, О. М. Царик, Т. Я. Паничок [et al.] ; за ред. А. Г. Цяпи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 142 с.
 

Паночишин Юрій Миколайович

panochishin-yumКафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Паночишин, Юрій Миколайович Моделювання систем керування потокорозподілом в мережах теплопостачання [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Паночишин Юрій Миколайович ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2004. - 209 с.
 2. Паночишин, Юрій Миколайович Моделювання систем керування потокорозподілом в межах теплопостачання [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Паночишин Юрій Миколайович ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2004. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Козловський, А. Аналіз ринку електронних платіжних систем в Україні / Андрій Козловський, Юрій Паночишин / Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 141-143.
 2. Паночишин, Ю. М. Задача розподілу потоків у мережах із багатьма джерелами і стоками [Електронний ресурс] / Ю. М. Паночишин // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4. – С. 112-116.
 3. Лисюк, О. М. Моделі системи масового обслуговування для оцінки ефективності діяльності банків [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 4. Рум’янцева, К. Є. Роль міжпредметних зв’язків у процесі вивчення математичних дисциплін в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин.
 5. Лисюк, О. М. Побудова економіко-математичних моделей на основі теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 6. Паночишин, Ю. М. Нечітка модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб-позичальників комерційних банків [Електронний ресурс] / Ю. М. ПаночишинО. М. КозачкоІ. Є. Паночишина // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1 (147). – С. 161-167.
 7. Козловський, А. В. Сучасні підходи до розробки моделі стійкості економічної системи [Електронний ресурс] / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин.
 8. Паночишин, Ю. М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Ю. М. Паночишин, О. М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 4 (226), т. 1. – С. 27-33.
 9. Паночишин, Ю. М. Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими ресурсами регіону [Електронний ресурс] / О. М. Вільчинська, Ю. М. Паночишин, Т. О. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – № 2 (234), т. 1. – С. 177-181.
 10. Паночишин, Ю. М. Використання математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки в задачі оцінки фінансової стійкості комерційних банків [Електронний ресурс] / Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева // Вісник Запорізького національного університету. Сер. Фізико-математичні науки. – 2011. – № 2. – С. 80-86.
 11. Паночишин, Ю. М. Особливості використання моделей системи масового обслуговування в банківській сфері [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 259, т. VI. – С. 1563-1568.
 12. Паночишин, Ю. Статистичний аналіз товарообігу підприємств гуртової торгівлі харчовими продуктами (на прикладі торгівлі м’ясними виробами) [Електронний ресурс] / Юрій Паночишин, Андрій Козловський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчен. Терноп. націон. екон. ун-ту – 2013. – Вип. 20. – С. 161-167.
 13. Паночишин, Ю. М. Особливості оцінювання знань при викладанні дисципліни "Економічна інформатика" в умовах КСМОНП / Ю. М. Паночишин // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. – 2009. – Вип. 29. – С. 27-31.
 14. Паночишин, Ю. М. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників на основі нечіткої логіки / Ю. М. Паночишин, О. М. Лисюк, І. Є. Паночишина // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 256, т. X. – С. 2412-2422.
 15. Паночишин, Ю. М. Математичне моделювання в задачах оцінювання поточного стану інженерних мереж теплопостачання / Ю. М. Паночишин, В. М. Дубовой // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2004. – № 6 (76).– С. 131-139.
 16. Паночишин, Ю. М. Оптимізація контролю в системах управління інженерними мережами теплопостачання / Ю. М. Паночишин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 6.– С. 77-83.
 17. Паночишин, Ю. М. Модель об’єкта в системах управління потоко-розподілом / Ю. М. Паночишин, Л. М. Янчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 4. – С. 60-66.
 18. Паночишин, Ю. М. Оцінка ефективності алгоритму розподілу потоків / Ю. М. Паночишин // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2001. – № 6. – С. 126-129.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст]: навч. посіб. /А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук.– К.: Знання, 2011.– 463 с.
 2. Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 464 с.
 

Паньків Євген Васильович

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кравчук, Микола Унікальне видання / Микола Кравчук, Євген Паньків // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 143-145. – Рец. на кн.: Статути Великого князівства Литовського : у 3 т./ за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] /О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 176 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Нова історія : навч. посіб / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Тернопіль, 1998. – 200 с.
 

Паращук Лілія Георгіївна

paraschuk-l-g-Кафедра цивільного права і процесу

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Паращук, Л. Г. Приватне право як форма втілення і вираження свободи суб’єкта [Електронний ресурс] / Лілія Георгіївна Паращук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 63-71.
 2. Паращук, Лілія Свобода договору як один із засобів реалізації принципів верховенства права в Україні /Лілія Паращук //Юридичний журнал.– 2011.– № 11.– С. 62-66.
 3. Паращук, Л.. Поняття та ознаки цінних паперів як об’єктів цивільних прав [Електронний ресурс] / Лілія Паращук.
 4. Паращук, Л. Особливості представництва у цивільному праві [Текст] / Лілія Паращук, Анна Кучер // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 94-100.
 5. Бутрин-Бока, Н. Практична реалізація принципів – складових верховенства права у цивільно-правових відносинах [Текст] / Наталія Бутрин-Бока, Лілія Паращук // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 152-158.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми сучасного сімейного права [Текст] : кол. моногр. / О. Й. Парнета, І. С. Лукасевич-Крутник, В. О. Кожевнікова [та ін.] ; за наук. ред. І. С. Лукасевич-Крутник. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 208 с.
 

Парижак Надія Володимирівна

Paryjak

Кафедра фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Парижак Н. Міжбюджетні відносини в Україні: оцінка і напрямки реформування / Надія Парижак // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 60-68.
 2. Парижак Н. Парадигма ринкового ціноутворення / Н. Парижак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Еконмічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 156-164.
 3. Парижак, Надія. Міжбюджетні відносини: оцінка і реформування [Текст] / Надія Парижак // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 291-294.
 4. Парижак, Надія Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи в механізмі міжбюджетних відносин / Надія Парижак, Лідія Скиба, Василь Овод // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 5. – С. 310-314.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Парижак, Н. В. Збірник задач і нормативних актів з ціноутворення [Текст] / Н. В. Парижак. – Тернопіль : Лідер, 1999. – 92 с.
 2. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Парижак, М. П. Шаварина, В. М. Булавинець, О. М. Майборода. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 192 с.
 3. Парижак, Н. В. Ціноутворення (Збірник задач і нормативних актів) [Текст] / Н. В. Парижак, І. П. Сидор. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 106 с.
 

Парнета Оксана Йосипівна

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Парнета, О. Польща в системі міжнародних відносин у міжвоєнний період(1919–1939) [Електронний ресурс]/ О. Парнета.
 2. Парнета, О. Інституалізація Польської Республіки (1918 – 1921 рр) [Електронний ресурс] / О. Парнета // Україна – Європа – Світ. – 2011. – С. 120-125.
 3. Алексієвець, М. Український вектор у східній політиці Другої Речі Посполитої. Інкорпорація Східної Галичини та полонізація українців краю [Електронний ресурс] / М. Алексієвець, О. Парнета // Україна – Європа – Світ. – 2011. – С. 155-170.
 4. Парнета, О. Основні тенденції становлення зовнішньої політики відродженої Польщі. Федералізм та інкорпораціоналізм (1918-1926 рр.) [Електронний ресурс] / Оксана Парнета // Україна – Європа – Світ. – 2011. – С. 95-111.
 5. Парнета, О. Міжнародне становище Польщі та її зовнішня політика в міжвоєнний період (1919-1939 рр.) [Електронний ресурс] / О. Парнета // Україна – Європа – Світ. – 2011. – С. 302-307.
 6. Парнета, О. Польща 1918 – 1923 рр.: усталення кордонів держави [Електронний ресурс] / Оксана Парнета // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2008. – № 17. – С. 138-144.
 7. Парнета, О. Проголошення та міжнародне визнання Польської держави. «Польське питання» на Паризькій мирній конференції [Електронний ресурс] / Оксана Парнета.
 8. Парнета, О. Фіксування судового процесу в Україні в умовах пандемії Сovid-19 [Текст] / Оксана Парнета, Валентин Луцик // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 101-104.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми сучасного сімейного права [Текст] : кол. моногр. / О. Й. Парнета, І. С. Лукасевич-Крутник, В. О. Кожевнікова [та ін.] ; за наук. ред. І. С. Лукасевич-Крутник. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 208 с.
 

Пархомець Микола Кирилович

parhomets

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пархомець, Микола Кирилович Організаційно-економічні основи формування та ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК /Микола Кирилович Пархомець.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 463 с.
 2. Пархомець, Микола Кирилович Організаційно-економічні основи формування та ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Микола Кирилович Пархомець. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 31 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Пархомець, М. Обгрунтування параметрів ефективного відтворення молочного стада в господарствах західного регіону України / М. Пархомець // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 38-41.
 2. Пархомець, М. Удосконалення механізму ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з врахуванням ціни землі / Микола Пархомець, Марія Матвійчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – липень-вересень (№ 3). – С. 80-91.
 3. Пархомець, М. Аналіз ефективності буряковиробництва у господарствах Тернопільської області / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник // Інноваційна економіка.– 2009.– № 2.– С. 92-102.
 4. Пархомець, М. К. Методологічний інструментарій аналізу розвитку та ефективності молочного скотарства в західному регіоні України / М. К. Пархомець, В. П. Цюпак // Інноваційна економіка.– 2007.– № 4.– С. 75-81.
 5. Пархомець, М. Стан та перспективи економічного розвитку регіонального молокопродуктового підкомплексу / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– 2006.– № 1.– С. 153-162.
 6. Пархомець, М. Обгрунтування параметрів ефективного розвитку підприємств аграрного сектора Тернопільської області / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2007.– липень-вересень (№ 3).– С. 112-123.
 7. Пархомець, М. Цінова політика держави в бурякоцукропродуктовому підкомплексі АПК: аналітичні оцінки / Микола Пархомець, Марія Матвійчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2007.– січень-березень (№ 1).– С. 86-93.
 8. Пархомець, М. Концепція формування механізму ціноутворення на аграрну продукцію / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, М. З. Матвійчук // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С.226-232.
 9. Пархомець, М. Напрями активізації інвестиційного процесу в галузях АПК / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С.188-196.
 10. Пархомець, М. Ризики та шляхи їх мінімізації для інвестиційних проектів з виробництва молокопродуктів / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 167-172.
 11. Пархомець, М. Молочна промисловість Західного регіону України: стан та шляхи розвитку / Микола Пархомець, Володимир Цюпак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія:Економіка.– 2005.– № 18.– С.212-215.
 12. Пархомець, М. Основні аспекти підвищення якості молочної сировини згідно вимог нового стандарту та СОТ / Микола Пархомець, Любов Дудар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка.– 2004.– № 17.– С.173-177.
 13. Пархомець, М. Оптимізація виробничої структури фермерських господарств молочного типу для західних областей України / Микола Пархомець // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С.57-62.
 14. Пархомець, М. Аналіз ефективності та фінансової стійкості аграрних підприємств тернопільської області [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. І. Дудар // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 60-67.
 15. Пархомець, М. К. Аналіз сучасного стану розвитку м’ясного скотарства в Україні / М. К. Пархомець, П. Р.Пуцентейло // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 62-67.
 16. Пархомець, М. Економічний механізм АПК: аналіз, проблеми, напрями розвитку [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, Л. І. Дудар // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 192-199.
 17. Пархомець, М. Наукове забезпечення конкурентоспроможності галузі свинарства на товарних фермах України [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка. – 2011. – № 1. – С. 72-79.
 18. Пархомець, М. Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 57-64.
 19. Пархомець, М. Ціноутворення на продукцію підприємств переробної промисловості АПК [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, М.З. Матвійчук.
 20. Пархомець, М. Наукові основи формування продуктових підкомплексів АПК та економічного механізму їх розвитку / Микола Пархомець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 134-137.
 21. Пархомець, М. К. Ефективність ресурсоощадної технології вирощування кукурудзи на зерно / М. К. Пархомець, Р. А. Іваськів, Л. М. Уніат // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 90-94.
 22. Пархомець, М. К. Активізація інвестиційної діяльності в АПК /М. К. Пархомець, Л. М. Уніят //Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 3-8.
 23. Пархомець, М. К. Аналіз ефективності розміщення молочної промисловості в західному регіоні України / М. К. Пархомець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 66-71.
 24. Пархомець, М. К. Методологія аналізу ефективності функціонування регіонального молокопродуктового підкомплексу АПК / М. К. Пархомець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 76-82.
 25. Пархомець, М. Конкурентоспроможність продукції рослинництва та її підвищення в Україні / Микола Пархомець // Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Чернівці, 17-18 листоп. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.] ; відп. за вип. В. К. Євдокименко. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 45-51.
 26. Пархомець, М. К. Молокопродуктовий підкомплекс, його особливості та економічне значення для розвитку АПК Західного регіону України / М. К. Пархомець // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 33-38.
 27. Пархомець, М. К. Аналіз та шляхи розвитку економічних взаємовідносин між партнерами бурякоцукрового підкомплексу / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 40-46.
 28. Пархомець, М. Аналіз виробництва молока та основні напрямки розвитку галузі у Західному регіоні України / Микола Пархомець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 186-194.
 29. Пархомець М. К. Виробничі витрати і формування цін на сільськогосподарську продукцію в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, О. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 174-177.
 30. Пархомець, М. К. Конкурентоспроможність основних галузей сільського господарства за регіонами України: аналіз, проблеми і шляхи підвищення [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 93-106.
 31. Парховець, М. К. Обгрунтування параметрів ефективного функціонування основних галузей рослинництва в Тернопільській області [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, Р. П. Іваськів // Науковий вісник Волинського університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 15. – С. 3-9.
 32. Пархомець, М. Основні напрями підвищення ефективності функціонування підприємств молочної промисловості у Західному регіоні України [Електронний ресурс] / Микола Пархомець.
 33. Пархомець, М. Світовий досвід формування та функціонування підприємницьких структур в молокопродуктовому підкомплексі [Електронний ресурс] / Микола Пархомець.
 34. Пархомець, М. Перспективна модель кооперованих та інтегрованих формувань у молокопродуктовому підкомплексі АПК / Микола Пархомець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 185-190.
 35. Пархомець, М. Оцінка та прогнозування ринку продукції у молокопродуктовому підкомплексі АПК Західної України / Микола Пархомець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 122-127.
 36. Пархомець, М. Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 49-61.
 37. Пархомець, М. К. Доходи та фактори їх збільшення у сільськогосподарських підприємствах регіону: теорія, методика, практика : [на прикладі Тернопільської області] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 83-92.
 38. Пархомець, М. К. Економічна ефективність використання земельних угідь у конкурентному середовищі : [на прикладі Тернопільської області] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 153-162.
 39. Пархомець, М. К. Методичні засади та показники оцінки рівня конкурентоспроможності галузі зернового господарства регіону / М. К. Пархомець, І. С. Соловей // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – C. 128–133.
 40. Пархомець, М. К. Конкурентоспроможність молочно-м'ясного скотарства та фактори її формування / М. К. Пархомець // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – C. 71-80.
 41. Пархомець, М. К. Напрямки активізації інвестиційного процесу в галузях АПК / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка. – Тернопіль : "Добрі Справи",  2007. – № 2. – С. 188-196.
 42. Пархомець, М. К. Собівартість утримання коней у господарствах населення / М. К. Пархомець // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ. – 2009. – Вип. 84. – С. 30-33.
 43. Пархомець, М. К. Ефективність розвитку продуктивного конярства / М. К. Пархомець // Тваринництво України. – 2009. – № 7. – С. 30-33.
 44. Пархомець, М. К. Економічні засади функціонування сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Тернопільській області / М. К. Пархомець А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 68-78.
 45. Parkhomets, M. Stan i tendencje rozwoju gospodarki Ukrainy / Mykola Parkhomets, Yuliya Bilan // Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich w Polsce i w wybranych krajach europejskich [Ukraina, Francja, Holandia]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej -Panstwowy Instytut Badawczy. – Warszawa, 2008. – C. 67-83.
 46. Пархомець, М. К. Економічна ефективність розвитку молочного скотарства у аграрних підприємствах регіону [Електронний ресурс / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2014. – № 1 (23). – С. 62-73.
 47. Пархомець, М. К. Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України [Електронний ресурс / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. – 2015. – Вип. 11. – С. 246-258.
 48. Пархомець, М. Фінансовий стан та напрями його поліпшення у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / М. Пархомець, Л. Уніят // Економічний дискурс. - 2016. - Вип. 2. - С. 193-203.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пархомець, М. К. Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика [Текст] : Монографія / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 223 с.
 2. Пархомець, М. К. Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах [Текст] : монографія / М. К. Пархомець. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 346 с.
 3. Пархомець, М. К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва : організація та методика [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, М. З. Матвійчук ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 228 с.
 4. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 5. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 6. Пархомець, М. К. Організаційно-правові форми діяльності та особливості формування фінансових ресурсів в аграрних підприємствах [Текст] / М. К. Пархомець // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 64-70.
 7. Пархомець, М. К. Теоретичні та методичні засади дохідності як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / М. К. Пархомець // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 45-63.
 8. Пархомець, М. К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 260 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Пархомець, М. К. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств : теорія, методика, практика [Текст]: монографія / М. К. Пархомець, В. В. Гудак; за ред. М. К. Пархомця. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 256 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс]: навч. посіб. /С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.]; за ред. С. Л. Дусановського.– Тернопіль: Горлиця, 2008.– 262 с.
 2. Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 403 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Пархомець, М. К. Грошові надходження агропромислових підприємств [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 83-93.
 4. Пархомець, М. К. Фінансове планування у підприємстві АПВ [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 274-291.
 5. Пархомець, М. К. Формування та розподіл прибутку агропромислових підприємств [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 94-113.
 6. Пархомець, М. К. Фінансова основа розвитку агропромислового виробництва - формування інтегрованих об'єднань [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 292-310.
 7. Пархомець, М. К. Фінансово-економічна діяльність підприємств АПК в сучасних умовах [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 43-58.
 8. Пархомець, М. К. Фінансовий стан підприємства АПВ [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 257-273.
 9. Пархомець, М. К. Оборотні засоби, їх організація та використання на аграрних підприємствах [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 131-140.
 10. Пархомець, М. К. Банкрутство і фінансова санація підприємств агропромислового виробництва [Текст] / М. К. Пархомець // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 311-325.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Пархомець, М. К. Економічний механізм розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК Західного регіону України [Текст] / М. К. Пархомець. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 328 с.
 2. Пархомець, М. К. Наукове забезпечення ефективного розвитку молочного скотарства України [Текст] : наук.-практ. реком. / М. К. Пархомець, О. М. Павленко ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 41 с.
 3. Пархомець, М. К. Національна економіка [Текст] : опорн. консп. лекц. / М. К. Пархомець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 72 с.
 4. Пархомець, М. К. Організаційно-економічне забезпечення ефективного виробництва м'яса свиней у господарствах України [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, О. М. Павленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 28 с.
 5. Організаційно-економічні засади забезпечення ефективного розвитку свинарства на інноваційній основі [Текст] : наук.-практ. рек. для п-ва НДВГ "Наука" / М. К. Пархомець, М. С. Палюх, П. Р. Пуцентейло, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 44 с.
 6. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.] ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.
 7. Пархомець, М. К. Управління проектами АПК [Текст] : навч. - метод. посіб. / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 91 с.
 8. Цукробуряковий підкомплекс Тернопільщини : шляхи відродження [Текст] : (рекомендації) / В. М. Олійник, Л. М. Маланчук, М. Г. Саєнко [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 52 с.
 

Пасічник Наталія Романівна

1458041083 pasichnyk-nКафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пасічник, Наталія Романівна Математичні моделі відвідуваності Веб-сайтів та методи їх ідентифікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пасічник Наталія Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014.
 2. Пасічник, Наталія Романівна  Математичні моделі відвідуваності Веб-сайтів та методи їх ідентифікації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 01.05.03 / Наталя Романівна Пасічник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 174 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Пасічник, Н. Р. Метод формування онтологічного наповнення на основі аналізу зашумленої слабкоструктурованої інформації спеціалізованих веб-сайтів [Електронний ресурс] / Н. Р. Пасічник, М. П. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2012. – Вип. 4. – С. 158-167.
 2. Pasichnyk, N. Mathematical Modeling of Dynamics of Website Quality Characteristics [Еlectronic resource] / N. Pasichnyk, M. Dyvak, R. Pasichnyk // Computational problems of electrical engineering . – 2013. – Vol. 3, № 2. – С. 91-96.
 3. Пасічник, Н. Р. Математична модель динаміки відвідуваності тематичних веб-сайтів та методи її ідентифікації [Електронний ресурс] / Н. Р. Пасічник, Р. М. Пасічник, М. П. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2013. – Вип. 5. – С. 237-247.
 4. Пасічник, Н. Р. Формалізм в постановці задачі створення якісного сайту [Електронний ресурс] / Н. Р. Пасічник, М. П. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2011. – Вип. 14. – С. 325-329.
 5. Пасічник, Н. Р. Метод та алгоритм побудови структур тематичних веб-сайтів на основі онтологічного підходу [Електронний ресурс] / Н. Р. Пасічник, М. П. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2012. – Вип. 15. – С. 184-189.
 6. Pasichnyk, N. Mathematical modeling of Website quality characteristics in dynamics [Еlectronic resource] / Natalia Pasichnyk, Mykola Dyvak, Roman Pasichnyk // Journal of Applied Computer Science/Technical University Press–Lodz, Poland. – 2014. – Vol. 22, № 1. – С. 171-183.
 7. Пасічник, Н. Р. Метод формування онтологічного контенту на основі аналізу інформації спеціалізованих Веб-сайтів [Електронний ресурс] / Н. Р. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2012. – Вип. № 5. – С. 241-244.
 8. Пасічник, Н. Р. Інформаційна технологія формування аналітичних ресурсів Сайту [Електронний ресурс] / Н. Р. Пасічник // Системи обробки інформації : тематичний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 3(93). – С. 224-227.
 

Пасічник Роман Мирославович

Роман Мирославович Пасічник

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пасічник, Роман Мирославович Математичні моделі систем із лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні засоби / Роман Мирославович Пасічник ; Міністерство освти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 306 с. – Бібліографія: с. 256–286 (255 назв).
 2. Пасічник, Роман Мирославович Математичні моделі систем із лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні засоби / Роман Мирославович Пасічник ; Міністерство освти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 41 с.
 3. Пасичник, Роман Мирославович Численное решение смешанной задачи Дирихле для волнового уравнения методом интегральных уравнений : диссертация ... кандидата физико- математических наук : 01.01.07. - Львов, 1987. - 155 с.
 4. Пасичник, Роман Мирославович Численное решение смешанной задачи Дирихле для волнового уравнения методом интегральных уравнений : автореферат дис. ... кандидата физ. мат. наук : 01.01.07 / Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина. - Казань, 1989. - 12 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мельник А. Метод генерації тестових завдань на основі системи семантичних класів / А. Мельник, Р. Пасічник // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 187-193.
 2. Пасічник Р. Архітектура процентної бази знань підприємства / Роман Пасічник, Богдан Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 156-167.
 3. Пасічник Р. М. Ідентифікація жорстких нелінійних моделей хіміко-технологічних систем / Р. М. Пасічник, Ю. Р. Піговський // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – № 1. – С. 12-22.
 4. Пасічник Р. М. Ідентифікація системи моно-ієрусалимського з керованим зворотнім зв'язком / Р. М. Пасічник, Ю. Р. Піговський // Комп`ютинг. – 2008. – № 1. – С. 146-150.
 5. Мельник А. М. Метод адаптивного управління структурою процесу навчання / А. М. Мельник, Р. М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 132-137.
 6. Мельник А. М. Модель оцінки складності тестових завдань / А. М. Мельник, Р. М. Пасічник // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип. 479. – С. 108-113.
 7. Пасічник, Р. Алгоритм управління перехідним процесом завантаження багатозонного термоагрегату / Р. Пасічник, В. Кочан, Ю. Піговський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 118-126.
 8. Піговський, Ю. Адаптивна математична модель нечітких процесів в системах Моно-Ієрусалимського [Електронний ресурс] / Ю.Р. Піговський.
 9. Пасічник, Р. Адаптивна модель динаміки систем мікроорганізмів в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Р.М.Пасічник, Ю.Р.Піговський.
 10. Дерлиця, М. Вдосконалена система керування багатозонними термоагрегатами [Електронний ресурс] / М.Й.Дерлиця, Ю.Р.Піговський, Р.М.Пасічник, В.В.Кочан.
 11. Пасічник, Р. Ідентифікація моделі броварного бродіння в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Р.М.Пасічник, Ю.Р.Піговський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. - № 1. – С. 10-15.
 12. Пасічник, Р. Моделювання термокерованих систем Моно-Ієрусалимського з мінімальними побічними виходами в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Р.М.Пасічник, Ю.Р.Піговський.
 13. Мельник, А. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник, Р.П. Шевчук // Системи обробки інформації. – 2011. - Вип. 3 (93). – С. 57-61.
 14. Дубина, А. Комп’ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Анатолій Дубина, Богдан Маслияк, Роман Пасічник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 108-111.
 15. Мельник, А. Метод адаптивного управління структурою процесу навчання [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 1. – С. 132-137.
 16. Вовкодав, О. Модель впливу фізичних навантажень в інформаційних технологіях моніторингу реабілітації після інфаркту міокарда [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
 17. Pasichnyk, R. Optimization Approaches of Multizone Furnace Loading Process Control [Електронний ресурс] / R. Pasichnyk , A. Vande Wouwer , Y. Pigovsky.
 18. Pasichnyk, R. Modeling Dynamics of Microorganisms Systems under Uncertainty [Електронний ресурс] / Roman Pasichnyk, Yuriy Pigovsky.
 19. Pasichnyk, N. Mathematical Modeling of Dynamics of Website Quality Characteristics [Еlectronic resource] / N. Pasichnyk, M. Dyvak, R. Pasichnyk // Computational problems of electrical engineering . – 2013. – Vol. 3, № 2. – С. 91-96.
 20. Пасічник, Н. Р. Математична модель динаміки відвідуваності тематичних веб-сайтів та методи її ідентифікації [Електронний ресурс] / Н. Р. Пасічник, Р. М. Пасічник, М. П. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2013. – Вип. 5. – С. 237-247.
 21. Pasichnyk, N. Mathematical modeling of Website quality characteristics in dynamics [Еlectronic resource] / Natalia Pasichnyk, Mykola Dyvak, Roman Pasichnyk // Journal of Applied Computer Science/Technical University Press–Lodz, Poland. – 2014. – Vol. 22, № 1. – С. 171-183.
 22. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine. 
 

Паславська Ольга Ярославівна

паславська оя

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Голомша, Н. Аналіз та оцінка розвитку обслуговуючої кооперації АПК України [Електронний ресурс] / Н. Голомша, О. Паславська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 252-254.
 2. Паславська, О. Правове регулювання земельної реформи і перспективи її розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. Паславська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 13. – С.19-22.
 3. Паславська, О. Становлення нових організаційно-правових форм господарювання на селі / Ольга Паславська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С.14-17.
 4. Паславська, О. Нова земельна реформа в Україні може позбавити селян землі [Електронний ресурс] / О. Паславська// Час і події. –  США. Чикаго. Штат Іллінойс, 2012. – № 16. – С. 18-24.
 5. Паславська, О. Я. Формування кордонів ІІ Речі Посполитої та українсько-польські політичні відносини 1918-1923 рр. / О. Я. Паславська // Тернопільський міський осередок Наукового товариства імені Шевченка :  зб. праць. – Тернопіль, 2007. – Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні. –  С. 35-46.
 6. Паславська, О. Я. Земельні ділянки як об’єкт земельних заставних правовідносин  / О. Я. Паславська // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 321-328.
 7. Паславська, О. Я. Особливості порядку переходу права власності на земельні ділянки за спадковим правом України / О. Я. Паславська // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 189-196. 
 8. Паславська, О. Я. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) / О. Я. Паславська // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С.192-200.
 9. Паславська, О. Я. Виникнення та розвиток Польської держави (ІХ-ХVIII) / О. Я. Паславська // Життя і право. – 2004. –  № 5. – С. 25-29.
 10. Паславська, О. Я. Соціально-політичні та правові передумови становлення Польської республіки (1918-1921) / О. Я. Паславська // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – Львів, 2004. – Вип. 40. – С. 149-156.
 11. Паславська, О. Я. Становлення інституту президентства та його повноваження за Конституцією Польщі 1921 р. / О. Я. Паславська // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Сер. Юридична. – 2005. – № 2. – С. 252-259.
 12. Паславська, О. Я. Роль Юзефа Пілсудського у відродженні Польської держави / О. Я. Паславська // Науковий вісник Ужгородського  національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2006. – № 6. – С. 85-90.
 13. Паславська, О. Я. Становлення парламентської форми правління в Польщі за Конституцією 1921 р. (досвід для України) / О. Я. Паславська  // Українське право. – 2008. –  № 1. – С. 41-47.
 14. Паславська, О. Я. Особливості правового регулювання розміщення зовнішньої реклами на земельних ділянках / О. Я. Паславська // Вісник Львівського Національного університету ім. Івана Франка.  Сер. Юридична. – Львів, 2009. – Вип. 48. – С. 203-208
 15. Паславська, О. Я. Аграрна реформа в Польщі (історико-правовий аспект) / О. Я. Паславська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. –  Одеса, 2009. – Вип. 48. – С. 327-333.
 16. Паславська, О. Я. Особливості правового режиму земель в пайовому фонді сільського господарського виробничого кооперативу / О. Я. Паславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.  Право. – 2010. – Вип. 14, ч. 2. – С. 410-413.
 17. Паславська, О. Я. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Декларація чи реальність? / О. Я. Паславська // Міліція України. – 2011. – № 1-2. – С. 25-27.
 18. Паславська, О. Я. Особливості захисту прав землевласників та землекористувачів при обмеженні (обтяженні) їх прав на земельні ділянки / О. Я. Паславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2011. – Вип. № 18, ч. 2. – С. 285-290.
 19. Паславська, О. Я. Юридична сутність підстав набуття права власності на землю в Україні / О. Я. Паславська // Юридичний журнал. – 2012. – № 5 (119). – С. 22-26.
 20. Паславська, О. Я. До питання поняття речей у римському приватному праві [Електронний ресурс] / О. Я. Паславська // Актуальні питання публічного та приватного права : наук. журнал. – 2013. – № 2 (02). – С. 11-15.
 21. Паславська, О. Я. Чи мають реальні гарантії своїх прав на захист безпритульні тварини в Україні [Електронний ресурс] / О. Я. Паславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. № 21, ч. 1, т. 2. – С. 94-97.
 22. Паславська, О. Я. Щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні [Електронний ресурс] / О. Я. Паславська // Порівняльно-аналітичне право. 2014. – № 5. – С. 173-175.
 23. Паславська, О. Я. Особливості порядку оформлення права власності на земельні ділянки в Україні / О. Я. Паславська // Актуальні питання публічного та приватного права. – Одеса, 2014. – № 2 (07). – С. 50-56.
 24. Паславська, О. Я. Правовий статус західноукраїнських земель в складі Польщі (історико-правове дослідження) 1918-1939 рр. [Електронний ресурс] / О. Я. Паславська // Порівняльно-аналітичне право : електрон. фахове вид. Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород, 2015. – № 4. – С. 35-38.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 2. Паславська, О. Я. Особливості земельних та майнових правовідносин у фермерських господарствах [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 117-120.
 3. Паславська, О. Я. Перспективи запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 142-148.
 4. Паславська, О. Я. Право власності на землю в процесі реформування земельних відносин [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 99-108.
 5. Паславська, О. Я. Особливості захисту прав землевласників та землекористувачів при обмеженні (обтяженні) їх прав на земельні ділянки [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 127-134.
 6. Паславська, О. Я. Особливості правового режиму земельних ділянок особистих селянських господарств [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 121-126.
 7. Паславська, О. Я. Особливості правового режиму земель в пайовому фонді сільськогосподарського виробничого кооперативу [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 109-116.
 8. Паславська, О. Я. Законодавче забезпечення спільної власності на землю [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 135-141.
 

Сторінка 1 із 5