Статті

Будник Людмила Андріївна

budnyk

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Блажей, Людмила Андріївна Оперативний економічний аналіз використання виробничих ресурсів в умовах функціонування АРМ (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості) [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.06.04 / Блажей Людмила Андріївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1995. - 224 л.
 2. Блажей, Людмила Андріївна Оперативний економічний аналіз використання виробничих ресурсів в умовах функціонування АРМ (на прикладі підприємств взуттєвої пром-ті) [Текст] : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.06.04 / Блажей Людмила Андріївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1995. - 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Голяш, І. Аналіз інтелектуального капіталу підприємства / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. ─ Тернопіль, 2010. ─ Вип. 7. ─ С. 254-256.
 2. Савченко, С. І. Передумови застосування онтологічних підходів до управління знання в обліку [Електронний ресурс] / С. Савченко, Л. Будник // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. ─ 2011. ─ № 2. ─ С. 203-205.
 3. Будник, Л. А. Аудит операцій з іноземною валютою / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 1001-101.
 4. Будник, Л. А. Роль самостійної роботи в пізнавальній діяльності студентів / Л. А. Будник, О. А. Хаблюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 40-43.
 5. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності як вид державного аудиту, його суть та складові [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк, Л. А. Будник.
 6. Будник, Л. А. Система оперативного управління ресурсним потенціалом підприємства / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 78-80.
 7. Будник, Л. А. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління трудовими ресурсами підприємства / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 58-59.
 8. Будник, Л. А. Проблеми організації контрольно-ревізійної роботи на сучасному етапі / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 120.
 9. Будник, Л. Внутрішній контроль як засіб підвищення економічної безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / Л. Будник, С. Саченко // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4 (33). – С. 191-194.
 10. Голяш, І. Д. Дослідження стану та тенденцій розвитку попиту на основі апроксимаційних моделей ЖЦТ / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1.– С. 128-131.
 11. Будник, Л. А. Принципи класифікації аудиторського контролю [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Вип. 8 (29), ч. 2. – 2011. – С. 78.
 12. Будник, Л. А. Облік операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності / Л. А. Будник, І. О. Блажей // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 10-13.
 13. Будник, Л. А. Аудиторські послуги з оптимізації оподаткування / Л. А. Будник, Р. Мойш-Шіман // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 34-38.
 14. Голяш, І. Адаптація обліково-аналітичної системи до потреб стратегічного управління / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012 .– Вип. 11, ч. 2. – С. 126-129.
 15. Будник, Л. А. Аудит маркетингової діяльності підприємства / Л. А. Будник, Г. В. Жубіль // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 15-19.
 16. Будник, Л. А. Оцінка системи внутрішнього контролю при дослідженні стратегічних ініціатив підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 6 (44). – С. 68-71.
 17. Голяш, І. Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник, С. Р. Романів // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 65-67.
 18. Голяш, І. Д. Організаційні аспекти державного фінансового аудиту [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 3. – С. 827-830.
 19. Голяш, І. Д. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(1). - С. 130-133.
 20. Будник, Л. А. Питання вдосконалення оперативного економічного аналізу витрат матеріалів на підприємствах взуттєвої промисловості / Л. А. Будник // Наукові записки. – Тернопіль, 1993. – С. 46.
 21. Будник, Л. А. Місце оперативного аналізу в системі оперативного управління матеріальними ресурсами / Л. А. Будник // Державне регулювання економіки при переході до ринку: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – 1993.
 22. Будник, Л. А. Питання вдосконалення оперативного обліку і аналізу використання обладнання / Л. А. Будник // Наукові записки. – Тернопіль, 1994. – С. 55.
 23. Будник, Л. А. Вдосконалення оперативного економічного аналізу в умовах функціонування АРМ / Л. А. Будник // Проблеми економіки  України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – С. 71.
 24. Будник, Л. А. Організація оперативного обліку використання матеріальних ресурсів в умовах  автоматизації управління / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – С. 70.
 25. Будник, Л. А. Організація оперативного економічного аналізу  матеріальних ресурсів в умовах функціонування АРМ / Л. А. Будник // Науковий вісник кафедри аудиту. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 1. – С. 8.
 26. Будник, Л. А. Проблеми обліку в умовах реформування аграрного сектора економіки / Л. А. Будник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Реформування земельних відносин як процес відродження українського села : щоріч. наук. праць. – Львів, 2000. – Вип. ХУІІІ. – С. 426.
 27. Будник, Л. А. Актуальні аспекти обліку  нематеріальних активів / Л. А. Будник // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавництво “Карт-Бланш”, 2001. – Вип. 8. – С. 176.
 28. Будник, Л. Проблеми вибору методу амортизації основних засобів / Л. Будник, А. Ногас // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : Збруч, 2002. – С. 201.
 29. Будник, Л. А. Планування основних напрямків маркетингової стратегії вітчизняних підприємств в ринковій системі господарювання / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2004. – № 3. – С. 44.
 30. Будник, Л. А. Шляхи впровадження контролінгу в практику вітчизняних підприємств / Л. А. Будник // Проблеми економіки України. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 196, т. 4. – С. 945.
 31. Будник, Л. А. Особливості розвитку теорії контролінгу в Україні / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавництво “Карт-Бланш”, 2005. – С. 19.
 32. Будник, Л. А. Проблеми обліку зовнішньоекономічної діяльності / Л. А. Будник // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2005. – № 1. – С. 79.
 33. Будник, Л. А. Особливості сучасного стану системи контролю та необхідність її реорганізації / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13. – С. 11.
 34. Будник, Л. А. Проблеми і перспективи впровадження контролінгу в практику вітчизняних підприємств / Л. А. Будник // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2006. – № 2. – С. 105.
 35. Будник, Л. А. Теоретико-методологічні основи розвитку стратегічного аудиту / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2007. – № 1 (12). – С. 139.
 36. Будник, Л. А. Проблеми обліку бартерних операцій в зовнішньоекономічній діяльності / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2007. – № 3.
 37. Будник, Л. А. Організація кадрового аудиту в системі управління трудовими ресурсами підприємства / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2009. – № 1 (11). – С. 104.
 38. Будник, Л. А. Удосконалення аудиту на основі впровадження комп’ютерних інформаційних технологій / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Поступ в науку : зб. наук. праць БІМА. –  Бучач, 2010. – № 6. – С. 153.
 39. Будник, Л. А. Кадровий аудит: проблеми впровадження та перспективи застосування / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 264, т. 5. – С. 1385.
 40. Будник, Л. А. Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його становлення / Л. А. Будник, О. А. Хаблюк // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4 (43). – С. 151-158.
 41. Будник, Л. А. Класифікація державного аудиту / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С.661-665.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.