Статті

Бондаренко Євген Петрович

Бондаренко

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бондаренко, Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг України : дис. … канд. економ. наук : 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит : захист 05.05.2011 / Є. П. Бондаренко. - Суми: - 2011. - 236 с.
 2. Бондаренко, Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг України: автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : захист 05.05.2011/ Є. П. Бондаренко; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми: - 2011. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бондаренко, Є. Автоматизована система бухгалтерського обліку в бюджетних установах / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 2 – С. 67-74.
 2. Бондаренко, Є. Глобалізаційні аспекти виникнення фінансової економіки / Є. Бондаренко, М. В. Корнєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 30 – С. 152–156.
 3. Бондаренко, Є. Конкурентна стратегія підприємства / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7 – С. 186-190.
 4. Бондаренко, Є. Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / Є. Бондаренко, Д. М. Дмитренко // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 2 (29). – С. 38-42.
 5. Бондаренко, Є. Нематеріальні активи у бюджетних установах / Є. Бондаренко // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 222-225.
 6. Бондаренко, Є. Облік основних засобів у бюджетних установах / Є. Бондаренко // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 5. – С. 148-152.
 7. Бондаренко, Є. Організація системи “директ-костинг” в умовах інтегрованого управлінського обліку / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 155-161.
 8. Бондаренко, Є. Особливості діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / Є. Бондаренко, І. І. Рекуненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 29. – С. 391-395.
 9. Бондаренко, Є. Оцінка впливу державного регулювання на розвиток ринку фінансових послуг України / Є. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Вип. 31. – С. 6-15.
 10. Бондаренко, Є. Перспективи розвитку туризму в Україні: регіональний аспект / Є. Бондаренко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : зб. наук. праць. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – С. 46-51.
 11. Бондаренко, Є. Суть митного контролю та митного оформлення товарів та предметів / Є. Бондаренко, Н. М. Шостаківська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 102-107.
 12. Бондаренко, Є. Сучасний стан та механізми регулювання ринку послуг в Україні / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 82-86.
 13. Бондаренко, Є. Управлінський облік і аналіз витрат у системі прийняття рішень / Є. Бондаренко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / наук. ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13 – С. 3-6.
 14. Бондаренко, Є. Формування системи управління підприємством сфери послуг / Є. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2005. – Т. 1. – С. 167-170. – (Економічні науки).
 15. Бондаренко, Є. Цілі та завданя, умови впровадження управлінського обліку / Є. Бондаренко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14.– С. 123-124.
 16. Бондаренко, Є. П. Оцінка інструментів митного регулювання та їх вплив на стан лібералізації зовнішньої торгівлі / Є. П. Бондаренко // Інноваційна економіка. - 2014. - № 5. - С. 230-235.
 17. Бондаренко, Є. П. Вдосконалення регулювання діяльності митних посередників в Україні / Є. П. Бондаренко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 4 (44). – С. 10-17.
 18. Бондаренко, Є. П. Аналіз фінансового забезпечення діяльності митних органів України / Є. П. Бондаренко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 1 (45). – С. 60-67.
 19. Бондаренко, Є. Фіскально-контролюючі особливості діяльності митних органів / Євген Бондаренко // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 226–236.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бондаренко, Є. П.  Оцінювання фіскальної складової механізму адміністрування митних платежів [Текст] / Є. П. Бондаренко, О. Б. Дем'янюк // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 317-329.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 6. Бондаренко, Є. П. Фінансові пріоритети діяльності митних органів України [Текст] / Є. П. Бондаренко // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 225-240.
 7. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бондаренко, Є. Митна справа : навч. посіб. / Є. Бондаренко, І. Д. Фаріон ; за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ПП «Принтер-Інформ». – 2006. – 165 с.
 2. Бондаренко, Є. Реструктуризація підприємств (курс лекцій) : навч. посіб. / Є. Бондаренко, І. Д. Фаріон ; за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ПП «Принтер-Інформ», 2004. – 125 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Бондаренко, Є. П. Вплив країни походження товару на заходи митно-тарифного регулювання [Текст] / Є. П. Бондаренко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 119-136.