Статті

Василевська Галина Василівна

василевська

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Василевська, Галина Василівна Преференційне оподаткування : соціально-економічна доцільність та фіскальні наслідки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Василевська.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 251 с.
 2. Василевська, Галина Василівна Префераційне оподаткування : соціально-економічна доцільність та фіксальні наслідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Вдосконалення методики оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства / Ольга Собко, Галина Василевська, Тетяна Пушкар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 152-159.
 2. Василевська, Г. В. Економічні тенденції функціонування податкової політики України: прагматика і проблематика / Г. В. Василевська // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 2, т. 2. – С. 106-108.
 3. Василевська, Г. В. Концептуальні засади фіскальної політики України в період трансформації / Г. В. Василевська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-40.
 4. Василевська, Г. В. Податкова політика на сучасному етапі трансформації економіки України / Г. В. Василевська // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 4, ч. 2, т. 1. – С. 109-112.
 5. Василевська, Г. Податкова політика у регулюванні економічного зростання / Г. В. Василевська // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С.39-44.
 6. Василевська, Г. В. Податок з прибутку як важливий фактор стимулювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Г. В. Василевська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10.– С. 97-99.
 7. Василевська, Г. В. Податок на дохід юридичних осіб в Республіці Польща як інструмент сприяння конкурентоспроможності / Г. В. Василевська, Р. Лісовський // Світ фінансів. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 161-167.
 8. Василевська, Г. В. Стратегічні пріоритети розвитку преференційного оподаткування в Україні / Г. В. Василевська // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 170- 178.
 9. Собко, О. Податок на додану вартість: фіскальна суть та необхідність реформування / О. Собко, Г. Василевська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 85-93.
 10. Vasilevska, G. Pryoritety rozwoju opodatkowania preferencyjnego na Ukrainie/ G. Vasilevska // Uniwersytet Ekonomiczny. – Krakowie, 2011.
 11. Vasilevska, G. Reformy podatkowe – konsekwencje dla rozwoju trzeciego sektora na Ukrainie / G. Vasilevska // Akademia Polonijna. – Częstochowa, 2011.
 12. Собко, О. Моніторинг інноваційних можливостей національних виробництв як засіб забезпечення ефективного функціонування економіки / Ольга Собко, Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 175-179.
 13. Василевська, Г. Економічні засади теорії податкового адміністрування в Україні / Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 76-81.
 14. Василевська, В. Г. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень [Електронний ресурс] / В. Г. Василевська, В. А. Валігура // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2012. - Вип. 20. - С. 58-63.
 15. Василевська, Г. Особливості функціонування преференційного оподаткування в Україні / Г. Василевська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 49-59.
 16. Василевська, Г. Практика застосування пільгових податкових преференцій в Україні / Галина Василевська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 108-121.
 17. Василевська, Г. Податкова політика як домінуючий фактор регулювання процесів економічного зростання / Галина Василевська // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 39-43.
 18. Василевська, Г. Вектори раціоналізації оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Галина Василевська // Вісник національного університету «Львівська Політехніка». – 2013. – № 749. – С. 123‑128.
 19. Василевська, Г. Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки / Галина Василевська, Роберт Лісовський, Норберт Лауріш // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1 – С.141‑149.
 20. Василевська, Г. Льготы в налоговой системе государства как сдерживающий фактор развития рыночной экономики / Галина Василевская // Финансовая теория и політика современного государства. – ВеликоТырново : изд. «АБАГАР», 2002. – С. 43-48.
 21. Vasylevska, G. Problemowe aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Economics challenge of XXI Century Poland-European Union – World. – Conference abstracts. – International conference. The 4thEconomics Department Meeting. – Szczecin, 2007. – S. 118.
 22. Vasylevska, G. Niektóre aspekty funkcjonowania podatków pośrednich w systemie preferencji podatkowych na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiagnięcia, problemy i wydarzenia. – Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. – S. 185-195.
 23. Vasylevska, G. Теоретико-методологічні засади адміністрування податків в Україні / Galyna Vasylevska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka : мateriały XI Międzynarod. кonferen. nauk. – Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2009. – S. 158-164.
 24. Vasylevska, G. Opodatkowanie preferencyjne: podstawowe kategorie teorii / G. Vasylevska, А. Krysovatyy // Finanse publiczne: uwarunkowania i współcześne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego. – Częstochowa : Edukator, 2010. – S. 109-119.
 25. Krysovatyy, A. Pryoritety w ustaleniu preferencji podatkowych naUkrainie / Andriy Krysovatyy, Galyna Vasylevska // Zeszyty naukowe nr 10. – Kraków : NBP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowe, 2011. – S. 211-221.
 26. Vasylevska, G. Reformy podatkowe – koncekwencje dla rozwoju trzeciego sektora na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań : [Praca zbiorowa pod red. J. Brzóski, J. Pyki]. – Katowice : INFOGRAF, 2013. – S. 398-406.
 27. Vasylevska, G. Aspekty makroekonomiczne kształtowania się otoczenia podatkowego na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Zeszytynaukowe Politechniki Śzląskiej. Ser. Organizacja i zarządzanie 83. Nr. kol.1941. – Katowice, 2015. – S. 755-763.
 28. Василевська, Г. Дисбаланси розвитку конкурентоспроможної вітчизняної податкової системи / Галина Василевська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 88-99.
 29. Василевська, Г. Особливості взаємовпливу складових фіскального простору України / Галина Василевська, Ірина Новосад // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 112–123.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисоватий, А. І. Новітня парадигма преференційного оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 6. Василевська, Г. В.  Макроекономічні тенденції суспільного розвитку [Текст] / Г. В. Василевська // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 371-384.
 7. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Василевская, Г. В. Льготы в налоговой системе государства как сдерживающий фактор развития рыночной экономики [Текст] / Г. В. Василевская // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 43-48.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кізима, А. Практикум для проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з курсу "Податкова система" / А. Кізима, Г. Василевська. – Тернопіль : ТАЙП, 2007. – 219 с .
 2. Луцик, А. І Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / А. І. Луцик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська [та ін.]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 4. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТДЕУ. – 2006. – 96 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.