Статті

Вівчар Оксана Іванівна

vivcharoi

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами /Оксана Іванівна Вівчар.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 20 с.
 2. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. І. Вівчар ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Т., 2011. — 225 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Зяйлик, М. Ф. Маркетинг інновацій - найважливіша задача підприємництва [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2009. – Вип. 1 (2). – С. 101-107.
 2. Зяйлик, М. Ф. Специфіка застосування інноваційно-логістичної системи ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик , О. І. Вівчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 175–177.
 3. Зяйлик, М. Ф. Особливості інноваційного маркетингу в Україні [Електронний ресурс] / М.Ф.Зяйлик , О. І. Вівчар// Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Вип. 5 (2). – С. 185-190.
 4. Вівчар, О. Конфлікт цілей в інноваційно-логістичній інтерпретації об’єктів дорожньо-капітального будівництва [Електронний ресурс]/ Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Вип. 1 (3). –С. 185-190.
 5. Вівчар, О. Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 24-30.
 6. Зяйлик, М. Ф. Процесний підхід до менеджменту якості [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 191-194.
 7. Зяйлик, М. Ефективність використання маркетингових стратегій [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – С. 166–173.
 8. Зяйлик, М. Ф. Парадигма і наукова база логістичного управління [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – Вип. 1(4). – 2011. – С. 166–173.
 9. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 3(47). – С. 211–214.
 10. Вівчар, О. І. Теоретичні підходи до визначення ефективності логістичного управління промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник ДонНУЕТ. Сер. Економічні науки. – Донецьк, 2012. – № 3(55) – С. 84–89.
 11. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних процесів в контексті ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Рівне, 2012. – Вип. 1(57). – С. 61–67.
 12. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при діагностиці його економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18. – С. 118-122.
 13. Мартинюк, В. П. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 19. – С. 176–180.   
 14. Мартинюк, В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – № 4, т. 24. – С. 53-58.
 15. Зяйлик, М. Ф. Основні напрямки вдосконалення дорожнього господарства України (на прикладі Тернопільського регіону) / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 47–55.
 16. Зяйлик, М. Ф. Інноваційний маркетинг як особливий вид цілеспрямованої творчої діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 311–314.
 17. Вівчар, О. І. Стратегія забезпечення банківської безпеки: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2013. – Вип. 2(50). – С. 44-47.
 18. Вівчар, О. І. Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 194–199.  
 19. Вівчар, О. І. Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2014. – Вип. 3(55). – С. 44–47.
 20. Вівчар, О. Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 106–111.
 21. Вівчар, О. І. Інтеґраційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 1– 9.
 22. Вівчар, О. І. Логістика матеріальних потоків дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 4, ч. 1. – С. 79–86.
 23. Зяйлик, М. Ф. Методика економічного обґрунтування витрат в логістичному управлінні дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Вісник ХНТУСГ. Сер. Економічні науки. – 2007. – Вип. 64. – С. 132–137.
 24. Вівчар, О. Концептуалізація сучасних поглядів на поняття логістики [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 2(17). – С. 106–111.
 25. Вівчар, О. І. Відродження депресивних районів на основі розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, Г. П. Солодка // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2008. – Вип. 1(1). – С. 38–41.
 26. Вівчар, О. І. Комперативний аналіз сутності логістичної стратегії в системі фінансово-економічної безпеки / О. І. Вівчар // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 31–34.
 27. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 118-122.
 28. Вівчар, О. Вплив злочинної діяльності на економічну безпеку підприємницьких структур у постконфліктних умовах: ідентифікація загроз та механізми протидії [Текст] / Оксана Вівчар // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 113-119.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.
 2. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, В. М. Островерхов [та ін.] ; за ред. Т. М.Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 340 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вівчар, О. І. Соціальна безпека [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вівчар, А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 148 с.