Статті

Васильчишин Олександра Богданівна

vasulchushun

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Васильчишин, Олександра Богданівна Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Олександра Богданівна Васильчишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 217 c.
 2. Васильчишин, Олександра Богданівна Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олександра Богданівна Васильчишин. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Васильчишин, О. Лізинг в Україні: минуле і перспективи / О. Васильчишин, О. Тулай // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С.128-141.
 2. Васильчишин, О. Лізинг у діяльності банків / О. Васильчишин // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 8. – С.55.
 3. Васильчишин, О. Лізинг як вид підприємницької діяльності / О. Васильчишин // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 172-175.
 4. Васильчишин, О. Оптимізація управління лізинговими операціями / О. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 118-123.
 5. Васильчишин, О. Проблеми розвитку франчайзингового механізму в Україні / О. Васильчишин // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 32-41.
 6. Васильчишин, О. Проектне фінансування лізингових угод / О. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 84-89.
 7. Васильчишин, О. Формування лізингової індустрії в світі / О. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 128-133.
 8. Тулай, О. Економічні переваги та особливості лізингового механізму / Оксана Тулай, Олександра Васильчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 88-98.
 9. Фридель, В. Аналіз сучасного стану функціонування лізингового ринку України / Володимир Фридель, Олександра Васильчишин // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 122-127.
 10. Васильчишин, О. Лізинг як пріоритетний напрямок економічного зростання України [Текст] / Олександра Васильчишин, Ольга Гетьман // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 355-359.
 11. Васильчишин, О. Б.Трансформація державного регулювання лізингового бізнесу в Україні / О. Б. Васильчишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 195-199.
 12. Васильчишин, О. Комерційні банки та ризики лізингових операцій [Електронний ресурс] / Олександра Васильчишин.
 13. Васильчишин, О. Комерційні банки у формуванні лізингових відносин в Україні [Електронний ресурс] / Олександра Васильчишин.
 14. Васильчишин, О. Факторинг як перспективний напрям розвитку банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Олександра Васильчишин, Наталія Гринчак // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 162-169.
 15. Васильчишин, О. Б. Вплив банків з іноземним капіталом на фінансову безпеку банківської системи України / Олександра Богданівна Васильчишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 29-40.
 16. Васильчишин, О. Інститути громадянського суспільства як суб'єкти боротьби із фінансовими злочинами [Текст] / Олександра Васильчишин, Олена Сидорович // Економічний аналіз. – 2020. – 30, № 4. – С. 109-117.
 17. Васильчишин, О. Інформаційний базис роботи правоохоронних органів [Текст] / Олександра Васильчишин, Андрій Колесніков, Ольга Баранецька, Іван Мельник // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 28-33.
 18. Васильчишин, О. Фінансові злочини у фіскальній сфері як загроза економічній безпеці України / Олександра Васильчишин // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 124–137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Васильчишин, О. Б. Фінансова безпека банківської системи України : філософські детермінанти [Електронний ресурс] : монографія / О. Б. Васильчишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 358 с.
 4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 5. Васильчишин, О. Б. Особливості формування та сучасний стан ресурсного потенціалу банків в Україні [Текст] / О. Б. Васильчишин // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 102-121.
 6. Васильчишин, О. Б. Консолідація банківського капіталу як передумова стабільного функціонування вітчизняної банківської системи [Текст] / О. Б. Васильчишин // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 143-155.
 7. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 8. Васильчишин, О. Б. Проблеми координації фіскальної та монетарної політики в контексті забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] / О. Б. Васильчишин // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-80.