Статті

Герчаківський Святослав Дем'янович

ГерчаківськийКафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Герчаківський, Святослав Дем'янович Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Святослав Дем'янович Герчаківський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 260 с.
 2. Герчаківський, Святослав Дем'янович Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Святослав Дем'янович Герчаківський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Герчаківський С. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення / С. Герчаківський // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 44-50.
 2. Герчаківський, С. Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку / Святослав Герчаківський // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 35-43.
 3. Герчаківський С. Податкові делікти : особливості та маштабність в Україні / С. Герчаківський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 133-135.
 4. Герчаківський С. Прагматизм справляння податку з реклами у вітчизняній фіскальній практиці / Святослав Герчаківський, Тарас Михайлів // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. – № 1. – С. 49-53.
 5. Герчаківський С. Регіональні аспекти справляння ринкового збору в Україні / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва – 2003. – № 8. – С. 100-104.
 6. Герчаківський С. Теоретичні та практичні аспекти визначення податкового потенціалу (податкоспроможність) територій / Святослав Герчаківський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – № 4. – С. 41-50.
 7. Герчаківський С. Д. Домінанти митного регулювання експортно-імпортних операцій на автомобільному ринку України [Електронний ресурс] / С. Д. Герчаківський // Фінансова система України : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 15. – С. 339-346..
 8. Герчаківський С. Д. Теоретичний логос фіскальної децентралізації / С. Д. Герчаківський, О. Р. Кабаш // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 133-141.
 9. Квасовський О. Р. Проблемні аспекти формування податкових округів в Україні / О. Р. Квасовський, С. Д. Герчаківський // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 97-108.
 10. Герчаківський, С. Моніторинг податкового потенціалу територій з використанням економіко-математичного моделювання : [на прикладі Тернопільської області] / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – 2008. – Вип. 13. – С. 38-45.
 11. Герчаківський, Святослав Податки як інструмент розвитку територій: теоретичні та практичні аспекти використання / Святослав Герчаківський // Наука молода. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 123-127.
 12. Герчаківський, Святослав Прагматизм протидії корупції в системі митних органів України / Святослав Герчаківський, Євген Тесленко // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 92-95.
 13. Герчаківський, С. Фінансова незалежність регіону: проблематика та прагматика розвитку в Україні / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць / Гол. ред. Качан Є.П. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 248-251.
 14. Герчаківський, С. Фінансування діяльності митних служб: досвід Російської Федерації / С. Герчаківський // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 232-236.
 15. Герчакивский, С. Д. Обеспечение финансово-экономической стабильности региона: бюджетно-налоговые аспекты / С. Д. Герчакивский, Ф. П. Ткачик // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 177-182.
 16. Герчаківський, С. Прагматизм контролю у сфері бюджетного фінансування митної служби України [Електронний ресурс] / С. Герчаківський, Т. Коропатницький  // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 45-52.
 17. Герчаківський, Святослав Протидія корупційним явищам в митній системі України [Текст] / Святослав Герчаківський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 42-44.
 18. Герчаківський, С. Девіантна поведінка суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та особливості протидії / Святослав Герчаківський, Ольга Герчаківська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 53-66.
 19. Сидорович, О. Інформаційне забезпечення митної справи України в контексті цифрової стратегії розвитку суспільства / Олена Сидорович, Святослав Герчаківський // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 210–225.
 20. Герчаківський, С. Фіскально-правовий моніторинг судового розгляду справ про митні правопорушення [Текст] / Святослав Герчаківський, Ольга Герчаківська // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 34-43.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Герчаківський, С. Д.  Митний контроль у контексті реалізації фіскальних інтересів держави [Текст] / С. Д. Герчаківський, О. В. Годованець // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 329-353.
 6. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 7. Герчаківський, С. Д. Місцеве оподаткування та його вплив на формування доходів місцевих бюджетів [Текст] / С. Д. Герчаківський // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 118-134.
 8. Герчаківський, С. Д. Оцінка функціонування митних інституцій в Україні : проблемні аспекти [Текст] / С. Д. Герчаківський // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 189-206.
 9. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 10. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Герчаківський, С. Д. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 148 с.
 2. Крисоватий, А. І. Податкова система України [Текст] : Збірка законодавчих актів із змінами і доповненнями за станом на 1 листопада 2002р. / А. І. Крисоватий, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський ; Крисоватий А.І.,Вакуліч І.П.,Герчаківський С.Д. – Тернопіль : Інтекс, 2002. – 468 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Герчаківський, С. Д. Митна вартість товарів та методи її визначення [Текст] / С. Д. Герчаківський, К. В. Крисовата // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 137-158.
 5. Крисоватий, А. І. Митне оподаткування в Україні [Текст] / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 253-304.
 6. Герчаківський, С. Д. Порядок справляння митних платежів в Україні [Текст] / С. Д. Герчаківський // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 227-252.
 7. Дем'янюк, О. Б. Митне адміністрування [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Дем'янюк, С. Д. Герчаківський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 328 с.