Статті

Дмитрів Володимир Ігорович

Дмитрів

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дмитрів, Володимир Ігорович Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Володимир Ігорович Дмитрів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 198 с.
 2. Дмитрів, Володимир Ігорович Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Ігорович Дмитрів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дмитрів, В. І. Вплив податкової політики на стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / В. І. Дмитрів // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 151-155.
 2. Дмитрів, В. І. Податок на нерухомість – тест на демократичність / В. І. Дмитрів, А. І. Луцик // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 130-135.
 3. Дмитрів, В. Фінансове регулювання інноваційного розвитку економіки України / В. Дмитрів // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 136-141.
 4. Дмитрів, В. І. Оцінка основних тенденцій інноваційного розвитку підприємств в регіонах України / В. І. Дмитрів // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 23 - С. 101-104.
 5. Дмитрів, В. І. Діагностика потенціалу інноваційного розвитку промисловості України / В. І. Дмитрів // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 94-101.
 6. Дмитрів, В. І. Фіскальне значення податку на додану вартість та його роль у підвищенні інвестиційної привабливості країни [Електронний ресурс] / В. І. Дмитрів, Т. Ю. Фриюк // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Cер.Економіка. – 2013.– № 21. – С.153-157.
 7. Десютнюк, О. М. Реальні та потенційні ризики інноваційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Десятнюк, В. І. Дмитрів / Економіст. – 2014. – № 1. – С. 71-73.
 8. Дмытрив, В. И. Характеристика основных финансовых инструментов поддержки реального сектора экономики Украины [Электронный ресурс] / В. И. Дмытрив // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – Харків : Видавництво Харківського національного економічного університету, 2013. – № 7 (147). – С. 98-100.
 9. Дмитрів, В. І. Світовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / В. І. Дмитрів // Ефективна економіка. – 2014. –  № 7.
 10. Дмитрів, В. І. Вплив макроекономічних показників на інвестиційно-інноваційний потенціал країни: проблемно-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / В. І. Дмитрів // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 4 (155). – С. 23-28.
 11. Дмытрив, В. И. Влияние налогового и таможенного законодательства на стимулирование ивестиционно-инновационной деятельности в Украине / В. И. Дмытрив, Е. С. Заклекта-Берестовенко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 10 (57), ч. 1. – С. 180-184.
 12. Десятнюк, О. Стабільність оподаткування та її вплив на економічний розвиток держави / Оксана Десятнюк, Володимир Дмитрів // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 18-27.
 13. Дмитрів, В. Економічна сутність і роль майнових податків в Україні / Володимир Дмитрів // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 201–209.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дмитрів, В. І.  Вплив фіскальної політики на інвестиційно-інноваційні процеси в державі [Текст] / В. І. Дмитрів // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 99-106.
 2. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 6. Крисоватий, А. І. Прагматизм впливу інституційних чинників на розширення бази оподаткування [Текст] / А. І. Крисоватий, В. І. Дмитрів // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 72-92.
 7. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 8. Дмитрів, В. І. Роль консультаційних послуг в сфері оподаткування для держави і суспільства [Текст] / В. І. Дмитрів // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 240-251.
 9. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.