Статті

Завитій Ольга Петрівна

zavitiy-olga-petrivna

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Завитій, Ольга Петрівна Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Петрівна Завитій. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 183 с.
 2. Завитій, Ольга Петрівна Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Петрівна Завитій. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 17 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Завитій, О. П. Аналіз стану виробництва продукції тваринництва / О. П. Завитій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль : Економічна думка, 2001.– Вип. 10, ч. 2.– С. 146-147.
 2. Рожелюк, В. Аналіз відхилень і бюджетний контроль підприємства суб’єктів ринкового середовища / В. Рожелюк, О. Завитій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 199-202.
 3. Завитій, О. Використання відхилень від норм для прийняття управлінських рішень в тваринництві [Електронний ресурс] / Ольга Завитій.
 4. Бруханський, Р. Теоретичні аспекти впровадження служби контролінгу в організаційну структуру вітчизняних підприємств /Руслан Бруханський, Ольга Завитій //Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] /редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 153-156.
 5. Завитій, О. П. Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки / О. П. Завитій, Т. В. Дідоренко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 24(3). - С. 58-67.
 6. Завитій, О. П. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства / О. П. Завитій // Збірник наукових праць. – Тернопіль : ФЕМІ, 2006.
 7. Завитій, О. П. Автоматизація обліку та аналізу витрат і виходу продукції тваринництва / О. П. Завитій // Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал. – Київ, 2006. – № 11-12. – С. 20-23.
 8. Завитій, О. П. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства / О. П. Завитій // Збірник наукових праць. – Тернопіль : ФЕМІ, 2007. – С. 92-99.
 9. Завитій, О. П. Внутрішній аудит: проблеми та перспективи розвитку / О. П. Завитій // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць КНЕУ. – 2012. – Спецвип. – С. 221-226.
 10. Завитій, О. П. Проблемні питання екологічного аудиту / О. П. Завитій / Інноваційна економіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 110-114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Завитій, О. П. Внутрішній аудит [Текст] : курс лекц. / О. П. Завитій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 153 с.
 2. Дерій, В. А. Навчальний посібник ( практикум) з курсу " Організація обліку" для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106" облік і аудит" денної та заочної форм навчання [Текст] / В. А. Дерій, В. М. Рожелюк, О. П. Завитій. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 62 с.
 3. Завитій, О. П. Організація і методика аудиту [Текст] : Опорний конспект лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 251 с.
 4. Завитій, О. П. Ревізійна справа [Текст] : курс лекцій / О. П. Завитій, І. М. Лукава. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 165 с.
 5. Завитій, О. П. Ревізійна справа [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 6. Завитій, О. П. Фінансово-господарський контроль [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 95 с.
 7. Фінансово-господарськийконтрольіревізіявиробничо-господарської, фінансовоїтакомерційноїдіяльності [Текст] : Курслекцій / В. С. Совінський, О. П. Завитій, Г. І. Ляхович, Н. М. Шостаківська. – Тернопіль : Б.в., 2005. – 377 с.
 8. Совінський, В. С. Фінансово-господарський контроль і ревізія виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності [Текст] : курс лекц. / В. С. Совінський, О. П. Завитій, Н. М. Шостаківська. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 379 с.
 9. Фінансово-господарський контроль і ревізія виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності [Текст] : курс лекц. / В. С. Совінський, О. П. Завитій, Г. І. Ляхович, Н. М. Шостаківська. – Тернопіль : Б.в., 2004. – 377 с.