Статті

Луцик Анатолій Ігорович

Луцик

Кафедра: податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Луцик, Анатолій Ігорович Фіскальні та регулюючі засади державного податкового менеджменту [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Анатолій Ігорович Луцик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 205 с.
 2. Луцик, Анатолій Ігорович Фіскальні та регулюючі засади державного податкового менеджменту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Анатолій Ігорович Луцик. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Луцик, А. І. Митна політика України як стимулятор економіки в умовах інтеграційних процесів / А. І. Луцик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 91-93.
 2. Луцик, А. І. Оптимізація податкового регулювання за умов кризового стану економіки / А. І. Луцик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / за ред. І. Г. Ткачук. – Ів.-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту, 2009. – Вип.V, т. 1. – С. 312-316.
 3. Луцик, А. І. Податки як інструмент фіскального адміністрування / А. І. Луцик // Фінанси України – 2002. – № 9. – С. 42-47.
 4. Луцик, А. І. Податок на нерухомість - тест на демократичність [Електронний ресурс] / А. І. Луцик, В. І. Дмитрів // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 130-135.
 5. Луцик, А. І. Проблематика та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в Україні / А. І. Луцик // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 37-45.
 6. Луцик, А. І. Проблеми взаємозв’язку макроекономічних показників та податкового прогнозування / А. І. Луцик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук зб. / за ред. І. Г. Ткачук. – Ів.-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – 2007. – Вип. ІІІ, т. 1. – С. 76-80.
 7. Луцик, А. І. Тіньова економіка та розміри податкових надходжень: діалектика взаємозалежності / А. І. Луцик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / за ред. І. Г. Ткачук. – Ів.-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. – Вип. IV, т. 2. – С. 66-70.
 8. Луцик, А. І. Ухилення від сплати податків: проблема, аналіз причин та наслідків / А. І. Луцик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка. – 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 185-187.
 9. Луцик, А. Концепція поведінки працівників органів податкової служби України у контексті підвищення ефективності її діяльності / Анатолій Луцик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 111-113.
 10. Луцик, А. Організаційні засади державного податкового менеджменту / А. Луцик // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 28-33.
 11. Lucyk, А. Adaptation of the taxation system of Ukraine to the requirements of European Union. / А. Lyhcuk, В. Kramar // Ukrainian-Polish cooperation in the context of globalization. Economics & Sociology. – 2008. – № 1. – S. 114-118.
 12. Луцик, А. И. Этические аспекты взаимоотношений субъектов налогового менеджмента / А. І. Луцик // Финансовая теория и политика современного государства. – Болгария. – 2002. – С. 117-120.
 13. Гуцул, І. А. Прагматика використання митного інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах участі економіки України в світовому господарстві [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, А. І. Луцик // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/5. – С. 182-185.
 14. Крисоватий, А. Податкові аспекти соціального добробуту в Україні / Андрій Крисоватий, Анатолій Луцик // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 7-17.
 15. Луцик, А. Податковий інструментарій фіскальної політики в умовах діджиталізації фіскального простору / Анатолій Луцик, Наталія Синютка // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 1. – С. 87–97.
 16. Луцик, А. Обґрунтування пріоритетності досягнення цілей сталого розвитку у здійсненні фіскальної політики / Анатолій Луцик // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 89–101.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Луцик, А. І.  Напрями трансформації інструментарію фіскальної політики [Текст] / А. І. Луцик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 394-402.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 6. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 7. Луцик, А. І. Фіскальна політика України в умовах соціально-економічних диспропорцій [Текст] / А. І. Луцик // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 45-56.
 8. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Податки і фіскальна політика : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Луцик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 312 с.
 2. Луцик, А. И. Этические аспекты взаимоотношений субьектов налогового менеджмента [Текст] / А. И. Луцик // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 117-120.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Луцик, А. І. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» для студентів інституту банківського бізнесу / А. І. Луцик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк [та ін. ]. – Тернопіль : ТАНГ. – 2002. – 56 с.
 2. Луцик, А. І Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / А. І. Луцик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська [та ін.]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 3. Луцик, А. І. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу факультету фінансів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» професійної орієнтації «Оподаткування» в органах державної податкової : метод. вказівки / А. І. Луцик, А. Я. Кізима, В. А. Валігура, І. В. Плішко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 10 с.
 4. Луцик, А. І Програма стажування студентів денної форми навчання спеціальності 8.050.114 «Оподаткування» в органах державної податкової служби : метод. вказівки / А. І. Луцик, І. В. Плішко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 11 с.
 5. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» / А. І. Крисоватий, І. М. Таранов, І. В. Плішко, К. В. Басий, А. І. Луцик, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 72 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 7. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТДЕУ. – 2006. – 96 с.