Статті

Сидорович Олена Юріївна

Сидорович

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент


ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидорович, Олена Юріївна Оподаткування доходів фізичних осіб : фіксальні пріоритети та асиметрії вибору в персональному податковому менеджменті [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олена Юріївна Сидорович. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 193 с.
 2. Сидорович, Олена Юріївна Оподаткування доходів фізичних осіб : фіксальні пріоритети та асиметрії вибору в персональному податковому менеджменті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олена Юріївна Сидорович. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сидорович, О. Ю. Фіскальні реформи Петра І [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 57-63.
 2. Сидорович, О. Ю. Інституційні матриці фіскальних взаємодій в демократичному суспільстві [Електронний ресурс] / В. Ю. Безгубенко // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 142-151.
 3. Сидорович, О. Ю. Домінанти оподаткування в контексті теорій соціогенезу держави / О. Ю. Сидорович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. - С. 256-265.
 4. Сидорович, О. Ю. Методологічний контекст дослідження оподаткування доходів фізичних осіб в фіскальній теорії і практиці / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. – 2008. – Вип. 10. – С. 180-187.
 5. Сыдорович Е. Ю. Философско-методологические предпосылки исследования налогообложения как общественного феномена / Е. Ю. Сыдорович // Управління розвитком. – 2010. – № 4(80). – С. 37-39.
 6. Сидорович, О. Ю. Еволюція парадигм оподаткування в контексті суспільного розвитку / О. Ю. Сидорович // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 251-260.
 7. Сидорович, О. Ю. Методики розрахунку та умови підвищення показників ефективності діяльності податкових органів України / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 61-66.
 8. Сидорович, О. Ю. Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні / О. Ю. Сидорович, Ю. В. Рудницькі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 113-120.
 9. Сидорович, О. Фіскальна та соціально-економічна ефективність оподаткування нерухомого майна в Україні / О. Сидорович, Ю. Рудницька // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 120-127.
 10. Сидорович, О. Концептуалізація парадигми фіскальної соціології: ідеологія і філософія пізнання / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 41-48.
 11. Сидорович, О. Ю. Податкове планування і прогнозування : особливості реалізації у вітчизняній та зарубіжній практиці / О. Ю. Сидорович // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 228-236.
 12. Сидорович, О. Ю. Особливості інституціональної архітектоніки оподаткування / О. Ю. Сидорович //Collection of scientific articles «INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION» Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – Р. 74-78.
 13. Сидорович, О. Ю. Природа та передумови виникнення податкових конфліктів / О. Ю. Сидорович // Collection of scientific articles «Socio –economic aspects of economics and management». – Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA, United States of America, 2015. – Vol. 2. – Р. 200-204.
 14. Сидорович, О. Ю. Дискусійність сутності та пріоритети удосконалення податкового адміністрування в Україні / О. Ю. Сидорович // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 4. – С. 105-110.
 15. Сидорович, О. Ю. Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”. – 2011. – Вип. 16. – С. 543-550.
 16. Сидорович, О. Ю. Генезис оподаткування та новітня періодизація в епоху глобалізаційних трансформацій [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 11/2. – 2013. – С. 40-44.
 17. Сидорович, О. Ю. Ідеологічна проекція періодизації оподаткування: еволюційно –інституціональний контекст [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Збірник наукових праць Донецького національного економічного університету. Сер. Економічна. – 2014. – № 3. – С. 111-117.
 18. Сидорович, О. Ю. Причини, наслідки та інструменти протидії розгортанню конфлікту інтересів в фіскальній практиці [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Економіст : наук. журнал. – 2014. – № 7 (333). – С. 32-36.
 19. Крисоватий, А. І. Методологічний інструментарій новітньої парадигми оподаткування [Електронний ресурс] / А. І. Крисоватий, О. Ю. Сидорович // Економічна теорія : наук. журнал. – 2014. – № 4. – С. 36-47.
 20. Сидорович, О. Ю. Оподаткування доданої вартості в умовах поглиблення і розширення інтеграційних процесів в європейському просторі [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович, Н. В. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. видання. – Миколаїв, 2015. – Вип. 5. – С. 941-946.
 21. Сидорович, О. Ю. Передумови і наслідки перебігу трансформаційних перетворень в вітчизняній інституціональній матриці [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Економіка: реалії часу :наук. журнал. – Одеса, 2015. – № 2 (18). – С. 20-27.
 22. Сидорович, О. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування [Електронний ресурс] / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – № 1. – С. 160-172.
 23. Сидорович, О. Ю. Концептуалізаційна сутність неформальних інститутів оподаткування [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 120-124.
 24. Сидорович, О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування [Електронний ресурс] / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2. – С. 28-42.
 25. Сидорович, О. Ю. Аналіз використання податкових методів нейтралізації фінансової кризи в контексті теорії синергетики [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидорович // Бізнес Інформ. - 2012. - № 3. - С. 195-198.
 26. Сидорович, О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 28-42.
 27. Сидорович, О. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування / Олена Сидорович // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 160-172.
 28. Сидорович, О. Інституціональний контекст класифікації та типологізації соціально-економічних систем / Олена Сидорович // Економічна теорія. – 2017. – № 2. – С. 19-33.
 29. Сидорович, О. Кінологічне забезпечення діяльності митних органів України / О. Сидорович, І. Гуцул, В. Кривіцький // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 66-77.
 30. Васильчишин, О. Інститути громадянського суспільства як суб'єкти боротьби із фінансовими злочинами [Текст] / Олександра Васильчишин, Олена Сидорович // Економічний аналіз. – 2020. – 30, № 4. – С. 109-117.
 31. Сидорович, О. Інформаційне забезпечення митної справи України в контексті цифрової стратегії розвитку суспільства / Олена Сидорович, Святослав Герчаківський // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 210–225.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Сидорович, О. Ю.  Оподаткування в контексті еволюції парадигм [Текст] / О. Ю. Сидорович // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 21-39.
 4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 5. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 6. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 7. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 8. Сидорович, О. Ю. Еволюційний поступ у формуванні інститутів фіскальної децентралізації [Текст] / О. Ю. Сидорович // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 56-71.
 9. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 10. Крисоватий, А. І. Теоретико-методологічні підходи пізнання та концептуалізація сутності фіскального простору [Текст] / А. І. Крисоватий, О. Ю. Сидорович // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 9-27.
 11. Сидорович, О. Ю. Діалектика оподаткування : інституціональні консенсуси і конфлікти [Текст] : монографія / О. Ю. Сидорович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 432 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Іващук, І. О. Митна справа : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Сидорович, О. В. Годованець. – [2-вид.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 180 с.
 2. Магістерська програма з спеціальності 8.050114 "Оподаткування" [Текст] / уклад. А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, О. Б. Дем'янюк, О. Ю. Сидорович ; відп. за вип. А. І. Крисоватий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 252 с.
 3. Крисоватий, А. І. Оподаткування фізичних осіб [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура, О. Ю. Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178 с.