Статті

Спільник Ірина Володимирівна

spilnyk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Спільник, І. В. Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.00.12 / Спільник Ірина Володимирівна ; Тернопільський ін-т народного господарства. - Тернопіль, 1993. - 192 л.
 2. Спільник, Ірина Володимирівна Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності / Ірина Володимирівна Спільник. – Київ, 1993. – 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Спільник І. До питання системності економічного аналізу / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2.– С. 15-22.
 2. Спільник І. Ключові питання організації автоматизованого робочого місця економіста-аналітика / Ірина Спільник, Павло Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 54-58.
 3. Спільник, І. Аналіз фінансової діяльності фірми / Ірина Спільник / / Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 78-82.
 4. Спільник, І. Економічний аналіз і виклики глобалізації / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3(19). – С. 14-17.
 5. Спільник, І. Консалтингова діяльність в Україні: проблемні питання та аналітичні аспекти / Ірина Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 85-89.
 6. Спільник, І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 28-33.
 7. Спільник, І. Метод АВС - аналізу: доцільність застосування / Ірина Спільник, Юлія Івахів // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3(19). – С. 170-172.
 8. Спільник, І. Оцінка динамічності та збалансованості розвитку підприємства як економічної системи / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 7. – С. 342-345.
 9. Спільник, І. Складові фаховості у консультаційний діяльності / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5. – С. 30-33.
 10. Спільник, І. В. Аналіз в обґрунтуванні управлінських рішень з приводу фінансових інвестицій / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 15-17.
 11. Спільник, І. В. Аналіз в управлінні діяльністю комерційного банку / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 1996. – С. 37-39.
 12. Спільник, І. В. Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів / І. В. Спільник // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 78-80.
 13. Спільник, І. В. Аналіз ділової активності та динамічності розвитку підприємства / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наукових праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1998. – С. 36-40.
 14. Спільник, І. В. Аналіз діяльності підприємства по кооперованому виробництву швейних виробів / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. –Тернопіль, 1993. – С. 22-25.
 15. Спільник, І. В. Аналіз кон’юктури фондового ринку / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк-Єнсен // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 10-14.
 16. Спільник, І. В. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 19-24.
 17. Спільник, І. В. Аналіз сучасної демографічної ситуації (стан, причини формування, напрямки подолання проблем) / І. В. Спільник, С. В. Кухарчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 18-19.
 18. Спільник, І. В. Аналіз як елемент системи ризик –менеджменту в корпоративному управлінні банківською діяльністю / І. В. Спільник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль, 23-25 жовт. 2004 р. ]. – Тернопіль, 2004. – С. 99-102.
 19. Спільник, І. В. Аналітичне підґрунтя управління фінансовим ризиком / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 1997. – С. 39-45.
 20. Спільник, І. В. Аналітичні дисципліни в системі вищої економічної освіти / І. В. Спільник // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку до 35-річчя кафедри економічного аналізу : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-12 жовт. 2006 р.].­ – Тернопіль : Економічна думка, 2006 – С. 185-187.
 21. Спільник, І. В. Виробнича кооперація промислових та сільськогосподарських підприємств / І. В. Спільник // Основні напрямки розвитку народного господарства в період переходу до ринкової економіки : матеріали обласного наук.- практ. семінару. – Тернопіль, 1991. – С. 67-68.
 22. Спільник, І. В. Глобалізація ринків капіталу та її вплив на світову економічну систему / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії : матеріалами Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – Спец. вип. 15, ч. 1. – С. 34-40.
 23. Спільник, І. В. Деякі актуальні питання впорядкування понятійної бази методології економічного аналізу / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. І. – С. 60-65.
 24. Спільник, І. В. Дисципліни аналітичного циклу в системі сучасної економічної освіти / І. В. Спільник, Б. М. Корецький // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Мукачево, жовт. 2004 р.]. – Мукачево, 2004. – С. 338-341.
 25. Спільник, І. В. До питання про актуальність аналізу в умовах ринкової економіки / І. В. Спільник // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 220-221.
 26. Спільник, І. В. Економічний аналіз як галузь економічної науки / І. В. Спільник // Транформація економічного аналізу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2002. – С. 486-490.
 27. Спільник, І. В. Економічний аналіз як засіб оцінки динамічності та збалансованості економічних систем / І. В. Спільник // Здобутки та перспективи кафедри економічного аналізу : матеріали круглого столу. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – С. 28.
 28. Спільник, І. В. Завдання аналізу діяльності підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 1994. – С. 60-64.
 29. Спільник, І. В. Завдання попереднього аналізу діяльності підприємства з кооперованим виробництвом / І. В. Спільник // Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні : матеріали наук.- практ. конф. – Львів, 1995. – С. 133-135.
 30. Спільник, І. В. Застосування статистичних прийомів для оцінки ризику при управлінні портфелем цінних паперів фірми / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1997. – С. 129-130.
 31. Спільник, І. В. Індикатори вітчизняного фондового ринку в контексті розвитку інтеграційних процесів / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти : зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Спец. вип. 10. – С. 13-17.
 32. Спільник, І. В. Інформаційні проблеми аналізу фінансового стану підприємства / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 41-43.
 33. Спільник, І. В. Контрольні функції НБУ в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку і звітності / І. В. Спільник, М. Є. Спільник // Банківська система України: проблеми становлення та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1998. – С. 27-29.
 34. Спильник, И. В. Некоторые вопросы оперативного анализа себестоимости швейных изделий / И. В. Спильник // Совершенствование организации и методов оперативного экономического анализа : материалы респуб. науч. конф. – Тернополь, 1983. – С. 173-176.
 35. Спільник, І. В. Новий погляд на типологію форм організації аналітичної роботи / І. В. Спільник // Актуальні проблеми економічного аналізу : матеріали круглого столу / за ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 13-15.
 36. Спільник, І. В. Нові тенденції розвитку зарубіжного фінансового ринку / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Актуальні проблеми теорії і практики управління : зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 49-53.
 37. Спільник, І. В. Нові тенденції та напрямки розвитку банківського бізнесу / І. В. Спільник, М. Є. Спільник // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1997. – С. 139-140.
 38. Спильник, И. В. О калькулировании в швейной промышленности / И. В. Спильник, Н. Я. Микитюк, А. С. Сердюкова // Бухгалтерский учет. – 1984. – № 1. – С. 16-18.
 39. Спильник, И. В. О необходимости улучшения аналитической подготовки бухгалтера высшей квалификации / И. В. Спильник // Проблемы развития бухгалтерского учета в России : материалы Междунар. науч. конф. [г. Саратов, 13-14 мая 2003 г.]. – Саратов : СГСЭУ, 2003. – С. 24-26.
 40. Спильник, И. В. О необходимости формирования аналитического типа мышления у бухгалтера высшей квалификации / И. В. Спильник // Материалы науч.-практ. конф. [г. Свищов (Болгария), 13-14 ноября 2002 г.]. – Свищов, 2002. – Т. 1. – С. 89-93.
 41. Спільник, І. В. Основнi положення аналiзу поточної та перспективної кон’юнктури на ринку цiнних паперiв / І. В. Спільник , Л. В. Гаврилюк-Eнсен // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002 – Вип. 7/2. – С. 23-27.
 42. Спільник, І. В. Основні положення аналізу і аудиту власного капіталу акціонерного товариства / І. В. Спільник, Й. М. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – С. 49-52.
 43. Спільник, І. В. Питання обліку, контролю та аналізу взаємовідносин промислових та сільськогосподарських підприємств з кооперації / І. В. Спільник // Проблеми обліку, аналізу та контролю в умовах ринкової економіки : матеріали респуб. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1991. – С. 34-35.
 44. Спільник, І. В. Питання обліку та аналізу взаємовідносин промислового підприємства з малими формами підприємництва / І. В. Спільник // Облік та аналіз в умовах малого бізнесу : матеріали респуб. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1992. – С. 40-41.
 45. Спильник, И. В. Подсистема бухгалтерского учета в АСУП как фактор повышения эффективности управленческого труда / И. В. Спильник // Пути повышения эффективности научного, инженерного и управленческого труда в условиях интенсификации производства : материалы респуб. науч.-практ. конф. – Днепропетровск, 1986. – С. 173-176.
 46. Спільник, І. В. Прийоми комплексної порівняльної оцінки / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 50-55.
 47. Спільник, І. В. Проблеми удосконалення обліку і контролю використання матеріальних ресурсів у бродильних виробництвах / І. В. Спільник, М. Й. Шеремета // Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Львів, 1997. – С. 113-115.
 48. Спільник, І. В. Роль суб’єктивного фактора та ризик в аналітичній діяльності / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1999. – Вип. 7. – С. 17-21.
 49. Спільник, І. В. Сек’юритизація як спосіб формування фінансових потоків / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України) : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – К., 1998. – С. 132-135.
 50. Спільник, І. В. Система показників аналізу ринкової привабливості фінансових інвестицій / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк-Єнсен / Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в сфері послуг : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [м. Тернопіль, січень 2006 р. ]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – С. 146-151.
 51. Гаврилюк-Єнсен, Л. Сучасні консалтингові інструменти як ефективний ресурс в управлінні змінами / Людмила Гаврилюк-Єнсен, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 37-40.
 52. Спильник, И. В. Учет и анализ материальных затрат в швейном объединении / И. В. Спильник, З. В. Гуцайлюк, Р. В. Федорович // Бухгалтерский учет.–1983.– № 7. – С. 40-41.
 53. Spilnyk I. Some practical aspects of equity risk premium valuation / Iryna Spilnyk, Pavlo Spilnyk // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 143-150.
 54. Спільник, І. Етичні засади діяльності у консультаційній сфері / Ірина Спільник, Павло Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 318-322.
 55. Тинська, І. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу і проблеми його вдосконалення / Інна Тинська, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 423-426.
 56. Спільник, І. Аналітичне забезпечення управління власним капіталом / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 371-379.
 57. Спільник, І. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 374-378.
 58. Спільник, І. Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 55-59
 59. Спільник, І. Аналіз економічної доданої вартості підприємства / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 70-74.
 60. Спільник, І. Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 79-92.
 61. Спільник, І. В. Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспрожності підприємства / Ірина Володимирівна Спільник, Ольга Михайлівна Загородна // Економічний аналіз : зб. наук праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 106-120.
 62. Серединська, В. М. Аналіз системи нормування праці на підприємстві / Віра Миколаївна Серединська, Ольга Михайлівна Загородна, Ірина Володимирівна Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 136-147.
 63. Загородна, О. М. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14,  №2. – С. 78.
 64. Спильник, И. В. Анализ рынка продукции предприятия / С. И. Шкарабан, И. В. Спильник // Научные записки. – Тернополь : ТАНХ, 1995. – С. 3-6.
 65. Спільник, І. В. Аналітична підтримка управлінських рішень у сфері фінансових інвестицій / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Проблеми інвестиційного менеджменту в Україні : зб. наук. праць. – 2000. – С. 132-135.
 66. Спільник, І. В. Роль та завдання консультування на фінансовому ринку / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 2/88. – С. 127-135.
 67. Спільник, І. В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності [Електронний ресурс] / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 78-88.
 68. Белова, І. М. Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях [Електронний ресурс] / І. М. Белова, І. В. Спільни // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 14(1). - С. 22-26.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Оперативний облік і економічний аналіз в промисловості : монографія / І. В. Спільник, Р. В. Федорович, С. І. Шкарабан, Я. М. Карпик, В. В. Коднєв . – Тернопіль, 1994. – 186 с.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 3. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 4. Спільник, І. В. Аналіз розвитку підприємства як економічної системи [Текст] / І. В. Спільник // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 206-220.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Спільник, І. В. Кількісні методи фінансового аналізу та прогнозування : навч.-метод. посібник / І. В. Спільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 56 с.
 2. Спільник, І. В. Теорія економічного аналізу : навч. посібник / І. В. Спільник, Б. М. Корецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 115 с.
 3. Спільник, І. В. Теорія економічного аналізу : навч.-метод. посібник / І. В. Спільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 148 с.
 4. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 5. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шкарабан, С. Фінансовий аналіз : навч.- метод. комплекс / С. Шкарабан, І. В. Спільник, М. Й. Шеремета. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 252 с.
 2. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 3. Спільник, І. В. Консалтингова діяльність [Текст] : навч.-метод. комплекс дисципліни / І. В. Спільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 156 с.
 4. Спільник, І. В. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. компл. дисц. / І. В. Спільник, О. М. Загородна. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 432 с.
 5. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі й аудиті підприємств АПВ [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. І. В. Спільник, В. Д. Забчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 62 с.
 6. Програма і методичні вказівки з стажування (виробничої практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 22 с.
 7. Програма і методичні вказівки з стажування (переддипломної практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 23 с.