Статті

Сліпченко Тетяна Олександрівна

Тетяна Олександрівна Сліпченко

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сліпченко, Тетяна Олександрівна Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Тетяна Олександрівна Сліпченко. – Т. : ТНЕУ, 2011. – 216 с.
 2. Сліпченко, Тетяна Олександрівна Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Тетяна Олександрівна Сліпченко. – К. : НАНІСЕІМВ, 2011. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сліпченко Т. Вибір оптимального режиму монетарної політики в Україні в контексті європейського досвіду / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 29-36.
 2. Сліпченко Т. Механізм ринку цінних паперів у реалізації монетарної політики центральних банків країн ЄС: уроки для України / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – С. 178-186.
 3. Сліпченко Т. Монетарний механізм макроекономічної координації економічного зростання / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 4. – С. 77-85.
 4. Сліпченко Т. Напрямки гармонізації вітчизняного монетарного механізму в світлі сучасних інтеграційних процесів / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 5. – С. 273-281.
 5. Сліпченко Т. О. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних зв'язків з Україною / Т. О. Сліпченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 176-183.
 6. Сліпченко. Т. О. Теоретичний аналіз монетарних режимів та критерії його вибору для України / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.10. – С. 232-238.
 7. Cліпченко, Т. О. Реформування монетарної політики в умовах фінансової глобалізації / Т.О. Сліпченко // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). С. 89-94.
 8. Cліпченко, Т. Монетарні інструменти регулювання пропозиції та попиту на гроші в Україні[Електронний ресурс]/ Тетяна Сліпченко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – Вип. 10. –С. 89-94.
 9. Радчишина, Т. Вплив монетарних інструментів на фізичні змінні національної економіки / Т. Радчишина // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2003. – №14. – С.12-15.
 10. Ковальчук, В'ячеслав Інноваційне забезпечення розвитку е-банкінгу в процесі становлення нової економіки / В'ячеслав Ковальчук, Тетяна Радчишина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №5/1. – С. 72-76.
 11. Сліпченко, Т. О. Незалежність центрального банку в системі факторів фінансової стабільності [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. –Вип. 1, т. 2. – С. 284-289.
 12. Сліпченко, Т. О. Транспарентність монетарної політики в контексті її впливу на фінансову стабільність [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Економічний простір. – 2014. – № 83. – С. 130-138.
 13. Радчишина, Т. Поява електронних грошей і трансформація функцій центрального банку / Т. Радчишина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №3. – С.50-56.
 14. Сліпченко, Т. О. Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності / Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 206-211.
 15. Гайда, Ю. І. Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом / Юрій Іванович Гайда, Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 18-27.
 16. Сліпченко, Т. О. Генезис функцій центрального банку як вузлового елемента монетарного механізму в умовах ринкової економіки     / Т. О. Сліпченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2003. – Вип. 182 : в 3 т., т. 1. – С. 189-196.
 17. Сліпченко, Т. О. Монетарна політика та стабілізаційні процеси в постсоціалістичних економіках / Т. О. Сліпченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – № 2 – С. 16-24.
 18. Сліпченко, Т. О. Економічна сутність і структура монетарного механізму та інструментарій його дослідження / Т. О. Сліпченко, В. М. Ковальчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – Вип. 239 : в  5 т., т. 5. – С. 1128-1135.             
 19. Сліпченко, Т. О. Механізм монетарної трансмісії в сучасних теоріях грошово-кредитного регулювання / Т. О. Сліпченко // Культура народів Причорномор’я. Сер. Економічні науки. – Сімферополь, 2009. – № 11. – С. 286-294.
 20. Сліпченко, Т. О. Таргетування інфляції в монетарних режимах ЄЦБ та країн Центральної і Східної Європи: перспективи для України / Т. О. Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –  2010. Вип. 5-2. – С. 248-256.
 21. Сліпченко, Т. О. Напрямки оптимізації монетарної трансмісії за умов транзитивної економіки / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.18. – С. 250-255.
 22. Сліпченко, Т. О. Гносеологічні засади побудови механізму монетарного регулювання / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 750. – C. 3-8.
 23. Сліпченко, Т. О. Еволюція режиму інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 7. – С. 12-16.
 24. Сліпченко, Т. О. Теоретичні основи функціонування механізму інфляційного таргетування [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Ефективна економіка. - 2016. - № 6.
 25. Сліпченко, Т. Лікарська таємниця – правові основи захисту [Текст] / Тетяна Сліпченко // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 91-96.
 26. Мокрицька, А. Використання поліграфа у правоохоронній діяльності: досвід зарубіжних країн [Текст] / Анна Мокрицька, Тетяна Сліпченко // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 163-168.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 2. Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / Н. І. Атамась, А. С. Бабенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. - К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. - 648 с.
 3. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / за ред. д.е.н., проф. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 2. – Із змісту : Сліпченко, Т. О. Рахунок  валютний / Т. О. Сліпченко, В. В. Козюк. – С. 458-460.