Статті

Сидорчук Анатолій Андрійович

Sydorchuk

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: докторант 

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидорчук, Анатолій Андрійович Фінансові ресурси державного соціального страхування [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Анатолій Андрійович Сидорчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 245 с.
 2. Сидорчук, Анатолій Андрійович Фінансові ресурси державного соціального страхування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Анатолій Андрійович Сидорчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сидорчук А. Моделі фінансового забезпечення соціального захисту населення / А. Сидорчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 133-141.
 2. Сидорчук А. Моделі фінансового забезпечення соціального захисту населення / А. Сидорчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 102-107.
 3. Сидорчук А. Проблеми класифікації соціальних виплат і послуг / А. Сидорчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 1. – С. 46-50.
 4. Кириленко О. Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: світовий досвід та реалії України / О. Кириленко, А. Сидорчук // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 131-142.
 5. Сидорчук А. А. Аналіз макроекономічних передумов функціонування державного соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук.
 6. Сидорчук А. А. Проблеми формування фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 13. – С. 251-262.
 7. Сидорчук, А. А. Оптимізація формування бюджету Пенсійного фонду України / А. А. Сидорчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2007. – № 1. – С. 109-117.
 8. Сидорчук, А. А. Оцінка збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування / А. А. Сидорчук // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 76-82.
 9. Сидорчук, А. А. Напрями покращення використання фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні / А. А. Сидорчук // Світ фінансів. – № 2. – 2010.– С. 33-43.
 10. Сидорчук, А. Аналіз фінансових резервів державного соціального страхування / Анатолій Сидорчук // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 291-296.
 11. Сидорчук, А. А. Розподільні процеси в системі фінансових ресурсів державного соціального страхування / А. А. Сидорчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 226-236.
 12. Сидорчук, А. Показники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування / А. Сидорчук // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 7. – С. 17-22.
 13. Сидорчук, А. А. Суть фінансових ресурсів державного соціального страхування [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3/4. – С. 93-98.
 14. Сидорчук, А. А. Необхідність формування інвестиційного портфеля домогосподарств [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Ужгород, 2016. – Вип. 1 (47), т.1. – С. 402-404.
 15. Сидорчук, А. А. Факторні моделі формування фінансових ресурсів державного соціального страхування [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 7, ч. 5. – С. 78-80.
 16. Сидорчук, А. А. Теоретичні засади формування та використання фінансових ресурсів державного  пенсійного  страхування [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Чернівці : Чернівецький національний  університет, 2013. – Вип. 650-652. – С. 93-100.
 17. Сидорчук, А. А. Міжбюджетні відносини в Україні: програма реформування / А. А. Сидорчук // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2005. – Ч. 1. – С. 191-197.
 18. Сидорчук, А. А. Моделі реалізації соціального страхування в ринковій економіці: світовий досвід та реалії запровадження в Україні / А. А. Сидорчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3 (52). – С. 303-308.
 19. Сидорчук, А. А. Теоретичні аспекти державного соціального страхування / А. А. Сидорчук // Український соціум. – 2012. – № 3 (42). – С. 105-120.
 20. Сидорчук, А. А. Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування / А. А. Сидорчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – Вип. 23. – С. 237-244.
 21. Сидорчук, А. А. Формування системи соціального страхування як важеля подолання / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – Одеса, 2015. – Вип. 13. – С. 217-220. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сидорчук, А. А. Пенсія в системі соціальних трансфертів [Текст] / А. А. Сидорчук // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 213-236.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 6. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 2. Управління особистими доходами і витратами [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. С. В. Савчук, А. А. Сидорчук. - Тернопіль : [б. в.], 2017. - 43 с.