Статті

Слома Валентина Миколаївна

слома вм

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Слома, В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно - правових зобов'язань : дис ... канд. юрид. наук. / Валентина Миколаївна Слома . – Львів : 2007 . – 205 с.
 2. Слома, В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно - правових зобов'язань : автореф. дис ... канд. юрид. наук. / Валентина Миколаївна Слома . – Львів : 2007 . – 18 с.
 3. Слома В. М. Зобов'язання з множинністю суб'єктів у цивільному праві України : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 490 с.
 4. Слома В. М. Зобов'язання з множинністю суб'єктів у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 36 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Слома, В. М. Заохочення у трудовому праві України [Електронний ресурс] / В. М. Слома.
 2. Слома, В. М. Право гаранта на регресну вимогу до принципала: поняття та особливості [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Юридична – 2009. – № 1. –С. 1-7.
 3. Слома, В. М. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов’язань у цивільному законодавстві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права – 2006. – № 1. – С. 103-107.
 4. Слома, В. М. Трудовий договір як підстава виникнення трудовий правовідносин / В. М. Слома // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 22-26.
 5. Слома, В. Договір найму житла за цивільним законодавством України / Валентина Слома // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 63-68.
 6. Слома, В. М. Права пацієнтів в Україні та гарантії їх здійснення [Електронний ресурс] / В. М. Слома.
 7. Слома В. М. Оновлена гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язань / В. М. Слома // Вісник прокуратури. – 2003. – № 10. – С. 57-59.
 8. Слома, Валентина До питання евтаназії в сучасному суспільстві / Валентина Слома // Вісник прокуратури. – 2013. – № 1. – С. 101-107.
 9. Слома В. М. Незалежність та безвідкличність гарантії за Цивільним кодексом України / В. М. Слома // Вісник Львівського університету. - Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 329-333.
 10. Слома В. М. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов'язань у цивільному законодавстві / В. М. Слома // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – Вип. 1. – С. 103-107.
 11. Слома В. М. Правова природа домовленості про видачу гарантії / В. М. Слома // Вісник Львівського університету. - Сер. Юридична. – 2006. - Вип. 42. - С.203-208.
 12. Слома В. М. Суб'єкти гарантійного зобов'язання / В. М. Слома // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Івано-Франківськ, 2006. - Випуск XVI. - С. 95-101.
 13. Слома В. М. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання зобов'язань: порівняльна характеристика / В. М. Слома // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. - Львів, 2004. - С. 266-268.
 14. Слома В. М. Гарантія: поняття та особливості / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання”. - Хмельницький, 2004. - С. 252-254.
 15. Слома В. М. Функції гарантії як способу забезпечення зобов'язань / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців „Четверті осінні юридичні читання”: У 3-х частинах: Частина друга: „Приватно-правові науки”. - Хмельницький, 2005. - С.331-334.
 16. Слома В. М. Особливості забезпечення зобов'язань за Цивільним кодексом України / В. М. Слома // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. - Львів, 2006. - С.235-236.
 17. Слома В. М. Історія виникнення гарантії як виду забезпечення виконання зобов'язань / В. М. Слома // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 202-205.
 18. Слома В. М. Припинення гарантії: підстави та правові наслідки / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених „П'яті осінні юридичні читання”: У 5-ти частинах: Частина третя: „Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право”. Підтом 2. - Хмельницький, 2006. - С. 132-135.
 19. Слома, В. М. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2012. – № 1(22). – С.77-82.
 20. Слома, В. М. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за проектом Трудового кодексу України [Електронний ресурс] / В. М. Слома //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. –Вип. 22, ч. 1, т. 2.. – С.60-63.
 21. Слома, В, М. Правові засади працевлаштування інвалідів в Україні / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ.  – 2001. – Вип. 3. – С. 219-223.
 22. Слома, В, М. Правові засади охорони здоров’я матері та дитини / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2002. – Вип. 4. – С. 216-219.
 23. Слома, В, М. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання / В. М. Слома // Малий і середній бізнес (Держава. Право. Економіка). – 2008. – № 3-4. – С. 94-98.
 24. Слома, В, М. Поняття та зміст договору оренди землі / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 337-346.
 25. Слома, В, М. Відповідальність за порушення договору найму майна / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 201-211.
 26. Слома, В, М. Особливості виконання обов’язків за гарантією [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник національної академії прокуратури України. – 2008. – № 1. – С. 75-78.
 27. Слома, В, М. Види гарантій у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Університетські наукові записки : часоп. Хмельн. ун-ту управління та права. – 2008. – Вип. 3. – С. 87-89.
 28. Слома, В, М. Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2009. – Вип. 6. – С. 109-112.
 29. Слома, В, М. Спадкування за законом у цивільному праві України [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2010. – Вип. 7. – С. 68-72.
 30. Слома, В. М. Спадковий договір за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. XХV. – С. 144-148.
 31. Слома, В, М. Право на страйк та його реалізація в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома  // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2014. – № 2. – С. 95-98.
 32. Слома, В, М. Правове регулювання працевлаштування іноземців в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. – С. 77-81.
 33. Слома, В, М. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 42-47.
 34. Слома, В, М. Поняття та види зобов’язань з множинністю осіб у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 4. – С. 149-151.
 35. Слома, В. М. Поняття зобов’язання у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 1. - С. 123-128.
 36. Слома, В. М. Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 3. - С. 113-117.
 37. Слома, В. Позбавлення батьківських прав за законодавством України [Електронний ресурс] / В. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 78-80.
 38. Слома, В. М. Правове забезпечення функціонування агробізнесу в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 150-154.
 39. Слома, В. Сервітут як вид речових прав на чуже майно [Електронний ресурс] / В. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 123-126.
 40. Слома, В. Відступлення права вимоги та переведення боргу у зобов’язаннях з множинністю осіб [Текст] / Валентина Слома // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 113-118.
 41. Слома, В. Участь представника у цивільних правовідносинах [Текст] / Валентина Слома // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 4. – С. 119-123.
 42. Слома, В. Особливості виконання субсидіарних зобов’язань [Текст] / Валентина Слома // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 3. – С. 102-106.
 43. Слома, В. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання зобов’язальних відносин з множинністю суб’єктів [Текст] / Валентина Слома // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 195-199.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Слома, В. М. Цивільно-правові зобов'язання з множинністю суб'єктів [Текст] : монографія / В. М. Слома. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 384 c.